EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0815

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/815 (2018. gada 1. jūnijs) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem (Dokuments attiecas uz EEZ.)

C/2018/3303

OJ L 137, 4.6.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/815/oj

4.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 137/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/815

(2018. gada 1. jūnijs)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 497. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Lai izvairītos no traucējumiem starptautiskajos finanšu tirgos un nepieļautu iestāžu sodīšanu, piemērojot tām augstākas pašu kapitāla prasības esošo trešo valstu centrālo darījumu partneru atzīšanas procesu laikā, Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā tika noteikts pārejas periods, kura laikā visus trešo valstu centrālos darījumu partnerus, ar kuriem iestādes, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, veic darījumu tīrvērti, minētās iestādes var uzskatīt par atbilstīgiem centrālajiem darījumu partneriem.

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 tika grozīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2) attiecībā uz dažiem elementiem, ko izmanto, aprēķinot iestāžu pašu kapitāla prasības riska darījumiem ar trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem. Attiecīgi Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punktā ir minēta prasība konkrētiem trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem ierobežotu periodu ziņot par sākotnējās drošības rezerves kopsummu, ko tie saņēmuši no saviem tīrvērtes dalībniekiem. Minētais pārejas periods atbilst periodam, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā.

(3)

Abiem pārejas periodiem bija jābeidzas 2014. gada 15. jūnijā.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 3. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt īstenošanas aktu, ar ko izņēmuma gadījumiem pārejas periodu pašu kapitāla prasībām pagarinātu par sešiem mēnešiem. Šis pagarinājums būtu jāpiemēro arī termiņiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punktā. Jaunākie grozījumi minētajos pārejas periodos tika veikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2241 (3), kurā tie pagarināti līdz 2018. gada 15. jūnijam.

(5)

No tiem centrālajiem darījumu partneriem, kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs un kas jau ir iesnieguši pieteikumus atzīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde jau ir atzinusi 32 centrālos darījumu partnerus. Pārējie trešo valstu centrālie darījumu partneri joprojām gaida atzīšanu, un to atzīšanas process netiks pabeigts pirms 2018. gada 15. jūnija. Ja pārejas periods netiks pagarināts, finanšu iestādēm, kuras Savienībā veic uzņēmējdarbību (vai to meitassabiedrībām, kas uzņēmējdarbību veic ārpus Savienības) un kurām ir riska darījumi ar šiem pārējiem trešo valstu centrālajiem darījumu partneriem, nāksies ievērojami palielināt savu pašu kapitālu šiem riska darījumiem, kas varētu izraisīt to, ka šīs iestādes izbeidz savu darbību šajos centrālajos darījumu partneros kā tiešie dalībnieki vai – vismaz pagaidu statusā – nodod tīrvērtes pakalpojumu sniegšanu šo iestāžu klientiem un līdz ar to tirgos, kuros darbojas šie centrālie darījumu partneri, tiek izraisīti smagi traucējumi.

(6)

Tādēļ pēc Īstenošanas regulā (ES) 2017/2241 noteiktā pārejas perioda pagarinājuma beigām saglabātos nepieciešamība izvairīties no traucējumiem tirgos ārpus Eiropas Savienības, kuru rezultātā iepriekš tika pagarināti pārejas periodi, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā. Pārejas perioda papildu pagarināšanai būtu jāļauj iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai to meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības), izvairīties no pašu kapitāla prasību ievērojamas palielināšanas sakarā ar to, ka nav pabeigts atzīšanas process attiecībā uz tiem centrālajiem darījumu partneriem, kas pieņemamā un pieejamā veidā sniedz konkrētos tīrvērtes pakalpojumus, kuri nepieciešami iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā (vai to meitasuzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības). Tāpēc ir lietderīgi pagarināt pārejas periodus vēl par sešiem mēnešiem.

(7)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā līdz 2018. gada 16. jūnijam, lai nodrošinātu, ka spēkā esošie pārejas periodi tiek pagarināti pirms to termiņa beigām. Vēlāka stāšanās spēkā varētu radīt negatīvas sekas attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, tirgiem, kuros tie darbojas, un iestādēm, kas veic riska darījumus ar šiem centrālajiem darījumu partneriem.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Eiropas Banku komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 575/2013 497. panta 2. punktā un Regulas (ES) Nr. 648/2012 89. panta 5.a punkta otrajā daļā minētos 15 mēnešu periodus, attiecībā uz kuriem visnesenākais pagarinājums veikts ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/2241, pagarina vēl par sešiem mēnešiem līdz 2018. gada 15. decembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 1. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.),

(3)  Komisijas 2017. gada 6. decembra Īstenošanas regula (ES) 2017/2241 par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) Nr. 648/2012 noteikto pārejas periodu pagarināšanu attiecībā uz pašu kapitāla prasībām riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem (OV L 322, 7.12.2017., 27. lpp.).


Top