EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0006

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/6 (2017. gada 5. janvāris) attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu

C/2016/8973

OJ L 3, 6.1.2017, p. 6–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/6/oj

6.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 3/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2017/6

(2017. gada 5. janvāris)

attiecībā uz Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1315/2013 par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 661/2010/ES (1), un jo īpaši tās 47. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) Eiropas stratēģiskā izvēršanas plāna mērķis ir nodrošināt, ka ritekļiem, kas minēti Komisijas Regulas (ES) 2016/919 (2) pielikuma 1.1. punktā un kas aprīkoti ar ERTMS, pakāpeniski kļūtu pieejamas aizvien vairāk dzelzceļa līnijas, ostas, termināļi un šķirotavas, neizmantojot B klases sistēmu papildus ERTMS. ERTMS Eiropas stratēģiskais izvēršanas plāns, kas noteikts ar Komisijas Lēmumu 2012/88/ES (3), būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā ERTMS ieviešanas sasniegumus dalībvalstīs un lai to saskaņotu ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 39. panta 2. punkta prasībām un ar pamattīkla koridoru definīciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1316/2013 (4) 2. panta 14. punktu. Šim plānam kopā ar valsts īstenošanas plānu, kā minēts Regulas (ES) 2016/919 pielikuma 7.4.4. punktā, ritekļu īpašniekiem būtu jānodrošina pietiekama skaidrība, lai varētu veikt pienācīgu uzņēmējdarbības plānošanu.

(2)

Pamattīkla koridoru izvēršanas plānā būtu jāiekļauj stacijas, dzelzceļa mezgli, piekļuve galvenajām jūras ostām un iekšējo ūdensceļu ostām, lidostām, dzelzceļa/autoceļu termināļiem un Regulas (ES) Nr. 1315/2013 11. pantā minētajiem infrastruktūras komponentiem, jo tie ir būtiski, lai panāktu savstarpēju izmantojamību Eiropas dzelzceļa tīklā.

(3)

Pilnīga atbilstība Regulai (ES) 2016/919 ir ERTMS izvēršanas būtisks priekšnoteikums. Dalībvalstis vēl nav sasniegušas šo mērķi, jo īpaši tāpēc, ka tās ir īstenojušas valsts vai konkrēta projekta risinājumus.

(4)

Lai izvērstu jaunas lauka ERTMS, dalībvalstīm būtu jāizmanto jaunākais specifikāciju kopums, kas minēts Regulas (ES) 2016/919 A pielikumā, kas labo iepriekšējās versijas kļūdas un pārpratumus, sniedz vienkāršākus tehniskos risinājumus un nodrošina saderību ar 3. bāzlīnijas borta iekārtām.

(5)

Lauka iekārtu īstenošanas noteikumi papildina borta iekārtu īstenošanas noteikumus, kas izklāstīti Regulā (ES) 2016/919. Tādēļ ir nepieciešams pielāgot ERTMS Eiropas stratēģisko izvēršanas plānu savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām attiecībā uz vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām, kas noteiktas minētajā regulā.

(6)

ERTMS izvēršana pārrobežu posmos var būt tehniski grūta, un tādēļ Savienībai, dalībvalstīm un infrastruktūras pārvaldītājiem tur būtu jāiesaistās pirmām kārtām. Dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoriem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 (5) izpratnē varētu būt ļoti liela nozīme ERTMS izvēršanai pārrobežu posmos, jo īpaši īstenojot koordinētus risinājumus.

(7)

Izvēršanas saskaņošana pārrobežu posmos ir dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu uzņēmējdarbības svarīgs elements, tāpēc attiecīgajiem infrastruktūras pārvaldītājiem būtu jāparaksta nolīgums, kas nodrošina izvēršanas datumu un tehnisko risinājumu koordināciju. Domstarpību gadījumā Komisija var sniegt atbalstu, lai rastu risinājumus.

(8)

Lai sekotu ERTMS izvēršanas progresam pamattīkla koridoros, dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai par savu posmu savlaicīgu īstenošanu, izmantojot TENtec sistēmu un Eiropas infrastruktūras reģistru. Attiecīgo datumu atlikšanu var atļaut pēc dalībvalsts lūguma un tikai izņēmuma gadījumos.

(9)

Regulas (ES) Nr. 1316/2013 pārskatīšana varētu ietekmēt pamattīkla koridoru pielāgošanu. Šī regula būtu attiecīgi jāpārskata. Šajā regulā noteikti īstenošanas datumi tajos koridora posmos, kuros ERTMS var tikt nodota ekspluatācijā vēlākais līdz 2023. gadam. Visi datumi pēc 2023. gada tiks pārskatīti līdz 2023. gada 31. decembrim attiecībā uz Regulā (ES) Nr. 1315/2013 noteikto laika perspektīvu ar mērķi izstrādāt reālistisku īstenošanas grafiku un apzināt iespējas veikt īstenošanu ātrāk.

