EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0103

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/103 (2019. gada 23. janvāris) par Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 grozījumiem, kas attiecas uz dažu aviācijas drošības pasākumu precizēšanu, saskaņošanu un vienkāršošanu, kā arī pastiprināšanu (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2019/136

OJ L 21, 24.1.2019, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/103/oj

24.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/103

(2019. gada 23. janvāris)

par Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 grozījumiem, kas attiecas uz dažu aviācijas drošības pasākumu precizēšanu, saskaņošanu un vienkāršošanu, kā arī pastiprināšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 (2) īstenošanā gūtā pieredze rāda, ka vajadzīgi sīki grozījumi dažu kopīgo pamatstandartu īstenošanas kārtībā.

(2)

Jāprecizē, jāsaskaņo vai jāvienkāršo daži specifiski aviācijas drošības pasākumi, lai uzlabotu juridisko skaidrību, standartizētu tiesību aktu vienoto interpretāciju un vēl lielākā mērā nodrošinātu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu optimālu īstenošanu.

(3)

Īstenošanas noteikumus attiecīgi grozīt liek arī lidostu un aviosabiedrību darbības, tehnoloģijas un drošības aprīkojuma izmaiņas, kas atspoguļo apdraudējuma un riska pārmaiņas, kā arī Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas (ICAO) starptautisko standartu un ieteicamās prakses attīstība.

(4)

Grozījumu vidū ir pasākumi lidostu drošības jomā, iepriekšējās darbības pārbaudes noteikumu pārskatīšana, kas uzlabo drošības kultūru un noturību, kā arī apavu sprāgstvielu detektoru (SED) un sprāgstvielu tvaiku detektoru (EVD) veiktspējas standartu ieviešana un noteikšana un šo detektoru izmantošana.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2019. gada 1. februārī. Bet šīs regulas pielikuma 2., 20., 25., 26., 28.–38., 44. un 45. punktu piemēro no 2020. gada 31. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 23. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 5. novembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1998, ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikumu groza šādi:

1)

1.1.3.4. punktu aizstāj ar šādu:

“1.1.3.4.

Lai pārliecinātos, ka kritiskajās daļās, kur var būt atstāti nepiederoši priekšmeti, nav aizliegtu priekšmetu, drošības pārbaudi iespējami drīz veic vienmēr, kad kritiskajās daļās ir iekļuvušas:

a)

nepārbaudītas personas;

b)

pasažieri un apkalpes locekļi, kas ierodas no trešajām valstīm, kuras nav uzskaitītas 4.B papildinājumā;

c)

pasažieri un apkalpes locekļi, kas ierodas no Savienības lidostām, kur attiecīgā dalībvalsts atkāpjas no kopīgajiem pamatstandartiem Komisijas Regulas (ES) Nr. 1254/2009 (*1) 1. panta noteiktajā kārtībā, ja vien viņus nesagaida ierodamies un nepavada ārā no šīm daļām saskaņā ar 1.2.7.3. punktu.

Šo punktu uzskata par izpildītu attiecībā uz gaisa kuģiem, kuri tiek pakļauti gaisa kuģa pārmeklēšanai, un to nepiemēro gadījumos, kad kritiskajās daļās iekļuvušas personas, uz kurām attiecas 1.3.2. un 4.1.1.7. punkts.

Ciktāl runa ir par b) un c) apakšpunktu, šo normu piemēro tikai kritiskajām daļām, kuras izmanto pārbaudītai reģistrētajai bagāžai un/vai pārbaudīti izlidojošie pasažieri, kas neizlido ar to pašu gaisa kuģi, ar kuru izlido šie pasažieri un apkalpes locekļi.

(*1)  Komisijas 2009. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1254/2009, ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (OV L 338, 19.12.2009., 17. lpp.).”;"

2)

1.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.2.3.   Prasības Savienības apkalpes identitātes kartēm un lidostas identitātes kartēm

1.2.3.1.   Savienības gaisa pārvadātāja nodarbināta apkalpes locekļa apkalpes identitātes karti un lidostas identitātes karti var izdot tikai, ja tā nepieciešama personas darba pienākumu pildīšanai un ja tai ir sekmīgi veikta pastiprināta iepriekšējās darbības pārbaude saskaņā ar 11.1.3. punktu.

