EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1018

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1018 (2015. gada 29. jūnijs), ar ko nosaka sarakstu, kurā klasificēti atgadījumi civilajā aviācijā, par kuriem obligāti jāziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 376/2014 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 163, 30.6.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1018/oj

30.6.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 163/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1018

(2015. gada 29. jūnijs),

ar ko nosaka sarakstu, kurā klasificēti atgadījumi civilajā aviācijā, par kuriem obligāti jāziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 376/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 376/2014 par ziņošanu, analīzi un turpmākajiem pasākumiem attiecībā uz atgadījumiem civilajā aviācijā un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 996/2010 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/42/EK, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1321/2007 un (EK) Nr. 1330/2007 (1), un jo īpaši tās 4. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 376/2014 prasīts organizācijas, dalībvalsts un Savienības līmenī izveidot sistēmas ziņošanai par atgadījumiem, lai visa attiecīgā civilās aviācijas lidojumu drošuma informācija tiktu paziņota, apkopota, glabāta, aizsargāta, lai tiktu veikta šādas informācijas apmaiņa, lai tā tiktu izplatīta un analizēta. Turklāt tajā ietverti noteikumi, ar ko apkopotās informācijas izmantošanu ierobežo, paredzot to lietot tikai lidojumu drošuma uzlabošanai, un ar ko pienācīgi aizsargā ziņotāju un citas ziņojumos par atgadījumu minētās personas, lai garantētu lidojumu drošuma informācijas pastāvīgu pieejamību. Regulu (ES) Nr. 376/2014 piemēro visiem minētajā regulā definētajiem un ietvertajiem gaisa kuģiem, tostarp gaisa kuģiem ar apkalpi un bezpilota gaisa kuģu sistēmām.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 376/2014 4. panta 5. punkta pirmo daļu Komisijai jāpieņem saraksts, kurā ir klasificēti atgadījumi un uz kuru jāatsaucas, kad, izmantojot minētajā regulā noteiktās obligātās ziņošanas sistēmas, tiek ziņots par atgadījumiem, kuri ietilpst minētās regulas 4. panta 1. punktā noteiktajās kategorijās. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 376/2014 4. panta 5. punkta otro daļu atsevišķā sarakstā būtu jāklasificē atgadījumi, kuri attiecas uz gaisa kuģiem, kas nav kompleksi gaisa kuģi ar dzinēju. Šis otrais saraksts vajadzības gadījumā būtu jāpielāgo minētā aviācijas sektora īpatnībām.

(3)

Regulā (ES) Nr. 376/2014 paredzētais paziņojamo atgadījumu iedalījums kategorijās tika noteikts, lai minētajā regulā norādītās personas varētu identificēt atgadījumus, par kuriem katrai no šīm personām ir jāziņo. Paturot prātā šo mērķi, atgadījumu saraksti būtu jāiedala atbilstīgi kategorijām, uz ko ziņotājiem būtu jāatsaucas atkarībā no attiecīgās situācijas, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 376/2014.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 (2) 65. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas I līdz V pielikumā ir noteikta sīki izstrādāta atgadījumu klasifikācija, uz kuru jāatsaucas, kad, izmantojot obligātās ziņošanas sistēmas, tiek ziņots par atgadījumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 376/2014 4. panta 1. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 15. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 122, 24.4.2014., 18. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 20. februāra Regula (EK) Nr. 216/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

ATGADĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR GAISA KUĢA EKSPLUATĀCIJU

Piezīme. Šā pielikuma struktūra ir tāda, ka, lai vienkāršotu ziņošanu par atgadījumiem, attiecīgie atgadījumi, vadoties pēc pieredzes, ir sasaistīti ar to darbību kategorijām, kuru laikā tie parasti tiek novēroti. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka šis iedalījums nozīmē, ka par atgadījumiem nav jāziņo, ja tie notiek ārpus darbību kategorijas, ar kuru tie sasaistīti šajā sarakstā.

1.   GAISA KUĢU EKSPLUATĀCIJA

1.1.   Gatavošanās lidojumam

1.

Nepareizu datu vai kļūdainu ierakstu izmantošana navigācijas vai veiktspējas aprēķiniem lietotajā aprīkojumā, kā rezultātā tika apdraudēts vai varēja tikt apdraudēts gaisa kuģis, tajā atrodošās personas vai jebkura cita persona.

2.

Bīstamu ražojumu ienešana vai ienešanas mēģinājums, pārkāpjot spēkā esošos noteikumus, tostarp nepareizs bīstamo ražojumu marķējums, iesaiņojums un apstrāde.

1.2.   Gaisa kuģa sagatavošana

1.

Nepareizs degvielas veids vai piesārņota degviela.

2.

Atledošana/pretapledošanas apstrāde nav veikta, veikta nepareizi vai nepietiekami.

1.3.   Pacelšanās un nosēšanās

1.

Novirzīšanās no manevrēšanas ceļa vai skrejceļa.

2.

Faktisks vai iespējams šķērslis uz manevrēšanas ceļa vai skrejceļa.

3.

Šķērslis pieejas beigu posma un pacelšanās zonā (FATO).

4.

Jebkāda pārtraukta pacelšanās.

5.

Nespēja sasniegt vajadzīgo vai gaidīto veiktspēju pacelšanās, aiziešanas uz otro riņķi vai nosēšanās laikā.

6.

Faktiska pacelšanās, pieeja vai nosēšanās vai pacelšanās, pieejas vai nosēšanās mēģinājums ar nepareizu konfigurācijas iestatījumu.

7.

Astes, propellera lāpstas/spārna gala vai dzinēja gondolas saskare ar zemi pacelšanās vai nosēšanās laikā.

8.

Pieeja turpināta neatbilstīgi gaisa kuģa ekspluatanta stabilas pieejas kritērijiem.

9.

Instrumentālas pieejas turpināšana zem publicētajiem minimumiem ar neadekvātu vizuālo kontaktu.

10.

Nosēšanās drošuma nolūkā vai piespiedu nosēšanās.

11.

Priekšlaicīga un novēlota nosēšanās.

12.

Smagnēja nosēšanās.

1.4.   Jebkura lidojuma fāze

1.

Kontroles zaudēšana.

2.

Neparasts gaisa kuģa stāvoklis, kad pārsniegts parastais garensveres stāvoklis vai sānsveres leņķis vai gaisa ātrums nav piemērots apstākļiem.

