Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1394

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1394 (2019. gada 10. septembris), ar ko groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz dažiem noteikumiem par laišanas brīvā apgrozībā un izvešanas no Savienības muitas teritorijas uzraudzību

C/2019/6420

OJ L 234, 11.9.2019, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1394/oj

11.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1394

(2019. gada 10. septembris),

ar ko groza un labo Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 attiecībā uz dažiem noteikumiem par laišanas brīvā apgrozībā un izvešanas no Savienības muitas teritorijas uzraudzību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 8., 58., 100., 132., 157., 161., 184., 193., 217., 232. un 268. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) Nr. 904/2010 (2) ir noteikts, ka dalībvalstīm ir jāapkopo noteikta informācija par importu, kas atbrīvots no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) saskaņā ar Padomes Direktīvas 2006/112/EK (3) 143. panta 1. punkta ca) apakšpunktu (īpašais režīms, ko piemēro tālpārdošanai) vai 143. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 143. pantu 2. punktu, un jāapmainās ar minēto informāciju. Turklāt saskaņā ar Kodeksa 47. panta 2. punktu muitas dienesti un citas kompetentās iestādes var savstarpēji un ar Komisiju apmainīties ar saņemtajiem datiem par preču ievešanu, izvešanu, tranzītu, pārvietošanu, uzglabāšanu un galapatēriņu, ja tas nepieciešams riska mazināšanai un krāpšanas apkarošanai.

(2)

Elektroniskā sistēma Surveillance, ko Komisija ir ieviesusi, lai ievērotu Kodeksa 56. panta 5. punktā noteikto uzraudzības pienākumu, ir vispiemērotākais rīks minētās ar PVN saistītas informācijas apmaiņai. Ir nepieciešams grozīt Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 55. pantu, lai precizētu, kas un cik lielā mērā var piekļūt Surveillance sistēmā glabātajiem datiem. Pirmkārt, Komisijai būtu jābūt iespējai Surveillance sistēmā glabātos datus izpaust apkopotā veidā. Otrkārt, autorizētiem lietotājiem dalībvalstu muitas dienestos saskaņā ar vispārēju noteikumu vajadzētu būt piekļuvei tikai neapkopotiem attiecīgās dalībvalsts sniegtajiem datiem un Savienības līmenī apkopotiem datiem. Treškārt, atkāpjoties no vispārējā noteikuma, 55. pantā būtu jāparedz iespēja, ka ar konkrētiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, Regulu (ES) Nr. 904/2010, Komisija dažām dalībvalstu iestādēm noteiktā veidā piešķir piekļuvi neapkopotiem datiem.

(3)

Lai varētu vākt informāciju, kura dalībvalstīm ir jāapkopo un ar kuru tām ir jāapmainās saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 904/2010, būtu jāgroza arī Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, lai palielinātu to datu elementu skaitu, ko apkopo elektroniskajā sistēmā. Konkrētāk, ir nepieciešams, lai minētās regulas 21-01. un 21-02. pielikumā būtu iekļauti minētās regulas B pielikumā ar kārtas numuriem 3/40 un 4/4 apzīmētie datu elementi, kuri attiecas attiecīgi uz papildu fiskālās atsauces identifikācijas numuriem un nodokļu bāzi.

(4)

Ņemot vērā Kodeksa (4) 278. panta grozījumu, ar ko pagarina termiņu, līdz kuram var izmantot Kodeksā paredzētos līdzekļus, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 noteikums, ar kuru uzraudzības veikšanas nolūkiem izveido pagaidu sarakstu ar datiem (21-02. pielikums). Ar minēto noteikumu būtu jāprecizē, ka tādas uzraudzības nolūkos, ko veic brīdī, kad preces tiek laistas brīvā apgrozībā, datu pagaidu sarakstu var izmantot līdz brīdim, kad sāk darboties valstu importa sistēmas, t. i., saskaņā ar Kodeksa 278. panta 2. punktu vēlākais līdz 2022. gada beigām. Savukārt eksporta laikā veiktas uzraudzības nolūkos datu pagaidu sarakstu var izmantot līdz brīdim, kad sāk darboties valstu eksporta sistēmas, t. i., saskaņā ar Kodeksa 278. panta 3. punktu vēlākais līdz 2025. gada beigām.

(5)

Līdz Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 (5) pielikumā minētās Importa kontroles sistēmas jaunināšanai to preču riska analīzi, attiecībā uz kurām piešķirts atbrīvojums no pienākuma iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, veic brīdī, kad šīs preces uzrāda muitai, pamatojoties uz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju, vai uz uzrādīšanas brīdī pieejamo informāciju, ja muitas deklarācija ir jebkādā citā veidā. Būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 187. pants tā, lai tas attiektos arī uz pasta sūtījumiem un sūtījumiem, kuru patiesā vērtība ir mazāka nekā 22 EUR, iekļaujot attiecīgās atsauces uz Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446 (6).