1.2.3.2.   Apkalpes un lidostas identitātes kartes izdod uz laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus.

1.2.3.3.   Ja persona neiztur pastiprinātu iepriekšējās darbības pārbaudi, tās identitātes karti nekavējoties attiecīgi atspējo vai anulē un atdod attiecīgi kompetentajai iestādei, ekspluatantam vai izdevējiestādei.

1.2.3.4.   Kartes turētājs nēsā identitātes karti redzamā vietā, vismaz kamēr atrodas ierobežotas iekļuves drošības zonās.

Persona, kas nenēsā identitātes karti redzamā vietā ierobežotas iekļuves drošības zonās kurās neatrodas pasažieri, saņem aizrādījumu no personām, kas atbild par 1.5.1. punkta c) apakšpunkta īstenošanu, un vajadzības gadījumā par pārkāpumu tiek ziņots.

1.2.3.5.   Identitātes karti nekavējoties atdod šādos apstākļos:

a)

pēc attiecīgi kompetentās iestādes, ekspluatanta vai izdevējiestādes pieprasījuma;

b)

izbeidzot darba attiecības;

c)

mainoties darba devējam;

d)

mainoties nepieciešamībai iekļūt zonās, kurās iekļūt ir dota atļauja;

e)

beidzoties kartes derīguma termiņam;

f)

karti anulējot.

1.2.3.6.   Par identitātes kartes nozaudēšanu, nozagšanu vai neatdošanu nekavējoties ziņo izdevējiestādei.

1.2.3.7.   Elektronisku karti atspējo nekavējoties pēc tās atdošanas, derīguma termiņa beigšanās, anulēšanas vai paziņojuma saņemšanas par nozaudēšanu, zādzību vai neatdošanu.”;

3)

1.2.6.3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

ir piesaistīta uzņēmuma vai privātpersonas reģistrētā transportlīdzekļa lietotājam drošā transportlīdzekļu reģistrācijas datubāzē;”;

4)

1.2.6.3. punkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

“Elektroniskas transportlīdzekļu caurlaides ir elektroniski nolasāmas arī kontrolējamajā teritorijā.”;

5)

1.3.1.1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

sprāgstvielu palieku detektorus (ETD) kombinācijā ar rokas metāla detektoriem (HHMD);”;

6)

1.3.1.1. punktu papildina ar šādu g) un h) apakšpunktu:

“g)

iekārtas metālu detektēšanai apavos (SMD);

h)

iekārtas sprāgstvielu detektēšanai apavos (SED).”;

7)

1.3.1.1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

SMD un SED drīkst izmantot tikai kā pārbaudes papildlīdzekli.”;

8)

1.3.1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.1.3.

Tādu personu pārbaudei, kas nav pasažieri, sprāgstvielu meklēšanas suņus, ETD iekārtas un ETD kombinācijā ar SED iekārtām drīkst izmantot tikai kā papildu metodes vai arī – mainot šīs metodes personām neparedzamā secībā ar pārmeklēšanu ar rokām, ar pārmeklēšanu ar rokām kombinācijā ar SMD, WTMD vai drošības skeneriem.”;

9)

3.1.3. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Augstāk noteiktā informācija var tikt reģistrēta elektroniskā formā.”;

10)

4.0.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.0.3.

Pasažierus un viņu rokas bagāžu, kas ierodas no dalībvalsts, kurā gaisa kuģis bijis tranzītā pēc ierašanās no 4.B papildinājumā neminētas trešas valsts, vai Savienības lidostas, kur attiecīgā dalībvalsts atkāpjas no kopīgajiem pamatstandartiem Regulas (ES) Nr. 1254/2009 1. pantā noteiktajā kārtībā, uzskata par pasažieriem un rokas bagāžu, kas ierodas no trešas valsts, tad, ja nav apstiprinājuma, ka šie pasažieri un viņu rokas bagāža ir pārbaudīti saskaņā ar šo nodaļu.”;

11)

pievieno šādu 4.0.6. punktu:

“4.0.6.

Pasažierus un viņu rokas bagāžu, kas ierodas no Savienības lidostas, kur attiecīgā dalībvalsts atkāpjas no kopīgajiem pamatstandartiem Regulas (ES) Nr. 1254/2009 1. pantā noteiktajā kārtībā, uzskata par pasažieriem un rokas bagāžu, kas ierodas no trešas valsts, tad, ja nav apstiprinājuma, ka šie pasažieri un viņu rokas bagāža ir pārbaudīti saskaņā ar šo nodaļu.”;

12)

4.1.1.2. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

ETD kombinācijā ar rokas metāla detektoriem (HHMD);”;

13)

4.1.1.2. punktu papildina ar šādu g) un h) apakšpunktu:

“g)

iekārtas metālu detektēšanai apavos (SMD);

h)

iekārtas sprāgstvielu detektēšanai apavos (SED).”;

14)

4.1.1.9. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.1.9.

