Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0755

2014/755/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 30. oktobris ) par Austrālijas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

OJ L 311, 31.10.2014, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/755/oj

31.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/66


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 30. oktobris)

par Austrālijas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

(2014/755/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 25. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantā izklāstītās centrālo darījumu partneru (“CCP”), kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, atzīšanas procedūras mērķis ir ļaut CCP, kas veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši atļauju trešās valstīs, kuru regulatīvie standarti ir līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti minētajā regulā, sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Tādējādi tajā paredzētā atzīšanas procedūra un lēmums par līdzvērtību palīdz sasniegt Regulas (ES) Nr. 648/2012 galveno mērķi, proti, samazināt sistēmisko risku, paplašinot drošu un stabilu CCP izmantošanu, lai veiktu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, tostarp arī tad, ja minētie CCP veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši atļauju trešā valstī.

(2)

Lai trešās valsts tiesisko režīmu varētu uzskatīt par līdzvērtīgu Savienības tiesiskajam režīmam attiecībā uz CCP, piemērojamo juridisko un uzraudzības noteikumu sasniegtajam rezultātam pēc būtības vajadzētu būt līdzvērtīgam Savienības prasībām attiecībā uz regulatīvajiem mērķiem, ko ar to sasniedz. Tāpēc šīs līdzvērtības novērtēšanas mērķis ir pārliecināties, ka Austrālijas juridiskie un uzraudzības noteikumi nodrošina, ka CCP, kas veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši atļauju Austrālijā, nerada tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, lielāku risku, nekā tiem radītu CCP, kas saņēmuši atļauju Savienībā, un līdz ar to nerada nepieļaujamus sistēmiskā riska līmeņus Savienībā.

(3)

Komisija 2013. gada 1. septembrī saņēma Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (“EVTI”) tehnisko konsultāciju par juridiskajiem un uzraudzības noteikumiem, ko piemēro CCP, kas ir saņēmuši atļauju Austrālijā. Tehniskajā konsultācijā secināts, ka visi Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļas noteikumi ir replicēti attiecīgās juridiski saistošās prasībās, kas jurisdikcijas līmenī ir piemērojamas CCP, kuri ir saņēmuši atļauju Austrālijā.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktu ir jāizpilda trīs nosacījumi, lai noteiktu, vai trešās valsts juridiskie un uzraudzības noteikumi attiecībā uz CCP, kas saņēmuši atļauju tajā, ir līdzvērtīgi noteikumiem, kas paredzēti minētajā regulā.

(5)

Saskaņā ar pirmo nosacījumu trešā valstī atļauju saņēmušajiem CCP jāizpilda juridiski saistošās prasības, kas ir līdzvērtīgas prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(6)

Austrālijas juridiski saistošās prasības attiecībā uz Austrālijā atļauju saņēmušajiem CCP ietver 2001. gada Uzņēmējsabiedrību likumu (“Uzņēmējsabiedrību likums”), kas kopā ar 2001. gada Uzņemējsabiedrību noteikumiem (“Uzņēmējsabiedrību noteikumi”) veido tīrvērtes un norēķinu mehānismu (“TN mehānismi”) tiesisko regulējumu. Uzņēmējsabiedrību likuma 7.3. daļā paredzēts, ka pirms tās atļaujas piešķiršanas, kas vajadzīga, lai veiktu tīrvērtes vai norēķinu darbības, ministram cita starpā ir jāpārliecinās, ka attiecīgajam CCP ir pienācīgi darbības noteikumi un procedūras, kas atbilst piemērojamiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu, ka, ciktāl tas ir praktiski iespējams, sistēmiskais risks ir samazināts un ka CCP darbojas godīgi un efektīvi. CCP ir arī jābūt piemērotiem mehānismiem, ko izmanto interešu konfliktu novēršanai un iekšējo noteikumu un procedūru izpildei. Austrālijas Vērtspapīru un investīciju komisija (“ASIC”) un Austrālijas Rezervju banka jeb centrālā banka (“RBA”) konsultē ministru par TN mehānismu licenču piešķiršanu un iekšējo noteikumu un procedūru pārmaiņām un atbild par novērtēšanu un ASIC gadījumā – par izpildi attiecībā uz to, kā CCP pilda pienākumus saskaņā ar Uzņēmējsabiedrību likumu.

