Help Print this page 

Document 22004D0068

Title and reference
EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 68/2004 (2004. gada 4. maijs), ar kuru dažus EEZ Apvienotās komitejas lēmumus attiecina uz jaunajām Līgumslēdzējām pusēm un groza dažus EEZ līguma pielikumus pēc Eiropas Savienības paplašināšanās
  • Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001, Date of effect: 01/01/1001
OJ L 277, 26.8.2004, p. 33–38 (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
OJ L 277, 26.8.2004, p. 187–192 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 350 - 355
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 350 - 355
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 73 - 78

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/68/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

26.8.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/33


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS

Nr. 68/2004

(2004. gada 4. maijs),

ar kuru dažus EEZ Apvienotās komitejas lēmumus attiecina uz jaunajām Līgumslēdzējām pusēm un groza dažus EEZ līguma pielikumus pēc Eiropas Savienības paplašināšanās

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, kas grozīts ar protokolu, ar kuru pielāgo Eiropas Ekonomikas zonas līgumu, turpmāk tekstā — “Līgums”, un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līguma 128. pantā ir noteikts, ka jebkura Eiropas valsts, kura kļūst par Kopienas dalībvalsti, iesniedz pieteikumu, lai kļūtu par EEZ līguma Līgumslēdzēju pusi, un par šādas dalības noteikumiem ir jāvienojas Līgumslēdzējām pusēm un pieteikuma iesniedzējai valstij.

(2)

Pēc paplašināšanās sarunu veiksmīgas pabeigšanas Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika (“jaunās Līgumslēdzējas puses”) ir iesniegušas pieteikumus dalībai EEZ līgumā.

(3)

Nolīgums par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas dalību Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ paplašināšanās nolīgums”) tika parakstīts 2003. gada 14. oktobrī Luksemburgā.

(4)

Ievērojot EEZ paplašināšanās nolīguma 1. panta 2. punktu, noteikumi EEZ līgumā, kurš grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumiem, kas pieņemti līdz 2002. gada 1. novembrim, no EEZ paplašināšanās nolīguma spēkā stāšanās dienas uzliek saistības jaunajām Līgumslēdzējam pusēm ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz pašreizējām Līgumslēdzējām pusēm, un atbilstoši noteikumiem, kas paredzēti EEZ paplašināšanās nolīgumā.

(5)

Kopš 2002. gada 1. novembra ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumiem EEZ līgumā ir iekļauti vairāki EK tiesību akti.

(6)

Lai nodrošinātu EEZ līguma viendabīgumu un juridisku drošību indivīdiem un uzņēmējiem, ir skaidri jāparedz, ka šie EK tiesību akti ir saistoši jaunajām Līgumslēdzējam pusēm no dienas, kad stājas spēkā EEZ paplašināšanās nolīgums.

(7)

ES 2003. gada 16. aprīļa Pievienošanās aktā ir noteiktas atkāpes no dažiem EK tiesību aktiem, kas ar EEZ Apvienotās komitejas lēmumiem, kuri pieņemti pēc 2002. gada 1. novembra, ir iekļauti EEZ līgumā, kā arī noteikti pielāgojumi dažiem minētajiem EK tiesību aktiem.

(8)

Ievērojot EEZ līguma 3. panta 5. punktu, tiesību aktu pielāgojumi, kas iekļauti EEZ līgumā pirms EEZ paplašināšanās nolīguma spēkā stāšanās dienas sakarā ar jauno Līgumslēdzēju pušu dalību EEZ līgumā, bet nav paredzēti EEZ paplašināšanās nolīgumā, tiks aplūkoti saskaņā ar EEZ līgumā noteiktajām procedūrām.

(9)

Ievērojot EEZ paplašināšanās nolīguma 4. panta 2. punktu, jebkādus pasākumus, kas attiecas uz EEZ līgumu un minēti ES 2003. gada 16. aprīļa Pievienošanās aktā, bet nav atspoguļoti EEZ paplašināšanās nolīguma B pielikumā, aplūkos saskaņā ar EEZ līgumā noteiktajām procedūrām.

(10)

Tādēļ EEZ Apvienotajai komitejai ir jāiekļauj šie pielāgojumi un atkāpes EEZ līgumā.

(11)

EEZ līgums attiecina iekšējo tirgu arī uz EBTA valstīm, iekšējā tirgus labas darbības nolūkā šis lēmums ir jāpiemēro vienlaikus ar ES Pievienošanās līguma un EEZ paplašināšanās nolīguma stāšanos spēkā.

(12)

EEZ paplašināšanās nolīgums vēl nav stājies spēkā, bet to piemēro pagaidām, arī šo lēmumu līdz EEZ paplašināšanās nolīguma spēkā stāšanās dienai piemēro uz laiku,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Visi EEZ Apvienotās komitejas lēmumi, kas pieņemti pēc 2002. gada 1. novembra, uzliek saistības jaunajām Līgumslēdzējām pusēm.

2. pants

Šā lēmuma 1. pantā minētos EEZ Apvienotās komitejas lēmumus Līgumslēdzējas puses uzraksta un to autentiskumu apstiprina čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovāku, slovēņu un ungāru valodā.