Sprāgstvielu meklēšanas suņus, ETD, SMD un SED var izmantot vienīgi par papildu pārbaudes līdzekļiem.”;

15)

4.1.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.3.1.

Pasažieru līdzpaņemtos LAG var atbrīvot no pārbaudēm ar LEDS iekārtām, tiem iebraucot SRA, ja LAG ir atsevišķās tvertnēs ar ne vairāk kā 100 mililitru vai ekvivalentu tilpību, kas ievietotas vienā caurspīdīgā daudzkārt noslēdzamā plastmasas maisiņā ar ne vairāk kā viena litra tilpību tā, ka saturs ērti satilpst maisiņā, kad tas ir pilnīgi noslēgts.”;

16)

4.1.3.2. punktu svītro;

17)

5.0.3. punktu groza šādi:

“5.0.3.

Reģistrēto bagāžu, kas ierodas no dalībvalsts, kurā gaisa kuģis bijis tranzītā pēc ierašanās no 5.A papildinājumā neminētas trešas valsts, vai Savienības lidostas, kur attiecīgā dalībvalsts atkāpjas no kopīgajiem pamatstandartiem Regulas (ES) Nr. 1254/2009 1. pantā noteiktajā kārtībā, uzskata par reģistrēto bagāžu, kas ierodas no trešas valsts, tad, ja nav apstiprinājuma, ka šī bagāža ir pārbaudīta saskaņā ar šo nodaļu.”;

18)

pievieno šādu 5.0.6. punktu:

“5.0.6.

Reģistrēto bagāžu, kas ierodas no Savienības lidostas, kur attiecīgā dalībvalsts atkāpjas no kopīgajiem pamatstandartiem Regulas (ES) Nr. 1254/2009 1. pantā noteiktajā kārtībā, uzskata par reģistrēto bagāžu, kas ierodas no trešas valsts, tad, ja nav apstiprinājuma, ka šī bagāža ir pārbaudīta saskaņā ar šo nodaļu.”;

19)

5. nodaļas 5.A papildinājumu aizstāj ar šādu:

“5.A PAPILDINĀJUMS

REĢISTRĒTĀ BAGĀŽA

TREŠĀS VALSTIS, KĀ ARĪ CITAS VALSTIS UN TERITORIJAS, KURĀM SASKAŅĀ AR LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU 355. PANTU NEPIEMĒRO MINĒTĀ LĪGUMA TREŠĀS DAĻAS VI SADAĻU UN KURAS TIEK ATZĪTAS PAR TĀDĀM, KAS PIEMĒRO DROŠĪBAS STANDARTUS, KURI IR LĪDZVĒRTĪGI KOPĪGAJIEM CIVILĀS AVIĀCIJAS DROŠĪBAS PAMATSTANDARTIEM

Attiecībā uz reģistrēto bagāžu ir atzīts, ka drošības standartus, kas līdzvērtīgi kopīgajiem civilās aviācijas drošības pamatstandartiem, piemēro turpmāk norādītās trešās valstis, kā arī citas valstis un teritorijas, kurām saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantu nepiemēro minētā līguma trešās daļas VI sadaļu.

Kanāda

Fēru Salas attiecībā uz Vagar lidostu

Grenlande attiecībā uz Kangerlussuaq lidostu

Gērnsija

Menas Sala

Džērsija

Melnkalne

Singapūras Republika attiecībā uz Singapore Changi lidostu

Izraēlas Valsts attiecībā uz Ben Gurion starptautisko lidostu

Amerikas Savienotās Valstis

Komisija nekavējoties informē dalībvalstu pilnvarotās iestādes, ja tās rīcībā ir informācija, kas norāda, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemērotie drošības standarti, kam ir būtiska ietekme uz aviācijas drošības vispārējo līmeni Savienībā, vairs nav līdzvērtīgi Savienības kopīgajiem pamatstandartiem.

Tiklīdz Komisijai ir informācija par darbībām, tostarp kompensējošiem pasākumiem, kas apliecina, ka trešās valsts vai attiecīgās citas valsts vai teritorijas piemēroto attiecīgo drošības standartu līdzvērtīgums ir atjaunots, par to nekavējoties tiek informētas dalībvalstu pilnvarotās iestādes.

