Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1333

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP

OJ L 206, 1.8.2015, p. 34–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1333/oj

1.8.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 206/34


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2015/1333

(2015. gada 31. jūlijs)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome, ņemot vērā tās lielo satraukumu par situāciju Lībijā, 2011. gada 26. februārī pieņēma Rezolūciju (“ANO DPR”) 1970 (2011), ar kuru ieviesa ierobežojošus pasākumus pret Lībiju. Kopš tā laika Drošības padome ir pieņēmusi vairākas citas ar Lībiju saistītas rezolūcijas, ar kurām tika pagarināti vai grozīti ANO ierobežojošie pasākumi pret Lībiju, tostarp jo īpaši ANO DPR 2174 (2014) un ANO DPR 2213 (2015) saistībā ar Drošības padomes atbalstu Lībijas suverenitātei, neatkarībai, teritoriālajai integritātei un nacionālajai vienotībai.

(2)

Padome 2011. gada 28. februārī pieņēma Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (1), kurā tika ņemta vērā ANO DPR 1970 (2011) un noteikti papildu ierobežojoši pasākumi saistībā ar situācijas nopietnību Lībijā.

(3)

Padome 2015. gada 26. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/818 (2), ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP, ņemot vērā, ka joprojām tiek apdraudēts miers, stabilitāte vai drošība Lībijā un sekmīga tās politiskās pārejas pabeigšana, tostarp tādēļ, ka pašreizējo šķelšanos padziļina personas un vienības, par kurām ir konstatēts, ka tās ir bijušas iesaistītas represīvajā politikā, ko īstenoja iepriekšējais Muammar Qadhafi režīms Lībijā, vai iepriekš bijušas kaut kā citādi saistītas ar minēto režīmu, un tādēļ, ka daudzas minētās personas vai vienības nav sauktas pie atbildības par to veiktajām darbībām. Minētajā lēmumā tika ņemts vērā arī apdraudējums, ko rada tās personas un vienības, kurām pieder vai kuru kontrolē ir Lībijas valsts līdzekļi, kas Lībijā tika nelikumīgi piesavināti iepriekšējā Muammar Qadhafi režīma laikā un kas varētu tikt izmantoti, lai apdraudētu mieru, stabilitāti vai drošību Lībijā vai lai traucētu vai neļautu sekmīgi pabeigt tās politisko pāreju.

(4)

Padome saskaņā ar Lēmumu 2011/137/KĀDP ir pilnībā pārskatījusi minētā lēmuma II un IV pielikumā iekļautos personu un vienību sarakstus.

(5)

Attiecībā uz vairākām personām un vienībām, kas minētas Lēmuma 2011/137/KĀDP II un IV pielikumā iekļautajā personu un vienību sarakstā, būtu jāgroza pamatojums to iekļaušanai sarakstā.

(6)

Skaidrības labad ar Lēmumu 2011/137/KĀDP piemērotos ierobežojošos pasākumus, kuri grozīti un īstenoti ar vairākiem turpmākiem lēmumiem, būtu jākonsolidē jaunā tiesību aktā.

(7)

Tādēļ Lēmums 2011/137/KĀDP būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I NODAĻA

EKSPORTA UN IMPORTA IEROBEŽOJUMI

1. pants

1.   Ieroču un ar tiem saistīto visa veida materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma, paramilitārā aprīkojuma un attiecīgu rezerves daļu, kā arī aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, tieša vai netieša piegāde, pārdošana vai nodošana Lībijai, ko veic dalībvalstu valstspiederīgie vai no dalībvalstu teritorijām, vai caur tām vai, izmantojot kuģus, kuri kuģo ar to karogu, vai to gaisa kuģus, ir aizliegta neatkarīgi no tā, vai darbību izcelsme ir to teritorijā, vai nav.

2.   Ir aizliegts:

a)

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Lībijā vai izmantošanai Lībijā tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, apmācību vai citu palīdzību, tostarp nodrošināt bruņotus algotņus, kas saistīta ar militārām darbībām vai ar 1. punktā minēto priekšmetu nodrošināšanu, uzturēšanu un izmantošanu;

b)

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Lībijā vai izmantošanai Lībijā tieši vai netieši sniegt finansiālu palīdzību, kas saistīta ar militārām darbībām vai ar 1. punktā minēto priekšmetu nodrošināšanu, uzturēšanu un izmantošanu;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) vai b) apakšpunktā minētos aizliegumus.

2. pants

1.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām paredzēta militāra aprīkojuma, kas nav nāvējošs, piegādei, pārdošanai vai nodošanai, kā arī ar to saistītas tehniskas palīdzības vai apmācības sniegšanai;

b)

tādu aizsargtērpu, tostarp bruņuvestu un bruņucepuru, piegādei, pārdošanai vai nodošanai, ko ANO personāls, Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieki un ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Lībiju tikai personīgām vajadzībām;

c)

tāda militāra aprīkojuma, kas nav nāvējošs, piegādei, pārdošanai vai nodošanai, kurš paredzēts vienīgi tam, lai Lībijas valdībai sniegtu palīdzību drošības vai atbruņošanās jomā, kā arī ar to saistītas tehniskas palīdzības, apmācības vai finansiālas palīdzības sniegšanai.

2.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

ieroču un ar tiem saistītu materiālu piegādei, pārdošanai vai nodošanai, kā arī saistītas tehniskas palīdzības, apmācības vai finansiālas palīdzības, tostarp personāla, nodrošināšanai;

b)

ieroču un ar tiem saistītu materiālu piegādei, pārdošanai vai nodošanai, kas paredzēti vienīgi tam, lai Lībijas valdībai sniegtu palīdzību drošības vai atbruņošanās jomā, kā arī ar saistītas tehniskas palīdzības, apmācības vai finansiālas palīdzības sniegšanai,

kā iepriekš apstiprinājusi Komiteja, kas izveidota saskaņā ar ANO DPR 1970 (2011) 24. punktu (“Komiteja”).

3.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro tādu kājnieku ieroču, vieglo ieroču un ar tiem saistītu materiālu, kas uz laiku tiek eksportēti uz Lībiju un kas paredzēti vienīgi ANO personāla, plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, humānās palīdzības un attīstības programmu darbinieku un ar to saistītā personāla vajadzībām, piegādei, pārdošanai vai nodošanai, par ko iepriekš paziņo Komitejai, ja piecu darba dienu laikā pēc šāda paziņojuma Komiteja nav pieņēmusi nelabvēlīgu lēmumu.

4.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro vienīgi humānām vai aizsardzības vajadzībām paredzēta aprīkojuma, ko varētu izmantot iekšējām represijām, piegādei, pārdošanai vai nodošanai, kā arī ar to saistītas tehniskas palīdzības, apmācības vai finansiālas palīdzības sniegšanai.

3. pants

Dalībvalstu valstspiederīgajiem – vai nu izmantojot kuģus, kuri kuģo ar to karogu, vai to gaisa kuģus – aizliegts iepirkt no Lībijas 1. panta 1. punktā minētos priekšmetus neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Lībijas teritorijā vai ārpus tās.

II NODAĻA

TRANSPORTA NOZARE

4. pants

1.   Saskaņā ar savām valsts iestādēm un tiesību aktiem un atbilstīgi starptautiskām tiesībām, jo īpaši jūras tiesībām un attiecīgiem starptautiskiem nolīgumiem civilās aviācijas jomā, dalībvalstis savā teritorijā, tostarp savās jūras ostās un lidostās, pārbauda kuģus un gaisa kuģus, kas izbrauc/izlido uz Lībiju un kas iebrauc/ielido no Lībijas, ja to rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka šādu kuģu un gaisa kuģu kravā ir priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports saskaņā ar 1. pantu ir aizliegts.

