Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1142

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1142/2014 ( 2014. gada 22. oktobris ), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu

OJ L 317, 4.11.2014, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; Iesaist. atcelta ar 32018R1046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1142/oj

4.11.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 317/28


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, EURATOM) Nr. 1142/2014

(2014. gada 22. oktobris),

ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 attiecībā uz Eiropas politisko partiju finansēšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 322. pantu saistībā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Politiskās partijas Eiropas līmenī ir svarīgs faktors integrācijai Savienībā.

(2)

Līguma par Eiropas Savienību 10. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 12. panta 2. punkts nosaka, ka politiskās partijas Eiropas līmenī veicina Eiropas politiskās apziņas veidošanos un Savienības pilsoņu politiskās gribas izteikšanu.

(3)

Eiropas Parlaments un Padome 2003. gada 4. novembrī pieņēma Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (3).

(4)

Eiropas Parlaments 2011. gada 6. aprīļa rezolūcijā par to, kā piemērot Regulu (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (4), ņemot vērā gūto pieredzi, ierosināja vairākus uzlabojumus Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu finansēšanā.

(5)

Eiropas Parlaments un Padome 2014. gada 22. oktobrī pieņēma Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (5), ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2004/2003 un paredz jaunus noteikumus, inter alia, attiecībā uz Eiropas līmeņa politisko partiju un politisko fondu finansēšanu, jo īpaši attiecībā uz finansēšanas nosacījumiem, finansējuma piešķiršanu un sadali, ziedojumiem un iemaksām, Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņu finansēšanu, atmaksājamiem izdevumiem, finansēšanas aizliegumu, pārskatiem, ziņošanu un revīziju, īstenošanu un kontroli, sankcijām, sadarbību starp Eiropas Politisko partiju un fondu iestādi, Eiropas Parlamenta kredītrīkotāju un dalībvalstīm, kā arī pārredzamību.

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (6) (“Finanšu regula”) būtu jāietver noteikumi par iemaksām Eiropas politiskajām partijām no Savienības vispārējā budžeta, kā paredzēs Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014. Minētajiem noteikumiem būtu jāsniedz Eiropas līmeņa politiskajām partijām lielāka elastības pakāpe attiecībā uz termiņiem minēto iemaksu izlietošanai, kā to nosaka partiju darbību īpatnības.

(7)

Sistēma, kurā finansiāls atbalsts Eiropas politiskajām partijām tika nodrošināts ar darbības dotācijām, kā tas paredzēts Finanšu regulas 125. panta 6. punktā, nav piemērota partiju vajadzībām, jo īpaši pienākums iesniegt gada darba programmu, jo šāda prasība nepastāv dalībvalstu tiesību aktos. Tāpēc finansiālais atbalsts, ko piešķir Eiropas politiskajām partijām, būtu jāsniedz īpašas iemaksas veidā, lai pielāgotos Eiropas politisko partiju konkrētajām vajadzībām. Tomēr, ņemot vērā to, ka uz Eiropas politiskajiem fondiem turpina attiekties Finanšu regulas dotāciju noteikumi, vajadzētu būt iespējai tiem piemērot ierobežotu pārnešanu uz trīs mēnešiem, kas pašreiz ir paredzēta Finanšu regulas 125. panta 6. punktā.

(8)

Lai gan finansiālais atbalsts tiek piešķirts, nepieprasot gada darba programmu, Eiropas politiskajām partijām būtu ex post jāpamato Savienības līdzekļu pareiza izlietošana. Jo īpaši atbildīgajam kredītrīkotājam būtu jāpārbauda, vai līdzekļi ir izlietoti šajā regulā noteiktajos termiņos to atmaksājamo izdevumu apmaksai, kas noteikti uzaicinājumā pieteikties iemaksām. Eiropas politiskajām partijām paredzētās iemaksas būtu jāizlieto līdz nākamā finanšu gada beigām pēc to piešķiršanas, bet pēc tam atbildīgajam kredītrīkotājam būtu jāatgūst visas neizlietotās summas.

