EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1701

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1701 (2016. gada 19. augusts), ar ko nosaka noteikumus par formātu, kādā jāiesniedz zvejniecības un akvakultūras datu vākšanas darba plāni (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5304)

C/2016/5304

OJ L 260, 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj

27.9.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 260/153


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2016/1701

(2016. gada 19. augusts),

ar ko nosaka noteikumus par formātu, kādā jāiesniedz zvejniecības un akvakultūras datu vākšanas darba plāni

(izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 5304)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punkta d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (2) 25. pantā ir paredzēta prasība dalībvalstīm vākt bioloģiskos, vides, tehniskos un sociālekonomiskos datus, kas vajadzīgi zvejniecības pārvaldībai.

(2)

Atbilstoši Regulas (ES) Nr. 508/2014 21. panta 1. punktam dalībvalstis datu vākšanas darba plānus Komisijai iesniedz saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 199/2008 (3) 4. panta 4. punktu, proti, elektroniski līdz tā gada 31. oktobrim, kas ir pirms gada, no kura darba plāns jāpiemēro.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 21. panta 2. punktu Komisijai šie darba plāni ir jāapstiprina ar īstenošanas aktiem līdz tā gada 31. decembrim, kas ir pirms gada, no kura darba plāns jāpiemēro

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 508/2014 22. panta 1. punkta d) apakšpunktu Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, kuros paredz noteikumus par šo darba plānu iesniegšanas procedūrām, formātu un termiņiem.

(5)

Lai nodrošinātu saskaņotību ar Savienības daudzgadu programmu un nodrošinātu tās vienādu īstenošanu visā Savienībā, ir lietderīgi ņemt vērā jaunākās datu prasības, kas kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas vajadzībām noteiktas Savienības daudzgadu programmā zvejniecības un akvakultūras datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai 2017.–2019. gada periodā (4), un norādīt, kāda informācija dalībvalstīm jāsniedz, kad tās iesniedz savus darba plānus.

(6)

Komisija ir ņēmusi vērā Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ieteikumus. Ir notikusi apspriešanās arī ar dalībvalstu pārstāvjiem, tiekoties īpašās ekspertu grupās.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darba plānu saturs

1.   Regulas (ES) Nr. 508/2014 21. pantā minēto 2017.–2019. gada periodam izstrādāto datu vākšanas darba plānu saturu izklāsta saskaņā ar paraugu, kas noteikts šā lēmuma pielikumā.

2.   Pielikumā piemēro definīcijas, kas iekļautas Padomes Regulā (EK) Nr. 1224/2009 (5), Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 404/2011 (6), Regulā (ES) Nr. 1380/2013 un Savienības daudzgadu programmā.

3.   Dalībvalstu izstrādātajos darba plānos apraksta:

a)

datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmu;

b)

temporālo un telpisko sadalījumu un biežumu, kādā dati tiks vākti;

c)

datu avotu, procedūras un metodes, ar kurām datus vāc un apstrādā, iegūstot datu kopas, kas nonāks galalietotāju rīcībā;

d)

kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles satvaru, kura mērķis ir nodrošināt datu pienācīgu kvalitāti;

e)

to, kā un kad dati būs pieejami, ņemot vērā zinātnisko ieteikumu galalietotāju norādītās vajadzības;

f)

starptautiskās un reģionālās sadarbības un koordinācijas mehānismus, tostarp divpusējas un daudzpusējas vienošanās; un

g)

to, kā ir ņemtas vērā Savienības un tās dalībvalstu starptautiskās saistības.

4.   Iepriekšminēto aprakstu saturs un formāts atbilst 2.–8. pantā noteiktajām prasībām, kas sīkāk precizētas šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Dati, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmu

1.   Dalībvalstis vāc I pielikumā minētos datus saskaņā ar Savienības daudzgadu programmu.

2.   Atbilstība starp Savienības daudzgadu programmas tabulām un darba plāna tabulām un tekstu ir noteikta II pielikumā.

3. pants

Temporālais un telpiskais sadalījums un biežums, kādā tiks vākti dati

1.   Temporālā un telpiskā sadalījuma un biežuma specifikācijas atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļā izklāstītajām prasībām. Gadījumos, kad šādas prasības nav noteiktas, dalībvalstis temporālā un telpiskā sadalījuma vai biežuma specifikācijas nosaka un apraksta, ņemot vērā vēsturiskās laikrindas, izmaksu lietderību, koordināciju attiecīgajos jūras reģionos un galalietotāju vajadzības.

2.   Datu vākšanas temporālā un telpiskā sadalījuma vai biežuma specifikācijas paziņo:

a)

4.A tabulā un 4.B tabulā attiecībā uz datiem, kas iegūti, veicot paraugošanu komerciālajās zvejniecībās;

b)

1.A tabulā un 1.B tabulā attiecībā uz bioloģiskajiem datiem, kas iegūti pētnieciskajās uzskaitēs un komerciālajās zvejniecībās;

c)

1.D tabulā attiecībā uz datiem, kas iegūti, veicot paraugošanu atpūtas zvejā;

d)

1.E tabulā attiecībā uz datiem, kas iegūti, veicot attiecīgo anadromo un katadromo sugu paraugošanu;

e)

1.G tabulā attiecībā uz datiem, kas iegūti pētnieciskajās uzskaitēs;

f)

3.A tabulā attiecībā uz zvejniecības ekonomiskajiem un sociālajiem datiem;

g)

3.B tabulā attiecībā uz akvakultūras ekonomiskajiem un sociālajiem datiem; un

h)

3.C tabulā attiecībā uz apstrādes rūpniecības ekonomiskajiem un sociālajiem datiem.

4. pants

Datu avots, datu vākšanas un apstrādes procedūras un metodes

1.   Ja datus galvenokārt vāc, piemērojot Regulu (EK) Nr. 199/2008, kā noteikts minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, datu avotu apraksta:

a)

1.C tabulā;

b)

1.D tabulā;

c)

1.E tabulā;

d)

3.A tabulā;

e)

3.A teksta laukā;

f)

3.B tabulā;

g)

3.B teksta laukā;

h)

3.C tabulā; un

i)

3.C teksta laukā.

2.   Ja datus vāc saskaņā ar citiem tiesību aktiem, nevis Regulu (EK) Nr. 199/2008, kā noteikts minētās regulas 15. panta 1. punkta a) apakšpunktā, datu avotu apraksta:

a)

2.A tabulā;

b)

2.A teksta laukā;

c)

attiecīgā gadījumā 3.A tabulā; un

d)

attiecīgā gadījumā 3.A teksta laukā.

3.   Ja Savienības daudzgadu programmā ir norādīts uz izmēģinājuma pētījumu vai vienkāršotu metodoloģiju, dalībvalstis šādu pētījumu, tostarp tā mērķi, ilgumu, metodoloģiju un sagaidāmos rezultātus, apraksta:

a)

1. iedaļas teksta laukā “1. izmēģinājuma pētījums”;

b)

1. iedaļas teksta laukā “2. izmēģinājuma pētījums”;

c)

3. iedaļas teksta laukā “3. izmēģinājuma pētījums”; un

d)

3. iedaļas teksta laukā “4. izmēģinājuma pētījums”.

4.   Plānotās paraugošanas koncepcijas apraksta 4.A tabulā, 4.A teksta laukā un 4.B tabulā. Atsauces ģenerālkopu, no kuras tiks atlasīta paraugkopa, apraksta 4.C tabulā un 4.D tabulā. Ja paraugošanu veic novērotāji uz kuģa vai krastā, norāda nozvejas frakciju, no kuras ņemts paraugs, lai precizētu, vai tas aptver visas sugas, tikai komerciāli izmantojamās sugas vai tikai dažus taksonus nozvejā.

5.   Sociālo un ekonomisko mainīgo lielumu metodoloģija, definīcija un aprēķināšana attiecīgā gadījumā atbilst vadlīnijām, ko kopīgi pieņēmušas Eiropas Komisijas ekspertu struktūras. Ja tas tā nav, dalībvalstis pieņemto pieeju skaidri apraksta un pamato:

a)

3.A teksta laukā;

b)

3.B teksta laukā; un

c)

3.C teksta laukā.

6.   Lai labotu un imputētu datus paraugošanas plānu daļās, kurās paraugi nav ņemti vai nav ņemti pietiekamā apmērā, dalībvalstis koordinē darbu ar mērķi izstrādāt un īstenot metodes ES vai reģionālā mērogā. Nosakot imputācijas metodes, ņem vērā vadlīnijas un metodes, ko pieņēmušas starptautiskas statistikas organizācijas. Imputētajiem datiem vajadzētu būt skaidri atzīmētiem ar karodziņu, kad tos paziņo galalietotājiem.

5. pants

Kvalitātes nodrošināšana un kvalitātes kontrole

1.   Kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles satvaru attiecīgā gadījumā apraksta publiski pieejamos dokumentos, kas nosaukti darba plānos. Satvarā nosaka vispārīgos principus, metodes un instrumentus, kas var sniegt norādījumus un pierādījumus rezultatīvai un vienotai pieejai Eiropas un valstu līmenī.

2.   Ar kvalitāti saistītās metodes apraksta:

a)

5.A tabulā attiecībā uz nozvejas paraugošanas shēmām, atpūtas zvejas paraugošanas shēmām, anadromo un katadromo sugu paraugošanas shēmām un pētnieciskajām uzskaitēm jūrā;

b)

5.B tabulā attiecībā uz zvejas darbību mainīgajiem lielumiem, zvejniecības ekonomiskajiem un sociālajiem datiem, akvakultūras ekonomiskajiem un sociālajiem datiem un apstrādes rūpniecības ekonomiskajiem un sociālajiem datiem;

c)

2.A teksta laukā;

d)

3.A teksta laukā;

e)

3.B teksta laukā; un

f)

3.C teksta laukā.

3.   Ja dati jāvāc paraugošanas ceļā, dalībvalstis izmanto statistiski pamatotas koncepcijas, kas atbilst labas prakses pamatnostādnēm, kuras nodrošinājusi Komisija, Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES), ZZTEK vai citas Eiropas Komisijas ekspertu struktūras. Paraugošanas shēmu apraksts ietver, bet neaprobežojas tikai ar norādēm uz nolūkiem, koncepciju, sagaidāmajām izpildes grūtībām (ieskaitot nerespondenci un atteikumus), datu arhivēšanu, kvalitātes nodrošināšanas procedūrām un analīzes metodēm. Šajā aprakstā iekļauj arī paraugošanas vienību noteikšanu, paraugošanas satvarus un to nodrošināto mērķkopas aptvērumu (arī aptvēruma noteikšanā izmantotos kritērijus), stratifikācijas shēmas un paraugu atlases metodes attiecībā uz primārās, sekundārās un zemāka līmeņa paraugošanas vienībām. Ja iespējams noteikt kvantitatīvas mērķvērtības, tās var izteikt vai nu tieši – ar parauga lielumu vai paraugošanas īpatsvaru, vai arī ar sasniedzamo precizitātes un ticamības pakāpi. Attiecībā uz skaitīšanas datiem dalībvalstis norāda, vai ir aptverti visi segmenti, kuras daļas no kopējās ģenerālkopas ir izlaistas un kā veiktas šo daļu aplēses. Paraugošanas datu kvalitāti attiecīgā gadījumā pierāda, izmantojot kvalitātes indikatorus, kas saistīti ar precizitāti un nobīdes potenciālu.

6. pants

Datu pieejamība galalietotājiem

Lai aprakstītu to, kad dati tiks darīti pieejami galalietotājiem, izmanto 6.A tabulu.

7. pants

Reģionālās un starptautiskās sadarbības un koordinācijas mehānismi

1.   Dalībvalstis 7.A tabulā norāda, kādās attiecīgās reģionālās un starptautiskās sanāksmēs tās piedalās, un 7.B tabulā – kā tiek ievēroti ieteikumi, par kuriem panākta vienošanās jūras reģiona līmenī vai attiecīgā gadījumā ES mērogā. Ja šie ieteikumi netiek ievēroti, dalībvalstis paskaidro iemeslus 7.B tabulas slejā “Piezīmes”. Norāda, kāda būs šo ieteikumu ietekme uz datu vākšanu.

2.   Dalībvalstis 7.C tabulā paziņo visu attiecīgo informāciju par vienošanos ar citām dalībvalstīm. Šajā informācijā nosaka, kuru daļu no datiem vāc kura dalībvalsts un kura dalībvalsts nodrošina datu vākšanas pilnīgumu, norāda vienošanās ilgumu un nosaka, kura dalībvalsts būs atbildīga par datu nosūtīšanu galalietotājiem.

3.   Neatkarīgi no Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā minētajām pētnieciskajām uzskaitēm jūrā dalībvalstis var ņemt vērā galalietotāju vajadzības, kad tās plāno uzskaites darbu vai paraugošanas koncepciju, ar nosacījumu, ka tas nelabvēlīgi neietekmē rezultātu kvalitāti un tiek koordinēts jūras reģiona līmenī. Dalībvalstis ar citām tā paša reģiona dalībvalstīm var vienoties par konkrētu uzdevumu pārdalīšanu un ieguldījumiem. Ja ir panākta vienošanās par uzdevumu dalīšanu ar citām dalībvalstīm, katras dalībvalsts (fiziska un/vai finansiāla) līdzdalība katrā atsevišķā uzskaitē, kā arī ziņošanas un nosūtīšanas pienākumi tiek norādīti 1.G teksta laukā.

8. pants

Starptautiskās saistības

Visas attiecīgās datu vākšanas prasības, kas izriet no starptautiskajām saistībām, dalībvalstis iekļauj šādās tabulās:

a)

1.A tabulā;

b)

1.B tabulā;

c)

1.C tabulā;

d)

4.A tabulā;

e)

4.B tabulā;

f)

7.B tabulā; un

g)

7.C tabulā.

Tas attiecas uz reģionālajām zvejniecības pārvaldības organizācijām (RZPO) / reģionālajām zvejniecības organizācijām (RZO), kurās attiecīgās dalībvalstis vai Savienība ir līgumslēdzējas puses, kā arī uz ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumiem (IZPN), saskaņā ar kuriem darbojas to flotes.