3.

Novirze no lidojuma līmeņa.

4.

Jebkuras lidojuma režīma aizsardzības, tostarp ātruma zaudēšanas signalizatora, stūres vibroierīces, stūres grūstītāja un automātiskās aizsardzības, aktivizēšanās.

5.

Neplānota novirze no paredzētā vai piešķirtā maršruta divkāršā vajadzīgās navigācijas veiktspējas apmērā vai par 10 jūras jūdzēm atkarībā no tā, kurš lielums ir mazāks.

6.

Gaisa kuģa lidojumu rokasgrāmatā noteikta ierobežojuma pārsniegšana.

7.

Ekspluatācija ar nepareizu altimetra iestatījumu.

8.

Atgadījumi, kas saistīti ar reaktīvā dzinēja, rotora vai propellera radīto gaisa strūklu, kā rezultātā tika apdraudēts vai varēja tikt apdraudēts gaisa kuģis, tajā atrodošās personas vai jebkura cita persona.

9.

Lidojuma apkalpei norādītā automatizācijas režīma vai jebkādas pilotu kabīnē sniegtās informācijas nepareiza interpretācija, kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

1.5.   Citi atgadījumu veidi

1.

Neplānota kravas vai cita ārēja aprīkojuma atdalīšanās.

2.

Situācijas apzināšanās zudums (tostarp vides, režīma un sistēmas apzināšanās zudums, dezorientācija telpā un laikā).

3.

Jebkāds atgadījums, kad cilvēka rīcība ir tieši veicinājusi vai varējusi veicināt nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu.

2.   TEHNISKI ATGADĪJUMI

2.1.   Konstrukcija un sistēmas

1.

Gaisa kuģa konstrukcijas jebkuras daļas atdalīšanās lidojuma laikā.

2.

Sistēmas zudums.

3.

Sistēmas dublēšanās zudums.

4.

Jebkāda šķidruma noplūde, kas radīja ugunsgrēka draudus vai gaisa kuģa konstrukcijas, sistēmu vai aprīkojuma potenciāli bīstamu kontamināciju vai kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

5.

Degvielas sistēmas darbības traucējumi vai defekti, kas ietekmējuši degvielas padevi un/vai sadali.

6.

Jebkuras indikatoru sistēmas darbības traucējumi vai defekti, kuru dēļ apkalpe saņēmusi maldinošas norādes.

7.

Lidojuma vadības ierīču anormāla darbība, tāda kā asimetriskas vai iestrēgušas/ieķīlējušās lidojuma vadības ierīces (piemēram, cēlējspēka palielināšanas ierīces (aizplākšņi/priekšplākšņi), pretestības radīšanas ierīces (spoileri), telpiskā stāvokļa vadības ierīces (eleroni, augstumstūres, virzienstūre)).

2.2.   Dzinējiekārtas (tostarp dzinēji, propelleri un rotora sistēmas) un spēka palīgiekārtas (APU)

1.

Propellera, rotora vai dzinēja jebkuras daļas vai vadības atteice vai nopietni darbības traucējumi.

2.

Galvenā/astes rotora vai transmisijas un/vai tamlīdzīgu sistēmu bojājumi vai atteice.

3.

Jebkura dzinēja vai APU, ja tāds ir vajadzīgs (piemēram, ETOPS (īpaši tāli lidojumi ar divu dzinēju lidmašīnām), MEL (obligāto iekārtu saraksts)), liesmas noraušana, apstāšanās lidojumā.

4.

Dzinēja darbības ierobežojumu pārsniegšana, tostarp jebkura ātri rotējoša komponenta (piemēram, APU, gaisa palaišanas iekārta, gaisa ciklus regulējoša iekārta, gaisa turbīnas motors, propelleris vai rotors) rotācijas ātruma pārsniegšana vai nespēja kontrolēt tā ātrumu.

5.

Jebkuras dzinēja, spēka iekārtas, APU vai transmisijas daļas atteice vai darbības traucējumi, kuru dēļ rodas viena vai vairākas šādas problēmas:

a)

vilces reversa sistēmas atteice darboties atbilstīgi dotajām komandām;

b)

nespēja kontrolēt jaudu, vilci vai rpm (apgriezienu skaitu minūtē);

c)

komponentu/atlūzu atdalīšanās.

3.   MIJIEDARBĪBA AR AERONAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMIEM (ANS) UN GAISA SATIKSMES PĀRVALDĪBU (ATM)

1.

Nedroša ATC (gaisa satiksmes vadības) atļauja.

2.

Ilgstošs sakaru zudums ar ATS (gaisa satiksmes vadības pakalpojumu) vai ATM struktūrvienību.

3.

Pretrunīgi norādījumi no dažādām ATS struktūrvienībām, kuri var izraisīt distances zudumu.

4.

Radiosakaru ziņojuma nepareiza interpretācija, kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

5.

Tīša ATC norādījumu neievērošana, kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

4.   ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS UN CITAS KRITISKAS SITUĀCIJAS

1.

Jebkāds notikums, kura rezultātā izsludināta ārkārtas situācija (MAYDAY vai PAN call).

2.

Jebkāda degšana, kušana, dūmi, izgarojumi, dzirksteļošana, pārkaršana, ugunsgrēks vai sprādziens.

3.

Gaisa piesārņojums pilotu kabīnē vai pasažieru salonā, kas ir apdraudējis vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

4.

Lidojuma apkalpe vai salona apkalpe nav piemērojusi pareizu nestandarta procedūru vai ārkārtas procedūru, lai novērstu ārkārtas situāciju.

5.

Jebkura avārijas aprīkojuma vai jebkuras nestandarta procedūras izmantošana, kas ietekmē veiktspēju lidojuma vai nosēšanās laikā.

6.

Jebkuras avārijas vai glābšanas sistēmas vai aprīkojuma atteice, kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

7.

Nekontrolējams spiediens salonā.

8.

Kritiski mazs degvielas daudzums vai degvielas daudzums galamērķī mazāks par prasīto kritisko degvielas rezervi.

9.

Jebkāds gadījums, kad apkalpe izmanto apkalpes locekļiem paredzēto skābekli.

10.

Jebkura lidojuma apkalpes vai salona apkalpes locekļa darba nespēja, kuras rezultātā apkalpes locekļu skaits samazinās zem minimālā sertificētā apkalpes personālsastāva.

