Help Print this page 

Document 31990L0118

Title and reference
Padomes Direktīva (1990. gada 5. marts) par tīršķirnes vaislas cūku atzīšanu par derīgām vaislai
  • In force
OJ L 71, 17.3.1990, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 82 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 82 - 83
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 010 P. 42 - 43
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 239 - 240
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 8 - 9

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1990/118/oj
Multilingual display
Text

31990L0118Oficiālais Vēstnesis L 071 , 17/03/1990 Lpp. 0034 - 0035
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0082
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 3 Sējums 32 Lpp. 0082


Padomes direktīva

(1990. gada 5. marts)

par tīršķirnes vaislas cūku atzīšanu par derīgām vaislai

(90/118/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1988. gada 19. decembra Direktīvu 88/661/EEK par zootehniskiem standartiem, kas piemērojami cūku sugu vaislas dzīvniekiem [1], un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā Direktīv, a 88/661/EEK paredz pakāpeniski liberalizēt Kopienas iekšējo tirgu ar tīršķirnes vaislas cūkām; tā kā šim nolūkam nepieciešama papildu saskaņošana attiecībā uz šādu dzīvnieku atzīšanu par derīgiem vaislai;

tā kā noteikumi atzīšanai par derīgiem vaislai attiecas kā uz dzīvniekiem, tā arī uz to spermu, olšūnām un embrijiem;

tā kā šai ziņā ir jānovērš valsts noteikumos aizlieguma, ierobežojuma vai traucējuma radīšana Kopienas iekšējā tirgū attiecībā uz tīršķirnes vaislas cūku un to spermas, olšūnu un embriju atzīšanu par derīgiem vaislai vai nu dabīgā veidā, vai mākslīgā apsēklošanā, vai ņemot olšūnas un embrijus;

tā kā saistībā ar vaislu uz tīršķirnes sivēnmātēm, to olšūnām vai embrijiem nedrīkst attiecināt aizliegumus, ierobežojumus vai radīt šķēršļus;

tā kā mākslīgā apsēklošana ir nozīmīgs tehnisks paņēmiens, lai palielinātu labāko vaislinieku izmantošanu un tādējādi uzlabotu cūku sugu; tā kā, to darot, tomēr jānovērš jebkāda sugas pasliktināšana, sevišķi attiecībā uz vaislinieku tēviņiem, kuriem pilnībā jāgarantē to ģenētiskā vērtība un iedzimtības defektu trūkums;

tā kā ir jānošķir atzīšana par derīgiem mākslīgai apsēklošanai tīršķirnes vaislas kuiļiem un to spermai, kas izturējuši visus oficiālos testus, kādi to šķirnei noteikti dalībvalstī, no to atzīšanas par derīgiem tikai oficiālai testēšanai;

tā kā ir derīgi izstrādāt kārtību to strīdu atrisināšanai, kas var rasties testu rezultātu novērtēšanā;

tā kā vēlamā rezultāta sasniegšanu var garantēt noteikums, ka sperma, olšūnas un embriji jāapstrādā oficiāli apstiprinātam personālam;

tā kā, ievērojot pašlaik Spānijā un Portugālē pastāvošos īpašos nosacījumus, šīs direktīvas īstenošanai šajās dalībvalstīs jānodrošina papildus laiks,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot dzīvnieku veselības noteikumus, neaizliedz, neierobežo vai netraucē:

- tīršķirnes vaislas sivēnmātes atzīt par derīgām vaislai,

- tīršķirnes vaislas kuiļus atzīt par derīgiem aplecināšanai,

- izmantot tīršķirnes vaislas sivēnmāšu olšūnas un embrijus.

2. pants

1. Dalībvalsts nedrīkst aizliegt, ierobežot vai traucēt:

- tās teritorijā atzīt par derīgiem mākslīgajai apsēklošanai tīršķirnes vaislas kuiļus vai izmantot to spermu, ja šos kuiļus atzīst par derīgiem mākslīgajai apsēklošanai dalībvalstī, pamatojoties uz to snieguma kontroles testiem un to ģenētiskās vērtības novērtējumu, kas veikti saskaņā ar Lēmumu 89/507/EEK [2],

- atzīt par derīgiem oficiālai testēšanai tīršķirnes vaislas kuiļus vai izmantot to spermu daudzumā, kāds vajadzīgs oficiāli apstiprinātām organizācijām vai apvienībām, to snieguma kontroles testu izpildei un ģenētiskās vērtības novērtēšanai, kas veikta saskaņā ar Lēmumu 89/507/EEK.

2. Ja 1. punkta noteikumu īstenošana izraisa strīdus, sevišķi attiecībā uz testu interpretāciju, uzņēmuma īpašniekiem ir tiesības pieprasīt eksperta atzinumu.

Balstoties uz eksperta atzinumu, pēc dalībvalsts lūguma var pieņemt pasākumus saskaņā ar 4. pantā noteikto kārtību.

3. Vispārīgus noteikumus 2. punkta izpildei pieņem saskaņā ar 4. pantā noteikto kārtību.

3. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka, neskarot dzīvnieku veselības noteikumus, spermu, olšūnas un embrijus Kopienas iekšējam tirgum savāc, apstrādā un uzglabā valsts apstiprinātos centros vai valsts apstiprināts personāls.

4. pants

Ja izmanto šajā pantā noteikto procedūru, ar Lēmumu 77/505/EEK [3] izveidotā Zootehnikas pastāvīgā komiteja rīkojas atbilstoši noteikumiem, kas izklāstīti Direktīvas 88/661/EEK [4] 11. pantā.

5. pants

Dalībvalstīs līdz 1991. gada 1. janvārim stājas spēkā normatīvi un administratīvi akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šo direktīvu. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tomēr Spānijas Karalistei un Portugāles Republikai šīs direktīvas ieviešanai ir piešķirts trīs gadu papildus laikposms.

6. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1990. gada 5. martā

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

J. Walsh

[1] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

[2] OV L 247, 23.8.1989., 43. lpp.

[3] OV L 206, 12.8.1977., 11. lpp.

[4] OV L 382, 31.12.1988., 36. lpp.

--------------------------------------------------

Top