;

20)

6.1.3. punktu svītro;

21)

6.8.3.6. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

sūtījuma saturs vai – attiecīgā gadījumā – norāde par konsolidējumu; un”;

22)

6.8.3.6. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Konsolidējuma gadījumā ACC3 vai ES aviācijas drošības novērtējumu saņēmušais oficiālais kravu aģents (RA3), kurš veicis konsolidāciju, iepriekš prasīto informāciju par katru atsevišķo sūtījumu uzglabā vismaz līdz sūtījuma plānotajam ierašanās laikam pirmajā lidostā Eiropas Savienībā, vai arī 24 stundas – ilgāko no šiem laika periodiem.”;

23)

pievieno šādu 6.8.3.8. punktu:

“6.8.3.8.

Tranzīta vai transfēra sūtījumus, kas tiek ievesti no 6.I papildinājumā uzskaitītas trešas valsts ar 6.8.3.6. punktam neatbilstošiem pavaddokumentiem, pirms nākamā lidojuma piemēro pasākumus saskaņā ar 6.7. nodaļu.”;

24)

pievieno šādu 6.8.3.9. punktu:

“6.8.3.9.

Tranzīta vai transfēra sūtījumus, kas tiek ievesti no 6.I papildinājumā neuzskaitītas trešas valsts ar 6.8.3.6. punktam neatbilstošiem pavaddokumentiem, pirms nākamā lidojuma piemēro pasākumus saskaņā ar 6.2. nodaļu. Sūtījumu, kas tiek ievesti no 6.F papildinājumā uzskaitītas trešas valsts, pavaddokumenti atbilst vismaz ICAO Sūtījumu drošības deklarācijas shēmai.”;

25)

pievieno šādu 11.0.8. un 11.0.9. punktu:

11.0.8.   Šajā nodaļā “radikalizācija” nozīmē sociālu procesu, kura laikā cilvēki pieņem ekstrēmus viedokļus, uzskatus un idejas, kas var novest pie terorisma.

11.0.9.   Šajā nodaļā, neskarot piemērojamos Savienības un valstu tiesību aktus, nosakot tāda indivīda uzticamību, kuram piemēro 11.1.3. un 11.1.4. punktā aprakstīto procesu, dalībvalstis ņem vērā vismaz:

a)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/681 (*2) II pielikumā norādītos pārkāpumus;

un

b)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/541 (*3) norādītos teroristiskos nodarījumus.

Nodarījumus, kas uzskaitīti b) apakšpunktā, uzskata par diskvalificējošiem noziegumiem.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem (OV L 119, 4.5.2016., 132. lpp.)."

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).”;"

26)

11.1. punktu aizstāj ar šādu:

“11.1.   PIEŅEMŠANA DARBĀ

11.1.1.   Personas, ko pieņem darbā īstenot pārbaudes, piekļuves kontroli un citus drošības kontroles pasākumus vai atbildēt par to īstenošanu ierobežotas iekļuves drošības zonā, ir sekmīgi izturējušas pastiprinātu iepriekšējās darbības pārbaudi.

11.1.2.   Personas, ko pieņem darbā īstenot pārbaudes, piekļuves kontroli un citus drošības kontroles pasākumus vai atbildēt par to īstenošanu ārpus ierobežotas iekļuves drošības zonas vai kas bez pavadības var piekļūt gaisa kravai un pastam, gaisa pārvadātāja pastam un gaisa pārvadātāja materiāliem, lidojuma laikā patērējamiem krājumiem un lidostu krājumiem, kuriem ir veiktas vajadzīgās drošības kontroles, ir sekmīgi izturējušas pastiprināto vai standarta iepriekšējās darbības pārbaudi. Ja šajā regulā nav noteikts citādi, pilnvarotā iestāde saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem nosaka, vai persona jāpakļauj pastiprinātai vai parastai iepriekšējās darbības pārbaudei.