11.

Apkalpes locekļu nogurums, kas ietekmē vai var ietekmēt viņu spēju droši veikt savus pienākumus lidojuma laikā.

5.   ĀRĒJĀ VIDE UN METEOROLOĢISKIE APSTĀKĻI

1.

Sadursme vai bīstama satuvošanās uz zemes vai gaisā ar citu gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (1).

2.

ACAS RA (gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēmas sadursmju novēršanas norādes).

3.

Sistēmas, kas brīdina par sadursmi ar zemi, piemēram, GPWS (Ground Proximity Warning System (sistēma, kas brīdina par bīstamu tuvošanos zemei))/TAWS (Terrain Awareness and Warning System (reljefa apzināšanās un brīdināšanas sistēma)) autentiska “brīdinājuma” aktivizēšanās.

4.

Sadursme ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp sadursme ar putniem.

5.

Bojājums, ko izraisījis svešķermenis/atlūzas (FOD).

6.

Negaidīta saskare ar sliktu skrejceļa virsmas stāvokli.

7.

Saskare ar pēcstrūklas turbulenci.

8.

Traucējumi, ko gaisa kuģim nodara šaujamieroči, pirotehnika, gaisa pūķi, lāzera gaismas, ļoti jaudīgas gaismas, lāzeri, bezpilota lidaparāti, lidmodeļi, vai līdzīgi traucējumi.

9.

Zibens trāpījums, kura dēļ gaisa kuģis bojāts vai nedarbojas jebkura gaisa kuģa sistēma, vai radušies tās darbības traucējumi.

10.

Saskare ar krusu, kuras dēļ gaisa kuģis bojāts vai nedarbojas jebkura gaisa kuģa sistēma, vai radušies tās darbības traucējumi.

11.

Saskare ar spēcīgu turbulenci vai jebkāda citāda saskare, kas izraisījusi gaisa kuģī atrodošos personu traumas vai ko uzskata par tādu, pēc kuras jāveic gaisa kuģa “turbulences pārbaude”.

12.

Ievērojama vēja nobīde vai iekļūšana negaisā, kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

13.

Apledojums, kura dēļ radušās grūtības vadīt gaisa kuģi, gaisa kuģis bojāts vai nedarbojas jebkura gaisa kuģa sistēma, vai radušies tās darbības traucējumi.

14.

Saskare ar vulkāniskajiem pelniem.

6.   DROŠĪBA

1.

Spridzināšanas draudi vai gaisa kuģa nolaupīšana.

2.

Grūtības savaldīt pasažierus, kas atrodas apreibinošu vielu ietekmē, vardarbīgus vai nepaklausīgus pasažierus.

3.

Bezbiļetnieka atklāšana.


(1)  Par šķērsli uzskata arī transportlīdzekli.


II PIELIKUMS

ATGADĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR GAISA KUĢA TEHNISKO STĀVOKLI, APKOPI UN REMONTU

1.   IZGATAVOŠANA

Ražojumi, daļas vai ierīces, ko ražošanas organizācija laidusi klajā ar tādām novirzēm no attiecīgajiem projektēšanas datiem, kuras varētu izraisīt potenciāli nedrošu stāvokli, kā identificēts kopā ar tipa sertifikāta vai konstrukcijas apstiprinājuma turētāju.

2.   KONSTRUKCIJA

Jebkāds ar ražojumu, daļu vai ierīci saistīts bojājums, darbības traucējums, defekts vai cits atgadījums, kas radījis vai var radīt nedrošu stāvokli.

Piezīme. Šo sarakstu piemēro atgadījumiem ar ražojumu, daļu vai ierīci, uz kuru attiecas tipa sertifikāts, ierobežots tipa sertifikāts, papildu tipa sertifikāts, ETSO atļauja, nozīmīga remonta projekta apstiprinājums vai jebkurš cits attiecīgs apstiprinājums, ko uzskata par izsniegtu saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 748/2012 (1).

3.   APKOPE UN LIDOJUMDERĪGUMA UZTURĒŠANAS VADĪBA

1.

Nopietni konstrukcijas bojājumi (piemēram, plaisas, paliekoša deformācija, atslāņošanās, atdalīšanās, apdegums, pārmērīgs nodilums vai korozija), kas konstatēti gaisa kuģa vai komponenta tehniskās apkopes laikā.

2.

Šķidrumu (piemēram, hidrauliskā šķidruma, degvielas, eļļas, gāzes vai citu šķidrumu) ievērojama noplūde vai piesārņojums.

3.

Jebkuras dzinēja vai spēka iekārtas un/vai transmisijas daļas atteice vai darbības traucējumi, kuru dēļ rodas viens vai vairāki šādi apstākļi:

a)

komponentu/atlūzu atdalīšanās;

b)

dzinēja stiprinājuma konstrukcijas atteice.

4.

Propellera bojājums, atteice vai defekts, kas varēja izraisīt propellera vai jebkuras lielas propellera daļas atdalīšanos lidojuma laikā un/vai propellera vadības darbības traucējumus.

5.

Galvenā rotora pārnesumkārbas/savienojuma bojājums, atteice vai defekts, kas varēja izraisīt rotora mezgla atdalīšanos lidojuma laikā un/vai rotora vadības darbības traucējumus.

6.

Drošumam būtiskas sistēmas vai iekārtas, tostarp avārijas sistēmas vai iekārtas, nopietni darbības traucējumi tehniskās apkopes testu laikā vai šo sistēmu neaktivizēšana pēc apkopes.

7.

Gaisa kuģa komponentu nepareiza montāža vai uzstādīšana, kas konstatēta šim konkrētajam nolūkam neparedzētas pārbaudes vai testa laikā.

8.

Kļūdains nopietna defekta novērtējums vai nopietna neatbilstība MEL un tehniskā žurnāla procedūrām.

9.

Elektroinstalācijas starpsavienojumu sistēmas (EWIS) nopietns bojājums.

10.

Jebkurš defekts kritiskā daļā ar kontrolētu darbmūžu, kura dēļ daļa norakstāma pirms noteiktā darbmūža beigām.

11.

Nezināmas, aizdomīgas izcelsmes ražojumu, komponentu vai materiālu vai lietošanai nederīgu kritisku komponentu izmantošana.

12.

