EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0160

Komisijas Regula (ES) 2017/160 (2017. gada 20. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

OJ L 27, 1.2.2017, p. 1–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/160/oj

1.2.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 27/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2017/160

(2017. gada 20. janvāris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 338/97 reglamentē tirdzniecību ar tās pielikumā uzskaitīto dzīvnieku un augu sugu īpatņiem. Pielikumā ir uzskaitītas sugas, kas minētas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (“Konvencija”) papildinājumos, kā arī sugas, kuru saglabāšanās stāvoklis ir tāds, kas prasa reglamentēt vai uzraudzīt šo sugu tirdzniecību no Savienības, uz Savienību un Savienības teritorijā.

(2)

Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā, kas norisinājās Johannesburgā (Dienvidāfrika) no 2016. gada 24. septembra līdz 4. oktobrim, tika veikti daži grozījumi Konvencijas papildinājumos. Šie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos.

(3)

Konvencijas I papildinājumā tika iekļautas šādas ģintis vai sugas, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikumā: Abronia anzuetoi, Abronia campbelli, Abronia fimbriata, Abronia frosti, Abronia meledona, Cnemaspis psychedelica, Lygodactylus williamsi, Telmatobius culeus, Polymita spp.

(4)

No Konvencijas II papildinājuma uz I papildinājumu tika pārvietotas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma un jāiekļauj A pielikumā: Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis gigantea, Manis javanica, Manis pentadactyla, Manis temminckii, Manis tetradactyla, Manis tricuspis, Macaca sylvanus, Psittacus erithacus, Shinisaurus crocodilurus, Sclerocactus blainei, Sclerocactus cloverae, Sclerocactus sileri.

(5)

No Konvencijas I papildinājuma uz II papildinājumu tika pārvietoti šādi taksoni, kuri attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma un jāiekļauj B pielikumā: Puma concolor coryi, Puma concolor cougar, Equus zebra zebra, Lichenostomus melanops cassidix, Ninox novaeseelandiae undulata, Crocodylus acutus (Sispatas līča populācija Kolumbijā, ar norādi), Crocodylus porosus (Malaizijas populācijas, ar norādi), Dyscophus antongilii.

(6)

Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas šādas dzimtas, ģintis vai sugas, kuras attiecīgi būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikumā: Capra caucasica, Abronia spp. (ar norādi par Abronia aurita, Abronia gaiophantasma, Abronia montecristoi, Abronia salvadorensis un Abronia vasconcelosii un izņemot I papildinājumā uzskaitītās sugas), Rhampholeon spp., Rieppeleon spp., Paroedura masobe, Atheris desaixi, Bitis worthingtoni, Lanthanotidae (ar norādi), Cyclanorbis elegans, Cyclanorbis senegalensis, Cycloderma aubryi, Cycloderma frenatum, Rafetus euphraticus, Trionyx triunguis, Dyscophus guineti, Dyscophus insularis, Scaphiophryne boribory, Scaphiophryne marmorata, Scaphiophryne spinosa, Paramesotriton hongkongensis, Carcharhinus falciformis (ar norādi), Alopias spp. (ar norādi), Mobula spp. (ar norādi), Holacanthus clarionensis, Nautilidae, Beaucarnea spp., Dalbergia spp. (ar norādi), Guibourtia demeusei (ar norādi), Guibourtia pellegriniana (ar norādi), Guibourtia tessmannii (ar norādi), Pterocarpus erinaceus, Adansonia grandidieri (ar norādi), Siphonochilus aethiopicus (ar norādi).

(7)

No Konvencijas II papildinājuma tika svītrotas šādas sugas, kuras attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma: Bison bison athabascae, Tillandsia mauryana.

(8)

Konvencijas II papildinājumā tika iekļautas sugas, kas līdz šim bija uzskaitītas III papildinājumā un kas attiecīgi būtu jāsvītro no Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikuma.

(9)

Abronia graminea un Salamandra algira, kas līdz šim bija uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā, būtu no turienes jāsvītro, jo Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā tās iekļāva attiecīgi Konvencijas II un III papildinājumā.

(10)

Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā pieņēma vai grozīja vairākas norādes par Konvencijas papildinājumos iekļautām sugām vai ģintīm, un tas ir jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos (norādes par sugu Vicugna vicugna, Panthera leo, Crocodylus moreletti, Bulnesia sarmientoi, ģinti Aquilaria spp. un Gyrinops spp., ģinti Dalbergia spp., sugu Guibourtia demeusei, Guibourtia pellegriniana un Guibourtia tessmannii un sugu Adansonia grandidieri).

(11)

Savienība nav paredzējusi atrunas ne par vienu no minētajiem grozījumiem.

(12)

Konvencijas Pušu konferences 17. sesijā tika pieņemtas jaunas atsauces uz dzīvnieku un augu nomenklatūru.

(13)

Konvencijas III papildinājumā nesen tika iekļautas šādas sugas: Salamandra algira pēc Alžīrijas lūguma; Chelydra serpentina, Apalone ferox, Apalone mutica un Apalone spinifera pēc Amerikas Savienoto Valstu lūguma; Potamotrygon spp. (ar norādi) un Hypancistrus zebra pec Brazīlijas lūguma; Potamotrygon constellata, Potamotrygon magdalenae, Potamotrygon motoro, Potamotrygon orbignyi, Potamotrygon schroederi, Potamotrygon scobina, Potamotrygon yepezi un Paratrygon aiereba pēc Kolumbijas lūguma. Tāpēc šīs sugas būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā.

(14)

Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad ir lietderīgi pilnībā aizstāt Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu.

(15)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.

(16)

Konvencijas XV panta 1. punkta c) apakšpunktā noteikts, ka “[Pušu konferences] sanāksmē pieņemtie grozījumi stāsies spēkā 90 dienas pēc šīs sanāksmes un attieksies uz visām dalībvalstīm (…)”. Lai ievērotu šo termiņu un nodrošinātu minētās regulas pielikumā izdarīto izmaiņu savlaicīgu stāšanos spēkā, šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Savvaļas augu un dzīvnieku tirdzniecības komiteja, kas izveidota atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. panta 1. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 20. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.


PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1.

Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:

a)

sugas nosaukumu vai

b)

to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.

2.

Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu “spp.”.

3.

Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

4.

Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK (1) vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK (2).

5.

Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus

a)

ar “ssp.” apzīmē pasugu;

b)

ar “vars.” apzīmē varietāti (varietātes) un

c)

ar “fa.” apzīmē paveidu.