11.1.3.   Saskaņā ar piemērojamajiem Savienības noteikumiem un dalībvalstu tiesību aktiem pastiprinātā iepriekšējās darbības pārbaudē vismaz:

a)

uz dokumentāru pierādījumu pamata noskaidro personas identitāti;

b)

iegūst informāciju par sodiem visās dzīvesvietas valstīs vismaz pēdējos piecos gados;

c)

iegūst informāciju par nodarbinātību, izglītību un to pārtraukumiem vismaz pēdējos piecos gados;

d)

iegūst izlūkdatus un citu attiecīgu valstu kompetentajām iestādēm pieejamu informāciju, kas tiek uzskatīta par attiecināmu, lai noteiktu personas piemērotību darbam jomā, kurā nepieciešama pastiprināta iepriekšējās darbības pārbaude.

11.1.4.   Saskaņā ar piemērojamajiem Savienības noteikumiem un dalībvalstu tiesību aktiem parastajā iepriekšējās darbības pārbaudē vismaz:

a)

uz dokumentāru pierādījumu pamata noskaidro personas identitāti;

b)

iegūst informāciju par sodiem visās dzīvesvietas valstīs vismaz pēdējos piecos gados;

c)

iegūst informāciju par nodarbinātību, izglītību un to pārtraukumiem vismaz pēdējos piecos gados.

11.1.5.   Standarta iepriekšējās darbības pārbaudei ir jābūt sekmīgi pabeigtai, pirms persona apgūst sākotnējo drošības apmācību, ja tā ietver piekļuvi informācijai, kura nav publiski pieejama, vadoties no drošības apsvērumiem. Ja nepieciešams, personām veic pastiprinātu iepriekšējās darbības pārbaudi, pirms tām atļauj īstenot pārbaudes, piekļuves kontroli un citus drošības kontroles pasākumus vai atbildēt par šo pasākumu izpildi ierobežotas iekļuves drošības zonā.

11.1.6.   Pastiprināto vai standarta iepriekšējās darbības pārbaudi uzskata par neizturētu, ja nav apmierinoši izpildīts kāds no 11.1.3. un 11.1.4. punktā norādītajiem elementiem vai kādā brīdī vai arī, ja jebkurā vēlākā laika brīdī tiek iegūta papildu informācija, par to, ka šie elementi nerada nepieciešamo ticamību par indivīda uzticamību.

Dalībvalstis cenšas izveidot piemērotus un efektīvus mehānismus, kas nodrošina dalīšanos informācijā valsts līmenī un ar citām valstīm, lai uzlabotu un izvērtētu informāciju, kas attiecas uz iepriekšējās darbības pārbaudi.

11.1.7.   Iepriekšējās darbības pārbaudes ietver arī vienu no sekojošām procedūrām:

a)

11.1.3. un 11.1.4. punktā noteikto elementu pastāvīgas pārlūkošanas mehānismu, kuru īstenojot attiecīgi kompetentajai iestādei, ekspluatantam vai izdevējiestādei, kā piemērojami, nekavējoties paziņo par katru atgadījumu, kas var ietekmēt indivīda uzticamības vērtējumu. Kārtību, kādā notiek paziņojumu, informācijas un tās satura apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, ekspluatantiem un tiesību subjektiem, nosaka un pārrauga saskaņā ar valsts tiesību normām; vai

b)

pastiprinātās iepriekšējās darbības pārbaudes atkārtotu veikšanu ar regulāriem intervāliem, kas nav ilgāki par 12 mēnešiem vai standarta iepriekšējās darbības pārbaudes veikšanu ne retāk kā reizi trijos gados.

11.1.8.   Visu to personu, kuras pieņem darbā atbilstoši 11.1.1. un 11.1.2. punktam, darbā pieņemšanas un atlases process aptver vismaz rakstisku pieteikumu un pārrunas, kas ļauj sākotnēji novērtēt personas spējas un prasmes.

11.1.9.   Personām, ko pieņem darbā drošības kontroles īstenošanai, ir garīgās un fiziskās spējas un prasmes, kas nepieciešamas tām paredzēto pienākumu efektīvai pildīšanai, un šīs personas tiek iepazīstinātas ar šo prasību kopumu darbā pieņemšanas un atlases procesa sākumā.

Šīs spējas un prasmes novērtē darbā pieņemšanas procesā un pirms pārbaudes laika beigām, ja tāds noteikts.

11.1.10.   Visu to personu darbā pieņemšanas dokumentus, ko pieņem darbā saskaņā ar 11.1.1. un 11.1.2. punktu, ieskaitot novērtēšanas pārbaužu rezultātus, glabā vismaz tik ilgi, kamēr ir spēkā šo personu darba līgumi.

