EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1793

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 (2019. gada 22. oktobris) par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/7444

OV L 277, 29.10.2019, p. 89–129 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1793/oj

29.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/89


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1793

(2019. gada 22. oktobris)

par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 34. panta 6. punkta a) apakšpunktu, 47. panta 2. punkta b) apakšpunktu, 54. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu un 90. panta c) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (2), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2017/625 vienotā tiesiskā regulējumā integrē noteikumus, ko piemēro Savienībā ievestu dzīvnieku un preču oficiālām kontrolēm, kurās pārbauda atbilstību Savienības lauksaimniecības un pārtikas aprites tiesību aktiem. Šādā nolūkā tā atceļ un aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (3) un citus Savienības tiesību aktus, kas reglamentē oficiālās kontroles noteiktās jomās.

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 konkrētu kategoriju dzīvnieki un preces no konkrētām trešām valstīm pirms ievešanas Savienībā vienmēr jāuzrāda oficiālu kontroļu veikšanai robežpunktos. To, lai attiecībā uz precēm, kam piemēro pasākumus, kuru dēļ nepieciešama attiecīgi oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšana vai ārkārtas pasākumi, tās ievedot Savienībā, tiktu veiktas oficiālas kontroles robežpunktos, prasa arī Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d) un e) apakšpunkts.

(3)

Šajā sakarā saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 uz noteiktām precēm no konkrētām trešām valstīm attiecināta robežkontroles punktos veiktu oficiālo kontroļu pastiprināšana uz laiku būtu jāpiemēro tajos gadījumos, kur Komisija ar īstenošanas aktu starpniecību ir lēmusi, ka šādas pastiprinātas kontroles ir nepieciešamas kāda zināma vai jaunradušās riska dēļ vai tāpēc, ka ir pierādījumi, ka ir vērojama plaša mēroga būtiska neatbilstība Savienības lauksaimniecības un pārtikas aprites tiesību aktiem. Tātad Komisijai būtu jāizveido šādu preču saraksts, kurā būtu norādīti šo preču kombinētās nomenklatūras (KN) kodi, kas noteikti Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (4) I pielikumā (turpmāk “saraksts”), un šis saraksts, ja nepieciešams, jāatjaunina, lai atspoguļotu jebkādas pārmaiņas.

(4)

Šobrīd vajadzētu būt tā, ka 3. apsvērumā minētais saraksts ir atjaunināts variants tam pašam nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sarakstam, kas noteikts ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 669/2009 (5); minētā regula nosaka noteikumus par pastiprināta līmeņa oficiālām kontrolēm, ko izraudzītās ievešanas vietās veic attiecībā uz noteiktas nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības importu no konkrētām trešām valstīm. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 47. panta 2. punkta b) apakšpunktu ir lietderīgi šīs regulas I pielikumā sniegt sarakstu, kurā norādīta nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība no konkrētām trešām valstīm, kurai oficiālās kontroles (ievedot Savienībā) uz laiku jāpastiprina.

(5)

Turklāt Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 54. panta 4. punkta a) apakšpunktu būtu, jo īpaši ņemot vērā ar apsveramo apdraudējumu saistītā riska līmeni un to, cik bieži preces uz robežas tiek noraidītas, jānosaka noteikumi par to, cik bieži tādai nedzīvnieku izcelsmes pārtikai un barībai no konkrētām trešām valstīm, kurai piemēro uz laiku pastiprinātas oficiālās kontroles, izdara identitātes kontrolpārbaudes un fiziskas kontrolpārbaudes.

(6)

Regula (ES) 2017/625 un uz minētās regulas 47. līdz 64. panta pamata pieņemtie deleģētie akti un īstenošanas akti veido vienotu oficiālo kontroļu sistēmu, kura piemērojama jomām, ko aptver Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014 (6), (ES) 2015/175 (7), (ES) 2017/186 (8), (ES) 2018/1660 (9) un Regula (EK) Nr. 669/2009. Šā iemesla dēļ un tādēļ, ka šo regulu aptvertie noteikumi ir būtiski saistīti, jo tie visi attiecas uz tādu papildu pasākumu noteikšanu, kuri kāda apzināta riska sakarā reglamentē noteiktas pārtikas un barības ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm un ir atkarīgi no šā riska nopietnības, attiecīgo noteikumu pareizu un visaptverošu piemērošanu ir lietderīgi atvieglināt ar to, ka normas, kas reglamentē nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumus un kas patlaban noteiktas iepriekš minētajās regulās, pieņem vienotā aktā.

(7)

Nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, uz kuru attiecas Īstenošanas regulās (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660 aprakstītie ārkārtas pasākumi, sabiedrības veselībai joprojām rada nopietnu risku, ko nav iespējams apmierinoši novērst vien ar dalībvalstu veiktiem pasākumiem. Tāpēc ir lietderīgi šīs regulas II pielikumā sniegt sarakstu, kur norādīta nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība, kurām piemēro ārkārtas pasākumus; šo sarakstu veido atjaunināti nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības saraksti, kas sniegti Komisijas Īstenošanas regulās (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660. Turklāt būtu jāgroza iepriekš minētajos sarakstos iekļauto ierakstu tvērums, lai tie bez tiem produktu veidiem, kas tur noteikti patlaban, aptvertu arī cita veida produktus, ja šie citi veidi rada tādu pašu risku. Tāpēc ir lietderīgi grozīt visus ierakstus par zemesriekstiem, lai tie aptvertu eļļas raušus un citus cietos atlikumus, arī sasmalcinātus vai granulētus, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu, kā arī ierakstu par pipariem no Indijas, lai tas aptvertu grauzdētus piparus (dārzeņpiparus vai citus piparus, kas nav dārzeņpipari).

(8)

Lai nodrošinātu, ka riski sabiedrības veselībai tiek pienācīgi kontrolēti, minētajā sarakstā būtu jāiekļauj arī salikta sastāva pārtikas produkti, kuri kādu no nedzīvnieku izcelsmes pārtikas produktiem, kas šīs regulas II pielikuma sarakstā norādīti sakarā ar risku, ka tie ir kontaminēti ar aflatoksīniem, satur daudzumā, kurš vai nu vienā atsevišķā produktā, vai visu sarakstā norādīto produktu summā pārsniedz 20 %, būtu jāiekļauj arī sarakstā, kas minēts 7. apsvērumā; šie ir salikta sastāva pārtikas produkti, ko aptver II pielikumā noteiktie KN kodi.

(9)

Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 54. panta 4. punkta b) apakšpunktu Komisijai būtu jāiedibina noteikumi par to, cik bieži identitātes kontrolpārbaudes un fiziskas kontrolpārbaudes veic pārtikai un barībai, kurai uz šīs regulas pamata piemēro ārkārtas pasākumus. Tāpēc ir lietderīgi ar šo regulu noteikt šādus noteikumus, jo īpaši ņemot vērā ar apsveramo apdraudējumu saistītā riska līmeni un to, cik bieži preces uz robežas tiek noraidītas.

(10)

Pasākumi, kā dēļ nepieciešama šajā regulā izklāstītā oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšana vai ārkārtas pasākumi, pārtikai un barībai, kuras paredzēts laist Savienības tirgū, būtu jāpiemēro tāpēc, ka šādas preces ir risks sabiedrības veselības aspektā.

(11)

Sūtījumi, kas tiek nosūtīti kā tirdzniecības paraugi, laboratorijas paraugi vai izstāžu eksponāti un ko nav paredzēts laist tirgū, nekomerciāli sūtījumi, kas paredzēti privātai lietošanai vai patēriņam Savienības muitas teritorijā, vai sūtījumi, kas paredzēti zinātniskiem mērķiem, sabiedrības veselībai rada nelielu risku, tāpēc prasību, ka tiem saskaņā ar šo regulu piemēro oficiālas kontroles robežkontroles punktos un tiem līdzi ir attiecīgi oficiāls sertifikāts vai paraugu ņemšanas un laboratorisko analīžu rezultāti, noteikt būtu nesamērīgi. Tomēr, lai nenotiktu ļaunprātīga izmantošana, ja attiecīgo sūtījumu bruto masa pārsniedz noteiktu robežu, tiem tomēr būtu jāpiemēro šī regula.

(12)

Pasākumi, kā dēļ nepieciešami šajā regulā izklāstītā oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšana vai ārkārtas pasākumi, nebūtu jāpiemēro pārtikai un barībai, kas atrodas starptautiskā transportlīdzeklī, nav paredzēta izkraušanai un ir paredzēta apkalpes un pasažieru patēriņam, jo šajā gadījumā laišana Savienības tirgū notiek ļoti nelielā mērā.

(13)

Maksimālos mikotoksīnu līmeņus, arī aflatoksīnu līmeņus, attiecībā uz pārtiku nosaka Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (10), savukārt attiecībā uz barību – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/32/EK (11). Maksimālos pesticīdu atlieku līmeņus nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (12). Eiropas Savienības references laboratorija dioksīnu un polihlorbifenilu (PCB) noteikšanai pārtikā un barībā izdarīja pētījumu par to, kā kontaminētos guāra sveķos no Indijas pentahlorfenols (PCP) korelē ar dioksīniem. No minētā pētījuma var secināt, ka guāra sveķos, kuros PCP saturs ir zemāks par maksimālo atlieku līmeni (MAL) 0,01 mg/kg, nepieņemamā līmenī nav arī dioksīnu. Tas nozīmē, ka šajā konkrētajā gadījumā PCP MAL ievērošana nodrošina arī augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni attiecībā uz dioksīniem.

(14)

Kas attiecas uz 13. apsvērumā minētajiem noteikumiem, paraugu ņemšanu un analīzi mikotoksīnu, arī aflatoksīnu, kontroles vajadzībām attiecībā uz pārtiku reglamentē Komisijas Regula (EK) Nr. 401/2006 (13), savukārt attiecībā uz barību – Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (14). Noteikumus par paraugu ņemšanu pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei nosaka Komisijas Direktīva 2002/63/EK (15). Lai nodrošinātu, ka trešās valstīs un dalībvalstīs tiek piekoptas vienādas paraugu ņemšanas un laboratoriskas analīzes metodes, šīs regulas prasītā pārtikas un barības paraugu ņemšana un analīze gan dalībvalstīs, gan trešās valstīs būtu jāizdara saskaņā ar iepriekš minētajiem Savienības noteikumiem par paraugu ņemšanu un analīzi.

