Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1851

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1851 (2015. gada 15. oktobris), ar ko groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz līgumā noteikto uzglabāšanas laiku un atbalsta apjomu, ko piešķir par sausā vājpiena privātu uzglabāšanu

OJ L 271, 16.10.2015, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1851/oj

16.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1851

(2015. gada 15. oktobris),

ar ko groza Īstenošanas Regulu (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz līgumā noteikto uzglabāšanas laiku un atbalsta apjomu, ko piešķir par sausā vājpiena privātu uzglabāšanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu, 20. panta c), l) un m) punktu un 223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 (3) tika atklāta sausā vājpiena privāta uzglabāšana, ievērojot īpaši sarežģīto situāciju tirgū, ko izraisījis Krievijas aizliegums importēt Krievijā piena produktus no Savienības.

(2)

Pēc turpmākas sausā vājpiena cenu krišanās privātās uzglabāšanas shēmas tika pagarinātas līdz 2015. gada 28. februārim ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1337/2014 (4), līdz 2015. gada 30. septembrim ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/303 (5) un līdz 2016. gada 29. februārim ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1548 (6).

(3)

Ievērojot ieilgušo sausā vājpiena cenu lejupslīdes tendenci, ko izraisījis būtisks piedāvājuma pārpalikums iekšējā tirgū, un pastāvīgus globālā pieprasījuma ierobežojumus, ir lietderīgi paredzēt papildu pasākumus ar mērķi mudināt uzņēmējus uzglabāt lielākus daudzumus, lai mazinātu spiedienu uz tirgu, un būtu jāpiešķir lielākas atbalsta summas, ja produkti tiek uzglabāti ilgāku līgumiskās uzglabāšanas periodu.

(4)

Tomēr, lai uzņēmējiem, reaģējot uz tirgus signāliem, būtu iespējama elastība, būtu jāļauj atbrīvot šādus produktus ar samazinātu atbalsta līmeni pēc deviņu mēnešu ilga minimālā uzglabāšanas perioda.

(5)

Ievērojot pagarināto līgumiskās uzglabāšanas ilgumu, būtu jāpielāgo avansa maksājums, kas minēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 826/2008 (7) 31. pantā.

(6)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 3. punktu un lai stingri kontrolētu pasākuma izmantošanu, ir lietderīgi noteikt to ziņojumu iesniegšanas termiņu, kuri paredzēti minētās regulas 35. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

(7)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi uz tirgu un palīdzētu stabilizēt cenas, pasākumam, kas noteikts ar šo regulu, būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc šīs regulas publicēšanas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 948/2014 groza šādi:

1)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

1.   Atbalsts par produktiem, kas minēti 1. pantā, ir noteikts šādi:

a)

ja līgumiskās uzglabāšanas periods ir no 90 līdz 210 dienām, atbalsts ir:

1)

EUR 8,86 par uzglabāšanā nodota produkta tonnu (fiksētām uzglabāšanas izmaksām);

2)

EUR 0,16 par tonnu dienā (līgumiskai uzglabāšanai);

b)

ja līgumiskās uzglabāšanas periods ir 365 dienas, atbalsts ir:

1)

EUR 8,86 par uzglabāšanā nodota produkta tonnu (fiksētām uzglabāšanas izmaksām);

2)

EUR 0,36 par tonnu dienā (līgumiskai uzglabāšanai).

Tomēr, atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 826/2008 34. panta 6. punkta, ja līgumā noteikto daudzumu var izņemt pēc 270 dienu ilga minimālā uzglabāšanas perioda, atbalsta summu samazina par 10 %.

2.   Pieteikumi ir derīgi tikai tad, ja tajos ir norādītas pieprasītās atbalsta likmes.

Saskaņā ar šo regulu noslēgtos līgumus par uzglabāšanas periodu no 90 līdz 210 dienām nevar pārvērst par līgumiem saskaņā ar 4. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu.

3.   Līgumiskā uzglabāšana beidzas dienā pirms dienas, kurā notiek izņemšana no uzglabāšanas.”;

2)

iekļauj šādu 4.a pantu:

“4.a pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 826/2008 31. panta 2. punkta, atbalsta avansa maksājums par līgumiem saskaņā ar šīs regulas 4. panta 1. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu nepārsniedz atbalsta summu, kas atbilst 270 dienu ilgam uzglabāšanas periodam.”;

3)

regulas 6. pantu aizstāj ar šādu:

“6. pants

Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

līdz katrai otrdienai par iepriekšējo nedēļu un atsevišķi par daudzumiem, kas minēti attiecīgi 4. panta 1. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā, – daudzumus, par kuriem ir noslēgti līgumi, kā arī produktu daudzumus, par kuriem iepriekšējās nedēļas laikā iesniegti līgumu noslēgšanas pieteikumi, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 1. punkta a) apakšpunktā;

b)

ne vēlāk kā mēneša beigās par iepriekšējo mēnesi – informāciju par krājumiem, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 826/2008 35. panta 1. punkta b) apakšpunktā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 15. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  Komisijas 2014. gada 4. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 948/2014, ar ko atļauj sausā vājpiena privātu uzglabāšanu un veic atbalsta summas iepriekšēju noteikšanu (OV L 265, 5.9.2014., 18. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 16. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1337/2014, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 360, 17.12.2014., 15. lpp.).

(5)  Komisijas 2015. gada 25. februāra Īstenošanas regula (ES) 2015/303, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 55, 26.2.2015., 4. lpp.).

(6)  Komisijas 2015. gada 17. septembra Īstenošanas regula (ES) 2015/1548, ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu (OV L 242, 18.9.2015., 26. lpp.).

(7)  Komisijas 2008. gada 20. augusta Regula (EK) Nr. 826/2008, ar ko paredz kopīgus noteikumus par atbalsta piešķiršanu dažu lauksaimniecības produktu privātai uzglabāšanai (OV L 223, 21.8.2008., 3. lpp.).


Top