(6)

Būtu jānodrošina iespēja uzņēmējiem apliecinājumu par to, ka ar jūras zvejas produktiem un precēm, kuras pārkrautas valstī vai teritorijā, kura nav daļa no Savienības muitas teritorijas, vai kuras pārvadātas caur minēto valsti vai teritoriju, nav veiktas manipulācijas, sniegt, izmantojot citas veidlapas vai dokumentus, kas nav zvejas kuģa žurnāla izdruka. Tomēr, lai būtu iespējams jūras zvejas produktus un preces attiecināt uz konkrēto zvejas kuģa žurnālu tādos gadījumos, kad apliecinājums par to, ka nav veiktas manipulācijas, tiek sniegts, izmantojot citu veidlapu vai dokumentu, kas nav zvejas kuģa žurnāla izdruka, uzņēmējiem šādā citā veidlapā vai dokumentā būtu jānorāda atsauce uz attiecīgo zvejas kuģa žurnālu. Būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 214. pants.

(7)

Saistībā ar vienkāršojumu, saskaņā ar kuru muitas deklarācija tiek iesniegta kā ieraksts deklarētāja reģistros, muitas dienesti var atcelt pienākumu uzrādīt preces. Lai īpašos gadījumos varētu veikt pienācīgu muitas kontroli, būtu jāparedz procesuālie noteikumi, kurus piemēro gadījumos, kad jauna nopietna finanšu riska vai citas īpašas situācijas dēļ uzraudzības muitas iestāde saskaņā ar Kodeksa 182. panta 3. punkta trešo daļu lūdz konkrētas preces uzrādīt muitai. Būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 234. pants.

(8)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 302. pantā ir paredzēts, ka attiecībā uz precēm, kuras pārvadā pa gaisu vai dzelzceļu, var piešķirt atbrīvojumu no plombas uzlikšanas šādu preču pārvadāšanas transportlīdzeklim vai atsevišķiem preču iepakojumiem, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi. Preču piegādes galamērķī nodrošināšanai jūras transports ir tikpat drošs kā gaisa vai dzelzceļa transports. Tāpēc minētais atbrīvojums būtu jāattiecina arī uz precēm, kuras pārvadā pa jūru, ar nosacījumu, ka atsauce uz pievienoto konosamentu ir iekļauta elektroniskajā pārvadājuma dokumentā, ko izmanto par muitas deklarāciju, ar kuru precēm piemēro Savienības tranzīta procedūru.

(9)

Ja tranzīta operācijā iesaistītas dalībvalsts muitas dienests iegūst pierādījumus, ka notikumi, kuru rezultātā rodas muitas parāds, risinājušies tās teritorijā, minētajam dienestam būtu jāpieprasa, lai nosūtīšanas dalībvalsts nodod tam atbildību par nodokļu atgūšanas sākšanu. Nosūtīšanas dalībvalstij noteiktā termiņā būtu jāapstiprina, vai tā pieprasījuma iesniedzējam muitas dienestam nodod pilnvaras sākt nodokļu atgūšanu. Tāpēc būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 311. pants, lai tajā ietvertu īpašo gadījumu – tranzīta operācijas.

(10)

Lai ņemtu vērā Padomes Regulas (ES) 2018/581 (7) stāšanos spēkā, būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 324. pants, kas attiecas uz procedūras “ievešana pārstrādei” noslēgšanas īpašiem gadījumiem, un atbilstošie kodi A un B pielikumā.

(11)

Gadījumos, kad preces izved no Savienības muitas teritorijas, būtu jāprecizē, kā kuģī vai gaisa kuģī iekrautām precēm tiek noteikta izvešanas muitas iestāde. Turklāt attiecībā uz izvešanas muitas iestādes noteikšanu akcīzes un ārpussavienības precēm nebūtu jāpiemēro noteiktas vienkāršotas procedūras. Būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 329. pants.

(12)

Ja pēc preču izlaišanas eksportam tās tiek izvestas no Savienības muitas teritorijas uz vienota pārvadājuma līguma pamata, būtu jāprecizē noteikumi, kas attiecas uz muitas uzraudzības nodrošināšanu līdz šo preču faktiskās izvešanas brīdim. Būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 332. pants.

(13)

Būtu jāprecizē Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 333. pantā, kas attiecas uz izvešanai izlaisto preču uzraudzību, paredzētie procesuālie noteikumi, lai ņemtu vērā gadījumus, kad preces tiek izvestas no Savienības muitas teritorijas veidā, kurš atšķiras no sākotnēji paredzētā, kā arī lai ietvertu informācijas apmaiņu starp muitas dienestiem laikposmā līdz Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minētās SMK Automatizētās eksporta kontroles sistēmas ieviešanai.

(14)

Būtu jāprecizē Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 340. pantā attiecībā uz preču izvešanu paredzētie procesuālie noteikumi, lai ņemtu vērā gadījumus, kad preces tiek deklarētas eksportam, bet no Savienības muitas teritorijas galu galā izvestas netiek.