6.

Apzīmējums “(I)”, “(II)” vai “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.

7.

Apzīmējums “(I)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.

8.

Apzīmējums “(II)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.

9.

Apzīmējums “(III)” blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts III papildinājumā.

10.

“Šķirne” saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksu (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants) ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, saglabā šīs īpašības. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.

11.

Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

12.

Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī visas attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, ja vien par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums “#”, kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

#1

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b)

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c)

grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un

d)

mākslīgi pavairotu Vanilla ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

sēklas un ziedputekšņus un

b)

gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3

Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādus pārstrādes produktus vai to atvasinājumus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un Beccariophoenix madagascariensis un Dypsis decaryi sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;

b)

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c)

grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d)

mākslīgi pavairotu Vanilla ģints (Orchidaceae) un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;

e)

naturalizētu vai mākslīgi pavairotu Opuntia ģints Opuntia apakšģints un Selenicereus (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un

f)

gatavo Euphorbia antisyphilitica produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#5

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes.

#6

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes un saplāksni.

#7

Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8

Apzīmē auga apakšzemes daļas (t.i., saknes, sakneņus): veselas un sadalītā vai pulvera veidā.

#9

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums “Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta Hoodia spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo CITES pārvaldības iestādi [Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]”.

#10

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finiera loksnes, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kas lietoti stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.

#11

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.

#12

Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finiera loksnes, saplāksni un ekstraktus. Šī norāde neattiecas uz gatavo produkciju, kuras sastāvā ir šādi ekstrakti, tostarp uz smaržām.

#13

Apzīmē kodolu (zināms arī kā “endosperma”, “mīkstums” vai “kopra”) un tā atvasinājumus.

#14

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

sēklas un ziedputekšņus;

b)

cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilā iepakojumā;

c)

augļus;

d)

lapas;

e)

akvilāriju pulveri: atūdeņotu, tostarp visu veidu kompaktpulveri, un

f)

gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

#15

Apzīmē visas daļas un no tām iegūtos produktus, izņemot:

a)

lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;

b)

nekomerciāli tirgotu produkciju, kuras maksimālais kopējais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;

c)

Dalbergia cochinchinensis daļas un no tām iegūtus produktus, ja uz taksonu attiecas norāde #4;

d)

no Meksikas eksportētu vietējas cilmes Dalbergia spp. daļas un no tām iegūtus produktus, ja uz taksonu attiecas norāde #6.

#16

Apzīmē sēklas, augļus, eļļu un dzīvus augus.

13.

Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrs (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, kura ir marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Šķelda

Sīkos gabaliņos sasmalcināti kokmateriāli.

14.

Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē in vitro iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilā iepakojumā, šī regula neattiecas.

15.

Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

16.

Attiecībā uz D pielikumā minētajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīviem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 1

Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

§ 2

Spalvas vai ar spalvām klāta āda vai citas daļas.

17.

Attiecībā uz D pielikumā minētajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, šādi ietverot arī citas daļas un no tām iegūtos produktus.

§ 3

Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stumbri, sēklas/sporas, miza un augļi.

§ 4

Apaļkoki, zāģmateriāli un finiera loksnes.

 

A pielikums

B pielikums

C pielikums

Vispārpieņemtais nosaukums

FAUNA

CHORDATA (HORDAIŅI)

MAMMALIA

 

 

 

Zīdītāji

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Antilocapridae

 

 

 

Antilokapras

 

Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

 

Ziemeļamerikas antilokapra

Bovidae

 

 

 

Antilopes, govis, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Sahāras zobenragantilope

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Krēpjaita

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepāla / Pakistāna)

Indijas antilope garna

 

Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos frontalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 

 

Gaurs

 

Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu Bos grunniens, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

 

 

Jaks

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kambodžas vērsis jeb kuprejs

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistāna)

Nilgajs

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu Bubalus bubalis, uz kuru šīs regulas noteikumi neattiecas)

Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Sulavesi bifelis

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindoras bifelis

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Kalnu bifelis

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takins

 

Capra falconeri (I)

 

 

Vītņragu kaza

 

 

Capra caucasica (II)

 

Kaukāza kalnu kaza

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistāna) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

Mājas kaza

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistāna)

Sibīrijas kaza

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

Ķīnas gorals

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

Sarkanais gorals

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

Sumatras gorals

 

Capricornis thar (I)

 

 

Himalaju gorals

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

Brūka dukers

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Melnmuguras dukers

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Džentinka dukers

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilbija dukers

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Meža dukers

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebru dukers

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Bontboks

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistāna)

Beneta gazele

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

Parastā gazele

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžīrija / Tunisija)

Dorkas gazele

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

Smiltāju gazele

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Melnā zobenragantilope

 

 

Kobus leche (II)

 

Ūdensāzis

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Brūnais gorals

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Garastes gorals

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Himalaju gorals

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

Ķīnas jeb tumšais gorals

 

Nanger dama (I)

 

 

Gazele

 

Oryx dammah (I)

 

 

Zobenragu orikss

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Baltais orikss

 

 

Ovis ammon (II) (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

 

Eirāzijas kalnu aita

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Himalaju kalnu aita

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Karatau kalnu aita

 

 

Ovis aries (izņemot domesticēto paveidu Ovis aries aries, A pielikumā iekļautās pasugas, kā arī pasugas O. a. isphahanica, O. a. laristanica, O. a. musimon un O. a. orientalis, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Stepes aita

 

Ovis aries ophion (I)

 

 

Kipras kalnu aita

 

Ovis aries vignei (I)

 

 

Stepes aita

 

 

Ovis canadensis (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Kanādas aita

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibetas antilope

 

 

Philantomba monticola (II)

 

Kalnu dukers

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistāna)

Bharals

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vjetnamas vērsis

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

Ģemze

 

 

Saiga borealis (II)

 

Ziemeļu saiga

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Saiga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepāla)

Indijas četrragantilope

Camelidae

 

 

 

Kamieļi, lamas, vikuņas

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)

Vicugna vicugna (II) ((tikai populācijas Argentīnā (Huhujas un Katamarkas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Primeras reģiona populācija), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) (3)

 

Vikuņa

Cervidae

 

 

 

Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Cūku aksisbriedis

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Kūla aksisbriedis

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļautās pasugas)

Aksisbriedis

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Indoķīnas aksisbriedis

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Purva briedis

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Buhāras staltbriedis

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžīrija / Tunisija)