(15)

Turklāt, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz Salmonella kontroli pārtikā, kuru reglamentē šī regula, trešās valstīs un dalībvalstīs tiek izmantotas vienādas paraugu ņemšanas procedūras un analītiskās references metodes, šai regulai būtu jānosaka arī šādas paraugu ņemšanas procedūras un analītiskās references metodes.

(16)

Paraugi oficiālajiem sertifikātiem, kas izmantojami noteiktu pārtikas un barības produktu ievešanai Savienībā, ir doti Īstenošanas regulās (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660. Lai vieglāk būtu izdarīt oficiālās kontroles (ievedot Savienībā), lietderīgi ir iedibināt vienota parauga oficiālu sertifikātu, kas paredzēts pārtikai un barībai, uz kuras ievešanu Savienībā saskaņā ar šo regulu attiecas īpaši nosacījumi.

(17)

Šādi oficiāli sertifikāti būtu jāizdod vai nu uz papīra, vai elektroniski. Tāpēc papildus prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) 2017/625 II sadaļas VII nodaļā, attiecībā uz oficiālo sertifikātu izsniegšanu ir lietderīgi noteikt abos gadījumos kopīgas prasības. Šajā sakarā Regulas (ES) 2017/625 90. panta f) punkts paredz, ka Komisija pieņem noteikumus par elektronisko sertifikātu izdošanu un par elektronisko parakstu izmantošanu, arī attiecībā uz oficiāliem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar šo regulu. Turklāt šajā regulā būtu jāparedz normas, kas nodrošina, ka Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/628 (16) noteiktās prasības attiecībā uz oficiāliem sertifikātiem, kuri nav iesniegti sistēmā IMSOC, attiecas arī oficiāliem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar šo regulu.

(18)

Sertifikātu paraugi ir iekļauti elektroniskajā sistēmā TRACES, kas izveidota ar Komisijas Lēmumu 2003/623/EK (17), lai veicinātu un paātrinātu administratīvās procedūras uz Savienības robežām un nodrošinātu elektronisku saziņu starp kompetentajām iestādēm, palīdzot novērst iespējamu krāpniecisku vai maldinošu praksi attiecībā uz oficiālajiem sertifikātiem. Kopš 2003. gada datortehnoloģija ir būtiski attīstījusies, un sistēma TRACES ir pārveidota, lai uzlabotu datu kvalitāti, apstrādi un to apmaiņas drošību. Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625133. panta 4. punktu sistēma TRACES ir jāintegrē Regulas (ES) 2017/625131. pantā minētajā informācijas pārvaldības sistēmā oficiālo kontroļu vajadzībām (IMSOC). Tāpēc šajā regulā noteiktais oficiālā sertifikāta paraugs būtu jāpielāgo sistēmai IMSOC.

(19)

Regulas (ES) 2017/625 90. panta c) punkts pilnvaro Komisiju ar īstenošanas aktiem pieņemt noteikumus par procedūrām, kas jāievēro aizstājējsertifikātu izsniegšanā. Lai nepieļautu, ka sertifikātus izmanto nepareizi un ļaunprātīgi, ir svarīgi noteikt, kuros gadījumos var izsniegt oficiālo sertifikātu aizstājējsertifikātus, un prasības, kam šādiem sertifikātiem jāatbilst. Šādi gadījumi ir noteikti Īstenošanas regulā (ES) 2019/628 attiecībā uz oficiālajiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar minēto regulu. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, ir lietderīgi paredzēt, ka aizstājējsertifikātu izsniegšanas gadījumā saskaņā ar šo regulu izdotie sertifikāti būtu jāaizstāj, ievērojot procedūras, kas attiecībā uz aizstājējsertifikātiem noteiktas Īstenošanas regulā (ES) 2019/628.

(20)

Būtu jāiedibina normas, kas paredz regulāri pārskatīt, vai šīs regulas I un II pielikumā sniegtos sarakstus un arī identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu nav nepieciešams modificēt. Šeit būtu jāņem vērā, piemēram, tāda ar riskiem un neatbilstību saistīta jauna informācija kā dati, kas iegūti no paziņojumiem, kuri saņemti ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF), tādi dati un informācija par sūtījumiem un tādi dokumentāro kontrolpārbaužu, identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu rezultāti, ko Komisijai paziņojušas dalībvalstis, ziņojumi un informācija, kas saņemti no trešām valstīm, informācija, kas izriet no kontrolēm, kuras Komisija veikusi trešās valstīs, un informācija, ar ko ir apmainījusies Komisija ar dalībvalstīm un Komisija ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.

(21)

Noteikumi, kas Komisijai jāiedibina saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 34. panta 6. punkta a) apakšpunktu, 47. panta 2. punkta b) apakšpunktu un 54. panta 4. punkta a) apakšpunktu, ir būtiski savā starpā saistīti, jo tie visi ir par to, kādas prasības jāpiemēro oficiālām kontrolēm, ko veic, Savienībā ievedot noteiktas konkrētu trešu valstu preces, kurām uz laiku piemērota šo kontroļu pastiprināšana; tāpēc šie noteikumi būtu jāpiemēro no vienas un tās pašas dienas. Lai atvieglotu šo noteikumu pareizu un visaptverošu piemērošanu, tos ir lietderīgi sakopot vienā tiesību aktā.

(22)

Noteikumi, kas Komisijai jāiedibina saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 54. panta 4. punkta b) apakšpunktu un 90. panta c) punktu un Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu, ir būtiski savā starpā saistīti, jo tie visi ir par to, kādas prasības jāpiemēro tādu preču ievešanai Savienībā, uz kurām saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu attiecas ārkārtas pasākumi, un tāpēc šie noteikumi būtu jāpiemēro no vienas un tās pašas dienas. Lai atvieglotu šo noteikumu pareizu un visaptverošu piemērošanu, tos ir lietderīgi sakopot vienā tiesību aktā.

(23)

Vienkāršošanas un racionalizācijas labad Komisijas Regulās (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2017/186, (ES) 2015/175 un (ES) 2018/1660 noteiktie noteikumi ir konsolidēti šajā regulā. Tāpēc minētās regulas būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(24)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. IEDAĻA

KOPĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Šī regula nosaka:

a)

saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 47. panta 2. punkta b) apakšpunktu: I pielikuma sarakstu ar tādu nedzīvnieku izcelsmes pārtiku un barību no konkrētām trešām valstīm, kam piemēro uz laiku pastiprinātas oficiālas kontroles (ievedot Savienībā) un ko aptver minētajā pielikumā sniegtie KN kodi un Taric klasifikācija;

b)

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu: īpašus nosacījumus, kas sakarā ar risku, kuru rada kontaminācija ar mikotoksīniem (arī aflatoksīniem), pesticīdu atliekām, pentahlorfenolu un dioksīniem un mikrobioloģiska kontaminācija, reglamentē šādu kategoriju pārtikas un barības sūtījumu ievešanu Savienībā:

i)

tādas nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumi no trešām valstīm vai to daļām, kas norādītas sarakstā II pielikuma 1. tabulā un ko aptver šajā pielikumā noteiktie KN kodi un Taric klasifikācija;

ii)

tādu salikta sastāva pārtikas produktu sūtījumi, kuri kādu no pārtikas produktiem, kas II pielikuma 1. tabulā ir norādīti sarakstā sakarā ar risku, ka tie ir kontaminēti ar aflatoksīniem, satur daudzumā, kurš vai nu vienā atsevišķā produktā, vai visu sarakstā norādīto produktu summā pārsniedz 20 %; tie ir tādi salikta sastāva pārtikas produkti, ko aptver šā pielikuma 2. tabulā noteiktie KN kodi;

c)

noteikumus par šā punkta a) un b) apakšpunktā minētās pārtikas un barības sūtījumu identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu;

d)

noteikumus par metodēm, kas saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 34. panta 6. punkta a) apakšpunktu jāizmanto šā punkta a) un b) apakšpunktā minēto pārtikas un barības sūtījumu paraugu ņemšanā un laboratoriskā analizēšanā;

e)

saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 53. panta 1. punkta b) apakšpunktu: noteikumus par tā oficiālā sertifikāta paraugu, kam jābūt līdzi šā punkta b) apakšpunktā minētās pārtikas un barības sūtījumiem, un prasības attiecībā uz šo oficiālo sertifikātu;

f)

saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 90. panta c) punktu: noteikumus par to oficiālo sertifikātu aizstājējsertifikātu izsniegšanu, kam jābūt līdzi šā punkta b) apakšpunktā minētās pārtikas un barības sūtījumiem.

2.   Šo regulu piemēro 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētajiem tādas pārtikas un barības sūtījumiem, ko paredzēts laist Savienības tirgū.

3.   Zemāk norādīto kategoriju pārtikas un barības sūtījumiem šo regulu piemēro tikai tad, ja to masa pārsniedz 30 kg:

a)

tādas pārtikas un barības sūtījumi, ko nosūta kā tirdzniecības paraugus, laboratorijas paraugus vai izstāžu eksponātus un ko nav paredzēts laist tirgū;

b)

tādas pārtikas un barības sūtījumi, kas ir pasažieru personiskajā bagāžā un ir paredzēta privātam patēriņam vai lietošanai;

c)

fiziskām personām sūtītiem nekomerciāliem tādas pārtikas un barības sūtījumiem, ko nav paredzēts laist tirgū;

d)

zinātniskiem mērķiem paredzētas pārtikas un barības sūtījumiem.

