EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1170

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1170 (2019. gada 8. jūlijs), ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/5009

OJ L 183, 9.7.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1170/oj

9.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1170

(2019. gada 8. jūlijs),

ar kuru groza un labo Regulu (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 43. un 44. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 29/2009 (2) ir noteiktas prasības tādu datu pārraides pakalpojumu koordinētai ieviešanai, kuru pamatā ir “gaiss–zeme”“punkts–punkts” datu sakari.

(2)

Ņemot vērā notiekošās datu pārraides īstenošanas jautājumus un veiktos koriģējošos pasākumus un atzīstot mērķi, ka vismaz 75 % lidojumu vajadzētu būt aprīkotiem ar datu pārraides iespējām, atvieglojumu kritēriji būtu jāgroza. Šiem kritērijiem būtu jāpaliek spēkā, neradot nepamatotu ekonomisku slogu konkrētām ekspluatantu kategorijām, kuru ieguldījums kopējā lidojumu skaitā ir ievērojami mazāks. Šādās kategorijās būtu jāiekļauj ekspluatanti, kuru gaisa kuģos uzstādītas Nākamās paaudzes aeronavigācijas sistēmas (FANS) 1/A, vecāku gaisa kuģu ekspluatanti un tādu gaisa kuģu ekspluatanti, kas paredzēti 19 vai mazāk pasažieru pārvadāšanai.

(3)

Lai regula būtu vienmēr atjaunināta, būtu jānorāda atsauces uz Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (“ICAO”) 10. pielikuma grozījumiem Regulas (EK) Nr. 29/2009 III pielikumā un būtu jāveic dažādu kļūdu korekcijas.

(4)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/310 (3) tika grozīts Regulas (EK) Nr. 29/2009 3. pants, tomēr šis grozījums nav pienācīgi atspoguļots attiecīgajā Regulas (EK) Nr. 29/2009 6. un 8. pantā. Šis izlaidums būtu jālabo.

(5)

Ņemot vērā to, ka ar šo regulu groza atvieglojumu kritērijus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 29/2009 14. pantu, ir lietderīgi pielāgot pēdējās minētās regulas noteikumus arī Regulas (ES) 2018/1139 127. panta 3. punktam, kas minēts tās 44. pantā.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 29/2009.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Regulas (ES) 2018/1139 127. panta 3. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 29/2009 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Šā panta 2. punktu nepiemēro:

a)

gaisa kuģiem, kuru individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pirms 1995. gada 1. janvāra;

b)

gaisa kuģiem, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pirms 2003. gada 31. decembra un kuri 1. panta 3. punktā minētajā gaisa telpā izbeigs lidojumus līdz 2022. gada 31. decembrim;

c)

gaisa kuģiem, kuriem individuālais lidojumderīguma sertifikāts pirmo reizi izdots pirms 2018. gada 1. janvāra un kuri pirms šī datuma aprīkoti ar datu pārraides iekārtām, kas atbilst prasībām kādā no Eurocae dokumentiem, kuri norādīti III pielikuma 10. punktā;

d)

gaisa kuģiem, kuru sertificētā maksimālā sēdvietu ietilpība ir 19 pasažieri vai mazāk un kuru maksimālā sertificētā pacelšanās masa ir 45 359 kg (100 000 lb) vai mazāk, un kuriem pirmais individuālais lidojumderīguma sertifikāts izdots pirms 2020. gada 5. februāra;

e)

valsts gaisa kuģiem;

f)

gaisa kuģiem, kas 1. panta 3. punktā minētajā gaisa telpā veic lidojumus nolūkā veikt testēšanu, piegādi vai apkopi vai kuru datu pārraides komponenti īslaicīgi nedarbojas, ar nosacījumiem, kas norādīti attiecīgajā obligāto iekārtu sarakstā, kas noteikts III pielikuma 1. punktā.”;

2)

regulas 6. panta 1., 2. un 3. punktā atsauces uz 3. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar atsaucēm uz 3. panta 2. punktu;

3)

regulas 8. panta 1., 2. un 3. punktā atsauces uz 3. panta 5. punktu aizstāj ar atsaucēm uz 3. panta 4. punktu;

4)

regulas 14. panta 2. punktā vārdus “Regulas (EK) Nr. 549/2004 5. panta 3. punktā” aizstāj ar vārdiem “Regulas (ES) 2018/1139 127. panta 3. punktā”;

5)

regulas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   šā panta 1. punktā minētie kritēriji ir šādi:

a)

novecojušas gaisa kuģa tipu/modeļu kombinācijas, kas tiek ražotas ierobežotā daudzumā; un

b)

gaisa kuģa tipu/modeļu kombinācijas, kuru pārveidošanai nepieciešamās izmaksas būtu nesamērīgas, ņemot vērā veco projektu.”;

6)

regulas III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 16. janvāra Regula (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (OV L 13, 17.1.2009., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 26. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/310, ar kuru izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā, un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 441/2014 (OV L 56, 27.2.2015., 30. lpp.).


PIELIKUMS

“III PIELIKUMS

1.   