Berberu staltbriedis

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Kašmiras staltbriedis

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

Irānas dambriedis

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Andu brieži

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

Amerikas sarkanā mazama

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Melnais muntjaks

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

Milzu muntjaks

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

Vidusamerikas baltastes briedis

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampu briedis

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Ziemeļu pudubriedis

 

Pudu puda (I)

 

 

Dienvidu pudubriedis

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

Lirragu briedis

Hippopotamidae

 

 

 

Nīlzirgi

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Pundurnīlzirgs

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nīlzirgs

Moschidae

 

 

 

Muskusbrieži

 

Moschus spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

Moschus spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)

 

Muskusbrieži

Suidae

 

 

 

Babirusas, cūkas

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusa

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

Bola-batu babirusa

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

Ziemeļu Sulavesi babirusa

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

Todži babirusa

 

Sus salvanius (I)

 

 

Pundurcūka

Tayassuidae

 

 

 

Pekari

 

 

Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un šīs regulas pielikumos neiekļautās Pecari tajacu populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)

 

Pekari

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Dienvidamerikas pekars

CARNIVORA

 

 

 

 

Ailuridae

 

 

 

 

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Mazais panda

Canidae

 

 

 

Suņi, lapsas, vilki

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

Zeltainais šakālis

 

Canis lupus (I/II)

(visas populācijas, izņemot populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir uzskaitītas I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir uzskaitītas II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo – Canis lupus familiaris un Canis lupus dingo)

 

Vilks

 

Canis simensis

 

 

Etiopijas šakālis

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Krabjlapsa

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Krēpjvilks

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Sarkanvilks

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

Andu lapsa

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

Darvina lapsa

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

Dienvidamerikas lapsa

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

Pampas lapsa

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Krūmu suns

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

Bengālijas lapsa

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afganistānas lapsa

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuks

 

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaskaras fosa

Felidae

 

 

 

Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.

 

 

Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem. Uz Panthera leo Āfrikas populācijām attiecina šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle;

gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un CITES sekretariātam paziņo reizi gadā)

 

Kaķi

 

Acinonyx jubatus (I) (dzīviem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)

 

 

Gepards

 

Caracal caracal (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Karakals

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Zeltainais Āzijas kaķis

 

Felis nigripes (I)

 

 

Melnkājainais kaķis

 

Felis silvestris (II)

 

 

Meža kaķis

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

Žofruā kaķis

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

Andu kaķis

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelots

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Tīģerkaķis

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margajs

 

Lynx lynx (II)

 

 

Eirāzijas lūsis

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Ibērijas lūsis

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Dūmakainais leopards

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Āzijas lauva

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguārs

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopards

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tīģeris

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Marmorkaķis

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Bengālijas kaķis

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

Iriomotes kaķis

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Sumatras kaķis

 

Prionailurus rubiginosus (I) (tikai Indijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Rūsganais kaķis

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Vidusamerikas puma

 

Puma yagouaroundi (I) (tikai Vidusamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Jaguarunds

 

Uncia uncia (I)

 

 

Sniega leopards

Herpestidae

 

 

 

Mangusti

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija / Pakistāna)

Edvardsa mangusts

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

Brūnais mangusts

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistāna)

Mazais Āzijas mangusts

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

Mazais Indijas mangusts

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

Smita mangusts

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

Krabju mangusts

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

Svītrkakla mangusts

Hyaenidae

 

 

 

Zemesvilki, hiēnas

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistāna)

Hiēna

 

 

 

Proteles cristata (III Botsvāna)

Zemesvilks

Mephitidae

 

 

 

Skunksi

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagonijas skunkss

Mustelidae

 

 

 

Āpši, caunas, zebiekstes u.c.

Lutrinae

 

 

 

Ūdri

 

 

Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Ūdri

 

Aonyx capensis microdon (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Kamerūnas beznagu ūdrs

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Pacifika jūrasūdrs

 

Lontra felina (I)

 

 

Jūrasūdrs

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Garastes upesūdrs

 

Lontra provocax (I)

 

 

Dienvidu upesūdrs

 

Lutra lutra (I)

 

 

Ūdrs

 

Lutra nippon (I)

 

 

Japānas ūdrs

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Brazīlijas dižūdrs

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes

 

 

 

Eira barbara (III Hondurasa)

Taira

 

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

Lielais grizons

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

Dzeltenkakla cauna

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

Akmens cauna

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

Gvatkinsa cauna

 

 

 

Mellivora capensis (III Botsvāna)

Medusāpsis

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Melnkājainais sesks

Odobenidae

 

 

 

Valzirgs

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanāda)

 

Valzirgs

Otariidae

 

 

 

Kotiki, jūras lauvas

 

 

Arctocephalus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dienvidu kotiki

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Čīles dienvidu kotiks

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Gvadelupas dienvidu kotiks

Phocidae

 

 

 

Roņi

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Dienvidu jūraszilonis

 

Monachus spp. (I)

 

 

Mūkroņi

Procyonidae

 

 

 

Degunlācīši, olingi

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

Kuplastes olings

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

Vidusamerikas kakomiclijs

 

 

 

Nasua narica (III Hondurasa)

Baltpurna degunlācītis

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvaja)

Dienvidamerikas degunlācītis

 

 

 

Potos flavus (III Hondurasa)

Kinkažu

Ursidae

 

 

 

Lāči

 

 

Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Lāči

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Lielais panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Malajas lācis

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Garlūpu lācis

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Briļļainais lācis

 

Ursus arctos (I/II)

(I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga Ursus arctos isabellinus; pārējās populācijas un pasugas ir II papildinājumā)

 

 

Brūnais lācis

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Tibetas lācis

Viverridae

 

 

 

Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

Binturongs

 

 

 

Civettictis civetta (III Botsvāna)

Āfrikas civeta

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Ūdrciveta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Svītrainā civeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

Himalaju palmciveta

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

Parastā palmciveta

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

Dienvidindijas palmciveta

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Svītrainais linsangs

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Plankumainais linsangs

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

Lielplankumainā civeta

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

Lielā Indijas civeta

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

Mazā Indijas civeta

CETACEA

 

 

 

Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)

 

CETACEA spp. (I/II)  (4)

 

 

Vaļveidīgie

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

Lapdeguņi

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaja)

Platdegunsikspārnis

Pteropodidae

 

 

 

Augļsikspārņi, dižsikspārņi

 

 

Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dižsikspārņi

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Dzeltengalvas augļsikspārnis

 

 

Pteropus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot Pteropus brunneus)

