EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0880

2014/880/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 26. novembris ) par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 8784) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 356, 12.12.2014, p. 489–519 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2019; Atcelts ar 32019R0777

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/880/oj

12.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 356/489


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 26. novembris)

par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām un par Īstenošanas lēmuma 2011/633/ES atcelšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 8784)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/880/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Direktīvu 2008/57/EK par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Kopienā (1) un jo īpaši tās 35. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz Direktīvas 2008/57/EK 35. pantu, Komisija pieņēma Īstenošanas lēmumu 2011/633/ES (2).

(2)

Pamatojoties uz Eiropas Dzelzceļa aģentūras (“Aģentūra”) ieteikumu, vajadzīgas papildu kopīgās specifikācijas, lai dati par reģistriem būtu viegli pieejami. Šiem reģistriem jābūt pieejamiem konsultatīviem nolūkiem, izmantojot datorizētu kopīgu lietotāja saskarni, ko izveido un pārvalda Aģentūra. Dalībvalstīm ar Aģentūras palīdzību būtu jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka šie reģistri ir darbspējīgi, satur visus datus un ir savienoti.

(3)

Tādēļ Īstenošanas lēmums 2011/633/ES būtu jāatceļ.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst atzinumam, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/57/EK 29. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgās specifikācijas, kas minētas Direktīvas 2008/57/EK 35. pantā, ir noteiktas šā lēmuma pielikumā.

2.   Dalībvalstu infrastruktūras reģistri ir pieejami konsultatīviem nolūkiem, izmantojot kopīgu lietotāja saskarni, ko izveido un pārvalda Aģentūra.

3.   Kopīgā lietotāja saskarne, kas minēta 2. punktā, ir tīmekļa lietojumprogramma, kas atvieglo piekļuvi datiem, kuri ietverti infrastruktūras reģistros. Tā sāk darboties ne vēlāk kā 15 dienas pēc 8. pantā norādītās piemērošanas dienas.

2. pants

1.   Katra dalībvalsts nodrošina sava infrastruktūras reģistra datorizāciju un atbilstību kopīgo specifikāciju prasībām, kas minētas 1. pantā, ne vēlāk kā astoņus mēnešus pēc piemērošanas dienas.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka to infrastruktūras reģistri ir savstarpēji savienoti un pievienoti kopīgai lietotāja saskarnei vēlākais astoņus mēnešus pēc tam, kad šī saskarne sāk darboties.

3. pants

Aģentūra publicē infrastruktūras reģistra kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmatu ne vēlāk kā 15 dienas pēc piemērošanas dienas un aktualizē to. Šajā piemērošanas rokasgrāmatā vajadzības gadījumā par katru parametru iekļauj atsauci uz attiecīgajiem noteikumiem savstarpējas izmantojamības tehniskajās specifikācijās (SITS).

4. pants

Ja tas vajadzīgs atbilstoši SITS attīstības gaitai vai infrastruktūras reģistru īstenošanai, Aģentūra iesaka kopīgo specifikāciju atjauninājumus.

5. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina nepieciešamo datu vākšanu un iekļaušanu savos infrastruktūras reģistros saskaņā ar 2.–6. punktu. Tās nodrošina šo datu drošumu un aktualizāciju.

2.   Datus par infrastruktūrām saistībā ar kravas pārvadājumu koridoriem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 913/2010 (3) pielikumā (2013. gada 1. janvārī spēkā esošajā redakcijā), vāc un iekļauj infrastruktūras reģistrā ne vēlāk kā 9 mēnešus pēc piemērošanas dienas.

3.   Datus par infrastruktūrām, kas nodotas ekspluatācijā pēc Direktīvas 2008/57/EK stāšanās spēkā un vēlākais līdz šā lēmuma piemērošanas dienai, izņemot 2. punktā minētos datus, vāc un iekļauj valsts infrastruktūras reģistrā ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc minētās dienas.

4.   Datus par infrastruktūrām, kas nodotas ekspluatācijā pirms Direktīvas 2008/57/EK stāšanās spēkā, izņemot 2. punktā minētos datus, vāc un iekļauj infrastruktūras reģistrā saskaņā ar valsts īstenošanas plānu, kas minēts 6. panta 1. punktā, vēlākais līdz 2017. gada 16. martam.

5.   Datus par privātiem rezerves ceļiem, kas nodoti ekspluatācijā pirms Direktīvas 2008/57/EK stāšanās spēkā, vāc un iekļauj infrastruktūras reģistrā saskaņā ar valsts īstenošanas plānu, kas minēts 6. panta 1. punktā, vēlākais līdz 2019. gada 16. martam.

6.   Datus par tīklu, uz ko neattiecas SITS, vāc un iekļauj infrastruktūras reģistrā saskaņā ar valsts īstenošanas plānu, kas minēts 6. panta 1. punktā, vēlākais līdz 2019. gada 16. martam.

7.   Datus par infrastruktūrām, kas nodotas ekspluatācijā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā, iekļauj infrastruktūras reģistrā, tiklīdz šīs infrastruktūras ir nodotas ekspluatācijā un tiklīdz sāk darboties kopīgā lietotāja saskarne.

6. pants

1.   Katra dalībvalsts sagatavo valsts plāna projektu un laika grafiku, lai īstenotu 5. pantā minētās saistības. Tā paziņo par kavējumiem vai grūtībām izpildīt 5. panta noteikumus, un Komisija vajadzības gadījumā piešķir paredzētā termiņa pagarinājumu. Valsts īstenošanas plānu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc piemērošanas dienas.

2.   Katra dalībvalsts izvirza vienu iestādi, kas atbild par sava infrastruktūras reģistra izveidi un uzturēšanu, un paziņo par to Komisijai ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc piemērošanas dienas.

Šīs iestādes trīs mēnešus pēc to paziņojumu sniegšanas dienas un turpmāk katru ceturto mēnesi nosūta Aģentūrai progresa ziņojumu par infrastruktūras reģistra ieviešanu.

3.   Aģentūra koordinē, uzrauga un atbalsta infrastruktūras reģistru ieviešanu. Tā izveido grupu, kurā ietilpst to struktūru pārstāvji, kas atbild par infrastruktūras reģistru izveidi un uzturēšanu, un koordinē tās darbu. Aģentūra regulāri informē Komisiju par šā lēmuma īstenošanas gaitu.

7. pants

Īstenošanas lēmumu 2011/633/ES atceļ no piemērošanas dienas, kas norādīta 8. pantā.

8. pants

Šo lēmumu piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

9. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai.

Briselē, 2014. gada 26. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietniece

Violeta BULC


(1)  OV L 191, 18.7.2008., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2011. gada 15. septembra Īstenošanas lēmums 2011/633/ES par dzelzceļa infrastruktūras reģistra kopīgajām specifikācijām (OV L 256, 1.10.2011., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 22. septembra Regula (ES) Nr. 913/2010 par Eiropas dzelzceļa tīklu konkurētspējīgiem kravas pārvadājumiem (OV L 276, 20.10.2010., 22. lpp.).


PIELIKUMS

1.   IEVADS

1.1.   Tehniskā joma

1.1.1.   Šī specifikācija attiecas uz datiem par šādām Savienības dzelzceļa sistēmas apakšsistēmām:

a)

infrastruktūras strukturālā apakšsistēma;

b)

energoapgādes strukturālā apakšsistēma; un

c)

vilcienu vadības un signalizācijas apakšsistēma.

1.1.2.   Šīs apakšsistēmas ir iekļautas Direktīvas 2008/57/EK II pielikuma 1. punkta apakšsistēmu sarakstā.

