Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0756

2014/756/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 29. oktobris ) par IPBC un propikonazolu saturošu biocīdu lietošanas atļauju ierobežojumiem, kurus Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7909) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 311, 31.10.2014, p. 69–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/756/oj

31.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/69


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 29. oktobris)

par IPBC un propikonazolu saturošu biocīdu lietošanas atļauju ierobežojumiem, kurus Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7909)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2014/756/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 36. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) I pielikumā ir to aktīvo vielu saraksts, kuras Savienības līmenī ir apstiprinātas lietošanai biocīdos. Ar Komisijas Direktīvu 2008/78/EK (3) un Direktīvu 2008/79/EK (4) lietošanai koksnes konservantos, kas ir Direktīvas 98/8/EK V pielikumā definētā 8. produkta veida biocīdi, pievienoja attiecīgi aktīvās vielas propikonazolu un IPBC. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 86. pantu šīs vielas ir apstiprinātas aktīvās vielas, kas iekļautas minētās regulas 9. panta 2. punktā minētajā sarakstā.

(2)

Sabiedrība Janssen PMP saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 8. pantu iesniedza Apvienotajai Karalistei pieteikumus uz atļaujas piešķiršanu trīs biocīdiem koksnes konservantiem, kuru sastāvā ir IPBC un propikonazols (turpmāk – “apstrīdētie biocīdi”). Apvienotās Karalistes piešķirtās biocīdu atļaujas aptvēra dažādas apstrādes metodes, tostarp automātisku iegremdēšanu rūpnieciskai izmantošanai un apsmidzināšanu (telpās un ārpus tām) profesionālām un neprofesionālām vajadzībām. Vairākas dalībvalstis vēlāk atļāva apstrīdēto biocīdu izmantošanu savstarpējas atzīšanas kārtā.

(3)

Janssen PMP (“pieteikuma iesniedzējs”) iesniedza Vācijai pilnīgus pieteikumus uz Apvienotās Karalistes piešķirto apstrīdēto biocīdu atļauju savstarpēju atzīšanu.

(4)

Vācija 2013. gada 28. augustā saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 4. panta 4. punktu paziņoja Komisijai, citām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam par priekšlikumu noteikt atļauju ierobežojumus. Vācija uzskata, ka apstrīdētie biocīdi neatbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1. punkta prasībām attiecībā uz cilvēka veselību un vidi.

(5)

Saskaņā ar Vācijas sniegto informāciju Apvienotā Karaliste pienācīgi nenovērtēja vienu no apstrādes metodēm – apsmidzināšanu ārpus telpām – vides risku aspektā. Vācijas veiktajā šo trīs biocīdu novērtējumā tika konstatēti nepieņemami riski attiecībā uz attālas augsnes piesārņojumu.

(6)

Vācija arī uzskata, ka viena biocīda gadījumā sakarā ar profesionālo lietotāju veselības nepieņemamu apdraudējumu automatizētā iegremdēšana būtu jāierobežo, atļaujot to veikt tikai sistēmās ar pietiekami augstu automatizācijas pakāpi.

(7)

Komisija aicināja citas dalībvalstis un pieteikuma iesniedzēju 90 dienu laikā iesniegt rakstiskas atsauksmes par paziņojumiem saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 27. panta 1. punktu. Minētajā termiņā atsauksmes iesniedza Vācija, Apvienotā Karaliste un pieteikuma iesniedzējs. Paziņojums 2013. gada 24. septembrī tika apspriests arī koordinācijas grupā, kura izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 35. pantu un kurā tikās Komisijas un dalībvalstu biocīdu jomas kompetento iestāžu pārstāvji.

(8)

Ņemot vērā riskus videi, no šīm diskusijām un atsauksmēm izriet, ka Apvienotās Karalistes veiktā vides apdraudējuma novērtējuma secinājumu pamatā bija attiecīgais novērtēšanas laikā pieejamais scenārijs no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) emisiju scenāriju dokumentu sērijas (5).

(9)

No tām arī izriet, ka Vācijas izdarīto secinājumu pamatā ir ESAO emisiju scenāriju dokumentu sērijas pārskatīts scenārijs (6), kas kļuva pieejams pēc tam, kad Apvienotā Karaliste piešķīra atļaujas, un pēc tam, kad Vācija iesniedza paziņojumu.

(10)

Turklāt saskaņā ar norādījumiem, kas tika pieņemti to dalībvalstu kompetento iestāžu pārstāvju 47. sanāksmē, kuras atbild par Direktīvas 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū īstenošanu (7), jaunus norādījumus var ņemt vērā tikai tad, ja tie bija pieejami pirms biocīda atļaujas pieteikuma iesniegšanas, izņemot gadījumus, kad zinātnes attīstība liecina, ka paļaušanās uz iepriekšējiem norādījumiem būtu pamats nopietnām bažām. Norādījumos arī noteikts, ka nopietnu bažu gadījumā tiktu pārskatītas esošās atļaujas. Tomēr ne Apvienotā Karaliste, ne citas dalībvalstis, kuras biocīdus apstiprināja, veicot savstarpēju atzīšanu, neuzskatīja, ka bažas ir pietiekamas, lai būtu pamats pārskatīt esošās atļaujas.

