EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0250

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/250 (2019. gada 12. februāris) par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu “EK” deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu “EK” verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/873

OJ L 42, 13.2.2019, p. 9–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/250/oj

13.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 42/9


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/250

(2019. gada 12. februāris)

par dzelzceļa savstarpējas izmantojamības komponentu un apakšsistēmu “EK” deklarāciju un sertifikātu veidnēm, par paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam dzelzceļa ritekļa tipam un par apakšsistēmu “EK” verifikācijas procedūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 201/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīvu (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu, 15. panta 9. punktu un 24. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ražotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, pieteikuma iesniedzējiem, paziņotajām struktūrām un izraudzītajām struktūrām būtu jāizmanto saskaņotas veidnes dokumentiem, kurus pievieno pieteikumam atļaujai nodot ekspluatācijā stacionāras iekārtas vai atļaujai laist tirgū ritekli, nolūkā racionalizēt minēto pieteikumu izvērtēšanu, ko veic Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūra (“Aģentūra”) vai valsts drošības iestāde, un nolūkā vienkāršot valstu drošības iestāžu veikto Savienības dzelzceļa sistēmas uzraudzību.

(2)

Ir jāvienkāršo Direktīvā (ES) 2016/797 noteikto “EK” deklarāciju sagatavošana. Jo sevišķi jāvienkāršo šādu dokumentu sagatavošana: “EK” deklarācija par savstarpējas izmantojamības komponentu atbilstību vai piemērotību lietošanai, “EK” deklarācija par apakšsistēmu verifikāciju, apakšsistēmu verifikācijas starpposma apliecinājums, deklarācija par atbilstību atļautajam ritekļa tipam.

(3)

Jāvienkāršo arī “EK” deklarācijām pievienojamās tehniskās dokumentācijas sagatavošana, tālab paredzot veidnes “EK” sertifikātam par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību vai piemērotību lietošanai, paziņotās struktūras izdotam apakšsistēmas “EK” verifikācijas sertifikātam un izraudzītās struktūras izdotam sertifikātam.

(4)

“EK” atbilstības deklarācijā un “EK” deklarācijā par piemērotību lietošanai un tām pievienotajos dokumentos būtu jāsniedz pierādījumi par to, ka attiecībā uz savstarpējas izmantojamības komponentiem ir īstenotas attiecīgajās savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās (“SITS”) noteiktās procedūras, ar kurām izvērtē atbilstību vai piemērotību lietošanai, un jānorāda atsauces uz minētajām SITS un citiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

(5)

“EK” deklarācija par savstarpējas izmantojamības komponentu piemērotību lietošanai, kas izdota, pamatojoties uz ekspluatācijā gūto pieredzi, būtu jāuzskata par deklarāciju, kas papildina savstarpējas izmantojamības komponenta “EK” atbilstības deklarāciju.

(6)

Ņemot vērā sniedzamās informācijas būtību, vienu un to pašu veidni būtu iespējams izmantot gan savstarpējas izmantojamības komponenta “EK” atbilstības deklarācijai, gan savstarpējas izmantojamības komponenta “EK” deklarācijai par piemērotību lietošanai.

(7)

Apakšsistēmu “EK” verifikācijas deklarācijā un tai pievienotajos dokumentos būtu jāsniedz pierādījumi par to, ka ir pabeigtas attiecīgās verifikācijas procedūras saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem un attiecīgajiem valsts noteikumiem, un jānorāda atsauces uz direktīvām, SITS un citiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, kā arī attiecīgajiem valsts noteikumiem.

(8)

Lai nodrošinātu, ka apakšsistēma laika gaitā joprojām atbilst pamatprasībām, “EK” verifikācijas deklarācijā būtu jāatspoguļo visas izmaiņas, kas ietekmē apakšsistēmu, un pieteikuma iesniedzējam būtu jāievieš procedūra “EK” verifikācijas deklarācijas pastāvīgai atjaunināšanai.

(9)

Pārveidotas apakšsistēmas “EK” verifikācijas procedūrai būtu jāatbilst Direktīvas (ES) 2016/797 15. pantam un SITS noteikumiem, kas piemērojami esošām apakšsistēmām un ritekļiem. Esošās apakšsistēmas varētu būt nodotas ekspluatācijā, pirms tām bija kļuvusi piemērojama “EK” verifikācijas procedūra, un tāpēc tām varētu nebūt “EK” verifikācijas deklarācijas. Veicot “EK” verifikācijas procedūru attiecībā uz tādu apakšsistēmu izmaiņām, kas nodotas ekspluatācijā bez “EK” verifikācijas deklarācijas, būtu jāaprobežojas ar apakšsistēmas izmainītajām daļām un to saskarnēm ar apakšsistēmas neizmainītajām daļām. “EK” verifikācijas deklarācijai tādā gadījumā būtu jāattiecas uz izmainīto apakšsistēmu.

(10)

“EK” verifikācijas deklarācijai un iespējamajām izmaiņām, kas apakšsistēmas aprites cikla laikā var ietekmēt tās elementus, būtu jāizmanto viena un tā pati veidne.