1.2.   Ģeogrāfiskā joma

Šīs specifikācijas ģeogrāfiskā joma ir Eiropas Savienības dzelzceļa sistēma, kā noteikts Direktīvā 2008/57/EK. Tajā nav ietverti Direktīvas 2008/57/EK 1. panta 3. punktā minētie gadījumi.

2.   MĒRĶIS

2.1.   Vispārīgi

Infrastruktūras reģistra (RINF), kas minēts Direktīvas 2008/57/EK 35. pantā, galvenais nolūks ir nodrošināt pārredzamību tīkla raksturlielumu jomā. RINF sniegto informāciju izmanto plānošanas nolūkā, projektējot jaunus vilcienus, lai palīdzētu novērtēt vilcienu savietojamību ar ceļiem pirms ekspluatācijas sākšanas un lai izmantotu to kā atsauces datubāzi. Tādējādi RINF atvieglo turpmāk izklāstītos procesus.

2.2.   Ritošā sastāva apakšsistēmu projektēšana

RINF parametrus izmanto, lai noteiktu infrastruktūras raksturlielumus ritošā sastāva paredzētajam lietošanas veidam.

2.3.   Stacionāro iekārtu tehniskās savietojamības nodrošināšana

2.3.1.   Paziņotā struktūra pārbauda apakšsistēmu atbilstību SITS. Pārbaudi saskarnēm attiecībā uz tehnisko savietojamību ar tīklu, kurā ir iekļauta apakšsistēma, var nodrošināt vēršoties pie RINF.

2.3.2.   Katras dalībvalsts izraudzītā struktūra pārbauda apakšsistēmu atbilstību, kad piemēro valstu noteikumus un ar RINF šādus gadījumus var salīdzināt, lai pārbaudītu saskarņu tehnisko savietojamību.

2.4.   Eiropas Savienības dzelzceļa tīkla savstarpējās izmantojamības uzraudzības gaita

Savstarpējās izmantojamības virzības gaitas pārredzamību nodrošina, lai veiktu Eiropas Savienības savstarpēji izmantojama tīkla pilnveidošanas regulāru uzraudzību.

2.5.   Maršruta savietojamības noteikšana ierosinātajiem vilcienu pārvadājumiem

2.5.1.   Saderību ar ierosināto vilcienu pārvadājumu maršrutu pārbauda, pirms dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums iegūst piekļuves tiesības tīklam no infrastruktūras pārvaldītāja. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jābūt pārliecinātam, ka izmantošanai paredzētais maršruts spēj nodrošināt attiecīgā vilciena kustību.

2.5.2.   Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izvēlas ritekļus, ņemot vērā jebkurus ierobežojumus, kas attiecas uz izmantošanai paredzētā vilciena ekspluatācijas atļaujas izsniegšanu un iespējamo maršrutu:

a)

visiem ritekļiem vilcienā jāatbilst prasībām, kas noteiktas maršrutos, pa kuriem vilciens brauks; un

b)

vilcienam kā ritekļu kopai ir jāatbilst attiecīgā maršruta tehniskajiem ierobežojumiem.

3.   KOPĪGĀS IEZĪMES

Šajā pielikumā norādītās iezīmes ir kopīgas visiem dalībvalstu infrastruktūras reģistriem.

3.1.   Definīcijas

Šajā specifikācijā:

a)

“līnijas posms” (LP) ir līnijas daļa starp blakusesošiem ekspluatācijas punktiem, un tas var sastāvēt no vairākiem sliežu ceļiem;

b)

“ekspluatācijas punkts” (EP) ir jebkura vieta vilcienu pārvadājumu darbībām, kur var sākties vai beigties pārvadājumi ar vilcienu vai mainīties maršruts un kur veic pasažieru vai kravas pārvadājumus; “ekspluatācijas punkts” ir arī jebkura vieta uz robežām starp dalībvalstīm vai infrastruktūras pārvaldītājiem;

c)

“sliežu ceļš” ir jebkurš sliežu ceļš, ko izmanto vilcienu pārvadājumu kustībai; garāmbraukšanas atzari un satikšanās atzari parastās līnijās vai sliežu ceļu savienojumos, kas vajadzīgi tikai vilciena ekspluatācijai, nav publicēti;

d)

“pievedceļš” ir jebkurš sliežu ceļš ekspluatācijas punktā, ko neizmanto vilciena ekspluatācijas maršrutā.

3.2.   Dzelzceļa tīkla struktūra RINF vajadzībām

3.2.1.   RINF vajadzībām katra dalībvalsts iedala savu dzelzceļa tīklu līnijas posmos un ekspluatācijas punktos.

3.2.2.   Par “līnijas posmu” publicējamās vienības attiecībā uz infrastruktūras, energoapgādes un vilcienu vadības un signalizācijas apakšsistēmām piesaista infrastruktūras elementam “sliežu ceļš”.

3.2.3.   Par “ekspluatācijas punktu” publicējamās vienības attiecībā uz infrastruktūras apakšsistēmu piesaista infrastruktūras elementiem “sliežu ceļš” un “pievedceļš”.

3.3.    RINF reģistra vienības

3.3.1.   Reģistra vienības un to formātu publicē saskaņā ar tabulu.

3.3.2.   RINF piemērošanas rokasgrāmatā, kas norādīta 3. pantā, definē īpašo formātu un to datu pārvaldības procesu, kas iekļauti tabulā, uzrādot kā:

a)

vienu vai saliktu izvēli no iepriekš izveidota saraksta;

b)

rakstzīmju virkni vai iepriekš izveidotu rakstzīmju virkni; vai

c)

numuru, kas norādīts kvadrātiekavās.

3.3.3.   Visi RINF parametri ir obligāti, ja vien tabulā nav norādīts citādi. Visa informācija saistībā ar parametriem ir norādīta tabulā.

Tabula

Infrastruktūras reģistra vienības

Numurs

Nosaukums

Datu sniegšana

Definīcija

Papildu informācija

1.

DALĪBVALSTS

 

1.1.

LĪNIJAS POSMS

 

1.1.0.0.0.

Vispārīga informācija

 

1.1.0.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[NNNN]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību.

 

1.1.0.0.0.2.

Valsts līnijas identifikators

Rakstzīmju virkne

Unikāls līnijas identifikators vai unikāls līnijas numurs dalībvalstī.

 

1.1.0.0.0.3.

Ekspluatācijas punkts līnijas posma sākumā

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne

Unikāls EP identifikators līnijas posma sākumā (kilometri palielinās no EP sākuma līdz EP beigām).

 

1.1.0.0.0.4.

Ekspluatācijas punkts līnijas posma beigās

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne

Unikāls EP identifikators līnijas posma beigās (kilometri palielinās no EP sākuma līdz EP beigām).

 

1.1.0.0.0.5.

Līnijas posma garums

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne

Attālums starp ekspluatācijas punktiem līnijas posma sākumā un beigās.

 

1.1.0.0.0.6.

Līnijas posma veids

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

regulārs LP/savienojums

Līnijas posma veids, kas izsaka sniegto datu apmēru un kas ir atkarīgs no tā, vai tas savieno EP, kas radīti, sadalot lielu mezglu vairākos EP, vai nē.

 

1.1.1.

SLIEŽU CEĻŠ

 

1.1.1.0.0.

Vispārīga informācija

 

1.1.1.0.0.1.

Sliežu ceļa identifikators

Rakstzīmju virkne

Unikāls sliežu ceļa identifikators vai unikāls sliežu ceļa numurs līnijas posmā.

 

1.1.1.0.0.2.