 

Dižsikspārņi

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Truku dižsikspārnis

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

Livingstona dižsikspārnis

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

Japānas dižsikspārnis

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Mariānu dižsikspārnis

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Ponapes dižsikspārnis

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

Pelevas dižsikspārnis

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Palavu dižsikspārnis

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigesas dižsikspārnis

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa dižsikspārnis

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tongas dižsikspārnis

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

Kosraes dižsikspārnis

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pembas dižsikspārnis

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

Japas dižsikspārnis

CINGULATA

 

 

 

 

Dasypodidae

 

 

 

Bruņneši

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

Vidusamerikas bruņnesis

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaja)

Kailastes bruņnesis

 

 

Chaetophractus nationi (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Matainais bruņnesis

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Milzu bruņnesis

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Plēsējsomaiņi

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Garastes šaurpēdainis

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Smiltāju šaurpēdainis

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Macropodidae

 

 

 

Ķenguri, valabiji

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Pelēkais kokķengurs

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Melnais kokķengurs

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Rietumu zaķķengurs

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Svītrainais zaķķengurs

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Īsnagu valabijs

Phalangeridae

 

 

 

Posumi jeb kuskusi

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

Austrumu posums

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

Dienvidu posums

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Ziemeļu posums

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

Admiralitātes salu posums

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Plankumainais kuskuss

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Jaungvinejas posums

Potoroidae

 

 

 

Žurkķenguri

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Tasmānijas žurkķenguri

Vombatidae

 

 

 

Vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Krefta vombats

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Zaķi, truši

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Āzijas zaķis

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Bezastes trusis

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Ehidnas

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Garpurna ehidnas

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Bugenvila bandikuts

Thylacomyidae

 

 

 

 

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Lielais trušbandikuts

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras

 

Equus africanus (I) (izņemot domesticēto paveidu Equus asinus, uz ko šī regula neattiecas)

 

 

Āfrikas savvaļas ēzelis

 

Equus grevyi (I)

 

 

Tuksneša zebra

 

Equus hemionus (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas Equus hemionus hemionus un Equus hemionus khur ir I papildinājumā)

 

 

Kulans

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiangs

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Prževaļska zirgs

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmaņa kalnu zebra

 

 

Equus zebra zebra (II)

 

Kāpas kalnu zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

Degunradži

 

Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)

 

 

Degunradži

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (tikai Dienvidāfrikas un Svazilendas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar dzīviem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)

 

Baltais degunradzis

Tapiridae

 

 

 

Tapīri

 

Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļautās sugas)

 

 

Tapīri

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Līdzenumu tapīrs

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Zvīņneši

 

 

Manis spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Zvīņneši

 

Manis crassicaudata (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis culionensis (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis gigantea (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis javanica (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis pentadactyla (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis temminckii (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis tetradactyla (I)

 

 

Zvīņnesis

 

Manis tricuspis (I)

 

 

Zvīņnesis

PILOSA

 

 

 

 

Bradypodidae

 

 

 

Trīspirkstsliņķi

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

Trīspirkstsliņķis

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Brūnkaklsliņķis

Megalonychidae

 

 

 

Divpirkstsliņķi

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

Hofmana divpirkstsliņķis

Myrmecophagidae

 

 

 

Skudrlāči

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Lielais skudrlācis

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

Meksikas skudrlācis

PRIMATES

 

 

 

Primāti

 

 

PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Primāti

Atelidae

 

 

 

Zirnekļpērtiķi un bļauri

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Koibas salas bļauris

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mantijas bļauris

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Gvatemalas bļauris

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis

 

Ateles geoffroyi ornatus (I)

 

 

Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

Dzeltenastes pūkpērtiķis

Cebidae

 

 

 

Marmozetes, tamarīni

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Goelda marmozete

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Ziemeļbaijas melngalvas titi

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Melnpieres titi

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Melngalvas titi

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Žofruā cekulainais tamarīns

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Baltkāju cekulainais tamarīns

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

Martinsa tamarīns

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Edipa cekulainais tamarīns

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Vidusamerikas saimirs

Cercopithecidae

 

 

 

Mērkaķi

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

Tanas mangabejs

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diānas mērkaķis

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

Garbārdainais Diānas mērkaķis

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Saulastes mērkaķis

 

Colobus satanas (II)

 

 

Melnais kolobs

 

Macaca silenus (I)

 

 

Lauvu makaks

 

Macaca sylvanus (I)

 

 

Makaks

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drils

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrils

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Kalimantānas gardegunpērtiķis

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

Sarkanā gvereca

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

Penanta sarkanais kolobs

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

Preisa sarkanais kolobs

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

Tanas sarkanais kolobs

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

Ugandas sarkanais kolobs

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

Tolona Tanas sarkanais kolobs

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentavai salu langurs

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

Strupdegunpērtiķi

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

Svētais langurs jeb hanumans

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

Kašmiras pelēkais langurs

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

Tarajas pelēkais langurs

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

Melnpēdu pelēkais langurs

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

Spalvotais pelēkais langurs

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

Nepālas pelēkais langurs

 

Simias concolor (I)

 

 

Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

Baltdibena Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Zeltainais cekullangurs

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

Hatinha cekullangurs

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri cekullangurs

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

Laotas cekullangurs

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Cepurainais cekullangurs

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

Tonkinas Fransuā cekullangurs

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Šortridža cekullangurs

Cheirogaleidae

 

 

 

Pundurlemuri un peļlemuri

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Pundurlemuri un peļlemuri

Daubentoniidae

 

 

 

Slaidpirkstainis

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Slaidpirkstainis

Hominidae

 

 

 

Šimpanzes, gorillas, orangutani

 

Gorilla beringei (I)

 

 

Austrumu gorilla

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Rietumu gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Šimpanzes

 

Pongo abelii (I)

 

 

Sumatras orangutans

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Borneo orangutans

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

 

Hylobatidae spp.

