Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2309

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2309 (2015. gada 10. decembris) par ieroču eksporta efektīvas kontroles sekmēšanu

OJ L 326, 11.12.2015, p. 56–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2309/oj

11.12.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 326/56


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/2309

(2015. gada 10. decembris)

par ieroču eksporta efektīvas kontroles sekmēšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 26. panta 2. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Drošības stratēģijā, ko valstu un valdību vadītāji pieņēma 2003. gada 12. decembrī, ir izklāstītas piecas galvenās problēmas, kas Savienībai jārisina: terorisms, masu iznīcināšanas ieroču izplatīšana, reģionāli konflikti, valstu disfunkcija un organizētā noziedzība. Parasto ieroču nekontrolētas aprites sekas ir jautājums, kas ir būtisks četrās no piecām minētajām problēmām. Minētajā stratēģijā ir uzsvērta eksporta kontroles nozīme ieroču izplatīšanas ierobežošanā.

(2)

Savienība 1998. gada 5. jūnijā pieņēma politiski saistošu Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu, kurā noteikti kopējie kritēriji, ar ko reglamentēt likumīgu tirdzniecību ar parastajiem ieročiem.

(3)

Eiropadomes 2005. gada 15. un 16. decembrī pieņemtajā ES Stratēģijā vieglo un kājnieku ieroču (VIKI) un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai ir noteikts, ka Savienība reģionālā un starptautiskā mērogā atbalsta stingrākas eksporta kontroles un to, ka tiek sekmēti Rīcības kodeksa attiecībā uz ieroču eksportu kritēriji, – inter alia palīdzot valstīm, kas nav ES valstis, izstrādāt attiecīgus vietējus tiesību aktus un sekmējot pasākumus, kas uzlabotu pārredzamību.

(4)

Rīcības kodeksu attiecībā uz ieroču eksportu 2008. gada 8. decembrī aizstāja ar Padomes Kopējo nostāju 2008/944/KĀDP (1), kura ir juridiski saistoša un kurā paredzēti astoņi kritēriji, ar ko izvērtē parasto ieroču eksporta atļauju pieteikumus. Tajā arī ir ietverts ieroču eksporta atteikumu paziņojumu un konsultāciju mehānisms un pārredzamības pasākumi, piemēram, ikgadēja ES gada ziņojuma par ieroču eksportu publicēšana. Vairākas valstis, kas nav ES valstis, ir pievienojušās Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP piemērošanai.

(5)

Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP 11. pantā noteikts, ka dalībvalstīm ir jāpieliek visas pūles, lai mudinātu citas valstis, kas eksportē militāras tehnologijas vai ekipējumu, piemērot minētās kopējās nostājas principus.

(6)

2013. gada 2. aprīlī ANO Ģenerālā asambleja pieņēma Ieroču tirdzniecības līgumu (ITL), kas stājās spēkā 2014. gada 24. decembrī. ITL mērķis ir ieroču tirdzniecībā stiprināt pārredzamību un atbildību. ITL līdzīgi kā Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP ir izklāstīti vairāki riska novērtēšanas kritēriji, ar kuriem ir jāizvērtē ieroču tirdzniecība. Savienība ar tās īpašo programmu, kas pieņemta saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/768/KĀDP (2), konkrēti atbalsta ITL efektīvu īstenošanu un vispārēju piemērošanu. Ar minēto programmu vairākām valstīm, kas nav ES valstis, pēc to pieprasījuma sniedz atbalstu, lai atbilstīgi ITL prasībām stiprinātu to ieroču nodošanas sistēmas.