(15)

Pēc paziņojuma, ko Ziemeļmaķedonija ir sniegusi Apvienoto Nāciju Organizācijai un Eiropas Savienībai, par Prespas nolīguma stāšanos spējā 2019. gada 15. februārī, valsts, kas iepriekš tika dēvēta par “bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku”, ir mainījusi nosaukumu un dēvējama par “Ziemeļmaķedonijas Republiku”. Norādot uz šo valsti, Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 pielikumos būtu jāizmanto minētais valsts nosaukums vai attiecīgos gadījumos tā saīsinātā forma – “Ziemeļmaķedonija”.

(16)

Lai atvieglotu konkrētu datu prasību formātu un kodu izmantošanu saistībā ar deklarācijām un paziņojumiem dažādās elektroniskajās sistēmās, būtu jāgroza B pielikums.

(17)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33-07. pielikumā ir jālabo redakcionāla kļūda attiecībā uz atsauci uz Deleģēto regulu (ES) 2015/2446.

(18)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 būtu attiecīgi jāgroza un jālabo.

(19)

Šajā regulā paredzētie Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 21-01. un 21-02. pielikuma grozījumi būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. janvāra, jo tas ir datums, sākot ar kuru dalībvalstīm jāīsteno ar Regulu (ES) Nr. 904/2010 uzliktie informācijas apmaiņas pienākumi.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447

Īstenošanas regulu (ES) 2015/2447 groza šādi:

(1)

regulas 55. pantu groza šādi:

(a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Komisija 1. punktā minētos muitas dienestu iesniegtos datus izpauž tikai apkopotā veidā.”;

(b)

pantā iekļauj šādus punktus:

“3.a   Komisija lietotājiem, kuri saskaņā ar 56. panta 2. punktu ir tiesīgi saņemt šādus datus, piešķir piekļuvi neapkopotiem datiem, ko iesnieguši to dalībvalstu muitas dienesti, kuras pieprasījušas šādu piekļuvi, un piekļuvi Savienības līmenī apkopotiem datiem.

“3.b   Atkāpjoties no 3.a punkta, Komisija dalībvalstu kompetentajām iestādēm piešķir piekļuvi neapkopotiem datiem, ja šādas piekļuves piešķiršana ir paredzēta Savienības aktā.”;

(c)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Atkāpjoties no 1. punkta, to datu saraksts, kurus līdz Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minēto valstu importa kontroles sistēmu jaunināšanas ieviešanas datumam Komisija var lūgt sniegt tādas uzraudzības nolūkos, ko veic brīdī, kad preces tiek laistas brīvā apgrozībā, ir sniegts 21-02. pielikumā.

Atkāpjoties no 1. punkta, to datu saraksts, kurus līdz Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minēto valstu eksporta kontroles sistēmu jaunināšanas ieviešanas datumam Komisija var lūgt sniegt tādas uzraudzības nolūkos, ko veic eksporta brīdī, ir sniegts 21-02. pielikumā.”;

(2)

regulas 187. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ja Savienības muitas teritorijā ieved preces, uz kurām saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 104. panta 1. punkta c) līdz k) apakšpunktu, m) un n) apakšpunktu, 2., 3. un 4. punktu neattiecas prasība iesniegt ievešanas kopsavilkuma deklarāciju, riska analīzi veic pēc preču uzrādīšanas, pamatojoties uz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju vai muitas deklarāciju, kas attiecas uz minētajām precēm, ja minētās deklarācijas ir pieejamas.”;

(3)

regulas 214. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Šā panta 1. punktā pieprasīto apliecinājumu var sniegt, izmantojot jebkādas citas attiecīgas veidlapas vai jebkādus citus attiecīgus dokumentus, kas nav zvejas kuģa žurnāla izdruka, iekļaujot atsauci uz minēto zvejas kuģa žurnālu.”

(4)

regulas 234. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Ja uzraudzības muitas iestāde saskaņā ar Kodeksa 182. panta 3. punkta trešo daļu ir lūgusi uzrādīt preces muitai, pamatojoties uz to, ka muitas dienesti ir konstatējuši jaunu nopietnu finanšu risku vai citu īpašu situāciju saistībā ar atļauju iesniegt muitas deklarāciju kā ierakstu deklarētāja reģistros ar atbrīvojumu no pienākuma uzrādīt preces, uzraudzības muitas iestāde šādas atļaujas turētājam:

a)

nosaka konkrētu laikposmu, kurā preces, uz ko attiecas minētās situācijas, uzrādāmas muitai;

b)

norāda uz pienākumu reģistros ierakstīt uzrādīšanas paziņojuma datumu;

c)

norāda uz pienākumu ievērot 1. punkta b) līdz e) un g) apakšpunktu.

Minētajos gadījumos preču izlaišanu veic saskaņā ar Kodeksa 194. pantu.”;

(5)

regulas 302. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

ja preces tiek pārvadātas pa jūru, un atsauci uz pievienoto konosamentu norāda elektroniskajā pārvadājuma dokumentā, kuru izmanto par muitas deklarāciju, ar kuru precēm piemēro Savienības tranzīta procedūru, kā minēts Kodeksa 233. panta 4. punkta e) apakšpunktā.”;

(6)

regulas 311. pantam pievieno šādus punktus:

“3.   Ja tranzīta operācijā iesaistītas dalībvalsts muitas dienests pirms Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 77. panta a) punktā minētā termiņa beigām iegūst pierādījumus, ka vieta, kurā risinājušies notikumi, kuru rezultātā rodas muitas parāds, atrodas tās teritorijā, minētais dienests nekavējoties un katrā gadījumā minētajā termiņā nosūtīšanas dalībvalsts muitas dienestam nosūta pienācīgi pamatotu pieprasījumu nodot atbildību par nodokļu atgūšanas sākšanu pieprasījumu iesniegušajam muitas dienestam.

