Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0758

2014/758/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 29. oktobris ), ar ko noraida biocīdu lietošanas atļaujas atteikumu, par kuru Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7915) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 311, 31.10.2014, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/758/oj

31.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/75


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 29. oktobris),

ar ko noraida biocīdu lietošanas atļaujas atteikumu, par kuru Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7915)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/758/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 36. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) I pielikumā ir to aktīvo vielu saraksts, kuras Savienības līmenī ir apstiprinātas izmantošanai biocīdos. Komisijas Direktīvas 2008/78/EK (3), 2008/79/EK (4) un 2008/86/EK (5) attiecīgi pievienoja aktīvās vielas propikonazolu, IPBC un tebukonazolu izmantošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētais 8. produktu veids. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 86. pantu šīs vielas ir apstiprinātas aktīvās vielas, kas iekļautas minētās regulas 9. panta 2. punktā minētajā sarakstā.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 8. pantu sabiedrība Arch Timber Protection Ltd2010. gada 2. aprīlī iesniedza pieteikumu Apvienotajai Karalistei par atļaujas piešķiršanu tādam biocīdam koksnes konservantam, kura sastāvā ir propikonazols, IPBC un tebukonazols (turpmāk “apstrīdētais produkts”). Apvienotā Karaliste 2012. gada 7. jūnijā piešķīra atļauju apstrīdētā produkta izmantošanai rūpniecībā un tikai svaigi zāģētu/nocirstu koku un nežāvētu kokmateriālu pagaidu aizsardzībai, tostarp norādot, ka ar šo produktu apstrādāta koksne var tikt izmantota 2. un 3. lietojuma klasē, kā aprakstīts dokumentā “Produktu novērtēšanas vadlīniju tehniskās piezīmes” (Technical Notes for Guidance on Product Evaluation) (6). Produkts sastāv no diviem iepakojumiem, kuru saturs ražošanas telpās jāsajauc un jāatšķaida atbilstoši tam, kādi ir konkrētie koksnes apstrādes apstākļi – iemērkšana vai apliešana slēgtā iekārtā. Desmit dalībvalstis vēlāk savstarpējas atzīšanas kārtā atļāva apstrīdētā produkta lietošanu.

(3)

Arch Timber Protection Ltd (“pieteikuma iesniedzējs”) 2012. gada 16. jūlijā iesniedza Vācijai pilnīgu pieteikumu Apvienotās Karalistes piešķirtās apstrīdētā produkta atļaujas savstarpējai atzīšanai.

(4)

Vācija 2013. gada 19. augustā saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 4. panta 4. punktu paziņoja Komisijai, citām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam priekšlikumu atteikt atļauju. Vācija uzskatīja, ka apstrīdētais produkts neatbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1. punkta prasībām attiecībā uz vidi.

(5)

Saskaņā ar Vācijas apgalvojumu atļauja nepietiekami atspoguļoja faktu, ka produkts ir paredzēts koksnes pagaidu aizsardzībai, un Apvienotā Karaliste nav pienācīgi izvērtējusi vides apdraudējumus, ko rada apstrīdētais produkts. No Vācijas veiktā novērtējuma izrietēja, ka nepieņemams apdraudējums videi rodas 30. dienā pēc produkta lietošanas (“laiks 1”), kas arī raisīja bažas attiecībā uz iespēju izmantot saskaņā ar 2. un 3. lietojuma klases nosacījumiem koksni, kas apstrādāta ar apstrīdēto produktu.

(6)

Vācija arī uzskatīja, ka, tā kā attiecība starp aktīvajām vielām un neaktīvajām vielām produkta darba šķīdumos ir mainīga, produkts neatbilst biocīdu definīcijai, kas sniegta Direktīvas 98/8/EK 2. panta a) punktā, un tam būtu jāpiešķir atļauja kā pamatsastāva formulai, kas definēta Direktīvas 98/8/EK 2. panta j) punktā.

(7)

Komisija aicināja citas dalībvalstis un pieteikuma iesniedzēju 90 dienu laikā iesniegt rakstiskas atsauksmes par paziņojumu saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 27. panta 1. punktu. Minētajā termiņā atsauksmes iesniedza Vācija, Apvienotā Karaliste un pieteikuma iesniedzējs. Paziņojums tika apspriests arī koordinācijas grupā 2013. gada 24. septembrī, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 35. pantu.

(8)

Saistībā ar vides apdraudējumiem no apspriedēm un atsauksmēm izriet, ka Apvienotās Karalistes novērtējums tika veikts laikā, kad nebija panākta vienošanās par modeli attiecībā uz koksnes pagaidu aizsardzību, un tajā ir ņemtas vērā tolaik labākās pieejamās norādes (7), kuru pamatā ir modeļi attiecībā uz apstrādātu koksni, ko paredzēts laist tirgū saskaņā ar 2. un 3. lietojuma klases nosacījumiem. Novērtējuma pamatā bija arī pieņēmums par sliktāko notikumu attīstību, kad “laikā 1” notiek aktīvo vielu pilnīga izdalīšanās.

(9)

No tā arī izriet, ka Apvienotās Karalistes novērtējums, kas veikts saskaņā ar šiem modeļiem, ir saderīgs ar pašlaik spēkā esošajiem norādījumiem (8). Kad ir apzināts apdraudējums “laikā 1”, balstoties uz pieņēmuma par sliktāko notikumu attīstību, apstrādātu koksni var droši izmantot saskaņā ar 2. un 3. lietojuma klases nosacījumiem, ja tiek atzīts, ka vides apdraudējumi, kas radīsies kalpošanas laika beigās, būs pieņemami.