(7)

Tādēļ ir svarīgi nodrošināt šajā lēmumā paredzēto un Lēmumā 2013/768/KĀDP paredzēto informatīvo un atbalsta darbību papildināmību. Kā saņēmēji ar šo lēmumu ir identificētas: Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija, Kosova (3), Alžīrija, Ēģipte, Lībija, Maroka un Tunisija, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldovas Republika, Ukraina, Benina, Burkinafaso, Kaboverde, Kotdivuāra, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Libērija, Mali, Nigēra, Nigērija, Senegāla, Sjerraleone, Togo, Mauritānija, Kamerūna, Čada un Ķīna. Vajadzības gadījumā ar šo lēmumu identificētie saņēmēji, kas nav veikuši nekādas darbības attiecībā uz ITL parakstīšanu vai pievienošanos tam, būtu jāmudina to darīt, izmantojot saskaņā ar šo lēmumu veiktās darbības. Līdzīgi, vajadzības gadījumā, tie saņēmēji, kas parakstījuši ITL, bet vēl nav to ratificējuši, būtu jāmudina ratificēt ITL. Šo lēmumu, ja tas sekmīgi īstenots, varētu izmantot arī kā līdzekli, lai sniegtu pastiprinātu ar ITL saistītu atbalstu saskaņā ar Lēmumu 2013/768/KĀDP.

(8)

Kopš 2008. gada, ievērojot Padomes Vienoto rīcību 2008/230/KĀDP (4) un Padomes Lēmumus 2009/1012/KĀDP (5) un 2012/711/KĀDP (6) ir izstrādātas Savienības darbības, ar ko sekmē efektīvu un pārredzamu ieroču eksporta kontroli. Ar minētajām darbībām jo īpaši tika atbalstīta padziļināta reģionālā sadarbība, pastiprināta pārredzamība un nodrošināta lielāka atbildība atbilstoši Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP principiem un tajā noteiktajiem riska novērtēšanas kritērijiem. Ar attiecīgajiem pasākumiem tradicionāli pievērsās trešām valstīm Savienības austrumu un dienvidu kaimiņreģionos.

(9)

Lai valstīs, kas nav ES valstis, uzlabotu divējāda lietojuma preču eksporta kontroli, beidzamajos gados Savienība arī ir sniegusi atbalstu saistībā ar projektiem, ko veic saskaņā ar Savienības finanšu instrumentiem, kas nav iekļauti kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) jomai atvēlētajā budžetā. Minētie centieni tika padziļināti saskaņā ar izcilības centru iniciatīvu. Būtu jānodrošina koordinācija ar tām darbībām, kas ir nozīmīgas saistībā ar divējāda lietojuma preču eksporta kontroli.

(10)

Lēmuma 2009/1012/KĀDP un Lēmuma 2012/711/KĀDP tehnisko īstenošanu Padome ir uzticējusi Vācijas Federālajam ekonomikas un eksporta kontroles birojam (BAFA). Tas ir sekmīgi pabeidzis visu minētajos lēmumos paredzēto darbību organizāciju. BAFA ir arī īstenošanas aģentūra projektiem, ar ko saskaņā ar Lēmumu 2013/768/KĀDP atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma efektīvu īstenošanu. Ņemot vērā minēto, izvēle noteikt BAFA par īstenošanas aģentūru šajā lēmumā paredzētajām Savienības darbībām ir pamatota, jo BAFA rīcībā ir pārbaudīta pieredze, kvalifikācija un vajadzīgās speciālās zināšanas par visu Savienības veikto ieroču eksporta kontroles darbību loku. BAFA izvēlēšanās sekmēs to, ka tiks identificētas sinerģijas starp informatīvo programmu ITL jomā un šajā lēmumā paredzētajām darbībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Lai sekmētu mieru un drošību un rīkojoties saskaņā ar Eiropas drošības stratēģiju, Savienība tiecas sasniegt šādus mērķus:

a)

sekmēt to, lai valstis, kas nav ES valstis, veiktu efektīvu ieroču eksporta kontroli saskaņā ar Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP un Ieroču tirdzniecības līgumā noteiktajiem principiem, un attiecīgā gadījumā censties rast papildināmību un sinerģijas ar Savienības atbalsta projektiem divējāda lietojuma preču eksporta kontroles jomā;

b)

atbalstīt valstu, kas nav ES valstis, vietējā un reģionālā līmenī veiktos centienus, lai padarītu parasto ieroču tirdzniecību atbildīgāku un pārredzamāku.