4.   Nosūtīšanas dalībvalsts muitas dienests apstiprina saskaņā ar 3. punktu iesniegtā pieprasījuma saņemšanu un 28 dienu laikā no pieprasījuma nosūtīšanas dienas informē pieprasījuma iesniedzēju muitas dienestu par to, vai tas piekrīt izpildīt pieprasījumu un nodot pieprasījuma iesniedzējam dienestam atbildību par atgūšanas sākšanu.”;

(7)

regulas 324. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

galveno pārstrādes produktu piegāde, kuriem erga omnes ievedmuitas nodokļa likme ir “0” vai kuriem ir izdots autorizēts izmantošanas sertifikāts (EASA 1. veidlapa) vai līdzvērtīgs sertifikāts, kā minēts Padomes Regulas (ES) Nr. 2018/581 (*1) 2. pantā;

(*1)  Padomes Regula (ES) 2018/581 (2018. gada 16. aprīlis), ar ko uz laiku aptur kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus dažām tādām precēm, kuras iestrādājamas vai izmantojamas gaisa kuģos, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1147/2002 (OV L 98, 18.4.2018., 1. lpp.).”;"

(8)

regulas 329. pantu groza šādi:

(a)

panta 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“3.   Ja preces jūras ostā iekrauj kuģī, kurš nav norīkots regulārā kuģu satiksmē, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 120. pantā, nolūkā vest tās uz ārpus Savienības muitas teritorijas esošu galamērķi, tad izvešanas muitas iestāde ir muitas iestāde, kuras kompetencē ir vieta, kurā preces tiek iekrautas šādā kuģī.

4.   Ja 3. punkts nav piemērojams un preces iekrauj kuģī vai gaisa kuģī nolūkā vest tās pa jūru vai gaisu uz ārpus Savienības muitas teritorijas esošu galamērķi, neveicot šo preču turpmāku pārkraušanu, tad izvešanas muitas iestāde ir muitas iestāde, kuras kompetencē ir vieta, kurā preces tiek iekrautas šādā kuģī vai gaisa kuģī.”;

(b)

iekļauj šādu punktu:

“7.a   Vēlākais no Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minētās Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) ieviešanas datuma 6. un 7. punktu nepiemēro gadījumos, kad tiek eksportētas tādas Savienības preces, kas ietilpst kādā no Direktīvas 2008/118/EK 1. panta 1. punktā minētajām kategorijām.

Vēlākais no Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minētās Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) ieviešanas datuma 7. punktu nepiemēro gadījumos, kad tiek reeksportētas ārpussavienības preces.”;

(9)

regulas 332. panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pirmajā daļā noteikto pienākumu nepiemēro, ja minētā informācija muitas dienestiem ir pieejama, izmantojot esošās tirdzniecības, ostu vai pārvadājumu informācijas sistēmas, vai gadījumā, uz kuru attiecas 329. panta 7. punkts.”;

(10)

regulas 333. pantu groza šādi:

(a)

panta 4. un 5. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.   Ja preces, uz kurām attiecas viena eksporta vai reeksporta deklarācija, pārvieto uz izvešanas muitas iestādi un pēc tam neparedzētu apstākļu dēļ izved no Savienības muitas teritorijas ar vairāk nekā vienu sūtījumu, izvešanas muitas iestāde eksporta muitas iestādi par preču izvešanu informē tikai pēc tam, kad no Savienības muitas teritorijas ir izvestas visas preces.

5.   Neparedzētos apstākļos, ja preces, uz kurām attiecas viena eksporta vai reeksporta deklarācija, pārvieto uz izvešanas muitas iestādi un pēc tam izved no Savienības muitas teritorijas, izmantojot vairāk nekā vienu izvešanas muitas iestādi, ikviena Kodeksa 267. panta 2. punktā minētā persona var pieprasīt, lai izvešanas muitas iestāde, kurā notika preču pirmā uzrādīšana, informē citu(-as) izvešanas muitas iestādi(-es), izmantojot kuru(-as) daļa preču tiks izvestas no Savienības muitas teritorijas. Katra izvešanas muitas iestāde uzrauga to preču faktisko izvešanu, kuras no Savienības muitas teritorijas tiek izvestas no minētās iestādes. Nākamā(-ās) izvešanas muitas iestāde(-es) informē pirmo izvešanas muitas iestādi par tām precēm, kuras ir izvestas no Savienības muitas teritorijas no minētajām muitas iestādēm. Pirmā izvešanas muitas iestāde un nākamā(-ās) izvešanas muitas iestāde(-es) apmainās ar minēto informāciju, savstarpēji vienojoties un neizmantojot Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minēto Automatizēto eksporta kontroles sistēmu. Pirmā izvešanas muitas iestāde informē eksporta muitas iestādi pēc tam, kad no Savienības muitas teritorijas ir izvestas visas preces.”;