2.   Atklājot priekšmetus, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksports saskaņā ar 1. pantu ir aizliegts, dalībvalstis tos konfiscē un likvidē (tostarp iznīcinot, padarot darboties nespējīgus, nododot glabāšanā vai nododot likvidēšanai valstij, kas nav izcelsmes vai galamērķa valsts).

3.   Dalībvalstis atbilstīgi saviem tiesību aktiem savstarpēji sadarbojas, veicot pārbaudes un iznīcināšanas darbības saskaņā ar 1. un 2. punktu.

4.   Uz gaisa kuģiem un kuģiem, kas transportē kravas uz Lībiju un no tās, attiecas prasība pirms iebraukšanas vai izbraukšanas sniegt papildu informāciju par visām precēm, ko ieved dalībvalstī vai izved no tās.

5. pants

Dalībvalstis atsaka atļauju pacelties no to teritorijas, nolaisties tajā vai to pārlidot jebkuram gaisa kuģim, ja dalībvalstu rīcībā ir informācija, kas dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka minētajā gaisa kuģī atrodas priekšmeti, kuru piegāde, pārdošana, nodošana vai eksportēšana saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta, tostarp ja ar to tiek pārvadāti bruņoti algotņi, izņemot avārijas nosēšanos.

6. pants

1.   Saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 5.–9. punktu dalībvalstis var atklātā jūrā pārbaudīt norādītos kuģus, izmantojot visus līdzekļus, kas ir atbilstoši konkrētajiem apstākļiem, attiecīgā gadījumā pilnībā ievērojot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, veikt šādas pārbaudes un nodot rīkojumu kuģim veikt vajadzīgās darbības, lai ar Lībijas valdības piekrišanu un pēc saskaņošanas ar to nogādātu jēlnaftu atpakaļ Lībijā.

2.   Pirms dalībvalstis uzsāk 1. punktā minēto pārbaudi, tām vispirms būtu jāmēģina panākt kuģa karoga valsts piekrišana.

3.   Dalībvalstis, kuras veic 1. punktā minēto pārbaudi, nekavējoties iesniedz ziņojumu par pārbaudi Komitejai, norādot attiecīgās ziņas, tostarp par mēģinājumiem panākt kuģa karoga valsts piekrišanu.

4.   Dalībvalstis, kuras veic pārbaudes, kā minēts 1. punktā, nodrošina, ka šādas pārbaudes veic kara kuģi un kuģi, kuri pieder valstij vai kurus ekspluatē valsts, un kurus izmanto vienīgi valdības ar tirdzniecību nesaistītā dienestā.

5.   Šā panta 1. punkts neskar dalībvalstu tiesības, pienākumus vai atbildību saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp tiesības vai pienākumus saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvenciju, ieskaitot vispārīgo principu par karoga valsts ekskluzīvu jurisdikciju par saviem kuģiem atklātā jūrā, attiecībā uz nenorādītiem kuģiem un jebkurā citā situācijā, kas nav minētajā punktā minētā situācija.

6.   Šā lēmuma V pielikumā ir ietverti 1. punktā minētie kuģi, kurus norādījusi Komiteja saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 11. punktu.

7. pants

1.   Dalībvalsts, kura ir norādītā kuģa karoga valsts, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, sniedz rīkojumu kuģim neiekraut, nepārvadāt vai neizkraut jēlnaftu, kas ar kuģi tiek nelegāli eksportēta no Lībijas bez Lībijas valdības kontaktiestādes rīkojuma, kā minēts ANO DPR 2146 (2014) 3. punktā.

2.   Dalībvalstis, ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, neļauj norādītajiem kuģiem iebraukt to ostās, ja vien iebraukšana nav vajadzīga pārbaudes nolūkos, ārkārtas situācijas gadījumā, vai ja kuģis atgriežas Lībijā.

3.   Ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijas ir aizliegts norādītajiem kuģiem sniegt ar kuģu apkalpošanu saistītus pakalpojumus, piemēram, piegādāt degvielu vai krājumus vai sniegt citus apkopes pakalpojumus.

4.   Šā panta 3. punktu nepiemēro, ja attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde pārliecinās, ka šādu pakalpojumu sniegšana ir vajadzīga humānu apsvērumu dēļ vai gadījumā, ja kuģis atgriežas Lībijā. Attiecīgā dalībvalsts informē Komiteju par katru šādu atļauju.

5.   Ja Komitejas norādījumā ir šādi precizēts, dalībvalstu valstspiederīgajiem vai vienībām, kas ir to jurisdikcijā, vai no dalībvalstu teritorijas ir aizliegts veikt finanšu darījumus attiecībā uz jēlnaftu, kuru norādītajos kuģos nelegāli eksportē no Lībijas.

6.   V pielikumā ir iekļauts šā panta 1., 2., 3. un 5. punktā minēto kuģu saraksts, ko norādījusi Komiteja saskaņā ar ANO DPR 2146 (2014) 11. punktu.

III NODAĻA

IECEĻOŠANAS IEROBEŽOJUMI

8. pants

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai to teritorijā liegtu ieceļot vai to teritoriju tranzītā šķērsot personām, kuras sarakstā iekļāvusi un uz kurām ceļošanas ierobežojumus attiecinājusi Drošības padome vai Komiteja saskaņā ar ANO DPR 1970 (2011) 22. punktu, ANO DPR 1973 (2011) 23. punktu, ANO DPR 2174 (2014) 4. punktu un ANO DPR 2213 (2015) 11. punktu, kā uzskaitīts I pielikumā.

2.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu, ka to teritorijā ieceļo vai to tranzītā šķērso personas:

a)

kuras ir iesaistītas vai līdzdarbojas nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu pret Lībijas iedzīvotājiem pasūtīšanā, kontrolēšanā vai citādā vadīšanā, tostarp iesaistoties vai līdzdarbojoties tādu uzbrukumu civiliedzīvotājiem un civiliem objektiem, tostarp gaisa uzlidojumu, plānošanā, vadīšanā, pasūtīšanā vai veikšanā, ar ko tiek pārkāptas starptautiskās tiesības, vai personas, kas darbojas viņu vārdā vai viņu uzdevumā, vai viņu vadībā;

b)

par kurām ir konstatēts, ka tās ir bijušas iesaistītas represīvajā politikā, ko īstenoja iepriekšējais Muammar Qadhafi režīms Lībijā, vai iepriekš bijušas kā citādi saistītas ar minēto režīmu, un kuras nepārtraukti rada risku mieram, stabilitātei vai drošībai Lībijā vai sekmīgai tās politiskās pārejas pabeigšanai;

c)

kuras ir iesaistītas vai sniedz atbalstu darbībās, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Lībijā, vai traucē vai neļauj sekmīgi pabeigt tās politisko pāreju, tostarp:

i)

Lībijā plānojot, vadot vai veicot tādas darbības, ar ko tiek pārkāptas piemērojamās starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības, vai darbības, kas ir cilvēktiesību pārkāpumi;

ii)

īstenojot uzbrukumus jebkādām lidostām, sauszemes vai jūras ostām Lībijā vai Lībijas valsts iestādēm vai objektiem, vai jebkādām ārvalstu misijām Lībijā;

iii)

sniedzot atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem Lībijā ar jēlnaftas vai jebkādu citu dabas resursu nelikumīgas izmantošanas starpniecību;

iv)

draudot Lībijas valsts finanšu iestādēm vai Lībijas valsts naftas uzņēmumam (Libyan National Oil Company), vai piespiežot tos, vai iesaistoties darbībā, kas var novest pie Lībijas valsts līdzekļu nelikumīgas piesavināšanās vai kuras rezultātā tas var notikt;

v)

pārkāpjot vai palīdzot izvairīties no ieroču embargo noteikumiem Lībijā, kuri noteikti ANO DPR 1970 (2011) un šā lēmuma 1. pantā;

vi)

darbojoties sarakstā iekļauto personu vai vienību vārdā vai uzdevumā, vai vadībā,

d)

kurām pieder vai kuru kontrolē ir Lībijas valsts līdzekļi, kas Lībijā tika nelikumīgi piesavināti iepriekšējā Muammar Qadhafi režīma laikā un kas varētu tikt izmantoti, lai apdraudētu mieru, stabilitāti vai drošību Lībijā vai lai traucētu vai neļautu sekmīgi pabeigt tās politisko pāreju,

kā uzskaitīts šā lēmuma II pielikumā.