 

 

Giboni

Indriidae

 

 

 

Indri

 

Indriidae spp. (I)

 

 

Indri

Lemuridae

 

 

 

Lemuri

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemuri

Lepilemuridae

 

 

 

Slaidlemuri

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

Slaidlemuri

Lorisidae

 

 

 

Lori

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

Lori

Pitheciidae

 

 

 

Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Īsastpērtiķi jeb uakari

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

Barbaras Braunas titi

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

Melnpieres titi

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Melngalvas titi

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Baltdeguna kuplastpērtiķis

Tarsiidae

 

 

 

Tarsiji

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Tarsiji

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Ziloņi

 

Elephas maximus (I)

 

 

Indijas zilonis

 

Loxodonta africana (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

Loxodonta africana (II)

(tikai Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (5); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)

 

Āfrikas zilonis

RODENTIA

 

 

 

 

Chinchillidae

 

 

 

Šinšillas

 

Chinchilla spp. (I) (šī regula neattiecas uz domesticētā paveida īpatņiem)

 

 

Šinšillas

Cuniculidae

 

 

 

Pakas

 

 

 

Cuniculus paca (III Hondurasa)

Paka

Dasyproctidae

 

 

 

Aguti

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Hondurasa)

Punktainais agutis

Erethizontidae

 

 

 

Dienvidamerikas dzeloņcūkas

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondurasa)

Meksikas kokdzeloņcūka

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaja)

Asā kokdzeloņcūka

Hystricidae

 

 

 

Dzeloņcūkas

 

Hystrix cristata

 

 

Ziemeļāfrikas dzeloņcūka

Muridae

 

 

 

Peles, žurkas

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Austrālijas būvētājžurka

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

Austrālijas māņpele

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Māņu ūdensžurka

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Makdonela grēdas resnastes žurka

Sciuridae

 

 

 

Vāveres

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Meksikas suņmurkšķis

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

Garastes murkšķis

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

Himalaju murkšķis

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Dižvāveres

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

Depes vāvere

SCANDENTIA

 

 

 

 

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

Tupajas

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugongs

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugongs

Trichechidae

 

 

 

Lamantīni

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

Putni

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Pīles, zosis, gulbji u.c.

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Brūnais krīklis

 

 

Anas bernieri (II)

 

Madagaskaras krīklis

 

Anas chlorotis (I)

 

 

Jaunzēlandes brūnais krīklis

 

 

Anas formosa (II)

 

Baikāla krīklis

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Leisanas pīle

 

Anas nesiotis (I)

 

 

Kempbela krīklis

 

Anas querquedula

 

 

Prīkšķe

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

Baltspārnu pīle

 

Aythya innotata

 

 

Madagaskaras baltacis

 

Aythya nyroca

 

 

Baltacis

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Aleutu zoss

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Sarkankakla zoss

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Havaju zoss

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koskaroba

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

Melnkakla gulbis

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Kubas svilpējzoss

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Hondurasa)

Sarkanknābja svilpējzoss

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Hondurasa)

Rūsganā svilpējzoss

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazīlijas gaura

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Baltgalvas zilknābis

 

Rhodonessa caryophyllacea (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Sārtgalvas pīle

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Paugurknābja pīle

 

Tadorna cristata

 

 

Cekulainā dižpīle

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Kolibri

 

 

Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Kolibri

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Āķknābja kolibri

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

Lielači

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Amerikas lielacis

Laridae

 

 

 

Kaijas, zīriņi

 

Larus relictus (I)

 

 

Mongolijas kaija

Scolopacidae

 

 

 

Kuitalas, tilbītes

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eskimosu kuitala

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Tievknābja kuitala

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Lāsainā tilbīte

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Gārņi

 

Ardea alba

 

 

Baltais gārnis

 

Bubulcus ibis

 

 

Lopu gārnis

 

Egretta garzetta

 

 

Mazais baltais gārnis

Balaenicipitidae

 

 

 

Tupeļknābji

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Tupeļknābis

Ciconiidae

 

 

 

Stārķi

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Melnknābja stārķis

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Melnais stārķis

 

Ciconia stormi

 

 

Džungļu stārķis

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

Leptoptilos dubius

 

 

Lielais adjutants

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Pelēkais stārķis

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Flamingi

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Sarkanais flamings

Threskiornithidae

 

 

 

Ibisi, karošknābji

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Sarkanais ibiss

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Kapzemes ibiss

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Klinšu ibiss

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Japānas ibiss

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Karošknābis

 

Pseudibis gigantea

 

 

Milzu ibiss

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Ūbeles, baloži

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Nikobaru balodis

 

Claravis godefrida

 

 

Pupurspārnu zemesūbele

 

Columba livia

 

 

Klinšu balodis

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindoro dižbalodis

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzonas zemesbalodis

 

 

Goura spp. (II)

 

Vainagbaloži

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenādas ūbele

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Maurīcija)

Sārtais balodis

 

Streptopelia turtur

 

 

Parastā ūbele

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Degunragputni

 

 

Aceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Rudkakla degunragputns

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Degunragputni

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Degunragputni

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

Degunragputni

 

 

Buceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Lielais degunragputns

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Degunragputni

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

Bruņcepures degunragputns

 

 

Rhyticeros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Degunragputni

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

Blīsa degunragputns

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turako

 

 

Tauraco spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Turako

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannermaņa turako

FALCONIFORMES

 

 

 

Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijas)

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) un izņemot Caracara lutosa)

 

Piekūnveidīgie

Accipitridae

 

 

 

Vanagi, ērgļi

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Īskāju vanags

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Vistu vanags

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Zvirbuļvanags

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Melnais grifs

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Spānijas ērglis

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Klinšu ērglis

 

Aquila clanga (II)

 

 

Vidējais ērglis

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Karaliskais ērglis

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Mazais ērglis

 

Buteo buteo (II)

 

 

Peļu klijāns

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Bikšainais klijāns

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Garkāju klijāns

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Kubas klija

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Parastais čūskērglis

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Niedru lija

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Lauku lija

 

Circus macrourus (II)

 

 

Stepes lija

 

Circus pygargus (II)

 

 

Pļavas lija

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Melnplecu klija

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaskaras čūskērglis

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Bārdainais grifs

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Baltgalvas grifs

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla ir I papildinājumā; pārējās sugas ir uzskaitītas II papildinājumā)

 

 

Jūras ērgļi

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpijērglis

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Svītrainais ērglis

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Pundurērglis

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Pelēkmuguras klijāns

 

Milvus migrans (II) (izņemot Milvus migrans lineatus, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Melnā klija

 

Milvus milvus (II)

 

 

Sarkanā klija

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Baltais grifs

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Ķīķis

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Filipīnu ērglis

Cathartidae

 

 

 

Amerikas grifi

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kalifornijas kondors

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Hondurasa)

Karaliskais kondors

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andu kondors

Falconidae

 

 

 

Piekūni

 

Falco araeus (I)

 

 

Seišelu piekūns

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Rudgalvas piekūns

 

Falco cherrug (II)

 

 

Stepes piekūns

 