(11)

Apakšsistēmas verifikācijas starpposma apliecinājumā, tā pielikumos un tam pievienotajos dokumentos būtu jāsniedz pierādījumi par to, ka ir pabeigts apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas attiecīgās verifikācijas procedūras posms saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem un attiecīgajiem valsts noteikumiem. Tajā būtu arī jānorāda atsauces uz direktīvām, SITS un citiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, kā arī attiecīgajiem valsts noteikumiem.

(12)

Sniedzamās informācijas būtība ļauj vienu un to pašu veidni izmantot paziņotās struktūras izdotam apakšsistēmas “EK” verifikācijas sertifikātam, paziņotās struktūras izdotam “EK” sertifikātam par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību, paziņotās struktūras izdotam “EK” sertifikātam par savstarpējas izmantojamības komponenta piemērotību lietošanai, kā arī izraudzītās struktūras izdotam apakšsistēmas sertifikātam.

(13)

Pielikumos deklarācijai par atbilstību atļautajam ritekļa tipam būtu jāsniedz pierādījumi par to, ka ir pabeigtas attiecīgās verifikācijas procedūras saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem un attiecīgajiem valsts noteikumiem, un jānorāda atsauces uz direktīvām, SITS un citiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem, kā arī attiecīgajiem valsts noteikumiem.

(14)

Aģentūra 2017. gada 19. decembrī izdeva ieteikumu par apakšsistēmu “EK” verifikācijas deklarāciju un veidnēm, kas minētas Direktīvas (ES) 2016/797 9. panta 4. punktā, 15. panta 9. punktā un 24. panta 4. punktā.

(15)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK (2) IV un V pielikums par “EK” deklarācijas par atbilstību vai piemērotību lietošanai un “EK” verifikācijas deklarācijas saturu ir atcelts ar Direktīvu (ES) 2016/797, tāpēc attiecīgie noteikumi būtu jāaizstāj.

(16)

Komisijas Regula (ES) Nr. 201/2011 (3) būtu jāatceļ.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 51. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka:

a)

veidni “EK” deklarācijai par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību vai piemērotību lietošanai, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/797 9. panta 2. punktā;

b)

sīkāku informāciju par apakšsistēmu “EK” verifikācijas procedūrām un “EK” verifikācijas deklarācijas veidni, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 9. punktā;

c)

apakšsistēmas verifikācijas starpposma apliecinājuma veidni, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 9. punktā;

d)

veidni sertifikātiem par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību vai piemērotību lietošanai, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/797 9. panta 2. punktā, un apakšsistēmas verifikācijas sertifikātu veidni, kā minēts tās 15. panta 9. punktā;

e)

paraugu deklarācijai par atbilstību atļautajam ritekļa tipam, kā minēts Direktīvas (ES) 2016/797 24. panta 4. punktā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

““EK” atbilstības deklarācija” ir deklarācija, kuru savstarpējas izmantojamības komponentam sagatavojis ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis un kurā ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka konkrētais savstarpējas izmantojamības komponents, attiecībā uz kuru īstenotas attiecīgās verifikācijas procedūras, atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem;

b)

““EK” deklarācija par piemērotību lietošanai” ir deklarācija, kura papildina savstarpējas izmantojamības komponenta “EK” atbilstības deklarāciju un kuru savstarpējas izmantojamības komponentam sagatavojis ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis, un kurā ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka konkrētais savstarpējas izmantojamības komponents, attiecībā uz kuru īstenotas attiecīgās verifikācijas procedūras, atbilst attiecīgajā SITS noteiktajām prasībām par piemērotību lietošanai;

c)

““EK” verifikācijas deklarācija” ir deklarācija, kuru apakšsistēmai sagatavojis pieteikuma iesniedzējs un kurā pieteikuma iesniedzējs vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka konkrētā apakšsistēma, attiecībā uz kuru īstenotas attiecīgās verifikācijas procedūras, atbilst attiecīgo Savienības tiesību aktu prasībām un visiem attiecīgajiem valsts noteikumiem;

d)

“apakšsistēma, kas nodota ekspluatācijā bez “EK” verifikācijas deklarācijas” ir stacionāra vai mobila apakšsistēma, kura nodota ekspluatācijā, pirms tai kļuva piemērojama “EK” verifikācijas procedūra saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/48/EK (4), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/16/EK (5) vai Direktīvu 2008/57/EK, un kurai tāpēc nav “EK” verifikācijas deklarācijas;

e)

“verifikācijas starpposma apliecinājums” ir dokuments, kuru SITS prasību gadījumā sagatavojusi paziņotā struktūra, ko izvēlējies pieteikuma iesniedzējs, vai no valsts noteikumiem izrietošu prasību gadījumā sagatavojusi izraudzītā struktūra un kurā reģistrēti kāda verifikācijas procedūras posma rezultāti;

f)

““EK” atbilstības sertifikāts” ir sertifikāts, ko savstarpējas izmantojamības komponentam izdevusi paziņotā struktūra un kas apliecina atsevišķi aplūkota savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību izpildāmajām Savienības tehniskajām specifikācijām;

g)

