EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0430

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/430 (2019. gada 18. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza attiecībā uz ierobežotu tiesību izmantošanu bez uzraudzības, pirms tiek izdota vieglā gaisa kuģa pilota apliecība (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/1980

OJ L 75, 19.3.2019, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/430/oj

19.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 75/66


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/430

(2019. gada 18. marts),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1178/2011 groza attiecībā uz ierobežotu tiesību izmantošanu bez uzraudzības, pirms tiek izdota vieglā gaisa kuģa pilota apliecība

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 23. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 1178/2011 (2) I pielikuma (“FCL daļa”) B apakšdaļā noteiktas prasības attiecībā uz vieglā gaisa kuģa pilota apliecību (“LAPL”).

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1178/2011 12. panta 2.a punkta 3) apakšpunktu dalībvalstis līdz 2020. gada 8. aprīlim var piemērot valsts licencēšanas noteikumus, kas paredz agrāku piekļuvi dažām pilota tiesībām salīdzinājumā ar LAPL. Šos valsts licencēšanas noteikumus izmanto arī, lai piedāvātu LAPL apmācību modulārā veidā, kad konkrētu LAPL apmācību moduļu pabeigšana ļauj agrāk piekļūt dažām tiesībām pirms LAPL izdošanas.

(3)

Dalībvalstis, kas piemēro šādu modulāru LAPL apmācību, ir paziņojušas Komisijai un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūrai (“Aģentūra”), ka tās atbalsta gaisa sporta un atpūtas pilota darbību veicināšanu. Tas ir saskaņā ar vispārējas nozīmes aviācijas ceļveža mērķiem, kuru nolūks ir izveidot proporcionālāku, elastīgāku un proaktīvāku regulatīvo sistēmu (3).

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1178/2011 4. panta 7. punktu dalībvalstis studentpilotiem pirms LAPL izdošanas un ievērojot nosacījumus var atļaut lidot bez uzraudzības ar viendzinēja virzuļdzinēju lidmašīnām, kuru maksimālā pacelšanās masa nepārsniedz 2 000 kg.

(5)

Lai veicinātu elastīgāku regulējuma sistēmu attiecībā uz vispārējas nozīmes aviāciju, Regulas (ES) Nr. 1178/2011 4. panta 7. punkts būtu jāgroza, lai dalībvalstis varētu atļaut studentpilotiem, kas izmanto LAPL apmācību kursu, izmantot ierobežotas tiesības bez uzraudzības, kad tie ir pabeiguši konkrētus apmācību moduļus, ņemot vērā apmācības apjomu, kas nepieciešams, lai sasniegtu paredzēto pilota kompetences līmeni, pirms tie atbilst visām prasībām, kas vajadzīgas LAPL izdošanai lidmašīnām, helikopteriem, planieriem vai gaisa baloniem.

(6)

Dalībvalstīm būtu periodiski jāinformē Komisija un Aģentūra, ja tās izdod šādas atļaujas studentpilotiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1178/2011 4. panta 7. punktu, un jāuzrauga šādas atļaujas, lai saglabātu pieņemamu aviācijas drošības līmeni.

(7)

Turklāt būtu jāgroza Regulas (ES) Nr. 1178/2011 4. panta 8. punkts, lai pagarinātu laikposmu, kurā dalībvalstis var atļaut izmantot noteiktas ierobežotas tiesības lidot ar lidmašīnām saskaņā ar instrumentālo lidojumu noteikumiem, pirms pilots izpilda visas prasības, kas vajadzīgas instrumentālo lidojumu kvalifikācijas izsniegšanai. Šis pagarinājums ir nepieciešams līdz pamata instrumentālo lidojumu kvalifikācijas līmeņa ieviešanai.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir ierosināti Atzinumā Nr. 08/2017, ko izdevusi Aģentūra saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 (4) 19. panta 1. punktu.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (ES) 2018/1139 127. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1178/2011 4. pantu groza šādi:

1)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Dalībvalsts var atļaut studentpilotiem, kas apmeklē LAPL apmācību kursu, izmantot ierobežotas tiesības bez uzraudzības pirms tie izpilda visas prasības, kas nepieciešamas LAPL izdošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

tiesību tvēruma pamatā ir īpašs riska novērtējums, kuru veikusi attiecīgā dalībvalsts, ņemot vērā apmācības apmēru, kas vajadzīgs, lai sasniegtu nepieciešamo pilota kompetences līmeni;

b)

tiesības ir šādi ierobežotas:

i)

atļaujas piešķīrējas dalībvalsts visa teritorija vai tās daļa;

ii)

gaisa kuģi ir reģistrēti atļaujas piešķīrējā dalībvalstī;

iii)

gan lidmašīnām, gan helikopteriem kā viena virzuļdzinēja gaisa kuģiem ar maksimālo pacelšanās masu līdz 2 000 kg, planieriem un gaisa baloniem;

c)

par apmācībām, kas veiktas saskaņā ar atļauju, šādas atļaujas turētājs, kurš piesakās LAPL izdošanai, saņem kredītpunktus, ko nosaka dalībvalsts, pamatojoties uz ATO vai DTO ieteikumu;

d)

dalībvalsts ik pēc trijiem gadiem iesniedz Komisijai un Aģentūrai periodiskus ziņojumus un drošības riska novērtējumus;

e)

dalībvalstis uzrauga tādu atļauju izmantošanu, kas izdotas saskaņā ar šo punktu, lai nodrošinātu pieņemamu aviācijas drošības līmeni un atbilstīgi rīkotos gadījumā, ja tiek konstatēts paaugstināts drošības risks vai jebkādas citas drošības problēmas.”;

2)

panta 8. punkta ievadteikumā vārdus “2019. gada 8. aprīlim” aizstāj ar vārdiem “2021. gada 8. aprīlim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 18. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 3. novembra Regula (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 311, 25.11.2011., 1. lpp.).

(3)  https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/general-aviation/general-aviation-road-map

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).


Top