Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0238

Padomes Lēmums (ES) 2015/238 ( 2015. gada 10. februāris ) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku par to zvejas kuģu piekļuvi Eiropas Savienības jurisdikcijā esošajiem Majotas ūdeņiem un jūras bioloģiskajiem resursiem, kuri kuģo ar Seišelu karogu

OJ L 40, 16.2.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/238/oj

16.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 40/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2015/238

(2015. gada 10. februāris)

par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku par to zvejas kuģu piekļuvi Eiropas Savienības jurisdikcijā esošajiem Majotas ūdeņiem un jūras bioloģiskajiem resursiem, kuri kuģo ar Seišelu karogu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. pantu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu un 7. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

2012. gada 11. jūlijā Eiropadome pieņēma Lēmumu 2012/419/ES (1), kas stājās spēkā 2014. gada 1. janvārī un ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību. No minētās dienas Majota vairs nav aizjūras zeme vai teritorija un kļūst par tālāko Savienības reģionu Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 349. panta nozīmē.

(2)

Padome ir pilnvarojusi Komisiju Savienības vārdā risināt sarunas par nolīgumu ar Seišelu Republiku attiecībā uz Seišelu karoga zvejas kuģu piekļuvi Savienības ūdeņiem un jūras bioloģiskajiem resursiem Majotas piekrastes ekskluzīvajā ekonomikas zonā.

(3)

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku par to zvejas kuģu piekļuvi Eiropas Savienības jurisdikcijā esošajiem Majotas ūdeņiem un jūras bioloģiskajiem resursiem, kuri kuģo ar Seišelu karogu (“nolīgums”), tika parakstīts saskaņā ar Padomes Lēmumu 2014/331/ES (2), un to piemēro provizoriski no 2014. gada 20. maija.

(4)

Ar nolīgumu ir izveidota Apvienotā komiteja, kas ir atbildīga par tā piemērošanas pārraudzību. Turklāt saskaņā ar nolīgumu Apvienotā komiteja drīkst apstiprināt atsevišķus grozījumus nolīgumā. Lai atvieglotu šādu grozījumu apstiprināšanu, Komisija ar īpašiem nosacījumiem būtu jāpilnvaro tos apstiprināt vienkāršotā procedūrā.

(5)

Lai no dienas, kad Majotai piešķirts tālākā reģiona statuss, Majotas iestādes varētu īstenot kopējās zivsaimniecības politikas (KPZ) noteikumus, ir jāizveido pienācīga administratīvā struktūra, kontroles pasākumi un fiziskā infrastruktūra un jānodrošina atbilstīga spēju veidošana. Tas palīdzēs ievērot prasību par Savienības starptautisko ziņošanas pienākumu izpildi.

(6)

Būtu jānodrošina, lai Majotas zivsaimniecības iestādēm tiktu piešķirti vajadzīgie finanšu līdzekļi, izmantojot Majotai tiešā veidā iemaksātās kuģu īpašnieku maksas. Šāds risinājums ir vēl atbilstīgāks, ņemot vērā ciešo saikni, kas ir izveidojusies starp Seišelu floti un Francijas tālākā reģiona Majotas vietējo kopienu. Zvejas flote ar Seišelu karogu Majotas ūdeņos vairākus gadus darbojās, pamatojoties uz Majotas un kuģu īpašnieku vienošanos, saskaņā ar kuru kuģu īpašnieki licences maksu par zveju Majotas ūdeņos maksāja tiešā veidā Majotai. Lai saglabātu šo zvejas darbību nepārtrauktību un no tās izrietošos ieguvumus Majotai, ir lietderīgi nodrošināt, lai visi maksājumi par atļaujām un nozveju, kas veikti saskaņā ar šo nolīgumu, nestu labumu tieši Majotas vietējai kopienai.

(7)

Nolīgums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināts Nolīgums starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku par to zvejas kuģu piekļuvi Eiropas Savienības jurisdikcijā esošajiem Majotas ūdeņiem un jūras bioloģiskajiem resursiem, kuri kuģo ar Seišelu karogu (3).

2. pants

1.   Francija ir pilnvarota sava tālākā reģiona Majotas vārdā iekasēt maksājumus par atļaujām un nozveju un citas maksas no to kuģu operatoriem, kas kuģo ar Seišelu karogu, par piekļuves tiesību piešķiršanu un jūras bioloģiskajiem resursiem Savienības ūdeņos pie Majotas krastiem saskaņā ar šā nolīguma pielikuma III nodaļas 1. iedaļas 8. un 9. punktu un 2. iedaļu. Minētos ieņēmumus Francija izmanto, lai izveidotu pienācīgu administratīvo struktūru, kontroles pasākumus, fizisko infrastruktūru un nodrošinātu atbilstīgu spēju veidošanu, kas ļautu Majotas administrācijai izpildīt KZP prasības.