(9)

Savienības līdzekļi, kas piešķirti Eiropas politiskās partijas darbības izmaksu finansēšanai, nebūtu jāizlieto citiem mērķiem kā vien tiem, kas noteikti Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014, un jo īpaši tiešai vai netiešai citu struktūru, piemēram, valsts politisko partiju, finansēšanai. Eiropas politiskajām partijām būtu jāizlieto iemaksas kārtējo un turpmāko izdevumu procentuālas daļas apmaksai, nevis lai apmaksātu izdevumus vai parādus, kas radušies, pirms partija iesniegusi pieteikumus iemaksu saņemšanai.

(10)

Arī iemaksu piešķiršana būtu jāvienkāršo un jāpielāgo Eiropas politisko partiju īpatnībām, jo īpaši nepiemērojot atlases kritērijus, nosakot vienreizēju priekšfinansējuma izmaksu pilnā apmērā kā vispārēju noteikumu un paredzot iespēju izmantot vienreizēju maksājumu, vienotas likmes un vienības izmaksu finansējumu.

(11)

Iemaksas no Savienības vispārējā budžeta būtu jāaptur, jāsamazina vai jāpārtrauc, ja Eiropas politiskās partijas nepilda pienākumus, kas noteikti Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.

(12)

Sankcijas, kuru pamatā ir Finanšu regula un Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014, būtu jāpiemēro saskaņotā veidā un ievērojot principu ne bis in idem (dubultās sodīšanas nepieļaujamības principu). Saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 administratīvas un/vai finansiālas sankcijas, kas paredzētas Finanšu regulā, nepiemēro vienā no gadījumiem, kad sankcijas jau ir piemērotas, pamatojoties uz Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.

(13)

Tādēļ Finanšu regula būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 groza šādi:

1)

regulas 121. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“j)

Otrās daļas VIII sadaļā minētās iemaksas Eiropas politiskajām partijām.”;

2)

regulas 125. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punkta otro daļu svītro;

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Ja Eiropas politiskā fonda Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (7) nozīmē ienākumi tā finanšu gada beigās, par kuru tas saņēma darbības dotāciju, pārsniedz izdevumus, daļu no šā pārpalikuma apjomā līdz 25 % no šā gada kopējiem ienākumiem var, atkāpjoties no šā panta 4. punktā noteiktā bezpeļņas principa, pārcelt uz nākamo gadu ar noteikumu, ka tā tiek izlietota līdz minētā nākamā gada pirmā ceturkšņa beigām.

3)

Otrajai daļai pievieno šādu sadaļu:

“VIII   SADAĻA

IEMAKSAS EIROPAS POLITISKAJĀM PARTIJĀM

204.a pants

Vispārīgi noteikumi

1.   Šajā regulā Eiropas politiskās partijas ir organizācijas, kas kā tādas ir reģistrētas saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.

2.   Tiešas finansiālas iemaksas no budžeta Eiropas politiskajām partijām var piešķirt, ņemot vērā to ieguldījumu Eiropas politiskās apziņas veidošanā un Savienības pilsoņu politiskās gribas izteikšanā saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.

204.b pants

Principi

1.   Iemaksas izmanto tikai, lai atmaksātu Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 17. panta 4. punktā noteikto procentuālo daļu no Eiropas politisko partiju darbības izmaksām, kas tieši saistītas ar minēto partiju mērķiem, kā noteikts minētās regulas 17. panta 5. punktā un 21. pantā.

2.   Iemaksas var izmantot, lai atmaksātu izdevumus, kas saistīti ar Eiropas politisko partiju noslēgtajiem līgumiem, ar noteikumu, ka, tos noslēdzot, nav bijis interešu konflikta.