ORO.MLR.105. punkts Komisijas 2012. gada 5. oktobra Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju, III pielikumā vai ICAO 6. pielikuma – Operation of aircraft (Gaisa kuģu ekspluatācija), Part I ((International Commercial Air Transport – Aeroplanes) Starptautiskais komerciālais gaisa transports. Lidmašīnas) (11. izdevums – 2018. gada jūlijs, iekļauts 43. grozījums), vai ICAO 6. pielikuma – Operation of aircraft (Gaisa kuģu ekspluatācija), Part II ((International General Aviation – Aeroplanes) Starptautiskā vispārējas nozīmes aviācija. Lidmašīnas) (desmitais izdevums – 2018. gada jūlijs, iekļauts 36. grozījums).

2.   

ICAO 10. pielikuma – Aeronautical Telecommunications (“Aeronavigācijas telesakari”) – III sējuma Part I (Digital Data Communication Systems (“Digitālo datu sakaru sistēmas”)) 3. nodaļas Aeronautical Telecommunication Network (“Aeronavigācijas telesakaru tīkls”) 3.5.1.1. iedaļa Context Management (CM) (“Konteksta pārvaldība (CM)”) piemērojamais a) un b) apakšpunkts (otrais izdevums – 2007. gada jūlijs, iekļauts 70.–82. grozījums).

3.   

ICAO 10. pielikuma – Aeronautical Telecommunications (“Aeronavigācijas telesakari”) – III sējuma Part I (Digital Data Communication Systems (“Digitālo datu sakaru sistēmas”)) 3. nodaļas Aeronautical Telecommunication Network (“Aeronavigācijas telesakaru tīkls”) 3.5.2.2. iedaļas Controller-Pilot Data Link Communications (CPDLC) (“Datu pārraides sakari “dispečers-pilots” (CPDLC)”) piemērojamais a) un b) apakšpunkts (otrais izdevums – 2007. gada jūlijs, iekļauts 70.–82. grozījums).

4.   

ICAO 10. pielikuma – Aeronautical Telecommunications (“Aeronavigācijas telesakari”) – III sējuma Part I (Digital Data Communication Systems (“Digitālo datu sakaru sistēmas”)) 3. nodaļas Aeronautical Telecommunication Network (“Aeronavigācijas telesakaru tīkls”) 3.3., 3.4. un 3.6. iedaļa (otrais izdevums – 2007. gada jūlijs, iekļauts 70.–82. grozījums).

5.   

ICAO 10. pielikuma – Aeronautical Telecommunications (“Aeronavigācijas telesakari”) – III sējuma Part I (Digital Data Communication Systems (“Digitālo datu sakaru sistēmas”)) 6. nodaļa – VHF air–ground digital link (VDL) (“VHF sakaru “gaiss–zeme” digitālā pārraide (VDL)”) (otrais izdevums – 2007. gada jūlijs, iekļauts 90. grozījums).

6.   

ICAO 10. pielikuma – Aeronautical Telecommunications (“Aeronavigācijas telesakari”) – II sējuma (Communication Procedures including those with PANS status (“Sakaru procedūras, tostarp arī ar PANS statusu”)) 3. nodaļas General procedures for the international aeronautical telecommunication service (“Starptautiskās aeronavigācijas telesakaru pakalpojumu sniegšanas vispārējā kārtība”) 3.5.1.5. iedaļa (septītais izdevums – 2016. gada jūlijs, iekļauts 40.–90. grozījums).

7.   

ICAO 11. pielikuma – Air Traffic Services (“Gaisa satiksmes pakalpojumi”) 2. nodaļas General (“Vispārējie jautājumi”) 2.26.3. iedaļa (14. izdevums – 2016. gada jūlijs, iekļauts 50.A grozījums).

8.   

ICAO 11. pielikuma – Air Traffic Services (“Gaisa satiksmes pakalpojumi”) 6. nodaļas Air traffic services requirements for communications (“Gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanas prasības sakaru nodrošināšanai”) 6.1.1.2. iedaļa (14. izdevums – 2016. gada jūlijs, iekļauts 50.A grozījums).

9.   

Eurocae dokuments ED-111, Functional specifications for CNS/ATM ground recording (“Darbības specifikācijas CNS/ATM zemes sakaru ierakstu reģistrēšanai”), 2002. gada jūlijs, iekļauts 1. grozījums (30.7.2003.).

10.   

Eurocae dokuments ED-100 (2000. gada septembris) un ED-100A (2005. gada aprīlis), Interoperability requirements for ATS applications using ARINC 622 Data Communications (“ATS lietojumu, kas izmanto ARINC 622 datu sakarus, savietojamības prasības”).

11.   

Eurocae dokuments ED-120 Safety and Performance Requirements Standard for Air Traffic Data Link Services in Continental Airspace (“Drošības un ekspluatācijas prasību standarts gaisa satiksmes datu pārraides pakalpojumu sniegšanai kontinentālajā gaisa telpā”), publicēts 2004. gada maijā, iekļauts 2007. gada aprīlī publicētais 1. grozījums un 2007. gada oktobrī publicētais 2. grozījums.


Top