Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0029

Komisijas Regula (ES) 2015/29 ( 2014. gada 17. decembris ), ar kuru attiecībā uz 19. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 5, 9.1.2015, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/29/oj

9.1.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 5/11


KOMISIJAS REGULA (ES) 2015/29

(2014. gada 17. decembris),

ar kuru attiecībā uz 19. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome 2013. gada 21. novembrī publicēja grozījumus 19. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Darbinieku pabalsti ar nosaukumu Definētu pabalstu plāni — darbinieku iemaksas. Grozījumu nolūks ir vienkāršot un precizēt ar definētu pabalstu plāniem saistītu darbinieka vai trešās personas iemaksu uzskaiti.

(3)

Apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevējas grupas tehnisko ekspertu grupu apstiprina, ka grozījumi 19. SGS atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā paredzētajiem pieņemšanas tehniskajiem kritērijiem.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā 19. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Darbinieku pabalsti izdara grozījumus, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviens uzņēmums piemēro 1. pantā minētos grozījumus, vēlākais, no dienas, kad sākas tā pirmais finanšu gads, kurš sākas 2015. gada 1. februāris vai vēlāk.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Definētu pabalstu plāni: darbinieku iemaksas  (1)

(Grozījumi 19. SGS)

Grozīts 93. un 94. punkts un pievienots 175. punkts. 92. punkts pievienots vienīgi atsauces labad.

Aktuāra pieņēmumi: algas, pabalsti un medicīniskās izmaksas

92

Dažos definētu pabalstu plānos paredzēts, ka darbiniekiem vai trešām personām ir jāveic iemaksas, lai segtu plāna izmaksas. Darbinieku iemaksas samazina uzņēmuma pabalstu izmaksas. Uzņēmums apsver, vai trešās personas iemaksas samazina uzņēmuma pabalstu izmaksas, vai ir atlīdzības tiesības, kā aprakstīts 116. punktā. Darbinieku vai trešo personu iemaksas ir vai nu noteiktas plāna oficiālajos noteikumos (vai ar prakses radītu pienākumu, kas pārsniedz šos noteikumus), vai ir diskrecionāras. Darbinieku vai trešo personu diskrecionāras iemaksas samazina darba izmaksas brīdī, kad šīs iemaksas tiek veiktas plānā.

93

Darbinieku vai trešo personu iemaksas, kas ir noteiktas plāna oficiālajos noteikumos, vai nu samazina darba izmaksas (ja tās ir saistītas ar darbu), vai ietekmē atkārtotos novērtējumus attiecībā uz definētu neto pabalstu saistībām (aktīviem) (ja tās nav saistītas ar darbu). Piemērs iemaksām, kas nav saistītas ar darbu, ir gadījums, kad (iemaksas ir vajadzīgas, lai samazinātu iztrūkumu, ko rada zaudējumi no plāna aktīviem vai aktuārie zaudējumi). Ja darbinieku vai trešo personu iemaksas ir saistītas ar darbu, šīs iemaksas samazina darba izmaksas šādi:

a)

ja iemaksu summa ir atkarīga no darba stāža gadu skaita, uzņēmums attiecina iemaksas uz nostrādātajiem periodiem, izmantojot tādu pašu attiecināšanas metodi, kā prasīts 70. punktā attiecībā uz bruto pabalstu (t.i., vai nu izmantojot plāna iemaksu formulu, vai pēc lineārās metodes); vai

b)

ja iemaksu summa nav atkarīga no darba stāža gadu skaita, uzņēmums drīkst atzīt šādas iemaksas kā darba izmaksu samazinājumu tajā periodā, kurā tiek veikts attiecīgais darbs. Piemēri iemaksām, kas nav atkarīgas no darba stāža gadu skaita, ir citstarp iemaksas, kuru lielums ir noteikta procentuālā daļa no darbinieka algas, nemainīga summa visā darba laikā vai kuras ir atkarīgas no darbinieka vecuma.

Atbilstošie norādījumi par piemērošanu sniegti A1. punktā.

94

Attiecībā uz darbinieku vai trešo personu iemaksām, kas ir attiecinātas uz nostrādātajiem periodiem atbilstīgi 93. punkta a) apakšpunktam, no izmaiņām iemaksās izriet:

a)

kārtējās un iepriekšējās darba izmaksas (ja šīs izmaiņas nav noteiktas plāna oficiālajos noteikumos vai ar prakses radītu pienākumu); vai

b)

aktuārie guvumi un zaudējumi (ja šīs izmaiņas ir noteiktas plāna oficiālajos noteikumos vai ar prakses radītu pienākumu).

PĀREJAS PERIODS UN SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

175

Definētu pabalstu plāni: darbinieku iemaksas (Grozījumi 19. SGS), izdoti 2013. gada novembrī, veikti grozījumi 93. un 94. punktā. Uzņēmums šos grozījumus piemēro pārskata periodiem, kas sākas 2014. gada 1. jūlijā vai pēc šā datuma, retrospektīvi saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas. Tos drīkst piemērot arī no agrāka datuma. Ja uzņēmums piemēro minētos grozījumus agrākam periodam, šis fakts ir jāatklāj.

Grozījumi 19. SGS Darbinieka pabalsti pielikumos

Pievienots A pielikums.

A pielikums

Piemērošanas norādījumi

Šis pielikums ir SFPS neatņemama daļa. Tajā raksturota 92. un 93. punkta piemērošana, un tam ir tāds pats spēks kā citām šī SFPS daļām.

A1

Grāmatvedības prasības attiecībā uz darbinieku vai trešo personu iemaksām ir parādītas turpmāk redzamajā diagrammā.

Image


(1)  “Pavairošana atļauta Eiropas ekonomikas zonā. Visas esošās tiesības saglabātas ārpus EEZ, izņemot tiesības pavairot personīgai lietošanai vai cita godīga darījuma nolūkā. Papildu informāciju var saņemt no IASB šādā tīmekļa vietnē: www.iasb.org”


Top