(b)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Atkāpjoties no šā panta 2. punkta otrās daļas b) un c) apakšpunkta, līdz Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minētās Automatizētās eksporta kontroles sistēmas ieviešanas datumiem šīs regulas 329. panta 5. un 6. punktā minētajos gadījumos izvešanas muitas iestāde informē eksporta muitas iestādi par preču izvešanu ne vēlāk kā pirmajā darba dienā, kas seko dienai, kad precēm ir piemērota tranzīta procedūra vai preces atstāj Savienības muitas teritoriju, vai tiek noslēgta tranzīta procedūra.”;

(c)

panta 8. un 9. punktu svītro;

(11)

regulas 340. pantu groza šādi:

(a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja 329. panta 5., 6. un 7. punktā minētajos gadījumos saskaņā ar izmaiņām pārvadājuma līgumā pārvadājums, kuru bija paredzēts beigt ārpus Savienības muitas teritorijas, beidzas minētajā teritorijā, attiecīgie uzņēmumi vai iestādes informē izvešanas muitas iestādi par šādām izmaiņām un grozīto līgumu var izpildīt tikai tad, ja minētā izvešanas muitas iestāde tam ir iepriekš piekritusi.”;

(b)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   Vēlākais no Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/578 pielikumā minētās Automatizētās eksporta kontroles sistēmas (AES) ieviešanas datuma gadījumos, kas minēti 2. un 3. punktā, izvešanas muitas iestāde informē eksporta muitas iestādi par to, ka preces no Savienības muitas teritorijas nav izvestas.”;

(12)

regulas A pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas I pielikumā;

(13)

regulas B pielikumu groza, kā izklāstīts šīs regulas II pielikumā;

(14)

regulas 21-01. pielikumā pēc rindas, kas attiecas uz datu elementu ar kārtas numuru 3/39, iekļauj šādu rindu:

“3/40

Papildu fiskālās atsauces identifikācijas numurs

Identisks datu elementa ar kārtas numuru 3/40 formātam”;

(15)

regulas 21-02. pielikumā pēc rindas, kas attiecas uz datu elementu ar kārtas numuru 1/10, iekļauj šādas rindas:

“3/40

Papildu fiskālās atsauces identifikācijas numurs

Identisks datu elementa ar kārtas numuru 3/40 formātam

44 – an ..40

4/4

Nodokļu aprēķins – Nodokļa bāze (*2)

Identisks datu elementa ar kārtas numuru 4/4 formātam

47 – an ..6 + n ..16,6

(16)

regulas 23-01. pielikuma tabulā rindas “P zona” pirmo sleju groza šādi:

(a)

vārdus “bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika” svītro;

(b)

pēc vārda “Turcija” iekļauj “, Ziemeļmaķedonija”;

(17)

32-01. pielikuma 1. punktā vārdus “Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai” aizstāj ar vārdiem “Ziemeļmaķedonijas Republikai”;

(18)

32-02. pielikuma 1. punktā vārdus “Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai” aizstāj ar vārdiem “Ziemeļmaķedonijas Republikai”;

(19)

32-03. pielikuma 1. punktā vārdus “Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai” aizstāj ar vārdiem “Ziemeļmaķedonijas Republikai”;

(20)

72-04. pielikuma II daļu groza šādi:

(a)

VI nodaļā veidlapas 7. ailē vārdus “Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika” aizstāj ar vārdiem “Ziemeļmaķedonijas Republika”;

(b)

VII nodaļā veidlapas 6. ailē vārdus “Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika” aizstāj ar vārdiem “Ziemeļmaķedonijas Republika”.

2. pants

Labojumi Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 33-07. pielikumā veidlapas 2. ailē vārdus “Deleģētās Regulas (ES) 2015/XXX” aizstāj ar vārdiem “[Deleģētās regulas (ES) 2015/2446]”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 14. un 15. punktu piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 10. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 269, 10.10.2013, 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 268, 12.10.2010., 1. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/632 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 952/2013, lai pagarinātu Savienības Muitas kodeksā paredzēto līdzekļu, kas nav elektroniskās datu apstrādes metodes, izmantošanu pagaidu kārtā (OV L 111, 25.4.2019., 54. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/578 (2016. gada 11. aprīlis), ar ko izveido darba programmu par Savienības Muitas kodeksā paredzēto elektronisko sistēmu izstrādi un ieviešanu (OV L 99, 15.4.2016., 6. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (ES) 2018/581 (2018. gada 16. aprīlis), ar ko uz laiku aptur kopējā muitas tarifa autonomos nodokļus dažām tādām precēm, kuras iestrādājamas vai izmantojamas gaisa kuģos, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1147/2002 (OV L 98, 18.4.2018., 1. lpp.).