(10)

No dienas, kad sāk piemērot šo regulu, kas ir īstenošanas akts Regulas (ES) 2016/919 13. panta nozīmē, vairs nepiemēro Lēmuma 2012/88/ES III pielikuma 7.3.1., 7.3.2., 7.3.2.1., 7.3.2.2., 7.3.2.4., 7.3.2.5., 7.3.2.6., 7.3.4. un 7.3.5. punktu. Tomēr 7.3.2.3. punktam nebūtu jāietilpst šīs regulas darbības jomā, jo tas nav tās juridiskā pamata darbības jomā. Tādēļ Lēmuma 2012/88/ES III pielikuma 7.3.2.3. punktu būtu jāturpina piemērot līdz brīdim, kad pieņems citu īstenošanas aktu.

(11)

Ja attiecībā uz ātrgaitas līnijām, kas atrodas pamattīkla koridoros, uz kuriem attiecas šī regula, kāds no Lēmuma 2012/88/ES III pielikuma 7.3.2.3. punktā paredzētajiem nosacījumiem tiek izpildīts pirms datuma, kas attiecībā uz to pašu dzelzceļa līnijas posmu noteikts I pielikumā, dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājiem minētajā posmā būtu jāuzstāda ERTMS lauka iekārtas saskaņā ar minēto noteikumu.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 52. pantā minētās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu nosaka Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) izvēršanas grafiku pamattīkla koridoros, kā izklāstīts I pielikumā.

2.   Šī regula neattiecas uz ERTMS borta iekārtu ieviešanu, kas noteikta Lēmuma 2012/88/ES III pielikuma 7.3.3. punktā.

2. pants

Ar ETCS saistītie īstenošanas noteikumi attiecībā uz lauka iekārtām

1.   Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji aprīko pamattīkla koridorus ar ERTMS un minētajos koridoros nodod ERTMS ekspluatācijā vēlākais līdz datumiem, kas noteikti šīs regulas I pielikumā, tostarp dzelzceļa stacijās un mezglos. Dzelzceļa savienojumu ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 II pielikumā uzskaitītajiem elementiem un Regulas (ES) Nr. 1315/2013 11. pantā minētajiem infrastruktūras komponentiem, kas atrodas pamattīkla koridorā, aprīko un nodod ekspluatācijā datumā, kas noteikts attiecīgajam pamattīkla koridora posmam.

Izvēršana notiek atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 1315/2013 1. panta 4. punktam, 7. panta 2. punkta c) apakšpunktam un 39. panta 3. punktam.

2.   Pamattīkla koridoru uzskata par aprīkotu ar ERTMS, kad ERTMS ir atļauts nodot ekspluatācijā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/57/EK (6) 15. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 (7) 18. pantu, nodrošinot pasažieru un kravas pārvadājumu satiksmi abos virzienos, jo īpaši būvdarbu vai traucējumu gadījumā, un, ciktāl tas vajadzīgs tikai ar ERTMS aprīkotu ritekļu ekspluatācijai – atzarojumos.

3.   Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji, savstarpēji sadarbojoties, tiecas pārrobežu posmus aprīkot ar ERTMS un nodot to ekspluatācijā vienlaikus tehniski saskaņotā veidā. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji pēc apspriešanās ar ietekmētajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem paraksta nolīgumu par tehniskajiem un ekspluatācijas aspektiem, kas saistīti ar izvēršanu katrā no šiem pārrobežu posmiem. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji noslēdz šādu nolīgumu ne vēlāk kā vienu gadu pirms agrākā no izvēršanas datumiem, kas noteikti attiecīgajam pārrobežu posmam. Šajā nolīgumā paredz pārejas noteikumus, lai ņemtu vērā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pārrobežu darbības vajadzības. Domstarpību gadījumā attiecīgās dalībvalstis uzsāk aktīvu dialogu kopīgu saskaņotu risinājumu rašanai. Tās var lūgt Komisijas palīdzību. Par šiem nolīgumiem dalībvalstis paziņo Komisijai ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc noslēgšanas.

4.   Pabeigšanas datumi, kas noteikti nolīgumos par projektiem, kurus līdzfinansē Savienība, un kas ir pirms I pielikumā noteiktajiem datumiem, prevalē pār minētajiem datumiem.

5.   Dalībvalstis var pieņemt lēmumu saglabāt esošās B klases sistēmas, kas definētas Regulas (ES) 2016/919 pielikuma 2.2. punktā. Tomēr līdz I pielikumā noteiktajiem datumiem Regulas (ES) 2016/919 pielikuma 1.1. punktā minētajiem ritekļiem, kas aprīkoti ar ERTMS versiju, kura ir saderīga ar lauka iekārtām, dod piekļuvi minētajām līnijām un Regulas (ES) Nr. 1315/2013 11. pantā minētajiem infrastruktūras komponentiem, neprasot, lai tie būtu aprīkoti ar B klases sistēmu.