3.   Šā panta 1. un 2. punkts neuzliek par pienākumu dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

4.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja Komiteja nosaka, ka:

a)

ceļojums ir pamatots ar humāno vajadzību apsvērumiem, tostarp reliģiska pienākuma apsvērumiem, vai

b)

izņēmums sekmētu miera un nacionālā izlīguma panākšanu Lībijā, kā arī stabilitāti reģionā.

5.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja:

a)

ieceļošana vai teritorijas šķērsošana tranzītā ir vajadzīga, lai īstenotu tiesas procesu, vai

b)

dalībvalsts katrā gadījumā atsevišķi konstatē, ka ieceļošana vai teritorijas šķērsošana tranzītā ir vajadzīga, lai veicinātu mieru un stabilitāti Lībijā, un dalībvalsts 48 stundu laikā pēc šāda konstatējuma informē Komiteju.

6.   Šā panta 2. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij saistības uzliek starptautiskas tiesības, proti:

a)

tā ir starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalsts;

b)

tā ir ANO sasauktas vai tās aizgādībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalsts;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

7.   Šā panta 6. punktu uzskata par piemērojamu arī gadījumos, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

8.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 6. vai 7. punktu.

9.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus 2. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļojums ir pamatots ar steidzamu humāno vajadzību apsvērumiem vai tāpēc, lai piedalītos starpvaldību sanāksmēs, tostarp tajās, kuras atbalsta vai rīko Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidentvalsts, un kurās notiek politisks dialogs, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Lībijā.

10.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 9. punktā minēto izņēmumu, rakstveidā par to paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darbdienu laikā no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Gadījumā, ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu piešķirt ierosināto izņēmumu.

11.   Ja dalībvalsts saskaņā ar 6., 7. un 9. punktu atļauj ieceļot tās teritorijā vai šķērsot tranzītā tās teritoriju personām, kas minētas I vai II pielikumā, atļauja ir derīga tikai tam mērķim, kam tā ir izsniegta, un personām, kuras tajā norādītas.

IV NODAĻA

LĪDZEKĻU UN SAIMNIECISKO RESURSU IESALDĒŠANA

9. pants

1.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, kuri tieši vai netieši pieder vai kurus tieši vai netieši kontrolē personas un vienības, ko sarakstā iekļāvusi un uz kurām līdzekļu iesaldēšanu attiecinājusi Drošības padome vai Komiteja saskaņā ar ANO DPR 1970 (2011) 22. punktu, ANO DPR 1973 (2011) 19. un 23. punktu, ANO DPR 2174 (2014) 4. punktu un ANO DPR 2213 (2015) 11. punktu, kā uzskaitīts III pielikumā.

2.   Tiek iesaldēti visi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, kuri tieši vai netieši pieder vai kurus tieši vai netieši kontrolē personas un vienības:

a)

kuras ir iesaistītas vai līdzdarbojas nopietnu cilvēktiesību pārkāpumu pret Lībijas iedzīvotājiem pasūtīšanā, kontrolēšanā vai citādā vadīšanā, tostarp iesaistoties vai līdzdarbojoties tādu uzbrukumu civiliedzīvotājiem un civiliem objektiem, tostarp gaisa uzlidojumu, plānošanā, vadīšanā, pasūtīšanā vai veikšanā, ar ko tiek pārkāptas starptautiskās tiesības; vai Lībijas iestādes vai personas un vienības, kuras ir pārkāpušas vai palīdzējušas pārkāpt ANO DPR 1970 (2011) vai šā lēmuma noteikumus, vai personas vai vienības, kas darbojas to vārdā vai uzdevumā, vai vadībā, vai vienības, kas tām pieder vai ko tās kontrolē, vai kas pieder šā lēmuma III pielikumā uzskaitītajām personām un vienībām vai ko šīs personas un vienības kontrolē;

b)

par kurām ir konstatēts, ka tās ir bijušas iesaistītas represīvajā politikā, ko īstenoja iepriekšējais Muammar Qadhafi režīms Lībijā, vai iepriekš bijušas kā citādi saistītas ar minēto režīmu, un kuras nepārtraukti rada risku mieram, stabilitātei vai drošībai Lībijā vai sekmīgai tās politiskās pārejas pabeigšanai;

c)

kuras ir iesaistītas vai sniedz atbalstu darbībās, kas apdraud mieru, stabilitāti vai drošību Lībijā, vai traucē vai neļauj sekmīgi pabeigt tās politisko pāreju, tostarp:

i)

Lībijā plānojot, vadot vai veicot tādas darbības, ar ko tiek pārkāptas piemērojamās starptautiskās cilvēktiesības vai starptautiskās humanitārās tiesības, vai darbības, kas ir cilvēktiesību pārkāpumi;

ii)

īstenojot uzbrukumus jebkādām lidostām, sauszemes vai jūras ostām Lībijā vai Lībijas valsts iestādēm vai objektiem, vai jebkādām ārvalstu misijām Lībijā;

iii)

sniedzot atbalstu bruņotiem grupējumiem vai noziedznieku tīkliem Lībijā ar jēlnaftas vai jebkādu citu dabas resursu nelikumīgas izmantošanas starpniecību;

iv)

draudot Lībijas valsts finanšu iestādēm vai Lībijas valsts naftas uzņēmumam, vai piespiežot tos, vai iesaistoties darbībā, kas var novest pie Lībijas valsts līdzekļu nelikumīgas piesavināšanās vai kuras rezultātā tas var notikt;

v)

pārkāpjot vai palīdzot izvairīties no ieroču embargo noteikumiem Lībijā, kuri noteikti ANO DPR 1970 (2011) un šā lēmuma 1. pantā;

vi)

darbojoties sarakstā iekļauto personu vai vienību vārdā vai uzdevumā, vai vadībā;

d)

kurām pieder vai kuru kontrolē ir Lībijas valsts līdzekļi, kas Lībijā tika nelikumīgi piesavināti iepriekšējā Muammar Qadhafi režīma laikā un kas varētu tikt izmantoti, lai apdraudētu mieru, stabilitāti vai drošību Lībijā vai lai traucētu vai neļautu sekmīgi pabeigt tās politisko pāreju,

kā uzskaitīts IV pielikumā.

3.   Visi līdzekļi, citi finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi, kuri tieši vai netieši pieder vai kurus tieši vai netieši kontrolē VI pielikumā uzskaitītās vienības un kuri ir iesaldēti kopš 2011. gada 16. septembra, paliek iesaldēti.

4.   Nekādus līdzekļus, citus finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus nedara tieši vai netieši pieejamus 1. un 2. punktā minētajām juridiskām vai fiziskām personām vai vienībām vai to interesēs.

5.   Aizliegums 2. punktā minētajām personām vai vienībām darīt pieejamus līdzekļus, finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus, ciktāl tas attiecas uz ostu iestādēm, neliedz līdz 2011. gada 15. jūlijam pildīt līgumus, kas noslēgti pirms 2011. gada 7. jūnija, izņemot līgumus par naftu, gāzi un rafinētiem produktiem.

