EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1024

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1024 (2020. gada 14. jūlijs), ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Vjetnamas Sociālistiskās Republikas izcelsmes ražojumiem un paredz šo kvotu pārvaldību

C/2020/4692

OJ L 226, 15.7.2020, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1024/oj

15.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 226/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1024

(2020. gada 14. jūlijs),

ar ko atver Savienības tarifu kvotas konkrētiem Vjetnamas Sociālistiskās Republikas izcelsmes ražojumiem un paredz šo kvotu pārvaldību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 58. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (“nolīgums”) tika parakstīts 2019. gada 30. jūnijā saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2019/1121 (2). Nolīgumu Savienības vārdā noslēdza 2020. gada 12. jūnijā ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/753 (3).

(2)

Nolīgumā noteikts, ka ievedmuitas nodokļus par Vjetnamas izcelsmes preču importu Savienībā samazina vai atceļ saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku, kas sniegts nolīguma 2.-A pielikuma 2.-A-1. papildinājumā. Turklāt 2.-A pielikumā paredzēts, ka konkrētām precēm tiek atcelti muitas nodokļi tarifu kvotu ietvaros.

(3)

Nolīguma 2.-A pielikumā precizēts, ka tarifu kvotas ir jāpiemēro ik gadu, tāpēc importa pārvaldības periodam vajadzētu būt kalendārajam gadam. Tomēr, tā kā nolīgumu piemēro no 2020. gada 1. augusta, proporcionālie daudzumi 2020. gadam un ikgadējie daudzumi turpmākajiem gadiem būtu jānosaka saskaņā ar nolīguma 2.-A pielikuma B iedaļu.

(4)

Nolīguma 1. protokols attiecas uz jēdziena “noteiktas izcelsmes ražojumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm. Importējot Savienībā Vjetnamas izcelsmes ražojumus, tiem piemēro šajā regulā noteikto preferenču shēmu, ja tiek iesniegts kāds no izcelsmes apliecinājumiem, kas aprakstīti minētā protokola 15. panta 2. punktā.

(5)

Tarifu kvotas būtu jāpārvalda Komisijai, pamatojoties uz to dienu hronoloģisko secību, kad pieņemtas muitas deklarācijas par preču laišanu brīvā apgrozībā, saskaņā ar noteikumiem par tarifu kvotu pārvaldību, kas izklāstīti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (4).

(6)

Nolīgums stāsies spēkā 2020. gada 1. augustā (5). Lai nodrošinātu šajā nolīgumā noteikto kvotu efektīvu pārvaldību un savlaicīgu piemērošanu, šī regula būtu jāpiemēro no iepriekš minētās dienas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vjetnamas izcelsmes precēm, kas minētas pielikumā, atver Savienības tarifu kvotas.

2. pants

Šīs regulas pielikumā noteiktās tarifu kvotas pārvalda saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 49.–54. pantu.

3. pants

Lai varētu izmantot šajā regulā noteiktās tarifu kvotas, šīs regulas pielikumā uzskaitītajām precēm ir jāatbilst nolīguma 1. protokolā noteiktajiem izcelsmes noteikumiem. Vjetnamas izcelsmes ražojumiem, tos importējot Savienībā, piemēro kvotas, ja tiek iesniegts izcelsmes sertifikāts vai izcelsmes deklarācija, kā noteikts nolīguma 1. protokola 15. panta 2. punktā.

4. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. augusta.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2019/1121 (2019. gada 25. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (OV L 177, 2.7.2019., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/753 (2020. gada 30. marts) par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (OV L 186, 12.6.2020., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.).

(5)  Paziņojums par datumu, kad spēkā stājas Brīvās tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Vjetnamas Sociālistisko Republiku (OV L 207, 30.6.2020., 3. lpp.).


PIELIKUMS

Neskarot Kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumus, preferenciālās shēmas tvērumu šā pielikuma kontekstā nosaka, ņemot vērā gan KN kodus, kas noteikti I pielikumā Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (1), redakcijā, kas grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1776 (2), gan ražojuma aprakstu šā pielikuma tabulas ceturtajā ailē.

Kārtas Nr.

KN kods

Taric apakšgrupa

Produktu apraksts

Kvotas periods

Kvotas daudzums (tonnās neto svara, ja vien nav norādīts citādi)

Maksājuma likme

09.8200

 

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

 

putnu olas bez čaumalas un olu dzeltenumi

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

208,334 tonnas

500 tonnas

0 %

09.8201

 

0703 20 00

 

ķiploki

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

167,668 tonnas

400 tonnas

0 %

09.8202

ex

ex

0710 40 00

2001 90 30

99

10

99

cukurkukurūza (Zea mays var. saccharata), kuras vālītes diametrā nav 8 mm vai vairāk, bet nepārsniedz 12 mm

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

2 083,334 tonnas

5 000 tonnas

0 %

ex

2005 80 00

10

99

09.8203

 

1108 14 00

 

manioka ciete

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

12 500 tonnas

30 000 tonnas

0 %

09.8204

 

1604 14 21

1604 14 31

1604 14 41

1604 14 28

1604 14 38

1604 14 48

1604 14 90

1604 19 39

1604 20 70

 

tunzivis, svītrainās tunzivis, pelamīdas un citādas mazās tunzivis

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

4 791,668 tonnas

11 500 tonnas

0 %

09.8205

 

1604 20 05

 

izstrādājumi no surimi

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

208,334 tonnas

500 tonnas

0 %

09.8206

 

1701 13 10

1701 13 90

1701 14 10

1701 91 00

1701 99 10

1701 99 90

1702 30 50

1702 90 50

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 95

1806 10 30

1806 10 90

 

cukurs un citi produkti ar augstu cukura saturu

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

8 333,334 tonnas(kas izteiktas jēlcukura ekvivalentā)

20 000 tonnas (kas izteiktas jēlcukura ekvivalentā)

0 %

09.8207

 

1701 14 90

 

citāds cukurs

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

166,668 tonnas

400 tonnas

0 %

09.8208

 

0711 51 00

2001 90 50

2003 10 20

2003 10 30

 

sēnes

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

145,834 tonnas

350 tonnas

0 %

09.8209

 

2207 10 00

2207 20 00

 

etanols

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

416,668 tonnas

1 000 tonnas

0 %

09.8210

 

2905 43 00

2905 44 11

2905 44 19

2905 44 91

3505 10 10

3505 10 90

3824 60 19

 

mannīts, sorbīts, dekstrīni un citādas modificētās cietes

No 1.8.2020. līdz 31.12.2020.

No 1.1.2021. līdz 31.12.2021. un pēc tam katru turpmāko kalendāro gadu

833,334 tonnas

2 000 tonnas

0 %


(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1776 (2019. gada 9. oktobris), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 280, 31.10.2019., 1. lpp.).


Top