11.1.11.   Lai pretdarbotos potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem, neatkarīgi no 11.2. punktā noteiktajām prasībām darbinieku apmācības saturam un prasmēm, Regulas (EK) Nr. 300/2008 12., 13. un 14. pantā norādītā ekspluatantu un tiesību subjektu drošības programma ietver piemērotu iekšējo politiku un ar to saistītus pasākumus, kas uzlabo darbinieku izpratni un veicina drošības kultūru.

11.1.12.   Iepriekšējās darbības pārbaudes, kas sekmīgi pabeigtas pirms 2020. gada 31. decembra, ir derīgas līdz derīguma beigām vai ne ilgāk kā līdz 2023. gada 30. jūnijam atkarā no tā, kas pienāk agrāk.”;

27)

11.1.2. punkta beigās iekļauj šādu teikumu:

“Pārbaudes pirms stāšanās darbā beidz piemērot līdz 2019. gada 31. jūlijam. Personām, kam ir veikta pārbaude pirms stāšanās darbā, iepriekšējās darbības pārbaudi veic ne vēlāk kā 2020. gada 30. jūnijā.”;

28)

11.2.2. punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“k)

spēju skaidri un pārliecināti sazināties; un”;

29)

11.2.2. punktam pievieno šādu l) apakšpunktu:

“l)

zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

30)

11.2.3.2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izpratne par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

31)

11.2.3.3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izpratne par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

32)

11.2.3.6. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

zināšanas par gaisa kuģu pārmeklēšanas tiesiskajām prasībām un elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju;”

33)

11.2.3.7. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

zināšanas par gaisa kuģa aizsardzību un neatļautas piekļuves novēršanu un elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

34)

11.2.3.8. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izpratne par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu un radikalizāciju.”;

35)

11.2.3.9. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izpratne par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

36)

11.2.3.10. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izpratne par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

37)

11.2.6.2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izpratne par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

38)

11.2.7. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

izpratne par attiecīgajām tiesiskajām prasībām un zināšanas par elementiem, kas palīdz izveidot stabilu un noturīgu drošības kultūru darba vietā un aviācijas jomā, cita starpā par potenciāliem darbinieku izraisītiem apdraudējumiem un radikalizāciju.”;

39)

11.3.1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

personām, kas veic pārbaudes ar rentgena vai EDS iekārtām, veic atkārtotu atestāciju vismaz ik pēc trim gadiem; un”;

40)

11.3.2. punktu aizstāj ar šādu:

“11.3.2.

Personas, kas veic pārbaudes ar rentgena vai EDS iekārtām, sākotnējās atestācijas vai apstiprināšanas ietvaros sekmīgi izpilda standartizētu attēlu interpretācijas testu.”;

41)

11.3.3. punktu aizstāj ar šādu:

“11.3.3.

Pāratestācija vai pārapstiprināšana personām, kas veic pārbaudes ar rentgena vai EDS iekārtām, ietver standartizētu attēla interpretācijas testu un snieguma izvērtēšanu.”;

42)

11.4.1. punktā dzēš šo daļu:

“Testu rezultātus paziņo personai un dokumentē, un tos var ņemt vērā, kad persona veic atkārtotās atestācijas vai apstiprināšanas procedūru.”;

43)

11.4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“11.4.2.

Ikviena pārbaudes operatora sniegumu izvērtē pēc katriem sešiem mēnešiem. Izvērtēšanas rezultātus:

a)

paziņo personai un dokumentē;

b)

izmanto, lai noteiktu trūkumus un turpmāko apmācību un testēšanu, kas pielāgota minēto trūkumu novēršanai; un

c)

var ņemt vērā pārsertificēšanā vai pārapstiprināšanā.”;

44)

11.5.1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tā ir izturējusi pastiprinātu iepriekšējās darbības pārbaudi saskaņā ar 11.1.3. punktu;”;

45)

11.6.3.5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tā ir tikusi pakļauta pastiprinātai iepriekšējās darbības pārbaudei saskaņā ar 11.1.3. punktu;”;

46)

11.6.5.5. punktam pievieno šādu teikumu:

“Parafēšanu katrā lappusē var aizstāt ar visa dokumenta elektronisko parakstu.”;

47)

pievieno šādus 12.0.4. un 12.0.5. punktu:

12.0.4.   Ja tiek kombinēti vairāki drošības aprīkojuma veidi, katram no tiem ir jāatbilst noteiktajām specifikācijām un šajā nodaļā izklāstītajiem standartiem gan atsevišķi, gan kombinācijā.