Parastais kustības virziens

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

N/O/B

Parastais kustības virziens ir:

tāds pats kā virziens, kas definēts LP sākumā un beigās;

pretējs virzienam, kas definēts LP sākumā un beigās;

abi virzieni.

N— tāds pats virziens, kā LP

O— LP virzienam pretējs virziens

B— abos virzienos N un O

1.1.1.1.

Infrastruktūras apakšsistēma

Šīs grupas parametri nav obligāti, ja 1.1.0.0.0.6. punktā izraudzīts “savienojums”.

1.1.1.1.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

1.1.1.1.1.1.

Sliežu ceļa EK verifikācijas deklarācija (INF)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (2) (INF)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.2.

Darbības parametri

 

1.1.1.1.2.1.

Sliežu ceļa TEN klasifikācija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

daļa no TEN-T visaptverošā tīkla/daļa no TEN-T galvenā kravu pārvadājumu tīkla/daļa no TEN-T galvenā pasažieru pārvadājumu tīkla/ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, kam pieskaitāma līnija.

 

1.1.1.1.2.2.

Līnijas kategorija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Līnijas klasifikācija saskaņā ar INF SITS.

Norādīt, vai sliežu ceļš ir ietverts SITS tehniskās darbības jomā: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.2.3.

Daļa no dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora (RFC)

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

Reinas-Alpu RFC (RFC 1)/Ziemeļjūras-Vidusjūras RFC (RFC 2)/Skandināvijas-Vidusjūras RFC (RFC 3)/Atlantijas RFC (RFC 4)/Baltijas-Adrijas RFC (RFC 5)/Vidusjūras RFC (RFC 6)/Austrumu-Vidusjūras austrumu RFC (RFC 7)/Ziemeļjūras-Baltijas RFC (RFC 8)/Čehijas-Slovākijas RFC (RFC 9)

Norāde, vai līnija ir izraudzīta kā dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors.

Norādīt, vai sliežu ceļš ir izraudzīts kā RFC: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.2.4.

Nestspēja

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Līnijas kategorijas kombinācija ar ātrumu sliežu ceļa vājākajā punktā.

 

1.1.1.1.2.5.

Atļautais maksimālais ātrums

[NNN]

Nominālais maksimālais ekspluatācijas ātrums uz līnijas, kas izriet no INF, ENE un CCS apakšsistēmas raksturlielumiem, izteikts km/h.

 

1.1.1.1.2.6.

Temperatūras diapazons

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

 

T1 (– 25 līdz + 40)

 

T2 (– 40 līdz + 35)

 

T3 (– 25 līdz + 45)

 

Tx (– 40 līdz + 50)

Temperatūras diapazons neierobežotai piekļuvei līnijai saskaņā ar Eiropas standartu.

 

1.1.1.1.2.7.

Maksimālais augstums virs j.l.

[+/-][NNNN]

Līnijas posma augstākais punkts virs jūras līmeņa, salīdzinot ar Amsterdamas standarta līmeni (NAP).

 

1.1.1.1.2.8.

Bargu klimatisko apstākļu esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Klimatiskie apstākļi uz līnijas ir bargi vai normāli saskaņā ar Eiropas standartu.

 

1.1.1.1.3.

Līnijas plānojums

 

1.1.1.1.3.1.

Savstarpēji izmantojamais gabarīts

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nav

Sliedes GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā.

 

1.1.1.1.3.2.

Vairākās valstīs izmantotie gabarīti

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

G2/GB1/GB2/nav

Daudzpusējais gabarīts vai starptautiskais gabarīts, izņemot GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā.

Obligāti, ja 1.1.1.1.3.1. punktā izvēlētā atbilde ir “nav”.

1.1.1.1.3.3.

Valstīs izmantojamie gabarīti

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Iekšzemē izmantojamie gabarīti kā definēts Eiropas standartā, vai cits vietējais gabarīts.

Obligāti, ja 1.1.1.1.3.2. punktā izvēlētā atbilde ir “nav”.

1.1.1.1.3.4.

Standarta kombinētais transporta profila numurs maināmām virsbūvēm

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Kods kombinētam transportam ar maināmu virsbūvi, kā definēts UIC kodeksā.

Norādīt, vai sliežu ceļš pieskaitāms kombinēta transporta ceļam: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.3.5.

Standarta kombinētais transporta profila numurs puspiekabēm

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Kods kombinētam transportam ar puspiekabēm, kā definēts UIC kodeksā.

Norādīt, vai sliežu ceļš pieskaitāms kombinēta transporta ceļam: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.3.6.

Garenprofils

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[± NN.N] ([NNN.NNN]

atkārtot, cik reizes nepieciešams

Garenprofila vērtību secība un vietas, kurās garenprofils mainās.

 

1.1.1.1.3.7.

Minimālais horizontālās līknes rādiuss

[NNNNN]

Sliežu ceļa mazākās horizontālās līknes rādiuss metros.

 

1.1.1.1.4.

Sliežu ceļa parametri

 

1.1.1.1.4.1.

Nominālais sliežu ceļa platums

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/cits

Viena vērtība, kas izteikta milimetros, apzīmējot sliežu ceļa platumu.

 

1.1.1.1.4.2.

Ārējās sliedes pacēluma deficīts

[+/-] [NNN]

Maksimālais ārējās sliedes pacēluma deficīts, kas izteikts milimetros un definēts kā faktiskā ārējās sliedes pacēluma un augstākā līnijas projektētā līdzsvara pacēluma starpība.

 

1.1.1.1.4.3.

Sliežu ieslīpums

[NN]

Leņķis, kas definē sliedes galviņas ieslīpumu, attiecībā pret rites virsmu.

 

1.1.1.1.4.4.

Balasta esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāda, vai sliežu ceļa konstrukcija ir ar balastā iegultiem gulšņiem vai nav.

Obligāti, ja atļautais ātrums uz sliežu ceļa (parametrs 1.1.1.1.2.5.) ir lielāks par 200 km/h vai vienāds ar 200 km/h.

1.1.1.1.5.

Pārmijas un krustojumi

 

1.1.1.1.5.1.

Pārmiju un krustojumu ekspluatācijas vērtību atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Pārmijām un krustojumiem uztur tādas ekspluatācijas robežvērtības, kas norādītas SITS.

 

1.1.1.1.5.2.

Minimālais riteņa diametrs stacionāriem dubultkrusteņiem

[NNN]

Maksimālais stacionāro dubultkrusteņu nevadāmais garums bez aizsargsliedes ir atkarīgs no riteņu minimālā ekspluatācijas diametra, kas norādīts milimetros.

 

1.1.1.1.6.

Sliežu ceļa izturība pret slodzēm

 

1.1.1.1.6.1.

Vilciena maksimālais palēninājums

[N.N]

Sliežu ceļa izturības robežvērtību pret garenvirziena slodzēm norāda vilciena maksimālā palēninājuma veidā, un to izsaka metros uz sekundi kvadrātā.

Norādīt, vai sliežu ceļš ir ietverts SITS ģeogrāfiskās darbības jomā: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.6.2.

Induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu lietošana

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atļauta/atļauta ar nosacījumiem/atļauta tikai avārijas bremzēšanai/atļauta ar nosacījumiem tikai avārijas bremzēšanai/nav atļauta

Norāde uz ierobežojumiem induktīvo (virpuļstrāvas) bremžu lietošanai.

 

1.1.1.1.6.3.

Magnētisko bremžu lietošana

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atļauta/

atļauta ar nosacījumiem/

atļauta ar nosacījumiem tikai avārijas bremzēšanai/

atļauta tikai avārijas bremzēšanai/

nav atļauta

Norāde uz ierobežojumiem magnētisko bremžu lietošanai.