Falco columbarius (II)

 

 

Purva piekūns

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonoras piekūns

 

Falco jugger (I)

 

 

Indijas piekūns

 

Falco naumanni (II)

 

 

Naumaņa piekūns

 

Falco newtoni (I) (tikai Seišelu populācija)

 

 

Madagaskaras piekūns

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Tuksneša piekūns

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Lielais piekūns

 

Falco punctatus (I)

 

 

Maurīcijas piekūns

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Medību piekūns

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Bezdelīgu piekūns

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Lauka piekūns

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Kukaiņu piekūns

Pandionidae

 

 

 

Zivjērgļi

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Zivjērglis

GALLIFORMES

 

 

 

 

Cracidae

 

 

 

 

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

Alberta kokuvista

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Blūmenbaha kokuvista

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

Kokuvista

 

 

Crax fasciolata

 

Kailsejas kokuvista

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

Kokuvista

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija / Kostarika / Gvatemala / Hondurasa)

Sārtā kokuvista

 

Mitu mitu (I)

 

 

Alagoas kokuvista

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Kokuvista

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala / Hondurasa)

Pelēkā čačalaka

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

Bruņcepures kokuvista

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Baltspārnu guana

 

 

 

Penelope purpurascens (III Hondurasa)

Cekulainā guana

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

Augstieņu guana

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Melnpieres svilpējguana

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadas svilpējguana

Megapodiidae

 

 

 

Lielkājvistas

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Sulavesi lielkājvista

Phasianidae

 

 

 

Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni

 

 

Argusianus argus (II)

 

Lielais arguss

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Raibais cekulfazāns

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Virdžīnijas paipala

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Baltais ausfazāns

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Brūnais ausfazāns

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Indijas vista

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Fazāns

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalaju monals

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Ķīnas monals

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Baltastes monals

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Edvardsa fazāns

 

 

Lophura hatinhensis

 

Vjetnamas fazāns

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistāna)

Melnais fazāns

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Taivānas fazāns

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

Briļļainais tītars

 

Odontophorus strophium

 

 

Apkakles cekulpaipala

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalaju paipala

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistāna)

Indijas pāvs

 

 

Pavo muticus (II)

 

Zaļais pāvs

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Pelēkais pāvfazāns

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Brūnais pāvfazāns

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Malajas pāvfazāns

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

Palavanas pāvfazāns

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneo pāvfazāns

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistāna)

Koklasa fazāns

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Cekulainais arguss

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Eliota fazāns

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Birmas fazāns

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikado fazāns

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaspijas sniegirbe

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibetas sniegirbe

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Pelēkvēdera tragopāns

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Ķīnas tragopāns

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Melngalvas tragopāns

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepāla)

Satīra tragopāns

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

Prēriju rubenis

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Dzērves

 

 

Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Dzērves

 

Grus americana (I)

 

 

Amerikas dzērve

 

Grus canadensis (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas Grus canadensis nesiotes un Grus canadensis pulla ir uzskaitītas I papildinājumā)

 

 

Kanādas dzērve

 

Grus grus (II)

 

 

Pelēkā dzērve

 

Grus japonensis (I)

 

 

Japānas dzērve

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Baltā dzērve

 

Grus monacha (I)

 

 

Melnā dzērve

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Melnkakla dzērve

 

Grus vipio (I)

 

 

Baltkakla dzērve

Otididae

 

 

 

Sīgas

 

 

Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Sīgas

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indijas melngalvas sīga

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

Apkakles sīga

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Sahāras sīga

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

Bengālijas sīga

 

Otis tarda (II)

 

 

Lielā sīga

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

Cekulainā sīga

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Mazā sīga

Rallidae

 

 

 

Dumbrvistiņas

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Meža dumbrvistiņa

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

Gludastes

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Rietumu gludaste

Cotingidae

 

 

 

Kotingi

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

Amazones lietussargputns

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

Garsekstes lietussargputns

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Ziljostas kotings

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Klinšugailīši

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Baltspārnu kotings

Emberizidae

 

 

 

Kardināli, tanagras

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Dzeltenais kardināls

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Dzeltenknābja kardināls

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Sarkancekula kardināls

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Septiņkrāsu tanagra

Estrildidae

 

 

 

Punduržubītes

 

 

Amandava formosa (II)

 

Zaļā punduržubīte

 

 

Lonchura fuscata

 

Punduržubīte

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

Rīsu žubīte

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Melnrīkles žubīte

Fringillidae

 

 

 

Žubītes

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Sarkanais ķivulis

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Dzeltensejas ķivulis

Hirundinidae

 

 

 

Bezdelīgas

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Baltacu čurkste

Icteridae

 

 

 

Amerikas vālodzes

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Dzeltenkapuces strazds

Meliphagidae

 

 

 

Medusputni

 

 

Lichenostomus melanops cassidix (II)

 

Dzeltencekula medusputns

Muscicapidae

 

 

 

Mušķērāji

 

Acrocephalus rodericanus (III Maurīcija)

 

 

Rodrigesas ķauķis

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Ruka mušķērājs

 

Dasyornis broadbenti litoralis (iespējams, pasuga izmirusi) (I)

 

 

Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Sarknābis

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Ķīnas hvameja

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

Taivānas hvameja

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Sudrabausu mesija

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Mandarīnrīklīte

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Omei-šana tarkšķis

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Baltkakla klinšuvārna

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Pelēkkakla klinšuvārna

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Maurīcija)

Maskarēnu paradīzes mušķērājs

Paradisaeidae

 

 

 

Paradīzes putni

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradīzes putni

Pittidae

 

 

 

Pitas

 

 

Pitta guajana (II)

 

Raibā pita

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Gurnejas pita

 

Pitta kochi (I)

 

 

Koha pita

 

 

Pitta nympha (II)

 

Burvīgā pita

Pycnonotidae

 

 

 

Bulbuli

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Zeltgalvas bulbuls

Sturnidae

 

 

 

Strazdi

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Pakalnu maina

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali strazds

Zosteropidae

 

 

 

Briļļuputni

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Baltkrūšu baltactiņa

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

Fregatputni

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Ziemsvētku salas fregatputns

Pelecanidae

 

 

 

Pelikāni

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Cirtainais pelikāns

Sulidae

 

 

 

Sullas

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Abota sulla

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

Bārdaiņi

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Tukānu bārdainis

Picidae

 

 

 

Dzeņi

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Korejas baltvēdera dzilna

Ramphastidae

 

 

 

Tukāni

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentīna)

Safrāna tukāns

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Melnkakla arakari

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentīna)

Brūnausu arakari

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zaļais arakari

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentīna)

Zaļknābja tukāns

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Raibknābja tukāns

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Lielais tukāns jeb toko

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Sarkanknābja tukāns

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Rievknābja tukāns

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentīna)

Raibknābja tukāniņš

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

Dūkuri

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Atitlana dūkuris

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatrosi

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

Īsastes albatross

PSITTACIFORMES

 

 

 

Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c.