““EK” sertifikāts par piemērotību lietošanai” ir sertifikāts, ko savstarpējas izmantojamības komponentam izdevusi paziņotā struktūra un kas apliecina savstarpējas izmantojamības komponenta piemērotību lietošanai dzelzceļa vidē;

h)

“verifikācijas sertifikāts” ir sertifikāts, ko apakšsistēmai izdevusi paziņotā struktūra vai izraudzītā struktūra un kas apliecina, ka pirms apakšsistēmas laišanas tirgū vai nodošanas ekspluatācijā ir verificēta atbilstība attiecīgajām SITS vai attiecīgajiem valsts noteikumiem no projektēšanas posma līdz pieņemšanas posmam, un kas ietver attiecīgās apakšsistēmas un sistēmas, kurā tā iekļauta, savstarpējo saskarņu verifikāciju;

i)

““EK” verifikācijas sertifikāts” ir sertifikāts, ko apakšsistēmai izdevusi paziņotā struktūra un kas tikai apliecina, ka ir verificēta atbilstība attiecīgajām SITS;

j)

“deklarācija par atbilstību atļautajam ritekļa tipam” ir deklarācija, kuru riteklim sagatavojis pieteikuma iesniedzējs un kurā pieteikuma iesniedzējs vienīgi uz savu atbildību deklarē, ka konkrētais riteklis, attiecībā uz kuru īstenotas attiecīgās verifikācijas procedūras, atbilst atļautajam ritekļa tipam un attiecīgo Savienības tiesību aktu un valsts noteikumu prasībām.

k)

ERADIS ID” ir burtciparu kods, ko izmanto, lai identificētu “EK” deklarāciju par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību vai piemērotību lietošanai vai “EK” deklarāciju par apakšsistēmu verifikāciju, un kas izveidots saskaņā ar VII pielikumu.

3. pants

“EK” atbilstības deklarācija vai “EK” deklarācija par piemērotību lietošanai

1.   Ražotājs vai tā pilnvarotais pārstāvis savstarpējas izmantojamības komponenta “EK” atbilstības deklarāciju vai savstarpējas izmantojamības komponenta “EK” deklarāciju par piemērotību lietošanai sagatavo saskaņā ar I pielikumā noteikto veidni.

2.   “EK” atbilstības deklarāciju vai “EK” deklarāciju par piemērotību lietošanai sagatavo vienā no Savienības oficiālajām valodām, kas ir tā pati valoda, kurā sagatavoti pievienotie dokumenti.

4. pants

“EK” atbilstības deklarācijai vai “EK” deklarācijai par piemērotību lietošanai pievienotie dokumenti

Savstarpējas izmantojamības komponenta “EK” atbilstības deklarācijai vai deklarācijai par piemērotību lietošanai pievieno šādus dokumentus:

a)

“EK” atbilstības sertifikātu un attiecīgā gadījumā “EK” sertifikātu par piemērotību lietošanai;

b)

tehnisko dokumentāciju saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2010/713/ES (6).

5. pants

“EK” verifikācijas deklarācija

1.   “EK” verifikācijas deklarācijas pamatā ir informācija, kas izriet no Direktīvas (ES) 2016/797 15. pantā un minētās direktīvas IV pielikumā noteiktajām apakšsistēmu verifikācijas procedūrām. Viena un tā pati “EK” verifikācijas deklarācija ietver verifikāciju saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un attiecīgā gadījumā ar valsts noteikumiem.

2.   Pieteikuma iesniedzējs “EK” verifikācijas deklarāciju sagatavo saskaņā ar II pielikumā noteikto veidni un gadījumā, ja apakšsistēma sākotnēji nodota ekspluatācijā bez “EK” verifikācijas deklarācijas, saskaņā ar III pielikumā noteikto veidni.

3.   “EK” verifikācijas deklarāciju sagatavo vienā no Savienības oficiālajām valodām, kas ir tā pati valoda, kurā sagatavoti pievienotie dokumenti.

6. pants

Verifikācijas procedūra apakšsistēmas izmaiņu gadījumā

1.   Apakšsistēmas izmaiņu gadījumā pieteikuma iesniedzējs veic izmaiņu analīzi un izvērtē ietekmi uz “EK” verifikācijas deklarāciju.

2.   Ja minētās izmaiņas ietekmē kāda attiecīgās “EK” verifikācijas deklarācijas elementa spēkā esību, pieteikuma iesniedzējs atjaunina “EK” verifikācijas deklarāciju vai sagatavo jaunu “EK” verifikācijas deklarāciju. Jaunu “EK” verifikācijas deklarāciju sagatavo ikreiz, kad saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 18. panta 6. punktā un 21. panta 12. punktā noteiktajiem kritērijiem vajadzīga jauna atļauja.

3.   Ja izmaiņas ietekmē pamatparametru, pieteikuma iesniedzējs izvērtē, vai ir vajadzīga Direktīvas (ES) 2016/797 15. pantā un minētās direktīvas IV pielikumā noteiktā “EK” verifikācijas procedūra, un vajadzības gadījumā veic minēto procedūru apakšsistēmai, kurā ieviestas izmaiņas.