4.   Šī regula neattiecas uz 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto pārtiku un barību, kas atrodas starptautiskā transportlīdzeklī, nav paredzēta izkraušanai un ir paredzēta apkalpes un pasažieru patēriņam.

5.   Ja par 3. punkta b) un c) apakšpunktā minētās pārtikas un barības paredzēto izmantojumu ir šaubas, pierādīšanas pienākums piekrīt attiecīgi personīgās bagāžas īpašniekam un sūtījuma saņēmējam.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“sūtījums” ir sūtījums, kas definēts Regulas (ES) 2017/625 3. panta 37. punktā;

b)

“laišana tirgū” ir laišana tirgū, kas definēta Regulas (EK) Nr. 178/2002 3. panta 8. punktā;

2.   Tomēr 7., 8., 9., 10. un 11. pantā un IV pielikumā “sūtījums” ir:

a)

attiecībā uz pārtiku un barību, kura II pielikuma sarakstā norādīta sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar mikotoksīniem, arī aflatoksīniem, – Regulas (EK) Nr. 401/2006 I pielikumā un Regulas (EK) Nr. 152/2009 I pielikumā minētā “partija”;

b)

attiecībā uz pārtiku un barību, kura II pielikuma sarakstā norādīta sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar pesticīdiem un pentahlorfenolu, – Direktīvas 2002/63/EK pielikumā minētā “partija”.

3. pants

Paraugu ņemšana un analīzes

Gan to paraugu ņemšanu un analīzes, kas kompetentajām iestādēm robežkontroles punktos vai arī kontrolpunktos, kuri minēti Regulas (ES) 2017/625 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā, jāīsteno kā daļa no fiziskām kontrolpārbaudēm, ko izdara 1. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētās pārtikas un barības sūtījumiem, gan arī paraugu ņemšanu un analīzes, kas tām jāīsteno trešās valstīs to analīžu rezultātu nodrošināšanai, par kuriem šajā regulā ir paredzēta prasība, lai tie ir līdzi 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās pārtikas un barības sūtījumiem, izdara saskaņā ar šādām prasībām:

a)

kas attiecas uz pārtiku, kura sakarā ar risku, ka tā varbūtēji ir kontaminēta ar mikotoksīniem, arī aflatoksīniem, ir norādīta I un II pielikuma sarakstā, paraugu ņemšanu un analīzes veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 401/2006;

b)

kas attiecas uz barību, kura sakarā ar risku, ka tā varbūtēji ir kontaminēta ar mikotoksīniem, arī aflatoksīniem, ir norādīta I un II pielikuma sarakstā, paraugu ņemšanu un analīzes veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 152/2009;

c)

kas attiecas uz tādu pārtiku un barību, kura sakarā ar to, ka tā var neatbilst maksimālajiem pesticīdu atlieku līmeņiem, ir norādīta I un II pielikuma sarakstā, paraugu ņemšanu veic saskaņā ar Direktīvu 2002/63/EK;

d)

kas attiecas uz guāra sveķiem, kuri sakarā ar to, ka varbūtēji ir kontaminēti ar pentahlorfenolu un dioksīniem, ir norādīti II pielikuma sarakstā, paraugu ņemšanu pentahlorfenola analīzēm veic saskaņā ar Direktīvu 2002/63/EK un paraugu ņemšanu un analīzes dioksīnu koncentrācijas kontrolei barībā veic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 152/2009;

e)

kas attiecas uz pārtiku, kura I un II pielikuma sarakstos ir norādīta sakarā ar Salmonella klātbūtnes risku, paraugu ņemšanu un analīzes Salmonella kontroles vajadzībām veic saskaņā ar III pielikumā izklāstītajām paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm;

f)

attiecībā uz apdraudējumiem, kuri nav a), b), c), d) un e) punktā minētie apdraudējumi, izmanto I un II pielikuma zemsvītras piezīmēs minētās paraugu ņemšanas un analīžu metodes.

4. pants

Laišana brīvā apgrozībā

I un II pielikuma sarakstos minētās pārtikas un barības sūtījumus muitas iestādes brīvā apgrozībā laist ļauj tikai tad, kad ir uzrādīts pienācīgi noformēts vienotais sanitārais ievešanas dokuments (VSID), kas paredzēts Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktā un kas apstiprina, ka sūtījums atbilst piemērojamiem noteikumiem, kuri minēti minētās regulas 1. panta 2. punktā.

2. IEDAĻA

ROBEŽKONTROLES PUNKTOS UN KONTROLPUNKTOS VEIKTU OFICIĀLO KONTROĻU PAGAIDU PASTIPRINĀŠANA ATTIECĪBĀ UZ NOTEIKTU PĀRTIKU UN BARĪBU NO KONKRĒTĀM TREŠĀM VALSTĪM

5. pants

Nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības saraksts

1.   Oficiālās kontroles robežkontroles punktos (ievedot Savienībā) un kontrolpunktos uz laiku pastiprina I pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības sūtījumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pārtiku un barību oficiālajām kontrolēm identificē, balstoties uz I pielikumā norādītajiem kombinētās nomenklatūras kodiem un Taric apakšgrupu.

6. pants

Identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums

1.   Kompetentās iestādes robežkontroles punktos un Regulas (ES) 2017/625 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos kontrolpunktos tik bieži, kā minēts I pielikumā, izdara identitātes kontrolpārbaudes un fiziskas kontrolpārbaudes, arī paraugu ņemšanu un laboratoriskas analīzes, I pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības sūtījumiem.

2.   I pielikuma ierakstā noteikto identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu kā vispārēju biežumu piemēro visiem produktiem, uz kuriem attiecas minētais ieraksts.

3. IEDAĻA

ĪPAŠI NOSACĪJUMI, KAS REGLAMENTĒ NOTEIKTAS PĀRTIKAS UN BARĪBAS IEVEŠANU SAVIENĪBĀ NO KONKRĒTĀM TREŠĀM VALSTĪM

7. pants

Ievešana Savienībā

1.   II pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības sūtījumus Savienībā ieved tikai saskaņā ar šajā iedaļā noteiktajiem nosacījumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto pārtiku un barību oficiālajām kontrolēm identificē, balstoties uz II pielikumā norādītajiem kombinētās nomenklatūras kodiem un Taric apakšgrupu.

3.   Sūtījumiem, kas minēti 1. punktā, piemēro oficiālas kontroles robežkontroles punktos (ievedot Savienībā) un kontrolpunktos.

8. pants

Identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums

1.   Kompetentās iestādes robežkontroles punktos un Regulas (ES) 2017/625 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajos kontrolpunktos tik bieži, kā minēts II pielikumā, izdara identitātes kontrolpārbaudes un fiziskas kontrolpārbaudes, arī paraugu ņemšanu un laboratoriskas analīzes, II pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības sūtījumiem.

2.   II pielikuma ierakstā noteikto identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežumu kā vispārēju biežumu piemēro visiem produktiem, uz kuriem attiecas minētais ieraksts.

3.   Uz salikta sastāva pārtikas produktiem, kas norādīti sarakstā II pielikuma 2. tabulā, kurā ierakstīti produkti, uz ko II pielikuma 1. tabulā attiecas tikai viens ieraksts, attiecas vispārējais attiecībā uz šo ierakstu II pielikuma 1. tabulā aprakstīto identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums.

4.   Uz salikta sastāva pārtikas produktiem, kas norādīti sarakstā II pielikuma 2. tabulā, kurā ierakstīti produkti, uz ko II pielikuma 1. tabulā attiecas vairāki ieraksti par vienu un to pašu apdraudējumu, attiecas augstākais vispārējais attiecībā uz šiem ierakstiem II pielikuma 1. tabulā aprakstīto identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums.

9. pants

Identifikācijas kods

1.   Katru II pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības sūtījumu identificē ar identifikācijas kodu.

2.   Ar šo identifikācijas kodu identificē katru atsevišķo sūtījuma maisu vai cita veida iepakojumu.

3.   Atkāpjoties no 2. punkta, attiecībā uz tādas pārtikas un barības sūtījumiem, kura sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar mikotoksīniem, ir norādīta II pielikuma sarakstā, – ja iepakojumā ir kombinētas vairākas mazas pakas, sūtījuma identifikācijas kods uz visām atsevišķajām mazajām pakām nav individuāli jānorāda, ja vien tas norādīts vismaz uz pakas, kurā šīs mazās pakas ir kombinētas.

10. pants

Tādas paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti, ko veikušas attiecīgās trešās valsts kompetentās iestādes

1.   Katram tādas pārtikas un barības sūtījumam, kura ir norādīta II pielikuma sarakstā, ir līdzi rezultāti, kas iegūti paraugu ņemšanā un analīzēs, ko attiecībā uz minēto sūtījumu izdarījušas izcelsmes valsts, kas ir trešā valsts, kompetentās iestādes vai tās valsts kompetentās iestādes, no kuras sūtījums tiek sūtīts, ja tā nav izcelsmes valsts.

2.   Balstoties uz 1. punktā minētajiem rezultātiem, kompetentās iestādes pārliecinās:

a)

par atbilstību Regulā (EK) Nr. 1881/2006 un Direktīvā 2002/32/EK noteiktajiem maksimālajiem relevanto mikotoksīnu līmeņiem attiecībā uz tādas pārtikas un barības sūtījumiem, kura ir norādīta II pielikuma sarakstā sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar mikotoksīniem;

b)

par atbilstību Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktajiem maksimālajiem pesticīdu atlieku līmeņiem attiecībā uz tādas pārtikas un barības sūtījumiem, kura ir norādīta II pielikuma sarakstā sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar pesticīdu atliekām;

c)

ka produkts nesatur vairāk par 0,01 mg/kg pentahlorfenola (PCP) – attiecībā uz tādas pārtikas un barības sūtījumiem, kura ir norādīta II pielikuma sarakstā sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar pentahlorfenolu un dioksīniem;

d)

ka 25 g nav konstatējamas Salmonella – attiecībā uz tādas pārtikas sūtījumiem, kura ir norādīta II pielikuma sarakstā sakarā ar risku, ka tā ir mikrobioloģiski kontaminēta ar Salmonella.

