Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1904

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1904 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz produktu intervenci (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2016/4369

OJ L 295, 29.10.2016, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1904/oj

29.10.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2016/1904

(2016. gada 14. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz produktu intervenci

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. novembra Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (1) un jo īpaši tās 16. panta 8. punktu un 17. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Šī regula konkretizē dažus intervences pilnvaru aspektus, kas piešķirtas kompetentajām iestādēm un – izņēmuma gadījumos – Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei (EAAPI), kura izveidota un savas pilnvaras izmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1094/2010 (2), attiecībā uz kritērijiem un faktoriem, kas jāņem vērā, nosakot ievērojamas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai apdraudējumu finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai attiecīgi vismaz vienas dalībvalsts vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei.

(2)

Būtu jāizveido saraksts ar kritērijiem un faktoriem, kas jāņem vērā kompetentajām iestādēm un EAAPI, nosakot, vai pastāv šādas bažas vai apdraudējums, lai nodrošinātu konsekventu pieeju, vienlaikus pieļaujot, ka nelabvēlīgu notikumu vai norišu gadījumā tiek veiktas atbilstošas darbības. Lai varētu izmantot intervences pilnvaras “apdraudējuma” gadījumā, kas ir viens no priekšnosacījumiem intervencei, lai nodrošinātu finanšu vai izejvielu tirgu pienācīgu darbību un integritāti vai finanšu sistēmas stabilitāti, jānosaka augstāka robežvērtība, kura pārsniedz “ievērojamas bažas”, kas ir priekšnosacījums intervencei ieguldītāju aizsardzības nolūkā. Tomēr nepieciešamībai novērtēt visus kritērijus un faktorus, kas varētu būt nozīmīgi konkrētā situācijā, nebūtu jāliedz kompetentajām iestādēm un EAAPI izmantot pagaidu intervences pilnvaras gadījumos, kad šādas bažas vai apdraudējumu izraisa tikai viens no faktoriem vai kritērijiem.

(3)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz produktu intervences pilnvarām, kas piešķirtas gan valsts kompetentajām iestādēm, gan EAAPI. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un lai sekmētu vispusīgu priekšstatu ieinteresētajām personām un it īpaši EAAPI un kompetentajām iestādēm, kuras izmanto šīs intervences pilnvaras, ir nepieciešams šos noteikumus iekļaut vienā regulā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kritēriji un faktori attiecībā uz EAAPI pagaidu pilnvarām produktu intervences jomā

(Regulas (ES) Nr. 1286/2014 16. panta 2. punkts)

1.   Regulas (ES) Nr. 1286/2014 16. panta 2. punkta vajadzībām EAAPI novērtē visu 2. punktā minēto faktoru un kritēriju nozīmīgumu un apsver visus nozīmīgos faktorus un kritērijus, lai konstatētu, kad konkrētu apdrošināšanas ieguldījumu produktu tirdzniecība, izplatīšana vai pārdošana vai konkrēta veida finanšu darbība vai prakse rada ievērojamas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai apdraudējumu finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei.

Šā punkta pirmās daļas vajadzībām to, vai pastāv ievērojamas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai apdraudējums finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei, EAAPI var konstatēt, balstoties uz vienu vai vairākiem no minētajiem faktoriem vai kritērijiem.

2.   Lai konstatētu, vai pastāv ievērojamas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai apdraudējums finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai Savienības finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei, EAAPI novērtē šādus faktorus un kritērijus:

a)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu darbības vai prakses veida sarežģītības pakāpi, it īpaši ņemot vērā:

pamatā esošo aktīvu veidu un pamatā esošo aktīvu pārredzamības pakāpi,

pārredzamības pakāpi izmaksām un maksām saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu, finanšu darbību vai finanšu praksi un it īpaši pārredzamības trūkumu, kura cēlonis ir daudzslāņu izmaksas un maksas,

rezultāta aprēķina sarežģītību, ņemot vērā jo īpaši to, vai ienesīgums ir atkarīgs no viena vai vairāku pamatā esošu aktīvu rezultātiem, kurus savukārt ietekmē citi faktori,

risku būtību un mērogu,

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts vai pakalpojums ir piesaistīts citiem produktiem vai pakalpojumiem, vai

noteikumu sarežģītību;

b)

potenciālo nelabvēlīgo seku apmēru, it īpaši ņemot vērā:

apdrošināšanas ieguldījumu produkta nosacīto vērtību,

iesaistīto klientu, ieguldītāju vai tirgus dalībnieku skaitu,

produkta īpatsvaru ieguldītāju portfeļos,

kaitējuma varbūtību, mērogu un būtību, tostarp potenciālo zaudējumu apmēru,

nelabvēlīgo seku sagaidāmo ilgumu,

prēmijas apjomu,

iesaistīto starpnieku skaitu,

tirgus vai pārdošanas apjoma pieaugumu,

apdrošināšanas ieguldījumu produktā veikto katra ieguldītāja ieguldījumu vidējo summu,

seguma līmeni, kas definēts valsts apdrošināšanas garantijas shēmu likumā, ja šāda shēma pastāv, vai

tehnisko rezervju vērtību attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem;

c)

to ieguldītāju kategoriju, kuri ir iesaistīti finanšu darbībā vai finanšu praksē vai kuriem apdrošināšanas ieguldījumu produkts tiek tirgots vai pārdots, it īpaši ņemot vērā:

to, vai ieguldītājs ir privātais klients, profesionāls klients vai darījumu partneris, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/65/ES (3),

īpašības, kas raksturo ieguldītāju prasmes un spējas, tostarp izglītības līmeni, pieredzi ar līdzīgiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem vai pārdošanas praksi,

īpašības, kas raksturo ieguldītāju ekonomisko stāvokli, tostarp viņu ienākumus un īpašumu,

ieguldītāju pamata finanšu mērķus, tostarp pensijas uzkrājumus un nepieciešamo riska segumu,

to, vai produkts vai pakalpojums tiek pārdots ieguldītājiem ārpus plānotā mērķtirgus, vai to, vai mērķtirgus nav pienācīgi apzināts, vai

tiesības uz apdrošināšanas garantiju shēmas segumu, ja pastāv valsts apdrošināšanas garantiju shēmas;

d)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta, darbības vai prakses veida pārredzamības pakāpi, it īpaši ņemot vērā:

pamatā esošo aktīvu veidu un pārredzamību,

slēptās izmaksas un maksas,

tādu paņēmienu izmantošanu, kuri piesaista ieguldītāju uzmanību, bet ne vienmēr atspoguļo apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses piemērotību vai vispārējo kvalitāti,

risku būtību un risku pārredzamību,

produktu nosaukumu, terminu vai citas informācijas izmantojumu, kas maldinoši liecina par lielāku drošuma vai ienesīguma līmeni, nekā faktiski iespējams vai ticams, vai par produkta iezīmēm, kādas nepastāv, vai

to, vai nebija pietiekamas vai pietiekami uzticamas informācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktu, lai tirgus dalībnieki, kuriem tā bija adresēta, varētu pieņemt lēmumu, ņemot vērā apdrošināšanas ieguldījumu produktu būtību un veidu;

e)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses konkrētās iezīmes vai pamatā esošos aktīvus, tostarp iegultu saistību īpatsvaru, it īpaši ņemot vērā:

produktam piemītošo saistību īpatsvaru,

finansējuma dēļ pastāvošo saistību īpatsvaru vai

vērtspapīru finansēšanas darījumu iezīmes;

f)

starp sagaidāmo ieguldītāja ienesīgumu vai peļņu un zaudējumu risku attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu, finanšu darbību vai finanšu praksi pastāvošās atšķirības un to pakāpi, it īpaši ņemot vērā:

šāda apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses strukturēšanas izmaksas un citas izmaksas,

atšķirības attiecībā uz emitenta risku, ko patur emitents vai

riska/ienesīguma profilu;

g)

to, cik vienkārši ieguldītājiem ir pārdot attiecīgo apdrošināšanas ieguldījumu produktu (un cik tas izmaksā) vai apmainīt pret citu produktu, it īpaši ņemot vērā:

šķēršļus ieguldījumu stratēģijas maiņai saistībā ar apdrošināšanas līgumu,

to, ka nav atļauts priekšlaikus atkāpties no līguma vai tas ir padarīts faktiski neiespējami, vai

citus šķēršļus darījuma izbeigšanai;

h)

cenu noteikšanu apdrošināšanas ieguldījumu produktam, finanšu darbībai vai finanšu praksei un saistītās izmaksas, it īpaši ņemot vērā:

slēptu vai sekundāro maksu izmantošanu vai

maksas, kas neatbilst apdrošināšanas starpnieku sniegto izplatīšanas pakalpojumu līmenim;

i)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses inovācijas pakāpi, it īpaši ņemot vērā:

inovācijas pakāpi saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses struktūru, tai skaitā arī iegulšanu un izraisītājnotikumus,

inovācijas pakāpi saistībā ar izplatīšanas modeli vai starpniecības ķēdes garumu,

inovācijas izplatības pakāpi, tostarp to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu darbība vai finanšu prakse ir inovatīva konkrētām ieguldītāju kategorijām,

inovāciju, kas ietver saistību īpatsvaru,

pamatā esošo aktīvu pārredzamības trūkumu vai

iepriekšējo pieredzi tirgū ar līdzīgiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem vai apdrošināšanas ieguldījumu produktu pārdošanas praksi;

j)

pārdošanas praksi saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu, it īpaši ņemot vērā:

izmantotos saziņas un izplatīšanas kanālus,

informāciju, mārketinga vai citus pārdošanas veicināšanas materiālus saistībā ar ieguldījumu, vai

to, vai lēmums par pirkšanu ir sekundārs vai terciārs pēc agrāka pirkuma;

k)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta emitenta finansiālo un komercdarbības stāvokli, it īpaši ņemot vērā:

emitenta finansiālo stāvokli vai

pārapdrošināšanas kārtības piemērotību attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem;

l)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkta pamatā esošie aktīvi, finanšu darbība vai finanšu prakse rada augstu risku tādu darījumu rezultativitātei, kurus noslēguši konkrētā tirgus dalībnieki vai ieguldītāji;

m)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkta iezīmju dēļ tas ir īpaši neaizsargāts pret izmantošanu finanšu noziegumos, it īpaši to, vai šo iezīmju dēļ var tikt veicināta apdrošināšanas ieguldījumu produktu izmantošana šādā nolūkā:

krāpšanai vai negodīgai rīcībai,

pārkāpumam finanšu tirgū vai informācijas ļaunprātīgai izmantošanai attiecībā uz finanšu tirgu,

rīcībai ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem,

terorisma finansēšanai vai

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas veicināšanai;

n)

to, vai finanšu darbība vai finanšu prakse rada īpaši augstu risku tirgu izturētspējai vai vienmērīgai darbībai;

o)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu darbība vai finanšu prakse var izraisīt ievērojamu un mākslīgu atšķirību starp atvasinātā instrumenta cenu un pamatā esošo aktīvu tirgus cenām;

p)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu prakse vai finanšu darbība rada augstu risku tirgus vai maksājumu sistēmu infrastruktūrai, tostarp tirdzniecības, tīrvērtes un norēķinu sistēmām;

q)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu darbība vai finanšu prakse var apdraudēt ieguldītāju uzticēšanos finanšu sistēmai; vai

r)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu prakse vai finanšu darbība rada augstu traucējuma risku finanšu iestādēm, kas uzskatāmas par svarīgām Savienības finanšu sistēmai.

2. pants

Kritēriji un faktori, kas kompetentajām iestādēm jāņem vērā attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu intervences pilnvarām

(Regulas (ES) Nr. 1286/2014 17. panta 2. punkts)

1.   Regulas (ES) Nr. 1286/2014 17. panta 2. punkta vajadzībām kompetentās iestādes novērtē visu 2. punktā minēto faktoru un kritēriju nozīmīgumu un ņem vērā visus nozīmīgos faktorus un kritērijus, lai konstatētu, kad konkrētu apdrošināšanas ieguldījumu produktu tirdzniecība, izplatīšana vai pārdošana vai konkrēta veida finanšu darbība vai prakse rada ievērojamas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai apdraudējumu finanšu tirgu pienācīgai darbībai un integritātei vai vismaz vienas dalībvalsts finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātei.

Šā punkta pirmās daļas vajadzībām ievērojamas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai finanšu tirgu pienācīgas darbības un integritātes vai vismaz vienas dalībvalsts finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātes apdraudējumu kompetentās iestādes var konstatēt, balstoties uz vienu vai vairākiem no minētajiem faktoriem un kritērijiem.

