Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0015

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/15 (2018. gada 14. decembris), ar ko pieņem trešo atjaunināto stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu (izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8522)

C/2018/8522

OJ L 7, 9.1.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/15/oj

9.1.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 7/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/15

(2018. gada 14. decembris)

ar ko pieņem trešo atjaunināto stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2018) 8522)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 21. maija Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 92/43/EEK 1. panta c) punkta iii) apakšpunktā minētais stepes bioģeogrāfiskais reģions ietver Savienības teritoriju daļā Rumānijas, kā noteikts bioģeogrāfiskajā kartē, ko 2005. gada 20. aprīlī apstiprinājusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar minētās direktīvas 20. pantu (“Biotopu komiteja”).

(2)

Stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sākotnējais saraksts Direktīvas 92/43/EEK nozīmē tika pieņemts ar Komisijas Lēmumu 2008/966/EK (2). Šis saraksts pēdējoreiz atjaunināts ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/736/ES (3).

(3)

Teritorijas, kas iekļautas stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā, ietilpst Natura 2000 tīklā, kas ir būtisks Savienības bioloģiskās daudzveidības aizsardzības elements. Lai panāktu turpmāku virzību Natura 2000 tīkla faktiskā izveidē, sakarā ar minētā tīkla dinamisko pielāgošanu Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstus regulāri pārskata.

(4)

Laikposmā no 2017. gada 19. jūnija līdz 2018. gada 2. martam Rumānija ir ierosinājusi par stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgām teritorijām Direktīvas 92/43/EEK 1. panta nozīmē papildus noteikt arī citas teritorijas. Rumānija ir arī iesniegusi izmaiņas informācijā par teritorijām, kas iekļautas stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstā.

(5)

Pamatojoties uz saraksta projektu, kuru Komisija sagatavojusi, vienojoties ar attiecīgo dalībvalsti, un kurā turklāt norādīts, kurās teritorijās sastopami prioritāri dabīgie biotopi vai prioritāras sugas, būtu jāpieņem atjaunināts to teritoriju saraksts, kuras stepes bioģeogrāfiskajā reģionā izraudzītas par Kopienā nozīmīgām teritorijām. Uz jauniekļautajām teritorijām attiecas Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 4. punkts un 6. pants.

(6)

Direktīvas 92/43/EEK 11. pantā noteiktās uzraudzības gaitā zināšanas par dabīgo biotopu un sugu eksistenci un izplatību pastāvīgi papildinās. Tāpēc teritoriju izvērtēšanu un atlasi Savienības līmenī veica, izmantojot pilnīgāko tobrīd pieejamo informāciju.

(7)

Attiecībā uz stepes bioģeogrāfisko reģionu Rumānija vēl nav ierosinājusi pietiekami daudz teritoriju, lai izpildītu Direktīvas 92/43/EEK prasības saistībā ar konkrētiem biotopiem un sugām. Turklāt zināšanas par dažu Direktīvas 92/43/EEK I pielikumā minēto dabīgo biotopu un dažu II pielikumā minēto sugu eksistenci un izplatību joprojām ir nepilnīgas. Tāpēc attiecībā uz šiem biotopiem un sugām Natura 2000 tīkla izveidi nevar uzskatīt par pabeigtu.

(8)

Skaidrības un pārredzamības labad Īstenošanas lēmums 2013/736/ES būtu jāatceļ.

(9)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biotopu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo pieņem trešo atjaunināto stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju sarakstu, kas izklāstīts pielikumā.

2. pants

Īstenošanas lēmumu 2013/736/ES atceļ.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2018. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 12. decembra Lēmums 2008/966/EK, ar ko atbilstīgi Padomes Direktīvai 92/43/EEK pieņem Kopienas nozīmes teritoriju sākotnējo sarakstu stepju bioģeogrāfiskajam reģionam (OV L 344, 20.12.2008., 117. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 7. novembra Īstenošanas lēmums 2013/736/ES, ar kuru pieņem Kopienas nozīmes teritoriju otro atjaunināto sarakstu stepes bioģeogrāfiskajam reģionam (OV L 350, 21.12.2013., 36. lpp.).


PIELIKUMS

Trešais atjauninātais stepes bioģeogrāfiskā reģiona Kopienā nozīmīgo teritoriju saraksts

Katru Kopienā nozīmīgo teritoriju (KNT) identificē pēc Natura 2000 formātā iesniegtās informācijas, kura ietver atbilstošo karti. Šo informāciju valsts kompetentās iestādes ir nosūtījušas saskaņā ar Direktīvas 92/43/EEK 4. panta 1. punkta otro daļu.

Tabulā norādīta šāda informācija:

A

:

KNT kods, ko veido deviņas rakstu zīmes, no kurām pirmās divas ir dalībvalsts ISO kods;

B

:

KNT nosaukums;

C

:

zvaigznīte (*) nozīmē to, ka KNT atrodams vismaz viens prioritārais dabīgais biotops un/vai prioritārā suga Direktīvas 92/43/EEK 1. panta nozīmē;

D

:

KNT platība hektāros vai KNT garums kilometros;

E

:

KNT ģeogrāfiskās koordinātas (ģeogrāfiskais platums un ģeogrāfiskais garums) decimālgrādos.

Visa informācija pievienotajā Savienības sarakstā ir pamatota ar datiem, kurus ierosinājusi, nosūtījusi un validējusi Rumānija.