 

1.1.1.1.7.

Darba drošība, veselības un vides aizsardzība

 

1.1.1.1.7.1.

Uzmalu iekārtu lubrikācijas izmantošanas aizliegums

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai borta ierīces izmantošana uzmalu lubrikācijai ir aizliegta.

 

1.1.1.1.7.2.

Pārbrauktuvju esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai līnijas posmā ir pārbrauktuves.

 

1.1.1.1.7.3.

Uz pārbrauktuves atļautais paātrinājums

[N.N]

Vilciena paātrinājuma ierobežojums, apstājoties pārbrauktuves tuvumā, izteikts metros uz sekundi kvadrātā.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.1.7.2. ir izraudzīts “jā”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.8.

Tunelis

 

1.1.1.1.8.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[NNNN]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un uzturēšanu.

 

1.1.1.1.8.2.

Tuneļa identifikators

Rakstzīmju virkne

Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls numurs dalībvalstī.

 

1.1.1.1.8.3.

Tuneļa sākums

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[platums (NN.NNNN) + garums(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Ģeogrāfiskās koordinātes līnijas decimālagrādos un kilometros tuneļa sākumā.

 

1.1.1.1.8.4.

Tuneļa gals

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[platums (NN.NNNN) + garums(± NN.NNNN) + km(NNN.NNN)]

Ģeogrāfiskās koordinātes līnijas decimālagrādos un kilometros tuneļa beigās.

 

1.1.1.1.8.5.

Tuneļa EK verifikācijas deklarācija (SRT)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.8.6.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (2) (SRT)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.8.7.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa garums metros no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa.

Obligāti, ja tuneļa garums ir 100 m vai vairāk.

1.1.1.1.8.8.

Šķērsgriezuma laukums

[NNN]

Mazākais tuneļa šķērsgriezuma laukums kvadrātmetros.

 

1.1.1.1.8.9.

Operatīvās rīcības plāna esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir operatīvās rīcības plāns.

 

1.1.1.1.8.10.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

A/B/nav

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību.

Norādīt, vai tunelis ir īsāks par 1 km: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.1.8.11.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

Rakstzīmju virkne

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību.

Obligāti, ja attiecībā uz parametru 1.1.1.1.8.10. ir izraudzīts “nav”.

Norādīt, vai spēkā ir attiecīgie valsts noteikumi: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.

Energoapgādes apakšsistēma

Šīs grupas parametri nav obligāti, ja 1.1.0.0.0.6. punktā izraudzīts “savienojums”.

1.1.1.2.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

1.1.1.2.1.1.

EK sliežu ceļa verifikācijas deklarācija (ENE)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (2) (ENE)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.2.

Kontakttīkla sistēma

 

1.1.1.2.2.1.1.

Līnijas kontakttīkla sistēmas tips

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

Līnijas gaisvadu kontakttīkls (OCL)

Trešā sliede

Ceturtā sliede

Neelektrificēts

Norāde uz līnijas kontakttīkla sistēmas tipu.

 

1.1.1.2.2.1.2.

Energoapgādes sistēma (spriegums un frekvence)

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

 

maiņstrāva 25 kV -50 Hz/

 

maiņstrāva 15 kV -16,7 Hz/

 

līdzstrāva 3 kV/

 

līdzstrāva 1,5 kV/

 

līdzstrāva (īpašais FR gadījums)/

 

līdzstrāva 750 V/

 

līdzstrāva 650 V/

 

līdzstrāva 600 V/

 

cits

Norāde uz vilces energoapgādes sistēmu (nominālais spriegums un frekvence)

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “neelektrificēts”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.2.2.

Maksimālais vilciena strāvas stiprums

[NNNN]

Norāde uz maksimālo pieļaujamo vilciena strāvas stiprumu (ampēros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “neelektrificēts”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.2.3.

Maksimālais strāvas stiprums stāvēšanas laikā uz katru pantogrāfu

[NNN]

Norāde uz maksimālo pieļaujamo vilciena strāvas stiprumu stāvēšanas laikā līdzstrāvas sistēmām (ampēros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)” un ja izraudzītā energoapgādes sistēma parametrā 1.1.1.2.2.1.2. ir līdzstrāvas sistēma: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.2.4.

Reģeneratīvo bremžu izmantošanas atļauja

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai reģeneratīvā bremzēšana ir atļauta vai nē.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “neelektrificēts”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.2.5.

Maksimālais kontakttīkla augstums

[N.NN]

Norāde uz maksimālo kontakttīkla augstumu (metros)

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.2.6.

Minimālais kontakttīkla augstums

[N.NN]

Norāde uz minimālo kontakttīkla augstumu (metros)

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.3.

Pantogrāfs

 

1.1.1.2.3.1.

Apstiprinātas, SITS atbilstošas pantogrāfa galvas

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

 

1 950 mm (1. tips)/

 

1 600 mm (EP)/

 

2 000 mm–2 260 mm/

 

nav

Norāde uz SITS atbilstošām pantogrāfa galvām, ko atļauts izmantot.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.3.2.

Citas apstiprinātas pantogrāfa galvas

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Norāde uz pantogrāfa galvām, ko atļauts izmantot.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.3.3.

Prasības par paceltu pantogrāfu skaitu un attālumu starp tiem, braucot ar konkrētu ātrumu

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[N] [NNN] [NNN]

Norāde uz maksimālo atļauto paceltu pantogrāfu skaitu vienam vilcienam un minimālā attāluma centra līniju līdz blakus esošo pantogrāfa galvu centra līnijai (metros), braucot ar konkrētu ātrumu.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.3.4.

Atļautais kontaktplākšņu materiāls

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Norāde, kādus kontaktplākšņu materiālus atļauts izmantot.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.4.

Gaisvadu kontakttīkla atdalīšanas sekcijas

 

1.1.1.2.4.1.1.

Fāžu atdalīšana

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde uz fāžu atdalīšanas iespēju un nepieciešamo informāciju.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.4.1.2.

Informācija par fāžu atdalīšanu

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

garums [NNN] + pārtraucēja atslēgšana [jā/nē] + zemākais pantogrāfs [jā/nē]

Norāde uz vajadzīgo atsevišķo informāciju par fāžu atdalīšanu.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.4.1.1. ir izraudzīts “jā”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.4.2.1.

Sistēmu atdalīšana

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde uz sistēmu atdalīšanas iespēju.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “gaisvadu kontakttīkls (OCL)”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.4.2.2.

Informācija par sistēmu atdalīšanu

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

garums [NNN] + pārtraucēja atslēgšana [jā/nē] + zemākais pantogrāfs [jā/nē] + energoapgādes sistēmas maiņa [jā/nē]

Norāde uz vajadzīgo atsevišķo informāciju par sistēmas atdalīšanu.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.4.2.1. ir izraudzīts “jā”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.5.

Ritošā sastāva prasības

 

1.1.1.2.5.1.

Borta iekārtas vajadzība strāvas vai enerģijas ierobežošanā

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai transportlīdzekļos vajadzīga strāvas vai enerģijas ierobežošanas borta iekārta.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “neelektrificēts”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.2.5.2.

Atļautais kontaktspēks

Rakstzīmju virkne

Norāde uz atļauto kontaktspēku (ņūtonos).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “neelektrificēts”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

Spēku norāda vai nu kā statiskā spēka vērtību un maksimālā spēka vērtību (ņūtonos), vai kā ātruma funkcijas formulu.

1.1.1.2.5.3.

