EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0413

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/413 (2019. gada 14. marts), ar ko attiecībā uz trešām valstīm, kuras atzīst par tādām, kas piemēro drošības standartus, kuri ir līdzvērtīgi kopīgajiem pamatstandartiem aviācijas drošības jomā, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/1884

OJ L 73, 15.3.2019, p. 98–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/413/oj

15.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 73/98


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/413

(2019. gada 14. marts),

ar ko attiecībā uz trešām valstīm, kuras atzīst par tādām, kas piemēro drošības standartus, kuri ir līdzvērtīgi kopīgajiem pamatstandartiem aviācijas drošības jomā, groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 272/2009 (2) papildina kopīgos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā.

(2)

Ar minēto Regulu (EK) Nr. 272/2009 Komisijai ir uzticēts atzīt trešo valstu drošības standartu līdzvērtību saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti minētās regulas pielikuma E daļā.

(3)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 (3) pielikumā uzskaitītas trešās valstis, kuras atzīst par tādām, kas piemēro drošības standartus, kuri ir līdzvērtīgi kopīgajiem pamatstandartiem aviācijas drošības jomā.

(4)

Komisija no Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ir saņēmusi apstiprinājumu, ka pēc tās izstāšanās datuma no Eiropas Savienības 2019. gada 30. martā tā saglabās savus noteikumus un standartus attiecībā uz aviācijas drošību, kas saskaņoti ar Savienības tiesību aktiem.

(5)

Komisija ir pārliecinājusies, ka Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste atbilst Regulas (EK) Nr. 272/2009 pielikuma E daļā noteiktajiem kritērijiem.

(6)

Komisija ir iedibinājusi atbilstošu procedūru, lai nodotu pārējām dalībvalstīm atbildību par gaisa pārvadātāju, trešo valstu pilnvaroto pārstāvju un trešo valstu zināmo nosūtītāju izraudzīšanos, ko Apvienotā Karaliste pašlaik attiecīgi apzīmē kā ACC3, RA3 un KC3, un ka šis process būtu jāregulē ar pārejas īstenošanas noteikumiem.

(7)

Komisija un dalībvalstis atzīst to, ka ACC3, RA3 un KC3 piegādes ķēdes darbībā vērtīgu ieguldījumu sniedz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes apstiprinātās ES aviācijas drošības vērtēšanas iestādes, kā arī iespēju nodrošināt, ka dalībvalstis uzņemas atbildību par to apstiprināšanu no 2019. gada 30. marta.

(8)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šo regulu piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Līgumi vairs nav piemērojami Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 3. punktu, ievērojot visus iespējamos izstāšanās nolīgumus, kas noslēgti saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. panta 2. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  Komisijas 2009. gada 2. aprīļa Regula (EK) Nr. 272/2009, ar ko papildina vispārējos civilās aviācijas drošības pamatstandartus, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 300/2008 pielikumā (OV L 91, 3.4.2009., 7. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikumu groza šādi:

1)

3. nodaļas 3.B papildinājumu aizstāj ar šādu:

3.B PAPILDINĀJUMS

GAISA KUĢU DROŠĪBA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz gaisa kuģu drošību ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis, kā arī citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

 

Kanāda

 

Fēru Salas attiecībā uz Vagar lidostu

 

Grenlande attiecībā uz Kangerlussuaq lidostu

 

Gērnsija

 

Menas Sala

 

Džērsija

 

Melnkalne

 

Singapūras Republika attiecībā uz Singapore Changi lidostu

 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

 

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.”;

2)

pielikuma 4. nodaļas 4.B papildinājumu aizstāj ar šādu:

4.B PAPILDINĀJUMS

PASAŽIERI UN ROKAS BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz pasažieriem un rokas bagāžu ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis, kā arī citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

 

Kanāda

 

Fēru Salas attiecībā uz Vagar lidostu

 

Grenlande attiecībā uz Kangerlussuaq lidostu

 

Gērnsija

 

Menas Sala

 

Džērsija

 

Melnkalne

 

Singapūras Republika attiecībā uz Singapore Changi lidostu

 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

 

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.”;

3)

5. nodaļas 5.A papildinājumu aizstāj ar šādu:

5.A PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz reģistrēto bagāžu ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis, kā arī citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

 

Kanāda

 

Fēru Salas attiecībā uz Vagar lidostu

 

Grenlande attiecībā uz Kangerlussuaq lidostu

 

Gērnsija

 

Menas Sala

 

Džērsija

 

Melnkalne

 

Singapūras Republika attiecībā uz Singapore Changi lidostu

 

Izraēlas Valsts attiecībā uz Ben Gurion starptautisko lidostu

 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

 

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.”;

4)

pielikuma 6. nodaļā iekļauj šādu 6.8.1.6. punktu:

“6.8.1.6.

Pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojuma par nodomu izstāties no Eiropas Savienības saskaņā ar LES 50. pantu uz šīs dalībvalsts piešķirtajiem ACC3 apzīmējumiem attiecas šādi noteikumi:

a)

Par pašreizējiem apzīmējumiem atbildība ir nodota tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kas norādīta pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 748/2009, kurā grozījumi izdarīti sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības.

b)

Par tādu ACC3 apzīmējumu piešķiršanu gaisa pārvadātājiem, kas nav uzskaitīti pielikumā Komisijas Regulai (EK) Nr. 748/2009 (ar grozījumiem), atbild pilnvarotā iestāde, kā noteikts 6.8.1.1. punkta c) apakšpunktā.

c)

Dalībvalsts attiecīgā iestāde, kas minēta a) un b) apakšpunktā, var vienoties ar savu partneriestādi citā dalībvalstī, lai tā uzņemtos atbildību par attiecīgā gaisa pārvadātāja ACC3 apzīmējumu. To darot, attiecīgās dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

d)

Komisija informēs attiecīgo Apvienotās Karalistes iestādi par dalībvalstīm, kuras uzņemas atbildību par ACC3 apzīmējumiem.

e)

Apvienotās Karalistes attiecīgā iestāde dara pieejamu saņēmējas dalībvalsts pilnvarotajai iestādei vajadzīgo dokumentu kopijas, pamatojoties uz kurām tā ir piešķīrusi ACC3 a) apakšpunktā minētajiem gaisa pārvadātājiem Tas ietver vismaz pilnīgu novērtējuma ziņojumu, drošības programmu un attiecīgā gadījumā plānu, par kuru panākta vienošanās ar attiecīgo gaisa pārvadātāju.

f)

Ja e) apakšpunktā minētie pienākumi ir izpildīti, atbildību par ACC3 piešķiršanu nodod Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības dienā.

g)

Tiek pārtraukts tādu gaisa pārvadātāju ACC3 apzīmējums, kuri veic lidojumus tikai uz Apvienoto Karalisti.

h)

Nodotie ACC3 apzīmējumi paliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, un saņēmēja dalībvalsts pārņem šajā regulā minētos pienākumus un saistības.

i)

Komisija atvieglos administratīvo pāreju, tostarp iekļaujot informāciju par ACC3 Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē.”;

5)

pielikuma 6. nodaļā iekļauj šādu 6.8.4.10. punktu:

“6.8.4.10.

Pēc Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes paziņojuma par nodomu izstāties no Eiropas Savienības saskaņā ar LES 50. pantu uz šīs dalībvalsts piešķirtajiem RA3 un KC3 apzīmējumiem attiecas šādi noteikumi:

a)

Atbildība par RA3 vai KC3 apzīmējumu struktūrai, kas sastāv no aviosabiedrības filiāles vai meitasuzņēmuma, vai paša gaisa pārvadātāja, tiek nodota šīs regulas 6.8.1.1. punktā minētās dalībvalsts attiecīgajai iestādei.

b)

Atbildība par tādas struktūras RA3 vai KC3 apzīmējumu, kas nav tieši saistīta ar gaisa pārvadātāju, ir nodota tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kas norādīta 6.8.1.1. punktā kā atbildīgā par tādas trešās valsts nacionālo vai galveno gaisa pārvadātāju, kurā darbojas RA3 vai KC3.

c)

Atbildība par tādas struktūras RA3 vai KC3 apzīmējumu, uz ko tieši neattiecas a) vai b) apakšpunkts, tiek nodota tās dalībvalsts attiecīgajai iestādei, kas norādīta 6.8.1.1. punktā kā atbildīgā par vienu no Savienības gaisa pārvadātājiem, kas darbojas no tādas lidostas, kurā darbojas RA3 vai KC3 vai šīs struktūras tuvākajai lidostai.