2.   Savienība tiecas īstenot 1. punktā minētos mērķus, veicot šādas projekta darbības:

a)

turpinot valstīs, kas nav ES valstis, sekmēt kritērijus un principus, kas izklāstīti Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP un Ieroču tirdzniecības līgumā, pamatojoties uz sasniegumiem, kas gūti, īstenojot Lēmumus 2012/711/KĀDP un 2009/1012/KĀDP un Vienoto rīcību 2008/230/KĀDP;

b)

palīdzot valstīm, kas nav ES valstis, attiecīgā gadījumā izstrādāt, atjaunināt un īstenot attiecīgus tiesību aktus un administratīvus pasākumus, kuru mērķis ir izveidot parasto ieroču eksporta kontroles efektīvu sistēmu;

c)

sniedzot saņēmējiem palīdzību atļauju izsniegšanā un izpildē nodarbināto amatpersonu apmācībā, lai nodrošinātu ieroču eksporta kontroļu pienācīgu īstenošanu un izpildi;

d)

starptautiskajā ieroču tirdzniecībā sekmējot pārredzamību un atbildību, tostarp atbalstot valstu un reģionālus pasākumus, ar ko veicina parasto ieroču eksporta pārredzamību un pienācīgu pārbaudi;

e)

mudinot tos saņēmējus, kas nav veikuši nekādas darbības attiecībā uz ITL parakstīšanu vai pievienošanos tam, pievienoties ITL un mudinot parakstītājus to ratificēt;

f)

sekmējot to, ka, ņemot vērā gan importa, gan eksporta perspektīvu, turpina apsvērt ieroču novirzīšanas risku un tā mazināšanu.

Pielikumā ir dots sīki izklāstīts šajā punktā minēto projekta darbību apraksts.

2. pants

1.   Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) ir atbildīgs par šā lēmuma īstenošanu.

2.   Lēmuma 1. panta 2. punktā minēto projekta darbību tehnisko īstenošanu veic BAFA.

3.   BAFA savus uzdevumus veic Augstā pārstāvja atbildībā. Šajā nolūkā Augstais pārstāvis ar BAFA noslēdz vajadzīgās vienošanās.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. panta 2. punktā minēto projektu darbību īstenošanai ir EUR 999 000.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības budžetam.

3.   Komisija uzrauga 1. punktā minētās finanšu atsauces summas pareizu pārvaldību. Šajā nolūkā tā noslēdz finansēšanas nolīgumu ar BAFA. Nolīgumā paredz, ka BAFA nodrošina Savienības ieguldījuma apjomam atbilstīgu pamanāmību.

4.   Komisija 3. punktā minēto finansēšanas nolīgumu cenšas noslēgt cik drīz vien iespējams pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā informē Padomi par jebkādām grūtībām šajā procesā, kā arī par finansēšanas nolīguma noslēgšanas datumu.

4. pants

Augstais pārstāvis ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz BAFA sagatavotiem regulāriem ziņojumiem. Padome veic novērtēšanu, pamatojoties uz minētajiem ziņojumiem. Komisija ziņo par 1. panta 2. punktā minēto projekta darbību īstenošanas finanšu aspektiem.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas zaudē spēku 30 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas vai sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas dienas, ja minētajā laikposmā finansēšanas nolīgumu nenoslēdz.

Briselē, 2015. gada 10. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. BAUSCH


(1)  Padomes Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2013/768/KĀDP (2013. gada 16. decembris) par ES darbībām, ar kurām saskaņā ar Eiropas Drošības stratēģiju atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu (OV L 341, 18.12.2013., 56. lpp.).

(3)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(4)  Padomes Vienotā rīcība 2008/230/KĀDP (2008. gada 17. marts) par atbalstu ES darbībām, lai veicinātu ieroču eksporta kontroli un ES Rīcības kodeksā attiecībā uz ieroču eksportu ietvertos principus un kritērijus trešās valstīs (OV L 75, 18.3.2008., 81. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2009/1012/KĀDP (2009. gada 22. decembris) par atbalstu ES darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un principus un kritērijus, kas iekļauti Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP (OV L 348, 29.12.2009., 16. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2012/711/KĀDP (2012. gada 19. novembris) par atbalstu Savienības darbībām, lai trešās valstīs veicinātu ieroču eksporta kontroli un Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP principus un kritērijus (OV L 321, 20.11.2012., 62. lpp.).