Maldinoša, nepareiza vai nepietiekama informācija par piemērojamiem tehniskās apkopes datiem vai procedūrām, kuras dēļ var rasties nopietnas tehniskās apkopes kļūdas; te ietvertas arī valodas problēmas.

13.

Gaisa kuģa tehniskās apkopes ierobežojumu vai plānotās apkopes nepareiza kontrole vai piemērošana.

14.

Gaisa kuģa izlaišana ekspluatācijā no tehniskās apkopes, ja ir jebkāda neatbilstība, kas apdraud lidojumu drošumu.

15.

Nopietni bojājumi, kuri gaisa kuģim nodarīti tehniskās apkopes laikā, jo apkope ir veikta nepareizi vai ir izmantotas nepiemērotas vai lietošanai nederīgas atbalsta iekārtas uz zemes, un kuru dēļ vajadzīgas papildus tehniskās apkopes darbības.

16.

Konstatēti degšanas, kušanas, dūmošanas, dzirksteļošanas, pārkaršanas vai ugunsgrēka atgadījumi.

17.

Jebkāds atgadījums, kad cilvēka rīcība, tostarp personāla nogurums, ir tieši veicinājusi vai varējusi veicināt nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu.

18.

Nozīmīgi darbības traucējumi, uzticamības problēmas vai atkārtotas ierakstīšanas kvalitātes problēmas, kas ietekmē lidojuma reģistratoru sistēmu (piemēram, lidojuma parametru reģistrēšanas sistēmu, datu pārraides ierakstīšanas sistēmu vai pilotu kabīnes skaņas ierakstīšanas ierīču sistēmu), vai lidojuma reģistratoru sistēmas izmantojamības nodrošināšanai vajadzīgās informācijas trūkums.


(1)  Komisijas 2012. gada 3. augusta Regula (ES) Nr. 748/2012, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).


III PIELIKUMS

ATGADĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR AERONAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMIEM UN IEKĀRTĀM

Piezīme. Šā pielikuma struktūra ir tāda, ka, lai vienkāršotu ziņošanu par atgadījumiem, attiecīgie atgadījumi, vadoties pēc pieredzes, ir sasaistīti ar to darbību kategorijām, kuru laikā tie parasti notiek. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka šis iedalījums nozīmē, ka par atgadījumiem nav jāziņo, ja tie notiek ārpus darbību kategorijas, ar kuru tie sasaistīti šajā sarakstā.

1.   AR GAISA KUĢI SAISTĪTI ATGADĪJUMI

1.

Sadursme vai bīstama satuvošanās uz zemes vai gaisā starp gaisa kuģi un citu gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (1), tostarp gandrīz notikusi sadursme ar zemes reljefu, nezaudējot kontroli (gandrīz CFIT).

2.

Minimālās distances neievērošana (2).

3.

Nepietiekama distance (3).

4.

ACAS RA (gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēmas sadursmju novēršanas norādes).

5.

Sadursme ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp sadursme ar putniem.

6.

Novirzīšanās no manevrēšanas ceļa vai skrejceļa.

7.

Faktisks vai iespējams šķērslis uz manevrēšanas ceļa vai skrejceļa.

8.

Šķērslis pieejas beigu posma un pacelšanās zonā (FATO).

9.

Gaisa kuģa novirzīšanās no gaisa satiksmes vadības atļaujas.

10.

Gaisa kuģa atkāpšanās no piemērojamo gaisa satiksmes pārvaldības (ATM) noteikumu ievērošanas:

a)

gaisa kuģa atkāpšanās no piemērojamajām publicētajām ATM procedūrām;

b)

gaisa telpas pārkāpšana, tostarp neatļauta iekļūšana gaisa telpā;

c)

ar ATM saistītā gaisa kuģa aprīkojuma izvietojums un izmantojums, kas neatbilst piemērojamajiem noteikumiem.

11.

Ar izsaukuma signālu pārprašanu saistīti atgadījumi.

2.   PAKALPOJUMU VAI FUNKCIJU PASLIKTINĀŠANĀS VAI PILNĪGS ZUDUMS

1.

Nespēja sniegt ATM pakalpojumus vai izpildīt ATM funkcijas:

a)

nespēja sniegt gaisa satiksmes vadības pakalpojumus vai izpildīt gaisa satiksmes vadības pakalpojumu funkcijas;

b)

nespēja sniegt gaisa telpas pārvaldības pakalpojumus vai izpildīt gaisa telpas pārvaldības funkcijas;

c)

nespēja sniegt gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības un kapacitātes pakalpojumus vai izpildīt gaisa satiksmes plūsmas pārvaldības un kapacitātes funkcijas.

2.

Iztrūkstoša vai lielā mērā kļūdaina, nepilnīga, neadekvāta vai maldinoša informācija no jebkura atbalsta dienesta (4), tostarp saistībā ar sliktu skrejceļa virsmas stāvokli.

3.

Sakaru pakalpojuma atteice.

4.

Uzraudzības pakalpojuma atteice.

5.

Datu apstrādes un paziņošanas funkcijas vai pakalpojuma atteice.

6.

Navigācijas pakalpojuma atteice.

7.

ATM sistēmas drošības atteice, kam bijusi vai varējusi būt tieša negatīva ietekme uz pakalpojuma sniegšanas drošumu.

8.

ATS sektora/pozīcijas ievērojama pārslodze, kas var pasliktināt pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.

9.

Svarīgu paziņojumu kļūdaina saņemšana vai interpretācija, tostarp izmantotās valodas nepietiekama saprašana, ja tam bijusi vai varējusi būt tieša negatīva ietekme uz pakalpojuma sniegšanas drošumu.

10.

Ilgstošs sakaru zudums ar gaisa kuģi vai citu ATS struktūrvienību.

3.   CITI ATGADĪJUMI

1.

Ārkārtas situācijas izsludināšana (MAYDAY vai PAN call).

2.

Ievērojami ārēji traucējumi aeronavigācijas dienestiem (piemēram, radioapraides stacijas, kas raida FM diapazonā, rada traucējumus ILS (instrumentālās nolaišanās sistēmai), VOR (VHF rotējošajai radiobākai) un sakaru traucējumus).

3.

Traucējumi gaisa kuģim, ATS struktūrvienībai vai radiosakaru pārraidei, kurus cita starpā nodara šaujamieroči, pirotehnika, gaisa pūķi, lāzera gaismas, ļoti jaudīgas gaismas lāzeri, bezpilota lidaparāti, lidmodeļi, vai līdzīgi traucējumi.

