Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0759

2014/759/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 29. oktobris ), ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas attiecas uz Trichinella un ietvertas veterinārā sertifikāta paraugā, kurš paredzēts noteiktu no mājas cūkām iegūtu gaļas produktu importam Savienībā, groza Lēmuma 2007/777/EK III pielikumu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7921) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 311, 31.10.2014, p. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/759/oj

31.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/78


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 29. oktobris),

ar ko attiecībā uz dzīvnieku veselības prasībām, kas attiecas uz Trichinella un ietvertas veterinārā sertifikāta paraugā, kurš paredzēts noteiktu no mājas cūkām iegūtu gaļas produktu importam Savienībā, groza Lēmuma 2007/777/EK III pielikumu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7921)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/759/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 16. decembra Direktīvu 2002/99/EK, ar ko paredz dzīvnieku veselības noteikumus, kuri reglamentē tādu dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanu, pārstrādi, izplatīšanu un ievešanu, kas paredzēti lietošanai pārtikā (1), un jo īpaši tās 9. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Lēmumu 2007/777/EK (2) cita starpā nosaka noteiktu gaļas produktu importēšanai Savienībā paredzētu sertifikātu paraugus. Tajā paredzēts, ka Savienībā importē tikai tādu gaļas produktu sūtījumus, kas atbilst prasībām dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības sertifikāta paraugā, kurš iekļauts minētā lēmuma III pielikumā. Paraugs paredz nodrošinājumu pret Trichinella infekciju.

(2)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 2075/2005 (3) ir paredzēti noteikumi, kā ņemt paraugus no tādu sugu dzīvnieku liemeņiem, kas uzņēmīgas pret Trichinella infekciju, un kā noteikt tādu novietņu statusu, kurās tur mājas cūkas.

(3)

Komisijas Regula (ES) Nr. 216/2014 (4), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2075/2005, novietnēm, par kurām oficiāli atzīts, ka tās piemēro kontrolētus turēšanas apstākļus, piešķir atkāpes no kaušanas nolūkā piemērojamās testēšanas noteikumiem. Turklāt Regula (ES) Nr. 216/2014 nosaka, ka novietni par tādu, kas piemēro kontrolētus turēšanas apstākļus, var atzīt tikai tad, ja pārtikas apritē iesaistītais uzņēmējs cita starpā šajā novietnē jaunas mājas cūkas ieved tikai no citām novietnēm, par kurām arī oficiāli atzīts, ka tās piemēro kontrolētus turēšanas apstākļus.

(4)

Lai atspoguļotu ar Regulu (ES) Nr. 216/2014 grozītās Regulas (EK) Nr. 2075/2005 prasības attiecībā uz gaļas produktu importu, Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā sniegtais dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības sertifikāta paraugs būtu jāgroza.

(5)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Lēmums 2007/777/EK.

(6)

Lai novērstu traucējumus attiecībā uz tādu gaļas produktu sūtījumu importēšanu Savienībā, kas iegūti no mājas cūkām, pārejas periodā, ja vien tiek ievēroti noteikti nosacījumi, būtu jāatļauj izmantot sertifikātus, kas izsniegti saskaņā ar Lēmumu 2007/777/EK tā redakcijā pirms grozījumiem, kas ieviesti ar šo lēmumu.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā sniegto dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības sertifikāta paraugu groza šādi:

1)

parauga II.2.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

vai nu

(2) [II.2.3.1.

gaļas produkti ir iegūti no mājas cūku gaļas, kurai vai nu ir veikta trihinelozes pārbaude un tās rezultāts ir negatīvs, vai tā ir bijusi pakļauta aukstumapstrādei saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2075/2005;]

vai

(2)(6) [II.2.3.1.

gaļas produkti ir iegūti no tādu mājas cūku gaļas, kas vai nu ir no novietnes, par kuru oficiāli atzīts, ka tā piemēro kontrolētus turēšanas apstākļus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2075/2005 8. pantu, vai nav atšķirtas no mātes un ir jaunākas par piecām nedēļām;]”

;

2)

piezīmju II daļā pēc 5. piezīmes pievieno šādu piezīmi:

“(6)

Piemēro tikai trešām valstīm, par kurām Regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļas slejā “PG” ir ieraksts “K”.”

2. pants

Pārejas periodā, kas ilgst līdz 2015. gada 31. martam, Savienībā joprojām var ievest gaļas produktu sūtījumus, kuriem ir līdzi attiecīgais sertifikāts, kas izdots ne vēlāk kā 2015. gada 1. martā saskaņā ar Lēmuma 2007/777/EK III pielikumā sniegto dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības pielikuma paraugu tādā redakcijā, kāda bija pirms šā lēmuma stāšanās spēkā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Tonio BORG


(1)  OV L 18, 23.1.2003., 11. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 29. novembra Lēmums 2007/777/EK, ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.).

(3)  Komisijas 2005. gada 5. decembra Regula (EK) Nr. 2075/2005, ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālām Trichinella pārbaudēm gaļā (OV L 338, 22.12.2005., 60. lpp.).

(4)  Komisijas 2014. gada 7. marta Regula (ES) Nr. 216/2014, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2075/2005, ar ko nosaka īpašus noteikumus oficiālām Trichinella pārbaudēm gaļā (OV L 69, 8.3.2014., 85. lpp.).


Top