PIELIKUMS

PROJEKTA DARBĪBAS, KAS MINĒTAS 1. PANTA 2. PUNKTĀ

1.   MĒRĶI

Šā lēmuma mērķi ir sekmēt uzlabotu ieroču nodošanas kontroli un atbalstīt vietējā un reģionālā līmenī veiktos centienus padarīt parasto ieroču starptautisko tirdzniecību atbildīgāku un pārredzamāku. Attiecīgā gadījumā šajos mērķos būtu jāiekļauj arī Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP un Ieroču tirdzniecības līgumā noteikto principu un kritēriju sekmēšana. Minētos mērķus būtu jātiecas sasniegt, attiecīgā gadījumā cenšoties nodrošināt pienācīgu papildināmību un sinerģijas ar Savienības atbalsta projektiem divējāda lietojuma preču eksporta kontroļu jomā.

Lai sasniegtu minētos mērķus, Savienībai būtu jāturpina veicināt Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP standartus, pamatojoties uz sasniegumiem, kas gūti, īstenojot Lēmumus 2012/711/KĀDP, 2009/1012/KĀDP un Vienoto rīcību 2008/230/KĀDP. Šajā nolūkā būtu jāpalīdz saņēmējiem attiecīgā gadījumā izstrādāt, atjaunināt un īstenot attiecīgus tiesību aktus un administratīvus pasākumus, ar kuriem atbalsta parasto ieroču nodošanas kontroles efektīvu sistēmu. Atbalsts būtu jāsniedz arī attiecībā uz to, lai tiktu izvērtēti un mazināti ieroču novirzīšanas riski.

Būtu jāatbalsta arī apmācība, ko nodrošina atļauju izsniegšanas un izpildes jomu amatpersonām, kuras ir atbildīgas par ieroču nodošanas kontroles īstenošanu un izpildi, un būtu jāatbalsta valstu un reģionālie pasākumi, ar ko veicina parasto ieroču eksporta pārredzamību un pienācīgu pārbaudi. Turklāt būtu jāsekmē kontakti ar privāto sektoru un atbilstība attiecīgiem valsts juridiskiem un administratīviem noteikumiem, ar ko reglamentē ieroču nodošanu.

2.   ĪSTENOŠANAS AĢENTŪRAS IZVĒLE

Šā lēmuma īstenošana tiek uzticēta BAFA. Attiecīgā gadījumā BAFA sadarbosies ar dalībvalstu eksporta kontroles aģentūrām, attiecīgām reģionālām un starptautiskām organizācijām, ideju laboratorijām, pētniecības institūtiem un NVO.

Aģentūrai BAFA ir vadoša pieredze eksporta kontroles atbalsta sniegšanā un informatīvo darbību īstenošanā. Tā šādu pieredzi ir uzkrājusi visās attiecīgajās stratēģiskas eksporta kontroles jomās, pievēršoties aspektiem, kas saistīti ar ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un nukleāriem materiāliem (CBRN), divējāda lietojuma precēm un ieročiem. Īstenojot minētās programmas un darbības, BAFA ir uzkrājusi padziļinātas zināšanas par to, kādas ir eksporta kontroles sistēmas vairumā saņēmēju, uz kuriem attiecas šis lēmums.

Attiecībā uz ieroču eksporta kontroles atbalstu un informatīvajiem pasākumiem BAFA ir veiksmīgi pabeigusi Lēmumu 2009/1012/KĀDP un 2012/711/KĀDP īstenošanu. BAFA atbildībā ir arī ar Lēmumu 2013/768/KĀDP izveidotās ITL īstenošanas atbalsta programmas tehniskā īstenošana.

Tādējādi kopumā BAFA ir visizdevīgākajā situācijā, lai identificētu šajā lēmumā paredzēto darbību saņēmēju eksporta kontroles sistēmu stiprās un vājās puses. Tādēļ tā vislabāk var veicināt sinerģijas starp dažādajām ieroču eksporta kontroles atbalsta un informatīvajām programmām un izvairīties no nevajadzīgas dublēšanās.

