Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1746

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1746 (2019. gada 1. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/6908

OJ L 268, 22.10.2019, p. 6–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1746/oj

22.10.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 268/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1746

(2019. gada 1. oktobris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 223. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1185 (2) paredz noteikumus par to, kā Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz dalībvalstu pienākumiem paziņot Komisijai relevantu informāciju un dokumentus.

(2)

2016. gada 7. jūnija Rezolūcijā par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē (3) Eiropas Parlaments aicināja visas pārtikas piegādes ķēdes pārvaldībā ieinteresētās personas palielināt visas pārtikas piegādes ķēdes pārredzamību un uzlabot piegādes ķēdes pārredzamību un informācijas nodrošināšanu tajā, un stiprināt struktūras un tirgus informācijas instrumentus, kuru mērķis ir sagādāt lauksaimniekiem un ražotāju organizācijām pareizus un savlaicīgus tirgus datus.

(3)

2016. gada decembrī Padome 2016. gada 12. decembra secinājumos par lauksaimnieku pozīcijas stiprināšanu pārtikas aprites ķēdē un negodīgas komercprakses novēršanu aicināja Komisiju pievērsties jautājumam par pārredzamības trūkumu un informācijas asimetriju pārtikas piegādes ķēdē.

(4)

2019. gada aprīlī tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/633 (4), un pēc tam Eiropas Parlaments, Padome un Komisija 2019. gada 22. martā nāca klajā ar kopīgu paziņojumu (5), kurā aicināja/rosināja Komisiju palielināt lauksaimniecības un pārtikas tirgus pārredzamību Savienības līmenī, arī uzlabojot tādu statistikas datu vākšanu, kas vajadzīgi, lai analizētu cenu veidošanas mehānismus lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, ar mērķi palīdzēt ekonomikas dalībniekiem un publiskajām iestādēm izdarīt apzinātāku izvēli un uzlabot ekonomikas dalībnieku izpratni par tirgus norisēm.

(5)

Turklāt 2016. gada janvārī Komisija izveidoja Lauksaimniecības tirgu jautājumu darba grupu, kas ir neatkarīga ekspertu grupa, kurai uzdots sniegt ieteikumus par to, kā uzlabot ražotāju stāvokli lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Šajā sakarā tā ieteica tirgus pārredzamību palielināt, ieviešot vai uzlabojot jau esošo ziņošanu par cenām, īpaši gaļas, augļu un dārzeņu un piena nozarē, lai tādējādi veicinātu faktiskus konkurences apstākļus visā ķēdē. Turklāt tā ieteica savāktos datus izplatīt pienācīgi agregētā veidā.

(6)

2017. gadā notika atklāta sabiedriskā apspriešana, un 2018. gadā dalībvalstīm, ieinteresētajām personām un patērētājiem tika nosūtītas īpašas anketas. 2018. un 2019. gadā tika organizēti vairāki specializēti darbsemināri un konferences ar ieinteresētajām personām un dalībvalstu ekspertu grupu un pilsoniskā dialoga grupu sanāksmes tirgus pārredzamības jautājumos.

(7)

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185 dalībvalstīm jau ir obligāti jāpaziņo cenu, ražošanas un tirgus informācija, bet tikai saistībā ar ražošanas cenām.

(8)

Tāpēc situācija ir šāda: no vienas puses, Savienība patlaban salīdzinoši augstā līmenī nodrošina publiski pieejamu informāciju par ražotāju cenām un patēriņa cenām, kuru sniedz dalībvalstu statistikas biroji, tomēr, no otras puses, sabiedrībai ir pieejams ļoti maz informācijas par cenām visā lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē. Paplašinātai ziņošanai par cenām šis informācijas trūkums būtu jānovērš, jo īpaši gadījumos, kad pārtikas piegādes ķēdes ir sarežģītas. Ja, paplašinot datu vākšanu un izplatīšanu, tiktu uzraudzīta cenu pārnese visā ķēdē, tirgus dalībnieki varētu labāk izprast piegādes ķēdes darbību, un tādā veidā uzlabotos tās vispārējā darbība un ekonomiskā efektivitāte, jo īpaši attiecībā uz vājākiem ekonomikas dalībniekiem, kuri nevar viegli piekļūt privātai cenu informācijai.

(9)

Patlaban paziņotās cenas ir cenas, par kādām ekonomikas dalībnieki pārdod produkciju pirmajā lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdes posmā. Lai uzraudzītu cenu pārnesi visā ķēdē, dati par cenām būs jāvāc no dažādiem ekonomikas dalībniekiem visā ķēdē (piemēram, no vairumtirgotājiem, tirgotājiem, pārtikas ražotājiem un mazumtirgotājiem), jo īpaši tas attiecas uz piegādes ķēdēm ar ļoti diferencētiem posmiem un produktiem.

(10)

Ja būtu jāziņo tikai par reprezentatīvām cenām (tādām kā cenas, kas uzzinātas galvenajos tirgos un no nozīmīgiem ekonomikas dalībniekiem), dalībvalstis varētu panākt izmakslietderīgu pieeju ziņošanā, un mazo un vidējo uzņēmumu administratīvo slogu varētu samazināt līdz minimumam. Saskaņā ar pašreizējo praksi dalībvalstīm būtu jāapraksta reprezentatīvo cenu noteikšanas metodika. Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku datu salīdzināmību starp dalībvalstīm, tām būtu jācenšas arī tuvināt metodikas.

(11)

Lai piedāvātu laika un izmaksu ziņā lietderīgu ziņošanas mehānismu, Komisijai pastāvošā informācijas sistēma būtu jādara pieejama ekonomikas dalībniekiem, kuri tad varētu dalībvalstu pārraudzībā informāciju Komisijai paziņot tieši. Dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par to, ka šo pienākumu paziņot informāciju tās deleģējušas ekonomikas dalībniekiem.

(12)

Lai dalītos ar paraugpraksi, attīstītu sinerģijas un veicinātu vienotu izpratni par tirgus dinamiku lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē, Komisijai būtu jāorganizē regulāras sanāksmes ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām. Turklāt Komisijai būtu jāsniedz dalībvalstīm un ieinteresētajām personām informācija par regulas piemērošanu.