3.   Katram tādas pārtikas un barības sūtījumam, kura sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar pentahlorfenolu un dioksīniem, ir norādīta II pielikuma sarakstā, ir līdzi analīžu pārskats, kas atbilst II pielikumā izklāstītajām prasībām.

Analīžu pārskatā ir ietverti 1. punktā minēto analīžu rezultāti.

4.   Šā panta 1. punktā minētie paraugu ņemšanas un analīžu rezultāti ir apzīmēti ar tā sūtījuma 9. panta 1. punktā minēto identifikācijas kodu, ar kuru tie saistīti.

5.   Šā panta 1. punktā minēto analīzi veic laboratorijās, kas akreditētas saskaņā ar standartu ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”.

11. pants

Oficiālais sertifikāts

1.   Katram II pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības sūtījumam ir līdzi oficiāls sertifikāts (“oficiālais sertifikāts”), kas atbilst IV pielikumā sniegtajam paraugam.

2.   Oficiālais sertifikāts atbilst šādām prasībām:

a)

to izdevusi izcelsmes valsts, kas ir trešā valsts, kompetentā iestāde vai – attiecībā uz tādu trešo valsti, kas nav izcelsmes valsts, – tās trešās valsts kompetentā iestāde, no kuras sūtījums sūtīts;

b)

uz tā ir 9. panta 1. punktā minētais ar to saistītā sūtījuma identifikācijas kods;

c)

sertifikāts izdots, kamēr sūtījums, ar kuru tas saistīts, vēl ir sertifikātu izdevušās trešās valsts kompetentās iestādes kontrolē;

d)

tas ir derīgs ne vairāk kā četrus mēnešus no izdošanas dienas, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā sešus mēnešus no 10. panta 1. punktā minēto laboratorisko analīžu rezultātu dienas.

3.   Arī oficiāls sertifikāts, ko tā izdevēja trešā valsts nav iesniegusi sistēmā IMSOC (Informācijas pārvaldības sistēma oficiālo kontroļu vajadzībām, minēta Regulas (ES) 2017/625131. pantā) atbilst prasībām, kas attiecībā uz sistēmā IMSOC neiesniegtu oficiālu sertifikātu paraugiem ir noteiktas Īstenošanas regulas (ES) 2019/628 3. pantā.

4.   Oficiālā sertifikāta aizstājējsertifikātu kompetentās iestādes var izdot tikai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/628 5. panta noteikumiem.

5.   Šā panta 1. punktā minēto oficiālo sertifikātu aizpilda, balstoties uz IV pielikumā izklāstītajām piezīmēm.

4. IEDAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12. pants

Pielikumu atjaunināšana

I un II pielikumā sniegtos sarakstus Komisija regulāri, ne retāk kā reizi sešos mēnešos, pārskata, lai ņemtu vērā jauno informāciju par riskiem un neatbilstību.

13. pants

Atcelšana

1.   Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2017/186, (ES) 2015/175 un (ES) 2018/1660 no 2019. gada 14. decembra atceļ.

2.   Atsauces uz Regulām (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2017/186, (ES) 2015/175 un (ES) 2018/1660 lasa kā atsauces uz šo regulu.

3.   Atsauces uz “izraudzīto ievešanas vietu Regulas (EK) Nr. 669/2009 3. panta b) punkta nozīmē” vai uz “izraudzīto ievešanas vietu” tiesību aktos, kas nav minēti 1. punktā, lasa kā atsauces uz “robežkontroles punktu” Regulas (ES) 2017/625 3. panta 38. punkta nozīmē.

4.   Atsauces uz “Regulas (EK) Nr. 669/2009 3. panta a) punktā minēto kopējo ievešanas dokumentu (KID)”, “Regulas (EK) Nr. 669/2009 II pielikumā minēto kopējo ievešanas dokumentu (KID)” vai “kopējo ievešanas dokumentu (KID)” aktos, kas nav 1. punktā minētie akti, lasa kā atsauces uz Regulas (ES) 2017/625 56. pantā minēto “vienoto sanitāro ievešanas dokumentu (VSID)”.

5.   Citos tiesību aktos, kas nav minēti 1. punktā, atsauces uz Regulas (EK) Nr. 669/2009 3. panta c) punktā doto definīciju lasa kā atsauces uz “sūtījuma” definīciju, kura dota Regulas (ES) 2017/625 3. panta 37. punktā.

14. pants

Pārejas periods

1.   Ziņošanas pienākumi, kas noteikti Regulas (EK) Nr. 669/2009 15. pantā, Regulas (ES) Nr. 884/2014 13. pantā, Regulas (ES) 2018/1660 12. pantā, Regulas (ES) 2015/175 12. pantā un Regulas (ES) 2017/186 12. pantā, joprojām tiek piemēroti līdz 2020. gada 31. janvārim.

Šie ziņošanas pienākumi aptver periodu līdz 2019. gada 31. decembrim.

2.   Tiek uzskatīts, ka 1. punktā minētie ziņošanas pienākumi ir izpildīti, ja dalībvalstis sistēmā TRACES ir reģistrējušas kopējos ievešanas dokumentus, ko to attiecīgās kompetentās iestādes saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 669/2009, Regulu (ES) Nr. 884/2014, Regulu (ES) 2015/175, Regulu (ES) 2017/186 un Regulu (ES) 2018/1660 ir izdevušas ziņošanas periodā, kas noteikts 1. punktā minētajās normās.

3.   II pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības sūtījumus, kuriem līdzi ir attiecīgi sertifikāti, kas pirms 2020. gada 14. februāra izdoti saskaņā ar tādiem attiecīgi Regulas (ES) Nr. 884/2014, Regulas (ES) 2018/1660, Regulas (ES) 2015/175 un Regulas (ES) 2017/186 noteikumiem, kuri ir spēkā 2019. gada 13. decembrī, Savienībā ir atļauts ievest līdz 2020. gada 13. jūnijam.

15. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas sākumdiena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 14. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 22. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).

(4)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(5)  Komisijas 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 13. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 884/2014, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē konkrētas barības un pārtikas importu no konkrētām trešām valstīm saistībā ar to piesārņojuma risku ar aflatoksīniem, un atceļ Regulu (EK) Nr. 1152/2009 (OV L 242, 14.8.2014., 4. lpp.).

(7)  Komisijas 2015. gada 5. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/175, ar ko paredz īpašus nosacījumus tādu guāra sveķu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Indija, jo ir risks, ka tie varētu būt kontaminēti ar pentahlorfenolu un dioksīniem (OV L 30, 6.2.2015., 10. lpp.).

(8)  Komisijas 2017. gada 2. februāra Īstenošanas regula (ES) 2017/186, ar ko paredz īpašus nosacījumus, ko mikrobioloģiskas kontaminācijas sakarā piemēro sūtījumu ievešanai Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un groza Regulu (EK) Nr. 669/2009 (OV L 29, 3.2.2017., 24. lpp.).

(9)  Komisijas 2018. gada 7. novembra Īstenošanas regula (ES) 2018/1660, ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri, ņemot vērā pesticīdu atlieku piesārņojuma risku, reglamentē konkrētu pārtikas produktu, kas nav dzīvnieku izcelsmes pārtika, importu no konkrētām trešām valstīm un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 669/2009 un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 885/2014 (OV L 278, 8.11.2018., 7. lpp.).

(10)  Komisijas 2006. gada 19. decembra Regula (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. maija Direktīva 2002/32/EK par nevēlamām vielām dzīvnieku barībā (OV L 140, 30.5.2002., 10. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).

(13)  Komisijas 2006. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 401/2006, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes mikotoksīnu līmeņu oficiālai kontrolei pārtikas produktos (OV L 70, 9.3.2006., 12. lpp.).

(14)  Komisijas 2009. gada 27. janvāra Regula (EK) Nr. 152/2009, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.).

(15)  Komisijas 2002. gada 11. jūlija Direktīva 2002/63/EK, ar ko nosaka Kopienas paraugu ņemšanas metodes pesticīdu atlieku oficiālajai kontrolei augu un dzīvnieku izcelsmes produktos un uz to virsmas un ar ko atceļ Direktīvu 79/700/EEK (OV L 187, 16.7.2002., 30. lpp.).

(16)  Komisijas 2019. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2019/628 par noteiktiem dzīvniekiem un precēm paredzētiem oficiālo sertifikātu paraugiem un ar ko attiecībā uz šiem sertifikātu paraugiem groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 (OV L 131, 17.5.2019., 101. lpp.).

(17)  Komisijas 2003. gada 19. augusta Lēmums 2003/623/EK par integrētas datorizētas veterinārās sistēmas Traces attīstību (OV L 216, 28.8.2003., 58. lpp.).