4.

Degvielas izmešana avārijas situācijā.

5.

Spridzināšanas draudi vai gaisa kuģa nolaupīšana.

6.

Nogurums, kas ietekmē vai var ietekmēt spēju droši veikt aeronavigācijas vai gaisa satiksmes vadības pakalpojumus.

7.

Jebkāds atgadījums, kad cilvēka rīcība ir tieši veicinājusi vai varējusi veicināt nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu.


(1)  Par šķērsli uzskata arī transportlīdzekli.

(2)  Te domāta situācija, kad nav nodrošināta noteiktā minimālā distance starp gaisa kuģiem vai starp gaisa kuģi un gaisa telpu, uz ko attiecas noteiktā minimālā distance.

(3)  Ja nav noteikta minimālā distance – situācija, kad tiek uzskatīts, ka gaisa kuģi palidojuši viens otram garām pārāk tuvu, lai pilotiem būtu iespējams ieturēt drošu distanci.

(4)  Piemēram: gaisa satiksmes vadības dienests (ATS), lidlauka rajona informācijas automātiskās pārraides dienests (ATIS), meteoroloģiskie dienesti, navigācijas datubāzes, kartes, navigācijas kartes, aeronavigācijas informācijas dienests (AIS), rokasgrāmatas.


IV PIELIKUMS

ATGADĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR LIDLAUKIEM UN PAKALPOJUMIEM UZ ZEMES

1.   LIDLAUKA DROŠUMA PĀRVALDĪBA

Piezīme. Šā pielikuma struktūra ir tāda, ka, lai vienkāršotu ziņošanu par atgadījumiem, attiecīgie atgadījumi, vadoties pēc pieredzes, ir sasaistīti ar to darbību kategorijām, kuru laikā tie parasti notiek. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka šis iedalījums nozīmē, ka par atgadījumiem nav jāziņo, ja tie notiek ārpus darbību kategorijas, ar kuru tie sasaistīti šajā sarakstā.

1.1.   Ar gaisa kuģi un šķērsli saistīti atgadījumi

1.

Sadursme vai bīstama satuvošanās uz zemes vai gaisā starp gaisa kuģi un citu gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (1).

2.

Sadursme ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp sadursme ar putniem.

3.

Novirzīšanās no manevrēšanas ceļa vai skrejceļa.

4.

Faktisks vai iespējams šķērslis uz manevrēšanas ceļa vai skrejceļa.

5.

Šķērslis vai novirzīšanās pieejas beigu posma un pacelšanās zonā (FATO).

6.

Gaisa kuģis vai transportlīdzeklis neievēro atļauju, norādījumu vai ierobežojumu, darbojoties lidlauka manevrēšanas laukumā (piemēram, nepareizs skrejceļš vai manevrēšanas ceļš vai lidlauka ierobežotas piekļuves daļa).

7.

Svešķermenis lidlauka manevrēšanas laukumā, kas ir apdraudējis vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

8.

Šķēršļi lidlaukā vai lidlauka tuvumā, kuri nav norādīti AIP (Aeronavigācijas informatīvajā izdevumā) vai NOTAM (Paziņojumā lidotājiem) un/vai kuri nav pienācīgi marķēti vai apgaismoti.

9.

Transportlīdzekļa, iekārtas vai personas izraisīti traucējumi atpakaļ stumšanas (push-back), vilces reversa (power-back) vai manevrēšanas laikā.

10.

Pasažieri vai nepiederoša persona, kas bez uzraudzības atrodas uz perona.

11.

Reaktīvā dzinēja, rotora vai propellera radītās gaisa strūklas ietekme.

12.

Ārkārtas situācijas izsludināšana (MAYDAY vai PAN call).

1.2.   Pakalpojumu vai funkciju pasliktināšanās vai pilnīgs zudums

1.

Sakaru zudums vai atteice starp:

a)

lidlauka personālu, transportlīdzekļa apkalpi vai citu zemes dienestu personālu un gaisa satiksmes vadības pakalpojumu struktūrvienību vai perona pārvaldības pakalpojumu struktūrvienību;

b)

perona pārvaldības pakalpojumu struktūrvienību un gaisa kuģi, transportlīdzekli vai gaisa satiksmes vadības pakalpojumu struktūrvienību.

2.

Lidlauka iekārtas vai sistēmas nopietna atteice, darbības traucējumi vai defekts, kas apdraudēja vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

3.

Lidlauka apgaismojuma, marķējumu vai zīmju ievērojami trūkumi.

4.

Lidlauka avārijas trauksmes sistēmas atteice.

5.

Nav pieejami piemērojamajās prasībās noteiktie glābšanas un ugunsdzēsības dienesti.

1.3.   Citi atgadījumi

1.

Ugunsgrēks, dūmi, sprādzieni lidlauka telpās, tā tuvumā un iekārtās, kuri apdraudēja vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

2.

Ar lidlauka drošību saistīti atgadījumi (piemēram, nesankcionēta iekļūšana, sabotāža, spridzināšanas draudi).

3.

Neziņošana par nozīmīgām lidlauka ekspluatācijas nosacījumu izmaiņām, kā rezultātā tika apdraudēts vai varēja tikt apdraudēts gaisa kuģis, tajā atrodošās personas vai jebkura cita persona.

4.

Atledošana/pretapledošanas apstrāde nav veikta, veikta nepareizi vai nepietiekami.

5.

Ievērojama degvielas noplūde uzpildīšanas laikā.

6.

Piesārņotas vai nepareiza veida degvielas vai citu nepieciešamu šķidrumu (tostarp skābekļa, slāpekļa, eļļas un dzeramā ūdens) iepildīšana.

7.

Nespēja atbilstīgi rīkoties, ja skrejceļa virsmas stāvoklis ir slikts.

8.

Jebkāds atgadījums, kad cilvēka rīcība ir tieši veicinājusi vai varējusi veicināt nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu.

2.   GAISA KUĢA APKALPOŠANA UZ ZEMES

Piezīme. Šā pielikuma struktūra ir tāda, ka, lai vienkāršotu ziņošanu par atgadījumiem, attiecīgie atgadījumi, vadoties pēc pieredzes, ir sasaistīti ar to darbību kategorijām, kuru laikā tie parasti notiek. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka šis iedalījums nozīmē, ka par atgadījumiem nav jāziņo, ja tie notiek ārpus darbību kategorijas, ar kuru tie sasaistīti šajā sarakstā.