(13)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2017/1185 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)

Ir lietderīgi noteikt tādu šīs regulas piemērošanas datumu, kas dotu dalībvalstīm iespēju pielāgoties jaunajiem ziņošanas pienākumiem.

(15)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā nav sniegusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2017/1185

Īstenošanas regulu (ES) 2017/1185 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Tādu paziņojumu gadījumā, ko sniedz atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1308/2013 un uz minētās regulas pamata pieņemtajiem tiesību aktiem, informācijas tehnoloģijā balstītā sistēma, kura minēta šā punkta pirmajā daļā, attiecīgā gadījumā ir pieejama arī ekonomikas dalībniekiem un trešām valstīm.”;

2)

regulas 5. pantu aizstāj ar šādu:

5. pants

Noklusējuma paziņojums

Ja vien 1. pantā minētajos aktos nav paredzēts citādi, gadījumos, kad dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis vai ekonomikas dalībnieki prasīto informāciju vai dokumentus noteiktajā termiņā Komisijai nav paziņojuši (“nulles paziņojums”), uzskata, ka tie ir paziņojuši:

a)

kvantitatīvas informācijas gadījumā – vērtību, kas vienāda ar nulli;

b)

kvalitatīvas informācijas gadījumā – situāciju “nav nekā ziņojama”.”;

3)

II nodaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“CENU, RAŽOŠANAS, TIRGUS INFORMĀCIJAS UN STARPTAUTISKOS NOLĪGUMOS PRASĪTĀS INFORMĀCIJAS PAZIŅOŠANA UN KOORDINĒŠANA”;

4)

regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis un ekonomikas dalībnieki paziņo Komisijai visu svarīgo jauno informāciju, kas varētu būtiski mainīt jau paziņotu informāciju.”;

5)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

8. pants

Papildu informācija

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis un ekonomikas dalībnieki, izmantojot 1. pantā minēto informācijas sistēmu, var paziņot Komisijai informāciju, kas papildina I, II un III pielikumā prasīto, ja attiecīgās dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis un ekonomikas dalībnieki šādu informāciju uzskata par relevantu. Šādus paziņojumus sniedz, izmantojot veidlapu, kuru Komisija darījusi pieejamu informācijas sistēmā.”;

6)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

regulas 9. panta virsrakstu aizstāj ar šādu:

“Cenas un daudzuma definēšana”;

b)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Attiecībā uz katru šajā iedaļā prasīto cenas un daudzuma paziņojumu dalībvalstis paziņo avotu un metodiku, kas izmantota, lai noteiktu sniegto informāciju. Šādos paziņojumos iekļauj informāciju par reprezentatīvajiem tirgiem, ko noteikušas dalībvalstis, un saistītos svēruma koeficientus.”;

c)

iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a   Attiecībā uz katru šajā iedaļā prasīto cenas un daudzuma paziņojumu dalībvalstis drīkst cenu un daudzumu tiešu pārsūtīšanu 1. pantā minētajai Komisijas informācijas sistēmai deleģēt ekonomikas dalībniekiem. Dalībvalstis informē Komisiju par to ekonomikas dalībnieku identitāti, uz kuriem šāda deleģēšana attiecināta.”;

7)

regulas 10., 11. un 12. pantu aizstāj ar šādiem:

10. pants

Ziņošana par cenām oficiālajā valūtā

Ja vien I, II un III pielikumā nav noteikts citādi, dalībvalstis un attiecīgā gadījumā ekonomikas dalībnieki sniedz informāciju par cenām oficiālajā valūtā bez PVN.

11. pants

Iknedēļas cenu paziņošana

Ja vien I pielikumā nav noteikts citādi, dalībvalstis un attiecīgā gadījumā ekonomikas dalībnieki katru trešdienu ne vēlāk kā plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) paziņo Komisijai minētajā pielikumā norādīto iknedēļas cenu informāciju par iepriekšējo nedēļu.

12. pants

Cenu, ražošanas un tirgus informācijas paziņošana, ko neveic katru nedēļu

Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā ekonomikas dalībnieki noteiktajos termiņos paziņo Komisijai:

a)

II pielikumā minēto cenu informāciju, ko nesniedz katru nedēļu;

b)

III pielikumā minēto ražošanas un tirgus informāciju.”;

8)

I, II un III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 1. oktobrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 20. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2017/1185, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz informācijas un dokumentu paziņošanu Komisijai, un ar ko groza un atceļ vairākas Komisijas regulas (OV L 171, 4.7.2017., 113. lpp.).

(3)  OV C 86, 6.3.2018., 49. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Direktīva (ES) 2019/633 par negodīgu tirdzniecības praksi starpuzņēmumu attiecībās lauksaimniecības un pārtikas piegādes ķēdē (OV L 111, 25.4.2019., 59. lpp.).

(5)  ST 7607 2019 ADD 1 REV 1, 22.3.2019., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Prasības, kas saistītas ar 11. pantā minētajiem iknedēļas cenu paziņojumiem

Ja vien nav norādīts citādi, attiecīgās dalībvalstis ir dalībvalstis, kurās saražo vai izmanto vairāk nekā 2 % no Savienības attiecīgās kopējās produkcijas vai kopējā izmantojuma.

1.   Labība

Paziņojuma saturs: attiecībā uz katru labības veidu un labības kvalitātes klasi, ko uzskata par Savienības tirgum relevantu, – reprezentatīvās tirgus cenas, izteiktas par tonnu produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: saistībā ar cenām attiecīgā gadījumā norāda katra produkta kvalitātes īpašības, kotēšanas vietu un tirdzniecības posmu.

2.   Rīsi

Paziņojuma saturs: attiecībā uz katru rīsu šķirni, ko uzskata par Savienības tirgum relevantu, – reprezentatīvās tirgus cenas, izteiktas par tonnu produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās ražo rīsus, un dalībvalstis, kurās ir rīsu slīpēšanas rūpniecība.

Citas prasības: saistībā ar cenām attiecīgā gadījumā norāda katra produkta apstrādes stadiju, kotēšanas vietu un tirdzniecības posmu.

