EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1396

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1396/2014 ( 2014. gada 20. oktobris ), ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā

OJ L 370, 30.12.2014, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1396/oj

30.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 370/40


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1396/2014

(2014. gada 20. oktobris),

ar kuru izveido izmetumu plānu zvejniecībām, kas darbojas Baltijas jūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir pakāpeniski izskaust izmetumus visās Savienības zvejniecībās, ieviešot izkraušanas pienākumu tādu sugu nozvejām, uz kurām attiecas nozvejas limiti.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu Komisija ir pilnvarota pieņemt izmetumu plānus uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, un šim nolūkam izmantot deleģētu tiesību aktu, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, kurus izstrādājušas dalībvalstis, kas apspriedušās ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm.

(3)

Dānija, Vācija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Somija un Zviedrija ir tiešā veidā ieinteresētas Baltijas jūras zvejniecību pārvaldībā. Minētās dalībvalstis pēc apspriešanās ar Baltijas jūras konsultatīvo padomi ir iesniegušas Komisijai kopīgu ieteikumu (2). Attiecīgās zinātniskās struktūras ir devušas zinātnisku ieguldījumu. Pasākumi, kas iekļauti kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu, un tāpēc atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1380/2013 18. panta 3. punktam tie būtu jāiekļauj šajā regulā.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta a) apakšpunktu izkraušanas pienākums Baltijas jūrā no 2015. gada 1. janvāra būtu jāpiemēro tādu mazo pelaģisko sugu nozvejai, uz kurām attiecas nozvejas limiti, respektīvi, reņģes un brētliņas zvejniecībās, un rūpnieciskajās zvejniecībās. Ne vēlāk kā no minētās dienas tas būtu jāpiemēro arī šādai nozvejai laša zvejniecībās. Baltijas jūrā ir zvejniecības, kurās par galveno sugu tiek uzskatīta menca. Jūras zeltplekste ir suga, uz kuru attiecas nozvejas limiti, un to gūst galvenokārt kā piezveju dažās mencas zvejniecībās. Tātad saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta b) apakšpunktu izkraušanas pienākums attiecībā uz mencu būtu jāpiemēro vēlākais no 2015. gada 1. janvāra un attiecībā uz jūras zeltpleksti vēlākais no 2017. gada 1. janvāra. Tāpēc saskaņā ar kopīgo ieteikumu šim izmetumu plānam attiecīgi no 2015. gada 1. janvāra vai no 2017. gada 1. janvāra būtu jāaptver visas reņģes, brētliņas, laša, mencas un jūras zeltplekstes nozvejas, kas gūtas zvejniecībās Baltijas jūrā.

(5)

Kopīgais ieteikums no izkraušanas pienākuma atbrīvo mencu un lasi, kas nozvejots ar zivju krātiņveida lamatām, zivju groziem, kūriem un murdiem. Šā atbrīvojuma pamatā ir zinātniski pierādījumi par augstu izdzīvošanas spēju, kurus iesniedzis Baltijas jūras zvejniecības forums (BALTFISH) un recenzējusi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK). ZZTEK atzīmēja, ka BALTFISH kopīgajā ieteikumā (3) ir atrodama lielākā daļa informācijas, kas vajadzīga, lai pamatotu šāda tipa atbrīvojumus. ZZTEK secināja: tā kā attiecīgie zvejas rīki darbojas, iesprostojot zivis statiskās ietaisēs, nevis, piemēram, zivīm iepinoties vai uzķeroties uz āķa, šķiet saprātīgi pieņemt, ka šo rīku izraisītā zivju mirstība būs zema, parasti mazāka nekā 10 %. Tomēr ZZTEK ieteica turpināt darbu, lai pārliecinātos, vai pieņēmums par zemāku mirstību ir pamatots, kā arī turpināt pētīt manipulācijas praksi un dominējošos vides apstākļus. Tāpēc attiecīgais atbrīvojums būtu jāiekļauj šajā regulā.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 10. punktā noteikts: lai nodrošinātu jūras organismu mazuļu aizsardzību, var noteikt minimālo saglabāšanas references izmēru. Patlaban attiecībā uz mencu piemēro minimālo izmēru 38 cm, kā paredzēts Padomes Regulā (EK) Nr. 2187/2005 (4). ZZTEK recenzētie zinātniskie pierādījumi ir labvēlīgi tam, lai attiecībā uz mencu noteiktu minimālo saglabāšanas references izmēru 35 cm. Konkrēti ZZTEK secināja, ka bioloģiskā ziņā varētu būt pamats samazināt pašreizējo minimālo izmēru (38 cm), lai samazinātu pašreizējos izmetumu apjomus. Turklāt ZZTEK secināja, ka saskaņā ar izkraušanas pienākumu, ja mencas minimālais saglabāšanas references izmērs būs 35 cm, samazināsies tādas nozvejas apjoms, ko nedrīkst pārdot lietošanai pārtikā, un ka nav ar pirmo nārstu saistītu argumentu, kas būtu labvēlīgi 38 cm liela minimālā saglabāšanas references izmēra noteikšanai mencai Baltijas jūrā. Tāpēc būtu jānosaka 35 cm liels minimālais saglabāšanas references izmērs mencai Baltijas jūrā.

(7)

Lai iekļautos Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā noteiktajā grafikā, šī regula būtu jāpiemēro no 2015. gada 1. janvāra. Saskaņā ar minētās regulas 15. panta 6. punktu šīs regulas piemērošanas laikposms nedrīkstētu pārsniegt trīs gadus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula precizē, kā pildāms Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzētais izkraušanas pienākums Baltijas jūrā, kas definēta minētās regulas 4. panta 2. punkta b) apakšpunktā:

a)

no 2015. gada 1. janvāra attiecībā uz reņģes, brētliņas, laša un mencas zvejniecībām;

b)

no 2017. gada 1. janvāra attiecībā uz jūras zeltpleksti visās zvejniecībās.

2. pants

Izdzīvotības atbrīvojums

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, izkraušanas pienākums neattiecas uz mencu un lasi, kas nozvejots ar zivju krātiņveida lamatām, zivju groziem, kūriem un murdiem. Visas šādas mencas un lašus drīkst izlaist atpakaļ jūrā.

3. pants

Minimālais saglabāšanas references izmērs

Minimālais saglabāšanas references izmērs mencai Baltijas jūrā ir 35 cm.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Augsta līmeņa grupas BALTFISH kopīgais ieteikums par Baltijas jūrai paredzēta izmetumu plāna struktūru, nosūtīts 2014. gada 27. maijā.

(3)  http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/2014-07_STECF+PLEN+14-02_Final+Report_JRCxxx.pdf

(4)  OV L 349, 31.12.2005., 1. lpp.


Top