6.   Izņēmumi pieļaujami attiecībā uz līdzekļiem, finanšu aktīviem un saimnieciskajiem resursiem, ja:

a)

tie ir nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

tie ir paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un saskaņā ar valsts tiesību aktiem – atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem, vai

c)

tie ir paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu, citu finanšu aktīvu un saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un saglabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem,

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā ļaut piekļūt šādiem līdzekļiem, citiem finanšu aktīviem vai saimnieciskajiem resursiem, un ja Komiteja piecu darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi pretēju lēmumu.

7.   Izņēmumi pieļaujami arī gadījumos, ja līdzekļi un saimnieciskie resursi:

a)

ir vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts atbilstīgi ir nosūtījusi paziņojumu Komitejai un Komiteja to ir apstiprinājusi, vai

b)

uz tiem attiecas tiesas, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā līdzekļus, citus finanšu aktīvus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ar noteikumu, ka apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā pirms ANO DPR 1970 (2011) pieņemšanas dienas un ka tas nav šā panta 1. vai 2. punktā minētās personas vai vienības interesēs, pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts atbilstīgi par to ir informējusi Komiteju.

8.   Attiecībā uz IV pielikumā minētajām personām un vienībām izņēmumi pieļaujami arī gadījumos, ja līdzekļi un saimnieciskie resursi ir vajadzīgi humānos nolūkos, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu palīdzības sniegšanu, tostarp attiecībā uz medicīnas preču piegādi, pārtiku, elektroenerģijas apgādi, humānās palīdzības sniedzējiem un ar tiem saistītu palīdzību, vai – lai no Lībijas evakuētu citu valstu valstspiederīgos.

9.   Arī attiecībā uz 3. punktā minēto vienību līdzekļiem, finanšu aktīviem un saimnieciskajiem resursiem var noteikt izņēmumus, ar noteikumu, ka:

a)

attiecīgā dalībvalsts ir informējusi Komiteju par nodomu ļaut piekļūt līdzekļiem, citiem finanšu aktīviem vai saimnieciskajiem resursiem un piecu darbdienu laikā pēc šāda paziņojuma Komiteja nav pieņēmusi nelabvēlīgu lēmumu un ja tos paredzēts izmantot vienam vai vairākiem šādiem nolūkiem:

i)

humānām vajadzībām;

ii)

degvielas, elektroenerģijas un ūdens izmantojumam tikai civilos nolūkos;

iii)

lai Lībija varētu atsākt ogļūdeņražu ieguvi un pārdošanu;

iv)

civilas valdības iestāžu un civilas sabiedriskās infrastruktūras izveidei, darbības nodrošināšanai un nostiprināšanai; vai

v)

lai veicinātu darbības atjaunošanu banku nozarē, tostarp atbalstītu vai veicinātu starptautisko tirdzniecību ar Lībiju;

b)

attiecīgā dalībvalsts ir informējusi Komiteju, ka minētie līdzekļi, citi finanšu aktīvi vai saimnieciskie resursi netiks darīti pieejami personām, kas minētas 1., 2. un 3. punktā, vai tos nevarēs izmantot šo personu interesēs;

c)

attiecīgā dalībvalsts ir iepriekš konsultējusies ar Lībijas iestādēm par šo līdzekļu, citu finanšu aktīvu vai saimniecisko resursu izmantošanu; un

d)

attiecīgā dalībvalsts ir informējusi Lībijas iestādes par paziņojumu, kas sniegts saskaņā ar šo punktu, un Lībijas iestādes piecu darbdienu laikā nav iebildušas pret to, ka tiek atbrīvoti šādi līdzekļi, citi finanšu aktīvi vai saimnieciskie resursi.

10.   Šā panta 1. un 2. punkts neliedz sarakstā iekļautai personai vai vienībai veikt maksājumu saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs personas vai vienības iekļaušanas sarakstā, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem šā panta 1. vai 2. punktā minēta persona vai vienība, un pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir informējusi Komiteju par nodomu vajadzības gadījumā veikt vai saņemt šādus maksājumus vai šādā nolūkā atļaut atcelt līdzekļu, citu finanšu aktīvu vai saimniecisko resursu iesaldēšanu, to darot 10 darbdienas pirms šādas atļaujas sniegšanas.

11.   Šā panta 3. punkts neliedz tajā minētai vienībai veikt maksājumu saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms šīs vienības iekļaušanas sarakstā saskaņā ar šo lēmumu, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts ir secinājusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem šā panta 1., 2. un 3. punktā minēta persona vai vienība, un pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir informējusi Komiteju par nodomu veikt vai saņemt šādus maksājumus vai šādā nolūkā atļaut atcelt līdzekļu vai citu finanšu aktīvu, vai saimniecisko resursu iesaldēšanu, to darot 10 darbdienas pirms šādas atļaujas sniegšanas.

12.   Attiecībā uz IV pielikumā iekļautajām personām un vienībām un atkāpjoties no 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut konkrētu iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu atbrīvošanu, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļāva IV pielikumā minētajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai tiesas nolēmums, kas ir izpildāms attiecīgajā dalībvalstī;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi, lai izpildītu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai ko atzīst par spēkā esošiem ar šādu nolēmumu, ievērojot ierobežojumus, kas noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tiesības, kas ir personām ar šādiem prasījumiem;

c)

nolēmums nav pieņemts III, IV vai VI pielikumā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras interesēs; un

d)

šāda nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkuru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu.

13.   Šā panta 4. punktu nepiemēro šādiem ieskaitījumiem iesaldētajos kontos:

a)

procentu ienākumiem vai citiem ieņēmumiem no šiem kontiem;

b)

maksājumiem, kas nokārtojami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem un saistībām, kuras radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus; vai

c)

maksājumiem, kas attiecībā uz IV pielikumā minētajām personām un vienībām jāveic saskaņā ar tiesas, administratīvu vai šķīrējtiesas nolēmumu, kurš pieņemts Savienībā vai ir izpildāms attiecīgajā dalībvalstī,

ar noteikumu, ka visiem šādiem procentiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. vai 2. punktu.

V NODAĻA

CITI IEROBEŽOJOŠI PASĀKUMI

10. pants

Dalībvalstis nosaka pienākumu saviem valstspiederīgajiem, personām, kuras ir to jurisdikcijā, un sabiedrībām, kas izveidotas to teritorijā vai ir to jurisdikcijā, ievērot modrību, tām veicot darījumus ar vienībām, kuras ir izveidotas Lībijā vai ir Lībijas jurisdikcijā, un ar jebkādām privātpersonām un vienībām, kuras rīkojas to vārdā vai to vadībā, un vienībām, kuras ir to īpašumā vai kontrolē, ar mērķi nepieļaut darījumus, kas varētu sekmēt vardarbību un spēka pielietošanu pret civiliedzīvotājiem.

VI NODAĻA

VISPĀRĪGI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Tādu Personu un vienību, kas iekļautas un uzskaitītas sarakstā I, II, III vai IV pielikumā, vai citu Lībijas personu vai vienību, tostarp Lībijas valdības, vai kādas personas vai vienības, kas iesniedz prasību šādas personas vai vienības vārdā vai rīkojas to labā, prasības neapmierina, tostarp prasības par kompensāciju vai citas šāda veida prasības, piemēram, ieskaitu, garantijas nodrošinātu prasību, kas saistīta ar kādu līgumu vai darījumu, ko tieši vai netieši, pilnībā vai daļēji skāruši pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar ANO DPR 1970 (2011), tostarp Savienības un dalībvalstu pasākumi saskaņā ar attiecīgo Drošības padomes lēmumu vai šajā lēmumā noteikto prasību īstenošanu.

12. pants

1.   Padome īsteno grozījumus I, III, V un VI pielikumā, pamatojoties uz Drošības padomes vai Komitejas izdarītajiem konstatējumiem.