3.   Eļļas augu sēklas

Paziņojuma saturs: rapšu sēklu, saulespuķu sēklu, sojas pupu, rapšu sēklu miltu, saulespuķu sēklu miltu, sojas miltu, neapstrādātas rapšu eļļas, neapstrādātas saulespuķu eļļas un neapstrādātas sojas eļļas reprezentatīvās cenas.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās attiecīgā kultūrauga aizņemtā platība ir vismaz 10 000 hektāru gadā. Miltu un eļļas cenu paziņojumu gadījumā – dalībvalstis, kurās pārstrādā vairāk nekā 200 000 tonnu attiecīgā eļļas auga sēklu.

4.   Olīveļļa

Paziņojuma saturs: Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma VIII daļā uzskaitīto olīveļļas kategoriju vidējās cenas, kas reģistrētas galvenajos reprezentatīvajos tirgos, un valsts svērtās vidējās cenas, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās gada periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim saražo vairāk nekā 20 000 tonnu olīveļļas.

Citas prasības: cenas ir nefasētas olīveļļas cenas; neapstrādātai olīveļļai norāda spiestuves cenas, bet pārējām kategorijām – rūpnīcas cenas. Reprezentatīvie tirgi aptver vismaz 70 % no attiecīgā produkta iekšzemes produkcijas.

Pirkšanas cenas

Paziņojuma saturs: reprezentatīvās pirkšanas cenas, ko mazumtirgotāji maksā par olīveļļu, kura pieder pie Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma VIII daļā minētajām kategorijām “neapstrādāta olīveļļa” un “neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa”, izteiktas par 100 kg produkta.

Citas prasības: reprezentatīvās cenas ir cenas par piedāvāšanai galapatērētājiem gatavu, kondicionētu neapstrādātu olīveļļu un neapstrādātu augstākā labuma olīveļļu tarā, un tās aptver vismaz vienu trešdaļu no attiecīgā produkta iekšzemes pirkumu apjoma.

5.   Augļi un dārzeņi, banāni

a)    Svaigu produktu tirgum paredzēto produktu cenas

Paziņojuma saturs: Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/891 (1) VI pielikumā uzskaitīto tomātu, ābolu, apelsīnu, persiku un nektarīnu tipu un šķirņu reprezentatīvās cenas, izteiktas par 100 kg produkta neto masas.

Attiecīgās dalībvalstis: Deleģētās regulas (ES) 2017/891 VI pielikumā uzskaitītās dalībvalstis.

Citas prasības: cenas ir iepakošanas centra cenas par šķirotiem, iepakotiem un, attiecīgā gadījumā, uz paliktņiem novietotiem produktiem.

b)    Banānu cenas

Paziņojuma saturs: vairumtirdzniecības cenas par dzeltenajiem banāniem ar KN kodu 0803 90 10, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās vienā kalendārajā gadā pārdod vairāk nekā 50 000 tonnu dzelteno banānu.

Citas prasības: cenas paziņo sadalījumā pa izcelsmes valstu grupām.

c)    Cenas lauku saimniecībā

Paziņojuma saturs: svaigu produktu tirgum paredzētu tomātu, ābolu, apelsīnu, persiku, nektarīnu un banānu reprezentatīvās cenas. Visas cenas ir izteiktas par 100 kg produkta.

Citas prasības: cenas ir novāktas produkcijas cenas lauku saimniecībā.

d)    Pirkšanas cenas

Paziņojuma saturs: reprezentatīvās pirkšanas cenas, ko mazumtirgotāji maksā par tomātiem, āboliem, apelsīniem, persikiem un nektarīniem, izteiktas par 100 kg produkta.

6.   Gaļa

Paziņojuma saturs: liellopu, cūku un aitu liemeņu un izcirtņu un dažu dzīvu liellopu, teļu un sivēnu cenas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un – attiecībā uz liemeņiem – saskaņā ar liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikāciju, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: attiecībā uz liemeņiem un dzīviem dzīvniekiem – visas dalībvalstis; attiecībā uz izcirtņiem – dalībvalstis, kuru iekšzemes produkcija veido vismaz 2 % no Savienības produkcijas.

Citas prasības: ja attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde uzskata, ka nav paziņošanai pietiekama skaita liemeņu vai dzīvu dzīvnieku, attiecīgā dalībvalsts var nolemt uz attiecīgo periodu apturēt šādu liemeņu vai dzīvu dzīvnieku cenu reģistrēšanu, un tā paziņo Komisijai sava lēmuma iemeslus. Attiecībā uz izcirtņiem attiecīgās dalībvalstis ziņo liellopu liemeņa pakaļējās ceturtdaļas, liemeņa priekšējās ceturtdaļas un maltās gaļas un cūkas muguras gabala, vēdera, pleca, maltās gaļas un pakaļējā šķiņķa cenas.

Pirkšanas cenas

Paziņojuma saturs: reprezentatīvās pirkšanas cenas, ko mazumtirgotāji un citi pārtikas aprites dalībnieki maksā par cūkas un liellopu malto gaļu, izteiktas par 100 kg produkta.

7.   Piens un piena produkti

Paziņojuma saturs: sūkalu pulvera, vājpiena pulvera, pilnpiena pulvera, sviesta, krējuma, dzeramā piena un rūpniecisko sieru cenas, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kuru iekšzemes produkcija veido vismaz 2 % no Savienības produkcijas vai – rūpniecisko sieru gadījumā – kurās attiecīgā veida siers veido vismaz 4 % no kopējās siera iekšzemes produkcijas.

Citas prasības: paziņo no ražotāja pirktu produktu cenas, kas neietver nekādas citas izmaksas (transports, iekraušana, rīkošanās, uzglabāšana, paliktņi, apdrošināšana utt.) un pamatojas uz līgumiem, kuri noslēgti par piegādēm triju mēnešu laikā.

Pirkšanas cenas

Paziņojuma saturs: reprezentatīvās pirkšanas cenas, ko mazumtirgotāji un citi pārtikas aprites dalībnieki maksā par sviestu un attiecīgajiem sieriem, izteiktas par 100 kg produkta.

8.   Olas

Paziņojuma saturs: A kvalitātes klases olu vairumtirdzniecības cena (L un M kategorijas vidējā cena) sadalījumā pa turēšanas metodēm, izteikta par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: paziņo produktu cenas iepakošanas centros.