3.   Iemaksas neizmanto, lai kādam atsevišķam Eiropas politiskās partijas biedram vai darbiniekam tieši vai netieši, skaidrā naudā vai natūrā piešķirtu personīgas priekšrocības. Iemaksas neizmanto, lai tieši vai netieši finansētu trešo personu darbības, jo īpaši valsts politiskās partijas vai politiskos fondus Eiropas vai valsts līmenī, neatkarīgi no tā, vai iemaksas piešķir kā dotācijas, ziedojumus, aizdevumus vai saskaņā ar citu līdzīgu vienošanos. Iemaksas neizmanto kādam no mērķiem, kas izslēgti ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 22. pantu.

4.   Uz iemaksām attiecas pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principi saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014.

5.   Iemaksas piešķir Eiropas Parlaments katru gadu un publicē saskaņā ar šīs regulas 35. panta 2. punktu un Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 32. panta 1. punktu.

6.   Eiropas politiskās partijas, kas saņem iemaksas, nedz tieši, nedz netieši nesaņem citus līdzekļus no budžeta. Jo īpaši ir aizliegti ziedojumi no Eiropas Parlamenta politisko grupu budžeta līdzekļiem. Nevienu izdevumu posteni nekādā gadījumā nedrīkst no budžeta finansēt divreiz.

204.c pants

Budžeta aspekti

Iemaksas izmaksā no Eiropas Parlamenta budžeta iedaļas. Apropriācijas, kas rezervētas Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 23. pantā minētajām neatkarīgām ārējās revīzijas iestādēm vai ekspertiem, izmaksā tieši no Eiropas Parlamenta budžeta.

204.d pants

Uzaicinājums pieteikties iemaksām

1.   Iemaksas piešķir, katru gadu publicējot uzaicinājumu pieteikties iemaksām vismaz Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnē.

2.   Eiropas politiskajai partijai var piešķirt tikai vienu iemaksu gadā.

3.   Eiropas politiskā partija var saņemt iemaksu tikai tad, ja tā piesakās finansējumam saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti uzaicinājumā pieteikties iemaksām.

4.   Uzaicinājumā pieteikties iemaksām nosaka pretendentu atbilstības kritērijus, kā arī izslēgšanas kritērijus.

5.   Uzaicinājumā pieteikties iemaksām nosaka vismaz to izdevumu veidu, kurus var atmaksāt no iemaksām.

6.   Uzaicinājumā pieteikties iemaksām pieprasa budžeta tāmi.

204.e pants

Piešķiršanas procedūra

1.   Pieteikumus iemaksām pienācīgi un savlaicīgi iesniedz rakstiski, attiecīgā gadījumā – arī drošā elektroniskā formātā.

2.   Iemaksas nepiešķir pretendentiem, kas iemaksas piešķiršanas procedūras laikā ir kādā no situācijām, kuras minētas 106. panta 1. punktā, 107. pantā un 109. panta 1. punkta a) apakšpunktā, un tiem, kas reģistrēti 108. pantā minētajā centrālajā izslēgšanas datubāzē.

3.   Pretendentiem jāprasa apliecināt, ka uz tiem neattiecas neviens no 2. punktā minētajiem gadījumiem.

4.   Iemaksas piešķir, izmantojot līgumu vai lēmumu par iemaksas piešķiršanu, kā noteikts uzaicinājumā pieteikties iemaksām.

5.   Lai izvērtētu un pieņemtu līgumu vai lēmumu par iemaksas piešķiršanu, atbildīgajam kredītrīkotājam var palīdzēt komiteja. Atbildīgais kredītrīkotājs, pienācīgi ņemot vērā pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principus, skaidri definē noteikumus par šādas komitejas sastāvu, iecelšanu un darbību un noteikumus jebkāda interešu konflikta novēršanai.

204.f pants

Izvērtēšanas procedūra

1.   Pieteikumus atlasa, pamatojoties uz Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 izklāstītajiem piešķiršanas kritērijiem, no tiem pieteikumiem, kas atbilst atbilstības un izslēgšanas kritērijiem.

2.   Atbilstības kritēriji paredz nosacījumus, kas jāizpilda pretendentam, lai varētu saņemt iemaksu saskaņā ar Regulā (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 paredzētajiem noteikumiem.