2.   Francija iesniedz Komisijai minētā bankas konta rekvizītus.

3.   Katra nolīguma īstenošanas gada beigās Francija nosūta Komisijai sīki izstrādātu ziņojumu par to kuģu veiktajiem maksājumiem, kam atļauts zvejot, un par minēto maksājumu izmantojumu.

3. pants

Padomes priekšsēdētājs Savienības vārdā sniedz nolīguma 19. pantā paredzēto paziņojumu (4).

4. pants

Ievērojot noteikumus un nosacījumus, kas izklāstīti pielikumā, Eiropas Komisija ir pilnvarota Savienības vārdā apstiprināt nolīguma grozījumus Apvienotajā komitejā.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2015. gada 10. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

E. RINKĒVIČS


(1)  Eiropadomes Lēmums 2012/419/ES (2012. gada 11. jūlijs), ar ko groza statusu, kas Majotai piešķirts attiecībā uz Eiropas Savienību (OV L 204, 31.7.2012., 131. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2014/331/ES (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Seišelu Republiku par to zvejas kuģu piekļuvi Eiropas Savienības jurisdikcijā esošajiem Majotas ūdeņiem un jūras bioloģiskajiem resursiem, kuri kuģo ar Seišelu karogu (OV L 167, 6.6.2014., 1. lpp.).

(3)  Nolīgums ir publicēts OV L 167, 6.6.2014., 4. lpp., kopā ar lēmumu par parakstīšanu.

(4)  Nolīguma spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


PIELIKUMS

Pilnvarojuma darbības joma un procedūra Savienības nostājas pieņemšanai Apvienotajā komitejā

1.

Komisija ir pilnvarota risināt sarunas ar Seišelu Republiku un – attiecīgā gadījumā un ja ir ievērots šā pielikuma 3. punkts – vienoties par nolīguma grozījumiem attiecībā uz šādiem jautājumiem:

a)

zvejas iespēju atkārtota izvērtēšana un pielāgošana saskaņā ar nolīguma 9. pantu;

b)

nolīguma un pielikuma tehnisko noteikumu pārskatīšana, tostarp ar VMS saistīto tehnisko noteikumu pārskatīšana saskaņā ar nolīguma pielikuma 6. papildinājuma 10. punktu.

2.

Apvienotajā komitejā, kas izveidota saskaņā ar nolīguma 8. pantu, Komisija:

a)

rīkojas atbilstīgi mērķiem, kurus Savienība tiecas sasniegt KZP jomā;

b)

ievēro Padomes 2012. gada 19. marta secinājumus par Komisijas paziņojumu par kopējās zivsaimniecības politikas ārējo dimensiju;

c)

veicina nostājas, kas atbilst attiecīgajiem noteikumiem, ko pieņēmušas reģionālās zvejniecības pārvaldības organizācijas.

3.

Ja Apvienotās komitejas sanāksmē ir paredzēts pieņemt lēmumu grozīt 1. punktā minēto nolīgumu, veic vajadzīgos pasākumus, lai nostājā, ko paredzēts paust Savienības vārdā, tiktu ņemta vērā Komisijai nodotā jaunākā statistiskā un bioloģiskā informācija un cita būtiska informācija.

Šajā nolūkā un balstoties uz minēto informāciju, Komisijas dienesti pietiekošā laikā pirms attiecīgās Apvienotās komitejas sanāksmes Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām izskatīšanai un apstiprināšanai nosūta sagatavošanas dokumentu, kurā izklāstīta sīkāka informācija par paredzēto Savienības nostāju.

Ja turpmāko sanāksmju laikā, tostarp uz vietas, nav iespējams panākt vienošanos, lai Savienības nostājā iekļautu jaunākos elementus, šo jautājumu nodod Padomei vai tās darba sagatavošanas struktūrām.

Komisija tiek aicināta laikus pieņemt pasākumus, kas ir vajadzīgi kā Apvienotās komitejas lēmuma turpinājums, atbilstīgā gadījumā ietverot attiecīgā lēmuma publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un jebkura tāda priekšlikuma iesniegšanu, kas ir vajadzīgs minētā lēmuma īstenošanai.


Top