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2016. gada 19. augustā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Karmenu VELLA


(1)  OV L 149, 20.5.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regula (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(3)  Padomes 2008. gada 25. februāra Regula (EK) Nr. 199/2008 par Kopienas sistēmas izveidi datu vākšanai, pārvaldībai un izmantošanai zivsaimniecības nozarē un par atbalstu zinātniskā padoma izstrādei saistībā ar kopējo zivsaimniecības politiku (OV L 60, 5.3.2008., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 12. jūlija Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1251, ar ko pieņem Savienības daudzgadu programmu par zvejniecības un akvakultūras datu vākšanu, pārvaldību un izmantošanu 2017.–2019. gada periodā (OV L 207, 1.8.2016., 113. lpp.).

(5)  Padomes 2009. gada 20. novembra Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regula (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

SATURS

1. iedaļa.   Bioloģiskie dati

1.A tabula. Attiecīgo krājumu saraksts

1.B tabula. Bioloģisko mainīgo lielumu paraugošanas plānojums

1.C tabula. Bioloģisko mainīgo lielumu paraugošanas intensitāte

1.D tabula. Atpūtas zveja

1. izmēģinājuma pētījums. Atpūtas zvejā gūto nozveju īpatsvars salīdzinājumā ar komerciālajām zvejniecībām

1.E tabula. Anadromo un katadromo sugu datu vākšana saldūdeņos

1.E teksta lauks. Anadromo un katadromo sugu datu vākšana saldūdeņos

1.F tabula. Putnu, zīdītāju, rāpuļu un zivju nejauša piezveja

2. izmēģinājuma pētījums. Zvejas apjoms un zvejniecību ietekme uz bioloģiskajiem resursiem un jūras ekosistēmu

1.G tabula. Jūrā veicamo pētniecisko uzskaišu saraksts

1.G teksta lauks. Jūrā veicamo pētniecisko uzskaišu saraksts

1.H tabula. Pētniecisko uzskaišu datu vākšana un izplatīšana

2. iedaļa.   Zvejas darbību dati

2.A tabula. Zvejas darbību mainīgo lielumu datu vākšanas stratēģija

2.A teksta lauks. Zvejas darbību mainīgo lielumu datu vākšanas stratēģija

3. iedaļa.   Ekonomiskie un sociālie dati

3.A tabula. Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc zvejniecības ekonomiskos un sociālos datus

3.A teksta lauks. Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc zvejniecības ekonomiskos un sociālos datus

3. izmēģinājuma pētījums. Dati par nodarbināto sadalījumu pēc izglītības līmeņa un valstspiederības

3.B tabula. Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc akvakultūras ekonomiskos un sociālos datus

3.B teksta lauks. Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc akvakultūras ekonomiskos un sociālos datus

4. izmēģinājuma pētījums. Vides dati par akvakultūru

3.C tabula. Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc apstrādes rūpniecības ekonomiskos un sociālos datus

3.C teksta lauks. Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc apstrādes rūpniecības ekonomiskos un sociālos datus

4. iedaļa.   Paraugošanas stratēģija bioloģisko datu iegūšanai komerciālajās zvejniecībās

4.A tabula. Bioloģisko datu paraugošanas plāna apraksts

4.A teksta lauks. Bioloģisko datu paraugošanas plāna apraksts

4.B tabula. Bioloģisko datu paraugošanas satvara apraksts

4.C tabula. Zvejniecības dati sadalījumā pa dalībvalstīm

4.D tabula. Izkraušanas vietas

5. iedaļa.   Datu kvalitāte

5.A tabula. Bioloģisko datu kvalitātes nodrošināšanas satvars

5.B tabula. Sociālekonomisko datu kvalitātes nodrošināšanas satvars

6. iedaļa.   Datu pieejamība

6.A tabula. Datu pieejamība

7. iedaļa.   Koordinācija

7.A tabula. Plānotā reģionālā un starptautiskā koordinācija

7.B tabula. Ieteikumu un vienošanos ievērošana

7.C tabula. Divpusējas un daudzpusējas vienošanās

1. IEDAĻA

BIOLOĢISKIE DATI

1.A tabula

Attiecīgo krājumu saraksts

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area / Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Ziemeļatlantija

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

Ziemeļatlantija

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

GSA 17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

GSA 06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

GSA 07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punkta un šā lēmuma 2. panta, 3. panta un 8. panta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu pārskatu par datu vākšanu apgabala/krājuma līmenī. Identificē visu paraugā ietilpstošo īpatņu sugu un izmēra to garumu, kad tas iespējams.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Reference years (Atsauces gadi)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), uz ko faktiski attiecas dati. Dalībvalsts izraugās trīs pēdējos gadus, par kuriem ir pieejami dati. Atsauces gadu (gadus) norāda šādi: “2013–2015”.

Species (Suga)

Dalībvalsts norāda to sugu/krājumu nosaukumu (latīņu val.), kuru bioloģisko mainīgo lielumu paraugošana ir prasīta saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu, attiecībā uz visiem apgabaliem, kuros darbojas dalībvalsts zvejas flote.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Area/Stock (Apgabals/krājums)

Dalībvalsts norāda minētās sugas/krājuma apgabalu saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu (piemēram, GSA 16, ICES I un II apgabals, ICES IIIa, IV, VIId apgabals utt.).

Selected for sampling (Atlasīts paraugošanai) (Y/N)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai suga/krājums ir vai nav atlasīts paraugošanai. Ja suga/krājums ir atlasīts paraugošanai attiecībā uz vismaz vienu mainīgo lielumu, kas iekļauts šā pielikuma 1.B tabulā, norāda “Y” (jā).

Average landings in the reference years (tons) (Vidējie izkrāvumi atsauces gados (tonnās))

Katras sugas un krājuma vidējais izkrāvumu apjoms jaunākajā triju gadu atsauces periodā. Ievadot izkrāvumu datus, dalībvalsts ievēro šādus principus:

 

ja suga vispār nav izkrauta, ieraksta “None” (nav);

 

ja vidējais izkrāvumu apjoms ir mazāks par 200 t, vidējo apjomu nenorāda, bet tā vietā ieraksta “< 200”;

 

ja vidējais izkrāvumu apjoms pārsniedz 200 t, ieraksta vidējo apjomu jaunākajā triju gadu atsauces periodā. Vidējos izkrāvumu apjomus var noapaļot līdz tuvākajām 5 vai 10 tonnām.

EU TAC (if any) (ES KPN (ja ir))

(%)

Attiecas tikai uz tiem krājumiem, uz kuriem attiecas KPN un kvotu regulas. Šajā slejā dalībvalsts:

ieraksta “None” (Nav), ja dalībvalstij nav iedalīta daļa no attiecīgā krājuma ES KPN,

ieraksta precīzu daļu, ja dalībvalstij ir iedalīta daļa no attiecīgā krājuma ES KPN.

Share (%) in EU landings (Daļa (%) no ES izkrāvumiem)

Attiecas uz: i) visiem krājumiem Vidusjūrā un ii) visiem krājumiem ārpus Vidusjūras, kuriem KPN vēl nav noteikta. Šajā slejā dalībvalsts:

ieraksta “None” (nav), ja dalībvalstij nav attiecīgā krājuma izkrāvumu,

ieraksta precīzu daļu, ja dalībvalstij ir attiecīgā krājuma izkrāvumi un ja dalībvalsts vēlas ierosināt robežvērtību.

Threshold (Robežvērtība) (Y/N)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai attiecīgajai sugai/krājumam ir piemērojama robežvērtība saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas V nodaļu.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


1.B tabula

Bioloģisko mainīgo lielumu paraugošanas plānojums

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area / Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

NA

 

PRT

Nephrops norvegius

Ziemeļatlantija

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

GSA 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

GSA 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punkta un šā lēmuma 2. panta, 3. panta un 8. panta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Vāc šajā tabulā uzskaitīto sugu bioloģiskos parametrus (garums, vecums, svars, dzimumu attiecība, dzimumbriedums un auglība). Ja datu vākšana ir notikusi vai ir plānota, katru parametru un gadu atzīmē ar “X”. Šī tabula dod iespēju noskaidrot, kurā gadā (gados) dalībvalsts vāc vai vāks datus.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Species (Suga)

Dalībvalsts norāda to sugu/krājumu nosaukumu (latīņu val.), kuru bioloģisko mainīgo lielumu paraugošana ir prasīta saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu, attiecībā uz visiem apgabaliem, kuros darbojas dalībvalsts zvejas flote.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Area/Stock (Apgabals/krājums)

Dalībvalsts norāda minētās sugas/krājuma zvejas vietu (piemēram, GSA 16, ICES I un II apgabals, ICES IIIa, IV, VIId apgabals utt.).

Frequency (Biežums)

Dalībvalsts norāda paraugošanas biežumu (“M” (reizi mēnesī), “Q” (reizi ceturksnī), “A” (reizi gadā), “O” (cits) – jāprecizē).

Length (Garums)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), kuros tiks ņemti paraugi garuma noteikšanai.

Age (Vecums)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), kuros tiks ņemti paraugi vecuma noteikšanai.

Weight (Svars)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), kuros tiks ņemti paraugi svara noteikšanai.

Sex ratio (Dzimumu attiecība)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), kuros tiks ņemti paraugi dzimumu attiecības noteikšanai.

Sexual maturity (Dzimumbriedums)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), kuros tiks ņemti paraugi dzimumbrieduma noteikšanai.

Fecundity (Auglība)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), kuros tiks ņemti paraugi auglības noteikšanai.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


1.C tabula

Bioloģisko mainīgo lielumu paraugošanas intensitāte

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area / Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

IIIa, IV, VIId

age

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

IIIa, IV, VIId

sex

Surveys

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

IIIa, IV, VIId

maturity

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

IIIa, IV, VIId

length

Commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Ziemeļatlantija

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Ziemeļatlantija

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

Ziemeļatlantija

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

GSA 09

 

Commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punkta un IV nodaļas un šā lēmuma 2. panta, 4. panta 1. punkta un 8. panta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Tajā paskaidro paraugošanas stratēģiju, kas plānota attiecībā uz bioloģiskajiem mainīgajiem lielumiem.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

MS participating in sampling (Dalībvalstis, kas piedalās paraugošanā)

Ja paraugošanu veic saskaņā ar reģionālā līmenī koordinētu programmu, norāda visas līdzdalīgās dalībvalstis. Pārējos gadījumos norāda par paraugošanu atbildīgo dalībvalsti. Saites uz plānotās reģionālās un starptautiskās koordinācijas vai divpusējas un daudzpusējas vienošanās vietnēm, ja tādas ir pieejamas, norāda slejā “Comments” (Piezīmes).

Sampling year (Paraugošanas gads)

Dalībvalsts norāda plānoto mērķu izpildes gadu vai gadus. Katru gadu norāda atsevišķā tabulas rindā. Iekļauj visus attiecīgos gadus.

Species (Suga)

Dalībvalsts norāda to sugu/krājumu nosaukumu (latīņu val.), kuru bioloģisko mainīgo lielumu paraugošana ir prasīta saskaņā ar 1.A, 1.B un 1.C tabulu, attiecībā uz visiem apgabaliem, kuros darbojas dalībvalsts zvejas flote.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Area/Stock (Apgabals/krājums)

Dalībvalsts norāda minētās sugas/krājuma zvejas vietu (piemēram, GSA 16, ICES I un II apgabals, ICES IIIa, IV, VIId apgabals utt.).

Variable (Mainīgie lielumi)

Dalībvalsts ziņo šādus mainīgos lielumus: garums, vecums, svars, dzimumu attiecība, dzimumbriedums un auglība, kā norādīts šā pielikuma 1.B tabulā. Šī informācija atbilst sugu un mainīgo lielumu kombinācijai, kas norādīta šā pielikuma 1.B tabulā.

Data sources (Datu avoti)

Dalībvalsts apraksta galvenos datu avotus, izmantojot atslēgvārdus (piemēram, uzskaites, komerciālās nozvejas paraugi, tirgus paraugi, izmetumu paraugi utt.). Par paraugošanu, kas plānota komerciālajās zvejniecībās un uzskaitēs, dalībvalsts ziņo atsevišķi, norādot attiecīgi “commercial fisheries” vai “surveys”.

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Plānotais īpatņu minimums, kas jāizmēra valsts mērogā)

Dalībvalsts norāda kopējo plānoto minimālo skaitu zivju, kas jāizmēra valsts mērogā. Slejā “Comments” (Piezīmes) īsumā apraksta šo skaitlisko vērtību iegūšanai izmantoto metodoloģiju (piemēram, iepriekšēja paraugošana, simulācijas utt.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Plānotais īpatņu minimums, kas jāizmēra reģionālā mērogā)

Dalībvalsts norāda plānoto minimālo skaitu zivju, kas jāatlasa reģionālā līmenī koordinētas shēmas ietvaros, ja tāda ir, pārējos gadījumos norāda “NA” (neattiecas). Slejā “Comments” (Piezīmes) īsumā apraksta šo skaitlisko vērtību iegūšanai izmantoto metodoloģiju (piemēram, iepriekšēja paraugošana, simulācijas utt.).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


1.D tabula

Atpūtas zveja

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

Valsts aplēses par reisu skaitu un uzskaites uz vietas, kurās nosaka nozveju uz piepūles vienību

 

NLD

2017

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

Valsts aplēses par makšķernieku skaitu un makšķernieku dienasgrāmatas

 

GBR

2017

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

Haizivis

N

 

 

Y

Y

Y

Valsts aplēses par reisu skaitu un uzskaites uz vietas, kurās nosaka nozveju uz piepūles vienību

 

DEU

2017

Baltijas jūra

ICES

Plātņžaunzivis

Y

Nozvejas nav

 

N

N

 

 

 

 

 

Baltijas jūra

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltijas jūra

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļatlantija

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļatlantija

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļatlantija

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta iv) punkta un šā lēmuma 2. panta, 3. panta un 4. panta 1. punkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 3. tabulu un ietver arī anadromo un katadromo sugu nozvejas, kuras iegūtas atpūtas zvejā jūrā un saldūdeņos.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsti norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Sampling year (Paraugošanas gads)

Dalībvalsts norāda plānotās paraugošanas gadu.