7. pants

Verifikācijas procedūra tādas apakšsistēmas izmaiņu gadījumā, kas nodota ekspluatācijā bez “EK” verifikācijas deklarācijas

1.   Tādas apakšsistēmas izmaiņu gadījumā, kas nodota ekspluatācijā bez “EK” verifikācijas deklarācijas, pieteikuma iesniedzējs veic izmaiņu analīzi un izvērtē ietekmi uz esošo projekta un tehniskās apkopes dokumentāciju.

2.   Ja apakšsistēmā ieviestās izmaiņas ietekmē pamatparametru, pieteikuma iesniedzējs izvērtē, vai ir vajadzīga Direktīvas (ES) 2016/797 15. pantā noteiktā “EK” verifikācijas procedūra, un vajadzības gadījumā veic minēto procedūru.

3.   Atbilstības izvērtēšanas struktūra izvērtē tikai apakšsistēmas izmainītās daļas un saskarnes ar apakšsistēmas neizmainītajām daļām.

4.   Pieteikuma iesniedzējs sagatavo “EK” verifikācijas deklarāciju visai apakšsistēmai, vienīgi uz savu atbildību deklarējot, ka:

a)

attiecībā uz apakšsistēmas izmainīto daļu un saskarnēm ar neizmainītajām daļām ir īstenotas attiecīgās verifikācijas procedūras un nodrošināta atbilstība attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un visiem attiecīgajiem valsts noteikumiem;

b)

neizmainītā daļa ir nodota ekspluatācijā dzelzceļa sistēmā un no dienas, kad tā nodota ekspluatācijā dzelzceļa sistēmā, līdz “EK” verifikācijas deklarācijas sagatavošanas dienai ir uzturēta paredzētajā ekspluatācijas stāvoklī.

8. pants

Verifikācijas starpposma apliecinājums

1.   Verifikācijas starpposma apliecinājuma pamatā ir tie paši attiecīgie atbilstības izvērtēšanas moduļi, kas izmantoti, lai izdotu apakšsistēmas verifikācijas sertifikātu.

2.   Paziņotā struktūra vai izraudzītā struktūra verifikācijas starpposma apliecinājumu sagatavo saskaņā ar IV pielikumā noteikto veidni.

3.   Verifikācijas starpposma apliecinājumu sagatavo vienā no Savienības oficiālajām valodām, kas ir tā pati valoda, kurā sagatavoti pievienotie dokumenti.

9. pants

Sertifikāts par atbilstību vai piemērotību lietošanai un verifikācijas sertifikāts

Apakšsistēmas verifikācijas sertifikātu, “EK” verifikācijas sertifikātu un “EK” sertifikātu par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību vai piemērotību lietošanai sagatavo saskaņā ar V pielikumā noteikto veidni.

10. pants

Deklarācija par atbilstību atļautajam ritekļa tipam

1.   Pieteikuma iesniedzējs deklarāciju par atbilstību atļautajam ritekļa tipam sagatavo saskaņā ar VI pielikumā noteikto struktūras paraugu.

2.   Deklarāciju par atbilstību atļautajam ritekļa tipam sagatavo vienā no Savienības oficiālajām valodām, kas ir tā pati valoda, kurā sagatavoti pievienotie dokumenti.

11. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 201/2011 atceļ no 2019. gada 16. jūnija.

Regulas (ES) Nr. 201/2011 pielikumu līdz 2020. gada 16. jūnijam turpina piemērot attiecībā uz Direktīvas 2008/57/EK 26. panta 4. punktā minēto deklarāciju par atbilstību tipam dalībvalstīs, kuras sniegušas paziņojumu Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

No 2019. gada 16. jūnija to piemēro dalībvalstīs, kuras nav sniegušas paziņojumu Aģentūrai un Komisijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 57. panta 2. punktu.

No 2019. gada 16. jūnija 11. pantu piemēro dalībvalstīs, kuras Aģentūrai un Komisijai paziņojušas par nodomu pagarināt Direktīvas (ES) 2016/797 transponēšanas periodu saskaņā ar tās 57. panta 2. punktu.

No 2020. gada 16. jūnija to piemēro visās dalībvalstīs.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 12. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2011. gada 1. marta Regula (ES) Nr. 201/2011 par apstiprināta dzelzceļa ritekļa tipa atbilstības deklarācijas paraugu (OV L 57, 2.3.2011., 8. lpp.).