2.1.   Ar gaisa kuģi un lidlauku saistīti atgadījumi

1.

Sadursme vai bīstama satuvošanās uz zemes vai gaisā starp gaisa kuģi un citu gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (2).

2.

Šķērslis uz skrejceļa vai manevrēšanas ceļa.

3.

Novirzīšanās no skrejceļa vai manevrēšanas ceļa.

4.

Ievērojams gaisa kuģa konstrukcijas, sistēmu un aprīkojuma piesārņojums, kura avots ir pārvadājamā bagāža, pasts vai krava.

5.

Transportlīdzekļa, iekārtas vai personas izraisīti traucējumi atpakaļ stumšanas (push-back), vilces reversa (power-back) vai manevrēšanas laikā.

6.

Svešķermenis lidlauka manevrēšanas laukumā, kas ir apdraudējis vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

7.

Pasažieri vai nepiederoša persona, kas bez uzraudzības atrodas uz perona.

8.

Ugunsgrēks, dūmi, sprādzieni lidlauka telpās, tā tuvumā un iekārtās, kuri apdraudēja vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

9.

Ar lidlauka drošību saistīti atgadījumi (piemēram, nesankcionēta iekļūšana, sabotāža, spridzināšanas draudi).

2.2.   Pakalpojumu vai funkciju pasliktināšanās vai pilnīgs zudums

1.

Sakaru zudums vai atteice ar gaisa kuģi, transportlīdzekli, gaisa satiksmes vadības pakalpojumu struktūrvienību vai perona pārvaldības pakalpojumu struktūrvienību.

2.

Lidlauka iekārtas vai sistēmas nopietna atteice, darbības traucējumi vai defekts, kas apdraudēja vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

3.

Lidlauka apgaismojuma, marķējumu vai zīmju ievērojami trūkumi.

2.3.   Atgadījumi, kas raksturīgi apkalpošanai uz zemes

1.

Nepareiza pasažieru apkalpošana vai izvietošana vai bagāžas, pasta vai kravas apstrāde vai iekraušana, kas var ievērojami ietekmēt gaisa kuģa svaru un/vai līdzsvaru (tostarp nopietnas kļūdas aprēķinos par svara un smaguma centra izvietojumu).

2.

Iekāpšanas aprīkojuma noņemšana, tādējādi apdraudot gaisa kuģī atrodošās personas.

3.

Nepareiza bagāžas, pasta vai kravas uzglabāšana vai nostiprināšana, kas jebkādā veidā var apdraudēt gaisa kuģi, tā aprīkojumu vai gaisa kuģī atrodošās personas vai kas var traucēt evakuāciju ārkārtas gadījumos.

4.

Bīstamu kravu pārvadāšana, pārvadāšanas mēģinājums vai bīstamu kravu apkalpošana, kas apdraudēja vai varēja apdraudēt darbības drošumu vai izraisīja nedrošu stāvokli (piemēram, incidentu vai nelaimes gadījumu saistībā ar bīstamām kravām, kā definēts ICAO tehniskajās instrukcijās (3)).

5.

Neatbilstība bagāžas un pasažiera identifikācijas prasībām.

6.

Neatbilstība vajadzīgajām gaisa kuģa apkalpošanas uz zemes un apkopes procedūrām, it sevišķi atledošanas, degvielas uzpildīšanas vai iekraušanas procedūrām, tostarp iekārtu nepareiza novietošana vai noņemšana.

7.

Ievērojama degvielas noplūde uzpildīšanas laikā.

8.

Nepareiza degvielas daudzuma iepildīšana, kas var nopietni ietekmēt gaisa kuģa lidošanas ilgumu, veiktspēju, līdzsvaru vai konstrukcijas stiprību.

9.

Piesārņotas vai nepareiza veida degvielas vai citu nepieciešamu šķidrumu (tostarp skābekļa, slāpekļa, eļļas un dzeramā ūdens) iepildīšana.

10.

Apkalpošanai uz zemes izmantotā zemes aprīkojuma atteice, darbības traucējumi vai defekts, kas izraisīja vai var izraisīt gaisa kuģa bojājumu (piemēram, vilkšanas stienis vai GPU (lidlauka spēka iekārta)).

11.

Atledošana/pretapledošanas apstrāde nav veikta, veikta nepareizi vai nepietiekami.

12.

Bojājumi, ko gaisa kuģim nodarījis apkalpošanai uz zemes izmantotais aprīkojums vai transportlīdzekļi, ietverot arī bojājumus, par kuriem iepriekš nav ziņots.

13.

Jebkāds atgadījums, kad cilvēka rīcība ir tieši veicinājusi vai varējusi veicināt nelaimes gadījumu vai nopietnu incidentu.


(1)  Par šķērsli uzskata arī transportlīdzekli.

(2)  Par šķērsli uzskata arī transportlīdzekli.

(3)  Tehniskās instrukcijas bīstamu kravu drošiem gaisa pārvadājumiem (ICAO Dok. 9284).


V PIELIKUMS

ATGADĪJUMI, KAS SAISTĪTI AR GAISA KUĢIEM, KURI NAV KOMPLEKSI GAISA KUĢI AR DZINĒJU, TOSTARP AR PLANIERIEM UN PAR GAISU VIEGLĀKIEM LIDAPARĀTIEM

Šajā pielikumā:

a)

“gaisa kuģis, kas nav komplekss gaisa kuģis ar dzinēju” ir jebkurš gaisa kuģis, kas nav Regulas (EK) Nr. 216/2008 3. panta j) punktā definētais gaisa kuģis;

b)

“planieris” lieto nozīmē, kas noteikta Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 923/2012 (1) 2. panta 117. punktā;

c)

“par gaisu vieglāki lidaparāti” lieto nozīmē, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/43/EK (2) pielikuma iedaļas “Šajā sarakstā lietoto terminu definīcijas” ML10. punktā.