(10)

Komisija arī atzīmē, ka gadījumi, kad “laikā 1” tiek konstatēts nepieņemams apdraudējums, pašlaik tiek apspriesti Savienības līmenī, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju. Šajā kontekstā Komisija atzīst, ka līdz šādas pieejas oficiālai pieņemšanai Apvienotās Karalistes veiktā novērtējuma secinājumi par apstrīdēto produktu būtu jāuzskata par derīgiem līdz produkta atļaujas atjaunošanai.

(11)

Attiecībā uz produkta identitāti no minētajām apspriedēm un atsauksmēm izriet, ka apstrīdētajam produktam tādā formā, kādā tas tiek piegādāts rūpnieciskajiem lietotājiem, ir īpaši noteiktas aktīvo un neaktīvo vielu koncentrācijas. Faktu, ka rūpnieciskie lietotāji darba vietā var sagatavot dažādus produkta šķīdumus atkarībā no apstrādes procesa, saskaņā ar Komisijas uzskatu nevar interpretēt tādējādi, ka atļaujas turētājs laiž tirgū dažādu biocīdu grupu, kā minēts Direktīvas 98/8/EK 2. panta j) punktā.

(12)

Ņemot vērā šos argumentus, Komisija atbalsta Apvienotās Karalistes veiktā novērtējuma secinājumus un citu dalībvalstu panākto produkta apstiprināšanu savstarpējas atzīšanas kārtā, jo tā uzskata, ka apstrīdētais produkts atbilst definīcijai Direktīvas 98/8/EK 2. panta a) punktā un minētās direktīvas 5. panta 1. punktā noteiktajām prasībām attiecībā uz vidi. Tāpēc Komisija norāda, ka, ņemot vērā iesniegto pamatojumu, Vācijas pieprasījums atteikt atļauju nav attaisnojams.

(13)

Visbeidzot, ņemot vērā notikušās apspriedes, tiek atzīts par nepieciešamu produkta atļaujā skaidri noteikt, ka produkta lietojums ir paredzēts koksnes pagaidu aizsardzībai, un atļauju piešķirt ar nosacījumu, ka rūpnieciskiem lietotājiem tiek sniegta produkta lietošanas detalizēta instrukcija atbilstoši to ražošanas vietu īpašībām, kurās šādu produktu izmanto.

(14)

Apstrīdētajam produktam piemēro Regulu (ES) Nr. 528/2012 saskaņā ar minētās regulas 92. panta 2. punkta noteikumiem. Tā kā šā lēmuma juridiskais pamats ir minētās regulas 36. panta 3. punkts, šis lēmums, pamatojoties uz minētās regulas 36. panta 4. punktu, būtu jāadresē visām dalībvalstīm.

(15)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums attiecas uz produktiem, kas identificēti ar šādu pieteikuma atsauces numuru atsauces dalībvalstī, kā paredzēts Biocīdu reģistrā:

2010/2509/5687/UK/AA/6745

2. pants

Vācijas priekšlikums atteikt atļauju, ko Apvienotā Karaliste 2012. gada 7. jūnijā piešķīrusi 1. pantā minētajiem produktiem, tiek noraidīts.

3. pants

Paredzēto lietojumu, kas aprakstīts produkta atļaujā, groza šādi:

“Koksnes pagaidu aizsardzībai pret koksni iekrāsojošām sēnītēm un virsmas pelējuma sēnītēm tikai svaigi zāģētiem/nocirstiem kokiem un nežāvētiem kokmateriāliem. Koksni, kas apstrādāta ar šo produktu, var izmantot 2. un 3. lietojuma klasē (t. i., kokmateriāli, kuri nav saskarsmē ar zemi un ir ilgstoši pakļauti laikapstākļu ietekmei vai arī ir aizsargāti no laikapstākļu ietekmes, bet bieži samirkst).”

4. pants

Produktiem, kas minēti 1. pantā, piemēro šādu nosacījumu atļaujas saņemšanai:

“Atļauja tiek izsniegta ar nosacījumu, ka atļaujas turētājs lietošanas vietā nodrošina lietotājiem detalizētu produkta lietošanas instrukciju, ņemot vērā tās ražošanas vietas īpašības, kurā šādu produktu izmanto.”

5. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 25. jūlija Direktīva 2008/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu propikonazolu (OV L 198, 26.7.2008., 44. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 28. jūlija Direktīva 2008/79/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu IPBC (OV L 200, 29.7.2008., 12. lpp.).

(5)  Komisijas 2008. gada 5. septembra Direktīva 2008/86/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu tebukonazolu (OV L 239, 6.9.2008., 9. lpp.).

(6)  Pieejams tīmekļa vietnē http://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg-product-evaluation_en.pdf.

(7)  Sk. ESAO ar emisiju iedarbības scenārijiem saistītos dokumentus attiecībā uz koksnes konservantiem (OECD Emission Scenario Documents (EDS) for Wood Preservatives): 1.–4. daļa (2003), pieejama tīmekļa vietnē http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents.

(8)  Report of leaching workshop (Arona, Itālija, 2005. gada 13.–14. jūnijs), pieejams tīmekļa vietnē http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/public-health/risk_assessment_of_Biocides/doc/ESD/ESD_PT/PT_08/PT_8_Leaching_Workshop_2005.pdf/at_download/file.


Top