2.   Faktori un kritēriji, kuri kompetentajām iestādēm ir jānovērtē, lai konstatētu, vai pastāv ievērojamas bažas par ieguldītāju aizsardzību vai finanšu tirgu pienācīgas darbības un integritātes vai vismaz vienas dalībvalsts finanšu sistēmas vai tās daļas stabilitātes apdraudējums, cita starpā ir šādi:

a)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta vai apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu darbības vai prakses veida sarežģītības pakāpe, it īpaši ņemot vērā:

pamatā esošo aktīvu veidu un pamatā esošo aktīvu pārredzamības pakāpi,

pārredzamības pakāpi izmaksām un maksām saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu, finanšu darbību vai finanšu praksi un it īpaši pārredzamības trūkumu, kura cēlonis ir daudzslāņu izmaksas un maksas,

rezultāta aprēķina sarežģītību, ņemot vērā to, vai ienesīgums ir atkarīgs no viena vai vairāku pamatā esošu aktīvu rezultātiem, kurus savukārt ietekmē citi faktori,

risku būtību un mērogu,

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts ir piesaistīts citiem produktiem vai pakalpojumiem, vai

noteikumu sarežģītību;

b)

potenciālo nelabvēlīgo seku apmēru, it īpaši ņemot vērā:

apdrošināšanas ieguldījumu produkta nosacīto vērtību,

iesaistīto klientu, ieguldītāju vai tirgus dalībnieku skaitu,

produkta īpatsvaru ieguldītāju portfeļos,

kaitējuma varbūtību, mērogu un būtību, tostarp potenciālo zaudējumu apmēru,

nelabvēlīgo seku sagaidāmo ilgumu,

prēmijas apjomu,

iesaistīto starpnieku skaitu,

tirgus vai pārdošanas apjoma pieaugumu,

apdrošināšanas ieguldījumu produktā veikto katra ieguldītāja ieguldījumu vidējo summu,

seguma līmeni, kas definēts valsts apdrošināšanas garantijas shēmu likumā, ja šāda shēma pastāv, vai

tehnisko rezervju vērtību attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem;

c)

to ieguldītāju kategoriju, kuri ir iesaistīti finanšu darbībā vai finanšu praksē vai kuriem apdrošināšanas ieguldījumu produkts tiek tirgots vai pārdots, it īpaši ņemot vērā:

to, vai ieguldītājs ir privātais klients, profesionāls klients vai darījumu partneris, kā definēts Direktīvā 2014/65/ES,

ieguldītāju prasmes un spējas, tostarp izglītības līmeni, pieredzi ar līdzīgiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem vai pārdošanas praksi,

ieguldītāju ekonomisko stāvokli, tostarp viņu ienākumus un īpašumu,

ieguldītāju pamata finanšu mērķus, tostarp pensijas uzkrājumus un nepieciešamo riska segumu,

to, vai produkts vai pakalpojums tiek pārdots ieguldītājiem ārpus plānotā mērķtirgus, vai to, vai mērķtirgus nav pienācīgi apzināts, vai

tiesības uz apdrošināšanas garantiju shēmas segumu, ja pastāv valsts apdrošināšanas garantiju shēmas;

d)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta, darbības vai prakses veida pārredzamības pakāpi, it īpaši ņemot vērā:

pamatā esošo aktīvu veidu un pārredzamību,

slēptās izmaksas un maksas,

tādu paņēmienu izmantošanu, kuri piesaista ieguldītāju uzmanību, bet ne vienmēr atspoguļo apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses piemērotību vai vispārējo kvalitāti,

risku būtību un risku pārredzamību,

produktu nosaukumu, terminu vai citas informācijas izmantojumu, kas maldinoši liecina par lielāku drošuma vai ienesīguma līmeni, nekā faktiski iespējams vai ticams, vai par produkta iezīmēm, kādas nepastāv, vai

to, vai nebija pietiekamas vai pietiekami uzticamas informācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktu, lai tirgus dalībnieki, kuriem tā bija adresēta, varētu pieņemt lēmumu, ņemot vērā apdrošināšanas ieguldījumu produktu būtību un veidu;

e)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses konkrētās iezīmes vai pamatā esošos aktīvus, tostarp iegultu saistību īpatsvaru, it īpaši ņemot vērā:

produktam piemītošo saistību īpatsvaru,

finansējuma dēļ pastāvošo saistību īpatsvaru vai

vērtspapīru finansēšanas darījumu iezīmes;

f)

starp sagaidāmo ieguldītāju ienesīgumu vai peļņu un zaudējumu risku attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktu, finanšu darbību vai finanšu praksi pastāvošās atšķirības un to pakāpi, it īpaši ņemot vērā:

šāda apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses strukturēšanas izmaksas un citas izmaksas,

atšķirības attiecībā uz emitenta risku, ko patur emitents, vai

riska/ienesīguma profilu;

g)

to, cik vienkārši ieguldītājiem ir pārdot attiecīgo apdrošināšanas ieguldījumu produktu (un cik tas izmaksā) vai apmainīt pret citu produktu, it īpaši ņemot vērā:

šķēršļus, veicot ieguldījumu stratēģijas maiņu saistībā ar apdrošināšanas līgumu,

to, ka nav atļauts priekšlaikus atkāpties no līguma vai tas ir atļauts ar tādu līguma nosacījumu, ka var uzskatīt, ka tas nav atļauts, vai

citus šķēršļus darījuma izbeigšanai;

h)

cenu noteikšanu apdrošināšanas ieguldījumu produktam, finanšu darbībai vai finanšu praksei un saistītās izmaksas, it īpaši ņemot vērā:

slēptu vai sekundāro maksu izmantošanu vai

maksas, kas neatbilst apdrošināšanas starpnieku sniegto izplatīšanas pakalpojumu līmenim,

i)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses inovācijas pakāpi, it īpaši ņemot vērā:

inovācijas pakāpi saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produkta, finanšu darbības vai finanšu prakses struktūru, tai skaitā arī iegulšanu un izraisītājnotikumus,

inovācijas pakāpi saistībā ar izplatīšanas modeli vai starpniecības ķēdes garumu,

inovācijas izplatības pakāpi, tostarp to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu darbība vai finanšu prakse ir inovatīva konkrētām ieguldītāju kategorijām,

inovāciju, kas ietver saistību īpatsvaru,

pamatā esošo aktīvu pārredzamības trūkumu vai

iepriekšējo pieredzi tirgū ar līdzīgiem apdrošināšanas ieguldījumu produktiem vai apdrošināšanas ieguldījumu produktu pārdošanas praksi;

j)

pārdošanas praksi saistībā ar apdrošināšanas ieguldījumu produktu, it īpaši ņemot vērā:

izmantotos saziņas un izplatīšanas kanālus,

informāciju, mārketinga vai citus pārdošanas veicināšanas materiālus saistībā ar ieguldījumu vai

to, vai lēmums par pirkšanu ir sekundārs vai terciārs pēc agrāka pirkuma;

k)

apdrošināšanas ieguldījumu produkta emitenta finansiālo un komercdarbības stāvokli, it īpaši ņemot vērā:

emitenta finansiālo stāvokli vai

pārapdrošināšanas kārtības piemērotību attiecībā uz apdrošināšanas ieguldījumu produktiem;

l)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkta pamatā esošie aktīvi, finanšu darbība vai finanšu prakse rada augstu risku tādu darījumu rezultativitātei, kurus noslēguši konkrētā tirgus dalībnieki vai ieguldītāji;

m)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkta iezīmju dēļ tas ir īpaši neaizsargāts pret izmantošanu finanšu noziegumos, it īpaši to, vai šo iezīmju dēļ var tikt veicināta apdrošināšanas ieguldījumu produktu izmantošana šādā nolūkā:

krāpšanai vai negodīgai rīcībai,

pārkāpumam finanšu tirgū vai informācijas ļaunprātīgai izmantošanai attiecībā uz finanšu tirgu,

rīcībai ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem,

terorisma finansēšanai vai

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas veicināšanai;

n)

to, vai finanšu darbība vai finanšu prakse rada īpaši augstu risku tirgu izturētspējai vai vienmērīgai darbībai;

o)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu darbība vai finanšu prakse var izraisīt ievērojamu un mākslīgu atšķirību starp atvasinātā instrumenta cenu un pamatā esošo aktīvu tirgus cenām;

p)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu prakse vai finanšu darbība rada risku tirgus vai maksājumu sistēmu infrastruktūrai, tostarp tirdzniecības, tīrvērtes un norēķinu sistēmām;

q)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu darbība vai finanšu prakse var apdraudēt ieguldītāju uzticēšanos finanšu sistēmai; vai

r)

to, vai apdrošināšanas ieguldījumu produkts, finanšu prakse vai finanšu darbība rada augstu traucējuma risku finanšu iestādēm, kas uzskatāmas par svarīgām attiecīgās kompetentās iestādes dalībvalsts finanšu sistēmai.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2016. gada 31. decembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2016. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Direktīva 2014/65/ES par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).


Top