12.0.5.   Iekārtas izvietojamas, uzstādāmas un kopjamas atbilstoši iekārtu ražotāju prasībām.”;

48)

12.1.1.8. punktu svītro;

49)

pēdējo 12.5.1.1. punkta teikumu aizstāj ar šādu:

“Ja izmanto CTI TIP ar EDS iekārtām, ko izmanto vienīgi reģistrētās bagāžas pārbaudēm, b) apakšpunkta prasības piemēro tikai no 2020. gada 1. septembra.”;

50)

pievieno šādu 12.11.2.3. punktu:

“12.11.2.3.

Drošības skeneriem, kas uzstādīti no 2021. gada 1. janvāra, piemēro 2.1. standartu.”;

51)

12.12. punktu aizstāj ar šādu:

“12.12.   APAVU SKENĒŠANAS IEKĀRTA

12.12.1.   Vispārīgie principi

12.12.1.1.   Iekārtas metālu detektēšanai apavos (SMD) spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt vismaz noteiktus metāla priekšmetus gan atsevišķi, gan kombinācijā.

12.12.1.2.   Iekārtas sprāgstvielu detektēšanai apavos (SMD) spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt vismaz noteiktas sprāgstvielas.

12.12.1.3.   Atklāšanu ar SMD un SED neiespaido metāla priekšmetu vai sprāgstvielu novietojums un novietojuma virziens.

12.12.1.4.   SMD un SED novietojami uz cietas pamatnes.

12.12.1.5.   SMD un SED ir vizuāls indikators, kas rāda, ka iekārta darbojas.

12.12.1.6.   SMD un SED atklāšanas iestatījumu regulēšanas līdzekļi ir aizsargāti un pieejami vienīgi pilnvarotām personām.

12.12.1.7.   SMD raida vismaz vizuālu trauksmes signālu un akustisku trauksmes signālu, atklājot 12.12.1.1. punktā noteiktos metāla priekšmetus. Abi trauksmes signālu veidi ir uztverami viena metra rādiusā.

12.12.1.8.   SED raida vismaz vizuālu trauksmes signālu un akustisku trauksmes signālu, atklājot 12.12.1.2. punktā noteiktās sprāgstvielas. Abi trauksmes signālu veidi ir uztverami viena metra rādiusā.

12.12.2.   Standarti SMD

12.12.2.1.   Ir divi SMD standarti. Sīki izstrādātas prasības minētajiem standartiem ir izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

12.12.2.2.   Visi SMD, ko izmanto tikai to personu pārbaudēm, kas nav pasažieri, atbilst vismaz 1. standartam.

12.12.2.3.   Visi SMD, ko izmanto pasažieru pārbaudēm, atbilst 2. standartam.

12.12.2.4.   Visi SMD spēj konstatēt WTMD raidītā trauksmes signāla cēloni zonā no apava atbalsta virsmas līdz vismaz 35 cm augstumam.

12.12.3.   Standarts SED

12.12.3.1.   Sīki izstrādātas prasības šim standartam izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”;

52)

pievieno šādu 12.14. punktu:

“12.14.   SPRĀGSTVIELU IZGAROJUMU DETEKTORI (EVD)

12.14.1.    EVD standarti

12.14.1.1.   Visi EVD, ko izmanto reģistrētās bagāžas vai kravas pārbaudēm, atbilst vismaz 1. standartam.

12.14.1.2.   Visi EVD, ko izmanto personu vai rokas bagāžas pārbaudēm, atbilst vismaz 3. standartam.

12.14.1.3.   Sīki izstrādātas prasības šiem standartiem izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”


(*1)  Komisijas 2009. gada 18. decembra Regula (ES) Nr. 1254/2009, ar ko nosaka kritērijus, lai ļautu dalībvalstīm atkāpties no kopējiem pamatstandartiem civilās aviācijas drošības jomā un pieņemt alternatīvus drošības pasākumus (OV L 338, 19.12.2009., 17. lpp.).”;

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Direktīva (ES) 2016/681 par pasažieru datu reģistra (PDR) datu izmantošanu teroristu nodarījumu un smagu noziegumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem (OV L 119, 4.5.2016., 132. lpp.).

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Direktīva (ES) 2017/541 par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI un groza Padomes Lēmumu 2005/671/TI (OV L 88, 31.3.2017., 6. lpp.).”;”


Top