Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1755

Padomes Regula (ES) 2015/1755 (2015. gada 1. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

OJ L 257, 2.10.2015, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1755/oj

2.10.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/1


PADOMES REGULA (ES) 2015/1755

(2015. gada 1. oktobris)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/1763 (2015. gada 1. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 1. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1763 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi, ar ko paredz ieceļošanas ierobežojumus un līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu attiecībā uz personām, vienībām vai struktūrām, kuras ir atbildīgas par demokrātijas apdraudēšanu vai šķēršļiem ceļā uz politiska risinājuma rašanu Burundi, tostarp veicot vardarbības aktus, represijas vai kurinot vardarbību, personām, vienībām vai struktūrām, kas ir iesaistītas tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai tādu aktu veikšanā, kas pārkāpj attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kas veido smagus cilvēktiesību aizskārumus Burundi. Minētās personas, vienības un struktūras ir uzskaitītas Lēmuma (KĀDP) 2015/1763 pielikumā.

(2)

Ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība, lai īstenotu Lēmumu (KĀDP) 2015/1763.

(3)

Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijai būtu jāiesniedz priekšlikums regulai par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Burundi.

(4)

Šajā regulā ir ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un principi, īpaši tiesības uz tiesību efektīvu aizsardzību, taisnīgu tiesu un personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(5)

Ņemot vērā īpašos draudus starptautiskajam mieram un drošībai reģionā, ko rada situācija Burundi, un lai nodrošinātu atbilstību ar Lēmuma (KĀDP) 2015/1763 pielikumu grozīšanu un pārskatīšanu, pilnvaras grozīt šīs regulas I pielikumu būtu jāīsteno Padomei.

(6)

Šīs regulas īstenošanai un lai radītu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, ir jādara publiski zināmi to fizisko personu vārdi un uzvārdi un juridisko personu, vienību un struktūru nosaukumi, un cita atbilstoša informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi saskaņā ar šo regulu ir jāiesaldē. Jebkurai personas datu apstrādei būtu jānotiek, ievērojot Direktīvu 95/46/EK (2) un Regulu (EK) Nr. 45/2001 (3).

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“prasījums” ir jebkurš prasījums, kas vai nu ir vai nav izskatīts tiesā un kas celts pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un kas jo īpaši ietver:

i)

prasījumu izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii)

prasījumu pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, finanšu garantiju vai atlīdzību;

iii)

prasījumu par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv)

pretprasījumu;

v)

prasījumu atzīt vai izpildīt, tostarp ar tiesas nolēmumu, kas paredz ārvalstu tiesas lēmuma atzīšanu un izpildi valsts teritorijā, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

b)

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamām tiesībām, ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai tamlīdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver visu veidu juridiski neatkarīgus vai atkarīgus galvojumus, garantijas vai atlīdzības, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzības, un kredītus, kā arī jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

d)

“saimnieciskie resursi” ir jebkāda veida materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir liegums tos jebkādā veidā izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus, tostarp – bet ne tikai – pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot šos saimnieciskos resursus;

f)

“līdzekļu iesaldēšana” ir liegums veikt jebkādu līdzekļu kustību, pārvedumus, grozījumus, izmantošanu, piekļūt tiem vai veikt tādas darbības ar līdzekļiem, kuru rezultātā jebkādā veidā mainītos to apjoms, summa, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, raksturīgās iezīmes vai galamērķis, vai rastos citas pārmaiņas, kas ļautu izmantot līdzekļus, tostarp veikt vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g)

“līdzekļi” ir jebkāda veida finanšu aktīvi un labumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, prasījumi skaidrā naudā, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas līdzekļi;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu atlikumi, parādi un parādu saistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parāda instrumenti, tostarp akcijas un kapitāla daļas, vērtspapīru apliecības, obligācijas, parādzīmes, galvojumi, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi,

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, kā arī to uzkrātās vai radītās vērtības;

v)

kredīti, tiesības uz ieskaitu, garantijas, saistību izpildes garantijas vai citas finanšu saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes; un

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai finanšu resursos;

h)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā piemēro Līgumu saskaņā ar Līgumā paredzētajiem nosacījumiem, tostarp dalībvalstu gaisa telpa.

2. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir jebkuras I pielikumā uzskaitītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Netiek tieši vai netieši darīti pieejami līdzekļi vai saimnieciskie resursi I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, vai to interesēs.

3.   I pielikumā iekļauj fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, par kurām Padome saskaņā ar Padomes Lēmuma (KĀDP) 2015/1763 2. panta 1. punktu ir konstatējusi, ka tās ir:

a)

apdraud demokrātiju un rada šķēršļus ceļā uz politiska risinājuma rašanu Burundi, tostarp veicot vardarbības aktus, represijas vai kurinot vardarbību;

b)

iesaistītas tādu aktu plānošanā, vadīšanā vai veikšanā, kas pārkāpj attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības vai kas veido smagus cilvēktiesību aizskārumus Burundi; un

c)

saistītas ar a) un b) apakšpunktos minētajām personām, vienībām vai struktūrām.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu vai arī darīt tos pieejamus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību; vai

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumiem ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja;

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldētu līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva I pielikuma sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai tiesas nolēmums, kas izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām ar šādiem prasījumiem;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas I pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā; un

d)

šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta un ar noteikumu, ka I pielikumā uzskaitītajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai nolīgumu, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra noslēgusi, vai saskaņā ar saistībām, kas attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai radušās pirms dienas, kad minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstošiem, ja attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus I pielikumā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra izmantos, lai veiktu maksājumu; un

b)

maksājums nav pretrunā 2. panta 2. punktam.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu.

6. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita sarakstā minētu fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus ar noteikumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestāde vai kredītiestāde par katru šādu darījumu nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem;

b)

maksājumiem, kuri paredzēti līgumos, nolīgumos vai saistībās, kas noslēgtas vai radušās pirms dienas, kad 2. pantā minētās fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras tika iekļautas I pielikumā, vai

c)

maksājumiem, kas jāmaksā saskaņā ar dalībvalstī pieņemtiem vai attiecīgajā dalībvalstī izpildāmiem tiesas, administratīviem vai šķīrējtiesas nolēmumiem,

ja visi minētie procenti, citi ienākumi un maksājumi tiek iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

7. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par ziņojumu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar šīs dalībvalsts starpniecību nodod šo informāciju Komisijai; un

b)

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šīs informācijas pārbaudēm.

2.   Visu papildu informāciju, ko Komisija saņēmusi tieši, dara pieejamu dalībvalstīm.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

8. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus.

9. pants

1.   Līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikšanās līdzekļus vai saimnieciskos resursus darīt pieejamus, ja tā veikta labticīgi, pamatojot ar to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas to veic, vai to vadītājiem vai darbiniekiem, ja vien nav pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru rīcība nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

10. pants

1.   Prasījumus saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasījumus par atlīdzinājuma saņemšanu vai citus šāda veida prasījumus, piemēram, prasījumus par atlīdzību vai garantijas nodrošināti prasījumus, jo īpaši prasījumus pagarināt vai samaksāt jebkura veida galvojumu, garantiju vai atlīdzību, sevišķi finanšu garantiju vai finanšu atlīdzību, neizpilda, ja tos iesniedz:

a)

norādītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras minētas I pielikumā;

b)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā.

2.   Jebkurā tiesvedībā par prasījuma izpildi pienākums pierādīt, ka prasījuma apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura pieprasa šīs prasījuma izpildi.

3.   Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību saskaņā ar šo regulu.

11. pants

1.   Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju:

a)

par līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 3., 4. un 5. pantu;

b)

par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

12. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegtu informāciju.

13. pants

1.   Ja Padome nolemj pakļaut fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru 2. panta 1. punktā minētajiem pasākumiem, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo 1. punktā minētajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   Sarakstu I pielikumā pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos.

14. pants

1.   Regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu par attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanu sarakstā.