I PIELIKUMS

Tāda nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība no konkrētām trešām valstīm, uz kuru attiecas uz laiku pastiprinātas oficiālās kontroles robežkontroles punktos un kontrolpunktos

Pārtika un barība

(paredzētie izmantojumi)

KN kods (1)

Taric apakšiedalījums

Izcelsmes valsts

Apdraudējums

Fizisko kontrolpārbaužu un identitātes kontrolpārbaužu biežums (%)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Bolīvija (BO)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Pārtika un barība)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Melnie pipari (Piper)

(Pārtika – negrūsta un nemalta)

ex 0904 11 00

10

Brazīlija (BR)

Salmonella  (2)

20

Godži ogas (parastās līcijas augļi) (Lycium barbarum L.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai žāvēta)

ex 0813 40 95 ;

ex 0810 90 75

70

10

Ķīna (CN)

pesticīdu atliekas (3)  (4)  (5)

20

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

(Pārtika – grūsta vai malta)

ex 0904 22 00

11

Ķīna (CN)

Salmonella  (2bis)

20

Tēja, arī aromatizēta

(Pārtika)

0902

 

Ķīna (CN)

pesticīdu atliekas (3)  (6)

20

Baklažāni (Solanum melongena)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

0709 30 00

 

Dominikānas Republika (DO)

pesticīdu atliekas (3)

20

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikānas Republika (DO)

pesticīdu atliekas (3)  (10)

50

Pipari (izņemot dārzeņpiparus) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

 

 

 

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Ēģipte (EG)

pesticīdu atliekas (3)  (8)

20

Pipari (izņemot dārzeņpiparus) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

 

 

 

Sezama sēklas (Sesamum sēklas)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

1207 40 90

 

Etiopija (ET)

Salmonella  (2)

50

Lazdu rieksti, nelobīti

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

aflatoksīni

50

Lazdu rieksti, lobīti

0802 22 00

 

 

 

 

Lazdu riekstu milti, rupjmaluma milti un pulveris

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Pārtika)

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

20

30

 

 

 

Palmu eļļa

(Pārtika)

1511 10 90 ;

1511 90 11 ;

 

Gana (GH)

krāsvielas “Sudan” (9)

50

 

ex 1511 90 19 ;

1511 90 99

90

 

 

 

Okra

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 99 90 ;

ex 0710 80 95

70

30

Indija (IN)

pesticīdu atliekas (3)  (10)

10

Pipari (izņemot dārzeņpiparus) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Indija (IN)

pesticīdu atliekas (3)  (11)

20

Pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

0708 20

 

Kenija (KE)

pesticīdu atliekas (3)

5

Lapu selerijas (Apium graveolens)

(Pārtika – svaigi vai atdzesēti garšaugi)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

pesticīdu atliekas (3)  (12)

50

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna unguiculata spp. unguiculata)

(Pārtika – svaigi, atdzesēti vai saldēti dārzeņi)

ex 0708 20 00 ;

ex 0710 22 00

70

10

Kambodža (KH)

pesticīdu atliekas (3)  (13)

50

Galda rāceņi (Brassica rapa spp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta etiķī vai etiķskābē)

ex 2001 90 97

11; 19

Libāna (LB)

rodamīns B

50

Galda rāceņi (Brassica rapa spp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta sālījumā vai ar citronskābi, nesasaldēta)

ex 2005 99 80

93

Libāna (LB)

rodamīns B

50

Pipari (dārzeņpipari un citi) (Capsicum spp.)

(Pārtika – kaltēta, grauzdēta, saberzta vai malta)

0904 21 10 ;

 

Šrilanka (LK)

aflatoksīni

50

ex 0904 21 90 ;

ex 0904 22 00 ;

ex 2008 99 99

70

11; 19

79

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Madagaskara (MG)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Pārtika un barība)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Džekfrūti (Artocarpus heterophyllus)

(Pārtika – svaiga)

ex 0810 90 20

20

Malaizija (MY)

pesticīdu atliekas (3)

20

Sezama sēklas (Sesamum sēklas)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

1207 40 90

 

Nigērija (NG)

Salmonella  (2)

50

Pipari (izņemot dārzeņpiparus) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Pakistāna (PK)

pesticīdu atliekas (3)

20

Avenes

(Pārtika – saldēta)

ex 0811 20 11 ;

ex 0811 20 19 ;

0811 20 31

70

10

Serbija (RS)

norovīruss

10

Sezama sēklas (Sesamum sēklas)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

1207 40 90

 

Sudāna (SD)

Salmonella  (2)

50

Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklas un no tām iegūti produkti

(Pārtika)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Sjerraleone (SL)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Senegāla (SN)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Pārtika un barība)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Galda rāceņi (Brassica rapa spp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta etiķī vai etiķskābē)

ex 2001 90 97

11; 19

Sīrija (SY)

rodamīns B

50

Galda rāceņi (Brassica rapa spp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta sālījumā vai ar citronskābi, nesasaldēta)

ex 2005 99 80

93

Sīrija (SY)

rodamīns B

50

Pipari (izņemot dārzeņpiparus) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Taizeme (TH)

pesticīdu atliekas (3)  (14)

10

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Turcija (TR)

sulfīti (15)

10

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

(Pārtika)

2008 50 61

 

 

 

 

Žāvētas vīnogas (ieskaitot pastā sagrieztas vai saspiestas žāvētas vīnogas, kas nav citādi apstrādātas)

(Pārtika)

0806 20

 

Turcija (TR)

ohratoksīns A

5

Citroni (Citrus limon, Citrus limonum)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai žāvēta)

0805 50 10

 

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (3)

10

Granātāboli

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

ex 0810 90 75

30

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (3)  (16)

10

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (3)  (17)

10

Neapstrādāti veseli vai malti, slīpēti, drupināti vai smalcināti aprikožu kodoli, ko laiž tirgū galapatērētājam (18)  (19)

(Pārtika)

ex 1212 99 95

20

Turcija (TR)

cianīds

50

Pipari (izņemot dārzeņpiparus) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

70

20

Uganda (UG)

pesticīdu atliekas (3)

20

Sezama sēklas (Sesamum sēklas)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (2)

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Amerikas Savienotās Valstis (US)

aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Pārtika un barība)

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Amerikas Savienotās Valstis (US)

aflatoksīni

10

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

 

 

 

Pistācijas, grauzdētas

(Pārtika)

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93

70

20

 

 

 

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Uzbekistāna (UZ)

sulfīti (15)

50

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

(Pārtika)

2008 50 61

 

 

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas (3)  (20)

50

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Pētersīļi

(Pārtika – svaigi vai atdzesēti garšaugi)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

30

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas (3)  (20)

50

Pipari (izņemot dārzeņpiparus) (Capsicum spp.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

70

20

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas (3)  (20)

50


(1)  Ja prasība pārbaudīt produktus attiecas tikai uz dažiem kāda KN koda produktiem, KN kods ir marķēts ar “ex”.

(2)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā.

(2bis)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā.

(3)  Vismaz to pesticīdu atliekas, kas norādīti sarakstā kontroles programmā, kura pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.) 29. panta 2. punktu, un ko var analizēt, izmantojot uz GC-MS un LC-MS balstītas vairāku atlieku noteikšanas metodes (pesticīdi, kuri jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz tiem).

(4)  Amitrāza atliekas.

(5)  Nikotīna atliekas.

(6)  Tolfenpirāda atliekas.

(7)  Šādu vielu atliekas: acefāts, aldikarbs (aldikarba, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā aldikarbs), amitrāzs (amitrāzs, ieskaitot metabolītus, kuri satur struktūrdaļu 2,4-dimetilanilīns, kas izteikta kā amitrāzs), diafentiurons, dikofols (p, p’ un o,p’ izomēru summa), ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metiokarbs (metiokarba un metiokarba sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā metiokarbs).

(8)  Šādu vielu atliekas: dikofols (p, p’ un o,p’ izomēru summa), dinotefurāns, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metabolītu, kas satur struktūrdaļu 2,4,6-trihlorfenols, summa, izteikta kā prohlorāzs), tiofanātmetils un triforīns.

(9)  Šajā pielikumā krāsvielas “Sudan” ir šādas ķīmiskas vielas: i) “Sudan” I (CAS numurs 842-07-9), ii) “Sudan II” (CAS numurs 3118-97-6), iii) “Sudan III” (CAS numurs 85-86-9), iv) “Scarlet Red” jeb “Sudan” IV (CAS numurs 85-83-6).

(10)  Diafentiurona atliekas.

(11)  Karbofurāna atliekas.

(12)  Fentoāta atliekas.

(13)  Hlorbufāma atliekas.

(14)  Šādu vielu atliekas: formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)), protiofoss un triforīns.

(15)  References metodes: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vai ISO 5522:1981.

(16)  Prohlorāza atliekas.

(17)  Šādu vielu atliekas: diafentiurons, formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)) un tiofanātmetils.

(18)  “Neapstrādāti produkti”, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.).

(19)  “Laišana tirgū” un “galapatērētājs” kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(20)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams), fentoāts un kvinalfoss.


II PIELIKUMS

Tāda pārtika un barība no noteiktām trešām valstīm, kam attiecībā uz ievešanu Savienībā piemēro īpašus noteikumus sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar mikotoksīniem (arī aflatoksīniem), pesticīdu atliekām, pentahlorfenolu un dioksīniem vai mikrobioloģiski kontaminēta

1.   1. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība

Pārtika un barība (paredzētais izmantojums)

KN kods (1)

Taric apakšiedalījums

Izcelsmes valsts

Apdraudējums

Fizisko kontrolpārbaužu un identitātes kontrolpārbaužu biežums (%)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Argentīna (AR)

aflatoksīni

5

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Lazdu rieksti (Corylus sp.), nelobīti

0802 21 00

 

Azerbaidžāna (AZ)

aflatoksīni

20

Lazdu rieksti (Corylus sp.), lobīti

0802 22 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur lazdu riekstus

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Lazdu riekstu pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti, ieskaitot maisījumus

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Lazdu riekstu milti, rupjmaluma milti un pulveris

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Sagriezti, sašķēlēti vai sadrupināti lazdu rieksti

0802 22 00

 

 

 

 

Sagriezti, sašķēlēti vai sadrupināti lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Lazdu riekstu eļļa

(Pārtika)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Brazīlijas rieksti, nelobīti

0801 21 00

 

Brazīlija (BR)

aflatoksīni

50

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur nelobītus Brazīlijas riekstus

(Pārtika)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

20

20

20

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Ķīna (CN)

aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot zemesriekstu eļļu

( Pārtika un barība )

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Ēģipte (EG)

aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

( Pārtika un barība )

2305 00 00

 

 

 

 

Piper ģints pipari; kaltēti, grūsti vai malti Capsicum un Pimenta ģints dārzeņi

0904

 

Etiopija (ET)

aflatoksīni

50

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

0910

 

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gana (GH)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gambija (GM)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

aflatoksīni

20

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

(Pārtika)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonella  (2)

10

Pipari (dārzeņpipari un citi) (Capsicum spp.)