2.   Padome pēc dalībvalstu vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos ierosinājuma pieņem II un IV pielikumā iekļauto sarakstu un tajā izdarītos grozījumus.

13. pants

1.   Ja Drošības padome vai Komiteja iekļauj sarakstā personu vai vienību, Padome šo personu vai vienību iekļauj sarakstā I vai III pielikumā.

2.   Ja Padome nolemj uz kādu personu vai vienību attiecināt 8. panta 2. punktā un 9. panta 2. punktā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza II un IV pielikumu.

3.   Padome paziņo 1. un 2. punktā minētai personai vai vienībai par savu lēmumu, tostarp pamatojumu tās iekļaušanai sarakstā, nosūtot to vai nu tieši, ja tās adrese ir zināma, vai arī publicējot paziņojumu, dodot attiecīgai personai vai vienībai iespēju iesniegt apsvērumus.

4.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un attiecīgi informē šo personu vai vienību.

14. pants

Ja Komiteja norāda kuģi, kā minēts 6. panta 1. punktā un 7. panta 1., 2., 3. un 5. punktā, tad Padome šādu kuģi iekļauj V pielikumā.

15. pants

1.   Šā lēmuma I, II, III, IV un VI pielikumā iekļauj pamatojumu attiecīgo personu un vienību iekļaušanai sarakstā, kā noteikusi Drošības padome vai Komiteja attiecībā uz I, III un VI pielikumu.

2.   Lēmuma I, II, III, IV un VI pielikumā iekļauj arī informāciju, kas vajadzīga attiecīgo personu vai vienību identificēšanai, ja tāda ir pieejama, kā noteikusi Drošības padome vai Komiteja attiecībā uz I, III un VI pielikumu. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdus un uzvārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un identitātes kartes numuru, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darbības vietu. I, III un VI pielikumā ietver arī datumu, kad Drošības padome vai Komiteja to ir iekļāvusi sarakstā.

16. pants

Lai šajā lēmumā noteikto pasākumu ietekme būtu iespējami lielāka, Savienība aicina trešās valstis pieņemt līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

17. pants

1.   Šo lēmumu vajadzības gadījumā pārskata, groza vai atceļ, jo īpaši ņemot vērā atbilstīgus Drošības padomes lēmumus.

2.   Pasākumus, kas minēti 8. panta 2. punktā un 9. panta 2. punktā, pārskata regulāri un vismaz reizi 12 mēnešos. Tos pārstāj piemērot attiecībā uz attiecīgām personām un vienībām, ja Padome saskaņā ar 12. panta 2. punktā minēto procedūru secina, ka vairs netiek izpildīti nosacījumi to piemērošanai.

18. pants

Lēmumu 2011/137/KĀDP atceļ.

19. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2015. gada 31. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  Padomes Lēmums 2011/137/KĀDP (2011. gada 28. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (OV L 58, 3.3.2011., 53. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/818 (2015. gada 26. maijs), ar ko groza Lēmumu 2011/137/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (OV L 129, 27.5.2015., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

LĒMUMA 8. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO PERSONU SARAKSTS

1.

Vārds, uzvārds: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADI

Tituls: Dr. Nodarbošanās: revolucionāro komiteju koordinācijas biroja vadītājs Dzimšanas datums:1950. gada 1. jūlijs. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: B010574. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Tunisija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: cietums Tunisijā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Sarakstā iekļāvusi ANO saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Al-Baghdadi tika iekļauts sarakstā 2011. gada 26. februārī saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu kā “revolucionāro komiteju koordinācijas biroja vadītājs”.

Papildinformācija

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas vardarbībā pret demonstrantiem.

2.

Vārds, uzvārds: ABDULQADER YUSEF DIBRI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Muammar QADHAFI personiskā drošības dienesta vadītājs. Dzimšanas datums: 1946. gads. Dzimšanas vieta: Houn, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums).

Dibri tika iekļauts sarakstā 2011. gada 26. februārī saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu kā “Muammar QADHAFI personiskā drošības dienesta vadītājs”.

Papildinformācija

Atbildīgais par režīma drošības jautājumiem. Piedalījies pret disidentiem vērstā vardarbībā.

3.

Vārds, uzvārds: SAYYID MOHAMMED QADHAF AL-DAM

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas Dzimšanas datums: 1948. gads. Dzimšanas vieta: Sirte, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Sarakstā iekļāvusi ANO saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums).

Qadhaf Al-dam tika iekļauts sarakstā 2011. gada 26. februārī saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu kā “Muammar QADHAFI brālēns”.

Papildinformācija

Divdesmitā gadsimta astoņdesmitajos gados Sayyid bija iesaistīts disidentu slepkavošanas kampaņā, un tiek uzskatīts, ka viņš atbildīgs par vairākām slepkavībām Eiropā. Tiek uzskatīts, ka viņš saistīts arī ar ieroču sagādi.

4.

Vārds, uzvārds: QUREN SALIH QUREN AL QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Lībijas vēstnieks Čadā. Dzimšanas datums: nav informācijas. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Akrin Saleh Akrin (Image). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Ēģipte. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 17. marts. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums).

Al Qadhafi tika iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu kā “Lībijas vēstnieks Čadā”.

Papildinformācija

No Čadas ir devies uz Sabha. Tieši iesaistīts režīma algotņu vervēšanā un koordinēšanā.

5.

Vārds, uzvārds: AMID HUSAIN AL KUNI

Tituls: pulkvedis. Nodarbošanās: Ghat (Lībijas dienvidu daļa) pārvaldnieks. Dzimšanas datums: nav informācijas. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Lībijas dienvidu daļa). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 17. marts. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums).

Papildinformācija

Tieši iesaistīts algotņu vervēšanā.

6.

Vārds, uzvārds: ABU ZAYD UMAR DORDA

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: a) amats: Ārējās drošības organizācijas direktors. b) Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs. Dzimšanas datums: nav informācijas. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: apcietinājumā Lībijā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Režīmam lojāla persona. Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs.

7.

Vārds, uzvārds: ABU BAKR YUNIS JABIR

Tituls: ģenerālmajors. Nodarbošanās: Amats: aizsardzības ministrs. Dzimšanas datums: 1952. gads. Dzimšanas vieta: Jalo, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Vispārēja atbildība par bruņoto spēku darbībām.

8.

Vārds, uzvārds: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Amats: sabiedrisko pakalpojumu ministrs. Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khoms, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: nav zināms, iespējams, ka ir sagūstīts.

Papildinformācija

Režīma augsta amatpersona. Saistība ar revolucionārajām komitejām. Ir bijis iesaistīts disidentu apspiešanā un pret tiem vērstā vardarbībā.

9.

Vārds, uzvārds: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Aisha Muhammed Abdul Salam (pases numurs: 215215). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: 428720. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Omānas Sultanāts (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Omānas Sultanāts). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Ceļojusi, pārkāpjot Rezolūcijas 1970 15. punktu, kā to 2013. gada starpposma ziņojumā norādījusi ekspertu grupa ar Lībiju saistītos jautājumos.

10.

Vārds, uzvārds: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums:1975. gada 20. septembris. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: B/002210. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Alžīrija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Alžīrija). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

11.

Vārds, uzvārds: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

12.

Vārds, uzvārds: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Omānas Sultanāts (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Omānas Sultanāts). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

13.

Vārds, uzvārds: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: revolūcijas vadonis, bruņoto spēku virspavēlnieks. Dzimšanas datums: 1942. gads. Dzimšanas vieta: Sirte, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Sarakstā iekļāvusi ANO saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Atbildīgs par rīkojumu apspiest demonstrācijas un par cilvēktiesību pārkāpumiem.

14.

Vārds, uzvārds: MUTASSIM QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: valsts drošības padomnieks. Dzimšanas datums: 1976. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

15.