(4)  Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīva 96/48/EK par Eiropas ātrgaitas dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (OV L 235,17.9.1996., 6. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. marta Direktīva 2001/16/EK par Eiropas parasto dzelzceļu sistēmas savstarpēju izmantojamību (OV L 110, 20.4.2001., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2010. gada 9. novembra Lēmums 2010/713/ES par atbilstības novērtēšanas, piemērotības lietošanai novērtēšanas un EK verificēšanas procedūru moduļiem, kas lietojami savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās, kuras pieņemtas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/57/EK (OV L 319, 4.12.2010., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

VEIDNE “EK” DEKLARĀCIJAI PAR SAVSTARPĒJAS IZMANTOJAMĪBAS KOMPONENTU ATBILSTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU LIETOŠANAI

“EK” deklarācija par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību vai par piemērotību lietošanai

“EK” deklarācijas identifikācijas numurs [ERADIS ID] (1)

Mēs, ražotājs vai pilnvarotais pārstāvis

[Uzņēmuma nosaukums]

[Pilna pasta adrese],

vienīgi uz savu atbildību deklarējam, ka turpmāk norādītais savstarpējas izmantojamības komponents (2):

[Savstarpējas izmantojamības komponenta nosaukums/īss apraksts, savstarpējas izmantojamības komponenta unikāla identifikācija],

uz kuru attiecas šī deklarācija, atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem:

[Direktīvas(-u) nosaukums(-i); SITS nosaukums(-i); Eiropas specifikāciju nosaukums(-i)]

To ir izvērtējusi šāda paziņotā struktūra:

[Uzņēmuma nosaukums]

[Reģistrācijas numurs]

[Pilna adrese]

saskaņā ar šādu(-iem) apstiprinājumu(-iem) un/vai sertifikātu(-iem):

[Apstiprinājums(-i), izdošanas datums] [Sertifikāta(-u) numurs(-i), izdošanas datums(-i)]

Piemēro šādus izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus (3):

[Izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu saraksts vai atsauce uz šādu sarakstu]

Lai deklarētu atbilstību, īstenotas šādas procedūras:

[Moduļi, ko ražotājs izvēlējies savstarpējas izmantojamības komponenta izvērtēšanai]

Pielikumu saraksts

[Pielikumu nosaukumi (tehniskā dokumentācija, kas pievienota “EK” deklarācijai par atbilstību vai piemērotību lietošanai)] (4)

Deklarācija sagatavota:

[Datums DD/MM/GGGG]

Ražotāja/pilnvarotā pārstāvja paraksts:

[Vārds, uzvārds]


(1)  Informācija kvadrātiekavās [ ] sniegta, lai palīdzētu lietotājam pareizi un pilnīgi aizpildīt veidni.

(2)  Savstarpējas izmantojamības komponenta apraksts nodrošina tā unikālu identifikāciju un izsekojamību.

(3)  Ja dota atsauce uz izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu sarakstu, šim sarakstam jābūt pieejamam atļaujas piešķīrējai struktūrai.

(4)  Tehniskā dokumentācija saskaņā ar Lēmumu 2010/713/ES.


II PIELIKUMS

VEIDNE APAKŠSISTĒMAS “EK” VERIFIKĀCIJAS DEKLARĀCIJAI

Apakšsistēmas “EK” verifikācijas deklarācija

“EK” deklarācijas identifikācijas numurs [ERADIS ID] (1)

Mēs, pieteikuma iesniedzējs:

[Uzņēmuma nosaukums]

[Pilna pasta adrese],

vienīgi uz savu atbildību deklarējam, ka attiecībā uz turpmāk norādīto apakšsistēmu (2):

[Apakšsistēmas nosaukums/īss apraksts, apakšsistēmas unikāla identifikācija],

uz kuru attiecas šī deklarācija, ir īstenotas attiecīgās verifikācijas procedūras un tā atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un visiem attiecīgajiem valsts noteikumiem:

[Atsauce uz: direktīvu(-ām); SITS; attiecīgajiem valsts noteikumiem]

To ir izvērtējušas šādas atbilstības izvērtēšanas struktūras:

Paziņotā struktūra:

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pilna adrese

Izraudzītā struktūra:

Uzņēmuma nosaukums

Identifikācijas numurs

Pilna adrese

Izvērtēšanas struktūra [riska izvērtēšana]:

Uzņēmuma nosaukums

Identifikācijas numurs

Pilna adrese

saskaņā ar šādu(-iem) sertifikātu(-iem) un/vai ziņojumu(-iem):

[Sertifikāta(-u) numurs(-i), ziņojuma(-u) numurs(-i), izdošanas datums(-i)]

Piemēro šādus izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus (3):

[Izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu saraksts vai atsauce uz šādu sarakstu]

Lai deklarētu atbilstību, īstenotas šādas procedūras:

[Moduļi, ko pieteikuma iesniedzējs izvēlējies apakšsistēmas verifikācijai]

Norāde uz tehnisko dokumentāciju, kas pievienota šai deklarācijai:

[Atsauce uz tehnisko dokumentāciju, kas pievienota apakšsistēmas “EK” verifikācijas deklarācijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 4. punktu]

Atsauce uz iepriekšējo “EK” verifikācijas deklarāciju (attiecīgā gadījumā):

[jā/nē]

Sagatavota:

[Datums DD/MM/GGGG]

Pieteikuma iesniedzēja paraksts:

Vārds, uzvārds


(1)  Informācija kvadrātiekavās [ ] sniegta, lai palīdzētu lietotājam pareizi un pilnīgi aizpildīt veidni.