(Pārtika – kaltēta, grauzdēta, saberzta vai malta)

0904 21 10 ;

 

Indija (IN)

aflatoksīni

20

ex 0904 22 00 ;

ex 0904 21 90 ;

ex 2008 99 99

11; 19

20

79

 

 

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indija (IN)

aflatoksīni

20

Karija lapas (Bergera/Murraya koenigii)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta, sasaldēta vai žāvēta)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

pesticīdu atliekas (3)  (4)

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Indija (IN)

aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Guaras sveķi

(Pārtika un barība)

ex 1302 32 90

10

Indija (IN)

pentahlorfenols un dioksīni (5)

5

Sezama sēklas (Sesamum sēklas)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonella  (6)

20

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Irāna (IR)

aflatoksīni

50

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur pistācijas

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pistāciju pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistācijas, sagatavotas vai konservētas, ieskaitot maisījumus

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pistāciju milti, rupjmaluma milti un pulveris

(Pārtika)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklas un no tām iegūti produkti

(Pārtika)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

70

10

50

Nigērija (NG)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Sudāna (SD)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Vīģes, žāvētas

0804 20 90

 

Turcija (TR)

aflatoksīni

20

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur vīģes

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Žāvētu vīģu pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

20

01; 02

31

21

 

 

 

Žāvētas vīģes, sagatavotas vai konservētas, ieskaitot maisījumus

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Žāvētu vīģu milti, rupjmaluma milti vai pulveris

(Pārtika)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Lazdu rieksti (Corylus sp.), nelobīti

0802 21 00

 

Turcija (TR)

aflatoksīni

5

Lazdu rieksti (Corylus sp.), lobīti

0802 22 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur lazdu riekstus

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Lazdu riekstu pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti, ieskaitot maisījumus

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

30

30

20

30

 

 

 

Lazdu riekstu milti, rupjmaluma milti un pulveris

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Sagriezti, sašķēlēti vai sadrupināti lazdu rieksti

0802 22 00

 

 

 

 

Sagriezti, sašķēlēti vai sadrupināti lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99

70

30

30

20

30

 

 

 

Lazdu riekstu eļļa

(Pārtika)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Turcija (TR)

aflatoksīni

50

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur pistācijas

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

60

60

 

 

 

Pistāciju pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

70

30

 

 

 

Pistācijas, sagatavotas vai konservētas, ieskaitot maisījumus

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pistāciju milti, rupjmaluma milti un pulveris

(Pārtika)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vīnogulāju lapas

(Pārtika)

ex 2008 99 99

11, 19

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (3)  (8)

20

Pitahaja (pūķauglis)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

ex 0810 90 20

10

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas (3)  (9)

10


2.   1. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētie saliktie pārtikas produkti

Salikta sastāva pārtikas produkti, kuri kādu no atsevišķajiem produktiem, kas sakarā ar risku, ka tie ir kontaminēti ar aflatoksīniem, norādīti šā pielikuma 1. tabulā, satur daudzumā, kurš vai nu vienā atsevišķā produktā, vai visu sarakstā norādīto produktu summā pārsniedz 20 %

KN kods (1)

Apraksts (7)

ex 1704 90

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas, izņemot košļājamo gumiju, apcukuroti vai neapcukuroti

ex 1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

ex 1905

Maize, mīklas izstrādājumi, tortes, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti


(1)  Ja prasība pārbaudīt produktus attiecas tikai uz dažiem kāda KN koda produktiem, KN kods ir marķēts ar “ex”.

(2)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā.

(3)  Vismaz to pesticīdu atliekas, kas norādīti sarakstā kontroles programmā, kura pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), 29. panta 2. punktu, un ko var analizēt, izmantojot uz GC-MS un LC-MS balstītas vairāku atlieku noteikšanas metodes (pesticīdi, kuri jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz tiem).

(4)  Acefāta atliekas.

(5)  Šīs regulas 10. panta 3. punktā minēto analīžu pārskatu izdod laboratorija, kas saskaņā ar EN ISO/IEC 17025 akreditēta attiecībā uz PCP analīzēm pārtikā un barībā.

Analīžu pārskatā norāda:

a)

tās paraugu ņemšanas un analīzes rezultātus, ko PCP klātbūtnes noteikšanai veikušas izcelsmes valsts kompetentās iestādes vai tās valsts kompetentās iestādes, no kuras sūtījums tiek sūtīts, ja tā nav izcelsmes valsts;

b)

analīzes rezultātiem piemītošo mērījuma nenoteiktību;

c)

analītiskās metodes noteikšanas robežu (NR); un

d)

analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu (KNR).

Ekstrakciju pirms analīzes veic ar paskābinātu šķīdinātāju. Analīzi veic saskaņā ar metodes QuEChERS modificēto versiju, kas aprakstīta Eiropas Savienības pesticīdu atlieku noteikšanas references laboratoriju vietnē, vai saskaņā ar jebkuru citu tikpat uzticamu metodi.

(6)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā.

(7)  Preču apraksts ir noteikts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma KN apraksta slejā. Papildu paskaidrojumi par kopējā muitas tarifa precīzo aptvērumu ir rodami jaunākajos minētā pielikuma grozījumos.

(8)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metrafenons.

(9)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams), fentoāts un kvinalfoss.


III PIELIKUMS

1.   Paraugu ņemšanas procedūras un analītiskās references metodes, kas minētas 3. panta e) punktā

1.

Paraugu ņemšanas procedūras un analītiskās references metodes attiecībā uz Salmonella klātbūtnes kontroli pārtikā

a)

Ja šīs regulas I vai II pielikumā noteikts, ka jāpiemēro paraugu ņemšanas procedūras un analītiskās references metodes, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā, jāpiemēro šādi noteikumi:

Analītiskā references metode (1)

Sūtījuma masa

Parauga vienību skaits (n)

Paraugu ņemšanas procedūras

Analīžu rezultāts, kas vajadzīgs attiecībā uz ikkatru viena un tā paša sūtījuma parauga vienību

EN ISO 6579-1

mazāka par 20 tonnām

5

Ievāc n parauga vienības, katrā vismaz 100 g. Ja VSID ir norādītas atsevišķas partijas, parauga vienības ievāc no atsevišķajām partijām, ko no sūtījuma izraugās pēc nejaušības principa. Ja atsevišķas partijas noteikt nav iespējams, parauga vienības pēc nejaušības principa ievāc no visa sūtījuma. Parauga vienības apkopot nedrīkst. Katru parauga vienību testē atsevišķi.

25 gramos Salmonella nav konstatēta.

20 tonnas vai lielāka

10

b)

Ja šīs regulas I vai II pielikumā noteikts, ka jāpiemēro paraugu ņemšanas procedūras un analītiskās references metodes, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā, jāpiemēro šādi noteikumi:

Analītiskā references metode (2)

Sūtījuma masa

Parauga vienību skaits (n)

Paraugu ņemšanas procedūras

Analīžu rezultāts, kas vajadzīgs attiecībā uz ikkatru viena un tā paša sūtījuma parauga vienību

EN ISO 6579-1

Jebkāda masa

5

Ievāc n parauga vienības, katrā vismaz 100 g. Ja VSID ir norādītas atsevišķas partijas, parauga vienības ievāc no atsevišķajām partijām, ko no sūtījuma izraugās pēc nejaušības principa. Ja atsevišķas partijas noteikt nav iespējams, parauga vienības pēc nejaušības principa ievāc no visa sūtījuma. Parauga vienības apkopot nedrīkst. Katru parauga vienību testē atsevišķi.

25 gramos Salmonella nav konstatēta.


(1)  Izmanto vai nu visjaunāko analītiskās references metodes versiju, vai metodi, kas attiecībā pret to validēta saskaņā ar EN ISO 16140-2 sniegto protokolu.

(2)  Izmanto vai nu visjaunāko analītiskās references metodes versiju, vai metodi, kas attiecībā pret to validēta saskaņā ar EN ISO 16140-2 sniegto protokolu.


IV PIELIKUMS

PARAUGS OFICIĀLAJAM SERTIFIKĀTAM, KAS MINĒTS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2019/1793 11. PANTĀ UN IZMANTOJAMS NOTEIKTAS PĀRTIKAS VAI BARĪBAS IEVEŠANAI SAVIENĪBĀ

Image 1

VALSTS

Oficiāls sertifikāts Eiropas Savienībai

1. daļa. Ziņas par sūtījumu

I.1. Nosūtītājs/eksportētājs

Vārds, uzvārds / nosaukums

Adrese

Tālr. Nr.

I.2. Sertifikāta uzskaites Nr.

I.2.a IMSOC numurs

I.3. Centrālā kompetentā iestāde

I.4. Vietējā kompetentā iestāde

I.5. Saņēmējs/importētājs

Vārds, uzvārds / nosaukums

Adrese

Pasta indekss

Tālr. Nr.

I.6. Par sūtījumu atbildīgais operators

Vārds, uzvārds / nosaukums

Adrese

Pasta indekss

I.7. Izcelsmes valsts

ISO kods

I.8. Izcelsmes reģions

I.9. Galamērķa valsts

ISO kods

I.10.

I.11. Nosūtīšanas vieta

Nosaukums

Adrese

I.12. Galamērķa vieta

Nosaukums

Adrese

I.13. Iekraušanas vieta

I.14. Izbraukšanas datums un laiks

I.15. Transportēšanas līdzeklis

Lidmašīna

Autotransporta līdzeklis

Identifikācija:

Kuģis

Dzelzceļa transportlīdzeklis

Cits

I.16. Ievešanas robežkontroles punkts ES

I.17. Pavaddokumenti

Laboratoriskais pārskats

Nr.

Izdošanas datums:

Citi

Veids

Nr.

I.18. Transportēšanas apstākļi

Apkārtējās vides

Atdzesēts

Saldēts

I.19. Konteinera Nr. / plombas Nr.