Vajadzīga automātiska nolaišanas ierīce

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai transportlīdzeklī vajadzīga automātiska nolaišanas ierīce (ADD).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.2.2.1.1. ir izraudzīts “neelektrificēts”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.

Vilcienu kontroles, vadības un signalizācijas apakšsistēma

Šīs grupas parametri nav obligāti, ja 1.1.0.0.0.6. punktā izraudzīts “savienojums”.

1.1.1.3.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

1.1.1.3.1.1.

Sliežu ceļa EK verifikācijas deklarācija (CCS)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.2.

SITS atbilstoša vilciena aizsardzības sistēma (ETCS)

 

1.1.1.3.2.1.

ETCS līmenis

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

N/1/2/3

ERTMS/ETCS izmantošanas līmenis saistībā ar lauka iekārtām.

 

1.1.1.3.2.2.

ETCS bāze

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

iepriekšējā bāzes versija 2/bāze 2/bāze 3

Uz līnijas uzstādīta ETCS bāze.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.2.3.

Lai saņemtu piekļuvi līnijai, nepieciešamās ETCS sakaru iekārtas vajadzība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai drošības apsvērumu dēļ vajadzīgas sakaru iekārtas, lai piekļūtu līnijai.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.2.4.

Uz līnijas uzstādīta ETCS sakaru iekārta

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

nav/cilpas iekārta/GSM-R/cilpas iekārta un GSM-R

Informācija par uzstādītām lauka iekārtām, kas spēj pārraidīt datus ar cilpas iekārtu vai GSM-R uz 1. līmeņa iekārtām.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.2.5.

Ieviesta ETCS valsts versija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai dati par valstu versijām ir nosūtīti starp sliežu ceļu un vilcienu.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.2.6.

Ekspluatācijas ierobežojumu vai nosacījumu esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir ierobežojumi vai nosacījumi daļējas atbilstības dēļ CCS SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.2.7.

ETCS izvēles funkcijas

Rakstzīmju virkne

ETCS izvēles funkcijas, kas var uzlabot līnijas ekspluatāciju.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.3.

SITS atbilstošs radio (GSM-R)

 

1.1.1.3.3.1.

GSM-R versija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

nav/iepriekšējā bāzes versija 0/bāze 0 r3/bāze 0 r4

Uz līnijas uzstādītās GSM-R FRS un SRS versijas numurs.

 

1.1.1.3.3.2.

Ieteicamais aktīvo GSM-R mobilo ierīču (EDOR) skaits vilcienā ETCS 2. līmenim

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

0/1/2

ETCS datu pārraides mobilo ierīču (EDOR) skaits, kas ieteicams vilciena kustībai bez traucējumiem. Tas attiecas uz sakaru sesiju RBC apstrādi. Nav būtiski drošībai un neattiecas uz savstarpējo izmantojamību.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.3.1. ir izraudzīts “nav” un ja ir uzstādīts 2. līmeņa ERTMS: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.3.3.

GSM-R izvēles funkcijas

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

GSM-R izvēles funkciju izmantošana, kas var uzlabot līnijas ekspluatāciju. Tās ir sniegtas tikai informatīvos nolūkos un nav piekļuves kritērijs tīklam.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.3.1. ir izraudzīts “nav”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.4.

Vilcienu pozicionēšanas sistēmupilnīga atbilstība SITS

 

1.1.1.3.4.1.

SITS pilnībā atbilstošu vilcienu pozicionēšanas sistēmu pieejamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir uzstādīta jebkāda vilcienu pozicionēšanas sistēma, kas pilnībā atbilst CCS SITS prasībām.

 

1.1.1.3.5.

Vilciena aizsardzības vēsturiskās sistēmas

 

1.1.1.3.5.1.

Citu uzstādītu vilciena aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēmu pieejamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai uz līnijas ir uzstādītas citas vilciena aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēmas normālas ekspluatācijas režīmā.

Obligāti tikai, ja attiecībā uz parametru 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīta atbilde “nē”.

1.1.1.3.5.2.

Aprīkojumā vajadzīga vairāk nekā viena vilciena aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēma

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai vilcienā ir vajadzīga vairāk nekā viena vilciena aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēma, kas darbojas vienlaikus.

Obligāti tikai, ja attiecībā uz parametru 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīta atbilde “nē”.

1.1.1.3.6.

Citas radiosakaru sistēmas

 

1.1.1.3.6.1.

Citas uzstādītas radiosakaru sistēmas

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai uz līnijas ir uzstādītas citas radiosakaru sistēmas normālas ekspluatācijas režīmā.

Obligāti tikai, ja attiecībā uz parametru 1.1.1.3.3.1. ir izraudzīta atbilde “nav”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.

Vilcienu pozicionēšanas sistēmas, kas nepilnīgi atbilst SITS

 

1.1.1.3.7.1.

Vilciena pozicionēšanas sistēmas veids

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

sliežu ceļa elektriskā ķēde/riteņa detektors/cilpas iekārta

Norāde uz uzstādītajiem vilciena pozicionēšanas sistēmu veidiem.

 

1.1.1.3.7.2.1.

Maksimālā atļautā attāluma starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras, atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai vajadzīgais attālums atbilst SITS.

 

1.1.1.3.7.2.2.

Maksimāli atļautais attālums starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras, ja nav atbilstības SITS

[NNNNN]

Norāde uz maksimālo atļauto attālumu starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras, gadījumā, ja nav atbilstības SITS (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.2.1. ir izraudzīts “neatbilst SITS”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.3.

Minimālais atļautais attālums starp divām asīm, kas novietotas viena aiz otras

[NNNN]

Norāde uz attālumu (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.4.

Minimālais atļautais attālums starp pirmo un pēdējo asi

[NNNNN]

Norāde uz attālumu (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.5.

Maksimālais attālums starp vilciena beigām un pirmo asi

[NNNN]

Norāde uz maksimālo attālumu starp vilciena beigām un pirmo asi (milimetros), ko piemēro abām transportlīdzekļa vai vilciena pusēm (priekša un aizmugure).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors” vai “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.6.

Minimālais atļautais loka platums

[NNN]

Norāde uz platumu (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.7.

Minimālais atļautais riteņa diametrs

[NNN]

Norāde uz riteņa diametru (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.8.

Minimālais atļautais uzmalas biezums

[NN.N]

Norāde uz uzmalas biezumu (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.9.

Minimālais atļautais uzmalas augstums

[NN.N]

Norāde uz uzmalas augstumu (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.10.

Maksimālais atļautais uzmalas augstums

[NN.N]

Norāde uz uzmalas augstumu (milimetros).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.11.

Minimālā atļautā ass slodze

[N.N]

Norāde uz slodzi (tonnās).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors” vai “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.12.

Noteikumu par no metāla brīvu telpu ap riteņiem atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.13.

Noteikumu par transportlīdzekļa metāla konstrukciju atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “cilpas iekārta”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.14.

Prasības par riteņa materiāla feromagnētiskajiem raksturlielumiem atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.15.1.

Maksimāli atļautās pilnās pretestības starp riteņpāra pretējiem riteņiem atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.15.2.

Maksimālā atļautā pilnā pretestība starp riteņpāra pretējiem riteņiem, ja nav atbilstības SITS

[N.NNN]

Maksimālās atļautās pilnās pretestības vērtība (omos), ja nav atbilstības SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.15.1. ir izraudzīts “neatbilst SITS”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.16.

Smiltnīcas atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS vai nē.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde” un vai parametrā 1.1.1.3.7.18. ir izraudzīts “Jā”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.17.

Maksimālais smilšu patēriņš

[NNNNN]

Maksimālais uz sliežu ceļa pieļaujamais smilšu patēriņš 30 sekundēs (gramos).