3.   KOORDINĒŠANA AR CITIEM SAVIENĪBAS ATBALSTA PROJEKTIEM EKSPORTA KONTROLES JOMĀ

Pamatojoties uz pieredzi, kas iepriekš gūta, eksporta kontroles jomā Savienība īstenojot informatīvās darbības, kuras attiecas gan uz divējāda lietojuma precēm, gan parastajiem ieročiem, būtu jātiecas pēc sinerģijas un papildināmības. Šajā nolūkā 4.2.1. līdz 4.2.3. punktā minētās darbības attiecīgā gadījumā būtu jāveic saistībā ar citām divējāda lietojuma preču eksporta kontroles darbībām, kuras finansē ar Savienības finanšu instrumentiem, kas nav KĀDP jomai atvēlētajā budžetā. Jo īpaši būtu jāpievēršas gadījumiem, kad vienam pasākumam tūdaļ seko nākamais. Tas būtu jādara, pilnībā ievērojot juridiskos un finansiālos ierobežojumus, kas noteikti attiecīgo Savienības finanšu instrumentu izmantošanai.

4.   PROJEKTA DARBĪBU APRAKSTS

4.1.   Projekta mērķi

Galvenais mērķis ir sniegt tehnisku atbalstu vairākiem saņēmējiem, kas ir izrādījuši vēlmi attīstīt ieroču eksporta kontroles standartus un praksi. Lai to panāktu, izvēršot attiecīgās darbības, tiks pievērsta uzmanība saņēmēju statusam, jo īpaši attiecībā uz:

iespējamu dalību vai pieteikumu dalībai starptautiskos eksporta kontroles režīmos, kuri attiecas uz parasto ieroču un divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju nodošanu,

kandidatūru dalībai Savienībā un to, vai saņēmēji ir oficiālas vai potenciālas kandidātvalstis,

nostāju ITL jautājumā.

Ja saņēmēji, pie kuriem vēršas, ir tikai parakstījuši ITL, ar darbībām, ja tas ir lietderīgi, tiecas labāk noskaidrot ratifikācijas šķēršļus, jo īpaši – ja minētie šķēršļi ir tehniskas dabas un saistīti ar īstenošanas spēju trūkumiem vai vajadzībām. Attiecīgā gadījumā būtu jāsekmē iespējams Savienības atbalsts saskaņā ar Lēmumu 2013/768/KĀDP. Ja saņēmēji, pie kuriem vēršas, nav veikuši nekādas darbības attiecībā uz ITL parakstīšanu, ratificēšanu un pievienošanos tam, ar darbībām būtu jāsekmē pievienošanās ITL, to, ja iespējams, darot ar citu tādu saņēmēju atbalstu, kuri ir ratificējuši ITL.

Vēl viens papildu mērķis ir gan no importa, gan eksporta perspektīvas pievērst vairāku saņēmēju uzmanību ieroču novirzīšanas riska izvērtēšanai un ieroču novirzīšanas iespējamības mazināšanai. No šā papildu mērķa izrietošās darbības jo īpaši dos iespēju ieroču nodošanas kontroli sasaistīt ar citiem projektiem, kuru mērķis ir novērst ieroču novirzīšanu, piemēram, ar fiziskās drošības un krājumu pārvaldības (FDKP) pasākumiem un ieroču un munīcijas izsekojamības atbalsta pasākumiem.

4.2.   Projekta apraksts

4.2.1.   Reģionāli semināri

Projektu īstenos divdienu semināru formā, rīkojot maksimums sešus divdienu seminārus, kuros notiks apmācība attiecīgās parasto ieroču eksporta kontroles jomās.

Semināru dalībnieki (maksimums 30) būs attiecīgo saņēmēju valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonas. Attiecīgā gadījumā var uzaicināt parlamentu, nozaru un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

Apmācību sniegs eksperti no dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm, tostarp bijušās amatpersonas, to valstu pārstāvji, kuras ir pievienojušās Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP, privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Semināri var notikt vietā, ko nosaka Augstais pārstāvis, apspriežoties ar Padomes Parasto ieroču eksporta jautājumu darba grupu (COARM).