3.   Par pieteikumu atbildīgā kredītrīkotāja lēmumā norāda vismaz šādas ziņas:

a)

iemaksas priekšmets un kopējā summa;

b)

atlasīto pretendentu nosaukums un akceptētās summas;

c)

noraidīto pretendentu nosaukumi un noraidīšanas iemesli.

4.   Atbildīgais kredītrīkotājs rakstveidā informē pretendentus par lēmumu attiecībā uz to pieteikumu. Ja pieteikums iemaksām ir noraidīts vai pieprasītās summas nav piešķirtas daļēji vai pilnībā, atbildīgais kredītrīkotājs pamato pieteikuma noraidījumu vai pieprasītās summas nepiešķiršanu, jo īpaši atsaucoties uz atbilstības un piešķiršanas kritērijiem, kas minēti 1. un 2. punktā. Ja pieteikums ir noraidīts, atbildīgais kredītrīkotājs informē pretendentus par pieejamajiem administratīvās un/vai tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kā noteikts šīs regulas 97. pantā.

204.g pants

Iemaksu veidi

1.   Iemaksas var piešķirt šādos veidos:

a)

faktisko atmaksājamo izdevumu procentuālas daļas atmaksa;

b)

atmaksājums, pamatojoties uz vienības izmaksām;

c)

vienreizējs maksājums;

d)

vienotas likmes finansējums;

e)

šā punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto veidu kombinācija.

2.   Var atmaksāt tikai izdevumus, kas atbilst kritērijiem, kuri noteikti uzaicinājumā pieteikties iemaksām, un kas nav radušies pirms pieteikuma iesniegšanas dienas.

204.h pants

Iemaksu noteikumi

1.   Vienības izmaksas attiecas uz visām vai dažām noteiktām atmaksājamo izdevumu kategorijām, kas jau iepriekš skaidri norādīti ar atsauci uz summu par vienību.

2.   Vienreizējie maksājumi pamatā attiecas uz noteiktiem izdevumiem, kas vajadzīgi, lai veiktu konkrētu Eiropas politiskās partijas darbību. Vienreizējos maksājumus izmanto vienīgi kombinācijā ar citiem iemaksu veidiem.

3.   Vienotas likmes finansējums attiecas uz noteiktām atmaksājamo izdevumu kategorijām, kas jau iepriekš skaidri norādītas, piemērojot procentuālo daļu.

4.   Ja izmanto vienreizējus maksājumus, vienotas likmes finansējumu vai vienības izmaksas, tos nosaka uzaicinājumā pieteikties iemaksām, attiecīgā gadījumā norādot to summu un likmi. Uzaicinājumā pieteikties iemaksām iekļauj arī vienreizējo maksājumu, vienotas likmes finansējuma vai vienības izmaksu noteikšanas metožu aprakstu, kuru pamatā ir objektīvi elementi, piemēram, statistikas dati, apstiprināti vai pārbaudāmi Eiropas politisko partiju vēsturiskie dati vai to parastā izmaksu uzskaites prakse. Nolīgumā vai lēmumā par iemaksas piešķiršanu iekļauj noteikumus, kas ļauj pārbaudīt, ka ir izpildīti nosacījumi vienreizējo maksājumu, vienotas likmes finansējuma vai vienības izmaksu piešķiršanai.

204.i pants

Priekšfinansējums

Iemaksas izmaksā pilnībā kā vienreizēju priekšfinansējuma maksājumu, ja vien atbildīgais kredītrīkotājs pienācīgi pamatotos gadījumos nenolemj citādi.