9.   Mājputnu gaļa

Paziņojuma saturs: nesadalītu A kvalitātes klases cāļu (“65 % cāļi”) un cāļu izcirtņu (krūtiņas fileja, stilbi) vidējā vairumtirdzniecības cena, izteikta par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: paziņo produktu cenas kautuvēs vai reprezentatīvos tirgos reģistrētas cenas.

Pirkšanas cenas

Paziņojuma saturs: reprezentatīvās pirkšanas cenas, ko mazumtirgotāji un citi pārtikas aprites dalībnieki maksā par nesadalītiem A kvalitātes klases cāļiem un cāļu krūtiņas filejām, izteiktas par 100 kg produkta.

10.   Citi produkti

Paziņojuma saturs: augu taukiem bagātināta piena pulvera cena, izteikta par 100 kg produkta.

Citas prasības: paziņo no ražotāja pirktu produktu cenas, kas neietver nekādas citas izmaksas (transports, iekraušana, rīkošanās, uzglabāšana, paliktņi, apdrošināšana utt.) un pamatojas uz līgumiem, kuri noslēgti par piegādēm triju mēnešu laikā.


(1)  Komisijas 2017. gada 13. marta Deleģētā regula (ES) 2017/891, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (OV L 138, 25.5.2017., 4. lpp.).


II PIELIKUMS

Prasības, kas saistītas ar 12. panta a) punktā minētajiem cenu paziņojumiem, ko nesniedz katru nedēļu

Ja vien nav norādīts citādi, attiecīgās dalībvalstis ir dalībvalstis, kurās saražo vai izmanto vairāk nekā 2 % no Savienības attiecīgās kopējās produkcijas vai kopējā izmantojuma, izņemot bioloģiskos produktus, kuru gadījumā sliekšņvērtība ir 4 % no produkcijas.

1.   Labība

a)   Bioloģiski audzētas labības cenas

Paziņojuma saturs: bioloģiski audzētu parasto kviešu, kā arī cieto kviešu un rudzu reprezentatīvās tirgus cenas, izteiktas par tonnu produkta.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

b)   Kviešu miltu cenas

Paziņojuma saturs: miltrūpniecības reprezentatīvās kviešu miltu pārdošanas cenas, izteiktas par tonnu produkta.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

c)   Kviešu miltu pirkšanas cenas

Paziņojuma saturs: reprezentatīvās pirkšanas cenas, ko mazumtirgotāji un citi pārtikas aprites dalībnieki maksā par kviešu miltiem, izteiktas par tonnu produkta.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

2.   Eļļas augi un proteīnaugi

Paziņojuma saturs: attiecībā uz katru proteīnaugu, kas tiek uzskatīts par Savienības tirgum relevantu, kā arī attiecībā uz bioloģiski audzētām sojas pupām, bioloģiskajiem sojas miltiem, ģenētiski nemodificētas sojas miltiem – reprezentatīvās tirgus cenas, izteiktas par tonnu produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: attiecībā uz proteīnaugiem – dalībvalstis, kurās attiecīgā kultūrauga aizņemtā platība ir vismaz 10 000 hektāru gadā.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

3.   Cukurs

Paziņojuma saturs:

a)

turpmāk norādīto cukura cenu vidējās svērtās vērtības, izteiktas par tonnu cukura, kā arī atbilstošie kopējie daudzumi un svērtās standartnovirzes:

i)

par iepriekšējo mēnesi – pārdošanas cena;

ii)

par iepriekšējo mēnesi – pārdošanas cena rēķinos, kas atbilst īstermiņa līgumiem. Šīs cenas Komisija publicē ne agrāk kā divus mēnešus pēc turpmāk noteiktā paziņošanas termiņa beigām;

b)

cukurbiešu vidējā svērtā cena iepriekšējā tirdzniecības gadā, izteikta par tonnu cukurbiešu, kā arī atbilstošie kopējie daudzumi.

Attiecīgās dalībvalstis:

a)

attiecībā uz cukura cenām – visas dalībvalstis, kurās no cukurbietēm vai no jēlcukura saražo vairāk nekā 10 000 tonnu cukura;

b)

attiecībā uz cukurbiešu cenām – dalībvalstis, kurās cukurbiešu aizņemtā platība attiecīgajā tirdzniecības gadā pārsniedz 1 000 ha.

Paziņošanas termiņš:

a)

attiecībā uz cukura cenām – katru mēnesi līdz 25. datumam;

b)

attiecībā uz cukurbiešu cenām – katru gadu līdz 30. jūnijam.

Citas prasības: cenas nosaka saskaņā ar Komisijas publicētu metodiku, un tās ir:

a)

attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B punkta II daļā definētās standarta kvalitātes cukuru – nefasēta baltā cukura fabrikas cenas, kas uzzinātas no cukura ražošanas un rafinēšanas uzņēmumiem;

b)

attiecībā uz standarta kvalitātes cukurbietēm, kas satur 16 % cukura, – cukurbiešu cena, ko cukura ražošanas uzņēmumi maksā audzētājiem. Cukurbietes attiecina uz to pašu tirdzniecības gadu kā no tām saražoto cukuru.

Pirkšanas cenas

Paziņojuma saturs: reprezentatīvās pirkšanas cenas, ko mazumtirgotāji un pārtikas un nepārtikas nozare (izņemot biodegvielas ražošanu) maksā par cukuru un melasi, izteiktas par tonnu produkta.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam.

Citas prasības: reprezentatīvās cenas nosaka saskaņā ar Komisijas publicētu metodiku.

4.   Linšķiedra

Paziņojuma saturs: garās linšķiedras vidējās fabrikas cenas, kas iepriekšējā mēnesī reģistrētas galvenajos reprezentatīvajos tirgos, izteiktas par tonnu produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās garās linšķiedras tiek iegūtas platībā, kas pārsniedz 1 000 ha šķiedras linu.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

5.   Olīveļļa un galda olīvas

Paziņojuma saturs:

attiecībā olīveļļu, kas pieder pie Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma VIII daļā minētajām kategorijām “neapstrādāta olīveļļa” un “neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa”, – reprezentatīvās tirgus cenas, izteiktas par 100 kg produkta,

attiecībā uz galda olīvām – svaigu olīvu reprezentatīvās cenas, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis:

attiecībā uz bioloģisko olīveļļu – dalībvalstis, kurās gada periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim saražo vairāk nekā 5 000 tonnu bioloģiskās olīveļļas (kategorijā “neapstrādāta olīveļļa” un “neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa”),

attiecībā uz galda olīvām – dalībvalstis, kurās gada periodā no 1. septembra līdz 31. augustam saražo vairāk nekā 5 000 tonnu galda olīvu.