(*2)  Ja (Nodokļu aprēķins — Nodokļa veids) norādītais Savienības kods ir B00.”;


I PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 A pielikumu groza šādi:

(1)

I sadaļā tabulu “Pieteikumu un lēmumu kopējo datu prasību formāti” groza šādi:

(a)

rindā, kas attiecas uz IV sadaļas d.e. IV/6, tekstu slejā “D.e. nosaukums” aizstāj ar šādu:

“Jau piešķirtie vienkāršojumi un atvieglojumi, drošības un drošuma sertifikāti, kas izdoti, pamatojoties uz starptautiskajām konvencijām, Starptautiskās Standartizācijas organizācijas starptautisko standartu vai Eiropas standartizācijas organizācijas Eiropas standartu, vai AEO atļaujai līdzvērtīgi trešās valstīs izdoti un nolīgumā atzīti sertifikāti”;

(b)

rindā, kas attiecas uz XIV sadaļas d.e. XIV/4, tekstu slejā “D.e. nosaukums” aizstāj ar šādu:

“Termiņš papildu deklarācijas iesniegšanai”;

(2)

II sadaļas iedaļas “KODI” punktā “6/2. Ekonomiskie nosacījumi” rindkopā “Kods 14” tekstu aizstāj ar šādu:

“Pārstrāde produktos, kas iekļaujami vai izmantojami tādā gaisa kuģī, kuram ir izdots autorizēts izmantošanas sertifikāts (EASA 1. veidlapa) vai līdzvērtīgs sertifikāts”.


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 B pielikumu groza šādi:

(1)

I sadaļā tabulu “Kopējo datu prasību formāti un kardinalitāte deklarācijām un paziņojumiem” groza šādi:

(a)

rindu 2/1 “Vienkāršotā deklarācija/iepriekšējie dokumenti” groza šādi:

1)

tekstu slejā “D.e. formāts (Tips/garums)” aizstāj ar šādu:

“Iepriekšējā dokumenta veids: an..3 +

Iepriekšējā dokumenta atsauce: an..35 +

Preču pozīcijas identifikators: n..5 +

Iepakojumu veids: an..2

Iepakojumu skaits: n..8

Mērvienība un apzīmētājs, ja piemērojams: an..4 +

Daudzums: n..16,6”;

2)

slejā “Piezīmes” pievieno šādu tekstu:

“Izmanto Taric noteiktās mērvienības un apzīmētājus. Šādā gadījumā mērvienību un apzīmētāju formāts būs an..4, izņemot formātus n..4, jo tie ir rezervēti nacionālajām mērvienībām un apzīmētājiem.

Ja Taric šādas mērvienības un apzīmētāji nav paredzēti, tad var izmantot nacionālās mērvienības un apzīmētājus. To formāts ir n..4.”;

(b)

rindā 2/2 “Papildu informācija” slejā “Kardinalitāte virsraksta līmenī” pievieno šādu tekstu:

“99x”;

(c)

rindu 2/3 “Sagatavotie dokumenti, sertifikāti un atļaujas, citas norādes” groza šādi:

1)

tekstu slejā “D.e. formāts (Tips/garums)” aizstāj ar šādu:

Dokumenta veids (Savienības kodi): a1 + an3 + (ja piemēro)

Dokumenta identifikators: an..35

VAI

Dokumenta veids (nacionālie kodi): n1 + an3 + (ja piemēro)

Dokumenta identifikators: an..35

+ (ja piemēro) Izdevējas iestādes nosaukums: an..70 +

Derīguma termiņš: n8 (ggggmmdd) +

Mērvienība un apzīmētājs, ja piemērojams: an..4 +

Daudzums: n..16,6 +

Valūtas kods: a3 +

Summa: n..16,2”;

2)

slejā “Piezīmes” pievieno šādu tekstu:

“Izmanto Taric noteiktās mērvienības un apzīmētājus. Šādā gadījumā mērvienību un apzīmētāju formāts būs an..4, izņemot formātus n..4, jo tie ir rezervēti nacionālajām mērvienībām un apzīmētājiem.

Ja Taric šādas mērvienības un apzīmētāji nav paredzēti, tad var izmantot nacionālās mērvienības un apzīmētājus. To formāts ir n..4.

Valūtai izmanto ISO trīsburtu valūtas kodus (ISO 4217).”;

3)

tekstu slejā “Kardinalitāte virsraksta līmenī” aizstāj ar šādu:

“99x”;

(d)

starp rindām 3/44 un 4/1 iekļauj šādas rindas:

“3/45

Personas, kura sniedz galvojumu, identifikācijas numurs

an..17

1x

 

EORI numura struktūra atbilst noteikumiem II sadaļā attiecībā uz datu elementu “3/2 Eksportētāja identifikācijas numurs”

3/46

Personas, kura maksā muitas nodokli, identifikācijas numurs

an..17

1x

 

EORI numura struktūra atbilst noteikumiem II sadaļā attiecībā uz datu elementu “3/2 Eksportētāja identifikācijas numurs””;

(e)

rindā 4/18 slejā “D.e. nosaukums” vārdus “Pasta vērtība” aizstāj ar vārdu “Vērtība”;