Area/EMU (Apgabals/ZPV)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 3. tabulā.

Ja attiecīgā suga ir zutis, norāda zušu pārvaldības vienību (ZPV).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Species (Suga)

Dalībvalsts norāda to sugu nosaukumu (latīņu valodā, ja iespējams), kuru paraugošana atpūtas zvejā ir prasīta saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 3. tabulu vai kuru paraugošanas nepieciešamību pamato izmēģinājuma pētījumu rezultāti un/vai atpūtas zvejas pārvaldības vajadzības (pa reģioniem). Iekļauj visas sugas, pat ja attiecīgā suga dalībvalstī nav sastopama.

Applicable (Species present in the MS?) (Attiecas (Vai suga sastopama dalībvalstī?))

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai suga ir vai nav sastopama dalībvalstī.

Reasons for not sampling (Iemesli, kuru dēļ paraugošanu neveic)

Ja suga dalībvalstī ir sastopama, bet datus par to nevāc, dalībvalsts norāda iemeslu (iemeslus) (brīvā formā), kuru dēļ šīs sugas paraugošana netiek veikta, un attiecīgā gadījumā sniedz konkrētas atsauces (piemēram, suga attiecīgajā apgabalā nav sastopama, valsts noteikumi/likumi, ievērota prasītā robežvērtība utt.).

Threshold (Robežvērtība) (Y/N)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai attiecīgajai sugai ir piemērojama robežvērtība saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas V nodaļu.

Annual estimate of catch? (Gada nozvejas aplēse?) (Y/N)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir plānots aplēst minētās sugas gada nozveju (svara un/vai skaita izteiksmē).

Annual percentage of released catch? (Ūdenī atlaistās nozvejas procentuālā daļa gadā?) (Y/N)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir plānots noteikt minētās sugas nozvejas procentuālo daļu, kas gada laikā atlaista ūdenī (ūdenī atlaisto zivju īpatsvars).

Collection of catch composition data? (Nozvejas sastāva datu vākšana?) (Y/N)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir plānots noteikt minētās sugas nozvejas sastāvu (piemēram, garumu sadalījumu).

Type of Survey (Uzskaites veids)

Dalībvalsts norāda, kāda veida uzskaitēs tiks vākti dati par atpūtas zveju (piemēram, uzskaites uz vietas, telefona aptaujas, makšķernieku dienasgrāmatas utt. vai jebkura minēto veidu kombinācija).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

1. izmēģinājuma pētījums

Atpūtas zvejā gūto nozveju īpatsvars salīdzinājumā ar komerciālajām zvejniecībām

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas V nodaļas 4. punkta un šā lēmuma 2. panta un 4. panta 3. punkta a) apakšpunkta prasībām.

1.

Izmēģinājuma pētījuma mērķis

2.

Izmēģinājuma pētījuma ilgums

3.

Izmēģinājuma pētījuma metodoloģija un gaidāmie rezultāti

(ne vairāk kā 900 vārdu)

1.E tabula

Anadromo un katadromo sugu datu vākšana saldūdeņos

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery / Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Baltijas jūra

NASCO

Salmo salar

 

 

UPE AAA

Mazuļi

I

Elektrozveja

Vietu skaits

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltijas jūra

NASCO

Salmo salar

 

 

UPE AAA

Smolti

I

Zivju krātiņveida lamatas

Smoltu skaits

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltijas jūra

NASCO

Salmo salar

 

 

UPE AAA

Pieaugušas zivis

I

Zivju skaitītājs

Zivju skaitītāju skaits

1

 

 

FIN

2017-2020

Baltijas jūra

NASCO

Salmo salar

 

 

UPE AAA

Pieaugušas zivis

F

Paraugošana

Paraugu skaits

100

 

 

FIN

2017-2020

Baltijas jūra

ICES

Anguilla anguilla

 

 

UPE EEE

Stikla zuši

I

Elektrozveja

Vietu skaits

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltijas jūra

ICES

Anguilla anguilla

 

 

UPE EEE

Dzeltenzuši

I

Zivju krātiņveida lamatas

Smoltu skaits

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltijas jūra

ICES

Anguilla anguilla

 

 

UPE EEE

Sudrabzuši

I

Zivju skaitītājs

Zivju skaitītāju skaits

1

 

 

GBR

2017-2020

AK ziemeļi

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

Stikla zuši

F

Paraugošana

Paraugu skaits

100

 

 

GBR

2017-2020

AK ziemeļi

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

Dzeltenzuši

I

Zivju krātiņveida lamatas

Lamatu skaits

1

 

 

GBR

2017-2020

AK ziemeļi

ICES

Anguilla anguilla

 

 

NA

Sudrabzuši

I

Elektrozveja

Vietu skaits

20

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta b) un c) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta, 3. panta un 4. panta 1. punkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.E tabulu. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu pārskatu par datiem, kas jāvāc par anadromo un katadromo sugu komerciālajām zvejniecībām saldūdeņos.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Sampling period (Paraugošanas periods)

Dalībvalsts norāda plānotās paraugošanas periodu.

Area (Apgabals)

Ja attiecīgā suga ir zutis, norāda zušu pārvaldības vienību (ZPV).

Visos citos gadījumos norāda sateces baseinu.

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Species (Suga)

Dalībvalsts ziņo sugas nosaukumu (latīņu valodā). Ziņo par visām sugām, arī tad, ja attiecīgā suga dalībvalstī nav sastopama.

Applicable (Attiecas) (Y/N)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai suga ir sastopama dalībvalstī, vai arī šīs sugas zveja ir aizliegta.

Reasons for not sampling (Iemesli, kuru dēļ paraugošanu neveic)

Ja suga dalībvalstī ir sastopama, bet datus par to nevāc, dalībvalsts norāda iemeslu (iemeslus) (brīvā formā), kuru dēļ šīs sugas paraugošana netiek veikta (piemēram, attiecīgajā apgabalā suga nav sastopama, valsts noteikumi/likumi, ievērota prasītā robežvērtība utt.).

Water body (Ūdenstilpe)

Dalībvalsts norāda izvēlētās upes/sistēmas nosaukumu (piemēram, indeksa upe).

Life stage (Dzīves stadija)

Dalībvalsts norāda sugas dzīves stadiju (piemēram, pieaugušas zivis, stikla zuši, sudrabzuši utt.).

Fishery/Independent data collection (Datu vākšana par zvejniecību/neatkarīgi no zvejniecības)

Dalībvalsts norāda, vai datus iegūst no komerciālām nozvejām (“F”) vai no citiem avotiem, kas nav komerciālas nozvejas (“I”).

Method (Metode)

Dalībvalsts norāda datu avotu (avotus) (piemēram, zivju krātiņveida lamatas, zivju skaitītājs, zvejas žurnāli utt. vai arī jebkāda minēto metožu kombinācija), no kura tiks iegūti dati.

Unit (Vienība)

Attiecībā uz katru metodi norāda plānoto datu ziņošanas vienību (piemēram, zivju krātiņveida lamatu skaits, zivju skaitītāju skaits, elektrozvejas reižu skaits utt.).

Planned nos (Plānotais skaits)

Dalībvalsts norāda izraudzītās vienības plānoto kvantitatīvo mērķvērtību (skaitu).

Frequency (Biežums)

Dalībvalsts norāda paraugošanas biežumu (“M” (reizi mēnesī), “Q” (reizi ceturksnī), “A” (reizi gadā), “O” (cits) – jāprecizē).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

1.E teksta lauks

Anadromo un katadromo sugu datu vākšana saldūdeņos

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta b) un c) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta prasībām.

Datu vākšanai izvēlētā metode

(ne vairāk kā 250 vārdu par apgabalu)

1.F tabula

Putnu, zīdītāju, rāpuļu un zivju nejauša piezveja

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

 

Bentiskās sugas jūrā

SCT SD1-5

Putni

 

 

FRA

2017-2018

Vidusjūra un Melnā jūra

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 3. punkta a) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.D tabulu. Tajā paskaidro plānoto paraugošanas stratēģiju.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Sampling period/year(s) (Paraugošanas periods/gads (gadi))

Dalībvalsts norāda plānotās paraugošanas periodu. Paraugošanas gadu (gadus) norāda šādi: “2017–2018”.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Sub-area/Fishing ground (Apakšapgabals/zvejas vieta)

Dalībvalsts norāda minētās sugas/krājuma zvejas vietu (piemēram, GSA 16, ICES I un II apgabals, ICES IIIa, IV, VIId apgabals utt.).

Scheme (Shēma)

Dalībvalsts norāda paraugošanas shēmu, piemēram, “at markets” (tirgos), “at sea” (jūrā), abu metožu kombinācija vai “other” (cita). Lauka vērtības atbilst šā pielikuma 4.A tabulā un 4.B tabulā norādītajām, ja vien nav ieviestas specializētas shēmas.

Stratum ID code (Strata kods)

Dalībvalsts norāda unikālu kodu, ar ko identificē katru stratu shēmā. Lauka vērtības atbilst šā pielikuma 4.A tabulā un 4.B tabulā norādītajām, ja vien nav ieviestas specializētas shēmas.

Group of vulnerable species (Jutīgu sugu grupa)

Dalībvalsts norāda sugu grupu, pamatojoties uz Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 3. punkta a) apakšpunkta noteikumiem.

Expected occurence of recordings (Paredzamais reģistrēšanas biežums)

Dalībvalsts norāda nejaušā piezvejā iegūtu īpatņu, arī to atbrīvošanas gadījumu, paredzamo reģistrēšanas biežumu saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.D tabulu. Ieraksta (+/–) skaitu vai “X”.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

2. izmēģinājuma pētījums

Zvejas apjoms un zvejniecību ietekme uz bioloģiskajiem resursiem un jūras ekosistēmu

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 3. punkta c) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta un 4. panta 3. punkta b) apakšpunkta prasībām.

1.

Izmēģinājuma pētījuma mērķis

2.

Izmēģinājuma pētījuma ilgums

3.

Izmēģinājuma pētījuma metodoloģija un gaidāmie rezultāti

(ne vairāk kā 900 vārdu)

1.G tabula

Jūrā veicamo pētniecisko uzskaišu saraksts

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Bentisko zivju mazuļu uzskaite

 

 

 

 

 

IVc

Septembris–oktobris

Annual

10

Zvejas rīka iemetieni zivju ieguvei

33

7.1. att.

ICES PGIPS

 

 

NLD

Ziemeļjūras siļķes hidroakustiskā uzskaite

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Jūlijs

Annual

15

Eholote (Nm)

50

7.2. att.

ICES PGIPS

 

 

NLD

Ziemeļjūras siļķes hidroakustiskā uzskaite

 

 

 

 

 

IIIa, IV

Jūlijs

X

15

Zvejas rīka iemetieni planktona ieguvei

15

7.2. att.

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas IV nodaļas un V nodaļas un šā lēmuma 2. panta un 3. panta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu, kuras no Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā minētajām pētnieciskajām uzskaitēm jūrā un kādas papildu uzskaites veiks dalībvalsts.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Name of the survey (Uzskaites nosaukums)

Dalībvalsts norāda uzskaites nosaukumu. Obligāto uzskaišu nosaukums ir tāds pats, kā norādīts Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā.

Acronym (Akronīms)

Dalībvalsts norāda uzskaites akronīmu. Obligāto uzskaišu akronīms ir tāds pats, kā norādīts Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā.

Mandatory (Obligāta uzskaite) (Y/N)

Dalībvalsts ieraksta “Y” (jā) vai “N” (nē) atkarībā no tā, vai uzskaite ir iekļauta Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā.

Threshold (Robežvērtība) (Y/N)

Dalībvalsts ieraksta “Y” (jā) vai “N” (nē) atkarībā no tā, vai ir piemērojama robežvērtība saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas V nodaļas 7. punktu. Ja atbilde ir “Y” (jā), šā pielikuma 1.G teksta laukā sniedz sīkāku aprakstu.

Agreed at RCG level (Vienošanās RKG līmenī)

Dalībvalsts ieraksta “Y” (jā) vai “N” (nē) atkarībā no tā, vai par uzskaiti ir panākta vienošanās jūras reģiona līmenī.

MS participation (Dalībvalsts līdzdalība)

Norāda to, vai uzskaitē piedalās cita dalībvalsts (dalībvalstis), un līdzdalības veidu (“F” (finansiāla), “T” (tehniska), “E” (zvejas piepūle) vai “C” (kombinācija)). Sīkāku aprakstu sniedz šā pielikuma 1.G teksta laukā. Ja neviena cita dalībvalsts nepiedalās uzskaitē, šajā laukā ieraksta “NA” (neattiecas).

Area(s) covered (Aptvertais apgabals (apgabali))

Dalībvalsts norāda apgabalus, kurus plānots aptvert. Obligāto uzskaišu apgabals ir tāds pats, kā norādīts Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā.

Period (month) (Periods (mēnesis))

Dalībvalsts norāda periodu (mēnešos), kuru plānots aptvert. Obligāto uzskaišu periods ir tāds pats, kā norādīts Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā.

Frequency (Biežums)

Dalībvalsts norāda uzskaites biežumu: “Annual” (reizi gadā), “Biennial” (reizi divos gados), “Triennial” (reizi trijos gados) utt.

Days at sea planned (Plānotās dienas jūrā)

Dalībvalsts norāda dienu skaitu, kādu plānots pavadīt jūrā valsts mērogā.

Type of sampling activities (Paraugošanas darbību veids)

Dalībvalsts norāda galveno paraugošanas darbību veidu. Galvenās paraugošanas darbības ir tās, par kurām panākta vienošanās attiecīgajā grupā, kas ir atbildīga par uzskaites plānošanu, atšķirībā no papildu paraugošanas darbībām. Katru paraugošanas darbību veidu norāda atsevišķā rindā. Vēlams izmantot šādas kategorijas: zvejas rīka iemetieni zivju ieguvei, elektrovadītspēja – temperatūra – blīvums (CTD), zvejas rīka iemetieni planktona ieguvei utt.

Planned target (Plānotā mērķvērtība)

Dalībvalsts norāda plānoto paraugošanas darbību skaitu.