Paziņošanas termiņš:

attiecībā uz bioloģisko olīveļļu – katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi,

attiecībā uz galda olīvām – katru gadu līdz 15. janvārim par iepriekšējā kalendārā gada ražu (no 1. septembra līdz 31. decembrim).

Citas prasības: attiecībā uz bioloģisko olīveļļu cenas ir nefasētas olīveļļas cenas; neapstrādātai olīveļļai norāda spiestuves cenas, bet pārējām kategorijām – rūpnīcas cenas. Attiecībā uz svaigām olīvām, kas paredzētas galda olīvu ražošanai, cenas ir to olīvu cenas, ko audzētāji piegādājuši pārstrādes rūpniecības pieņemšanas punktos.

6.   Vīns

Paziņojuma saturs: attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VII pielikuma II daļas 1. punktā minētajiem vīniem:

a)

kopsavilkums par iepriekšējā mēneša cenām, kas izteiktas par hektolitru vīna, kopā ar norādi uz attiecīgajiem apjomiem; vai

b)

publiski pieejami informācijas avoti, kurus uzskata par ticamiem cenu reģistrēšanai.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kuru vīna produkcija pēdējos piecos gados vidēji pārsniegusi 5 % no Savienības kopējās vīna produkcijas.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Citas prasības: cenas ir nefasēta produkta cenas posmā “izvedot no ražotāja telpām”. Lai sniegtu a) un b) apakšpunktā minēto informāciju, attiecīgās dalībvalstis izraugās astoņus visreprezentatīvākos tirgus, kas jāuzrauga, un to vidū ir vismaz divi tirgi vīniem ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

7.   Piens un piena produkti

a)    Piens

Paziņojuma saturs: svaigpiena un bioloģiskā svaigpiena cena un aplēstā cena par svaigpiena piegādēm kārtējā mēnesī, izteikta par 100 kg produkta pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Citas prasības: cena, ko samaksājuši pirmie pircēji, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā.

b)    Piena produkti

Paziņojuma saturs: tādu sieru cenas, kas nav I pielikuma 7. punktā minētie rūpnieciskie sieri, izteiktas par 100 kg produkta.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis attiecībā uz siera veidiem, kas ir valsts tirgum relevanti.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 15. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Citas prasības: cenas ir no ražotāja pirkta siera cenas, kas neietver nekādas citas izmaksas (transports, iekraušana, rīkošanās, uzglabāšana, paliktņi, apdrošināšana utt.) un pamatojas uz līgumiem, kuri noslēgti par piegādēm triju mēnešu laikā.

8.   Augļi un dārzeņi, banāni

a)    Bioloģiski audzētu svaigu augļu un dārzeņu cenas

Paziņojuma saturs: bioloģiski audzētu tomātu, ābolu, apelsīnu, persiku un nektarīnu reprezentatīvās pārdošanas cenas, izteiktas par 100 kg produkta neto masas.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

b)    Zaļo banānu cenas

Paziņojuma saturs:

a)

ražošanas reģionā pārdotu zaļo banānu vidējās pārdošanas cenas vietējos tirgos, izteiktas par 100 kg produkta, un attiecīgie daudzumi;

b)

ārpus ražošanas reģiona pārdotu zaļo banānu vidējās pārdošanas cenas, izteiktas par 100 kg produkta, un attiecīgie daudzumi.

Paziņošanas termiņš:

katru gadu līdz 15. jūnijam par iepriekšējo periodu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim,

katru gadu līdz 15. oktobrim par iepriekšējo periodu no 1. maija līdz 31. augustam,

katru gadu līdz 15. februārim par iepriekšējo periodu no 1. septembra līdz 31. decembrim.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās ir ražošanas reģions, proti:

a)

Kanāriju salas;

b)

Gvadelupa;

c)

Martinika;

d)

Madeira un Azoru salas;

e)

Krēta un Lakonija;

f)

Kipra.

Citas prasības: cenas par zaļajiem banāniem, ko Savienībā tirgo ārpus to ražošanas reģiona, ir cenas pirmajā izkraušanas ostā (neizkrautu preču cenas).

c)    Cenas lauku saimniecībā

Paziņojuma saturs: pārstrādei paredzētu tomātu, ābolu un apelsīnu reprezentatīvās cenas. Visas cenas ir izteiktas par 100 kg produkta.

Paziņošanas termiņš:

a)

attiecībā uz tomātiem – līdz nākamā gada 31. janvārim;

b)

attiecībā uz āboliem un apelsīniem – katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

Citas prasības: cenas ir novāktas produkcijas cenas lauku saimniecībā.

9.   Gaļa

Paziņojuma saturs: bioloģiski audzētu liellopu liemeņu reprezentatīvās pārdošanas cenas saskaņā ar liellopu liemeņu klasifikāciju, kas izmantota I pielikuma 6. punkta a) apakšpunktā paredzētajā paziņojumā, izteiktas par 100 kg produkta.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

10.   Mājputnu gaļa

Paziņojuma saturs: bioloģiski audzētu nesadalītu A kvalitātes klases cāļu (“65 % cāļi”) reprezentatīvās pārdošanas cenas, izteiktas par 100 kg produkta.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo kalendāro mēnesi.


III PIELIKUMS

Prasības, kas saistītas ar 12. panta b) punktā minētajiem ražošanas un tirgus informācijas paziņojumiem

1.   Rīsi

Paziņojuma saturs: attiecībā uz katru no Regulas (ES) Nr. 1308/2013 II pielikuma I daļas 2. un 3. punktā minētajiem rīsu veidiem:

a)

apsētā platība, agronomiskais ražas iznākums, nelobītu rīsu produkcija ražas novākšanas gadā un slīpēšanas iznākums;

b)

rīsu iekšzemes izmantojums (t. sk. pārstrādes rūpniecībā), izteikts slīpētu rīsu ekvivalentā;

c)

rīsu krājumi (izteikti slīpētu rīsu ekvivalentā), ko katru gadu 31. augustā tur ražotāji un rīsu dzirnavas, sadalījumā pa Savienībā ražotiem rīsiem un importētiem rīsiem.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 15. janvārim par iepriekšējo gadu.

