Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1763

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1763 (2015. gada 1. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

OJ L 257, 2.10.2015, p. 37–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1763/oj

2.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/37


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1763

(2015. gada 1. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienība 2015. gada 16. martā atkārtoti pauda nostāju, ko tā ir ieņēmusi kopš krīzes sākuma Burundi, proti, ka tikai uz konsensu vērstā dialogā, ievērojot 2000. gada Arušas vienošanos par mieru un samierināšanos un Burundi konstitūciju, varētu tikt rasts noturīgs politisks risinājums visu Burundi iedzīvotāju drošībai un demokrātijai.

(2)

Padome 2015. gada 18. maijā nosodīja Burundi notikušo valsts apvērsuma mēģinājumu un arī jebkuru vardarbības izpausmi vai konstitucionālās kārtības neievērošanu – lai kas arī būtu to veicēji – un pauda dziļas bažas par situāciju Burundi. Padome arī pauda apņēmību veikt visus vajadzīgos pasākumus pret tām Burundi personām, kuru darbības veicina turpmāku vardarbību un traucē politiska risinājuma meklēšanu.

(3)

Padome 2015. gada 22. jūnijā pauda dziļas bažas gan par daudzajiem cietušajiem, gan par daudzajiem smagajiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par kuriem tiek ziņots kopš krīzes sākuma, jo īpaši par nelikumībām, ko piedēvē drošības spēkiem un Imbonerakure locekļiem. Padome arī atkārtoti apstiprināja, ka tā ir apņēmības pilna vajadzības gadījumā pieņemt ierobežojošos pasākumus, kas būtu vērsti pret tiem, kuru rīcība varētu būt izraisījusi vai varētu izraisīt vardarbības un apspiešanas aktus un smagus cilvēktiesību pārkāpumus un/vai varētu traucēt Āfrikas Savienības un Austrumāfrikas valstu kopienas ierosinātajiem politiska risinājuma meklējumiem.

(4)

Eiropas Savienība 2015. gada 23. jūlijā pauda nožēlu, ka Burundi valdība nav pilnībā īstenojusi attiecīgos Āfrikas Savienības un Austrumāfrikas valstu kopienas lēmumus, kas būtu pavēris ceļu ticamām un iekļaujošām vēlēšanām.

(5)

Padome joprojām pauž nopietnas bažas par situāciju Burundi. Pašreizējos apstākļos un saskaņā ar Padomes 2015. gada jūnija secinājumiem būtu jānosaka ceļošanas ierobežojumi un aktīvu iesaldēšana personām, vienībām vai struktūrām, kas grauj demokrātiju vai kavē politiska risinājuma meklēšanu Burundi, tostarp veicot vardarbības aktus, represijas vai kūdot uz vardarbību, personām, vienībām vai struktūrām, kas ir iesaistītas tādu aktu plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas pārkāpj attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kas veido smagus cilvēktiesību aizskārumus Burundi, kā arī personām, vienībām vai struktūrām, kas ir ar tām saistītas.

(6)

Ir vajadzīga Savienības turpmāka rīcība, lai īstenotu dažus pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nepieļautu, ka to teritorijās ieceļo vai tās tranzītā šķērso:

a)

fiziskas personas, kas grauj demokrātiju vai kavē politiska risinājuma meklēšanu Burundi – tostarp veicot vardarbības aktus, represijas vai kūdot uz vardarbību;

b)

fiziskas personas, kas ir iesaistītas tādu aktu plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas pārkāpj attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kas veido smagus cilvēktiesību aizskārumus Burundi; un

c)

fiziskas personas, kas ir saistītas ar a) un b) apakšpunktā minētajām,

kā uzskaitīts pielikumā.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij saistības uzliek starptautiskas tiesības, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

ievērojot 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir izņēmumu saskaņā ar 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humānu iemeslu dēļ vai tā tiek veikta, lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes un sanāksmes, kuras atbalsta vai rīko Eiropas Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, ja tajās norisinās politiskais dialogs, ar ko tieši atbalsta ierobežojošo pasākumu politiskos mērķus, tostarp demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Burundi.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, ja vien divās darbdienās no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu, viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski neiebilst pret šādu rīcību. Ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt piešķirt ierosināto izņēmumu.

8.   Gadījumos, kad dalībvalsts saskaņā ar 3., 4., 6. vai 7. punktu atļauj pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot savā teritorijā vai to šķērsot tranzītā, atļauju piešķir tikai tādam nolūkam, kādam tā ir paredzēta, un tikai tām personām, uz kurām tā tieši attiecas.

