EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0105

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/105 (2017. gada 27. oktobris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 groza attiecībā uz Etiopijas iekļaušanu augsta riska trešo valstu sarakstā pielikuma I punkta tabulā (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7136

OV L 19, 24.1.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/105/oj

24.1.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 19/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2018/105

(2017. gada 27. oktobris),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2016/1675 groza attiecībā uz Etiopijas iekļaušanu augsta riska trešo valstu sarakstā pielikuma I punkta tabulā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībai ir jānodrošina tās finanšu sistēmas integritātes iedarbīga aizsardzība un pienācīga darbība un jāaizsargā iekšējais tirgus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu. Tāpēc Direktīvā (ES) 2015/849 paredzēts, ka Komisijai būtu jāapzina augsta riska trešās valstis, kurām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmos pastāv stratēģiskas nepilnības, kas rada nozīmīgu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai.

(2)

Apzinot augsta riska trešās valstis, ir jāņem vērā jaunākā pieejamā informācija, jo īpaši jaunākie FATF publiskie paziņojumi, FATF dokuments “Centieni uzlabot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas prasību izpildi pasaules mērogā: nepārtraukts process” un FATF starptautiskās sadarbības pārskata grupas ziņojumi attiecībā uz riskiem, ko rada atsevišķas trešās valstis.

(3)

FATF norādīja Etiopiju kā valsti, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada apdraudējumu starptautiskajai finanšu sistēmai.

(4)

Ņemot vērā starptautiskās finanšu sistēmas augsto integrācijas līmeni, ciešās saiknes starp tirgus dalībniekiem, lielo Savienībā ienākošo un izejošo pārrobežu darījumu skaitu, kā arī tirgus atvērtības pakāpi, Komisija tādējādi uzskata, ka apdraudējums, ko nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīma nepilnības rada starptautiskajai finanšu sistēmai, attiecas arī uz Savienības finanšu sistēmu.

(5)

Kā liecina jaunākā nozīmīgā informācija, Komisijas analīzē secināts, ka Etiopija būtu jāuzskata par trešo valsti, kurai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un teroristu finansēšanas novēršanas režīmā ir stratēģiskas nepilnības, kas rada nozīmīgu apdraudējumu Savienības finanšu sistēmai (ņemot vērā Direktīvas (ES) 2015/849 9. pantā izklāstītos kritērijus). Taču Etiopija ir rakstveidā paudusi augsta līmeņa politisku apņemšanos novērst konstatētās nepilnības un sadarbībā ar FATF ir sagatavojusi rīcības plānu, kas tai ļautu izpildīt Direktīvas (ES) 2015/849 prasības. Tāpēc Etiopija būtu jāiekļauj Komisijas Deleģētās Regulas (ES) 2016/1675 (2) pielikuma I punkta tabulā. Komisija atkārtoti izvērtēs šīs valsts statusu, ņemot vērā iepriekš minētās apņemšanās īstenošanu.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2016/1675,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās Regulas (ES) 2016/1675 pielikuma I punkta tabulā iekļauj šādu rindu:

“10.

Etiopija”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1675 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/849, norādot augsta riska trešās valstis, kurās ir stratēģiskas nepilnības (OV L 254, 20.9.2016., 1. lpp.).


Top