Attiecīgās dalībvalstis:

a)

attiecībā uz nelobītu rīsu produkciju – visas dalībvalstis, kurās ražo rīsus;

b)

attiecībā uz iekšzemes izmantojumu – visas dalībvalstis;

c)

attiecībā uz rīsu krājumiem – visas dalībvalstis, kurās ražo rīsus, un visas dalībvalstis, kurās ir rīsu dzirnavas.

2.   Cukurs

A.    Cukurbiešu platības

Paziņojuma saturs: cukurbiešu platība kārtējā tirdzniecības gadā un aplēses par nākamo tirdzniecības gadu.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 31. maijam.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās cukurbiešu platība attiecīgajā gadā pārsniedz 1 000 ha.

Citas prasības: šos skaitļus izsaka hektāros un sadala platībās, kas paredzētas cukura ražošanai, un platībās, kas paredzētas bioetanola ražošanai.

B.    Cukura un bioetanola produkcija un izmantojums

Paziņojuma saturs:

a)

produkcija: cukura un melases produkcija un bioetanola produkcija, ko katrs uzņēmums saražojis iepriekšējā tirdzniecības gadā, un aplēses par kopējo cukura produkciju katrā dalībvalstī un par katra uzņēmuma cukura produkciju kārtējā tirdzniecības gadā;

b)

izmantojums: cukurs, ko ražošanas un rafinēšanas uzņēmumi pārdevuši iepriekšējā tirdzniecības gadā, sadalījumā pa galamērķiem.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 30. novembrim par produkciju un izmantojumu iepriekšējā tirdzniecības gadā, kā arī aplēses par kopējo cukura produkciju kārtējā tirdzniecības gadā, un katru gadu līdz 31. martam (Francijas departamenti Gvadelupa un Martinika – līdz 30. jūnijam) par katra ražošanas uzņēmuma produkciju kārtējā tirdzniecības gadā.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās saražo vairāk nekā 10 000 tonnu cukura.

Citas prasības:

a)

“cukura produkcija” ir šādu produktu kopējais daudzums, izteikts tonnās baltā cukura:

i)

baltais cukurs neatkarīgi no kvalitātes atšķirībām;

ii)

jēlcukurs, pamatojoties uz iznākumu, kas noteikts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 III pielikuma B daļas III punktu;

iii)

invertcukurs (pēc masas);

iv)

no cukurbietēm ražoti saharozes vai invertcukura sīrupi ar tīrību vismaz 70 %, pamatojoties uz ekstrahējamo cukura saturu vai uz reālo iznākumu;

v)

no cukurniedrēm ražoti saharozes vai invertcukura sīrupi ar tīrību vismaz 75 %, pamatojoties uz cukura saturu;

b)

cukura produkcijā neietilpst baltais cukurs, kas iegūts no kāda a) apakšpunktā minēta produkta vai saražots režīmā “ievešana pārstrādei”;

c)

cukuru, kas iegūts no konkrētā tirdzniecības gadā iesētām cukurbietēm, attiecina uz nākamo tirdzniecības gadu. Tomēr cukuru, kas iegūts no cukurbietēm, kuras iesētas konkrētā tirdzniecības gada rudenī, uz to pašu tirdzniecības gadu attiecina dalībvalstīs, kas tā nolēmušas un līdz 2017. gada 1. oktobrim savu lēmumu paziņojušas Komisijai;

d)

skaitļus par cukuru sadala pa mēnešiem, un attiecībā uz kārtējo tirdzniecības gadu tie atbilst provizoriskajiem datiem par laiku līdz februārim un aplēsēm par pārējiem tirdzniecības gada mēnešiem;

e)

bioetanola produkcijā ietilpst tikai bioetanols, kas iegūts no kāda a) apakšpunktā minēta produkta, un to izsaka hektolitros;

f)

“cukura izmantojums” ir kopējie daudzumi, kas izteikti tonnās baltā cukura ekvivalenta un ko cukura ražošanas un rafinēšanas uzņēmumi pārdevuši mazumtirgotājiem un cukura lietotājiem tirdzniecības gada laikā. Minētos daudzumus sadala pa daudzumiem, kas pārdoti mazumtirdzniecībai, pārtikas rūpniecībai un citām rūpniecības nozarēm, izņemot bioetanola ražošanu.

C.    Izoglikozes produkcija

Paziņojuma saturs:

a)

katra ražotāja paša saražotās izoglikozes daudzumi, ko tas nosūtījis iepriekšējā tirdzniecības gadā;

b)

katra ražotāja paša saražotās izoglikozes daudzumi, ko tas nosūtījis iepriekšējā mēnesī.

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 30. novembrim par iepriekšējo tirdzniecības gadu un katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās ražo izoglikozi.

Citas prasības:“izoglikozes produkcija” ir kopējais produkta daudzums, kas iegūts no glikozes vai tās polimēriem un sausā stāvoklī satur vismaz 41 % fruktozes (pēc masas); tā ir izteikta sausnas tonnās neatkarīgi no faktiskā fruktozes satura, kas pārsniedz 41 % sliekšņvērtību. Gada produkcijas datus sadala pa mēnešiem.

D.    Cukura un izoglikozes krājumi

Paziņojuma saturs:

a)

cukura produkcijas daudzumi, kas katra mēneša beigās uzglabāti cukura ražošanas un rafinēšanas uzņēmumos;

b)

izoglikozes produkcijas daudzumi, ko iepriekšējā tirdzniecības gada beigās uzglabājuši izoglikozes ražotāji.

Paziņošanas termiņš: attiecībā uz cukuru – līdz katra mēneša beigām par iepriekšējo mēnesi, bet attiecībā uz izoglikozi – līdz 30. novembrim.

Attiecīgās dalībvalstis:

a)

attiecībā uz cukuru – visas dalībvalstis, kurās atrodas cukura ražošanas vai rafinēšanas uzņēmumi un cukura produkcija pārsniedz 10 000 tonnu;

b)

attiecībā uz izoglikozi – visas dalībvalstis, kurās ražo izoglikozi.