3. pants

1.   Šā lēmuma A pielikumā uzskaitītajiem EEZ līguma pielikumu un protokolu punktiem pievieno šādu ievilkumu:

1 03 T: Akts par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos, kas ir Eiropas Savienības pamatā, kurš pieņemts 2003. gada 16. aprīlī (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).”

2.   Ja 1. punktā minētais ievilkums ir attiecīgajā punktā minētais pirmais ievilkums, pirms tā pievieno tekstu “, kas grozīts ar.”

4. pants

Šā lēmuma B pielikumā minēto pārejas kārtību iekļauj EEZ līgumā.

5. pants

C pielikumā norādītās 2003. gada 16. aprīļa ES Pievienošanās akta daļas islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentiskas.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā vienu dienu pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas EEZ Apvienotajai komitejai saskaņā ar Līguma 103. panta 1. punktu (1).

Šis lēmums neskar nekādas konstitucionālas prasības, ko norādījusi jebkura Līgumslēdzēja puse attiecībā uz jebkuru 1. pantā minēto EEZ Apvienotās komitejas lēmumu.

Šo lēmumu piemēro no dienas, kad stājas spēkā EEZ paplašināšanās nolīgums. Līdz EEZ paplašināšanās nolīguma spēkā stāšanās dienai tas būs spēkā uz laiku no EEZ paplašināšanās nolīguma pagaidu piemērošanas dienas.

7. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un EEZ pielikumā.

Briselē, 2004. gada 4. maijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā —

priekšsēdētājs

S. GILLESPIE


(1)  Konstitucionālas prasības nav norādītas.


A PIELIKUMS

Lēmuma 3. pantā minētais saraksts

Ievilkumu, kas minēts 3. panta 1. punktā, pievieno šādās EEZ līguma pielikumu un protokolu daļās:

 

I pielikuma (Veterinārie un fitosanitārie jautājumi) I nodaļā (Veterinārie jautājumi):

3.1. daļas 3. punktā (Padomes Direktīva 2001/89/EK),

3.1. daļas 9.b punktā (Padomes Direktīva 2002/60/EK),

9.2. daļas 2. punktā (Komisijas Direktīva 2002/4/EK),

7.1. daļas 12. punktā (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 999/2001),

 

II pielikuma (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) IV nodaļā (Mājsaimniecības ierīces):

4.g punktā (Komisijas Direktīva 2002/40/EK),

 

IV pielikumā (Enerģētika):

11.g punktā (Komisijas Direktīva 2002/40/EK),

 

VII pielikumā (Profesionālo kvalifikāciju savstarpēja atzīšana):

28. punktā (Padomes Direktīva 74/557/EEK).


B PIELIKUMS

Pārejas pasākumi, kas minēti Lēmuma 4. pantā

EEZ līguma I pielikumu (Veterināri sanitārie un fitosanitārie jautājumi) groza šādi:

1)

III nodaļas 1. daļas 10. punktā (Padomes Direktīva 2002/53/EK) pirms pielāgojuma ievieto šādu papildinājumu:

“Piemēro pārejas pasākumus, kas izklāstīti 2003. gada 16. aprīļa Pievienošanās akta pielikumos attiecībā uz Kipru (VII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas II daļas 2. punkts), Latviju (VIII pielikuma 4. nodaļas B iedaļas II daļa), Maltu (XI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas II daļa), Slovēniju (XIII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas II daļa).”

2)

III nodaļas 1. daļas 12. punktā (Padomes Direktīva 2002/55/EK) pirms pielāgojuma ievieto šādu papildinājumu:

“Piemēro pārejas pasākumus, kas izklāstīti 2003. gada 16. aprīļa Pievienošanās akta pielikumos attiecībā uz Kipru (VII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas II daļas 2. punkts), Latviju (VIII pielikuma 4. nodaļas B iedaļas II daļa), Maltu (XI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas II daļa), Slovēniju (XIII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas II daļa).”


C PIELIKUMS

Lēmuma 5. pantā minētais saraksts

Šādu 2003. gada 16. aprīļa ES Pievienošanās akta daļu teksti islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā, ir autentiski:

II pielikuma 3. nodaļas 2. punkts (Padomes Direktīva 74/557/EEK),

II pielikuma 6. nodaļas B iedaļas I daļas 83. punkts (Padomes Direktīva 2001/89/EK),

II pielikuma 6. nodaļas B iedaļas I daļas 86. punkts (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 999/2001),

II pielikuma 6. nodaļas B iedaļas I daļas 87. punkts (Komisijas Direktīva 2001/4/EK),

II pielikuma 6. nodaļas B iedaļas I daļas 89. punkts (Padomes Direktīva 2002/60/EK),

II pielikuma 12. nodaļas B iedaļas 7. punkts (Komisijas Direktīva 2002/40/EK),

VII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas II daļas 2. punkts (Padomes Direktīva 2002/53/EK un 2002/55/EK),

VIII pielikuma 4. nodaļas B iedaļas II daļa (Padomes Direktīva 2002/53/EK un 2002/55/EK),

XI pielikuma 4. nodaļas B iedaļas II daļa (Padomes Direktīva 2002/53/EK un 2002/55/EK),

XIII pielikuma 5. nodaļas B iedaļas II daļa (Padomes Direktīva 2002/53/EK un 2002/55/EK).


Top