d)

Dalībvalsts attiecīgā iestāde, kas minēta a) līdz c) apakšpunktā, var vienoties ar savu partneriestādi citā dalībvalstī, lai tā uzņemtos atbildību par attiecīgās struktūras vai gaisa pārvadātāja RA3 vai KC3 apzīmējumu. To darot, attiecīgās dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju.

e)

Komisija informēs attiecīgo Apvienotās Karalistes iestādi par dalībvalstīm, kuras uzņemas atbildību par RA3 vai KC3 apzīmējumiem.

f)

Apvienotās Karalistes attiecīgā iestāde dara pieejamu saņēmējas dalībvalsts pilnvarotajai iestādei vajadzīgo dokumentu kopijas, pamatojoties uz kurām tā struktūrām vai gaisa pārvadātājiem ir piešķīrusi RA3 vai KC3. Tas ietver vismaz attiecīgās struktūras vai gaisa pārvadātāja pilnīgu novērtējuma ziņojumu un drošības programmu.

g)

Ja f) apakšpunktā minētie pienākumi ir izpildīti, atbildību par RA3 vai KC3 piešķiršanu nodod Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības dienā.

h)

Nodotie RA3 vai KC3 apzīmējumi paliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām, un saņēmēja dalībvalsts pārņem šajā regulā minētos pienākumus un saistības.

i)

Komisija atvieglos administratīvo pāreju, tostarp iekļaujot informāciju par RA3 vai KC3 Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē.”;

6)

pielikuma 6. nodaļas 6.F papildinājumu aizstāj ar šādu:

6.F PAPILDINĀJUMS

KRAVA UN PASTS

6.Fi

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz kravu un pastu ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis.

 

Melnkalne

 

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.

6.Fii

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURĀM ACC3 APZĪMĒJUMS NAV NEPIECIEŠAMS, IR UZSKAITĪTAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMĀ C(2015) 8005

6.Fiii

NOVĒRTĒŠANAS DARBĪBAS, KO VEIC TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU, UN KO ATZĪST PAR LĪDZVĒRTĪGĀM ES AVIĀCIJAS DROŠĪBAS NOVĒRTĒJUMAM

Noteikumi vēl nav pieņemti.”;

7)

11. nodaļai pievieno šādu 11.6.3.9. un 11.6.3.10. punktu:

“11.6.3.9.

No dienas, kad Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste no Eiropas Savienības izstājas saskaņā ar LESD 50. pantu, piemēro šādus noteikumus attiecībā uz ES aviācijas drošības vērtētājiem, ko apstiprinājusi šī dalībvalsts, lai veiktu vērtēšanu attiecībā uz aviosabiedrībām, operatoriem un struktūrām, kas vēlas iegūt attiecīgi ACC3, RA3 un KC3 apzīmējumu:

a)

Savienībā tie vairs netiek atzīti;

b)

ES aviācijas drošības novērtējumi, kas tiek veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības, tostarp ES novērtējuma ziņojumi, kas izdoti pirms šā datuma, paliek spēkā attiecībā uz apstiprināto gaisa pārvadātāju, operatoru un struktūru apzīmējumiem.

11.6.3.10.

Indivīdi un struktūras, kas norādītas iepriekšējā punktā, var lūgt dalībvalsts pilnvarotajai iestādei apstiprināt to kā ES aviācijas drošības vērtētāju. Apstiprinātāja dalībvalsts:

a)

saņem no Apvienotās Karalistes attiecīgās iestādes vajadzīgos dokumentus, pamatojoties uz kuriem fiziskā vai juridiskā persona tika apstiprināta kā ES aviācijas drošības vērtētājs;

b)

pārbauda, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst šajā nodaļā noteiktajām Savienības prasībām. Ja pilnvarotā iestāde ir apmierināta, tā var apstiprināt personu vai struktūru kā ES aviācijas drošības vērtētāju uz laiku, kas nepārsniedz Apvienotās Karalistes attiecīgās iestādes piešķirto apstiprinājumu;

c)

nekavējoties informē Komisiju par to, ka ES aviācijas drošības vērtētājs tiks iekļauts Savienības piegādes ķēdes drošības datubāzē.”


Top