Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2364

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/2364 (2017. gada 18. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/7691

OJ L 337, 19.12.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2364/oj

19.12.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/17


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/2364

(2017. gada 18. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES groza attiecībā uz piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (1), un jo īpaši tās 17. panta 4. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Ar Lēmumu 2014/115/ES (2) Padome apstiprināja Protokolu, ar ko groza Nolīgumu par publisko iepirkumu (“Nolīgums”) (3), kas noslēgts Pasaules Tirdzniecības organizācijas ietvaros. Nolīgums ir daudzpusējs instruments, un tā mērķis ir Nolīguma pusēm savstarpēji atvērt publiskā iepirkuma tirgus. Nolīgumu piemēro visiem iepirkuma līgumiem, kuru vērtība sasniedz vai pārsniedz summas (“robežvērtības”), kas ir paredzētas Nolīgumā un noteiktas kā speciālās aizņēmuma tiesības.

(2)

Viens no Direktīvas 2014/25/ES mērķiem ir ļaut līgumslēdzējiem, kas piemēro minēto direktīvu, vienlaikus ievērot Nolīgumā paredzētās saistības. Lai to panāktu, minētajā direktīvā paredzētās robežvērtības attiecībā uz publiskajiem līgumiem, uz kuriem attiecas arī Nolīgums, būtu jāpielāgo, lai nodrošinātu to atbilstību Nolīgumā noteikto robežvērtību euro ekvivalentiem, kas noapaļoti līdz tuvākajam tūkstotim.

(3)

Konsekvences labad ir lietderīgi pielāgot arī tās robežvērtības Direktīvā 2014/25/ES, kuras nav ietvertas Nolīguma darbības jomā.

(4)

Tāpēc Direktīva 2014/25/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2014/25/ES 15. pantu groza šādi:

1)

panta a) punktā summu “EUR 418 000” aizstāj ar summu “EUR 443 000”;

2)

panta b) punktā summu “EUR 5 225 000” aizstāj ar summu “EUR 5 548 000”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2018. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

(2)  Padomes 2013. gada 2. decembra Lēmums 2014/115/ES par to, lai noslēgtu Protokolu, ar ko groza Nolīgumu par publisko iepirkumu (OV L 68, 7.3.2014., 1. lpp.).

(3)  OV L 68, 7.3.2014., 4. lpp.


Top