204.j pants

Nodrošinājums

Atbildīgais kredītrīkotājs, ja tas uzskata par vajadzīgu un samērīgu, katrā atsevišķā gadījumā un pamatojoties uz riska analīzi, var pieprasīt Eiropas politiskajai partijai iepriekš iesniegt nodrošinājumu, lai samazinātu finansiālos riskus, kas saistīti ar priekšfinansējuma maksājumu, bet tikai tad, ja, ņemot vērā riska analīzi, Eiropas politiskajai partijai draud nenovēršams risks, ka tā nonāks vienā no šīs regulas 106. panta 1. punkta a) un d) apakšpunktā minētajām situācijām, vai ja Eiropas Politisko partiju un fondu iestādes (“Iestāde”), kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 6. pantu, lēmums ir paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar minētās regulas 10. panta 4. punktu.

Šīs regulas 134. pantā paredzētos noteikumus par priekšfinansējuma nodrošinājumu attiecībā uz dotācijām mutatis mutandis piemēro nodrošinājumiem, ko var pieprasīt šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos attiecībā uz priekšfinansējumu Eiropas politiskajām partijām.

204.k pants

Iemaksu izlietošana

1.   Iemaksas izlieto saskaņā ar 204.b pantu.

2.   Jebkuru iemaksu daļu, kas netiek izlietota attiecīgajā finanšu gadā, kuram iemaksas piešķirtas (n gads), izlieto jebkādiem atlīdzināmiem izdevumiem, kas radušies līdz n+1 gada 31. decembrim. Pārējo iemaksu daļu, kas nav izlietota minētajā termiņā, atgūst saskaņā ar Pirmās daļas IV sadaļas 5. nodaļu.

3.   Eiropas politiskās partijas ņem vērā maksimālo līdzfinansējuma likmi, kas noteikta Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 17. panta 4. punktā. Iepriekšējā gada iemaksu atlikušās summas nedrīkst izmantot, lai finansētu to daļu, kas Eiropas politiskajām partijām jānodrošina no pašu resursiem. Trešo personu iemaksas kopīgi rīkotos pasākumos neuzskata par daļu no Eiropas politiskās partijas pašu resursiem.

4.   Eiropas politiskās partijas vispirms izlieto to iemaksas daļu, kas nav izlietota finanšu gadā, par kuru minētā iemaksa piešķirta, pirms sāk izlietot pēc minētā gada beigām piešķirtās iemaksas.

5.   Visus procentus, kas uzkrāti par maksājumiem, kuri veikti kā priekšfinansējums, uzskata par daļu no iemaksas.

204.l pants

Ziņojums par iemaksu izlietojumu

1.   Eiropas politiskā partija saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 23. pantu iesniedz atbildīgajam kredītrīkotājam apstiprināšanai savu gada ziņojumu par iemaksu izlietojumu un savus gada finanšu pārskatus.

2.   Atbildīgais kredītrīkotājs sagatavo šīs regulas 66. panta 9. punktā minēto gada darbības pārskatu, pamatojoties uz šā panta 1. punktā minēto gada ziņojumu un gada finanšu pārskatiem. Minētā ziņojuma sagatavošanai var izmantot citus apliecinošus dokumentus.

204.m pants

Atlikušās summas izmaksa

1.   Iemaksas summu neuzskata par galīgu, kamēr atbildīgais kredītrīkotājs nav apstiprinājis 204.l panta 1. punktā minēto gada ziņojumu un gada finanšu pārskatus. Gada ziņojuma un gada finanšu pārskatu apstiprināšana neskar turpmākas pārbaudes, ko veic Iestāde.

2.   Jebkura neizlietota priekšfinansējuma summa nav galīga, kamēr Eiropas politiskā partija to nav izlietojusi tādu atmaksājamo izdevumu apmaksai, kas atbilst uzaicinājumā pieteikties iemaksām noteiktajiem kritērijiem.

3.   Ja Eiropas politiskā partija nepilda savus pienākumus attiecībā uz iemaksu izlietojumu, iemaksas aptur, samazina vai pārtrauc pēc tam, kad Eiropas politiskajai partijai ir dota iespēja iesniegt savus apsvērumus.