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus un Psittacula krameri, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

Dažādi papagaiļveidīgie

Cacatuidae

 

 

 

Kakadu

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

Tanimbāras kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Filipīnu kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Moluku kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Dzeltencekula kakadu

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Palmu kakadu

Loriidae

 

 

 

Lori papagaiļi

 

Eos histrio (I)

 

 

Sarkanzilais lori papagailis

 

Vini spp. (I/II) (suga Vini ultramarina ir I papildinājumā, pārējās sugas ir uzskaitītas II papildinājumā)

 

 

Lori papagaiļi

Psittacidae

 

 

 

Amazones, aras, papagaiļi

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Sarkankakla amazone

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

Dzeltenpakauša amazone

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Dzeltenplecu amazone

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Sarkanastes amazone

 

Amazona finschi (I)

 

 

Lilijvainaga amazone

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Gildinga amazone

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Karaliskā amazone

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Baltgalvas amazone

 

Amazona oratrix (I)

 

 

Dzeltengalvas amazone

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Sarkansejas amazone

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Sarkanvainaga amazone

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tukumanas amazone

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Zaigojošā amazone

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Vīnkrūšu amazone

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Zaļvaigu amazone

 

Amazona vittata (I)

 

 

Sarkanpieres amazone

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Aras

 

Ara ambiguus (I)

 

 

Zaļā ara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Zilkakla ara

 

Ara macao (I)

 

 

Sarkanā ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Zaļplecu ara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Sarkanausu ara

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spiksa ara

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

Norfolkas papagailis

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Četemas papagailis

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Sarkanpieres papagailis

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

Papagailis

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Koksena dubultacu papagailis

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Ragainais papagailis

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Zeltainā aratinga

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Oranžvēdera papagailis

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Dzeltenausu papagailis

 

Pezoporus occidentalis (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Nakts papagailis

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Zemes papagailis

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Sarkansejas papagailis

 

Primolius couloni (I)

 

 

Zilgalvas ara

 

Primolius maracana (I)

 

 

Sarkanmuguras ara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Dzeltenplecu papagailis

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Kapuces papagailis

 

Psephotus pulcherrimus (iespējams, suga izmirusi) (I)

 

 

Paradīzes papagailis

 

Psittacula echo (I)

 

 

Maurīcijas papagailis

 

Psittacus erithacus (I)

 

 

Pelēkais papagailis

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Zilkrūšu papagailis

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Papagaiļi

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Jaunzēlandes pūčpapagailis

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandu

 

Pterocnemia pennata (I) (izņemot pasugu Pterocnemia pennata pennata, kas iekļauta B pielikumā)

 

 

Darvina nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

Darvina nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

Lielais nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pingvīni

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Kapzemes pingvīns

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humbolta pingvīns

STRIGIFORMES

 

 

 

Pūces

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot Sceloglaux albifacies)

 

Pūces

Strigidae

 

 

 

Pūces

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Bikšainais apogs

 

Asio flammeus (II)

 

 

Purva pūce

 

Asio otus (II)

 

 

Ausainā pūce

 

Athene noctua (II)

 

 

Mājas apogs

 

Bubo bubo (II) (izņemot pasugu Bubo bubo bengalensis, kas ir iekļauta B pielikumā)

 

 

Ūpis

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Apodziņš

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

Džungļu apogs

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Lielā auspūcīte

 

Ninox natalis (I)

 

 

Ziemsvētku salas vanagpūce

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Baltā pūce

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokokes pūcīte

 

Otus scops (II)

 

 

Mazā pūcīte

 

Strix aluco (II)

 

 

Meža pūce

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Ziemeļu pūce

 

Strix uralensis (II) (izņemot pasugu Strix uralensis davidi, kas ir iekļauta B pielikumā)

 

 

Urālpūce

 

Surnia ulula (II)

 

 

Svītrainā pūce

Tytonidae

 

 

 

Plīvurpūces

 

Tyto alba (II)

 

 

Plīvurpūce

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Madagaskaras plīvurpūce

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Āfrikas strauss

 

Struthio camelus (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)

 

 

Āfrikas strauss

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

Tinamu

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Vientuļais tinamu

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Kvecali

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Greznais kvecals

REPTILIA

 

 

 

Rāpuļi

CROCODYLIA

 

 

 

Aligatori, kaimani, krokodili

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Aligatori, kaimani, krokodili

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, kaimani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Ķīnas aligators

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apaporas kaimans

 

Caiman latirostris (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 

 

Platpurna kaimans

 

Melanosuchus niger (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi, kamēr CITES Sekretariāts un IUCN/SSC specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājuši gada kvotu)

 

 

Melnais kaimans

Crocodylidae

 

 

 

Krokodili

 

Crocodylus acutus (I) (izņemot populāciju Sispatas līča, Tinahonesas, Labalsas un tuvākās apkaimes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordovas departamentā, Kolumbijā, un Kubas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Smailpurna krokodils

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Garpurna krokodils

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinoko krokodils

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Mindoro krokodils

 

Crocodylus moreletii (I) (izņemot Belizas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā)

 

 

Morlē krokodils

 

Crocodylus niloticus (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600 savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Nīlas krokodils

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Purva krokodils

 

Crocodylus porosus (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas (Malaizijā īpatņu ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru var mainīt vienīgi ar CITES Pušu apstiprinājumu) un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas ir iekļautas B pielikumā)

 

 

Šķautņainais krokodils

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Kubas krokodils

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Siāmas krokodils

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Struppurna krokodils

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Gaviālkrokodils

Gavialidae

 

 

 

Gaviāls

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangas gaviāls

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

Tuataras

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Tuataras

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

Dzelkņastes (agāmas u. c.)