I.20. Preces sertificētas šādam nolūkam:

Lietošana pārtikā

Barība

I.21.

I.22.

Iekšējam tirgum:

I.23. Kopējais paku skaits

I.24. Daudzums

Kopskaits

Kopējā neto masa (kg)

Kopējais bruto svars (kg)

I.25. Preču apraksts

Nr. Kods un KN nosaukums

Suga (zinātniskais nosaukums)

Galapatērētājs Paku skaits

Neto masa Partijas numurs

Iepakojuma veids

Image 2

VALSTS

Sertifikāts, kas izmantojams pārtikas vai barības ievešanai Savienībā

II daļa. Sertifikācija

II. Veselības informācija

II.a Sertifikāta uzskaites Nr.

II.b IMSOC numurs

II.1. Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka esmu informēts par attiecīgajiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 12. janvāra Regulā (EK) Nr. 183/2005, ar ko paredz barības higiēnas prasības (OV L 35, 8.2.2005., 1. lpp.), kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulā (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.), un apliecinu, ka:

(1) vai nu

[II.1.1. ☐ pārtika, ko satur augstāk aprakstītais sūtījums ar identifikācijas kodu … (norāda Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 9. panta 1. punktā minēto sūtījuma identifikācijas kodu) ir ražota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 un Regulas (EK) Nr. 852/2004 prasībām, konkrētāk:

šīs pārtikas primārā ražošana un ar to saistītās darbības, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 852/2004 I pielikuma sarakstā, atbilst vispārīgām higiēnas prasībām, kuras noteiktas Regulas (EK) Nr. 852/2004 I pielikuma A daļā;

(1) (2) un tad, ja pēc primārās ražošanas un ar to saistītām darbībām bijuši jebkādi ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmi:

jebkāda darbība ar šo pārtiku veikta un attiecīgā gadījumā tā sagatavota, iepakota un glabāta higiēniski saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma prasībām un

šī pārtika ir no viena vai vairākiem uzņēmumiem, kas īsteno programmu, kura saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 852/2004 balstās uz riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) principiem;]

(1) vai

[II.1.2. ☐ barība, ko satur augstāk aprakstītais sūtījums ar identifikācijas kodu … (norāda Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 9. panta 1. punktā minēto sūtījuma identifikācijas kodu) ir ražota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 un Regulas (EK) Nr. 183/2005 prasībām, konkrētāk:

šīs barības primārā ražošana un ar to saistītās darbības, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 183/2005 5. panta 1. punkta sarakstā, atbilst Regulas (EK) Nr. 183/2005 I pielikuma noteikumiem,

(1) (2) un tad, ja pēc primārās ražošanas un ar to saistītām darbībām bijuši jebkādi ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmi:

jebkāda darbība ar šo barību veikta un attiecīgā gadījumā tā sagatavota, iepakota un glabāta higiēniski saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 183/2005 II pielikuma prasībām un

šī barība ir no viena vai vairākiem uzņēmumiem, kas īsteno programmu, kura saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 183/2005 balstās uz riska analīzes un kritisko kontrolpunktu noteikšanas (HACCP) principiem.]

un

Image 3

II.2. Es, apakšā parakstījies, saskaņā ar normām, ko nosaka Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660, apliecinu, ka:

(3) vai nu

[II.2.1. ☐ Sertifikācija nedzīvnieku izcelsmes pārtikai un barībai, kas sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar mikotoksīniem, norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikuma sarakstā, kā arī šā riska dēļ II pielikuma sarakstā norādītiem salikta sastāva pārtikas produktiem

No augstāk aprakstītā sūtījuma:

☐ paraugi, pēc kuriem nosaka aflatoksīna B1 līmeni un kopējās kontaminācijas ar aflatoksīniem līmeni pārtikā, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 401/2006 ņemti

☐ paraugi, pēc kuriem nosaka aflatoksīna B1 līmeni barībā, saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 152/2009 ņemti,

… (datums), paraugu laboratoriskās analīzes izdarītas … (datums)

… (laboratorijas nosaukums) ar metodēm, kas aptver vismaz apdraudējumus, kuri norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikumā.

Ir pievienota detalizēta informācija par laboratorisko analīžu metodēm un visi rezultāti, un tie apliecina atbilstību Savienības tiesību aktiem par maksimālajiem aflatoksīnu līmeņiem.]

(3) vai

[II.2.2. ☐ Sertifikācija nedzīvnieku izcelsmes pārtikai un barībai, kas sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar pesticīdu atliekām, norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikuma sarakstā, kā arī šā riska dēļ II pielikuma sarakstā norādītiem salikta sastāva pārtikas produktiem

No augstāk aprakstītā sūtījuma paraugi saskaņā ar Komisijas Direktīvu 2002/63/EK ņemti … (datums), paraugu laboratoriskās analīzes izdarītas … (datums) … (laboratorijas nosaukums) ar metodēm, kas aptver vismaz apdraudējumus, kuri norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikumā.

Ir pievienota detalizēta informācija par laboratorisko analīžu metodēm un visi rezultāti, un tie apliecina atbilstību Savienības tiesību aktiem par maksimālajiem pesticīdu atlieku līmeņiem.]

(3) vai

[II.2.3. ☐ Sertifikācija guāra sveķiem, kas sakarā ar risku, ka tie ir kontaminēti ar pentahlorfenolu un dioksīniem, norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikuma sarakstā, kā arī šā riska dēļ II pielikuma sarakstā norādītiem salikta sastāva pārtikas produktiem

No augstāk aprakstītā sūtījuma paraugi saskaņā ar Komisijas Direktīvu 2002/63/EK ņemti … (datums), paraugu laboratoriskās analīzes izdarītas … (datums) … (laboratorijas nosaukums) ar metodēm, kas aptver vismaz apdraudējumus, kuri norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikumā.

Ir pievienota detalizēta informācija par laboratorisko analīžu metodēm, kā arī visi rezultāti, un tie apliecina, ka preces nesatur vairāk kā 0,01 mg/kg pentahlorfenola (PCP).]

(3) vai

Image 4

[II.2.4. ☐ Sertifikācija nedzīvnieku izcelsmes pārtikai un barībai, kas sakarā ar mikrobioloģiskas kontaminācijas risku ir norādīta Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikuma sarakstā, kā arī šā riska dēļ II pielikuma sarakstā norādītiem salikta sastāva pārtikas produktiem

No augstāk aprakstītā sūtījuma paraugi saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 III pielikumu ņemti

… (datums), paraugu laboratoriskās analīzes izdarītas … (datums)

… (laboratorijas nosaukums) ar metodēm, kas aptver vismaz apdraudējumus, kuri norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikumā.

Ir pievienota detalizēta informācija par laboratorisko analīžu metodēm un visi rezultāti, un tie apliecina, ka 25 gramos paraugaSalmonella nekonstatē.

II.3. Šis sertifikāts izdots sūtījumam, kas izdošanas brīdī joprojām bijis kompetentās izdevējiestādes kontrolē.

II.4. Šis sertifikāts ir derīgs četrus mēnešus no izdošanas datuma, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā sešus mēnešus no pēdējo laboratorisko analīžu datuma.

Piezīmes

Sk. piezīmes par aizpildīšanu šajā pielikumā.

II daļa

(1) Attiecīgi dzēš vai svītro (piem., pārtika vai barība).

(2) Piemēro tikai ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem pēc primārās ražošanas un saistītām darbībām.

(3) Ja šo punktu sertifikāta izdošanā neizmanto, to attiecīgi dzēš vai svītro.

Paraksta krāsai jāatšķiras no drukātā teksta krāsas. Tāds pats noteikums attiecas uz zīmogiem, ja vien tie nav reljefi zīmogi vai ūdenszīmes.

Sertificējošā amatpersona:

Vārds, uzvārds (drukātiem burtiem):

Kvalifikācija un amats:

Datums:

Paraksts:

Zīmogs

PARAUGS OFICIĀLAJAM SERTIFIKĀTAM, KAS MINĒTS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULAS (ES) 2019/1793 11. PANTĀ UN IZMANTOJAMS NOTEIKTAS PĀRTIKAS VAI BARĪBAS IEVEŠANAI SAVIENĪBĀ; PIEZĪMES PAR AIZPILDĪŠANU

Vispārīgi

Lai apstiprinātu kādu atbildes variantu, attiecīgajā ailē ievelciet ķeksīti vai krustiņu (X).

“ISO” nozīmē valsts starptautisko divburtu standartkodu saskaņā ar starptautiskā standarta ISO 3166 divburtu kodu alfa-2 (1).

I.15., I.18. un I.20. ailē nedrīkst izraudzīties vairāk kā vienu variantu.

Ja vien nav norādīts citādi, šīs ailes jāaizpilda obligāti.

Ja pēc sertifikāta izdošanas saņēmējs, ievešanas robežkontroles punkts vai informācija par transportēšanu (proti, līdzeklis vai datums) mainās, par sūtījumu atbildīgajam operatoram tas jāpaziņo ievešanas dalībvalsts kompetentajai iestādei. Šādas pārmaiņas nav iemesls pieprasīt aizstājējsertifikātu.

Ja sertifikātu iesniedz sistēmā IMSOC, spēkā ir šādi nosacījumi:

I daļā paskaidrotie ieraksti vai ailes veido oficiālā sertifikāta elektroniskās versijas datu vārdnīcas,

aiļu secība oficiālā sertifikāta parauga I daļā, šo aiļu izmēri un forma ir orientējoši,

ja ir vajadzīgs zīmogs, tā elektroniskais ekvivalents ir elektroniskais zīmogs. Šādam zīmogam jāatbilst Regulas (ES) 2017/625 90. panta f) punktā minētajiem elektronisko sertifikātu izdošanas noteikumiem.

I daļa. Ziņas par nosūtīto sūtījumu

Valsts:

tā trešā valsts (nosaukums), kas izdevusi šo sertifikātu.

I.1. aile.