Map (Karte)

Dalībvalsts norāda atsauci uz karti, kas iekļaujama šā pielikuma 1.G teksta laukā.

Relevant international planning group – RFMO/RFO/IO (Attiecīgā starptautiskā plānošanas grupa – RFMO/RFO/IO)

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas

(Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

International database (Starptautiska datubāze)

Attiecībā uz pētnieciskajā uzskaitē savāktajiem datiem dalībvalsts norāda starptautiskās datubāzes nosaukumu vai ieraksta “no existing database” (datubāzes nav). Šī norāde attiecas uz starptautiskas datubāzes pastāvēšanu, nevis to, vai dati ir vai nav augšupielādēti.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

1.G teksta lauks

Jūrā veicamo pētniecisko uzskaišu saraksts

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas IV nodaļas un šā lēmuma 2. panta un 7. panta 3. punkta prasībām. Tas ir paredzēts, lai konkretizētu, kuras no Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā minētajām pētnieciskajām uzskaitēm jūrā tiks veiktas. Dalībvalstis norāda, vai uzskaite ir iekļauta Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā, vai arī tā ir papildu uzskaite.

1.

Uzskaites mērķi

2.

Uzskaitē izmantoto metožu apraksts. Ja uzskaite ir obligāta, iekļauj saiti uz rokasgrāmatu. Iekļauj grafisku attēlojumu (karti)

3.

Starptautiski saskaņotu uzskaišu gadījumā apraksta līdzdalīgās dalībvalstis/kuģus un attiecīgo starptautisko grupu, kas atbild par uzskaites plānošanu

4.

Attiecīgā gadījumā apraksta starptautisko darba dalīšanu (fiziska un/vai finansiāla) un izmaksu dalīšanas kārtību

5.

Paskaidro robežvērtību piemērošanu

(ne vairāk kā 450 vārdu par uzskaiti)

1.H tabula

Pētniecisko uzskaišu datu vākšana un izplatīšana

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

Ziemeļjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

IBTS_NS_Q1

Bioloģiskie dati par mencu IVa zonā

C

Y

 

NLD

Ziemeļjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

IBTS_NS_Q1

Bioloģiskie dati par brētliņu IVa zonā

C

Y

 

NLD

Ziemeļjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

IBTS_NS_Q1

Siļķes kāpuri

C

Y

 

NLD

Ziemeļjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

IBTS_NS_Q1

CTD zvejas rīka iemetienā

A

N

 

NLD

Ziemeļjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

IBTS_NS_Q1

Atkritumi tralī

A

N

 

NLD

Ziemeļjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

IBTS_NS_Q1

Bentoss tralī

A

N

 

NLD

Starptautiskā putasu hidroakustiskā uzskaite

BWAS

Hidroakustiskie / bioloģiskie dati par putasu

C

Y

 

NLD

Starptautiskā putasu hidroakustiskā uzskaite

BWAS

Jūras zīdītāju novērojumi

A

N

 

NLD

Starptautiskā makreles un stavridas ikru uzskaite

MEGS

Makreles ikru produkcija

C

Y

 

NLD

Starptautiskā makreles un stavridas ikru uzskaite

MEGS

CTD zvejas rīka iemetienā

C

Y

 

ITA

Vidusjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

MEDITS

Bioloģiskie dati par stavridu

C

Y

 

ITA

Vidusjūras starptautiskā grunts traļu uzskaite

MEDITS

Bioloģiskie dati par sarkansvītraino jūras barbi

C

Y

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas IV nodaļas prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc šā pielikuma 1.G tabulā aprakstītajās pētnieciskajās uzskaitēs jūrā.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Name of the survey (Uzskaites nosaukums)

Dalībvalsts norāda uzskaites nosaukumu. Obligāto uzskaišu nosaukums ir tāds pats, kā norādīts Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā.

Acronym (Akronīms)

Dalībvalsts norāda uzskaites akronīmu. Obligāto uzskaišu akronīms ir tāds pats, kā norādīts Savienības daudzgadu programmas 10. tabulā.

Type of data collected (Savākto datu veids)

Dalībvalsts norāda savākto datu veidu. Katru datu veidu norāda atsevišķā rindā. Vēlams izmantot šādas kategorijas: konkrēta krājuma bioloģiskie dati, dati par konkrēta krājuma kāpuriem, konkrēta krājuma ikru produkcija, CTD zvejas rīka iemetienā, atkritumi zvejas rīka iemetienā, jūras zīdītāju, bruņurupuču, jūras putnu novērojumi, bentoss tralī utt. Ja veic vairāksugu uzskaites, dažādus krājumus var apvienot grupās.

Core/Additional variable (Galvenais/papildu mainīgais lielums)

Galvenie mainīgie lielumi izriet no galvenajām paraugošanas darbībām, kas ir uzskaites koncepcijas pamatā. Visi pārējie ir papildu mainīgie lielumi. Papildu mainīgo lielumu ziņošana nav obligāta.

Used as basis of advice (Izmanto par pamatu ieteikumam) (Y/N)

Dalībvalsts ieraksta “Y” (jā) vai “N” (nē) atkarībā no tā, vai savāktos datus ir paredzēts izmantot par pamatu ieteikumam. Slejā “Comments” (Piezīmes) dalībvalsts var norādīt ieteikuma veidu (krājuma novērtējums, integrēts ekosistēmas novērtējums, nacionālais ieteikums utt.).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

2. IEDAĻA

ZVEJAS DARBĪBU DATI

2.A tabula

Zvejas darbību mainīgo lielumu datu vākšanas stratēģija

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

Piepūle

Kuģi zvejai ar rāmja trali

18–< 24 m

Visi zvejas veidi

I

Pārdošanas zīmes

50 %

Y

Uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi

5 %

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

Piepūle

Kuģi zvejai ar rāmja trali

40 m un vairāk

OTBDEF8090

Y

Zvejas žurnāli, VMS dati, pārdošanas zīmes

100 %

N

Nav

NA

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

Izkrāvumi

Kuģi zvejai ar dreifējošiem un/vai nostiprinātiem tīkliem

12–< 18 m

Visi zvejas veidi

I

Zvejas veidlapas, pārdošanas zīmes

75 %

Y

Netieša uzskaite

10 %

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

Izkrāvumi

 

 

Visi zvejas veidi

N

NA

NA

Y

Uzskaite, kas balstās uz nevarbūtīgu izlasi

5 %

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

Kapacitāte

 

 

Visi zvejas veidi

I

Zvejas žurnāli, pārdošanas zīmes

90 %

Y

Skaitīšana

100 %

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Ziemeļatlantija

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Vidusjūra un Melnā jūra

Vidusjūra un Melnā jūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 4. punkta un šā lēmuma 2. panta un 4. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai norādītu un aprakstītu metodi, ko izmanto, lai iegūtu aplēses par reprezentatīviem paraugiem gadījumos, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009 dati nav jāreģistrē, vai gadījumos, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009 savāktie dati nav iecerētajam zinātniskajam nolūkam vajadzīgajā agregācijas pakāpē.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Supra region (Virsreģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (III līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

Variable group (Mainīgo lielumu grupa)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 4. tabulā. Mainīgo lielumu grupas vietā var norādīt mainīgo lielumu, ja dažādiem mainīgajiem lielumiem vienā un tajā pašā mainīgo lielumu grupā ir dažādi avoti.

Fishing technique (Zvejas metode)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.B tabulā. Segmentu apzīmē ar zvaigznīti, ja datu vākšanas vajadzībām tas ir grupēts ar citu segmentu (segmentiem). Neaktīvos kuģus iekļauj atsevišķā segmentā.

Length class (Garuma klase)

Metiers (Level 6) (Zvejas veidi (6. pakāpe))

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 2. tabulā. Jānorāda tikai tad, ja dalībvalstij ir specifisks paraugošanas satvars, kas noteikts kā “metier by segment” (zvejas veids × flotes segments). Pārējos gadījumos dalībvalsts var norādīt “all metiers” (visi zvejas veidi), bet informācija jāziņo sadalījumā “fleet segment by metiers” (flotes segments × zvejas veidi).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Saskaņā ar Kontroles regulu savāktie dati ir piemēroti izmantošanai zinātniskām vajadzībām) (Y/N/I)

Dalībvalsts ieraksta “Y” (jā), “N” (nē) vai “I” (nepietiekami).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Saskaņā ar Kontroles regulu savākto datu veids, ko izmanto aplēsēm)

Dalībvalsts ieraksta savākto datu veidu: zvejas žurnāli, pārdošanas zīmes, VMS dati, zvejas veidlapas utt.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (Saskaņā ar Kontroles regulu savākto datu paredzamais aptvērums (% zvejas reisu))

Par katru datu avotu norāda plānoto aptvērumu procentos, kas aplēsts, pamatojoties uz zvejas reisu skaitu; to norāda kā kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles satvara indikatoru.

Additional data collection (Papildu datu vākšana) (Y/N)

Dalībvalsts ieraksta “Y” (jā) vai “N” (nē) atkarībā no tā, vai ir plānota papildu datu vākšana.

Data collection scheme (Datu vākšanas shēma)

Dalībvalsts ieraksta datu vākšanas shēmu: uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi, uzskaite, kas balstās uz nevarbūtīgu izlasi, netieša uzskaite, skaitīšana, shēmas nav utt.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (Papildinošajā datu vākšanā savākto datu plānotais aptvērums (% zvejas reisu))

Par katru datu avotu norāda plānoto aptvērumu procentos, kas aplēsts, pamatojoties uz zvejas reisu skaitu; to norāda kā kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles satvara indikatoru.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

2.A teksta lauks

Zvejas darbību mainīgo lielumu datu vākšanas stratēģija

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 4. punkta un šā lēmuma 2. panta, 4. panta 2. punkta b) apakšpunkta un 5. panta 2. punkta prasībām. Tas ir paredzēts, lai aprakstītu metodi, ko izmanto, lai iegūtu aplēses par reprezentatīviem paraugiem gadījumos, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009 dati nav jāreģistrē, vai gadījumos, kad saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1224/2009 savāktie dati nav iecerētajam zinātniskajam nolūkam vajadzīgajā agregācijas pakāpē.

1.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai savstarpēji validētu dažādus datu avotus

2.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai aplēstu izkrāvumu vērtību

3.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai aplēstu vidējo cenu (ieteicams izmantot vidējo svērto cenu par katru zvejas reisu)

4.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai plānotu papildinošo datu vākšanu (paraugošanas plāna metodoloģija, datu vākšanas veids, vākšanas biežums utt.)

(ne vairāk kā 900 vārdu par reģionu)

3. IEDAĻA

EKONOMISKIE UN SOCIĀLIE DATI

3.A tabula

Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc zvejniecības ekonomiskos un sociālos datus

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Supra region

Fishing technique

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Baltijas jūra, Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa, un Ziemeļatlantija

Kuģi zvejai ar rāmja trali

18–< 24 m

E

EIzkrāvumu bruto vērtība

Anketas

A – skaitīšana

 

 

 

ESP

Baltijas jūra, Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa, un Ziemeļatlantija

Kuģi zvejai ar rāmja trali

40 m un vairāk

E

Citi ienākumi

Anketas

B – uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi

 

 

 

ESP

Vidusjūra un Melnā jūra

Kuģi zvejai ar dreifējošiem un/vai nostiprinātiem tīkliem

12–< 18 m

E

Apkalpes algas

Anketas

C – uzskaite, kas balstās uz nevarbūtīgu izlasi

 

 

 

 

 

 

 

S

Nodarbināto sadalījums pēc dzimuma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 5. punkta a) un b) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta, 3. panta un 4. panta 1. un 2. punkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 5.A un 6. tabulu. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu pārskatu par zvejniecības ekonomisko un sociālo datu ģenerālkopu.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Supra region (Virsreģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (III līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

Fishing technique (Zvejas metode)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.B tabulā. Segmentu apzīmē ar zvaigznīti, ja datu vākšanas vajadzībām tas ir grupēts ar citu segmentu (segmentiem). Neaktīvos kuģus iekļauj atsevišķā segmentā.

Length class (Garuma klase)

Type of variables (Mainīgo lielumu veids) (E/S)

Dalībvalsts ieraksta kategoriju, pie kuras pieder mainīgie lielumi, t. i., “E” (ekonomiskie) vai “S” (sociālie), pamatojoties uz Savienības daudzgadu programmas 5.A tabulu ekonomisko mainīgo lielumu gadījumā un uz Savienības daudzgadu programmas 6. tabulu sociālo mainīgo lielumu gadījumā.

Variable (Mainīgais lielums)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.A tabulas 2. slejā ekonomisko mainīgo lielumu gadījumā un Savienības daudzgadu programmas 6. tabulā sociālo mainīgo lielumu gadījumā.

Data source (Datu avots)

Dalībvalsts ieraksta izmantotos datu avotus (zvejas žurnāls, pārdošanas zīmes, pārskati, anketas utt.). Skaidri norāda katra mainīgā lieluma datu avotus.

Type of data collection scheme (Datu vākšanas shēmas veids)

Dalībvalsts ieraksta vienu no šādiem datu vākšanas shēmas kodiem: A – skaitīšana; B – uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi; C – uzskaite, kas balstās uz nevarbūtīgu izlasi; D – netieša uzskaite. Ja mainīgais lielums nav noteikts, vācot datus tiešā veidā, bet gan ir aplēsts, norāda “indirect survey” (netieša uzskaite). Tādā gadījumā šā pielikuma 3.A teksta laukā sniedz sīkāku skaidrojumu par datu vākšanas shēmu un aplēses metodi.

Frequency (Biežums)

Dalībvalsts ieraksta biežumu, kādā jāvāc ekonomiskie un sociālie dati saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 5. punkta a) un b) apakšpunktu.

Planned sample rate (Plānotais izlases īpatsvars) (%)

Plānotais izlases īpatsvars (%) pamatojas uz flotes ģenerālkopu, kura definēta šādi: kuģi, kas 31. decembrī ir bijuši iekļauti flotes reģistrā, un visi aktīvie kuģi, kas gada laikā zvejojuši vismaz vienu dienu. Ja dati par dažiem mainīgajiem lielumiem netiks vākti, slejā “Planned sample rate (%)” (Plānotais izlases īpatsvars (%)) ieraksta “N” (nē). Plānoto izlases īpatsvaru var mainīt, pamatojoties uz atjauninātu informāciju par ģenerālkopu (flotes reģistrs).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

3.A teksta lauks

Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc zvejniecības ekonomiskos un sociālos datus

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 5. punkta a) un b) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta, 4. panta 1., 2. un 5. punkta un 5. panta 2. punkta prasībām. Tas ir paredzēts, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 5.A un 6. tabulu.