Citas prasības: skaitļi attiecas uz produktiem, kas uzglabāti laišanai brīvā apgrozībā Savienības teritorijā, un uz cukura produkciju un izoglikozes produkciju, kas definēta B un C punktā.

Attiecībā uz cukuru:

skaitļi atbilst daudzumiem, kuri pieder ražošanas vai rafinēšanas uzņēmumam vai uz kuriem attiecas garantija,

attiecībā uz daudzumiem, kas atrodas uzglabāšanā jūlija, augusta un septembra beigās, skaitļi atbilst cukura produkcijas daudzumam, kas attiecas uz nākamo tirdzniecības gadu,

ja uzglabāšana notiek citā dalībvalstī, nevis tajā, kas sniedz paziņojumu Komisijai, paziņotāja dalībvalsts informē attiecīgo dalībvalsti par tās teritorijā uzglabātajiem daudzumiem un to atrašanās vietu līdz tā mēneša beigām, kas seko pēc paziņošanas Komisijai.

Attiecībā uz izoglikozi daudzumi ir ražotājam piederošie daudzumi.

E.    Nozares nolīgumi

Paziņojuma saturs: starp audzētājiem un ražošanas uzņēmumiem noslēgto nozares nolīgumu, kā arī kolektīvo vērtības sadales klauzulu saturs. Relevantos elementus, kas jāpaziņo, nosaka saskaņā ar Komisijas publicētu metodiku.

Paziņošanas termiņš: līdz katra tirdzniecības gada beigām par attiecīgo tirdzniecības gadu.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis, kurās atrodas cukura ražošanas uzņēmumi un cukura produkcija pārsniedz 10 000 tonnu.

3.   Šķiedraugi

Paziņojuma saturs:

a)

šķiedras linu platība iepriekšējā tirdzniecības gadā un aplēses par kārtējo tirdzniecības gadu, izteiktas hektāros;

b)

garo linšķiedru produkcija iepriekšējā tirdzniecības gadā un aplēses par kārtējo tirdzniecības gadu, izteiktas tonnās;

c)

kokvilnas aizņemtā platība iepriekšējā ražas gadā un aplēses par kārtējo ražas gadu, izteiktas hektāros;

d)

neattīrītas kokvilnas produkcija iepriekšējā ražas gadā un aplēses par kārtējo ražas gadu, izteiktas tonnās;

e)

neattīrītas kokvilnas vidējā cena, kas kokvilnas ražotājiem maksāta iepriekšējā ražas gadā, izteikta par tonnu produkta.

Paziņošanas termiņš:

a)

attiecībā uz šķiedras linu platību – katru gadu līdz 31. jūlijam;

b)

attiecībā uz garo linšķiedru produkciju – katru gadu līdz 31. oktobrim;

c)

attiecībā uz kokvilnu – katru gadu līdz 15. oktobrim.

Attiecīgās dalībvalstis:

a)

attiecībā uz liniem – visas dalībvalstis, kurās garās linšķiedras tiek iegūtas platībā, kas pārsniedz 1 000 ha šķiedras linu;

b)

attiecībā uz kokvilnu – visas dalībvalstis, kurās ar kokvilnu apsēti vismaz 1 000 ha.

4.   Apiņi

Paziņojuma saturs: informācija par ražošanu, kas norādīta kā kopējie dati, bet b), c) un d) apakšpunktā minētās informācijas gadījumā – sadalījumā pa rūgtajām un aromātiskajām apiņu šķirnēm:

a)

to lauksaimnieku skaits, kas audzē apiņus;

b)

apiņu aizņemtā platība, izteikta hektāros;

c)

daudzums tonnās un vidējā cena lauku saimniecībā, izteikta par kg apiņu, kas pārdoti saskaņā ar regulētā tirgū netirgotu nākotnes līgumu un bez šāda līguma;

d)

alfa skābju produkcija tonnās un vidējais alfa skābju saturs (procentos).

Paziņošanas termiņš: līdz 30. aprīlim nākamajā gadā pēc apiņu ražas novākšanas.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās apiņu platība iepriekšējā gadā pārsniegusi 200 hektāru.

5.   Olīveļļa

Paziņojuma saturs:

a)

dati par gatavo produkciju (t. sk. dati par bioloģisko produkciju), kopējo iekšzemes patēriņu (t. sk. pārstrādes rūpniecībā) un krājumu atlikumu iepriekšējā gada periodā, kas ilgst no 1. oktobra līdz 30. septembrim;

b)

aplēses par mēneša produkciju, aplēses par ražotāju un nozares turēto krājumu mēneša apjomu un aplēses par kopējo produkciju, kopējo iekšzemes patēriņu (t. sk. pārstrādes rūpniecībā) un krājumu atlikumu kārtējā gada periodā, kas ilgst no 1. oktobra līdz 30. septembrim.

Paziņošanas termiņš:

a)

attiecībā uz datiem par iepriekšējo gada periodu – katru gadu līdz 31. oktobrim;

b)

attiecībā uz datiem par kārtējo gada periodu – katru gadu līdz 31. oktobrim, bet laikā no novembra līdz jūnijam – katru mēnesi līdz 15. datumam.

Attiecīgās dalībvalstis: attiecībā uz paziņojumiem par krājumu mēneša apjomu – dalībvalstis, kurās gada periodā no 1. oktobra līdz 30. septembrim saražo vairāk nekā 20 000 tonnu olīveļļas. Attiecībā uz pārējiem datiem – visas dalībvalstis, kurās ražo olīveļļu.

6.   Tabaka

Paziņojuma saturs: par katru jēltabakas šķirņu grupu:

a)

lauksaimnieku skaits;

b)

platība hektāros;

c)

piegādātais daudzums tonnās;

d)

vidējā cena, kas samaksāta lauksaimniekiem un neietver nodokļus un citas nodevas, izteikta par kilogramu produkta.

Paziņošanas termiņš: līdz 31. jūlijam nākamajā gadā pēc ražas gada.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kurās iepriekšējā gadā tabakas raža novākta vairāk nekā 3 000 hektāru lielā platībā.