Nosūtītājs/eksportētājs: tā fiziskā vai juridiskā persona (vārds un uzvārds vai nosaukums; adrese) (iela, pilsēta un reģions, province vai pavalsts pēc vajadzības), kura sūtījumu nosūtījusi un kurai jāatrodas šajā trešajā valstī.

I.2. aile.

Sertifikāta uzskaites numurs: unikālais obligātais kods, ko piešķīrusi trešās valsts kompetentā iestāde saskaņā ar savu klasifikāciju. Šī aile ir obligāta attiecībā uz visiem sertifikātiem, kas nav iesniegti sistēmā IMSOC.

I.2.a aile.

IMSOC numurs: unikālais kods, ko sistēma IMSOC automātiski piešķir šajā sistēmā reģistrētiem sertifikātiem. Ja sertifikāts nav iesniegts sistēmā IMSOC, šo aili aizpildīt nedrīkst.

I.3. aile.

Centrālā kompetentā iestāde: trešās valsts centrālā iestāde (nosaukums), kas izsniegusi šo sertifikātu.

I.4. aile.

Vietējā kompetentā iestāde: attiecīgā gadījumā – tās trešās valsts vietējā iestāde (nosaukums), kas izsniegusi šo sertifikātu.

I.5. aile.

Saņēmējs/importētājs: fiziskās persona (vārds, uzvārds un adrese) vai juridiskā persona (nosaukums un adrese), kurai šis sūtījums dalībvalstī ir paredzēts.

I.6. aile.

Par sūtījumu atbildīgais operators: tā persona Eiropas Savienībā (vārds, uzvārds un adrese), kura par sūtījumu atbild brīdī, kad to uzrāda robežkontroles punktā, un kura kā importētājs vai importētāja vārdā kompetentajām iestādēm sniedz nepieciešamās deklarācijas. Šo aili drīkst neaizpildīt.

I.7. aile.

Izcelsmes valsts: valsts (nosaukums un ISO kods), no kuras preces cēlušās, kurā tās audzētas, ievāktas vai ražotas.

I.8. aile.

Neattiecas.

I.9. aile.

Galamērķa valsts: Eiropas Savienības valsts (nosaukums un ISO kods), kas ir produktu galamērķa valsts.

I.10. aile.

Neattiecas.

I.11. aile.

Nosūtīšanas vieta: saimniecības vai uzņēmumi (nosaukums un adrese), no kuriem ir produkti.

Jebkura pārtikas vai barības nozares uzņēmuma vienība. Jānorāda tikai uzņēmums, kas produktus nosūta. Tādas tirdzniecības gadījumā, kurā iesaistīta vairāk nekā viena trešā valsts (trīsstūrveida tirdzniecība), nosūtīšanas vieta ir pēdējais trešās valsts uzņēmums eksporta ķēdē, no kura galīgais sūtījums tiek transportēts uz Eiropas Savienību.

I.12. aile.

Galamērķa vieta: šo informāciju var norādīt pēc vēlēšanās.

Attiecībā uz laišanu tirgū: vieta, kurp dzīvniekus vai produktus nosūta galīgajai izkraušanai. Attiecīgā gadījumā norāda galamērķa vietas saimniecību vai uzņēmumu (nosaukums, adrese un apstiprinājuma numurs).

I.13. aile.

Iekraušanas vieta: nepiemēro.

I.14. aile.

Izbraukšanas datums un laiks: datums, kad attiecīgais transportēšanas līdzeklis (lidmašīna, kuģis, dzelzceļa transportlīdzeklis vai autotransporta līdzeklis) izbrauc.

I.15. aile.

Transportēšanas līdzeklis: transportlīdzeklis, kurš atstāj nosūtīšanas valsti.

Transportēšanas veids: lidmašīna, kuģis, dzelzceļa transportlīdzeklis, autotransporta līdzeklis vai cits. “Cits” nozīmē transportēšanas veidus, uz kuriem neattiecas Padomes Regula (EK) Nr. 1/2005 (2).

Transportēšanas līdzekļa identifikācija: lidmašīnām – reisa numurs; kuģiem – kuģa vārds(-i); dzelzceļam – vilciena identifikācija un vagona numurs; autotransporta līdzeklim – reģistrācijas numurs un vajadzības gadījumā piekabes reģistrācijas numurs.

Prāmjiem – autotransporta līdzekļa identifikācija, reģistrācijas numurs un attiecīgā gadījumā piekabes reģistrācijas numurs, plānotā prāmja vārds.

I.16. aile.

Ievešanas robežkontroles punkts ES: robežkontroles punkts (nosaukums un identifikācijas kods, ko piešķīrusi IMSOC).

I.17. aile.

Pavaddokumenti:

Laboratoriskais pārskats: norāda Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 10. pantā minēto laboratorisko analīžu pārskata/rezultātu numuru un izdošanas datumu.

Citi: ja sūtījumam pievienoti citi dokumenti, piemēram, komercdokuments, norāda dokumenta veidu un numuru (piem., gaisa pārvadājumu pavadzīmes numuru, konosamenta numuru vai vilciena vai autotransporta līdzekļa komercnumuru).

I.18. aile.

Transportēšanas apstākļi: produktu transportēšanas laikā vajadzīgās temperatūras kategorija (apkārtējās vides, atdzesēts, saldēts). Drīkst izraudzīties tikai vienu kategoriju.

I.19. aile.

Konteinera Nr. / plombas Nr.: attiecīgā gadījumā attiecīgie numuri.

Ja preces transportē slēgtos konteineros, noteikti jānorāda konteinera numurs.

Jānorāda tikai oficiālās plombas numurs. Plombu par oficiālu uzskata tikai tad, ja konteineram, kravas automobilim vai dzelzceļa vagonam tā uzlikta sertifikāta izsniedzējas kompetentās iestādes uzraudzībā.

I.20. aile.

Preces sertificētas šādā kategorijā: deklarē produktu paredzēto izmantojumu, kas norādīts attiecīgajā Eiropas Savienības oficiālajā sertifikātā.

Lietošanai pārtikā: attiecas tikai uz pārtikai paredzētiem produktiem.

Barība: attiecas tikai uz dzīvnieku barībai paredzētiem produktiem.

I.21. aile.

Neattiecas.

I.22. aile.

Iekšējam tirgum: attiecas uz visiem sūtījumiem, ko paredzēts laist Eiropas Savienības tirgū.

I.23. aile.

Kopējais paku skaits: paku skaits. Beztaras sūtījumu gadījumā šo aili drīkst neaizpildīt.

I.24. aile.

Daudzums:

Kopējā neto masa: preču masa bez tiešās taras vai iepakojuma.

Kopējā bruto masa: kopējā bruto masa kilogramos. Tā ir produktu, to tiešās taras un visa iepakojuma kopējā masa, izņemot transporta konteinerus un pārējo transportēšanas aprīkojumu.

I.25. aile.

Preču apraksts: deklarē attiecīgo Harmonizētās sistēmas kodu (HS kodu) un Pasaules Muitas organizācijas definēto nosaukumu, kas minēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (3). Šo muitas aprakstu attiecīgā gadījumā papildina ar papildu informāciju, kas vajadzīga, lai produktus klasificētu.

Suga, produktu veids, paku skaits, iepakojuma veids, partijas numurs, neto masa un galapatērētājs (t. i., produkti ir iepakoti galapatērētājam).

Suga: zinātniskais nosaukums vai definīcija saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem.

Iepakojuma veids: norāda saskaņā ar definīciju, kas sniegta UN/CEFACT (ANO Tirdzniecības veicināšanas un elektroniskās uzņēmējdarbības centra) Ieteikumā Nr. 21 (4).

II daļa. Sertifikācija

Šī daļa jāaizpilda sertificējošai amatpersonai, kurai trešās valsts kompetentā iestāde atļāvusi parakstīt oficiālo sertifikātu, kā paredzēts Regulas (ES) 2017/625 88. panta 2. punktā.

II aile.

Veselības informācija: šo daļu aizpilda saskaņā ar konkrētajām Eiropas Savienības noteiktajām veselības prasībām attiecībā uz konkrēto produktu veidu un kā noteikts ekvivalences līgumos, kas noslēgti ar konkrētām trešām valstīm, vai citos Eiropas Savienības tiesību aktos, piemēram, tajos, kas attiecas uz sertifikāciju.

No II.2.1., II.2.2., II.2.3. un II.2.4. punkta izraugās to, kurš atbilst tai produkta kategorijai un apdraudējumam, attiecībā uz kuru ir izsniegts sertifikāts.

Ja oficiālie sertifikāti netiek iesniegti sistēmā IMSOC, sertificējošā amatpersona neiederīgos paziņojumus sertifikātā svītro, paraksta ar iniciāļiem un apzīmogo vai no sertifikāta pilnīgi izņem.

Ja šis sertifikāts tiek iesniegts sistēmā IMSOC, neiederīgos paziņojumus sertifikātā svītro vai no tā pilnīgi izņem.

II.a aile.

Sertifikāta uzskaites numurs: tas pats kods, kas norādīts I.2. ailē.

II.b aile.

IMSOC numurs: tas pats kods, kas norādīts I.2.a ailē. Obligāti jānorāda tikai oficiāliem sertifikātiem, kas izdoti sistēmā IMSOC.

Sertificējošā amatpersona:

tās trešās valsts kompetentās iestādes amatpersona, kurai šīs iestādes atļāvušas parakstīt oficiālos sertifikātus: norāda vārdu, uzvārdu (ar lielajiem burtiem), kvalifikāciju un attiecīgā gadījumā amata uzrunu, kompetentās iestādes identifikācijas numuru un oriģinālo zīmogu un parakstīšanas datumu.


(1)  Valstu nosaukumu un kodu elementu saraksts pieejams vietnē: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-3166-1_decoding_table.htm

(2)  Padomes 2004. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.).

(3)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(4)  Jaunākā redakcija: 9. pārstrādātā redakcija, V un VI pielikums, publicēts vietnē: http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrec-index/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml


Top