EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1209

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1209 (2020. gada 13. augusts), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1352/2013, ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

C/2020/5511

OJ L 274, 21.8.2020, p. 3–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1209/oj

21.8.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1209

(2020. gada 13. augusts),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1352/2013, ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 608/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu un 12. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1352/2013 (2) ir noteiktas veidlapas, kas jāizmanto, lai iesniegtu pieprasījumu, kurā lūdz muitas dienestiem rīkoties attiecībā uz precēm, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības, kā minēts Regulas (ES) Nr. 608/2013 6. pantā, un lai iesniegtu lūgumu pagarināt laikposmu, kurā muitas dienestiem jārīkojas, kā noteikts minētās regulas 12. pantā, (“veidlapas”).

(2)

Veidlapas ir jāpielāgo, lai ņemtu vērā ES Muitas tirgotāju portāla ieviešanu veidlapu elektroniskai iesniegšanai. Lai nodrošinātu drošu piekļuvi minētajam portālam, ir svarīgi, lai pieprasījuma iesniedzēji un to pārstāvji tiktu identificēti unikālā veidā. Šajā nolūkā uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numurs veidlapās kļūs par obligātu lauku ailē pieprasījuma iesniedzējam un pārstāvim.

(3)

EORI sistēma jau nodrošina uzņēmējiem unikālus identifikācijas numurus. Ir lietderīgi minēto sistēmu piemērot arī personām, kas nav uzņēmēji Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 (3) 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 386/2012 (4) un jo īpaši tās 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojam (EUIPO) ir uzticēts uzdevums vākt, analizēt un izplatīt attiecīgus objektīvus, salīdzināmus un ticamus datus par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 386/2012 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu Komisija nosūta EUIPO visu būtisko informāciju, ko dalībvalstis sniegušas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 608/2013 31. panta 2. punktu saistībā ar tādu preču izlaišanas apturēšanu vai aizturēšanu, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

(6)

Lai būtu iespējams padziļināti analizēt pārkāpuma datus un uzlabot izpratni par pārkāpumu ģeogrāfisko tvērumu un ietekmi, ir svarīgi, lai šādu preču izlaišanas apturēšanu un aizturēšanu varētu attiecināt uz lēmuma saņēmēju. Turklāt ir svarīgi, lai minētā persona jau veidlapu iesniegšanas brīdī tiktu informēta par to, ka tās personas dati tiks sniegti EUIPO, un piekristu minētajai datu nosūtīšanai. Tāpēc veidlapas ir attiecīgi jāpielāgo.

(7)

Pēc Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (5) un (ES) 2018/1725 (6) stāšanās spēkā veidlapās ir jāatjaunina atsauces uz datu aizsardzības noteikumiem.

(8)

Ņemot vērā to, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 608/2013 31. pantu datu apmaiņa starp dalībvalstīm un Komisiju attiecībā uz lēmumiem par pieprasījumiem un aizturēšanu notiek, izmantojot Komisijas centrālo datubāzi, un šo datubāzi nepieciešams pielāgot jaunajām veidlapām, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1352/2013 I līdz III pielikuma grozījumi būtu jāpiemēro no 2020. gada 15. septembra.

(9)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) Nr. 1352/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2020. gada 24. jūnijā sniedza atzinumu.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1352/2013 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

2)

regulas II pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu;

3)

regulas III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 15. septembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 13. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1352/2013 (2013. gada 4. decembris), ar ko izveido veidlapas, kuras paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 608/2013 par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā (OV L 341, 18.12.2013., 10. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 386/2012 (2012. gada 19. aprīlis) par tādu uzdevumu uzticēšanu Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes un dizainparaugi), kuri saistīti ar intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu, tostarp par publiskā un privātā sektora pārstāvju sapulcēšanu Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centrā (OV L 129, 16.5.2012., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


I PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10


II PIELIKUMS

“II PIELIKUMS

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14


III PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1352/2013 III pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma I daļu groza šādi:

a)

skaidrojuma tekstu par 1. ailes (“Pieprasītājs”) aizpildīšanu aizstāj ar šādu:

“Šajā ailē jāsniedz dati par pieprasītāju. Tajā jānorāda informācija par pieprasītāja vārdu un uzvārdu, pilna adrese, viņa vai viņas uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numurs (EORI numurs), proti, visā Savienībā vienots numurs, ko muitas dienests kādā dalībvalstī piešķir pieprasījuma iesniedzējam, viņa vai viņas tālruņa, mobilā tālruņa vai faksa numurs un viņa vai viņas e-pasta adrese. Pieprasījuma iesniedzējs attiecīgā gadījumā var arī norādīt savu nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, jebkuru citu valsts reģistrācijas numuru un viņa vai viņas tīmekļa vietnes adresi.”;

b)

skaidrojuma tekstu par 4. ailes (“Pārstāvis, kas pieprasītāja vārdā iesniedz pieprasījumu”) aizpildīšanu aizstāj ar šādu:

“Ja pieprasījumu ir iesniedzis pieprasītāja pārstāvis, šajā ailē jānorāda dati par minēto pārstāvi. Minētie dati ietver informāciju par pārstāvja vārdu un uzvārdu, pilnu adresi, viņa vai viņas uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI numurs), proti, visā Savienībā vienots numurs, ko muitas dienests kādā dalībvalstī piešķir pārstāvim, viņa vai viņas tālruņa, mobilā tālruņa vai faksa numuru un viņa vai viņas e-pasta adresi. Pārstāvis attiecīgā gadījumā var arī norādīt tā uzņēmuma nosaukumu, kurā viņš vai viņa strādā, un uzņēmuma tīmekļa vietnes adresi. Pieprasījumā jāiekļauj pierādījumi par viņa vai viņas pilnvarām rīkoties kā pārstāvim atbilstoši tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā iesniedz pieprasījumu, un jāatzīmē attiecīgā aile.”;

2)

pielikuma II daļu aizstāj ar šādu:

“II.   PASKAIDROJUMI PAR AILĒM VEIDLAPĀ “LAIKPOSMA PAGARINĀŠANAS LŪGUMS”, KAS PAREDZĒTA II PIELIKUMĀ UN JĀAIZPILDA LĒMUMA SAŅĒMĒJAM

Ar zvaigznīti (*) atzīmētie lauki ir obligāti jāaizpilda.

Ailēs, kurās lauki ir atzīmēti ar plus zīmi (+), ir jāaizpilda vismaz viens no tiem.

Neievadiet datus ailēs ar norādi “dienesta vajadzībām”.

1.aile.Dati par lēmuma saņēmēju

Šajā ailē jāsniedz dati par lēmuma saņēmēju.

2.aile. Lēmuma saņēmēja pārstāvis

Ja lūgumu ir iesniedzis lēmuma saņēmēja pārstāvis, šajā ailē jānorāda dati par minēto pārstāvi. Minētie dati ietver informāciju par pārstāvja vārdu un uzvārdu, pilnu adresi, viņa vai viņas uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI numurs), proti, visā Savienībā vienots numurs, ko muitas dienests kādā dalībvalstī piešķir pārstāvim, viņa vai viņas tālruņa, mobilā tālruņa vai faksa numuru un viņa vai viņas e-pasta adresi. Pārstāvis attiecīgā gadījumā var arī norādīt tā uzņēmuma nosaukumu, kurā viņš vai viņa strādā, un uzņēmuma tīmekļa vietnes adresi. Lūgumā jāiekļauj pierādījumi par viņa vai viņas pilnvarām rīkoties kā pārstāvim atbilstoši tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā tika pieņemts sākotnējais lēmums, un jāatzīmē attiecīgā aile, ja pierādījumi netika iesniegti ar sākotnējo pieprasījumu.

3.aile. Laikposma pagarināšanas lūgums

Šajā ailē jānorāda pieprasījuma reģistrācijas numurs, tostarp pirmie divi cipari ar piešķīrējas valsts ISO divburtu kodu. Lēmuma saņēmējs tāpat norāda, vai viņš vai viņa lūdz pieprasījumā sniegtās informācijas izmaiņas, atzīmējot attiecīgo aili.

4.aile. Paraksts

4. ailē lēmuma saņēmējam vai lēmuma saņēmēja pārstāvim jānorāda lūguma aizpildīšanas vieta un datums un jāparakstās. Parakstītāja vārds un uzvārds jānorāda drukātiem burtiem.


Top