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

Bruņķirzakas (dzelkņastes)

Anguidae

 

 

 

Glodenes

 

 

Abronia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un ar nulles eksporta kvotu Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis un A. vasconcelosii savvaļas īpatņiem)

 

Glodenes

 

Abronia anzuetoi (I)

 

 

 

 

Abronia campbelli (I)

 

 

 

 

Abronia fimbriata (I)

 

 

 

 

Abronia frosti (I)

 

 

 

 

Abronia meledona (I)

 

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Hameleoni

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 

 

Brookesia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Pundurhameleoni

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

Adatainais pundurhameleons

 

 

Calumma spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 

 

Chamaeleo spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Hameleoni

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Vidusjūras hameleons

 

 

Furcifer spp. (II)

 

Madagaskaras hameleoni

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

Pundurhameleoni

 

 

Palleon spp. (II)

 

 

 

 

Rhampholeon spp. (II)

 

Pigmejhameleoni

 

 

Rieppeleon spp. (II)

 

Pigmejhameleoni

 

 

Trioceros spp. (II)

 

 

Cordylidae

 

 

 

Joslastes

 

 

Cordylus spp. (II)

 

Joslastes

 

 

Hemicordylus spp. (II)

 

 

 

 

Karusaurus spp. (II)

 

 

 

 

Namazonurus spp. (II)

 

 

 

 

Ninurta spp. (II)

 

 

 

 

Ouroborus spp. (II)

 

 

 

 

Pseudocordylus spp. (II)

 

 

 

 

Smaug spp. (II)

 

 

Gekkonidae

 

 

 

Gekoni

 

Cnemaspis psychedelica (I)

 

 

Gekons

 

 

 

Dactylocnemis spp. (III Jaunzēlande)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Jaunzēlande)

Jaunzēlandes gekoni

 

Lygodactylus williamsi (I)

 

 

Gekons

 

 

 

Mokopirirakau spp. (III Jaunzēlande)

 

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

Serpentas gekons

 

 

Naultinus spp. (II)

 

Jaunzēlandes koku gekoni

 

 

Paroedura masobe (II)

 

Gekons

 

 

Phelsuma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)

 

Dienasgekoni

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

Gintera dienasgekons

 

 

Rhoptropella spp. (II)

 

 

 

 

 

Toropuku spp. (III Jaunzēlande)

 

 

 

 

Tukutuku spp. (III Jaunzēlande)

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Plakanastes gekoni

 

 

 

Woodworthia spp. (III Jaunzēlande)

 

Helodermatidae

 

 

 

Indesķirzakas

 

 

Heloderma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)

 

Indesķirzakas

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Indesķirzaka

Iguanidae

 

 

 

Zaļās iguānas

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Jūras iguāna

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

Fidži iguānas

 

 

Conolophus spp. (II)

 

Galapagu iguānas

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

Dzelkņastes iguāna

 

Cyclura spp. (I)

 

 

Zemes iguānas

 

 

Iguana spp. (II)

 

Zaļās iguānas

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

Krupjķirzaka

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

Krupjķirzaka

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

Piekrastes krupjķirzaka

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

Krupjķirzaka

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Sanestebanas čakvala

Lacertidae

 

 

 

Īstās ķirzakas

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

Hierro ķirzaka

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

Lilfordas mūru ķirzaka

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Pitiusas mūru ķirzaka

Lanthanotidae

 

 

 

Čūskķirzakas

 

 

Lanthanotidae spp. (II) (savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, eksporta kvota ir nulle)

 

 

Scincidae

 

 

 

Scinki

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Tvērējastes scinks

Teiidae

 

 

 

Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

Krokodilastes ķirzaka

 

 

Dracaena spp. (II)

 

Kaimanu ķirzakas

 

 

Salvator spp. (II)

 

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Tegu

Varanidae

 

 

 

Varāni

 

 

Varanus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Varāni

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

Bengālijas varāns

 

Varanus flavescens (I)

 

 

Dzeltenīgais varāns

 

Varanus griseus (I)

 

 

Pelēkais varāns

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Komodo varāns

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

Varāns

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Olīvzaļais varāns

Xenosauridae

 

 

 

Ķīnas krokodilķirzaka

 

Shinisaurus crocodilurus (I)

 

 

Ķīnas krokodilķirzaka

SERPENTES

 

 

 

Čūskas

Boidae

 

 

 

Žņaudzējčūskas

 

 

Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Žņaudzējčūskas

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

Madagaskaras žņaudzējčūskas

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

Argentīnas parastā žņaudzējčūska

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska

 

Epicrates monensis (I)

 

 

Monas gludlūpu žņaudzējčūska

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Rietumu smilšu žņaudzējčūska

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

Madagaskaras koku žņaudzējčūska

Bolyeriidae

 

 

 

Raundas žņaudzējčūskas

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)

 

Raundas žņaudzējčūskas

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

Raundas zemes žņaudzējčūska

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Raundas koku žņaudzējčūska

Colubridae

 

 

 

Zalkši, ūdensčūskas

 

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

Suņgalvas ūdensčūska

 

 

Clelia clelia (II)

 

Musurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

Brazīlijas milzu zalktis

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

Indijas olēdējčūska

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

Indijas žurku čūska

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Zivju zalktis

 

 

 

Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indija)

 

 

 

 

Xenochrophis tytleri (III Indija)

 

Elapidae

 

 

 

Kobras, koraļļčūskas

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

Dzeltenplankumu platgalvas čūska

 

 

 

Micrurus diastema (III Hondurasa)

Atlantijas koraļļčūska

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Hondurasa)

Melnjoslu koraļļčūska

 

 

 

Micrurus ruatanus (III Hondurasa)

 

 

 

Naja atra (II)

 

Kobra

 

 

Naja kaouthia (II)

 

Kobra

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

Kobra

 

 

Naja naja (II)

 

Indijas kobra

 

 

Naja oxiana (II)

 

Vidusāzijas kobra

 

 

Naja philippinensis (II)

 

Filipīnu kobra

 

 

Naja sagittifera (II)

 

Kobra

 

 

Naja samarensis (II)

 

Kobra

 

 

Naja siamensis (II)

 

Kobra

 

 

Naja sputatrix (II)

 

Kobra

 

 

Naja sumatrana (II)

 

Kobra

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

Karaļkobra

Loxocemidae

 

 

 

Meksikas pitoni

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Meksikas pitoni

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

 

Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)

 

Pitoni

 

Python molurus molurus (I)

 

 

Tīģerpitons

Tropidophiidae

 

 

 

Zemes žņaudzējčūskas

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Zemes žņaudzējčūskas

Viperidae

 

 

 

Odzes

 

 

Atheris desaixi (II)

 

Odze

 

 

Bitis worthingtoni (II)

 

Odze