Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1255

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1255/2014 ( 2014. gada 17. jūlijs ), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, nosakot gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas ziņojumu saturu, tostarp kopējo rādītāju sarakstu

OJ L 337, 25.11.2014, p. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1255/oj

25.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 337/46


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) Nr. 1255/2014

(2014. gada 17. jūlijs),

ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām, nosakot gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas ziņojumu saturu, tostarp kopējo rādītāju sarakstu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 11. marta Regulu (ES) Nr. 223/2014 par Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (1) un jo īpaši tās 13. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) Nr. 223/2014 prasa, lai Komisija pieņem deleģētos aktus, kas papildinātu tās nebūtiskos elementus attiecībā uz Eiropas atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām (FEAD).

(2)

Regula (ES) Nr. 223/2014 prasa, lai dalībvalstis Komisijai iesniedz gada ziņojumus un nobeiguma ziņojumus ar informāciju par darbības programmu (DP) īstenošanu, tostarp datus par kopējiem rādītājiem un attiecīgā gadījumā konkrētās programmas rādītājiem.

(3)

Lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi pārraudzīta DP īstenošana un šo programmu devums FEAD konkrēto mērķu sasniegšanā, būtu jāiedibina noteikumi par gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas ziņojumu saturu un par kopējo ziņojamo rādītāju sarakstu.

(4)

Šīs regulas prasībām būtu jāattiecas tikai uz to, kas nepieciešams, ņemot vērā ar Regulu (ES) Nr. 223/2014 noteiktos noteikumus, kā arī piemērojamos Savienības tiesību aktus par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK (2).

(5)

Lai būtu ņemts vērā, ka DPI un DPII atbalstītās darbības pēc rakstura atšķiras, un lai par katru DP būtu ievēroti ar Regulu (ES) Nr. 223/2014 noteiktie atšķirīgie noteikumi, uz gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas ziņojumu saturu, kā arī uz sarakstu ar kopējiem rādītājiem, kas par katru DP jāpaziņo, būtu jāattiecina atšķirīgas prasības. Lai būtu ņemts vērā, ka īpaši nepieciešams aizsargāt FEAD atbalstīto personu cieņu, un lai administratīvais slogs atbalsta saņēmējiem būtu samazināts līdz minimumam, kas nepieciešams saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 223/2014 prasībām, dažu rādītāju vērtība būtu jānosaka, pamatojoties nevis uz galasaņēmēju sniegtu informāciju, bet gan uz informētu novērtējumu, ko sniedz partnerorganizācijas.

Lai būtu iespējams nekavējoties piemērot šajā regulā paredzētos pasākumus, šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu nosaka noteikumus, kas papildina Regulu (ES) Nr. 223/2014 attiecībā uz gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas ziņojumu saturu, tostarp kopējo rādītāju sarakstu.

2. pants

Gada īstenošanas ziņojumu un nobeiguma īstenošanas ziņojumu saturs un kopējo rādītāju saraksts

(Regulas (ES) Nr. 223/2014 13. panta 6. punkts)

1.   Gada īstenošanas ziņojumos un nobeiguma īstenošanas ziņojumos ietver šādus elementus:

a)

informāciju par programmas īstenošanu ar norādēm uz kopējiem rādītājiem daļēji vai pilnīgi pabeigtās darbībās;

b)

informāciju un novērtējumu par darbībām, kuros ņemti vērā Regulas (ES) Nr. 223/2014. 5. panta 6. punkta, 5. panta 11. punkta un attiecīgā gadījumā 5. panta 13. punkta principi.

Papildinot pirmajā daļā minēto informāciju, gada īstenošanas ziņojumi un nobeiguma īstenošanas ziņojumi par DPII atspoguļo datus par konkrēto programmu rādītājiem un skaitliskajām mērķvērtībām, par rezultātu rādītāju maiņām, kā arī informāciju un novērtējumu par darbības programmas konkrēto mērķu sasniegšanā gūtajiem panākumiem.

2.   Rādītāji, kas minēti 1. punkta a) apakšpunktā, ir norādīti sarakstā pielikumā.

3.   Papildus 1. punktā minētajai informācijai nobeiguma īstenošanas ziņojums un īstenošanas ziņojums – par 2017. un 2022. gadu – informē par devumu Regulas (ES) Nr. 223/2014 3. pantā norādīto FEAD konkrēto mērķu un vispārīgo mērķu sasniegšanā un to attiecīgi novērtē.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 72, 12.3.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīva 95/46/EK par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV L 281, 23.11.1995., 31. lpp.).


PIELIKUMS

DPI UN DPII KOPĒJIE RĀDĪTĀJI

Resursu rādītāji

1.

To attiecināmo publisko izdevumu kopsumma, kas apstiprināti dokumentos, kuros izklāstīti darbību atbalsta nosacījumi.

2.

To attiecināmo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies atbalsta saņēmējiem un samaksāti darbību īstenošanas gaitā.

No tiem attiecīgā gadījumā:

a)

to attiecināmo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies atbalsta saņēmējiem un samaksāti tādu darbību īstenošanas gaitā, kas saistītas ar pārtikas atbalsta sniegšanu;

b)

to attiecināmo publisko izdevumu kopsumma, kas radušies atbalsta saņēmējiem un samaksāti tādu darbību īstenošanas gaitā, kas saistītas ar pamata materiālās palīdzības sniegšanu.

3.

Komisijai deklarēto attiecināmo publisko izdevumu kopsumma.

Šos datus izsaka euro.

DPI KOPĒJIE RĀDĪTĀJI

Iznākuma rādītāji, kas raksturo izdalīto pārtikas atbalstu  (1)

4.

Augļu un dārzeņu daudzums.

5.

Gaļas, olu, zivju, jūras produktu daudzums.