(f)

rindā 4/19 slejā “D.e. nosaukums” vārdus “Pasta izdevumi” aizstāj ar vārdiem “Transporta izmaksas līdz galamērķim”;

(g)

starp rindām 5/30 un 6/1 iekļauj šādas rindas:

“5/31

Pieņemšanas datums

n8 (ggggmmdd)

1x

1x”;

 

(h)

rindu 6/19 “Preču veids” groza šādi:

1)

tekstu slejā “D.e. formāts (Tips/garums)” aizstāj ar šādu:

“an..3”;

2)

tekstu slejā “Piezīmes” aizstāj ar šādu:

“Izmantot UPU kodu sarakstu 130.”;

(i)

rindā 7/13 tekstu slejā “D.e. nosaukums” aizstāj ar tekstu “Konteineru piegādātāja veida kods”;

(j)

rindu 8/7 svītro;

(2)

II sadaļas iedaļu “2. KODI” groza šādi:

(a)

punktu “1/3. Tranzīta deklarācijas/muitas statusa apliecinājuma veids” groza šādi:

1)

daļai “Saistībā ar tranzītu izmantojamie kodi” pievieno šādu tekstu:

“TIR

Saskaņā ar TIR operāciju pārvietotās preces”;

2)

daļā “Saistībā ar muitas preču manifestu izmantojamie kodi” svītro šādu tekstu:

“N

Visas preces, uz kurām neattiecas kodam T2L un T2LF aprakstītās situācijas”;

(b)

punktā “1/10. Procedūra” daļu “Procedūru saraksts kodu norādīšanai” groza šādi:

1)

“01.” koda aprakstu aizstāj ar šādu:

“Tādu preču laišana brīvā apgrozībā, kuras vienlaicīgi tiek pārsūtītas saistībā ar tirdzniecību starp tādām Savienības muitas teritorijas daļām, kurās piemēro Direktīvas 2006/112/EK vai Direktīvas 2008/118/EK noteikumus, un minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro, vai saistībā ar tirdzniecību starp tām minētās teritorijas daļām, kurās minētos noteikumus nepiemēro.

Piemērs: Ārpussavienības preces, kas ienāk no trešās valsts, tiek laistas brīvā apgrozībā Francijā un nosūtītas tālāk uz Normandijas salām.”;

2)

koda “10. Neatgriezeniska izvešana”Piemēru aizstāj ar šādu:

“Savienības preču eksportēšana uz trešu valsti, kā arī Savienības preču nosūtīšana uz Savienības muitas teritorijas daļām, kurās nepiemēro Direktīvas 2006/112/EK vai Direktīvas 2008/118/EK noteikumus.”;

tabulā “Procedūru kodi, ko izmanto muitas deklarācijām” starp rindām H6 un I1 iekļauj šādas rindas:

“H7

Muitas deklarācija laišanai brīvā apgrozībā attiecībā uz sūtījumu, kuram piemēro atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1186/2009 23. panta 1. punktu vai 25. panta 1. punktu

4 000 ”;

(c)

punktā “1/11. Papildprocedūra” daļā “Ievešana pārstrādei (Kodeksa 256. pants)” pievieno šādu rindu:

“Tādu preču iznīcināšana, kurām piemērota ievešanas pārstrādei procedūra

A10 ”;

(d)

punktā “1/11. Papildprocedūra” daļu “Atbrīvojums (Padomes Regula (EK) Nr. 1186/2009 (1)” groza šādi:

(1)

rindā, kas atbilst kodam C01, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Personiskais īpašums, ko ievedušas fiziskas personas, pārceļot savu pastāvīgo dzīvesvietu uz Savienības muitas teritoriju”;

(2)

rindā, kas atbilst kodam C43, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Personisks īpašums, ko nolūkā izveidot pastāvīgo dzīvesvietu Savienības muitas teritorijā brīvā apgrozībā laidusi fiziska persona (beznodokļa ievešana atkarīga no saistībām)”;

(3)

rindā, kas atbilst kodam C60, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Pūrs un mājsaimniecības priekšmeti, ko ieved laulību gadījumā un laiž brīvā apgrozībā ne agrāk kā divus mēnešus pirms kāzām (nodokļa atbrīvojums, ja iesniegta atbilstoša garantija)”;

(4)

rindā, kas atbilst kodam C61, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Dāvanas, kas pasniegtas laulību gadījumā un ko laiž brīvā apgrozībā ne agrāk kā divus mēnešus pirms kāzām (nodokļa atbrīvojums, ja iesniegta atbilstoša garantija)”;

(5)

rindā, kas atbilst kodam C40, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Materiāli kara upuru memoriālu vai kapsētu celtniecībai, kopšanai vai dekorēšanai”;

(e)

punktā “1/11. Papildprocedūra” daļu “Pagaidu ievešana” groza šādi:

(1)

rindā, kas atbilst kodam D01, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Paletes (arī to rezerves daļas, piederumi un aprīkojums)”;

(2)

rindā, kas atbilst kodam D02, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Konteineri (arī to rezerves daļas, piederumi un aprīkojums)”;