Rīkos šādus reģionālus seminārus:

a)

līdz diviem semināriem Dienvidaustrumeiropā;

b)

līdz diviem semināriem Eiropas kaimiņattiecību politikā ietvertajām Austrumeiropas un Kaukāza valstīm;

c)

līdz diviem semināriem Eiropas kaimiņattiecību politikā ietvertajām Vidusjūras reģiona Ziemeļāfrikas valstīm.

Šo reģionālo sadalījumu, kas paredz katram reģionam rīkot divus seminārus, var arī nesasniegt, ja apstākļi nebūs labvēlīgi, piemēram, ja ir negaidīti mazs dalībnieku skaits, ja nav nopietnu attiecīgā reģiona saņēmēju piedāvājumu uzņemt semināru vai ja ir dublēšanās ar citām darbībām, ko īsteno citi informatīvo pasākumu veicēji. Šādā gadījumā, kad vienā vai divos reģionos netiek panākta īstenošana, attiecīgi var palielināt semināru skaitu citā(-os) reģionā(-os), nepārsniedzot vispārējo sešu semināru slieksni.

4.2.2.   Izpētes apmeklējumi

Projektu īstenos divdienu izpētes apmeklējumu formā, dalībvalstu attiecīgajās iestādēs rīkojot maksimums sešus valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonu izpētes apmeklējumus. Izpētes apmeklējumi būtu jāattiecina uz vismaz trim saņēmējiem, un tostarp būtu jāiekļauj vismaz viens saņēmējs, kas nav ratificējis ITL.

4.2.3.   Individuāla palīdzība saņēmējiem

Projektu īstenos semināru formā, maksimums kopumā 30 dienu garumā, vēlams in situ, atsevišķiem saņēmējiem rīkojot seminārus, kuros piedalīsies valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonas. Atkarībā no tā, kādas ir precīzās vajadzības un kāda ir ES dalībvalstu un saņēmēju ekspertu pieejamība, kopumā pieejamās 30 dienas iedalīs tā, lai semināri būtu vismaz divu līdz maksimums piecu dienu formā.

Ar savu pieredzi dalīsies eksperti no dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm (tostarp bijušās amatpersonas), to valstu pārstāvji, kuras ir pievienojušās Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP, vai privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Minētos individuālos atbalsta seminārus rīkos galvenokārt pēc saņēmēju lūguma. Tie ir domāti, lai risinātu specifiskus jautājumus vai pievērstos specifiskām vajadzībām, ko saņēmējs izvirzījis, piemēram, reģionālos semināros vai regulāros kontaktos ar Savienības ekspertiem un īstenošanas aģentūru.

4.2.4.   Kontrolsarakstu piemērošana

Īstenošanas aģentūra izveido tehnisko ekspertu reģistru eksporta kontrolsarakstu piemērošanas jomā. Ekspertus izraugās tā, lai būtu aptvertas pēc iespējas vairāk dalībvalstis.

Pamatojoties uz ekspertu standarta honorāriem, kas noteikti 5. punktā, būs pieejamas 100 darba stundas, kuras (atkarībā no ekspertu pieejamības) paredzēts iedalīt attiecībā uz attiecīgo saņēmēju iestāžu iesniegtajiem pieprasījumiem par kontrolsarakstu piemērošanu. Īstenošanas aģentūra izstrādās šādu pieprasījumu paraugus, pievēršot pienācīgu uzmanību izvērtēšanas atzinuma neformālajai būtībai un slepenības jautājumam.

4.2.5.   Galīgā izvērtējuma pasākums

Lai nodrošinātu šajā lēmumā paredzēto darbību galīgo novērtēšanu, Briselē rīkos divdienu pasākumu, kurā piedalītos gan saņēmēji, gan dalībvalstis, iespēju robežās saskaņojot ar COARM sanāksmi.