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.16. ir izraudzīts “neatbilst SITS”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.18.

Prasība par iespējām vadītājam apturēt smiltnīcas darbību

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, ir vai nav vadītājam vajadzīga iespēja aktivizēt/deaktivēt smiltnīcu saskaņā ar infrastruktūras pārvaldītāja instrukcijām.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.19.

Noteikumu par smilšu īpašībām atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.20.

Noteikumu par borta ierīci uzmalu lubrikācijai esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir noteikumi par uzmalu lubrikācijas aktivizāciju vai deaktivizāciju.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.21.

Noteikumu par kompozīta bremžu bloku izmantošanu atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.22.

Noteikumu par šuntēšanas palīgierīcēm atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.7.23.

Noteikumu par to RST raksturlielumu kombināciju, kas ietekmē šuntēšanas pretestību, atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai noteikumi atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.8.

Pārejas starp sistēmām

 

1.1.1.3.8.1.

Pārslēgšanas iespēja starp dažādām aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēmām

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir iespējams pārslēgties starp dažādām sistēmām kustības laikā.

Norādīt, vai ir vismaz divas atšķirīgas sistēmas: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.8.2.

Pārslēgšanas iespēja starp dažādām radiosakaru sistēmām

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir iespējams pārslēgties starp dažādām radiosakaru sistēmām un sistēmu bez sakariem kustības laikā.

Norādīt, vai ir vismaz divas atšķirīgas radio sistēmas: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.9.

Parametri, kas saistīti ar elektromagnētiskajiem traucējumiem

 

1.1.1.3.9.1.

Noteikumu par transportlīdzekļa atgriezes strāvu sliedēs esamība un atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

nav/atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai ir noteikumi un vai tie atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.9.2.

Saderības ierobežojumu transportlīdzekļu vilces strāvā esamība un atbilstība SITS

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

nav/atbilst SITS/neatbilst SITS

Norāde, vai ir noteikumi un vai tie atbilst SITS.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.7.1. ir izraudzīts “riteņa detektors” vai “sliežu ceļa elektriskā ķēde”: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.10.

Līnijas lauka iekārtas tehniski nelabvēlīgiem režīmiem

 

1.1.1.3.10.1.

ETCS līmenis tehniski nelabvēlīgam režīmam

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

nav/1/2/3

ERTMS/ETCS izmantošanas līmenis tehniski nelabvēlīgam režīmam saistībā ar lauka iekārtām.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.1.1.3.10.2.

Citas vilciena aizsardzības, vadības un brīdinājuma sistēmas tehniski nelabvēlīgam režīmam

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde uz citas sistēmas esamību, kas nav ETCS tehniski nelabvēlīgam režīmam.

Obligāti, ja parametrā 1.1.1.3.10.1. ir izraudzīts “nav”.

1.1.1.3.11.

Ar bremzēm saistītie parametri

 

1.1.1.3.11.1.

Maksimālais vajadzīga bremzēšanas distance

[NNNN]

Norāda maksimālo bremzēšanas ceļa vērtību [metros] attiecībā uz maksimālo līnijas ātrumu.

 

1.1.1.3.12.

Citi ar CCS (kontroles vadības sistēmu) saistītie parametri

 

1.1.1.3.12.1.

Sānsveres atbalsts

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ETCS atbalsta sānsveres funkcijas.

Norādīt, vai parametrā 1.1.1.3.2.1. ir izraudzīts “nē”: jā/nē.

“Nē” gadījumā sniegt datus.

1.2.

EKSPLUATĀCIJAS PUNKTS

 

1.2.0.0.0.

Vispārīga informācija

 

1.2.0.0.0.1.

Ekspluatācijas punkta nosaukums

Rakstzīmju virkne

Nosaukums parasti saistās ar pilsētu vai ciemu, vai ar satiksmes vadības nolūku.

 

1.2.0.0.0.2.

Ekspluatācijas punkta unikāls identifikacijas kods

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[AA+AAAAA]

Kods, kurā ietverts valsts kods un burtu un ciparu EP kods.

 

1.2.0.0.0.3.

Ekspluatācijas punkta TAF/TAP primārais kods

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[AANNNNN]

TAF/TAP vajadzībām izstrādātais primārais kods.

 

1.2.0.0.0.4.

Ekspluatācijas punkta tips

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Iekārtas tips saistībā ar galvenajām ekspluatācijas funkcijām.

 

1.2.0.0.0.5.

Ekspluatācijas punkta ģeogrāfiskā atrašanās vieta

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[platums (NN.NNNN) + garums(± NN.NNNN)]

Ģeogrāfiskās koordinātes decimālagrādos parasti norāda attiecībā uz EP centru.

 

1.2.0.0.0.6.

Ekspluatācijas punkta atrašanās vieta uz dzelzceļa

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[NNNN.NNN] + [rakstzīmju virkne]

Kilometri attiecībā uz līnijas identifikāciju, definējot EP atrašanās vietu. Parasti tas ir ekspluatācijas punkta centrā.

 

1.2.1.

SLIEŽU CEĻŠ

 

1.2.1.0.0.

Vispārīga informācija

 

1.2.1.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[NNNN]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību.

 

1.2.1.0.0.2.

Sliežu ceļa identifikators

Rakstzīmju virkne

Unikāls sliežu ceļa identifikators vai unikāls sliežu ceļa numurs ekspluatācijas punktā.

 

1.2.1.0.1.

Sliežu ceļa verifikācijas deklarācijas

 

1.2.1.0.1.1.

EK sliežu ceļa verifikācijas deklarācija (INF)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.1.2.

Sliežu ceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (2) (INF)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.2.

Darbības parametri

 

1.2.1.0.2.1.

Sliežu ceļa TEN klasifikācija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

Daļa no TEN-T visaptverošā tīkla/daļa no TEN-T galvenā kravu pārvadājumu tīkla/daļa no TEN-T galvenā pasažieru pārvadājumu tīkla/ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, kam pieskaitāms sliežu ceļš.

 

1.2.1.0.2.2.

Līnijas kategorija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Līnijas klasifikācija saskaņā ar INF SITS

Norādīt, vai sliežu ceļš ir ietverts SITS tehniskās darbības jomā: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.2.3.

Daļa no dzelzceļa kravu pārvadājumu koridora (RFC)

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Norāde, vai līnija ir izraudzīta kā dzelzceļa kravu pārvadājumu koridors.

Norādīt, vai sliežu ceļš ir izraudzīts kā RFC: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.3.

Līnijas plānojums

 

1.2.1.0.3.1.

Savstarpēji izmantojams sliežu gabarīts

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/nav

Sliedes GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā.

 

1.2.1.0.3.2.

Vairākās valstīs izmantoti gabarīti

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

G2/GB1/GB2/nav

Daudzpusējs gabarīts vai starptautiskais gabarīts, izņemot GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, kā definēts Eiropas standartā.

Obligāti tikai tad, ja parametrā 1.1.1.1.3.1. ir izraudzīts “nav”.

1.2.1.0.3.3.

Valstīs izmantoti gabarīti

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta

Iekšzemē izmantotais gabarīts, kā definēts Eiropas standartā, vai cits vietējais gabarīts.

Obligāti tikai tad, ja parametrā 1.1.1.1.3.2. ir izraudzīts “nav”.

1.2.1.0.4.

Sliežu ceļa parametri

 

1.2.1.0.4.1.

Nominālais sliežu ceļa platums

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/1 600/1 668/cits

Viena vērtība (milimetros), kas apzīmē sliežu ceļa platumu.

