Help Print this page 

Document 31976L0769

Title and reference
Padomes Direktīva (1976. gada 27. jūlijs) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; Atcelts ar 32006R1907
OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/769/oj
Multilingual display
Text

31976L0769Oficiālais Vēstnesis L 262 , 27/09/1976 Lpp. 0201 - 0203
Speciālizdevums grieķu valodā Nodaļa 13 Sējums 4 Lpp. 0178
Speciālizdevums spāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0208
Speciālizdevums portugāļu valodā Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0208
Speciālizdevums somu valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0229
Speciālizdevums zviedru valodā: Nodaļa 13 Sējums 5 Lpp. 0229


Padomes Direktīva

(1976. gada 27. jūlijs)

par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un preparātu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem

(76/769/EEK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 100. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1],

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [2],

tā kā visiem noteikumiem par bīstamu vielu un preparātu laišanu tirgū jāaizsargā sabiedrība un jo īpaši personas, kas lieto šādas vielas un preparātus;

tā kā tiem būtu jādod ieguldījums vides aizsardzībā pret visām vielām un preparātiem, kam ir ekotoksiskās īpašības vai kas varētu piesārņot vidi;

tā kā tiem vajadzētu būt arī ar mērķi atjaunot, saglabāt un uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti;

tā kā uz bīstamām vielām un preparātiem attiecas dalībvalstu noteikumi; tā kā šie noteikumi attiecībā uz to laišanu tirgū un lietošanu ir atšķirīgi; tā kā šīs atšķirības rada šķērsli tirdzniecībā un tieši ietekmē kopējā tirgus izveidi un darbību;

tā kā tāpēc šis šķērslis būtu jālikvidē; tā kā šajā nolūkā jātuvina dalībvalstu tiesību akti, ar ko reglamentē šo jomu;

tā kā Kopienas direktīvās jau ir izstrādāti noteikumi, kas attiecas uz dažām bīstamām vielām un preparātiem; tā kā tomēr jāizstrādā noteikumi, kas attiecas uz citiem produktiem, īpaši uz tiem, uz kuriem starptautiskas organizācijas ir nolēmušas attiecināt ierobežojumus, piemēram, uz polihlorbifenilu (PCB), par kura ražošanas un lietošanas ierobežošanu ESAO ir pieņēmusi lēmumu 1973. gada 13. februārī; tā kā tāds pasākums ir vajadzīgs, lai novērstu PCB absorbciju cilvēku ķermenī, kas rada draudus cilvēku veselībai;

tā kā sīkākā izpētē ir noskaidrots, ka ar polihlorterfeniliem (PCT) saistītie apdraudējumi ir līdzīgi tiem, kurus rada PCB; tā kā šo vielu laišana tirgū un lietošana būtu jāierobežo;

tā kā turklāt būtu periodiski jāpārskata visa problēma, ņemot vērā pakāpenisku virzību uz PCB un PCT pilnīgu aizliegumu;

tā kā 1-hloretilēns (vinilhlorīda monomērs) kā aerosolu propelents rada draudus cilvēku veselībai, un tāpēc tā lietošana būtu jāaizliedz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

1. Neierobežojot citu attiecīgo Kopienas noteikumu piemērošanu, ar šo direktīvu ierobežo pielikumā iekļauto bīstamu vielu un preparātu laišanu tirgū un lietošanu Kopienas dalībvalstīs.

2. Šo direktīvu nepiemēro:

a) bīstamu vielu un preparātu pārvadājumiem pa dzelzceļu, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, jūru vai gaisu;

b) bīstamām vielām un preparātiem, ko eksportē uz valstīm, kuras nav dalībvalstis;

c) vielām un preparātiem, kas ir tranzītā un ir pakļauti muitas pārbaudei, ja tos nepārstrādā.

3. Šajā direktīvā:

a) "vielas" ir ķīmiskie elementi un to savienojumi tādā veidā, kādā tie atrodami dabā vai kādus tos ražo rūpnieciski;

b) "preparāti" ir maisījumi vai šķīdumi, kas sastāv no divām vai vairākām vielām.

2. pants

Dalībvalstis veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka bīstamās vielas un preparātus, kas iekļauti pielikumā, var laist tirgū vai lietot, tikai izpildot tur norādītos nosacījumus. Šādus ierobežojumus nepiemēro laišanai tirgū vai lietošanai pētniecības un attīstības vai analīzes nolūkos.

3. pants

1. Dalībvalstīs stājas spēkā noteikumi, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības 18 mēnešos pēc tās paziņošanas, un tūlīt par to informē Komisiju.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 1976. gada 27. jūlijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. van den Stoel

[1] OV C 60, 13.3.1975., 49. lpp.

[2] OV C 16, 23.1.1975., 25. lpp.

--------------------------------------------------

PIELIKUMS

Vielas, vielu grupu vai preparāta apzīmējums | Ierobežojuma nosacījumi |

1.Polihlorbifenili (PCB), izņemot mono- un dihlorbifenilus.Polihlorterfenili (PCT),Preparāti, kuru PCB vai PCT saturs ir augstāks par 0,1 % pēc svara. | Nedrīkst lietot, izņemot šādas kategorijas: 1.slēgtas sistēmas elektriskās ierīcēs: transformatoros, rezistoros un indukcijas spolēs;2.lielos kondensatoros (kopējais svars <= 1 kg);3.mazos kondensatoros, ja PCB maksimālais hlora saturs ir 43 % un ja tas nesatur vairāk par 3,5 % bifenilu ar penta- un augstāku hlora saturu;mazus kondensatorus, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, tomēr var laist tirgū vienu gadu pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.4.siltumapmaiņas šķidrumos slēgtās siltumapmaiņas sistēmās, izņemot sistēmās, kas paredzētas pārtikas produktu, lopbarības, farmaceitisko un veterināro produktu pārstrādei; tomēr, ja šīs direktīvas izziņošanas laikā PCB lieto minētajās sistēmās, tad to lietošanu var turpināt ne ilgāk kā līdz 1979. gada 31. decembrim;5.hidrauliskajos šķidrumos, ko lieto:a)apakšzemes raktuvju iekārtās;b)tādu mašīnu tvertnēs, ko lieto alumīnija elektrolītiskā ražošanā, ja tās lieto šīs direktīvas pieņemšanas laikā, ne ilgāk kā līdz 1979. gada 31. decembrim;6.izejas produktos un starpproduktos, kas paredzēti turpmākai pārstrādei citos produktos un kas nav aizliegti saskaņā ar šo direktīvu. |

2.Vinilhlorīda monomērs jeb 1-hloretilēns | Nekādā gadījumā nedrīkst lietot par aerosolu propelentu. |

--------------------------------------------------

Top