(3)

rindā, kas atbilst kodam D19, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Preces, uz kurām attiecina pirkuma līgumā paredzētas pieņemšanas pārbaudes”;

(4)

rindā, kas atbilst kodam D26, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Precēm, ko importē pārdošanai izsolē, izņemot jaunizgatavotas preces”;

(5)

rindā, kas atbilst kodam D51, tekstu pirmajā slejā aizstāj ar šādu:

“Pagaidu ievešana ar daļēju atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļa”;

(f)

punktā “1/11. Papildprocedūra” daļas “Citādi” apakšsadaļu “Imports” groza šādi:

(1)

rindā, kas atbilst kodam F03, vārdus “158. panta 2. punktā” aizstāj ar vārdiem “158. panta 3. punktā”;

(2)

rindas, kas atbilst kodiem F31–F34, svītro;

(3)

pēc rindas, kas atbilst kodam F47, pievieno šādas rindas:

“Imports saskaņā ar īpašo režīmu, ko piemēro no trešām valstīm un teritorijām importētu preču tālpārdošanai, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 4. iedaļā.

F48

Imports saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 7. nodaļā paredzēto īpašo režīmu importa PVN deklarēšanai un samaksai.

F49 ”;

(g)

punktā “2/2. Papildinformācija” daļu “Papildu ziņas – kods XXXXX” groza šādi:

1)

tabulā ar virsrakstu “Vispārējā kategorija – Kods 0xxxx” rindu, kas atbilst kodam 00500, aizstāj ar šādu:

“Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 B pielikuma II sadaļa

Deklarētāja un importētāja sakritība

“Importētājs”

00500 ”;

2)

tabulā ar virsrakstu “Vispārējā kategorija – Kods 0xxxx” pievieno šādas rindas:

“Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 176. panta 1. punkta c) apakšpunkts un 241. panta 1. punkta pirmā daļa

Ievešanas pārstrādei procedūras noslēgšana

“IP” un attiecīgais atļaujas numurs vai “INF numurs”

00700

Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446, 241. panta 1. punkta otrā daļa

Ievešanas pārstrādei noslēgšana (konkrēti tirdzniecības politikas pasākumi)

IP CPM

00800

Deleģētās Regulas (ES) 2015/2446 238. pants

Pagaidu ievešanas noslēgšana

“TA” un attiecīgais atļaujas numurs”

00900 ”;

3)

tabulā ar virsrakstu “Importam: Kods 1xxxx” rindas, kas atbilst kodiem 10200, 10300 un 10500, svītro;

4)

rindas, kas atbilst kodiem 20100 un 20200, aizstāj ar šādām:

“Kopīgās tranzīta procedūras 18. pants (*)

Eksports no vienas kopīgā tranzīta valsts, piemērojot ierobežojumu, vai eksports no Savienības, piemērojot ierobežojumu.

 

20100

Kopīgās tranzīta procedūras 18. pants (*)

Eksports no vienas kopīgā tranzīta valsts, piemērojot nodokļus, vai eksports no Savienības, piemērojot nodokļus.

 

20200 ”;

5)

tabulā ar virsrakstu “Eksportam: Kods 3xxxx” otrās rindas pēdējā slejā ciparu “30 400” aizstāj ar ciparu “30 700”;

(h)

punktā “3/40. Papildu fiskālās atsauces identifikācijas numurs” daļas “1. Funkcijas kods” tabulas rindā, kas atbilst kodam FR2, tekstu trešajā slejā “Apraksts” aizstāj ar šādu:

“Persona, kura ir atbildīga par pievienotās vērtības nodokļa maksājumu par preču iegādi Savienībā saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 200. pantu”;

(i)

punktā “3/40. Papildu fiskālās atsauces identifikācijas numurs” daļas “1. Funkcijas kods” tabulai pievieno šādas rindas:

“FR5

Pārdevējs (IOSS)

Nodokļa maksātājs, kurš izmanto īpašo režīmu no trešām valstīm un teritorijām importētu preču tālpārdošanai, kas paredzēts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 4. iedaļā, un minētās direktīvas 369.q pantā minētā PVN identifikācijas numura īpašnieks

FR7

Nodokļa maksātājs vai par PVN nomaksu atbildīgā persona

Nodokļa maksātāja vai par PVN nomaksu atbildīgās personas PVN identifikācijas numurs, ja PVN nomaksa ir atlikta saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 211. panta otro daļu”;

(j)

punktā “4/17. Preference” rindas “19.” tekstu aizstāj ar šādu:

“Apturēšana uz laiku attiecībā uz produktiem, kas importēti ar autorizētu izmantošanas sertifikātu (EASA 1. veidlapa) vai līdzvērtīgu sertifikātu”;

(k)

virsrakstu punktam “7/13. Aprīkojuma piegādātāja veids” aizstāj ar “7/13. Konteineru piegādātāja veida kods”;

(l)

punkta “8/2. Galvojuma veids” septītās rindas otrajā slejā (“Kods”) “7” aizstāj ar “I”.


Top