1.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos dažādos datu avotus

2.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos dažādos datu vākšanas veidus

3.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos paraugošanas satvaru un sadales shēmu

4.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto aplēses procedūrās

5.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto datu kvalitātes nodrošināšanai

(ne vairāk kā 900 vārdu par reģionu)

3. izmēģinājuma pētījums

Dati par nodarbināto sadalījumu pēc izglītības līmeņa un valstspiederības

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 5. punkta b) apakšpunkta un 6. punkta b) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta un 3. panta 3. punkta c) apakšpunkta prasībām. Tas ir paredzēts, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 6. tabulu.

1.

Izmēģinājuma pētījuma mērķis

2.

Izmēģinājuma pētījuma ilgums

3.

Izmēģinājuma pētījuma metodoloģija un gaidāmie rezultāti

(ne vairāk kā 900 vārdu)

3.B tabula

Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc akvakultūras ekonomiskos un sociālos datus

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Inkubatori un mazuļu audzētavas

Citas jūras zivis

E

Apgrozījums

Finanšu pārskati

A –skaitīšana

 

 

 

 

DEU

Sprosti

Jūrasasaris un jūras karūsa

E

Energoizmaksas

Anketas

B –uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi

 

 

 

 

DEU

Sprosti

Lasis

E

Energoizmaksas

Anketas

C –uzskaite, kas balstās uz nevarbūtīgu izlasi

 

 

 

 

 

 

 

S

Nealgotā darbaspēka sadalījums pēc dzimuma

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 6. punkta a) un b) apakšpunkta un V nodaļas un šā lēmuma 2. panta, 3. panta un 4. panta 1. punkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 6. un 7. tabulu. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu pārskatu par akvakultūras ekonomisko un sociālo datu vākšanu.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Techniques (Paņēmieni)

Dalībvalsts ievēro Savienības daudzgadu programmas 9. tabulā noteikto segmentāciju, kas jāpiemēro akvakultūras datu vākšanā.

Species group (Sugu grupa)

Type of variables (Mainīgo lielumu veids) (E/S)

Dalībvalsts ieraksta kategoriju, pie kuras pieder mainīgie lielumi, t. i., “E” (ekonomiskie) vai “S” (sociālie), pamatojoties uz Savienības daudzgadu programmas 7. tabulu ekonomisko mainīgo lielumu gadījumā un uz Savienības daudzgadu programmas 6. tabulu sociālo mainīgo lielumu gadījumā.

Variable (Mainīgais lielums)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 7. tabulas 2. slejā ekonomisko mainīgo lielumu gadījumā un Savienības daudzgadu programmas 6. tabulā sociālo mainīgo lielumu gadījumā.

Data source (Datu avots)

Dalībvalsts ieraksta izmantotos datu avotus (pārskati, anketas utt.). Skaidri norāda katra mainīgā lieluma datu avotus.

Type of data collection scheme (Datu vākšanas shēmas veids)

Dalībvalsts ieraksta vienu no šādiem datu vākšanas shēmas kodiem: A – skaitīšana; B – uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi; C – uzskaite, kas balstās uz nevarbūtīgu izlasi; D – netieša uzskaite. Ja mainīgais lielums nav noteikts, vācot datus tiešā veidā, bet gan ir aplēsts, norāda “indirect survey” (netieša uzskaite). Tādā gadījumā šā pielikuma 3.A teksta laukā sniedz sīkāku skaidrojumu par datu vākšanas shēmu un aplēses metodi.

Threshold (Robežvērtība) (Y/N)

Dalībvalsts ieraksta “Y” (jā) vai “N” (nē) atkarībā no tā, vai saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas V nodaļu ir piemērojama robežvērtība.

Frequency (Biežums)

Dalībvalsts ieraksta biežumu, kādā jāvāc ekonomiskie un sociālie dati saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 6. punkta a) un b) apakšpunktu.

Planned sample rate (Plānotais izlases īpatsvars) (%)

Plānotais izlases īpatsvars (%) pamatojas uz ģenerālkopu, kas definēta Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 6. punkta a) apakšpunktā. Ja dati par dažiem mainīgajiem lielumiem netiks vākti, slejā “Planned sample rate (%)” (Plānotais izlases īpatsvars (%)) ieraksta “N” (nē). Plānoto izlases īpatsvaru var mainīt, pamatojoties uz atjauninātu informāciju par ģenerālkopu.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

3.B teksta lauks

Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc akvakultūras ekonomiskos un sociālos datus

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 6. punkta a) un b) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta, 4. panta 1. un 5. punkta un 5. panta 2. punkta prasībām. Tas ir paredzēts, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 6. un 7. tabulu.

1.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos dažādos datu avotus

2.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos dažādos datu vākšanas veidus

3.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos paraugošanas satvaru un sadales shēmu

4.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto aplēses procedūrās

5.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto datu kvalitātes nodrošināšanai

(ne vairāk kā 1 000 vārdu)

4. izmēģinājuma pētījums

Vides dati par akvakultūru

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 6. punkta c) apakšpunkta un šā lēmuma 2. panta un 4. panta 3. punkta d) apakšpunkta prasībām. Tas ir paredzēts, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 8. tabulu.

1.

Izmēģinājuma pētījuma mērķis

2.

Izmēģinājuma pētījuma ilgums

3.

Izmēģinājuma pētījuma metodoloģija un gaidāmie rezultāti

(ne vairāk kā 900 vārdu)

3.C tabula

Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc apstrādes rūpniecības ekonomiskos un sociālos datus

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Nodarbināto skaits uzņēmumā < = 10

E

Apgrozījums

Finanšu pārskati

B – uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi

 

 

 

ESP

Nodarbināto skaits uzņēmumā 11-49

E

Citas darbības izmaksas

Anketas

B – uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi

 

 

 

ESP

Nodarbināto skaits uzņēmumā 50–250

E

Citas darbības izmaksas

Anketas

A – skaitīšana

 

 

 

ESP

Nodarbināto skaits uzņēmumā > 250

E

Citi ienākumi

Anketas

B – uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi

 

 

 

ESP

 

S

Nealgotā darbaspēka sadalījums pēc dzimuma

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 1.1. punkta d) apakšpunkta 6. zemsvītras piezīmes un šā lēmuma 2. panta, 3. panta un 4. panta 1. punkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 11. tabulu. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu pārskatu par apstrādes rūpniecības ekonomisko un sociālo datu vākšanu. Raksturo datu vākšanu saistībā ar mainīgajiem lielumiem, kurus neaptver ESTAT vai kuriem vajadzīga papildu paraugošana. Ekonomiskos datus vāc par zivju apstrādes uzņēmumiem, kuros ir mazāk par 10 darbiniekiem, kā arī par uzņēmumiem, kuriem zivju apstrāde ir sekundāra darbība, kā arī par nealgoto darbaspēku un izejvielām. Datus par nodarbināto sadalījumu pēc dzimuma vāc par visiem uzņēmumiem neatkarīgi no lieluma.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Segment (Segments)

Segmentācijas kritērijs ir nodarbināto personu skaits. Ieteicama šāda segmentācija: nodarbināto skaits uzņēmumā < = 10; nodarbināto skaits uzņēmumā 11–49; nodarbināto skaits uzņēmumā 50–250; nodarbināto skaits uzņēmumā > 250.

Type of variables (Mainīgo lielumu veids) (E/S)

Dalībvalsts ieraksta kategoriju, pie kuras pieder mainīgie lielumi, t. i., “E” (ekonomiskie) vai “S” (sociālie), pamatojoties uz Savienības daudzgadu programmas 11. tabulu.

Variables (Mainīgie lielumi)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 11. tabulā.

Data sources (Datu avoti)

Dalībvalsts ieraksta izmantotos datu avotus (pārskati, anketas utt.). Skaidri norāda katra mainīgā lieluma datu avotus.

Type of data collection scheme (Datu vākšanas shēmas veids)

Dalībvalsts ieraksta vienu no šādiem datu vākšanas shēmas kodiem: A – skaitīšana; B – uzskaite, kas balstās uz varbūtīgu izlasi; C – uzskaite, kas balstās uz nevarbūtīgu izlasi; D – netieša uzskaite. Ja mainīgais lielums nav noteikts, vācot datus tiešā veidā, bet gan ir aplēsts, norāda “indirect survey” (netieša uzskaite). Tādā gadījumā šā pielikuma 3.C teksta laukā sniedz sīkāku skaidrojumu par datu vākšanas shēmu un aplēses metodi.

Frequency (Biežums)

Dalībvalsts ieraksta biežumu, kādā jāvāc ekonomiskie un sociālie dati.

Planned sample rate (Plānotais izlases īpatsvars) (%)

Plānotais izlases īpatsvars (%) pamatojas uz ģenerālkopu. Ja dati par dažiem mainīgajiem lielumiem netiks vākti, slejā “Planned sample rate (%)” (Plānotais izlases īpatsvars (%)) ieraksta “N” (nē). Plānoto izlases īpatsvaru var mainīt, pamatojoties uz atjauninātu informāciju par ģenerālkopu.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

3.C teksta lauks

Ģenerālkopas segmenti, kuros vāc apstrādes rūpniecības ekonomiskos un sociālos datus

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 1.1. punkta d) apakšpunkta 6. zemsvītras piezīmes un šā lēmuma 2. panta, 4. panta 1. un 5. punkta un 5. panta 2. punkta prasībām. Tas ir paredzēts, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 11. tabulu.

1.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos dažādos datu avotus

2.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos dažādos datu vākšanas veidus

3.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto, lai izvēlētos paraugošanas satvaru un sadales shēmu

4.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto aplēses procedūrās

5.

Apraksts par metodoloģiju, ko izmanto datu kvalitātes nodrošināšanai

(ne vairāk kā 1 000 vārdu)

4. IEDAĻA

PARAUGOŠANAS STRATĒĢIJA BIOLOĢISKO DATU IEGŪŠANAI KOMERCIĀLAJĀS ZVEJNIECĪBĀS

4.A tabula

Bioloģisko datu paraugošanas plāna apraksts

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas jūrā

SCT SD1-5

kuģis x reiss

 

 

annual

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas jūrā

SCT SD2-5

kuģis x reiss

 

 

annual

 

~ 500

10

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas jūrā

SCT SD3-5

kuģis x reiss

 

 

annual

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas jūrā

SCT SD4-5

kuģis x reiss

 

 

annual

 

~ 750

20

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas jūrā

SCT SD5-5

kuģis x reiss

 

 

annual

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas krastā

SCT LD1-4

osta x diena

 

 

annual

 

~ 345

60

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas krastā

SCT LD2-4

osta x diena

 

 

annual

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas krastā

SCT LD3-4

osta x diena

 

 

annual

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

Ziemeļjūra, Ziemeļatlantija

 

 

Bentiskās sugas krastā

SCT LD4-4

osta x diena

 

 

annual

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemeļatlantija

NAFO

NAFO

Paraugošana jūrā

L3

Zvejas reiss

 

 

annual

2015-2017

71

9

 

 

 

Citi reģioni

IOTC

FAO 51. un 57. zona

Paraugošana krastā

T18

Zvejas reiss

 

 

annual

2015-2017

157

120

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 3. panta, 4. panta 4. punkta un 8. panta prasībām un kalpo par pamatu Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i) punkta prasību izpildei. Šī tabula attiecas uz datiem, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Šo tabulu izmanto, lai identificētu visas no zvejniecības atkarīgās paraugošanas shēmas dalībvalstī. Dalībvalsts norāda shēmas stratus, primārās paraugošanas vienības (PPV) veidu un to plānoto skaitu, kas būs pieejams iesniegšanas gadā. Dalībvalsts ieraksta PPV skaitu, ko tā plāno sasniegt attiecībā uz katru stratu.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

MS participating in sampling (Dalībvalstis, kas piedalās paraugošanā)

Ja paraugošanu veic saskaņā ar reģionālā līmenī koordinētu programmu, norāda visas līdzdalīgās dalībvalstis. Pārējos gadījumos norāda par paraugošanu atbildīgo dalībvalsti. Saites uz plānotās reģionālās un starptautiskās koordinācijas vai divpusējas un daudzpusējas vienošanās vietnēm, ja tādas ir pieejamas, norāda slejā “Comments” (Piezīmes).

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Sub-area/Fishing ground (Apakšapgabals / zvejas vieta)

Dalībvalsts norāda zvejas vietu (piemēram, ICES apgabals, GFCM GSA, NAFO apgabals utt.).

Scheme (Shēma)

Dalībvalsts norāda paraugošanas shēmu, piemēram, “at markets” (tirgos), “at sea” (jūrā), abu metožu kombinācija vai “other” (cita). Ja norāda “other” (cita) (piemēram, “other [Market stock specific sampling]”“cita [krājumatkarīga paraugošana tirgos]”), to apraksta šā pielikuma 4.A teksta laukā.

Stratum ID code (Strata kods)

Dalībvalsts norāda unikālu kodu, ar ko identificē katru stratu shēmā. Var izmantot tekstu brīvā formā vai kodu, bet tam vienmēr jāsakrīt ar strata kodu, kas norādīts šā pielikuma 4.B tabulā. Lai nodrošinātu iespēju noteikt paraugošanas plāna aptvērumu, jānorāda arī strati bez plānota PPV skaita.

PSU type (PPV veids)

Dalībvalsts norāda primāro paraugošanas vienību (PPV) katrā stratā. PPV var būt zvejas reiss, zvejas kuģis, osta, zvejas diena utt.

