Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1227

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1227 (2017. gada 20. marts) par līmētu laminētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotu būvmateriālu masīvkoka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību un ar ko groza Lēmumu 2005/610/EK (Dokuments attiecas uz EEZ. )

C/2017/1702

OJ L 177, 8.7.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1227/oj

8.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 177/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2017/1227

(2017. gada 20. marts)

par līmētu laminētu koka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotu būvmateriālu masīvkoka izstrādājumu, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, klasifikācijas nosacījumiem bez testēšanas attiecībā uz to ugunsdrošību un ar ko groza Lēmumu 2005/610/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta Regulu (ES) Nr. 305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK (1), un jo īpaši tās 27. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/364 (2) pieņēma sistēmu būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikācijai. Minētā deleģētā regula citu būvizstrādājumu starpā attiecas uz līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem un ķīļrievsavienotiem būvmateriālu masīvkoka izstrādājumiem.

(2)

Komisijas Lēmumā 2005/610/EK (3) ir noteiktas ugunsdrošības īpašību klases minētā lēmuma pielikuma 1. tabulā iekļautajiem līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080. Tomēr minēto izstrādājumu veiktā testēšana ir par pamatu tam, ka minētajā lēmumā šiem izstrādājumiem noteiktie nosacījumi tiek koriģēti.

(3)

Testos ir pierādīts, ka līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotiem būvmateriālu masīvkoka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, ir stabilas un paredzamas īpašības attiecībā uz ugunsdrošību, ja tie atbilst noteiktiem nosacījumiem saistībā ar koksnes minimālo vidējo blīvumu un izstrādājuma minimālo vidējo biezumu.

(4)

Tādēļ līmēti laminēti koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienoti būvmateriālu masīvkoka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, ja ievēroti minētie nosacījumi, būtu jāuzskata par atbilstošiem konkrētai ugunsdrošības klasei, kas noteikta Deleģētajā regulā (ES) 2016/364, bez vajadzības veikt turpmāku testēšanu.

(5)

Tādēļ juridiskās skaidrības labad Lēmuma 2005/610/EK pielikuma 1. tabula būtu jāsvītro, un attiecībā uz līmētiem laminētiem koka izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, būtu jāpiemēro šīs regulas pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Līmētus laminētus koka izstrādājumus, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienotus būvmateriālu masīvkoka izstrādājumus, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497, ja tie atbilst pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, uzskata par atbilstīgiem pielikumā norādītajai īpašību klasei bez vajadzības veikt testēšanu.

2. pants

Lēmuma 2005/610/EK pielikuma 1. tabulu svītro.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 88, 4.4.2011., 5. lpp.

(2)  Komisijas 2015. gada 1. jūlija Deleģētā regula (ES) 2016/364 par būvizstrādājumu ugunsdrošības klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 305/2011 (OV L 68, 15.3.2016., 4. lpp.).

(3)  Komisijas 2005. gada 9. augusta Lēmums 2005/610/EK par ugunsdrošības klašu noteikšanu noteiktiem būvizstrādājumiem (OV L 208, 11.8.2005., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Izstrādājumi (1)

Minimālais vidējais blīvums (2)

(kg/m3)

Minimālais vispārīgais biezums

(mm)

Klase (3)

Līmēti laminēti koka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 14080, un ķīļrievsavienoti būvmateriālu masīvkoka izstrādājumi, uz kuriem attiecas harmonizētais standarts EN 15497

380

22

D-s2, d0


(1)  Attiecas uz visiem veidiem un līmēm, uz ko attiecas izstrādājuma standarti.

(2)  Kodēts saskaņā ar standartu EN 13238.

(3)  Klase ir noteikta Deleģētās regulas (ES) 2016/364 pielikuma 1. tabulā.


Top