No katra 6.1. punktā minētā saņēmēja tiks uzaicināti maksimums divi pārstāvji (valdību, atļauju izsniegšanas jomas un izpildes jomas amatpersonas).

4.2.6.   Ar ieroču novirzīšanu saistīti pasākumi

Šo projektu īstenos divu semināru formā, kurus Rietumāfrikas un Sāhelas valstīm, un Ķīnai rīkos šādi:

vienu divdienu sākotnēju ievada semināru maksimums diviem pārstāvjiem no katra saņēmēja,

vienu divdienu nobeiguma semināru maksimums trim pārstāvjiem no katra saņēmēja.

Semināriem būtu jānotiek Rietumāfrikas un Sāhelas valstīs.

5.   EKSPERTU HONORĀRI

Ekspertu honorārus darīs pieejamus par darbībām, ko veic saskaņā ar 4.2.2. līdz 4.2.4. punktu. Saistībā ar darbībām, ko veic saskaņā ar 4.2.4. punktu, ekspertu honorārus sadalīs pa stundām atkarībā no laika (ko aprēķina stundās), kas faktiski pavadīts attiecībā uz preču identifikācijas pieprasījumiem. Gaidāmi maksimums 100 ekspertu honorāri (800 stundu).

6.   SAŅĒMĒJI

6.1.   4.2.1. līdz 4.2.5. punktā paredzēto darbību saņēmēji

i)

Dienvidaustrumeiropa (Albānija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Kosova*);

ii)

Eiropas kaimiņattiecību politikas Vidusjūras reģiona Ziemeļāfrikas valstis (Alžīrija, Ēģipte, Lībija, Maroka un Tunisija);

iii)

Eiropas kaimiņattiecību politikas Austrumeiropas un Kaukāza reģionu valstis (Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Moldovas Republika un Ukraina).

6.2.   4.2.6. punktā paredzēto darbību saņēmēji

ECOWAS valstis (Benina, Burkinafaso, Kaboverde, Kotdivuāra, Gambija, Gana, Gvineja, Gvineja-Bisava, Libērija, Mali, Nigēra, Nigērija, Senegāla, Sjerraleone, Togo); Mauritānija, Kamerūna, Čada, Ķīna.

6.3.   Grozījumi saņēmēju darbības jomā

COARM darba grupa pēc Augstā pārstāvja priekšlikuma var pieņemt lēmumu grozīt saņēmēu sarakstu, balstoties uz pienācīgu pamatojumu.

7.   PROJEKTU REZULTĀTI UN ĪSTENOŠANAS RĀDĪTĀJI

Papildus 4.2.5. punktā minētajam galīgā novērtējuma pasākumam, izvērtējot projekta rezultātus, ņems vērā arī šādus apsvērumus:

7.1.   Saņēmēju individuālais novērtējums

Pēc darbību pabeigšanas īstenošanas aģentūra par katru 6.1. punktā minēto saņēmēju EĀDD un Komisijai iesniedz progresa ziņojumu. Minēto ziņojumu sagatavos sadarbībā ar attiecīgajām ES delegācijām, un tajā tiks apkopotas Lēmuma darbības laikā veiktās darbības. Šajā ziņojumā izvērtēs arī saņēmēja spējas, kas novirzītas ieroču nodošanas kontrolei. Ja saņēmējs ir ITL Puse, izvērtējumā analizēs to, kā pieejamās spējas tiek izmantotas, lai īstenotu ITL.

7.2.   Ietekmes novērtējums un īstenošanas rādītāji

Attiecībā uz 6.1. punktā minētajiem saņēmējiem pēc šajā lēmumā paredzēto darbību pabeigšanas būtu tehniski jāizvērtē to ietekme. Ietekmes novērtējumu veiks Augstais pārstāvis sadarbībā ar COARM un attiecīgā gadījumā ar attiecīgajām ES delegācijām, kā arī ar citām attiecīgām ieinteresētajām personām.