Vārds, uzvārds: SAADI QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: īpašo spēku komandieris. Dzimšanas datums: a) a) 1973. gada 27. maijs; b) 1975. gada 1. janvāris. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: a) 014797; b) 524521. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (apcietinājumā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

16.

Vārds, uzvārds: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: 1982. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

17.

Vārds, uzvārds: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Qadhafi Foundation direktors. Dzimšanas datums:1972. gada 25. jūnijs. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: B014995. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: apcietinājumā Lībijā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Naidu kurinoši publiski izteikumi, kas rosina uz vardarbību pret demonstrantiem.

18.

Vārds, uzvārds: ABDULLAH AL-SENUSSI

Tituls: pulkvedis. Nodarbošanās: militārā izlūkdienesta direktors. Dzimšanas datums: 1949. gads. Dzimšanas vieta: Sudāna. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: a) Abdoullah Ould Ahmed (pases numurs: B0515260; dzimšanas datums: 1948. gads; dzimšanas vieta: Anefif (Kidal), Mali; izsniegšanas datums: 2012. gada 10. janvāris; izsniegšanas vieta: Bamako, Mali; derīguma termiņš: 2017. gada 10. janvāris); b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID numurs: 073/SPICRE; dzimšanas vieta: Anefif, Mali; izsniegšanas datums: 2011. gada 6. decembris; izsniegšanas vieta: Essouck, Mali). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: apcietinājumā Lībijā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Militārā izlūkdienesta dalība demonstrāciju apspiešanā. Tiek turēts aizdomās par saistību ar masveida slepkavošanu Abu Selim cietumā. Aizmuguriski notiesāts par UTA lidmašīnas (UTA Flight) uzspridzināšanu. Muammar QADHAFI svainis.

19.

Vārds, uzvārds: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads. Dzimšanas vieta: Al Bayda, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, dzimusi 1953. gada 1. janvārī (Omānas pase Nr. 03825239). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: 03825239. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Omānas Sultanāts. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 24. jūnijs. Cita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu un Rezolūcijas 1973 19. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Pieder ievērojama personīgā bagātība, kas varētu tikt izmantota režīma vajadzībām. Viņas māsa Fatima FARKASH ir precējusies ar Lībijas militārās izlūkošanas vadītāju ABDALLAH SANUSSI.

20.

Vārds, uzvārds: ABDELHAFIZ ZLITNI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: a) plānošanas un finanšu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; b) Finanšu un plānošanas vispārējās tautas komitejas sekretārs; c) Lībijas Centrālās bankas pagaidu vadītājs. Dzimšanas datums: 1935. gads. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 24. jūnijs. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu un Rezolūcijas 1973 19. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Iesaistīts pret demonstrantiem vērstā vardarbībā. Finanšu un plānošanas vispārējās tautas komitejas sekretārs. Zlitni šobrīd ir Lībijas Centrālās bankas pagaidu vadītājs. Iepriekš viņš bija Valsts naftas korporācijas priekšsēdētājs. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka šobrīd viņš ir iesaistīts centienos palielināt režīmam pieejamos līdzekļus, lai papildinātu Centrālās bankas rezerves, kas jau ir iztērētas pašreizējās militārās kampaņas atbalstam.


II PIELIKUMS

LĒMUMA 8. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Amats: pretterorisma vadītājs, Ārējās drošības organizācija

Dzimšanas datums: 1952. gads

Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija

Ievērojams Revolucionārās komitejas dalībnieks.

Tuvs Muammar Qadhafi līdzgaitnieks. Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

2.

ABU SHAARIYA

Amats: priekšnieka vietnieks, Ārējās drošības organizācija

Muammar Qadhafi svainis.

Ievērojams Qadhafi režīma loceklis un kā tāds ir cieši saistīts ar bijušo Muammar Qadhafi režīmu.

28.2.2011.

3.

ASHKAL, Omar

Amats: vadītājs, revolucionāro komiteju kustība

Dzimšanas vieta: Sirte, Lībija

Iespējamais stāvoklis: nogalināts Ēģiptē 2014. gada augustā.

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas vardarbībā pret demonstrantiem.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Dzimšanas datums: 1946. gads

Dzimšanas vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineta vadītājs. Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

5.

Ģenerālis Khaled, TOHAMI

Dzimšanas datums: 1946. gads

Dzimšanas vieta: Genzur

Bijušais iekšējās drošības biroja direktors.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Dzimšanas datums: 1949. gada 1. jūlijs

Dzimšanas vieta: Al-Bayda

Ārējās drošības biroja izlūkošanas bijušais direktors.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Bijušais Vispārējā tautas kongresa ģenerālsekretārs.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premjerministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Veselības un vides ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Dzimšanas datums: 1949. gads

Dzimšanas vieta: Al-Azizia (pie Tripoles)

Rūpniecības, ekonomikas un tirdzniecības ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Dzimšanas datums: 1943. gads

Lauksaimniecības, dzīvnieku un jūras resursu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Sociālo lietu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Dzimšanas datums: 1963. gada 4. maijs

Pases numurs: B/014965 (dokumenta derīguma termiņš beidzies 2013. gadā)

Izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

14.

MANSOUR, Abdallah

Dzimšanas datums: 8.7.1954.

Pases numurs: B/014924 (dokumenta derīguma termiņš beidzies 2013. gadā)

Bijušais pulkveža Qadhafi tuvs līdzstrādnieks, ieņēma augstu amatu drošības dienestos, bijušais radio un televīzijas direktors.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

15.

Pulkvedis Taher Juwadi

Amats: Ceturtā persona Revolucionārās gvardes komandķēdē

Pulkvedis.

Svarīgs Qadhafi režīma loceklis. Kā tāds cieši saistīts ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

23.05.2011.


III PIELIKUMS

LĒMUMA 9. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

A.   Personas

6.

Vārds, uzvārds: ABU ZAYD UMAR DORDA

Tituls: nav informācijas Nodarbošanās: a) amats: Ārējās drošības organizācijas direktors. b) Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs. Dzimšanas datums: nav informācijas Dzimšanas vieta: nav informācijas Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas Valstspiederība: nav informācijas Pases Nr.: nav informācijas Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas Adrese: Lībija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: apcietinājumā Lībijā) Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februārisCita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Režīmam lojāla persona. Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs.

7.

Vārds, uzvārds: ABU BAKR YUNIS JABIR

Tituls: ģenerālmajors Nodarbošanās: Amats: aizsardzības ministrs. Dzimšanas datums: 1952. gads. Dzimšanas vieta: Jalo, Lībija Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas Valstspiederība: nav informācijas Pases Nr.: nav informācijas Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas Adrese: nav informācijas Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februārisCita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Vispārēja atbildība par bruņoto spēku darbībām.

8.

Vārds, uzvārds: MATUQ MOHAMMED MATUQ

Tituls: nav informācijas Nodarbošanās: Amats: sabiedrisko pakalpojumu ministrs Dzimšanas datums: 1956. gads. Dzimšanas vieta: Khoms, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas Valstspiederība: nav informācijas Pases Nr.: nav informācijas Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas Adrese: nav informācijas Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februārisCita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: nav zināms, iespējams, ka ir sagūstīts.

Papildinformācija

Režīma augsta amatpersona. Saistība ar revolucionārajām komitejām. Ir bijis iesaistīts disidentu apspiešanā un pret tiem vērstā vardarbībā.

9.

Vārds, uzvārds: AISHA MUAMMAR MUHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas Nodarbošanās: nav informācijas Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Aisha Muhammed Abdul Salam (pases numurs: 215215) Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas Valstspiederība: nav informācijas Pases Nr.: 428720 Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas Adrese: Omānas Sultanāts (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Omānas Sultanāts) Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februārisCita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Ceļojusi, pārkāpjot Rezolūcijas 1970 15. punktu, kā to 2013. gada starpposma ziņojumā norādījusi ekspertu grupa ar Lībiju saistītos jautājumos.