(2)  Apakšsistēmas apraksts nodrošina tās unikālu identifikāciju un izsekojamību.

(3)  Ja dota atsauce uz izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu sarakstu, šim sarakstam jābūt pieejamam atļaujas piešķīrējai struktūrai.


III PIELIKUMS

VEIDNE TĀDAS APAKŠSISTĒMAS “EK” VERIFIKĀCIJAS DEKLARĀCIJAI, KAS SĀKOTNĒJI NODOTA EKSPLUATĀCIJĀ BEZ “EK” DEKLARĀCIJAS

Apakšsistēmas “EK” verifikācijas deklarācija

“EK” deklarācijas identifikācijas numurs [ERADIS ID] (1)

Mēs, pieteikuma iesniedzējs:

[Uzņēmuma nosaukums]

[Pilna pasta adrese],

vienīgi uz savu atbildību deklarējam, ka attiecībā uz apakšsistēmas, uz kuru attiecas šī deklarācija (2),

[Apakšsistēmas nosaukums/īss apraksts, apakšsistēmas unikāla identifikācija]

izmainīto daļu

[Apakšsistēmas daļu nosaukums/īss apraksts]

ir īstenotas attiecīgās verifikācijas procedūras un tā atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un visiem attiecīgajiem valsts noteikumiem:

[Atsauce uz: direktīvu(-ām); SITS; attiecīgajiem valsts noteikumiem]

To ir izvērtējušas šādas atbilstības izvērtēšanas struktūras:

Paziņotā struktūra:

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Pilna adrese

Izraudzītā struktūra:

Uzņēmuma nosaukums

Identifikācijas numurs

Pilna adrese

Izvērtēšanas struktūra [riska izvērtēšana]:

Uzņēmuma nosaukums

Identifikācijas numurs

Pilna adrese

saskaņā ar šādu(-iem) sertifikātu(-iem) un/vai ziņojumu(-iem):

[Sertifikāta(-u) numurs(-i), ziņojuma(-u) numurs(-i), izdošanas datums(-i)]

Apakšsistēmas, uz kuru attiecas šī deklarācija, neizmainītā daļa ir nodota ekspluatācijā dzelzceļa sistēmā un no dienas, kad tā nodota ekspluatācijā dzelzceļa sistēmā, līdz “EK” verifikācijas deklarācijas sagatavošanas dienai ir uzturēta paredzētajā ekspluatācijas stāvoklī.

Piemēro šādus izmantošanas nosacījumus un citus ierobežojumus (3):

[Izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu saraksts vai atsauce uz šādu sarakstu]

Lai deklarētu atbilstību, īstenotas šādas procedūras:

[Moduļi, ko pieteikuma iesniedzējs izvēlējies apakšsistēmas verifikācijai]

Norāde uz tehnisko dokumentāciju, kas pievienota šai deklarācijai:

[Atsauce uz tehnisko dokumentāciju, kas pievienota apakšsistēmas “EK” verifikācijas deklarācijai saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 15. panta 4. punktu]

Atsauce uz iepriekšējo “EK” verifikācijas deklarāciju (attiecīgā gadījumā):

[jā/nē]

Sagatavota:

[Datums DD/MM/GGGG]

Pieteikuma iesniedzēja paraksts:

Vārds, uzvārds


(1)  Informācija kvadrātiekavās [ ] sniegta, lai palīdzētu lietotājam pareizi un pilnīgi aizpildīt veidni.

(2)  Apakšsistēmas apraksts nodrošina tās unikālu identifikāciju un izsekojamību.

(3)  Ja dota atsauce uz izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu sarakstu, šim sarakstam jābūt pieejamam atļaujas piešķīrējai struktūrai.


IV PIELIKUMS

VERIFIKĀCIJAS STARPPOSMA APLIECINĀJUMA VEIDNE

Verifikācijas starpposma apliecinājums

Numurs [unikāls VSA identifikācijas numurs, kas nodrošina dokumenta izsekojamību] (1)

Izvērtēšanas priekšmets (2):

[Apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas unikāla identifikācija: visas apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas identifikācija un verifikācijas posmi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 IV pielikuma 2.2.3. punktu]

Pieteikuma iesniedzējs, attiecīgā gadījumā arī ražotājs un ražošanas vietas:

[Nosaukums(-i), adrese(-es)]

Izvērtēšanas prasības:

[Atsauce uz: direktīvu(-ām), SITS, SITS nepiemērošanu, attiecīgajiem valsts noteikumiem, Eiropas specifikācijām, citiem pieņemamiem atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem]

Piemērotais(-ie) modulis(-ļi):

[Moduļi, ko pieteikuma iesniedzējs izvēlējies apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas izvērtēšanai, un verifikācijas posmi]

Izvērtēšanas/revīzijas rezultāts:

[Ietverot atsauci uz izvērtēšanas/revīzijas ziņojumu]

Piemēro šādus izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus (3):

[Izmantošanas nosacījumu un ierobežojumu saraksts vai atsauce uz šādu sarakstu]

VSA pielikums (4) (attiecīgā gadījumā):