6.

Miltu, maizes, kartupeļu, rīsu un citu cieti saturošu produktu daudzums.

7.

Cukura daudzums.

8.

Piena produktu daudzums.

9.

Tauku, eļļas daudzums.

10.

Lietošanai gatavo produktu, citu pārtikas produktu daudzums (kas neietilpst iepriekš minētajās kategorijās).

11.

Kopējais izdalītā pārtikas atbalsta daudzums.

No tā:

a)

pārtikas daļa, par kuru no DP līdzekļiem ir segtas tikai transportēšanas, izplatīšanas un uzglabāšanas izmaksas (%);

b)

FEAD līdzfinansēto pārtikas produktu procentuālā daļa no partnerorganizāciju izdalītās pārtikas kopapjoma (%) (2).

12.

Kopējais izdalīto maltīšu skaits, ko daļēji vai pilnībā finansē no DP (3).

13.

Kopējais izdalīto pārtikas paku skaits, ko daļēji vai pilnībā finansē no DP (4).

Rezultātu rādītāji, kas raksturo izdalīto pārtikas atbalstu  (5)

14.

To personu kopējais skaits, kas saņem pārtikas atbalstu.

No tā (skaits):

a)

15 gadus veci un jaunāki bērni;

b)

65 gadus vecas un vecākas personas;

c)

sievietes;

d)

migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp sociāli atstumtās kopienas, piemēram, romi);

e)

cilvēki ar invaliditāti;

f)

bezpajumtnieki

Iznākuma rādītāji, kas raksturo izdalīto pamata materiālo palīdzību

15.

Izdalīto preču kopējā vērtība naudas izteiksmē.

No tās (naudas izteiksmē):

a)

bērniem izdalīto preču kopējā vērtība;

b)

bezpajumtniekiem izdalīto preču kopējā vērtība;

c)

citām mērķgrupām izdalīto preču kopējā vērtība.

16.

Svarīgākās bērniem izdalīto preču kategorijas (6):

a)

zīdaiņu pūriņi;

b)

skolas somas;

c)

kancelejas preces, burtnīcas, pildspalvas, zīmēšanas piederumi un citi skolai vajadzīgi piederumi (izņemot apģērbu);

d)

sporta preces (sporta apavi, triko, peldkostīmi u. tml.);

e)

apģērbs (ziemas mēteļi, apavi, skolas formas u. tml.);

f)

cita kategorija – jānorāda.

17.

Svarīgākās bezpajumtniekiem izdalīto preču kategorijas (6):

a)

guļammaisi/segas;

b)

virtuves piederumi (katli, pannas, galda piederumi u. tml.);

c)

apģērbs (ziemas mēteļi, apavi u. tml.);

d)

mājsaimniecības veļa (dvieļi, gultasveļa);

e)

higiēnas piederumi (pirmās palīdzības aptieciņas, ziepes, zobu sukas, vienreizlietojamie skuvekļi u. tml.);

f)

cita kategorija – jānorāda.

18.

Svarīgākās citām mērķgrupām izdalīto preču kategorijas (6):

a)

kategorijas jānorāda.

Rezultātu rādītāji, kas raksturo izdalīto pamata materiālo palīdzību  (5)

19.

To personu kopējais skaits, kuras saņem pamata materiālo palīdzību.

No tā (skaits):

a)

15 gadus veci un jaunāki bērni;

b)

65 gadus vecas un vecākas personas;

c)

sievietes;

d)

migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp sociāli atstumtās kopienas, piemēram, romi);

e)

cilvēki ar invaliditāti;

f)

bezpajumtnieki.

DPII KOPĒJIE RĀDĪTĀJI

Iznākuma rādītāji, kas raksturo sociālās iekļaušanas palīdzību

20.

To personu kopējais skaits, kuras saņem sociālās iekļaušanas palīdzību.

No tā (skaits):

a)

15 gadus veci un jaunāki bērni;

b)

65 gadus vecas un vecākas personas;

c)

sievietes;

d)

migranti, dalībnieki ar ārvalstu izcelsmi, minoritātes (tostarp sociāli atstumtās kopienas, piemēram, romi);

e)

cilvēki ar invaliditāti;

f)

bezpajumtnieki.

Šie DPII dati ir personas dati saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 7. pantu. To apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz personas datu apstrādātāju attiecināmas juridiskas saistības (Direktīvas 95/46/EK 7. panta c) punkts). Personas datu apstrādātāja definīcija ir dota Direktīvas 95/46/EK 2. pantā.


(1)  4.–11. rādītājs ietver minētos produktus jebkādā veidā, piemēram, svaigus, konservētus un saldētus, un to daudzumi jāizsaka tonnās.

(2)  Šā rādītāja vērtības nosaka, pamatojoties uz partnerorganizāciju izdarītu informētu novērtējumu.

(3)  Jēdzienu “maltīte” var definēt partnerorganizācijas/darbības/vadošās iestādes līmenī. Šā rādītāja vērtības nosaka, pamatojoties uz partnerorganizāciju izdarītu novērtējumu.

(4)  Jēdzienu “pārtikas paka” var definēt partnerorganizācijas/darbības/vadošās iestādes līmenī. Pakām nav jābūt standarta izmēriem vai saturam. Šā rādītāja vērtības nosaka, pamatojoties uz partnerorganizāciju izdarītu novērtējumu.

(5)  Šo rādītāju vērtības nosaka, pamatojoties uz partnerorganizāciju izdarītu informētu novērtējumu. Nav ne paredzēts, ne prasīts, lai tie pamatotos uz galasaņēmēju sniegtu informāciju.

(6)  Sarakstā iekļauj visas attiecīgās kategorijas, kas aptver vismaz 75 % izdalīto preču.


Top