10.

Vārds, uzvārds: HANNIBAL MUAMMAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas Nodarbošanās: nav informācijas Dzimšanas datums:1975. gada 20. septembrisDzimšanas vieta: Tripole, Lībija Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: B/002210 Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas Adrese: Alžīrija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Alžīrija) Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februārisCita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

11.

Vārds, uzvārds: KHAMIS MUAMMAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: 1978. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

12.

Vārds, uzvārds: MOHAMMED MUAMMAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: 1970. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Omānas Sultanāts (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Omānas Sultanāts). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

13.

Vārds, uzvārds: MUAMMAR MOHAMMED ABU MINYAR QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: revolūcijas vadonis, bruņoto spēku virspavēlnieks. Dzimšanas datums: 1942. gads. Dzimšanas vieta: Sirte, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Sarakstā iekļāvusi ANO saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Atbildīgs par rīkojumu apspiest demonstrācijas un par cilvēktiesību pārkāpumiem.

14.

Vārds, uzvārds: MUTASSIM QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: valsts drošības padomnieks. Dzimšanas datums: 1976. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

15.

Vārds, uzvārds: SAADI QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: īpašo spēku komandieris. Dzimšanas datums: a)1973. gada 27. maijs; b) 1975. gada 1. janvāris. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: a) 014797; b) 524521. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (apcietinājumā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Demonstrāciju apspiešanā iesaistīto militāro vienību komandieris.

16.

Vārds, uzvārds: SAIF AL-ARAB QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: 1982. gads. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: miris.

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu.

17.

Vārds, uzvārds: SAIF AL-ISLAM QADHAFI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: Qadhafi Foundation direktors. Dzimšanas datums:1972. gada 25. jūnijs. Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: B014995. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: apcietinājumā Lībijā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Cieša saistība ar režīmu. Naidu kurinoši publiski izteikumi, kas rosina uz vardarbību pret demonstrantiem.

18.

Vārds, uzvārds: ABDULLAH AL-SENUSSI

Tituls: pulkvedis. Nodarbošanās: militārā izlūkdienesta direktors. Dzimšanas datums: 1949. gads. Dzimšanas vieta: Sudāna. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: a) Abdoullah Ould Ahmed (pases numurs: B0515260; dzimšanas datums: 1948. gads; dzimšanas vieta: Anefif (Kidal), Mali; izsniegšanas datums: 2012. gada 10. janvāris; izsniegšanas vieta: Bamako, Mali; derīguma termiņš: 2017. gada 10. janvāris); b) Abdoullah Ould Ahmed (Mali ID numurs: 073/SPICRE; dzimšanas vieta: Anefif, Mali; izsniegšanas datums: 2011. gada 6. decembris; izsniegšanas vieta: Essouck, Mali). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: apcietinājumā Lībijā). Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 26. februāris. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Militārā izlūkdienesta dalība demonstrāciju apspiešanā. Tiek turēts aizdomās par saistību ar masveida slepkavošanu Abu Selim cietumā. Aizmuguriski notiesāts par UTA lidmašīnas (UTA Flight) uzspridzināšanu. Muammar QADHAFI svainis.

19.

Vārds, uzvārds: SAFIA FARKASH AL-BARASSI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums: aptuveni 1952. gads. Dzimšanas vieta: Al Bayda, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad, dzimusi 1953. gada 1. janvārī (Omānas pase Nr. 03825239). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: 03825239. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Omānas Sultanāts. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 24. jūnijs. Cita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu un Rezolūcijas 1973 19. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Pieder ievērojama personīgā bagātība, kas varētu tikt izmantota režīma vajadzībām. Viņas māsa Fatima FARKASH ir precējusies ar Lībijas militārās izlūkošanas vadītāju ABDALLAH SANUSSI.

20.

Vārds, uzvārds: ABDELHAFIZ ZLITNI

Tituls: nav informācijas. Nodarbošanās: a) lānošanas un finanšu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā; b) Finanšu un plānošanas vispārējās tautas komitejas sekretārs; c) Lībijas Centrālās bankas pagaidu vadītājs. Dzimšanas datums: 1935. gads. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: nav informācijas. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: nav informācijas. Sarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 24. jūnijs. Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu un Rezolūcijas 1973 19. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Papildinformācija

Iesaistīts pret demonstrantiem vērstā vardarbībā. Finanšu un plānošanas vispārējās tautas komitejas sekretārs. Zlitni šobrīd ir Lībijas Centrālās bankas pagaidu vadītājs. Iepriekš viņš bija Valsts naftas korporācijas priekšsēdētājs. Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka šobrīd viņš ir iesaistīts centienos palielināt režīmam pieejamos līdzekļus, lai papildinātu Centrālās bankas rezerves, kas jau ir iztērētas pašreizējās militārās kampaņas atbalstam.


IV PIELIKUMS

LĒMUMA 9. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS

A.   Personas

 

Vārds, uzvārds:

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Amats: pretterorisma vadītājs, Ārējās drošības organizācija

Dzimšanas datums: 1952. gads

Dzimšanas vieta: Tripole, Lībija

Ievērojams Revolucionārās komitejas dalībnieks.

Tuvs Muammar Qadhafi līdzgaitnieks. Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

2.

ABU SHAARIYA

Amats: priekšnieka vietnieks, Ārējās drošības organizācija

Muammar Qadhafi svainis.

Ievērojams Qadhafi režīma loceklis un kā tāds ir cieši saistīts ar bijušo Muammar Qadhafi režīmu.

28.2.2011.

3.

ASHKAL, Omar

Amats: vadītājs, revolucionāro komiteju kustība

Dzimšanas vieta: Sirte, Lībija

Iespējamais stāvoklis: nogalināts Ēģiptē 2014. gada augustā.

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas vardarbībā pret demonstrantiem.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

4.

ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir

Dzimšanas datums: 1946. gads

Dzimšanas vieta: Traghen

Muammar Qadhafi kabineta vadītājs. Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

5.

Ģenerālis Khaled, TOHAMI

Dzimšanas datums: 1946. gads

Dzimšanas vieta: Genzur

Bijušais iekšējās drošības biroja direktors.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

6.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Dzimšanas datums: 1949. gada 1. jūlijs

Dzimšanas vieta: Al-Bayda

Ārējās drošības biroja izlūkošanas bijušais direktors.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011

7.

EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou

 

Bijušais Vispārējā tautas kongresa ģenerālsekretārs.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011

8.

AL-MAHMOUDI, Baghdadi

 

Premjerministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011

9.

HIJAZI, Mohamad Mahmoud

 

Veselības un vides ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

10.

HOUEJ, Mohamad Ali

Dzimšanas datums: 1949. gads

Dzimšanas vieta: Al-Azizia (pie Tripoles)

Rūpniecības, ekonomikas un tirdzniecības ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

11.

AL-GAOUD, Abdelmajid

Dzimšanas datums: 1943. gads

Lauksaimniecības, dzīvnieku un jūras resursu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

12.

AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug

 

Sociālo lietu ministrs pulkveža Qadhafi valdībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

13.

FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad

Dzimšanas datums: 1963. gada 4. maijs

Pases numurs: B/014965 (dokumenta derīguma termiņš beidzies 2013. gadā)

Izglītības, augstākās izglītības un pētniecības ministrs pulkveža Qadhafi valdībā. Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

14.

MANSOUR, Abdallah

Dzimšanas datums: 8.7.1954.

Pases numurs: B/014924 (dokumenta derīguma termiņš beidzies 2013. gadā)

Bijušais pulkveža Qadhafi tuvs līdzstrādnieks, ieņēma augstu amatu drošības dienestos, bijušais radio un televīzijas direktors.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

15.

