Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1230

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1230/2014 ( 2014. gada 17. novembris ) par atļauju izmantot vara bilizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 331, 18.11.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1230/oj

18.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 331/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1230/2014

(2014. gada 17. novembris)

par atļauju izmantot vara bilizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju vara bilizināta lietošanai. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju vara bilizinātam, lai to lietotu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām un klasificētu piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk “Iestāde”) 2014. gada 3. jūlija atzinumā (2) secināja, ka ieteiktajos lietošanas apstākļos vara bilizināts kaitīgi neietekmē dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi un ka to var uzskatīt par vērtīgu vara avotu visām dzīvnieku sugām. Iestāde uzskata, ka nav vajadzības noteikt īpašas prasības uzraudzībai pēc piedevas laišanas tirgū. Iestāde pārbaudīja arī ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotā references laboratorija.

(5)

Vara bilizināta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo vielu būtu jāļauj lietot atbilstīgi šīs regulas pielikumam.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto vielu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “mikroelementu maisījumi”, ir atļauts izmantot kā barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2014; 12(7):3796.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Elementa (Cu) saturs mg/kg kompleksās barības ar 12 % mitruma saturu

Uzturfizioloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi

3b411

Vara bilizināts

Piedevas raksturojums

Pulveris vai granulas, kas satur ≥ 14,5 % vara un ≥ 84,0 % lizīna.

Darbīgās vielas raksturojums

L-lizināta-HCL vara helāts

Ķīmiskā formula: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

CAS numurs: 53383-24-7

Analītiskās metodes  (1)

Lizīna satura kvantitatīvai noteikšanai piedevā:

jonapmaiņas hromatogrāfija apvienojumā ar pēckolonnas derivatizāciju un kolorimetrisku vai fluorescences detektēšanu – EN ISO 17180.

Kopējā vara daudzuma kvantitatīvai noteikšanai piedevā un premiksos:

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510

vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621.

Kopējā vara daudzuma kvantitatīvai noteikšanai barības sastāvdaļās un kombinētajā barībā:

atomabsorbcijas spektrometrija (AAS) – Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (ICP-AES) – EN 15510, vai

induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija pēc augstspiediena mineralizācijas (ICP-AES) – EN 15621.

Visas dzīvnieku sugas

Liellopi:

liellopi līdz atgremošanas sākumam: 15 (kopā),

citi liellopi: 35 (kopā).

Aitas: 15 (kopā).

Sivēni līdz 12 nedēļām: 170 (kopā).

Vēžveidīgie: 50 (kopā).

Citi dzīvnieki: 25 (kopā).

1.

Piedevu iekļauj barībā premiksa veidā.

2.

Lietotāju drošībai apstrādes laikā jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, aizsargbrilles un cimdi.

3.

Marķējumā norāda šādu informāciju:

par aitu barību, ja vara daudzums barībā pārsniedz 10 mg/kg:

“Dažu šķirņu aitām vara satura dēļ šī barība var radīt saindēšanos.”,

par liellopu barību, ko dod pēc atgremošanas sākšanas, ja vara daudzums barībā nepārsniedz 20 mg/kg:

“Vara satura dēļ šī barība var izraisīt vara deficītu lopiem, kuri ēd ganību zāli, kas satur daudz molibdēna vai sēra.”,

“Formulējot barību, būtu jāņem vērā lizīna saturs piedevā.”

2024. gada 8. decembris


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


Top