1.   GAISA KUĢI, KAS NAV KOMPLEKSI GAISA KUĢI AR DZINĒJU, IZŅEMOT PLANIERUS UN PAR GAISU VIEGLĀKUS LIDAPARĀTUS

Piezīme. Šīs iedaļas struktūra ir tāda, ka, lai vienkāršotu ziņošanu par atgadījumiem, attiecīgie atgadījumi, vadoties pēc pieredzes, ir sasaistīti ar to darbību kategorijām, kuru laikā tie parasti notiek. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka šis iedalījums nozīmē, ka par atgadījumiem nav jāziņo, ja tie notiek ārpus darbību kategorijas, ar kuru tie sasaistīti šajā sarakstā.

1.1.   Gaisa kuģu ekspluatācija

1.

Netīša kontroles zaudēšana.

2.

Nosēšanās ārpus paredzētās nosēšanās zonas.

3.

Nespēja vai neizdošanās sasniegt vajadzīgo gaisa kuģa veiktspēju, kas paredzēta normālos apstākļos pacelšanās, augstuma uzņemšanas vai nosēšanās laikā.

4.

Šķērslis uz skrejceļa.

5.

Novirzīšanās no skrejceļa.

6.

Jebkāds lidojums, kas veikts ar gaisa kuģi, kurš nebija lidojumderīgs vai attiecībā uz kuru gatavošanās lidojumam netika pabeigta, ja šāds lidojums ir apdraudējis vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

7.

Netīša ielidošana IMC apstākļos (instrumentālajos meteoroloģiskajos apstākļos), ja gaisa kuģis nav sertificēts atbilstoši IFR (instrumentālo lidojumu noteikumiem) vai ja pilotam nav kvalifikācijas atbilstoši IFR, gadījumā, ja tas apdraudēja vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

8.

Netīša kravas nomešana (3).

1.2.   Tehniski atgadījumi

1.

Anormāla spēcīga vibrācija (piemēram, elerona vai augstumstūres “drebēšana” vai propellera vibrēšana).

2.

Jebkuras lidojuma vadības ierīces nepareiza darbība vai atvienošanās.

3.

Gaisa kuģa konstrukcijas atteice vai ievērojama tās stāvokļa pasliktināšanās.

4.

Gaisa kuģa konstrukcijas vai iekārtas jebkuras daļas zaudēšana lidojuma laikā.

5.

Dzinēja, rotora, propellera, degvielas sistēmas vai citas pamatsistēmas atteice.

6.

Jebkāda šķidruma noplūde, kas radīja ugunsgrēka draudus vai gaisa kuģa konstrukcijas, sistēmu vai aprīkojuma potenciāli bīstamu kontamināciju vai kas apdraudēja gaisa kuģī atrodošās personas.

1.3.   Mijiedarbība ar aeronavigācijas pakalpojumiem un gaisa satiksmes pārvaldību

1.

Mijiedarbība ar aeronavigācijas pakalpojumiem (piemēram, sniegti nepareizi pakalpojumi, pretrunīgi ziņojumi vai atkāpes no atļaujas), kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

2.

Gaisa telpas pārkāpšana.

1.4.   Ārkārtas situācijas un citas kritiskas situācijas

1.

Jebkāds atgadījums, kura dēļ veikts ārkārtas palīdzības izsaukums.

2.

Ugunsgrēks, sprādziens, dūmi, toksiskas gāzes vai toksiski izgarojumi gaisa kuģī.

3.

Pilota darba nespēja, kuras dēļ tas nav spējīgs pildīt kādu pienākumu.

1.5.   Ārējā vide un meteoroloģiskie apstākļi

1.

Sadursme uz zemes vai gaisā ar citu gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (4).

2.

Bīstama satuvošanās uz zemes vai gaisā ar citu gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (4), kuras dēļ jāveic ārkārtas izvairīšanās manevrs, kas vajadzīgs, lai izvairītos no sadursmes.

3.

Sadursme ar savvaļas dzīvniekiem, tostarp sadursme ar putniem, kas izraisījusi gaisa kuģa bojājumus vai jebkura pamatpakalpojuma zudumu vai darbības traucējumus.

4.

Traucējumi, ko gaisa kuģim nodara šaujamieroči, pirotehnika, gaisa pūķi, lāzera gaismas, ļoti jaudīgas gaismas lāzeri, bezpilota lidaparāti, lidmodeļi, vai līdzīgi traucējumi.

5.

Zibens trāpījums, kas izraisījis gaisa kuģa bojājumus vai funkciju zudumu.

6.

Saskare ar spēcīgu turbulenci, kas izraisījusi gaisa kuģī atrodošos personu traumas vai nepieciešamību pēc lidojuma veikt turbulences radīto gaisa kuģa bojājumu pārbaudi.

7.

Apledojums, tostarp karburatora apledojums, kas ir apdraudējis vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

2.   PLANIERI

Piezīme. Šīs iedaļas struktūra ir tāda, ka, lai vienkāršotu ziņošanu par atgadījumiem, attiecīgie atgadījumi, vadoties pēc pieredzes, ir sasaistīti ar to darbību kategorijām, kuru laikā tie parasti notiek. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka šis iedalījums nozīmē, ka par atgadījumiem nav jāziņo, ja tie notiek ārpus darbību kategorijas, ar kuru tie sasaistīti šajā sarakstā.

2.1.   Gaisa kuģu ekspluatācija

1.

Netīša kontroles zaudēšana.

2.

Atgadījums, kad planiera pilots nespēja atlaist vinčas trosi vai planiera vilkšanas trosi un to nācās darīt, izmantojot ārkārtas procedūras.

3.

Jebkāda vinčas troses vai planiera vilkšanas troses atlaišana, kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt gaisa kuģi, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

4.

Ja planierim ir dzinējs, dzinēja atteice pacelšanās laikā.

5.

Jebkāds lidojums, kas veikts ar planieri, kurš nebija lidojumderīgs vai attiecībā uz kuru gatavošanās lidojumam netika pabeigta, un tādējādi tika apdraudēts vai varēja tikt apdraudēts planieris, tajā atrodošās personas vai jebkura cita persona.

2.2.   Tehniski atgadījumi

1.

Anormāla spēcīga vibrācija (piemēram, elerona vai augstumstūres “drebēšana” vai propellera vibrēšana).

2.

Jebkuras lidojuma vadības ierīces nepareiza darbība vai atvienošanās.

3.

Planiera konstrukcijas atteice vai ievērojama tās stāvokļa pasliktināšanās.

4.

Planiera konstrukcijas vai iekārtas jebkuras daļas zaudēšana lidojuma laikā.