2.   Regulas I pielikumā iekļauj, ja iespējams, informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, kā arī amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām un struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

15. pants

1.   Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis par minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

16. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Dalībvalstis paziņo par savām kompetentajām iestādēm Komisijai, tostarp paziņo šo iestāžu kontaktinformāciju, tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.   Ja šajā regulā ir prasība ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

17. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

attiecībā uz visām fiziskām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesībām;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādiem darījumiem, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

18. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2015. gada 1. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. SCHNEIDER


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 37. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

Nr.

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas pamatojums

1.

Godefroid BIZIMANA

Dzimšanas datums: 23.4.1968.

Dzimšanas vieta: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Burundi valstspiederība. Pases numurs: DP0001520

Valsts policijas ģenerāldirektora vietnieks, kas atbildīgs par demokrātijas apdraudēšanu, pieņemot operatīvus lēmumus, kuru rezultātā tika pielietots nesamērīgs spēks un veiktas vardarbīgas represijas pret miermīlīgām demonstrācijām, kuras sākās 2015. gada 26. aprīlī pēc tam, kad tika paziņots par prezidenta Nkurunziza kandidēšanu prezidenta vēlēšanās.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA jeb NDAKUGARIKA

Dzimšanas datums: 1.8.1970.

Burundi valstspiederība. Pases numurs: DP0000761

Prezidenta administrācijas (Présidence) kabineta vadītājs, kas atbild par jautājumiem saistībā ar Valsts policiju. Atbildīgs par to, ka Burundi tiek kavēta politiska risinājuma meklēšana, izdodot rīkojumus, kuru rezultātā pret protestētājiem, kas no 2015. gada 26. aprīļa – kad tika paziņots par prezidenta Nkurunziza kandidēšanu prezidenta vēlēšanās – piedalās demonstrācijās, tika pielietots nesamērīgs spēks, veikti vardarbības akti, represijas un starptautisko cilvēktiesību pārkāpumi, tostarp 26., 27. un 28. aprīlī Nyakabiga un Musaga rajonos Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA jeb KAZUNGU

Reģistrācijas numurs (SNR): O/00064

Burundi valstspiederība. Pases numurs: OP0053090

Valsts izlūkdienesta virsnieks. Atbildīgs par to, ka Burundi tiek kavēta politiska risinājuma meklēšana, kūdot uz vardarbību un represijām demonstrāciju laikā, kuras sākās 2015. gada 26. aprīlī pēc tam, kad tika paziņots par prezidenta Nkurunziza kandidēšanu prezidenta vēlēšanās. Atbildīgs par palīdzības sniegšanu Imbonerakure paramilitāro grupējumu, kuri ir atbildīgi par vardarbības aktiem, represijām un smagiem cilvēktiesību aizskārumiem Burundi, apmācībā, darbības koordinēšanā un apbruņošanā, tostarp ārpus Burundi.

4.

Ģenerālis Léonard NGENDAKUMANA

Dzimšanas datums: 24.11.1968.

Burundi valstspiederība. Pases numurs: DP0000885

Bijušais Chargé de Missions de la Présidence un bijušais armijas ģenerālis. Atbildīgs par to, ka Burundi tiek kavēta politiska risinājuma meklēšana, piedaloties valsts apvērsuma mēģinājumā 2015. gada 13. maijā ar mērķi gāzt Burundi valdību. Atbildīgs par Burundi veiktiem vardarbības aktiem – granātu uzbrukumiem –, kā arī par kūdīšanu uz vardarbību. Ģenerālis Léonard Ngendakumana ir publiski atbalstījis vardarbību kā līdzekli politisku mērķu sasniegšanai.


II PIELIKUMS

Kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGĀRIJA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

ČEHIJAS REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DĀNIJA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

http://www.mae.lu/sanctions

UNGĀRIJA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

NĪDERLANDE

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

APVIENOTĀ KARALISTE

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESE PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANAI EIROPAS KOMISIJAI:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

1049 Brussels

BELGIUM (Beļģija)

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top