3. pants

Paziņojumi

1.   Tiklīdz ERTMS ir nodota ekspluatācijā pamattīkla koridora posmā, viena mēneša laikā attiecīgā dalībvalsts šo faktu paziņo Komisijai, izmantojot sistēmas, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1315/2013 49. panta 1. punktu un Komisijas Īstenošanas lēmuma 2014/880/ES (8) 5. panta 1. punktu.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādu kavēšanos, nododot ERTMS ekspluatācijā konkrētajā aprīkojamajā pamattīkla koridora posmā. Dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji attiecīgi informē dalībvalstis par šādu kavēšanos.

3.   Paziņojot par 2. punktā minēto kavēšanos, attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai dokumentāciju, kurā ietverts projekta tehniskais apraksts un noteikts jauns datums ERTMS nodošanai ekspluatācijā. Dokumentācijā norāda kavēšanās iemeslus un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja veiktos korektīvos pasākumus.

4.   Ja kavēšanos izraisa ārkārtas apstākļi, Komisija var piekrist pagarināt attiecīgo termiņu ne vairāk kā par trim gadiem. Ja pagarinājums ir piešķirts, viena mēneša laikā pēc minētā pagarinājuma piešķiršanas dalībvalsts veic vajadzīgos Regulas (ES) 2016/919 pielikuma 7.4.4. punktā minētā valsts īstenošanas plāna grozījumus.

Ārkārtas apstākļi, kas minēti pirmajā daļā, ir apstākļi, kas izriet no plānošanas posma un ir saistīti ar īpašiem ģeoloģiskiem konstatējumiem, vides vai sugu aizsardzību, arheoloģiskiem izrakumiem, atļauju izsniegšanas procedūrām, ietekmes uz vidi novērtējumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/52/ES (9), vai apstākļi, kas izriet no būvniecības un atļauju piešķiršanas posma un nav atkarīgi no projekta iniciatora, un neietilpst parasto risku kategorijā, kam šāda veida projektos būtu jāpievērš uzmanība projektu vadības līmenī.

5.   Ja Regulā (ES) 2016/919 noteiktās ERTMS specifikācijas ar tiesību aktu tiek mainītas nesaderīgā veidā, dalībvalstis bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā Direktīvas (ES) 2016/797 51. pantā minētās komitejas oficiālā atzinuma sniegšanas brīdī, sniedz Komisijai informāciju par ietekmes analīzi, kas veikta, lai analizētu grozītā tiesību akta ietekmi uz attiecīgās dalībvalsts tīklu un ERTMS plānošanu. Ja ir iespējams pierādīt, ka izmaiņas izmaksu vai termiņu ziņā tieši ietekmē konkrētus īstenojumus, I pielikumu attiecīgi pielāgo.

4. pants

Pārskatīšana

Ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un sadarbībā ar Eiropas ERTMS koordinatoru, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1315/2013 45. pantā, pārskata datumus pēc 2024. gada 1. janvāra, kas noteikti šīs regulas I pielikumā.

5. pants

Atsauces

Atsauces uz Lēmuma 2012/88/ES III pielikumu uzskata par atsaucēm uz šo regulu un lasa saskaņā ar II pielikumā pievienoto atbilstības tabulu.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā 2017. gada 26. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2017. gada 5. janvārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 348, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2016. gada 27. maija Regula (ES) 2016/919 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā (OV L 158, 15.6.2016., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2012. gada 25. janvāra Lēmums 2012/88/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām (OV L 51, 23.2.2012., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010 (OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regula (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (OV L 276, 20.10.2010., 22. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīva 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 11. maija Direktīva (ES) 2016/797 par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).

(8)  Komisijas 2014. gada 26. novembra Īstenošanas lēmums 2014/880/ES par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu (OV L 356, 12.12.2014., 489. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Direktīva 2014/52/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 124, 25.4.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Lēmums 2012/88/ES

Šī regula

III pielikuma 7.3.1. punkts

1. pants

III pielikuma 7.3.2. punkts

1. un 2. pants

III pielikuma 7.3.2.1. punkts

2. panta 1. punkts

III pielikuma 7.3.2.2. punkts

2. panta 1. punkts

III pielikuma 7.3.2.4. punkts

III pielikuma 7.3.2.5. punkts

3. panta 1. punkts

III pielikuma 7.3.2.6. punkts

3. panta 2., 3. un 4. punkts

III pielikuma 7.3.4. punkts

I pielikums

III pielikuma 7.3.5. punkts

2. panta 1. punkts


Top