 

1.2.1.0.5.

Tunelis

 

1.2.1.0.5.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[NNNN]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību.

 

1.2.1.0.5.2.

Tuneļa identifikators

Rakstzīmju virkne

Tuneļa unikālais identifikators vai unikāls tuneļa numurs dalībvalstī.

 

1.2.1.0.5.3.

EK tuneļa verifikācijas deklarācija (SRT)

Rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.5.4.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (2) (SRT)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.5.5.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa garums metros no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa.

Obligāti tikai tad, ja tuneļa garums ir 100 m vai vairāk.

1.2.1.0.5.6.

Operatīvās rīcības plāna esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir operatīvās rīcības plāns.

 

1.2.1.0.5.7.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

A/B/nav

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību.

Norādīt, vai tuneļa garums ir 1 km vai vairāk: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.5.8.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

Rakstzīmju virkne

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību (saskaņā ar valsts noteikumiem, ja tādi ir).

Norādīt, vai spēkā ir attiecīgie valsts noteikumi: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.1.0.6.

Perons

 

1.2.1.0.6.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[NNNN]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību.

 

1.2.1.0.6.2.

Perona identifikators

Rakstzīmju virkne

Unikāls perona identifikators vai unikāls perona numurs ekspluatācijas punktā

 

1.2.1.0.6.3.

Perona TEN klasifikācija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

Daļa no TEN-T visaptverošā tīkla/daļa no TEN-T galvenā kravu pārvadājumu tīkla/daļa no TEN-T galvenā pasažieru pārvadājumu tīkla/ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, kam pieskaitāms perons.

 

1.2.1.0.6.4.

Perona lietderīgais garums

[NNNN]

Tās perona daļas maksimālais vienlaidu garums (metros), pie kuras vilcienam parastos ekspluatācijas apstākļos paredzēts apstāties, lai uzņemtu vai izlaistu pasažierus, nodrošinot atbilstošas apstāšanās pielaides.

 

1.2.1.0.6.5.

Perona augstums

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/cits

Attālums starp perona virsmu un tam blakus esošā sliežu ceļa rites virsmu. Tā ir nominālā vērtība (milimetros).

 

1.2.1.0.6.6.

Palīglīdzekļu uz perona esamība vilciena kustības sākšanai

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejams aprīkojums vai personāls, kas palīdz vilciena apkalpei uzsākt vilciena kustību.

 

1.2.1.0.6.7.

Uz persona esošu iekāpšanas palīglīdzekļu izmantošanas diapazons

[NNNN]

Informācija par vilciena piekļuves līmeni, kurā var izmantot iekāpšanas palīglīdzekļus.

 

1.2.2.

PIEVEDCEĻŠ

 

1.2.2.0.0.

Vispārīga informācija

 

1.2.2.0.0.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[NNNN]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību.

 

1.2.2.0.0.2.

Pievedceļa identifikators

Rakstzīmju virkne

Unikāls pievedceļa identifikators vai unikāls pievedceļa numurs ekspluatācijas punktā.

 

1.2.2.0.0.3.

Pievedceļa TEN klasifikācija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

Daļa no TEN-T visaptverošā tīkla/daļa no TEN-T galvenā kravu pārvadājumu tīkla/daļa no TEN-T galvenā pasažieru pārvadājumu tīkla/ārpus TEN

Norāde uz Eiropas transporta tīkla daļu, kam pieskaitāms pievedceļš.

 

1.2.2.0.1.

Pievedceļa verifikācijas deklarācija

 

1.2.2.0.1.1.

EK pievedceļa verifikācijas deklarācija (INF)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.2.0.1.2.

Pievedceļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (2) (INF)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.2.0.2.

Darbības parametrs

 

1.2.2.0.2.1.

Pievedceļa lietderīgais garums

[NNNN]

Pievedceļa/stāvēšanas sliežu ceļa kopējais garums (metros), kur vilcienus var novietot drošai stāvēšanai.

 

1.2.2.0.3.

Līnijas plānojums

 

1.2.2.0.3.1.

Stāvēšanas ceļu garenprofils

[N.N]

Garenprofila maksimālā vērtība (milimetros uz metru).

Obligāti tikai tad, ja tas ir virs SITS vērtības.

1.2.2.0.3.2.

Horizontālās līknes minimālais rādiuss

[NNN]

Sliežu ceļa mazākās horizontālās līknes rādiuss (metros).

Obligāti tikai tad, ja tas ir zem SITS vērtības.

1.2.2.0.3.3.

Vertikālās līknes minimālais rādiuss

[NNN+NNN]

Sliežu ceļa mazākās vertikālās līknes rādiuss (metros).

Obligāti tikai tad, ja tas ir zem SITS vērtības.

1.2.2.0.4.

Stacionārās vilcienu apkopes iekārtas

 

1.2.2.0.4.1.

Tualešu iztukšošanas iekārtas esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama tualešu iztukšošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS.

 

1.2.2.0.4.2.

Vilciena ārpuses tīrīšanas iekārtu esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama vilciena ārpuses tīrīšanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS.

 

1.2.2.0.4.3.

Ūdens krājumu atjaunošanas iekārtas esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama ūdens krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS.

 

1.2.2.0.4.4.

Degvielas uzpildes iekārtas esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama degvielas uzpildes iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei), kā definēts INF SITS.

 

1.2.2.0.4.5.

Smilšu krājumu atjaunošanas iekārtas esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama smilšu krājumu atjaunošanas iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei).

 

1.2.2.0.4.6.

Ārējās elektroapgādes iekārtas esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir pieejama ārējās elektroapgādes iekārta (stacionāra iekārta vilcienu apkopei).

 

1.2.2.0.5.

Tunelis

 

1.2.2.0.5.1.

Infrastruktūras pārvaldītāja kods

[NNNN]

Infrastruktūras pārvaldītājs nozīmē jebkuru iestādi vai uzņēmumu, kas ir atbildīgs jo īpaši par dzelzceļa infrastruktūras vai tās daļas izveidi un darbību.

 

1.2.2.0.5.2.

Tuneļa identifikators

Rakstzīmju virkne

Unikāls tuneļa identifikators vai unikāls numurs dalībvalstī.

 

1.2.2.0.5.3.

EK tuneļa verifikācijas deklarācija (SRT)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EK deklarācijas unikālais numurs, ievērojot formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents (1).

Norādīt, vai EK deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.2.0.5.4.

Tuneļa EI atbilstības apliecinājuma deklarācija (2) (SRT)

Iepriekš izveidota rakstzīmju virkne:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/YYYY/NNNNNN]

EI deklarācijas unikālais numurs, ievērojot tās pašas formāta prasības, kas noteiktas “Document about practical arrangements for transmitting interoperability documents”.

Norādīt, vai EI deklarācija ir izsniegta: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.2.0.5.5.

Tuneļa garums

[NNNNN]

Tuneļa garums metros no ieejas tunelī līdz izejai no tuneļa.

Obligāti tikai tad, ja tuneļa garums ir 100 m vai vairāk.

1.2.2.0.5.6.

Operatīvās rīcības plāna esamība

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

jā/nē

Norāde, vai ir operatīvās rīcības plāns.

 

1.2.2.0.5.7.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā ugunsdrošības kategorija

Viena izvēle no iepriekš izveidota saraksta:

A/B/nav

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību.

Norādīt, vai tuneļa garums ir 1 km vai vairāk: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

1.2.2.0.5.8.