Catch fractions covered (Aptvertās nozvejas frakcijas)

Dalībvalsts norāda, no kuras nozvejas frakcijas tiks ņemti paraugi. Ieraksta “Catch” (Nozveja), ja paraugus ņem no visas nozvejas, “Landings” (Izkrāvumi), “Discards” (Izmetumi), “Landings+Discards” (Izkrāvumi un izmetumi) utt.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Sugas/krājumi, ko izmanto nozvejas frakciju apjoma un īpatņu garuma aplēsēm)

Dalībvalsts norāda, vai paraugošanas plāns aptver visas sugas vai tikai daļu no tām. Ieraksta “all species and stocks” (visas sugas un krājumi), “only stocks in Table 1A, 1B and 1C” (tikai 1.A, 1.B un 1.C tabulā minētie krājumi), “selected species/stocks” (atlasītas sugas/krājumi) un sīkāk precizē slejā “Comments” (Piezīmes).

Seasonality (Temporal strata) (Sezonalitāte (laika strati))

Dalībvalsts ar atslēgvārdiem apraksta paraugošanas shēmas temporālo stratifikāciju: “monthly” (reizi mēnesī), “quarterly” (reizi ceturksnī), “annual” (reizi gadā) utt.

Reference years (Atsauces gadi)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), ko paraugošanas shēmas īstenošanas gadā izmanto par atsauci, aprēķinot paredzamo PPV skaitu. Dalībvalsts izmanto pēdējos trīs gadus (piemēram, “2014–2016”). Ja izmanto citu periodu, var minēt iemeslus.

Average number of PSU during the reference years (Vidējais PPV skaits atsauces gados)

Dalībvalsts norāda PPV kopējo skaitu, kas aprēķināts kā atsauces gadu vidējā vērtība.

Planned number of PSUs (Plānotais PPV skaits)

Dalībvalsts norāda plānoto PPV skaitu, no kurām jāņem paraugi.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

4.A teksta lauks

Bioloģisko datu paraugošanas plāna apraksts

Vispārīga piezīme. Šis teksta lauks atbilst šā lēmuma 3. panta, 4. panta 4. punkta un 8. panta prasībām un kalpo par pamatu Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i) punkta prasību izpildei. Šī tabula attiecas uz datiem, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu.

Paraugošanas plāna apraksts saskaņā ar šā lēmuma 5. panta 3. punktu

(ne vairāk kā 900 vārdu par reģionu)

4.B tabula

Bioloģisko datu paraugošanas satvara apraksts

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

Ziemeļjūras traleri zivju zvejai atkrastē

Kuģu saraksts: 120 DTS >18 m

Gadījumizlase no nejaušināta saraksta

 

GBR

SCT SD2-5

Ziemeļjūras traleri garneļu zvejai atkrastē

Kuģu saraksts: 60 DTS, kas zvejo gliemjus un vēžveidīgos

Gadījumizlase no nejaušināta saraksta

 

GBR

SCT SD3-5

Ziemeļjūras traleri zvejai piekrastē

Kuģu saraksts: 250 DTS < 18 m, kas bāzēti Ziemeļjūras ostās

Gadījumizlase no nejaušināta saraksta

 

GBR

SCT SD4-5

Rietumu krasta traleri zvejai atkrastē

Kuģu saraksts: 15 DTS > 18 m, kas bāzēti rietumu krasta ostās

Gadījumizlase no nejaušināta saraksta

 

GBR

SCT SD5-5

Rietumu krasta traleri zvejai piekrastē

Kuģu saraksts: 2 500 DTS < 18 m, kas bāzēti rietumu krasta ostās

Gadījumizlase no nejaušināta saraksta

 

GBR

SCT LD1-4

Ziemeļaustrumu galvenā osta

1 osta, kas aktīva ~ 345 dienas

Nejauši izvēlēta nedēļas diena no sistemātiska (reizi nedēļā

 

GBR

SCT LD2-4

Ziemeļaustrumu mazās ostas

25 ostas, kas aktīvas vairāk nekā 280 dienas

Nejauši izvēlēta nedēļas diena no sistemātiska (reizi nedēļā

 

GBR

SCT LD3-4

Rietumu krasta ostas

10 ostas, kas aktīvas vairāk nekā ~ 300 dienas

Nejauši izvēlēta nedēļas diena no sistemātiska (reizi nedēļā

 

GBR

SCT LD4-4

Salu ostas

4 ostas, kas aktīvas vairāk nekā ~ 250 dienas

Nejauši izvēlēta nedēļas diena no sistemātiska (reizi nedēļā

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

Traleri, kas darbojas NAFO apgabalā

Kuģi, kam ir licence zvejai NAFO apgabalā

Gadījumizlase no kuģu saraksta (bez aizstāšanas)

 

ESP

T18

Kuģi, kas ar riņķvadu zvejo tropiskās tunzivis IOTC apgabalā

Kuģi, kas ar riņķvadu zvejo Indijas okeānā un izkrauj nozveju Viktorijas ostā (Seišelās)

Nejauša izlase no kuģiem, kas ar riņķvadu zvejo Indijas okeānā un izkrauj nozveju Viktorijas ostā (Seišelās)

Flote, kuru veido kuģi zvejai ar riņķvadu, kas zvejo tropiskās tunzivis Indijas okeānā un izkrauj nozveju Viktorijas, Mahē, Mombasas un Antisaranas ostā, bet lielā attāluma dēļ paraugošanu var veikt tikai Viktorijas ostā (kurā tiek izkrauta lielākā daļa flotes nozvejas)

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 3. panta, 4. panta 4. punkta un 8. panta prasībām un kalpo par pamatu Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i) punkta prasību izpildei. Šī tabula attiecas uz datiem, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu sīkākas ziņas par katras shēmas stratiem un paraugošanas satvaru.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsti norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Stratum ID code (Strata kods)

Dalībvalsts norāda unikālu kodu, ar ko identificē katru stratu shēmā. Var izmantot tekstu brīvā formā vai kodu, bet tam vienmēr jāsakrīt ar strata kodu, kas norādīts šā pielikuma 4.A tabulā. Lai nodrošinātu iespēju noteikt paraugošanas plāna aptvērumu, jānorāda arī strati bez plānota PPV skaita.

Stratum (Strats)

Dalībvalsts sniedz īsu aprakstu (brīvā formā) par paraugošanas stratiem (piemēram, traleri GSA 22, rietumu krasta kuģi zvejai ar riņķvadu, osta ziemeļrietumu apgabalā utt.).

Sampling frame description (Paraugošanas satvara apraksts)

Dalībvalsts īsi apraksta (brīvā formā) katra strata paraugošanas satvaru (piemēram, saraksts ar kuģiem GSA 22, saraksts ar rietumu krasta kuģiem zvejai ar riņķvadu, saraksts ar ostām ziemeļrietumu apgabalā).

Method of PSU selection (PPV atlases metode)

Dalībvalsts norāda PPV atlases metodi (metodes) (brīvā formā).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


4.C tabula

Zvejniecības dati sadalījumā pa dalībvalstīm

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Fleet segment / Metier

Targeted species / species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Baltijas jūra

 

ICES III b–d apgabals

 

Grunts traleri

Grunts traleri, darbojas jauktu sugu zvejniecībā

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Baltijas jūra

 

ICES III b–d apgabals

 

Grunts zvejas vads

Baltās zivis jauktā veidā

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Baltijas jūra

 

ICES III b–d apgabals

 

Pelaģiskā zveja

Makrele

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

 

ICES I, II, IIIa, IV un VIId apakšapgabals

 

OTB_CRU _16-22

Garneles

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Ziemeļatlantija

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MDD_130-219_0_0

Bentiskās un dziļūdens sugas jauktā veidā (Grenlandes paltuss)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

Ziemeļatlantija

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MDD_>=220_0_0

Bentiskās un dziļūdens sugas jauktā veidā (rajas)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

Ziemeļatlantija

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU_40-59_0_0

Vēžveidīgie (ziemeļu garnele)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

Ziemeļatlantija

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF_130-135_0_0

Bentiskās sugas (beriksas)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* Konfidenciāli dati (tikai viens kuģis)

ESP

Citi reģioni

IOTC

FAO 51. un 57. zona

2015-2017

PS_LPF_0_0_0 (TROP)

Tropiskās tunzivis (lielacu, svītrainās, dzeltenspuru)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

Izvēlēts cits atsauces periods (2015–2016), jo 2017. gadā lielākā daļa kuģu pirātu dēļ pārvietojās uz citiem reģioniem.

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 4. panta 4. punkta prasībām un kalpo par pamatu Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punkta izpildei. Šī tabula attiecas uz datiem, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Šo tabulu izmanto, lai apkopotu datus par valsts flotes lielumu un darbību.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Sub-area/Fishing ground (Apakšapgabals / zvejas vieta)

Dalībvalsts norāda zvejas vietu (piemēram, ICES apgabals, GFCM GSA, NAFO apgabals utt.).

Reference years (Atsauces gadi)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), uz ko faktiski attiecas zvejniecību apraksts (piemēram, “2014–2016”). Dalībvalsts izraugās trīs pēdējos gadus, par kuriem ir pieejami dati.

Fleet Segment/metier (Flotes segments / zvejas veids)

Datus ziņo pa zvejas veidiem (6. pakāpē), kas definēti Savienības daudzgadu programmas 2. tabulā, vai pa flotes segmentiem, kas definēti Savienības daudzgadu programmas 5.B tabulā.

Targeted Species/species assemblage (Mērķsugas/sugu kopa)

Dalībvalsts norāda mērķsugu kopu (“Demersal species” (Bentiskās sugas), “Small pelagic fish” (Mazās pelaģiskās zivis) utt.), kas noteikta Savienības daudzgadu programmas 2. tabulā.

Average number of vessels (Vidējais kuģu skaits)

Dalībvalsts norāda kuģu vidējo skaitu pa flotes segmentiem / zvejas veidiem attiecīgajos atsauces gados.

Average number of fishing trips (Vidējais zvejas reisu skaits)

Dalībvalsts norāda zvejas reisu vidējo skaitu pa flotes segmentiem / zvejas veidiem attiecīgajos atsauces gados.

Average number of fishing days (Vidējais zvejas dienu skaits)

Dalībvalsts norāda zvejas dienu vidējo skaitu pa flotes segmentiem / zvejas veidiem attiecīgajos atsauces gados.

Average landings (tons) (Vidējie izkrāvumi (tonnās))

Dalībvalsts norāda kopējo izkrāvumu vidējo apjomu (dzīvsvara tonnās) pa flotes segmentiem / zvejas veidiem attiecīgajos atsauces gados. Šo sleju aizpilda, saskaitot šīs tabulas abas pārējās slejas: “Average landings (tons) in national ports” (Vidējie izkrāvumi (tonnās) valsts ostās) un “Average landings (tons) in foreign ports” (Vidējie izkrāvumi (tonnās) ārvalstu ostās).

Average landings (tons) in national ports (Vidējie izkrāvumi (tonnās) valsts ostās)

Dalībvalsts norāda izkrāvumu vidējo apjomu (dzīvsvara tonnās) pa flotes segmentiem / zvejas veidiem attiecīgajos atsauces gados.

Average landings (tons) in foreign ports (Vidējie izkrāvumi (tonnās) ārvalstu ostās)

Dalībvalsts norāda ārvalstīs veikto izkrāvumu vidējo apjomu (dzīvsvara tonnās) pa flotes segmentiem / zvejas veidiem attiecīgajos atsauces gados. Ja tādu nav, norāda “0”.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


4.D tabula

Izkraušanas vietas

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Region

Sub-area / Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES I, II, IIIa, IV un VIId apakšapgabals

2015-2017

1. grupa

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES I, II, IIIa, IV un VIId apakšapgabals

2015-2017

n grupa

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES I, II, IIIa, IV un VIId apakšapgabals

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES I, II, IIIa, IV un VIId apakšapgabals

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 4. panta 4. punkta prasībām un kalpo par pamatu Savienības daudzgadu programmas III nodaļas 2. punkta a) apakšpunkta i), ii) un iii) punkta izpildei. Šī tabula attiecas uz datiem, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Šo tabulu izmanto, lai apkopotu dalībvalstī veikto izkrāvumu parametrus.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

Sub-area/Fishing ground (Apakšapgabals / zvejas vieta)

Dalībvalsts norāda zvejas vietu (piemēram, ICES apgabals, GFCM GSA, NAFO apgabals utt.).

Reference years (Atsauces gadi)

Dalībvalsts norāda gadu (gadus), uz ko faktiski attiecas izkraušanas vietu apraksts (piemēram, “2014–2016”). Dalībvalsts izraugās trīs pēdējos gadus, par kuriem ir pieejami dati.

Landing locations(s) (Izkraušanas vieta (vietas))

Dalībvalsts brīvā formā apraksta izkraušanas vietu grupas (piemēram, lielas ostas, mazas ostas, ostas, vietējās ostas utt.), ja informācija ir pieejama.

Average number of locations (Vidējais izkraušanas vietu skaits)

Dalībvalsts norāda izkraušanas vietu vidējo skaitu pa grupām attiecīgajos atsauces gados, ja informācija ir pieejama.

Average number of registered landings (Vidējais reģistrēto izkrāvumu skaits)

Dalībvalsts norāda attiecīgajos atsauces gados notikušo reģistrēto izkraušanas darbību vidējo skaitu pa grupām (attiecīgā gadījumā). Tā kā iepriekšējie lauki ir fakultatīvi, šajā laukā var norādīt kopējo izkraušanas darbību vidējo skaitu dalībvalstī.

Average landed tonnage (Vidējie izkrāvumi tonnās)

Dalībvalsts norāda kopējo izkrāvumu vidējo apjomu (dzīvsvara tonnās) atsauces gados. Datus ziņo pa izkraušanas vietu grupām (attiecīgā gadījumā). Šo sleju aizpilda, saskaitot šīs tabulas abas pārējās slejas: “Average landed tonnage of national fleet” (Valsts flotes vidējie izkrāvumi tonnās) un “Average landed tonnage of foreign fleet” (Ārvalstu flotes vidējie izkrāvumi tonnās).

Average landed tonnage of national fleet (Valsts flotes vidējie izkrāvumi tonnās)

Dalībvalsts norāda dalībvalsts kuģu veikto kopējo izkrāvumu vidējo apjomu (dzīvsvara tonnās) atsauces gadā pa izkraušanas vietu grupām (attiecīgā gadījumā).