Citas prasības: jēltabakas šķirņu grupas ir šādas:

I grupa:

dūmos kaltēta tabaka – tabaka, kas kaltēta žāvēšanas skapī ar regulētu gaisa cirkulāciju, temperatūru un mitrumu, jo īpaši“Virginia”;

II grupa:

ēnā kaltēta gaišā tabaka – tabaka, kas kaltēta gaisā zem aizsega, neļaujot fermentēties, jo īpaši“Burley”un“Maryland”;

III grupa:

ēnā kaltēta tumšā tabaka – tabaka, kas kaltēta gaisā zem aizsega, pirms tirgošanas ļaujot dabīgi fermentēties, jo īpaši“eudertheimer”, fermentēta “Burley”,“Havana”,“Mocny Skroniowski”,“Nostrano del Brenta”un“Pulawski”;

IV grupa:

karstumā kaltēta tabaka – tabaka, kas kaltēta karstumā, jo īpaši“Kentucky”un“Salento”;

V grupa:

saulē kaltēta tabaka – tabaka, kas kaltēta saulē, saukta arī par austrumu šķirnēm, jo īpaši“Basmas”,“Katerini”un“Kaba-Koulak”.

7.   Vīna nozares produkti

Paziņojuma saturs:

a)

aplēses par vīna produktu (t. sk. vinificētas un nevinificētas vīnogu misas) apjomu, kas kārtējā vīna gadā saražots dalībvalsts teritorijā;

b)

Regulas (ES) 2018/273 31. pantā minēto produkcijas deklarāciju galīgais rezultāts, kā arī aplēses par produkciju, uz ko šādas deklarācijas neattiecas;

c)

Regulas (ES) 2018/273 32. pantā minēto krājumu deklarāciju kopsavilkums attiecībā uz krājumiem, kas turēti iepriekšējā vīna gada 31. jūlijā;

d)

iepriekšējā vīna gada galīgā bilance, t. sk. pilnīga informācija par pieejamību (krājumu atvēršana, produkcija, imports), izmantojumu (patēriņš pārtikā un rūpnieciskais patēriņš, pārveidošana, eksports un zudumi) un galīgie krājumi.

Paziņošanas termiņš:

a)

produkcijas aplēses – katru gadu līdz 30. septembrim;

b)

produkcijas deklarāciju galīgais rezultāts – katru gadu līdz 15. martam;

c)

krājumu deklarāciju kopsavilkums – katru gadu līdz 31. oktobrim;

d)

galīgā bilance – katru gadu līdz 15. janvārim.

Attiecīgās dalībvalstis: dalībvalstis, kuras kārto atjauninātu vīna dārzu reģistru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 145. panta 1. punktu.

8.   Piens

Paziņojuma saturs:

kopējais govs svaigpiena daudzums, izteikts kilogramos pēc faktiskā tauku satura,

kopējais bioloģiskā govs svaigpiena daudzums, izteikts kilogramos pēc faktiskā tauku satura,

govs svaigpiena tauku saturs un olbaltumvielu saturs, izteikts procentos no produkta masas.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: daudzumi ir piena daudzumi, kas iepriekšējā mēnesī piegādāti pirmajiem pircējiem, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā. Lai varētu izpildīt šo prasību, dalībvalstis nodrošina to, ka visi pirmie pircēji, kuri veic uzņēmējdarbību to teritorijā, tiem katru mēnesi piegādāto govs svaigpiena daudzumu laikus un pienācīgi deklarē valsts kompetentajai iestādei.

9.   Olas

Paziņojuma saturs:

olu ražotņu skaits sadalījumā pa Regulas (EK) Nr. 589/2008 II pielikumā minētajām turēšanas metodēm un Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 atbilstošu bioloģisko olu ražotņu skaits, arī katra uzņēmuma maksimālā kapacitāte, izteikta ar tajā vienlaikus esošo dējējvistu skaitu,

olu (čaumalās) produkcijas apjoms sadalījumā pa turēšanas metodēm, izteikts tonnās neto masas, ieskaitot bioloģiskās olas.

Paziņošanas termiņš:

attiecībā uz ražotņu skaitu – katru gadu līdz 1. aprīlim,

attiecībā uz produkcijas apjomu – katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

10.   Etilspirts

Paziņojuma saturs: lauksaimnieciskas izcelsmes spirts, izteikts hektolitros tīrā spirta:

a)

produkcija, kas iegūta raudzējot un destilējot, sadalījumā pa lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielām, no kurām spirts ražots;

b)

apjomi, ko spirta ražotāji vai importētāji nodevuši pārstrādei vai iepakošanai, sadalījumā pa izmantojuma kategorijām (pārtika un dzērieni, degviela, rūpnieciskas vajadzības/citi).

Paziņošanas termiņš: katru gadu līdz 1. martam par iepriekšējo kalendāro gadu.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

11.   Gaļa

Paziņojuma saturs:

a)

liellopu gaļa – katrā kategorijā klasificēto liemeņu skaits un svars sadalījumā pa uzbūves un tauku slāņa klasēm;

b)

cūkgaļa – klasificēto liemeņu skaits un svars sadalījumā pa muskuļaudu satura klasēm;

c)

liellopu gaļa – katrā kategorijā klasificēto bioloģiski audzēto liellopu liemeņu skaits un svars sadalījumā pa uzbūves un tauku slāņa klasēm.

Paziņošanas termiņš: attiecībā uz a) un b) apakšpunktu – katru nedēļu kopā ar cenu paziņojumu, kas paredzēts I pielikuma 6. punkta a) apakšpunktā; attiecībā uz c) apakšpunktu – katru mēnesi kopā ar cenu paziņojumu, kas paredzēts II pielikuma 9. punktā.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

12.   Citi produkti

Paziņojuma saturs: kopējais augu taukiem bagātinātā piena pulvera daudzums, izteikts tonnās.

Paziņošanas termiņš: katru mēnesi līdz 25. datumam par iepriekšējo mēnesi.

Attiecīgās dalībvalstis: visas dalībvalstis.

Citas prasības: daudzumi ir augu taukiem bagātinātā piena pulvera daudzumi, ko iepriekšējā mēnesī saražojuši piena pārstrādes uzņēmumi, kuri veic uzņēmējdarbību dalībvalsts teritorijā.


Top