[jā/nē]

Šim VSA pievienotie dokumenti:

[Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem; izvērtēšanā izmantoto dokumentu saraksts vai dosjē]

Derīgums:

[VSA derīguma termiņš un nosacījumi]

Sagatavots:

[Datums DD/MM/GGGG]

Paziņotā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

[VAI]

Izraudzītā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Identifikācijas numurs

Pilna pasta adrese

Pilna pasta adrese

1. lpp. [no nn]

Verifikācijas starpposma apliecinājuma pielikums [attiecīgā gadījumā]

Numurs [unikāls VSA identifikācijas numurs]

Izvērtēšanas priekšmets:

[Apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas unikāla identifikācija: visas apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas identifikācija un verifikācijas posmi saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 IV pielikuma 2.2.3. punktu]

Sagatavots:

[Datums DD/MM/GGGG]

Paziņotā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

[VAI]

Izraudzītā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Identifikācijas numurs

Pilna pasta adrese

Pilna pasta adrese

1. lpp. no nn


(1)  Apakšsistēmas vai apakšsistēmas daļas apraksts nodrošina tās unikālu identifikāciju un izsekojamību.

(2)  Ja dota atsauce uz izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu sarakstu, šim sarakstam jābūt pieejamam atļaujas piešķīrējai struktūrai.

(3)  Laba prakse ir izdot VSA kā dokumentu uz vienas lapas; ja visu attiecīgo VSA norādāmo informāciju neizdodas iekļaut uz vienas lapas, pielikumā nodrošina pietiekami daudz vietas visas citas attiecīgās informācijas sniegšanai.

(4)  “EK” attiecas tikai uz sertifikātiem, ko izdevusi paziņotā struktūra, ietverot sertifikātus, kuri aptver gan paziņotās struktūras, gan izraudzītās struktūras uzdevumus, ja struktūra ir viena un tā pati. “EK” izlaiž tajos sertifikātos, kurus izdevusi izraudzītā struktūra.


V PIELIKUMS

SERTIFIKĀTA VEIDNE

[“EK”] (1) [atbilstības/piemērotības lietošanai/verifikācijas] sertifikāts

Numurs [unikāls sertifikāta identifikācijas numurs] (2)

Izvērtēšanas priekšmets (3):

[Savstarpējas izmantojamības komponenta vai apakšsistēmas unikāla identifikācija]

Pieteikuma iesniedzējs, attiecīgā gadījumā arī ražotājs un ražošanas vietas:

[Nosaukums(-i), adrese(-es)]

Izvērtēšanas prasības:

[Atsauce uz: direktīvu(-ām), SITS, attiecīgajiem valsts noteikumiem, Eiropas specifikācijām, citiem pieņemamiem atbilstības nodrošināšanas līdzekļiem]

Piemērotais(-ie) modulis(-ļi):

[Modulis(-ļi), ko pieteikuma iesniedzējs izvēlējies savstarpējas izmantojamības komponenta vai apakšsistēmas izvērtēšanai]

Izvērtēšanas/revīzijas rezultāts:

[Ietverot atsauci uz izvērtēšanas/revīzijas ziņojumu]

Piemēro šādus izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus (4):

[Izmantošanas nosacījumu un ierobežojumu saraksts vai atsauce uz šādu sarakstu]

Pielikums (5) (attiecīgā gadījumā):

[jā/nē]

Šim [“EK”] (1) sertifikātam pievienotie dokumenti:

[Atsauce uz pievienotajiem dokumentiem; izvērtēšanā izmantoto dokumentu saraksts vai dosjē]

Derīgums:

[Sertifikāta derīguma termiņš un nosacījumi]

Sagatavots:

[Datums DD/MM/GGGG]

Paziņotā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

[VAI]

Izraudzītā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Identifikācijas numurs

Pilna pasta adrese

Pilna pasta adrese

1. lpp. [no nn]

[“EK”] (1) sertifikāta pielikums [ attiecīgā gadījumā  (6) ]

Numurs [unikāls sertifikāta identifikācijas numurs]

Izvērtēšanas priekšmets:

[Savstarpējas izmantojamības komponenta vai apakšsistēmas unikāla identifikācija]

Sagatavots:

[Datums DD/MM/GGGG]

Paziņotā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

[VAI]

Izraudzītā struktūra

Paraksts

Vārds, uzvārds

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma nosaukums

Reģistrācijas numurs

Identifikācijas numurs

Pilna pasta adrese

Pilna pasta adrese

1. lpp. no nn


(1)  “EK” attiecas tikai uz sertifikātiem, ko izdevusi paziņotā struktūra, ietverot sertifikātus, kuri aptver gan paziņotās struktūras, gan izraudzītās struktūras uzdevumus, ja struktūra ir viena un tā pati. “EK” izlaiž tajos sertifikātos, kurus izdevusi izraudzītā struktūra.

(2)  Informācija kvadrātiekavās [ ] sniegta tikai, lai palīdzētu lietotājam pareizi un pilnīgi aizpildīt veidni.