A

B

C

D

E

KNT kods

KNT nosaukums

*

KNT platība (ha)

KNT garums (km)

KNT ģeogrāfiskās koordinātas

 

 

 

 

 

Ģeogrāfiskais garums

Ģeogrāfiskais platums

ROSCI0005

Balta Albă — Amara — Jirlău — Lacul Sărat Câineni

*

6 397,6

 

27,316536

45,289225

ROSCI0006

Balta Mică a Brăilei

 

20 665,5

 

27,906128

44,943669

ROSCI0012

Brațul Măcin

*

10 433,2

 

28,118842

44,867642

ROSCI0022

Canaralele Dunării

*

26 109,9

 

27,899211

44,246708

ROSCI0053

Dealul Alah Bair

*

193,5

 

28,218786

44,501053

ROSCI0060

Dealurile Agighiolului

*

1 514,1

 

28,83043

45,041464

ROSCI0065

Delta Dunării

*

453 645,5

 

29,198361

45,052417

ROSCI0067

Deniz Tepe

*

414,4

 

28,688092

45,003028

ROSCI0071

Dumbrăveni — Valea Urluia — Lacul Vederoasa

*

18 024,4

 

27,879294

44,147972

ROSCI0072

Dunele de nisip de la Hanul Conachi

*

249,2

 

27,578975

45,571839

ROSCI0083

Fântânița Murfatlar

*

577,5

 

28,386333

44,154403

ROSCI0103

Lunca Buzăului

*

9 575,4

 

27,001089

45,075905

ROSCI0105

Lunca Joasă a Prutului

*

5 753,4

 

28,179103

45,418505

ROSCI0114

Mlaștina Hergheliei — Obanul Mare și Peștera Movilei

*

231,7

 

28,583339

43,83785

ROSCI0123

Munții Măcinului

*

16 926,6

 

28,303483

45,155361

ROSCI0131

Oltenița — Mostiștea — Chiciu

 

11 521,2

 

26,813089

44,101503

ROSCI0133

Pădurea Bădeana

*

62,3

 

27,571833

46,156728

ROSCI0134

Pădurea Balta — Munteni

 

85,8

 

27,464731

45,948678

ROSCI0139

Pădurea Breana — Roșcani

*

155

 

27,994822

45,926528

ROSCI0149

Pădurea Eseschioi — Lacul Bugeac

*

2 942,8

 

27,437842

44,081742

ROSCI0151

Pădurea Gârboavele

*

219,8

 

27,997914

45,576669

ROSCI0157

Pădurea Hagieni — Cotul Văii

*

3 680,1

 

28,427772

43,742622

ROSCI0162

Lunca Siretului Inferior

*

24 980,6

 

27,270253

45,878

ROSCI0163

Pădurea Mogoș — Mâțele

*

65,5

 

27,948678

45,721917

ROSCI0165

Pădurea Pogănești

*

173,5

 

28,0255

45,976192

ROSCI0169

Pădurea Seaca — Movileni

*

50,7

 

27,533314

46,288261

ROSCI0172

Pădurea și Valea Canaraua Fetii — Iortmac

*

13 636,7

 

27,611631

44,027705

ROSCI0175

Pădurea Tălășmani

 

54,3

 

27,840661

46,122075

ROSCI0178

Pădurea Torcești

 

132,1

 

27,490425

45,680747

ROSCI0191

Peștera Limanu

 

21,4

 

28,522075

43,807069

ROSCI0201

Podișul Nord Dobrogean

*

84875

 

28,48925

44,766353

ROSCI0213

Râul Prut

 

10 583,4

 

28,127055

46,129622

ROSCI0215

Recifii Jurasici Cheia

*

5 654,5

 

28,453094

44,483892

ROSCI0259

Valea Călmățuiului

*

18 125,7

 

27,416908

44,953353

ROSCI0278

Bordușani — Borcea

*

5 847,5

 

27,913892

44,520333

ROSCI0286

Colinele Elanului

*

741,4

 

28,12623

46,400597

ROSCI0290

Coridorul Ialomiței

*

27 109,2

 

26,883194

44,602303

ROSCI0305

Ianca — Plopu — Sărat — Comăneasca

*

3 234,5

 

27,717489

45,227367

ROSCI0307

Lacul Sărat — Brăila

*

329,4

 

27,895547

45,207547

ROSCI0309

Lacurile din jurul Măscurei

 

1139

 

27,539814

46,388753

ROSCI0315

Lunca Chineja

 

923,9

 

28,037417

45,761705

ROSCI0319

Mlaștina de la Fetești

 

2 110,9

 

27,802817

44,340708

ROSCI0340

Cuiugiuc

*

139

 

27,51245

44,034981

ROSCI0343

Pădurile din Silvostepa Mostiștei

*

2 115,3

 

26,725792

44,242261

ROSCI0353

Peștera — Deleni

 

2 549,3

 

28,083069

44,115219

ROSCI0360

Râul Bârlad între Zorleni și Gura Gârbăvoțului

 

2 478,8

 

27,66963

46,20675

ROSCI0389

Sărăturile de la Gura Ialomiței — Mihai Bravu

*

3 488,6

 

27,75385

44,755803

ROSCI0398

Straja — Cumpăna

 

1 099,8

 

28,504836

44,091892

ROSCI0412

Ivrinezu

 

411,1

 

28,003356

44,249917


Top