Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2441

Komisijas Regula (ES) 2015/2441 (2015. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 27. starptautisko grāmatvedības standartu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 336, 23.12.2015, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2441/oj

23.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 336/49


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/2441

(2015. gada 18. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 27. starptautisko grāmatvedības standartu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome 2014. gada 12. augustā 27. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) “Atsevišķie finanšu pārskati” publicēja grozījumus “Pašu kapitāla metodes izmantošana atsevišķajos finanšu pārskatos”. Minēto grozījumu mērķis ir atļaut uzņēmumiem izmantot pašu kapitāla metodi, kā aprakstīts 28. SGS “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos”, lai savos atsevišķajos finanšu pārskatos uzskaitītu ieguldījumus meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos.

(3)

27. SGS grozījumi nozīmē secīgus 1. starptautiskā finanšu pārskatu standarta (SFPS) un 28. SGS grozījumus, lai nodrošinātu starptautisko grāmatvedības standartu savstarpējo konsekvenci.

(4)

27. SGS grozījumi satur vairākas atsauces uz 9. SFPS, kuras šobrīd nav iespējams piemērot, jo Savienība nav pieņēmusi 9. SFPS. Tāpēc visas atsauces uz 9. SFPS, kas minētas šīs regulas pielikumā, būtu jālasa kā atsauces uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”.

(5)

Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēja grupa apstiprina, ka 27. SGS grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem pieņemšanas kritērijiem.

(6)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi:

a)

groza 1. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) “Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja pieņemšana”, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

b)

groza 27. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) “Atsevišķie finanšu pārskati”, kā norādīts šīs regulas pielikumā;

c)

28. starptautisko grāmatvedības standartu “Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos” groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2.   Visas atsauces uz 9. SFPS, kas minētas šīs regulas pielikumā, lasa kā atsauces uz 39. SGS “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus vēlākais no datuma, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kura sākums ir 2016. gada 1. janvārī vai pēc tam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Pašu kapitāla metode atsevišķajos finanšu pārskatos

(27. SGS grozījumi)

Grozījumi 27. SGS

Atsevišķie finanšu pārskati

Groza 4.–7., 10., 11.B un 12. punktu un iekļauj 18.J punktu.

DEFINĪCIJAS

4.

Šajā standartā lietoto terminu nozīme ir šāda:

Atsevišķie finanšu pārskati ir tie, kurus iesniedz uzņēmums, kurā uzņēmums varētu izvēlēties saskaņā ar šī standarta prasībām uzskaitīt ieguldījumus meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos izmaksu vērtībā saskaņā ar 9. SFPS Finanšu instrumenti, vai lietojot pašu kapitāla metodi, kā aprakstīts 28. SGS Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos.

5.

Turpmākie termini ir definēti 10. SFPS Konsolidētie finanšu pārskati A pielikumā, 11. SFPS Kopīgas struktūras A pielikumā un 28. SGS 3. punktā:

asociētais uzņēmums

pašu kapitāla metode

6.

Atsevišķie finanšu pārskati ir tie, kurus iesniedz papildus konsolidētajiem finanšu pārskatiem vai papildus tāda ieguldītāja finanšu pārskatiem, kuram nav ieguldījumu meitasuzņēmumos, bet ir ieguldījumi asociētajos uzņēmumos vai kopuzņēmumos, kuros ieguldījumi asociētajos uzņēmumos vai kopuzņēmumos saskaņā ar 28. SGS ir jāuzskaita, lietojot pašu kapitāla metodi, izņemot 8. un 8.A punktā minētajos gadījumos.

7.

Tāda uzņēmuma finanšu pārskati, kuram nav neviena meitasuzņēmuma, asociēta uzņēmuma vai kopuzņēmuma dalībnieka līdzdalības kopuzņēmumā, nav atsevišķi finanšu pārskati.

ATSEVIŠĶO FINANŠU PĀRSKATU SAGATAVOŠANA

10.

Ja uzņēmums sagatavo atsevišķus finanšu pārskatus, tam jāuzskaita ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos:

a)

izmaksu vērtībā;

b)

saskaņā ar 9. SFPS; vai

c)

lietojot pašu kapitāla metodi, kā aprakstīts 28. SGS.

Uzņēmumam tāda pati uzskaite jāpiemēro katrai ieguldījumu kategorijai. Ieguldījumi, kas tiek uzskaitīti izmaksu vērtībā vai lietojot pašu kapitāla metodi, jāuzskaita saskaņā ar 5. SFPS Pārdošanai turēti ilgtermiņa aktīvi un pārtrauktas darbības, ja tie ir klasificēti kā turēti pārdošanai vai sadalei (vai ietverti atsavinātajā grupā, kura tiek klasificēta kā turēta pārdošanai vai sadalei). Šādā situācijā ieguldījumiem, kas tiek uzskaitīti saskaņā ar 9. SFPS, novērtēšana netiek mainīta.