(3)  Savstarpējas izmantojamības komponenta vai apakšsistēmas apraksts nodrošina unikālu identifikāciju un izsekojamību.

(4)  Ja dota atsauce uz izmantošanas nosacījumu un citu ierobežojumu sarakstu, šim sarakstam jābūt pieejamam atļaujas piešķīrējai struktūrai.

(5)  Laba prakse ir izdot sertifikātus kā dokumentu uz vienas lapas; ja visu attiecīgo sertifikātā norādāmo informāciju neizdodas iekļaut uz vienas lapas, pielikumā nodrošina pietiekami daudz vietas visas citas attiecīgās informācijas sniegšanai.

(6)  Laba prakse ir izdot sertifikātus kā dokumentu uz vienas lapas; ja visu attiecīgo sertifikātā norādāmo informāciju neizdodas iekļaut uz vienas lapas, pielikumā nodrošina pietiekami daudz vietas visas citas attiecīgās informācijas sniegšanai.


VI PIELIKUMS

PARAUGS DEKLARĀCIJAI PAR ATBILSTĪBU ATĻAUTAJAM RITEKĻA TIPAM

Deklarācija par atbilstību atļautajam ritekļa tipam

Mēs,

pieteikuma iesniedzējs

[Uzņēmuma nosaukums] (1)

[Pilna adrese],

vienīgi uz savu atbildību deklarējam, ka riteklis [Eiropas ritekļa numurs/iepriekš rezervēts ritekļa numurs/identifikācijas līdzekļi, par kuriem ir vienošanās] (2), uz kuru attiecas šī deklarācija

atbilst atļautajam ritekļa tipam [ritekļa tipa/versijas/varianta EARTR identifikācija],

atbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un attiecīgajiem valsts noteikumiem, kā norādīts šīs deklarācijas pielikumos,

tam ir veiktas visas verifikācijas procedūras, kas vajadzīgas šīs deklarācijas sagatavošanai.

Pielikumu saraksts (3)

[Pielikumu nosaukumi]

Parakstīta [pieteikuma iesniedzēja nosaukums] vārdā

[Vieta], [Datums DD/MM/GGGG]

[Vārds un uzvārds, amats] [Paraksts]


(1)  Informācija kvadrātiekavās [ ] sniegta, lai palīdzētu lietotājam pareizi un pilnīgi aizpildīt veidni.

(2)  Esošam riteklim izmanto esošo Eiropas ritekļa numuru (ERN), ko šīs deklarācijas sagatavošanas laikā izmanto ritekļa identifikācijai.

Ja jaunam riteklim šīs deklarācijas sagatavošanas laikā vēl nav piešķirts iepriekš rezervēts ritekļa numurs saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1614 (OV L 268, 26.10.2018., 53. lpp.), ritekli identificē saskaņā ar citu identifikācijas sistēmu, par ko vienojas pieteikuma iesniedzējs un atļaujas piešķīrēja struktūra.

Saskaņā ar minētā lēmuma II pielikuma 3.2.1. iedaļas 3. punktu rezervētais ritekļa numurs kļūst par ERN reģistrācijas laikā.

(3)  Pielikumi ietver apakšsistēmas(-u) “EK” verifikācijas deklarācijas(-u) kopijas.


VII PIELIKUMS

“EK” DEKLARĀCIJAS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURA STRUKTŪRA UN SATURS

Katra “EK” deklarācija par savstarpējas izmantojamības komponenta atbilstību vai piemērotību lietošanai un apakšsistēmas “EK” verifikācijas deklarācija saņem burtciparu kodu, kas sastāv no 2 burtiem un 24 cipariem šādā izkārtojumā:

CC

RRRRRRRRRRRRRR

YYYY

NNNNNN

Valsts kods

(2 burti)

Pieteikuma iesniedzēja valsts reģistrācijas numurs

(14 cipari)

Gads

(4 cipari)

Kārtas skaitlis

(6 cipari)

 

 

 

 

1. lauks

2. lauks

3. lauks

4. lauks

1. LAUKS – Valsts kods (2 burti)

Valsts kodu piešķir saskaņā ar standartu ISO 3166.

2. LAUKS – Pieteikuma iesniedzēja valsts reģistrācijas numurs (14 ciparu numurs)

Pieteikuma iesniedzēja valsts reģistrācijas numurs ir juridiskās reģistrācijas/identifikācijas numurs, ko piešķir vai nu nodokļu iestāde, vai komercreģistrs, vai cita iestāde, kura dalībvalstī reģistrē uzņēmumus.

Ja numurs ir īsāks par 14 cipariem, pirmos ciparus aizstāj ar -00 tāpat kā kārtas skaitlim.

3. LAUKS – Gads (4 cipari)

Šajā laukā norāda gadu, kad dokuments izdots.

4. LAUKS – Kārtas skaitlis (6 cipari)

Kārtas skaitlis ir numurs pēc kārtas, ko palielina par vienu vienību ik reizi, kad izdod deklarāciju.

Katru gadu kārtas skaitlis sākas no nulles.

Kārtas skaitlis ir saistīts ar izdevēju struktūru.


Top