Average landed tonnage of foreign fleet (Ārvalstu flotes vidējie izkrāvumi tonnās)

Dalībvalsts norāda ārvalstu kuģu veikto kopējo izkrāvumu vidējo apjomu (dzīvsvara tonnās) atsauces gadā pa izkraušanas vietu grupām (attiecīgā gadījumā). Ja tādu nav, norāda “0”.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

5. IEDAĻA

DATU KVALITĀTE

5.A tabula

Bioloģisko datu kvalitātes nodrošināšanas satvars

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/ IO

IO Name of sampling scheme

Sampling frame

Vai paraugošanas koncepcija tiek dokumentēta?

Kur atrodama paraugošanas koncepcijas dokumentācija?

Vai tiek reģistrētas nerespondences un atteikumi?

Vai tiek dokumentētas kvalitātes pārbaudes detalizētu datu validācijas vajadzībām?

Kur atrodama dokumentāciju par datu tveršanas kvalitātes kontroli?

Kurā valsts datubāzē dati tiek glabāti?

Kurā starptautiskā datubāzē dati tiek glabāti?

Vai tiek dokumentētas datu pareizības (nobīde un precizitāte) novērtēšanas procedūras?

Kur atrodama dokumentācija par pareizības novērtēšanas procedūru?

Vai tiek dokumentētas rediģēšanas un imputācijas metodes?

Kur atrodama dokumentācija par rediģēšanas un imputācijas metodēm?

Comments

SWE

SWE

2017

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa

ICES

Paraugošana jūrā

Grunts traleri

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Baltijas jūra

ICES

Paraugošana krastā

Mencas izkrāvumi

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

Ziemeļjūra un ZLO austrumu daļa / Baltijas jūra

ICES

Uzskaite atpūtas zvejāYDarba

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 5. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 1.A, 1.B un 1.C tabulu. Šo tabulu izmanto, lai norādītu, vai datu vākšanas process tiek dokumentēts (koncepcija, paraugošanas īstenošana, datu tveršana, datu glabāšana un datu apstrāde), un norādītu, kur var atrast attiecīgo dokumentāciju. Paraugošanas shēmu un stratu nosaukumi ir tādi paši kā šā pielikuma 4.A un 4.B tabulā.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

MS participating in sampling (Dalībvalstis, kas piedalās paraugošanā)

Ja paraugošanas shēmu īsteno saskaņā ar reģionāli/divpusēji/daudzpusēji koordinētu programmu, norāda visas līdzdalīgās dalībvalstis. Ja paraugošanas shēmu īsteno vienpusēji, norāda tikai vienu dalībvalsti.

Sampling year/period (Paraugošanas gads/periods)

Dalībvalsts norāda plānotās paraugošanas gadu vai periodu.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Name of sampling scheme (Paraugošanas shēmas nosaukums)

Dalībvalsts norāda paraugošanas shēmas nosaukumu. Paraugošanas shēmu nosaukumi ir tādi paši kā šā pielikuma 4.A un 4.B tabulā, šā pielikuma 1.D tabulā (“Type of survey” (Uzskaites veids)) un šā pielikuma 1.E tabulā (“Species” (suga) × “Method” (metode)).

Sampling frame (Paraugošanas satvars)

Dalībvalsts norāda paraugošanas satvaru. Paraugošanas satvaru nosaukumi ir tādi paši kā šā pielikuma 4.A un 4.B tabulā.

Vai paraugošanas koncepcija tiek dokumentēta?

Dalībvalsts norāda “Y” (jā) vai “N” (nē). Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda, kad (kurā gadā) dokumentācija būs pieejama.

Kur atrodama paraugošanas koncepcijas dokumentācija?

Ja dalībvalsts iepriekšējā laukā atbildējusi ar “Y” (jā), tā norāda saiti uz tīmekļa vietni, kurā atrodama dokumentācija. Pretējā gadījumā norāda “NA” (neattiecas).

Vai tiek reģistrētas nerespondences un atteikumi?

Dalībvalsts norāda “Y” (jā) vai “N” (nē). Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda, kad (kurā gadā) dokumentācija būs pieejama.

Vai tiek dokumentētas kvalitātes pārbaudes detalizētu datu validācijas vajadzībām?

Dalībvalsts norāda “Y” (jā) vai “N” (nē). Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda, kad (kurā gadā) dokumentācija būs pieejama.

Kur atrodama dokumentāciju par datu tveršanas kvalitātes kontroli?

Ja dalībvalsts iepriekšējā laukā atbildējusi ar “Y” (jā), tā norāda saiti uz tīmekļa vietni, kurā atrodama dokumentācija. Pretējā gadījumā norāda “NA” (neattiecas).

Kurā valsts datubāzē dati tiek glabāti?

Dalībvalsts norāda valsts datubāzes nosaukumu (attiecīgā gadījumā). Pretējā gadījumā norāda “NA” (neattiecas).

Kurā starptautiskā datubāzē dati tiek glabāti?

Dalībvalsts norāda starptautiskās datubāzes nosaukumu (attiecīgā gadījumā). Pretējā gadījumā norāda “NA” (neattiecas).

Vai tiek dokumentētas datu pareizības (nobīde un precizitāte) novērtēšanas procedūras?

Dalībvalsts norāda “Y” (jā) vai “N” (nē). Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda, kad (kurā gadā) dokumentācija būs pieejama.

Kur atrodama dokumentācija par pareizības novērtēšanas procedūru?

Ja dalībvalsts iepriekšējā laukā ir atbildējusi ar “Y” (jā), tā norāda saiti uz tīmekļa vietni, kurā atrodama dokumentācija. Pretējā gadījumā norāda “NA” (neattiecas).

Vai tiek dokumentētas rediģēšanas un imputācijas metodes?

Dalībvalsts norāda “Y” (jā) vai “N” (nē). Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda, kad (kurā gadā) dokumentācija būs pieejama.

Kur atrodama dokumentācija par rediģēšanas un imputācijas metodēm?

Ja dalībvalsts iepriekšējā laukā ir atbildējusi ar “Y” (jā), tā norāda saiti uz tīmekļa vietni, kurā atrodama dokumentācija. Pretējā gadījumā norāda “NA” (neattiecas).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes. Šajā laukā norāda, kad dokumentācija būs pieejama (ja patlaban vēl nav).


5.B tabula

Sociālekonomisko datu kvalitātes nodrošināšanas satvars

 

 

Institucionālā vide

P3 Taisnīgums un objektivitāte

P4 Konfidencialitāte

MS

Sampling year/ period

Region

RFMO/RFO/I O/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Vai ir ieviestas un tiek dokumen-tētas konfiden-ciālu datu apstrādes proce-dūras?

Vai ir ieviesti un tiek dokumentēti protokoli, lai nodrošinātu konfiden-cialitāti DVS partneru starpā?

Vai ir ieviesti un tiek dokumentēti protokoli, lai nodrošinātu konfiden-cialitāti attiecībā uz ārējiem lietotājiem?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistikas procesi

P5 Pamatota metodoloģija

P6 Piemērotas statistikas procedūras

P7 Samē-rīgs slogs respon-dentiem

P8 Izmaksu lietderība

Vai tiek dokumen-tēta pamatota metodo-loģija?

Vai tā atbilst starptau-tiskiem standartiem, vadlīnijām un paraugpraksei?

Vai metodes ir saskanīgas dalībvalsts, reģionālā un ES līmenī?

Vai ir nodrošināta administratīvo un citu statistikas datu saskanība?

Vai starp partneriem ir panākta vienošanās par piekļuvi administra-tīvajiem datiem un to kvalitāti?

Vai tiek pārbaudīta datu vākšana, ievadīšana un kodēšana?

Vai tiek izmantotas un pārbaudītas rediģēšanas un imputācijas metodes?

Vai pārskatīšana tiek dokumen-tēta un ir pieejama?

Vai ir novērsta dubulta datu vākšana?

Vai pastāv automātiski paņēmieni datu tveršanai, datu kodēšanai un validēšanai?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Darba plāns

 

Statistikas dati

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

P9 Nozīmība

P10 Pareizība un ticamība

P11 Savlaicīgums un punktu-alitāteMSSampling

P12 Saskanība un salīdzināmība

P13 Pieejamība un skaidrība

Comments

Vai galalietotāji tiek iekļauti sarakstā, kas tiek atjaunināts?

Vai avoti, starprezultāti un galarezultāti tiek regulāri novērtēti un validēti?

Vai kļūdas tiek mērītas un dokumentētas?

Vai ir ieviestas procedūras ar mērķi nodrošināt savlaicīgu izpildi?

Vai ir ieviestas procedūras ar mērķi uzraudzīt iekšējo saskanību?

Vai statistika ir laikā salīdzināma?

Vai metodiskie dokumenti ir publiski pieejami?

Vai dati tiek glabāti datubāzēs?

Kur atrodama dokumentācija?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 5. panta 2. punkta b) apakšpunkta prasībām. Šī tabula ir paredzēta, lai konkretizētu datus, kas jāvāc saskaņā ar Savienības daudzgadu programmas 5.A, 6. un 7. tabulu. Šo tabulu izmanto, lai norādītu, vai datu vākšanas process tiek dokumentēts un kur atrodama attiecīgā dokumentācija.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsts nosaukumu norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Sampling year/period (Paraugošanas gads/periods)

Dalībvalsts norāda plānotās paraugošanas gadu vai periodu.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja informācija attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO/NSB

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO), starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) vai valsts statistikas iestāžu (National Statistical Bodies, NSB) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

NSB piemēri: aģentūras, iestādes, kas nodarbojas ar sociālekonomisko statistiku.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO, IO vai NSB kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Name of data collection scheme (Datu vākšanas shēmas nosaukums)

Dalībvalsts norāda paraugošanas shēmas nosaukumu. Tie ir tādi paši kā nosaukumi šā pielikuma 3.A tabulā, 3.B tabulā un 3.C tabulā.

Name of data sources (Datu avotu nosaukums)

Dalībvalsts norāda datu avotu nosaukumus. Tie ir tādi paši kā nosaukumi šā pielikuma 3.A tabulā, 3.B tabulā un 3.C tabulā.

Statistically sound sources and methods (Statistiski pamatoti avoti un metodes)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir ieviesti statistiski pamatoti avoti un metodes. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Error checking (Kļūdu pārbaude)

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai publicētajos datos atrastās kļūdas tiek iespējami drīz labotas un darītas zināmas. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai ir ieviestas un tiek dokumentētas konfidenciālu datu apstrādes procedūras?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir ieviestas un tiek dokumentētas datu konfidencialitātes nodrošināšanas un konfidenciālu datu apstrādes un reducēšanas procedūras. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai ir ieviesti un tiek dokumentēti protokoli, lai nodrošinātu konfidencialitāti DVS partneru starpā?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir ieviesti un tiek dokumentēti protokoli, lai nodrošinātu konfidencialitāti DVS partneru starpā. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai ir ieviesti un tiek dokumentēti protokoli, lai nodrošinātu konfidencialitāti attiecībā uz ārējiem lietotājiem?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir ieviesti un tiek dokumentēti protokoli, lai nodrošinātu konfidencialitāti attiecībā uz ārējiem lietotājiem. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai tiek dokumentēta pamatota metodoloģija?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai tiek dokumentēta pamatota metodoloģija. Ja atbilde ir “Y” (jā), norāda atsauci. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai tā atbilst starptautiskiem standartiem, vadlīnijām un paraugpraksei?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai pamatota metodoloģija atbilst starptautiskiem standartiem, vadlīnijām un paraugpraksei. Ja atbilde ir “Y” (jā), norāda atsauci. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai metodes ir saskanīgas dalībvalsts, reģionālā un ES līmenī?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir ieviestas procedūras, ar kurām nodrošina to, ka standarti, jēdzieni, definīcijas un klasifikācijas ir saskanīgas starp partneriem dalībvalsts, reģionālā un ES līmenī. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai ir nodrošināta administratīvo un citu statistikas datu saskanība?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir ieviestas procedūras, ar kurām nodrošina administratīvo un citu statistikas datu definīciju un jēdzienu saskanību. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai starp partneriem ir panākta vienošanās par piekļuvi administratīvajiem datiem un to kvalitāti?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir panākta vienošanās, kas nodrošina partneru piekļuvi attiecīgajiem administratīvajiem datiem un attiecīgo administratīvo datu kvalitāti. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai tiek pārbaudīta datu vākšana, ievadīšana un kodēšana?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai datu vākšana, datu ievadīšana un kodēšana tiek regulāri uzraudzīta un pārskatīta, ja vajadzīgs. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai tiek izmantotas un pārbaudītas rediģēšanas un imputācijas metodes?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai tiek izmantotas rediģēšanas un imputācijas metodes un vai tās tiek regulāri pārbaudītas, pārskatītas vai atjauninātas, ja vajadzīgs. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai pārskatīšana tiek dokumentēta un ir pieejama?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai pārskatīšana tiek dokumentēta un ir pieejama. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai ir novērsta dubulta datu vākšana?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai tiek izmantoti administratīvi avoti, kad tas iespējams, lai novērstu dubultu datu vākšanu un samazinātu respondentu slogu. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai pastāv automātiski paņēmieni datu tveršanai, datu kodēšanai un validēšanai?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai pastāv procedūras un rīki, ar kuriem īsteno automātiskus paņēmienus datu tveršanai, datu kodēšanai un validēšanai. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai galalietotāji tiek iekļauti sarakstā, kas tiek atjaunināts?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir pieejams saraksts ar galvenajiem galalietotājiem un to datu lietojumiem, tostarp saraksts ar neapmierinātām lietotāju vajadzībām, un vai saraksts tiek regulāri atjaunināts. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai avoti, starprezultāti un galarezultāti tiek regulāri novērtēti un validēti?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai datu avoti, starprezultāti un statistikas rezultāti tiek regulāri novērtēti un validēti. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai kļūdas tiek mērītas un dokumentētas?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai paraugošanas kļūdas un ar paraugošanu nesaistītas kļūdas tiek mērītas un sistemātiski dokumentētas saskaņā ar Eiropas standartiem. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai ir ieviestas procedūras ar mērķi nodrošināt savlaicīgu izpildi?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai pastāv procedūras, kuru mērķis ir uzraudzīt virzību uzdevumu izpildē un nodrošināt to savlaicīgu izpildi. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai ir ieviestas procedūras ar mērķi uzraudzīt iekšējo saskanību?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai ir izstrādātas procedūras, kuru mērķis ir uzraudzīt iekšējo saskanību, vai tās tiek sistemātiski lietotas un vai atšķirības tiek izskaidrotas. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai statistika ir laikā salīdzināma?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai statistika samērīgā periodā ir salīdzināma, vai tiek izskaidroti pārtraukumi laikrindās un vai ir darītas pieejamas metodes, lai nodrošinātu salīdzināšanu noteiktā laikposmā. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai metodiskie dokumenti ir publiski pieejami?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai metodiskie dokumenti ir viegli pieejami. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Vai dati tiek glabāti datubāzēs?