Ritošajam sastāvam nepieciešamā valstī noteiktā ugunsdrošības kategorija

Rakstzīmju virkne

Klasifikācija, kā pasažieru vilciens, kurā izcēlies ugunsgrēks, noteiktu laiku turpinās kustību (saskaņā ar valsts noteikumiem, ja tādi ir).

Obligāti tikai tad, ja attiecībā uz parametru 1.1.1.1.8.10. ir izraudzīts “nav”.

Norādīt, vai spēkā ir attiecīgie valsts noteikumi: jā/nē.

“Jā” gadījumā sniegt datus.

4.   PĀRSKATS PAR AUGSTA LĪMEŅA SISTĒMU

4.1.    RINF sistēma

RINF sistēmas uzbūve ir parādīta attēlā.

Attēls

RINF sistēma

Image

4.2.   Kopīgās lietotāja saskarnes pārvaldība

Kopīgā lietotāja saskarne (KLS) ir tīmekļa lietojumprogramma, ko izveido, pārzina un uztur Aģentūra.

Aģentūra dara pieejamas valstu reģistrācijas iestādēm (VRI) šādas datnes un dokumentus, ko izmanto, lai izveidotu infrastruktūras reģistrus un savienotu tos ar kopīgo lietotāja saskarni (KLS):

lietotāja rokasgrāmata,

datņu struktūras specifikācija datu pārsūtīšanai.

Aģentūra dara pieejamu RINF lietotājiem piemērošanas rokasgrāmatu, kurā aprakstīts veids, kādā katras dalībvalsts infrastruktūras reģistri jāpiesaista KLS, kā arī KLS nodrošinātajiem funkciju un izmantojuma veidiem. Vajadzības gadījumā šo rokasgrāmatu atjaunina.

4.3.   KLS minimālā nepieciešamā funkcionalitāte

KLS nodrošina vismaz šādus izmantojuma veidus:

lietotāju pārvaldība: KLS administratoram jābūt spējīgam pārvaldīt lietotāju piekļuves tiesības,

informācijas revīzija: KLS administratoram jābūt spējīgam apskatīt visus lietotāja KLS veikto darbību ierakstus kā darbību sarakstu, ko KLS lietotāji ir veikuši konkrētā laikposmā,

savienojamība un autentificēšana: reģistrētajiem KLS lietotājiem jābūt spējīgiem pievienoties KLS, izmantojot internetu, un lietot tā izmantojuma veidus atbilstoši savām tiesībām,

RINF datu, tostarp EP un LP ar konkrētiem RINF raksturlielumiem, meklēšana,

EP vai LP atlasīšana un attiecīgo RINF datu apskatīšana: KLS lietotājiem jābūt spējīgiem noteikt ģeogrāfisko apgabalu, izmantojot kartes lietojumprogrammu, un KLS nodrošina pieejamos RINF datus, ko lietotāji pieprasījuši par attiecīgo apgabalu,

RINF informācijas apskatīšana par norādīto līniju apakškopu un EP noteiktā apgabalā, izmantojot kartes lietojumprogrammu,

RINF reģistra vienību vizualizācija digitālā kartē: lietotājiem jābūt spējīgiem, izmantojot KLS, pārvietoties pa kartē attēlotu vienību un atlasīt to, kā arī iegūt jebkādu saistīto RINF informāciju,

valsts reģistrācijas iestādes visu sniegto RINF datu kopumu apstiprināšana, lejupielāde un saņemšana.

4.4.   Darbības režīms

RINF sistēma, izmantojot KLS, nodrošina divas galvenās saskarnes:

vienu izmanto katras dalībvalsts infrastruktūras reģistrs, lai nodrošinātu/lejupielādētu visu savu RINF datu kopijas,

otru izmanto KLS lietotāji, lai pievienotos RINF sistēmai un izgūtu RINF informāciju.

KLS centrālajā datubāzē nonāk visu to RINF datu kopumu kopijas, ko uztur katras dalībvalsts infrastruktūras reģistrā. Jo īpaši VRI uzņemas pienākumu izveidot datnes, kas aptver visu to RINF datu kopumu, kurš pieejams to infrastruktūras reģistrā, ievērojot šā pielikuma tabulā norādītās specifikācijas. Tās regulāri atjaunina (vismaz vienu reizi trijos mēnešos) savā infrastruktūras reģistrā iekļauto informāciju. Vienam atjauninājumam laika ziņā jāsakrīt ar Tīkla pārskata ikgadējo publikāciju.

Tad VRI lejupielādē datnes KLS, izmantojot īpašu lietojumprogrammu, kas paredzēta šai darbībai. Īpašs modulis atvieglo VRI sniegto datu apstiprināšanu un lejupielādi.

KLS centrālā datubāze VRI nosūtītos datus dara publiski pieejamus, neveicot nekādus grozījumus.

KLS pamata izmantojuma veids ļauj lietotājiem meklēt un izgūt RINF datus.

KLS saglabā visu to datu vēsturiskos ierakstus, ko darījušas pieejamus VRI. Šos ierakstus uzglabā 2 gadus pēc datu izņemšanas dienas.

Aģentūra kā KLS administratore nodrošina pieeju lietotājiem pēc pieprasījuma.

Atbildes uz KLS lietotāju uzdotajiem jautājumiem sniedz 24 stundu laikā pēc jautājuma uzdošanas.

4.5.   Pieejamība

Kopīgā lietotāja saskarne ir pieejama 7 dienas nedēļā, no plkst. 2.00 pēc Griničas laika – 21.00 pēc Griničas laika, atbilstoši ziemas/vasaras laikam. Uzturēšanas laikā sistēmas nepieejamība ir minimāla.

Ja atteice notikusi ārpus Aģentūras parastā darba laika, darbības pakalpojuma atjaunošanai uzsāk Aģentūras nākamajā darba dienā.

5.   KOPĪGO SPECIFIKĀCIJU PIEMĒROŠANAS ROKASGRĀMATA

Kopīgo specifikāciju piemērošanas rokasgrāmatu, kas norādīta šā lēmuma 3. pantā, Aģentūra dara publiski pieejamu savā tīmekļa vietnē. Tajā iekļauj:

a)

reģistra vienības un to attiecīgos datus, kā norādīts 3.3. sadaļā un tabulā. Attiecībā uz katru lauku – vismaz tā formātu, vērtības ierobežojumu, nosacījumus, kādos parametrs ir piemērojams un obligāts, dzelzceļa tehniskos noteikumus attiecībā uz parametru vērtībām, atsauci uz SITS un citu tehnisko dokumentāciju, kas attiecas uz infrastruktūras reģistra vienībām, kā norādīts šā lēmuma tabulā;

b)

koncepciju un parametru sīki izstrādātas definīcijas un specifikācijas;

c)

noteikumus par tīkla veidošanu un datu vākšanas vajadzībām un par datu vākšanu ar attiecīgajiem paskaidrojumiem un piemēriem;

d)

procedūras RINF datu apstiprināšanai un iesniegšanai KLS no dalībvalstu infrastruktūras reģistriem.

Piemērošanas rokasgrāmatā sniedz paskaidrojumus par šā lēmuma pielikumā norādītajām specifikācijām, kas ir vajadzīgas RINF sistēmas pienācīgai pilnveidošanai.


(1)  ERA/INF/10-2009/INT (versija 0.1, datēta ar 28.9.2009.), pieejams EDzA tīmekļa vietnē.

(2)  Esošā infrastruktūras deklarācija, kā norādīts Komisijas 2011. gada 20. septembra Ieteikumā 2011/622/ES par procedūru esošo dzelzceļa līniju atbilstības līmeņa apliecināšanai savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju pamatparametriem (OV L 243, 21.9.2011., 23. lpp.).


Top