Šajā nolūkā izmantos šādus rādītājus:

vai ir izstrādāti attiecīgi iekšēji ieroču nodošanas kontroles noteikumi un vai / cik lielā mērā tie atbilst Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP noteikumiem, inter alia attiecībā uz novērtēšanas kritēriju piemērošanu, ES Kopējā militāro preču saraksta īstenošanu un ziņošanu,

informācija par izpildes gadījumiem, ja tāda ir pieejama,

vai saņēmēji spēj ziņot par ieroču eksportu un/vai importu, ņemot vērā inter alia ANO reģistru, ITL gada pārskatus, valsts ziņojumus,

vai saņēmējs ir oficiāli pievienojies Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP vai arī gatavojas to darīt.

Uz šiem īstenošanas rādītājiem attiecīgi būtu jāatsaucas saskaņā ar 7.1. punktu paredzētajos individuālajos novērtējuma ziņojumos.

8.   SEKMĒT ES INFORMATĪVĀ TĪMEKĻA PORTĀLA IZMANTOŠANU

Kā paredzēts Lēmumā 2012/711/KĀDP, ir izveidots tīmekļa portāls, kas ir ES īpašumā esošs resurss (https://export-control.jrc.ec.europa.eu). Tas darbojas kā visu ES informatīvo programmu kopīga platforma (divējāda lietojuma preces, ieroči, ITL). Ar 4.2.1. līdz 4.2.5. punktā uzskaitītajām darbībām sekmē informētību par šo ES informatīvo portālu un sekmē tā izmantošanu. Informatīvo pasākumu dalībnieki būtu jāinformē par tīmekļa portāla privāto daļu, kas ļauj izveidot pastāvīgu piekļuvi resursiem, dokumentiem un kontaktiem. Līdzīgi būtu jāsekmē tas, ka tīmekļa portālu izmanto citas amatpersonas, kas tiešā veidā nevarēja piedalīties atbalsta un informatīvajos pasākumos.

9.   ES PAMANĀMĪBA

Īstenošanas aģentūra veic visus atbilstīgos pasākumus, lai darītu plaši zināmu to, ka darbību ir finansējusi Eiropas Savienība. Šādus pasākumus īstenos saskaņā ar Eiropas Komisijas publicēto ES Ārējo darbību komunikācijas un redzamības rokasgrāmatu. Tādējādi aģentūra nodrošinās Savienības ieguldījuma pamanāmību ar pienācīgu atpazīstamību un publicitāti, uzsverot Savienības nozīmi un palielinot informētību par Lēmuma pamatā esošajiem iemesliem, kā arī par Savienības atbalstu Lēmumam un minētā atbalsta rezultātiem. Projekta gaitā izstrādātajos materiālos redzamā vietā saskaņā ar attiecīgajām Savienības pamatnostādnēm būs attēlots Savienības karogs.

Tā kā plānotās darbības pēc sava mēroga un būtības krietni atšķiras, izmantos virkni atpazīstamības veicināšanas līdzekļu, tostarp tradicionālos plašsaziņas līdzekļus, tīmekļa vietni, sociālos plašsaziņas līdzekļus, informācijas un reklāmas materiālus, piemēram, infografikas, skrejlapas, biļetenus, paziņojumus presei un attiecīgā gadījumā citus materiālus. Saskaņā ar projektu izdotajās publikācijās un rīkotajos sabiedriskajos pasākumos tiks izmantotas attiecīgas atpazīstamības zīmes.

10.   ILGUMS

Kopējais projekta ilgums būs 24 mēneši.

11.   ZIŅOŠANA

Īstenošanas aģentūra reizi ceturksnī regulāri sagatavos ziņojumus, tostarp pēc katras darbības pabeigšanas. Šos ziņojumus iesniedz Augstajam pārstāvim vēlākais sešas nedēļas pēc attiecīgo darbību pabeigšanas.

12.   LĒSTĀS PROJEKTA KOPĒJĀS IZMAKSAS UN SAVIENĪBAS FINANŠU IEGULDĪJUMS

Kopējās lēstās projekta izmaksas ir EUR 1 110 000 ar līdzfinansējumu no Vācijas. Kopējās lēstās ES finansētā projekta izmaksas ir EUR 999 000.


Top