Dalībvalsts ar “Y” (jā) vai “N” (nē) norāda, vai primārie, detalizētie un agregētie dati un ar tiem saistītie metadati tiek glabāti datubāzēs. Ja atbilde ir “N” (nē), slejā “Comments” (Piezīmes) norāda galvenos apgrūtinājumus.

Kur atrodama dokumentācija?

Ja dalībvalsts iepriekšējā laukā ir atbildējusi ar “Y” (jā), tā norāda saiti uz tīmekļa vietni, kurā atrodama dokumentācija. Pretējā gadījumā norāda “NA” (neattiecas).

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes. Šajā laukā norāda, kad dokumentācija būs pieejama (ja patlaban vēl nav).

6. IEDAĻA

DATU PIEEJAMĪBA

6.A tabula

Datu pieejamība

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Flotes ekonomika

3.A

Ieņēmumi / izmaksas

N

N – 1

N + 1, 1. marts

 

SWE

Akvakultūras ekonomika

 

all

N

N – 1

N + 1, 1. marts

 

SWE

Zvejas darbību mainīgais lielums

 

Kapacitāte

N

N

N + 1, 31. janvāris

 

SWE

Zvejas darbību mainīgais lielums

 

Izkrāvumi

N

N

N + 1, 31. marts

 

SWE

Zivju apstrādes ekonomika

 

all

N

N – 2

N + 1, 1. novembris

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 6. panta prasībām. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu informāciju par datu pieejamību galalietotājiem pa datu kopām.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsti norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Data set (Datu kopa)

Dalībvalsts norāda datu kopu, par kuras pieejamību tiks sniegta informācija. Datu kopas nosaukumu var atvasināt no šā pielikuma attiecīgo tabulu nosaukumiem.

Section (Iedaļa)

Dalībvalsts norāda konkrēto darba plāna iedaļu.

Variable group (Mainīgo lielumu grupa)

Dalībvalsts norāda konkrētus mainīgos lielumus no šā pielikuma 1.B, 1.E, 1.I, 2.A, 3.A un 3.B tabulas. Ja norāda atsauci uz citu tabulu, šo lauku var atstāt tukšu.

Year(s) of WP implementation (Darba plāna īstenošanas gads (gadi))

Dalībvalsts norāda gadu vai gadus, uz kuriem attiecas darba plāns.

Reference year (Atsauces gads)

Dalībvalsts norāda paredzētās datu vākšanas gadu.

Final data available after (Galīgo datu pieejamības termiņš)

Dalībvalsts norāda, cik gadus pēc datu savākšanas tie būs pieejami galalietotājiem. Norāda gadu un mēnesi, ja zināms.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.

7. IEDAĻA

KOORDINĀCIJA

7.A tabula

Plānotā reģionālā un starptautiskā koordinācija

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 7. panta 1. punkta prasībām. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu informāciju par dalībvalsts plānoto piedalīšanos sanāksmēs, kas attiecas uz datu vākšanu saskaņā ar DVS.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsti norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Acronym (Akronīms)

Dalībvalsts norāda apmeklētās sanāksmes oficiālo akronīmu.

Name of the meeting (Sanāksmes nosaukums)

Dalībvalsts norāda apmeklētās sanāksmes pilnu oficiālo nosaukumu.

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Planned MS participation (Plānotā dalībvalsts līdzdalība)

Dalībvalsts ar “X” atzīmē sanāksmes, kuras tā plāno apmeklēt.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


7.B tabula

Ieteikumu un vienošanos ievērošana

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

Ziemeļatlantija

 

LM 2014

 

Ar zvejas veidu saistīti mainīgie lielumi

 

 

 

 

LVA

Baltijas jūra

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 7. panta 1. punkta un 8. panta prasībām. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu informāciju par to, kā dalībvalsts plāno izpildīt ieteikumus un vienošanās, kas saistītas ar datu vākšanu saskaņā ar DVS Eiropas un starptautiskā līmenī.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalsti norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Region (Reģions)

Dalībvalsts ievēro nosaukumu veidošanas principus, kas sniegti Savienības daudzgadu programmas 5.C tabulā (II līmenis). Ja ieteikums attiecas uz visiem reģioniem, ieraksta “All regions” (Visi reģioni).

RFMO/RFO/IO

Dalībvalsts ieraksta par sugas/krājuma pārvaldību / ieteikuma sniegšanu kompetentās reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas (Regional Fisheries Management Organisation, RFMO), reģionālās zvejniecības organizācijas (Regional Fisheries Organisation, RFO) vai starptautiskās organizācijas (International Organisation, IO) akronīmu.

RFMO piemēri: ICCAT, GFCM, NAFO.

RFO piemērs: CECAF.

IO piemērs: ICES.

Ja tas nav nevienas RFMO, RFO vai IO kompetencē, norāda “NA” (neattiecas).

Source (Avots)

Dalībvalsts norāda ieteikuma avotu kā attiecīgās reģionālās koordinācijas sanāksmes (Regional Coordination Meeting, RCM) / reģionālās koordinācijas grupas (Regional Coordination Group, RCG), sadarbības sanāksmes (Liaison Meeting, LM), ZZTEK ekspertu darba grupas (STECF EWG) akronīmu, piemēram, “LM 2014”, “STECF EWG 14-07”.

Section (Iedaļa)

Dalībvalsts norāda darba plāna iedaļu, piemēram, “1A”, “1B” utt. Ja ieteikums attiecas uz vairākām iedaļām, norāda attiecīgās iedaļas. Ja ieteikums attiecas uz visām iedaļām, ieraksta “all” (visas).

Topic (Temats)

Dalībvalsts norāda tematu, uz kuru attiecas ieteikums, piemēram, datu kvalitāte, uzskaites utt.

Recommendation number (Ieteikuma numurs)

Dalībvalsts norāda ieteikumam piešķirto numuru, ja ieteikumi tiek numurēti.

Recommendation/agreement (Ieteikums/vienošanās)

Dalībvalsts norāda ieteikumus, kas attiecas uz darba plāna atsauces periodu un attiecīgo dalībvalsti. Nav jāuzskaita tie ieteikumi un vienošanās, kas uz dalībvalsti neattiecas (piemēram, par ICES ekspertu grupu darba uzdevumiem, par darbībām, kas jāveic Komisijai utt.).

Follow-up action (Turpmākā rīcība)

Dalībvalsts īsi apraksta veikto vai veicamo atbildes rīcību.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


7.C tabula

Divpusējas un daudzpusējas vienošanās

 

Darba plāns

 

DP iesniegšanas datums

31.10.2016.

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling / sampling protocol / sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

Vārds un e-pasta adrese, norāda par katru līdzdalīgo dalībvalsti

a)

DEU darba plānam jāaptver DEU kuģi, kas izkrauj nozveju pirmajai pārdošanai DNK;

b)

DNK darba plānam jāaptver DNK kuģi, kas izkrauj nozveju pirmajai pārdošanai DEU.

NA

Īpatņu garums un vecums izmetumos un izkrāvumos atbilstoši attiecīgajam darba plānam.

Par paraugošanas līmeni un aptvērumu jāvienojas ikgadējā Baltijas jūras un Ziemeļjūras un ZLO austrumu daļas RKS.

DEU/DNK katra atbild par savu kuģu datu nosūtīšanu attiecīgajiem galalietotājiem un viena otrai.

Par paraugošanu atbildīgā valsts nodrošina piekļuvi kuģiem.

Saskaņā ar darba plānu

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL sadarbojas bioloģisko datu vākšanā pelaģiskajās zvejniecībās CECAF ūdeņos 2014.–2015. gadā un 2016.–2017. gadā (jauns pagarinājums).

NLD koordinē šīs daudzpusējās vienošanās izpildi. NLD slēgs līgumu ar neatkarīgu līgumslēdzēju “Corten Marine Research” (CMR), kas būs starpnieks starp NLD un IMROP – Mauritānijas Zivsaimniecības pētniecības institūtu. CMR noalgos novērotājus no Mauritānijas IMROP, lai tie veiktu faktisko paraugošanu. CMR un IMROP slēgs vienošanos, kurā tiks oficiāli noteikti savstarpējie pienākumi; cita starpā tas, ka tiks iekasētas tikai šā specifiskā uzdevuma papildu izmaksas.

Bioloģiskā paraugošana, ko Mauritānijas novērotāji veic uz zvejas kuģiem CECAF apgabalā. CMR ievadīs novērotājus darbā, tie ievēros paraugošanas protokolu, kas aprakstīts dokumenta “Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF” 31.05.2011. redakcijā

CMR atbild par datu vākšanu, kvalitātes kontroli un nodošanu CECAF pelaģisko krājumu darba grupai attiecībā uz visiem datiem, kas savākti saskaņā ar šo vienošanos. Turklāt CMR nosūta visus datus CVO, un CVO izplata datus partneriem.

Katrs partneris nodrošina Mauritānijas novērotāju piekļuvi savai flotei saskaņā ar šo vienošanos. Liegta piekļuve kuģiem neatbrīvo partneri no juridiskām vai finansiālām saistībām.

Šī vienošanās stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī. Tā beidzas 2013. gada 31. decembrī, izņemot finansiālās saistības. Tā tiks izbeigta pirms minētās dienas, ja ES kuģiem tiks aizliegta pelaģiskā zveja CECAF apgabalā. Iespējamais atlikušais ieguldījums tiks proporcionāli atmaksāts partneriem. Šī vienošanās ir pagarināta līdz jaunam termiņam, proti, 2015. gada 31. decembrim.

 

Vispārīga piezīme. Šī tabula atbilst šā lēmuma 7. panta 2. punkta un 8. panta prasībām. Šo tabulu izmanto, lai sniegtu informāciju par vienošanos ar citām dalībvalstīm un par to, kā tiek izpildītas Eiropas un starptautiskās saistības.

Mainīgā lieluma nosaukums

Norādījumi

MS (Dalībvalsts)

Dalībvalstis, kas ir vienošanās puses, norāda ar ISO 3166-1 trīsburtu kodu, piemēram, “DEU”.

Contact persons (Kontaktpersonas)

Dalībvalsts norāda katras vienošanās aptvertās dalībvalsts atbildīgās personas vārdu un e-pasta adresi.

Content (Saturs)

Dalībvalsts īsi apraksta vienošanās mērķi. Attiecīgā gadījumā dalībvalsts slejā “Comments” (Piezīmes) sniedz skaidru un pilnīgu informāciju vai derīgu saiti uz vienošanās dokumentāciju.

Coordination (Koordinācija)

Dalībvalsts īsumā apraksta, kā tiek vai tiks īstenota koordinācija un kas to īsteno vai īstenos.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Paraugošanas / paraugošanas protokola / paraugošanas intensitātes apraksts)

Dalībvalsts īsumā apraksta paraugošanu, kas jāveic saskaņā ar vienošanos.

Data transmission (Datu nosūtīšana)

Dalībvalsts norāda par katras datu kopas nosūtīšanu atbildīgo dalībvalsti.

Access to vessels (Piekļuve kuģiem)

Dalībvalsts norāda, vai vienošanās ietver piekļuvi citu partneru kuģiem.

Validity (Derīgums)

Dalībvalsts norāda gadu, kad beidzas vienošanās termiņš, vai gadu, kad vienošanās tika/tiks parakstīta, ja tā tiek atjaunota katru gadu.

Comments (Piezīmes)

Visas citas piezīmes.


II PIELIKUMS

Savienības daudzgadu programmas noteikumi

Darba plāna atbilstošā daļa

Noteikums

Tabula

Tabula

Teksts

III nodaļa

 

1.1. punkta d) apakšpunkta 6. zemsvītras piezīme

 

3.C tabula

3.C teksta lauks

2. punkta a) apakšpunkta i) punkts

2. punkta a) apakšpunkta ii) punkts

2. punkta a) apakšpunkta iii) punkts

1.A, 1.B, 1.C tabula

1.A, 1.B, 1.C tabula

1.A, 1.B, 1.C tabula

1.A, 1.B, 1.C tabula

1.A, 1.B, 1.C tabula

1.A, 1.B, 1.C tabula

 

2. punkta a) apakšpunkta iv) punkts

3. tabula

1.D tabula

 

2. punkta b) apakšpunkts

2. punkta c) apakšpunkts

1.E tabula

1.E tabula

1.E tabula

1.E tabula

1.E teksta lauks

1.E teksta lauks

3. punkta a) apakšpunkts

1.D tabula

1.F tabula

 

3. punkta c) apakšpunkts

2. izmēģinājuma pētījums

4. punkts

4. tabula

2.A tabula

2.A teksta lauks

5. punkta a) apakšpunkts

5. punkta b) apakšpunkts

5.A tabula

6. tabula

3.A tabula

3.A tabula

3.A teksta lauks

3.A teksta lauks, 3. izmēģinājuma pētījums

6. punkta a) apakšpunkts

6. punkta b) apakšpunkts

6. punkta c) apakšpunkts

7. tabula

6. tabula

8. tabula

3.B tabula

3.B tabula

3.B teksta lauks

3.B teksta lauks

4. izmēģinājuma pētījums

IV nodaļa

 

1. punkts

10. tabula

1.G, 1.H tabula

1.G teksta lauks

V nodaļa

 

4. punkts

1. izmēģinājuma pētījums


Top