2. pants

1.   Visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē:

a)

fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas grauj demokrātiju vai kavē politiska risinājuma meklēšanu Burundi – tostarp veicot vardarbības aktus, represijas vai kūdot uz vardarbību;

b)

fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas ir iesaistītas tādu aktu plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas pārkāpj attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kas veido smagus cilvēktiesību aizskārumus; un

c)

fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas ir saistītas ar a) un b) apakšpunktā minētajām personām, vienībām vai struktūrām,

kā uzskaitīts pielikumā, tiek iesaldēti.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi netiek darīti tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to interesēs.

3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atsevišķu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un medicīnisko aprūpi, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atsevišķu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas atzīti par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d)

šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo punktu.

5.   Šā panta 1. punkts neliedz sarakstā iekļautai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts pirms datuma, kurā šāda fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra.

6.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildināšanai ar:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja 1. un 2. punktā paredzētos pasākumus; vai

c)

maksājumiem, kuri paredzēti Savienībā pieņemtā tiesas, administratīvā vai šķīrējtiesas nolēmumā vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmā tiesas nolēmumā,

ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, cita veida ieņēmumiem un maksājumiem joprojām attiecas 1. punktā paredzētie pasākumi.

3. pants

1.   Padome pēc kādas dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikuma izveido un groza pielikumā iekļauto sarakstu.

2.   Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minēto lēmumu un atbilstīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4. pants

1.   Pielikumā norāda pamatojumu 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā iekļauj arī vajadzīgo informāciju attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdu un uzvārdu, tostarp citus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numurus, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

5. pants

Lai šajā lēmumā izklāstīto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

6. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šis lēmums ir spēkā līdz 2016. gada 3. oktobrim.

Šo lēmumu pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka lēmuma mērķi nav sasniegti, lēmumu attiecīgi atjauno vai groza.

Luksemburgā, 2015. gada 1. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. SCHNEIDER


PIELIKUMS

1. un 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

Nr.

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas pamatojums

1.

Godefroid BIZIMANA

Dzimšanas datums: 23.4.1968.

Dzimšanas vieta: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundi valstspiederība. Pases numurs: DP0001520

Valsts policijas ģenerāldirektora vietnieks, kas atbildīgs par demokrātijas apdraudēšanu, pieņemot operatīvus lēmumus, kuru rezultātā tika pielietots nesamērīgs spēks un veiktas vardarbīgas represijas pret miermīlīgām demonstrācijām, kuras sākās 2015. gada 26. aprīlī pēc tam, kad tika paziņots par prezidenta Nkurunziza kandidēšanu prezidenta vēlēšanās.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA jeb NDAKUGARIKA

Dzimšanas datums: 1.8.1970.

Burundi valstspiederība. Pases numurs: DP0000761

Prezidenta administrācijas (Présidence) kabineta vadītājs, kas atbild par jautājumiem saistībā ar Valsts policiju. Atbildīgs par to, ka Burundi tiek kavēta politiska risinājuma meklēšana, izdodot rīkojumus, kuru rezultātā pret protestētājiem, kas no 2015. gada 26. aprīļa – kad tika paziņots par prezidenta Nkurunziza kandidēšanu prezidenta vēlēšanās – piedalās demonstrācijās, tika pielietots nesamērīgs spēks, veikti vardarbības akti, represijas un starptautisko cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp 26., 27. un 28. aprīlī Nyakabiga un Musaga rajonos Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA jeb KAZUNGU

Reģistrācijas numurs (SNR): O/00064

Burundi valstspiederība. Pases numurs: OP0053090

Valsts izlūkdienesta virsnieks. Atbildīgs par to, ka Burundi tiek kavēta politiska risinājuma meklēšana, kūdot uz vardarbību un represijām demonstrāciju laikā, kuras sākās 2015. gada 26. aprīlī pēc tam, kad tika paziņots par prezidenta Nkurunziza kandidēšanu prezidenta vēlēšanās. Atbildīgs par palīdzības sniegšanu Imbonerakure paramilitāro grupējumu, kuri ir atbildīgi par vardarbības aktiem, represijām un smagiem cilvēktiesību aizskārumiem Burundi, apmācībā, darbības koordinēšanā un apbruņošanā, tostarp ārpus Burundi.

4.

Ģenerālis Léonard NGENDAKUMANA

Dzimšanas datums: 24.11.1968.

Burundi valstspiederība. Pases numurs: DP0000885

Bijušais Chargé de Missions de la Présidence un bijušais armijas ģenerālis. Atbildīgs par to, ka Burundi tiek kavēta politiska risinājuma meklēšana, piedaloties valsts apvērsuma mēģinājumā 2015. gada 13. maijā ar mērķi gāzt Burundi valdību. Atbildīgs par Burundi veiktiem vardarbības aktiem – granātu uzbrukumiem –, kā arī par kūdīšanu uz vardarbību. Ģenerālis Léonard Ngendakumana ir publiski atbalstījis vardarbību kā līdzekli politisku mērķu sasniegšanai.


Top