2.3.   Mijiedarbība ar aeronavigācijas pakalpojumiem un gaisa satiksmes pārvaldību

1.

Mijiedarbība ar aeronavigācijas pakalpojumiem (piemēram, sniegti nepareizi pakalpojumi, pretrunīgi ziņojumi vai atkāpes no atļaujas), kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt planieri, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

2.

Gaisa telpas pārkāpšana.

2.4.   Ārkārtas situācijas un citas kritiskas situācijas

1.

Jebkāds atgadījums, kura dēļ veikts ārkārtas palīdzības izsaukums.

2.

Jebkāda situācija, kad nav pieejama droša nosēšanās zona.

3.

Ugunsgrēks, sprādziens, dūmi vai toksiskas gāzes vai izgarojumi planierī.

4.

Pilota darba nespēja, kuras dēļ tas nav spējīgs pildīt kādu pienākumu.

2.5.   Ārējā vide un meteoroloģiskie apstākļi

1.

Sadursme uz zemes vai gaisā ar gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (5).

2.

Bīstama satuvošanās uz zemes vai gaisā ar gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (5), kuras dēļ jāveic ārkārtas izvairīšanās manevrs, kas vajadzīgs, lai izvairītos no sadursmes.

3.

Traucējumi, ko planierim nodara šaujamieroči, pirotehnika, gaisa pūķi, lāzera gaismas, ļoti jaudīgas gaismas lāzeri, bezpilota lidaparāti, lidmodeļi, vai līdzīgi traucējumi.

4.

Zibens trāpījums, kas izraisījis planiera bojājumus.

3.   PAR GAISU VIEGLĀKI LIDAPARĀTI (GAISA BALONI UN DIRIŽABĻI)

Piezīme. Šīs iedaļas struktūra ir tāda, ka, lai vienkāršotu ziņošanu par atgadījumiem, attiecīgie atgadījumi, vadoties pēc pieredzes, ir sasaistīti ar to darbību kategorijām, kuru laikā tie parasti notiek. Tomēr nedrīkst uzskatīt, ka šis iedalījums nozīmē, ka par atgadījumiem nav jāziņo, ja tie notiek ārpus darbību kategorijas, ar kuru tie sasaistīti šajā sarakstā.

3.1.   Gaisa kuģu ekspluatācija

1.

Jebkāds lidojums, kas veikts par gaisu vieglākā lidaparātā, kurš nebija lidojumderīgs vai attiecībā uz kuru gatavošanās lidojumam netika pabeigta, un tādējādi tika apdraudēts vai varēja tikt apdraudēts par gaisu vieglāks lidaparāts, tajā atrodošās personas vai jebkura cita persona.

2.

Dežūrliesmas degļa netīša pilnīga izdzišana.

3.2.   Tehniski atgadījumi

1.

Jebkuras turpmāk minētās daļas vai vadības ierīces atteice: gāzes tvertnes iegremdētā caurule, apvalka trīsis, vadības virve, pietauvošanas trose, noplūde gar degļa vārsta blīvi, noplūde gar gāzes tvertnes vārsta blīvi, karabīne, gāzes caurules bojājums, pacelšanās gāzes vārsts, apvalks vai balonete, ventilators, spiediena izlīdzināšanas vārsts (gāzes gaisa balonam), vinča (pietauvotam gāzes gaisa balonam).

2.

Pacelšanās gāzes ievērojama noplūde vai zudums (piemēram, porainums, atvērti pacelšanās gāzes vārsti).

3.3.   Mijiedarbība ar aeronavigācijas pakalpojumiem un gaisa satiksmes pārvaldību

1.

Mijiedarbība ar aeronavigācijas pakalpojumiem (piemēram, sniegti nepareizi pakalpojumi, pretrunīgi ziņojumi vai atkāpes no atļaujas), kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt par gaisu vieglāku lidaparātu, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

2.

Gaisa telpas pārkāpšana.

3.4.   Ārkārtas situācijas un citas kritiskas situācijas

1.

Jebkāds atgadījums, kura dēļ veikts ārkārtas palīdzības izsaukums.

2.

Ugunsgrēks, sprādziens, dūmi vai toksiski izgarojumi par gaisu vieglākā lidaparātā (izņemot degļa parasto darbību).

3.

Par gaisu vieglākā lidaparātā atrodošos personu izmešana no groza vai gondolas.

4.

Pilota darba nespēja, kuras dēļ tas nav spējīgs pildīt kādu pienākumu.

5.

Uz zemes esošā personāla netīša pacelšana vai vilkšana, kas izraisījusi personas bojāeju vai traumas.

3.5.   Ārējā vide un meteoroloģiskie apstākļi

1.

Sadursme vai bīstama satuvošanās uz zemes vai gaisā ar gaisa kuģi, zemi vai šķērsli (6), kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt par gaisu vieglāku lidaparātu, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.

2.

Traucējumi, ko par gaisu vieglākam lidaparātam nodara šaujamieroči, pirotehnika, gaisa pūķi, lāzera gaismas, ļoti jaudīgas gaismas lāzeri, bezpilota lidaparāti, lidmodeļi, vai līdzīgi traucējumi.

3.

Negaidīta saskare ar nelabvēlīgiem laika apstākļiem, kas ir apdraudējusi vai varēja apdraudēt par gaisu vieglāku lidaparātu, tajā atrodošās personas vai jebkuru citu personu.


(1)  Komisijas 2012. gada 26. septembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 923/2012, ar ko nosaka vienotus lidojumu noteikumus un ekspluatācijas normas aeronavigācijas pakalpojumiem un procedūrām un ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1035/2011 un Regulas (EK) Nr. 1265/2007, (EK) Nr. 1794/2006, (EK) Nr. 730/2006, (EK) Nr. 1033/2006 un (ES) Nr. 255/2010 (OV L 281, 13.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 6. maija Direktīva 2009/43/EK, ar ko vienkāršo noteikumus un nosacījumus ar aizsardzību saistīto ražojumu sūtījumiem (OV L 146, 10.6.2009., 1. lpp.).

(3)  Šis punkts attiecas tikai uz komercekspluatāciju Regulas (EK) Nr. 216/2008 3. panta i) punkta nozīmē.

(4)  Par šķērsli uzskata arī transportlīdzekli.

(5)  Par šķērsli uzskata arī transportlīdzekli.

(6)  Par šķērsli uzskata arī transportlīdzekli.


Top