4.   Pirms atlikušās summas izmaksāšanas atbildīgais kredītrīkotājs pārliecinās, ka Eiropas politiskā partija joprojām ir reģistrēta Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 7. pantā minētajā reģistrā un ka laikposmā no regulas piemērošanas dienas līdz tā finanšu gada beigām, par kuru iemaksas piešķirtas, partijai nav piemērota neviena no minētās regulas 27. pantā paredzētajām sankcijām.

5.   Ja Eiropas politiskā partija vairs nav reģistrēta Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 7. pantā minētajā reģistrā vai partijai ir piemērota kāda no minētās regulas 27. pantā paredzētajām sankcijām, atbildīgais kredītrīkotājs var apturēt, samazināt vai pārtraukt iemaksas un atgūt iemaksas nolīguma vai lēmuma ietvaros nepareizi izmaksātās summas, to darot proporcionāli kļūdas, pārkāpuma, krāpšanas vai citu pienākumu saistībā ar iemaksām neizpildes smaguma pakāpei – pēc tam, kad Eiropas politiskajai partijai ir dota iespēja iesniegt savus apsvērumus.

204.n pants

Kontrole un sankcijas

1.   Visos līgumos vai lēmumos par iemaksas piešķiršanu skaidri paredz, ka Eiropas Parlamentam, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai un Revīzijas palātai ir kontroles pilnvaras, kas ļauj tiem pārbaudīt dokumentus un veikt pārbaudes uz vietas attiecībā uz visām Eiropas politiskajām partijām, līgumslēdzējiem un apakšlīgumu slēdzējiem, kas saņēmuši Savienības līdzekļus.

2.   Saskaņā ar šīs regulas 109. pantu un ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 27. pantu atbildīgais kredītrīkotājs pretendentiem var piemērot administratīvas un finansiālas sankcijas, kas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

3.   Sankcijas, kas minētas 2. punktā, var piemērot arī tām Eiropas politiskajām partijām, kuras pieteikuma iemaksai iesniegšanas brīdī vai pēc tam, kad tās saņēmušas iemaksu, uz atbildīgā kredītrīkotāja informācijas pieprasījumu ir sniegušas nepatiesas ziņas vai vispār nav sniegušas informāciju.

204.o pants

Dokumentu glabāšana

1.   Eiropas politiskās partijas saglabā visus dokumentus un apliecinošos dokumentus, kas attiecas uz iemaksu, piecus gadus pēc 204.l panta 1. punktā minētā gada ziņojuma un gada finanšu pārskatu iesniegšanas.

2.   Dokumentus, kas saistīti ar revīzijām, pārsūdzībām, tiesvedību vai atlīdzības prasījumu kārtošanu, kuri izriet no iemaksas izlietojuma, saglabā līdz šādu revīziju, pārsūdzību vai tiesvedības beigām vai atlīdzības prasījumu nokārtošanai.

204.p pants

Ārējo revīzijas iestāžu vai ekspertu atlase

Regulas (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 23. pantā minētās neatkarīgās ārējās revīzijas iestādes vai ekspertus atlasa publiskā iepirkuma procedūrā. Tiem piešķirto līgumu termiņš nepārsniedz piecus gadus. Pēc diviem līguma termiņiem pēc kārtas uzskata, ka tiem ir izveidojies interešu konflikts, kas var negatīvi ietekmēt revīzijas veikšanu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2017. gada 1. janvāra. Attiecībā uz pasākumiem, kas veikti, un saistībām, kuras uzņemtas attiecībā uz politisko partiju finansēšanu Eiropas līmenī pirms 2017. gada 31. decembra, Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 125. panta 3. punkta otro daļu un 125. panta 6. punktu turpina piemērot tādā redakcijā, kāda tā bija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šīs regulas 1. pantu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2014. gada 22. oktobrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

M. SCHULZ

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

B. DELLA VEDOVA


(1)  OV C 4, 8.1.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2014. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2014. gada 29. septembra lēmums.

(3)  OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.

(4)  OV C 296 E, 2.10.2012., 46. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Finanšu regulu, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 (2014. gada 22. oktobris) par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (OV L 317, 4.11.2014., 1. lpp.).”;


Top