11B

Kad mātesuzņēmums pārstāj būt ieguldījumu sabiedrība vai kļūst par ieguldījumu sabiedrību, tas šīs izmaiņas uzskaita, sākot no statusa izmaiņu datuma, proti:

a)

kad uzņēmums pārstāj būt ieguldījumu sabiedrība, uzņēmums ieguldījumu meitasuzņēmumā uzskaita saskaņā ar 10. punktu. Par statusa izmaiņu datumu uzskata iegādes datumu. Meitasuzņēmuma patiesā vērtība noteiktajā iegādes datumā ir nodotā noteiktā atlīdzība, uzskaitot ieguldījumu saskaņā ar 10. punktu.

i)

[svītro]

ii)

[svītro]

b)

kad uzņēmums kļūst par ieguldījumu sabiedrību, tas uzskaita ieguldījumus meitasuzņēmumā patiesajā vērtībā, izmantojot peļņu vai zaudējumus saskaņā ar 9. SFPS. Starpību starp meitasuzņēmuma iepriekšējo uzskaites vērtību un tā patieso vērtību ieguldītāja statusa izmaiņu datumā atzīst kā ieguvumu vai zaudējumus peļņas vai zaudējumu pārskatā. Jebkādu ieguvumu vai zaudējumu kopsummu, kas iepriekš atzīta citos vispārējos ienākumos attiecībā uz šiem meitasuzņēmumiem, ņem vērā tā, it kā ieguldījumu sabiedrība būtu atbrīvojusies no šiem meitasuzņēmumiem statusa izmaiņu datumā.

12.

Dividendes no meitasuzņēmuma, kopuzņēmuma vai asociēta uzņēmuma atzīst uzņēmuma atsevišķajos finanšu pārskatos, kad ir konstatētas uzņēmuma tiesības saņemt dividendi. Dividendi atzīst peļņā vai zaudējumos, ja vien uzņēmums neizvēlas lietot pašu kapitāla metodi, – tādā gadījumā dividendi atzīst kā ieguldījuma uzskaites vērtības samazinājumu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJAS NOTEIKUMI

18J

Ar Pašu kapitāla metode atsevišķajos finanšu pārskatos (27. SGS grozījumi), kas izdoti 2014. gada augustā, grozīts 4.–7., 10., 11.B un 12. punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

Izrietoši grozījumi pārējos standartos

1. SFPS Starptautisko finanšu pārskatu standartu pirmreizēja lietošana

Iekļauj 39.Z punktu.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

39.Z

Ar Pašu kapitāla metode atsevišķajos finanšu pārskatos (27. SGS grozījumi), kas izdoti 2014. gada augustā, grozīts D14. punkts un iekļauts D15.A punkts. Uzņēmums minētos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minētos grozījumus piemēro agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.

D pielikumā groza D14. punktu un iekļauj D15.A punktu.

Ieguldījumi meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētajos uzņēmumos

D14.

Ja uzņēmums gatavo atsevišķus finanšu pārskatus, 27. SGS prasa uzskaitīt ieguldījumus meitasuzņēmumos, kopuzņēmumos un asociētos uzņēmumos vai nu:

a)

pēc izmaksām;

b)

saskaņā ar 9. SFPS; vai

c)

lietojot pašu kapitāla metodi, kā aprakstīts 28. SGS.

D15.A

Ja pirmreizējs piemērotājs šādu ieguldījumu uzskaita, lietojot pašu kapitāla metodes procedūras, kā aprakstīts 28. SGS:

a)

pirmreizējais piemērotājs ieguldījuma iegādei piemēro atbrīvojumu iepriekšējai uzņēmējdarbības apvienošanai (C papildinājums);

b)

ja uzņēmums kļūst par pirmreizēju piemērotāju saviem atsevišķajiem finanšu pārskatiem agrāk nekā saviem konsolidētajiem finanšu pārskatiem un

i)

vēlāk nekā tā mātesuzņēmums, uzņēmums piemēro D16. punktu savos atsevišķajos finanšu pārskatos;

ii)

vēlāk nekā tā meitasuzņēmums, uzņēmums piemēro D17. punktu savos atsevišķajos finanšu pārskatos.

28. SGS Ieguldījumi asociētajos uzņēmumos un kopuzņēmumos

Groza 25. punktu un iekļauj 45.B punktu.

Izmaiņas līdzdalības daļā

25.

Ja uzņēmuma līdzdalības daļa asociētajā uzņēmumā vai kopuzņēmumā tiek samazināta, bet ieguldījumu turpina klasificēt attiecīgi kā asociēto uzņēmumu vai kopuzņēmumu, uzņēmums pārklasificē uz peļņu vai zaudējumiem to peļņas vai zaudējumu daļu, kas sākotnēji atzīta citos vispārējos ienākumos, kuri attiecas uz minēto līdzdalības daļas samazinājumu, gadījumā, ja šī peļņa vai šie zaudējumi bija jāpārklasificē uz peļņu vai zaudējumiem brīdī, kad tika atsavināti attiecīgie aktīvi vai saistības.

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS UN PĀREJAS NOTEIKUMI

45B

Ar Pašu kapitāla metode atsevišķajos finanšu pārskatos (27. SGS grozījumi), kas izdoti 2014. gada augustā, grozīts 25. punkts. Uzņēmums minēto grozījumu piemēro retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas gada periodiem, kas sākas 2016. gada 1. janvārī vai pēc šā datuma. Ir atļauta agrāka piemērošana. Ja uzņēmums minēto grozījumu piemēro agrākam periodam, šis fakts ir jānorāda.


Top