Pulkvedis Taher Juwadi

Amats: Ceturtā persona Revolucionārās gvardes komandķēdē

Pulkvedis.

Svarīgs Qadhafi režīma loceklis. Kā tāds cieši saistīts ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

23.05.2011.

16.

AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed

Revolucionāro komiteju koordinācijas biroja vadītājs.

Revolucionārās komitejas ir iesaistītas vardarbībā pret demonstrantiem.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

17.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Amats: Muammar Qadhafi personiskā drošības dienesta vadītājs.

Dzimšanas datums: 1946. gads

Dzimšanas vieta: Houn, Lībija

Atbildīgais par režīma drošības jautājumiem. Piedalījies pret disidentiem vērstā vardarbībā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

18.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Dzimšanas datums: 1948. gads

Dzimšanas vieta: Sirte, Lībija

Muammar Qadhafi brālēns. Divdesmitā gadsimta astoņdesmitajos gados Sayyid bija iesaistīts disidentu slepkavošanas kampaņā, un tiek uzskatīts, ka viņš atbildīgs par vairākām slepkavībām Eiropā. Tiek uzskatīts, ka viņš saistīts arī ar ieroču sagādi. Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

28.2.2011.

19.

AL QADHAFI, Quren Salih Quren

 

Bijušais Lībijas vēstnieks Čadā. No Čadas ir devies uz Sabha. Tieši iesaistīts režīma algotņu vervēšanā un koordinēšanā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

20.

AL KUNI, pulkvedis Amid Husain

Iespējamais stāvoklis/atrašanās vieta: Lībijas dienvidi

Bijušais Ghat (Lībijas dienvidi) pārvaldnieks. Tieši iesaistīts algotņu vervēšanā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

B.   Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Libyan Arab African Investment Company (Lībijas arābu Āfrikas investīciju uzņēmums) – LAAICO

(cits nosaukums – LAICO)

Vietne: http://www.laaico.com Uzņēmums dibināts 1981. gadā 76351 Janzour, Lībijā. 81370 Tripole, Lībija Tālr: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fakss: 00 218 (21) 4893800 – 4891867 e-pasts: info@laaico.com

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

2.

Gaddafi International Charity and Development Foundation (Starptautiskais Qadhafi fonds labdarības organizācijām un attīstībai)

Administrācijas kontaktinformācija: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LĪBIJA Tālrunis: (+218) 214778301 – Fakss: (+218) 214778766; e-pasts: info@gicdf.org

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

3.

Waatassimou Foundation (Waatassimou fonds)

Mītnes vieta ir Tripolē.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

21.3.2011.

4.

Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation (Lībijas Džamahīrijas apraides korporācija)

Kontaktinformācija: tālr.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00; fakss: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; e-pasts: info@ljbc.net

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

Iesaistīts publiskā kūdīšanā uz naidu un vardarbību, piedaloties dezinformācijas kampaņās attiecībā uz vardarbību pret demonstrantiem.

21.3.2011.

5.

Revolutionary Guard Corps (Revolūcijas gvardes korpuss)

 

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

Iesaistīts pret demonstrantiem vērstā vardarbībā.

21.3.2011.

6.

Libyan Agricultural Bank (Lībijas Lauksaimniecības banka) (citi nosaukumi: Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank, Al Masraf Al Zirae, Libyan Agricultural Bank)

El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Lībija; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Lībija; E-pasta adrese agbank@agribankly.org;

SWIFT/BIC AGRULYLT (Lībija); Tālr. Nr. (218) 214870586;

Tālr. Nr. (218) 214870714;

Tālr. Nr. (218) 214870745;

Tālr. Nr. (218) 213338366;

Tālr. Nr. (218) 213331533;

Tālr. Nr. (218) 213333541;

Tālr. Nr. (218) 213333544;

Tālr. Nr. (218) 213333543;

Tālr. Nr. (218) 213333542;

Faksa Nr. (218) 214870747;

Faksa Nr. (218) 214870767;

Faksa Nr. (218) 214870777;

Faksa Nr. (218) 213330927;

Faksa Nr. (218) 213333545

Lībija centrālās bankas meitas uzņēmums Lībijā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

7.

Al-Inma Holding Co. for Services Investments (Al-Inma Holding Co. pakalpojumiem un investīcijām)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitasuzņēmums Lībijā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

8.

Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments (Al-Inma Holding Co. investīcijām rūpniecībā)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitasuzņēmums Lībijā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

9.

Al-Inma Holding Company for Tourism Investment (Al-Inma Holding Co. investīcijām tūrismā)

Hasan al-Mashay Street (pie al- Zawiyah Street) Tālr. Nr.: (218) 213345187 Fakss: +218.21.334.5188 e-pasts: info@ethic.ly

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitasuzņēmums Lībijā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

10.

Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments (Al-Inma Holding Co. celtniecības un nekustamo īpašumu attīstībai)

 

Ekonomikas un sociālās attīstības fonda meitasuzņēmums Lībijā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

11.

LAP Green Networks (jeb LAP Green Holding Company)

9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurīcija

Libya Africa Investment Portfolio (Lībijas Āfrikas investīciju portfelis) meitasuzņēmums Lībijā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

12.

Sabtina Ltd

530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Apvienotā Karaliste.

Cita informācija: Reģ. nr. 01794877 (Apvienotā Karaliste)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitasuzņēmums Apvienotajā Karalistē.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

13.

Ashton Global Investments Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britu Virdžīnu Salas.

Cita informācija: Reģ. nr. 1510484 (Britu Virdžīnu Salas)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitasuzņēmums Britu Virdžīnu Salās.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

14.

Capitana Seas Limited

 

Saadi Qadhafi īpašumā esoša vienība Britu Virdžīnu salās.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

15.

Kinloss Property Limited

Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Britu Virdžīnu Salas.

Cita informācija: Reģ. nr. 1534407 (Britu Virdžīnu Salas)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitasuzņēmums Britu Virdžīnu salās.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.

16.

Baroque Investments Limited

c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man.

Cita informācija: Reģ. nr.: 59058C (Menas sala)

Lībijas Investīciju iestādes (Libyan Investment Authority) meitasuzņēmums Menas salā.

Cieša saistība ar Muammar Qadhafi bijušo režīmu.

12.4.2011.


V PIELIKUMS

LĒMUMA 6. PANTA 1. PUNKTĀ UN 7. PANTA 1., 2., 3. UN 5. PUNKTĀ MINĒTO KUĢU SARAKSTS


VI PIELIKUMS

LĒMUMA 9. PANTA 3. PUNKTĀ MINĒTO VIENĪBU SARAKSTS

1.

Nosaukums: LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (LĪBIJAS IEGULDĪJUMU IESTĀDE)

Cits nosaukums: Libyan Foreign Investment Company (LFIC) iepriekš zināma kā: nav informācijas Adrese: 1 Fateh Tower Office, No 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LībijaSarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 17. martsCita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1973 17. punktu, kas grozīta 16. septembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2009 15. punktu.

Papildinformācija

Vienība ir Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē un ir viņa režīma iespējams finansējuma avots.

2.

Nosaukums: LIBYAN AFRICA INVESTMENT PORTFOLIO (LĪBIJAS ĀFRIKAS IEGULDĪJUMU PORTFELIS)

Cits nosaukums: nav informācijas Iepriekš zināma kā: nav informācijas. Adrese: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LībijaSarakstā iekļaušanas datums:2011. gada 17. martsCita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1973 17. punktu, kas grozīta 16. septembrī saskaņā ar Rezolūcijas 2009 15. punktu.

Papildinformācija

Vienība ir Muammar Qadhafi un viņa ģimenes kontrolē un ir viņa režīma iespējams finansējuma avots.


Top