(11)

Ņemot vērā šīs atsauksmes, Komisija atbalsta Apvienotās Karalistes veiktā novērtējuma secinājumus un to, ka citas dalībvalstis biocīdus apstiprinājušas savstarpējas atzīšanas kārtā, jo tā uzskata, ka apstrīdētie biocīdi atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1. punktā noteiktajām prasībām attiecībā uz vidi. Tāpēc Komisija uzskata, ka, ņemot vērā iesniegto pamatojumu, Vācijas pieprasījums ierobežot atļaujas nav pamatots.

(12)

Attiecībā uz apstrādi ar automatizētas iegremdēšanas metodi Komisija uzskata, ka apstrīdētajam biocīdam būtu jāpiemēro noteikumi, kas noteikti ar iepriekšēju Komisijas lēmumu (8) un paredz profesionālo lietotāju veselības aizsardzību, kad tie lieto IPBC saturošus biocīdus, izmantojot šo apstrādes metodi. Tāpēc būtu jāatļauj apstrīdētā biocīda lietošana atbilstīgi marķējumā sniegtajiem norādījumiem, kas atļauj to lietot tikai pilnībā automatizētas iegremdēšanas procesos, un biocīda atļauja būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Regulu (ES) Nr. 528/2012 apstrīdētajam biocīdam piemēro saskaņā ar minētās regulas 92. panta 2. punktu. Tā kā šā lēmuma juridiskais pamats ir minētās regulas 36. panta 3. punkts, šis lēmums, pamatojoties uz minētās regulas 36. panta 4. punktu, būtu jāadresē visām dalībvalstīm.

(14)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums attiecas uz biocīdiem, kas atsauces dalībvalstī identificēti ar šādiem pieteikuma atsauces numuriem, kā paredzēts Biocīdu reģistrā:

2010/2709/7626/UK/AA/8666

2010/2709/8086/UK/AA/9499

2010/2709/7307/UK/AA/8801

2. pants

Vācijas priekšlikums neatļaut 1. pantā norādītos biocīdus izmantot apsmidzināšanai ārpus telpām ir noraidīts.

3. pants

Ja biocīdus izmanto automatizētā iegremdēšanā, ar pieteikuma atsauces numuru 2010/2709/7626/UK/AA/8666 identificētu biocīdu atļaujās iekļauj nosacījumu, ka biocīdu marķējumā jābūt šādam norādījumam:

“Biocīdu (ievietot biocīda nosaukumu) drīkst lietot tikai pilnībā automatizētos iegremdēšanas procesos, kuros visi apstrādes un žāvēšanas procesa posmi ir mehanizēti un netiek veiktas nekādas manuālas darbības, tostarp tad, kad apstrādātos izstrādājumus caur iegremdēšanas tvertni pārvieto uz notecināšanas/žāvēšanas un glabāšanas vietu (ja vien virsma nav sausa jau pirms pārvietošanas uz glabāšanas vietu). Attiecīgos gadījumos apstrādājamie koka izstrādājumi pirms apstrādes, kā arī iegremdēšanas procesa laikā ir pilnībā jānostiprina (piemēram, izmantojot nospriegotas siksnas vai spailes), un ar tiem nedrīkst veikt manuālas darbības, iekams apstrādāto izstrādājumu virsma nav nožuvusi.”

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2014. gada 29. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Janez POTOČNIK


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2008. gada 25. jūlija Direktīva 2008/78/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā aktīvo vielu propikonazolu (OV L 198, 26.7.2008., 44. lpp.).

(4)  Komisijas 2008. gada 28. jūlija Direktīva 2008/79/EK, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK, lai iekļautu tās I pielikumā kā aktīvo vielu IPBC (OV L 200, 29.7.2008., 12. lpp.).

(5)  Sk. Emission scenarios for outdoor treatments, ESAO Emission Scenario Document (ESD) for Wood Preservatives (2003) II daļa, pieejams tīmekļa vietnē http://echa.europa.eu/documents/10162/16908203/pt8_wood_preservatives_2_en.pdf.

(6)  Sk. Outdoor spraying emission scenario, kas pieejams ESAO Revised Emission Scenario Document for Wood Preservatives (ENV/JM/MONO(2013)21), pieejams tīmekļa vietnē http://search.oecd.org/officialdocuments/displaydocumentpdf/?cote=env/jm/mono(2013)21&doclanguage=en.

(7)  Sk. dokumentu CA-July12-Doc.6.2d – Final par to, kā ņemt vērā jaunus norādījumus, kas kļuvuši pieejami laikā, kad norit biocīdu atļauju piešķiršana un savstarpēja atzīšana; tas pieejams tīmekļa vietnē https://circabc.europa.eu/w/browse/03bce60b-cf04-49aa-8172-e9c6a75205a7.

(8)  Komisijas 2014. gada 25. jūnija Īstenošanas lēmums 2014/402/ES par stingrākām prasībām attiecībā uz IPBC saturošu biocīdo produktu lietošanas atļaujām, kuras Vācija ir paziņojusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/8/EK (OV L 188, 27.6.2014, 85. lpp.).


Top