(7)

ASIC nodrošina reglamentējošus norādījumus regulētām vienībām, kas vajadzīgi, lai paskaidrotu konkrētus jautājumus, uz kuriem jau attiecas tiesību akti. Proti, 2012. gada decembrī ASIC pārskatīja reglamentējošos norādījumus par licencēšanu un TN mehānismu licenču pārraudzību saskaņā ar atjauninātajiem Reglamentējošajiem norādījumiem 211 “Tīrvērtes un norēķinu mehānismi – Austrālijas un aizjūras operatori” (“RG 211”). Ar ASIC RG 211 tiek īstenoti finanšu tirgus infrastruktūru principi (“PFMI”), ko 2012. gada aprīlī sagatavoja Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (2) (“CPSS”) un Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (“IOSCO”) un kas attiecas uz pienākumiem, kuri izklāstīti Uzņēmējsabiedrību likumā, un sniedz norādījumus CCP par to, kā izpildīt pienākumus saskaņā ar Uzņēmējsabiedrību likumu. Tādēļ, ja netiek ievērots Uzņēmējsabiedrību likums, kā izskaidrots RG 211, varētu tikt piemērotas izpildes nodrošināšanas darbības un sankcijas.

(8)

Saskaņā ar Uzņēmējsabiedrību likumu RBA ir pilnvarota noteikt finanšu stabilitātes standartus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka CCP darbojas tādā veidā, kas rada vai veicina Austrālijas finanšu sistēmas vispārējo stabilitāti. Proti, RBA maksājumu sistēmas valde 2012. gada novembrī apstiprināja jaunu finanšu stabilitātes standartu noteikšanu, t. i., Finanšu stabilitātes standartus (“FSS”) attiecībā uz CCP, kas ietver 21 standartu attiecībā uz CCP, attiecīgus apakšstandartus un norādījumus. Izņemot dažus apakšstandartus, kas stājās spēkā 2014. gada 31. martā, FSS stājās spēkā 2013. gada martā. FSS ir jāievēro visiem licencētajiem CCP.

(9)

TN mehānismu pamatprincipos, kas izklāstīti Uzņēmējsabiedrību likuma 7.3. daļā, un uzņēmējsabiedrību noteikumos, kas izskaidroti ASIC RG 211, un RBA noteiktajos FSS (kopā “galvenie noteikumi”) izklāstīti augsta līmeņa standarti, kuri CCP ir jāievēro, lai saņemtu atļauju sniegt tīrvērtes pakalpojumus Austrālijā. Minētie galvenie noteikumi aptver pirmā līmeņa juridiski saistošās prasības Austrālijā. Lai izpildītu primāros noteikumus, CCP papildus pieņem iekšējos noteikumus un procedūras, kam jāatbilst Uzņēmējsabiedrību likumā un Uzņēmējsabiedrību noteikumos noteiktajām konkrētajām prasībām, kā paskaidrots RG 211 un FSS, un minētos iekšējos noteikumus un procedūras iesniedz ministram, pirms tiek izsniegta TN mehānisma darbības atļauja. CCP iekšējo noteikumu un procedūru pārmaiņas ir jāziņo ministram. Ministrs var neatļaut mainīt CCP iekšējos noteikumus un procedūras. CCP iekšējiem noteikumiem un procedūrām ir līguma spēks, un tie ir juridiski saistoši CCP un to attiecīgajiem dalībniekiem.

(10)

Izmantojot primārajos noteikumos izklāstītās juridiski saistošās prasības, ko piemēro CCP, kas ir saņēmuši atļauju Austrālijā, nodrošina būtiskus rezultātus, kas ir līdzvērtīgi to prasību rezultātiem, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(11)

Tāpēc Komisija secina, ka Austrālijas tiesiskie un uzraudzības mehānismi nodrošina to, ka Austrālijā atļauju saņēmušie CCP izpilda juridiski saistošās prasības, kuras ir līdzvērtīgas prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(12)

Saskaņā ar otro nosacījumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktam Austrālijas juridiskajiem un uzraudzības noteikumiem attiecībā uz CCP, kas Austrālijā ir saņēmuši atļauju, ir jāparedz minēto CCP pastāvīga efektīva uzraudzība un prasību izpilde.

(13)

ASIC un RBA pastāvīgi uzrauga un pārrauga CCP, kas saņēmuši atļauju Austrālijā. ASIC ir atbildīga par to, ka CCP izpilda savus pienākumus saskaņā ar Uzņēmējsabiedrību likumu, un šajā sakarā veic periodisku CCP atbilstības novērtējumu, ņemot vērā licencē iekļautos pienākumus, izņemot pienākumus attiecībā uz FSS un sistēmiskā riska samazināšanu, un jo īpaši ņemot vērā to pienākumu darboties godīgi un efektīvi, ciktāl tas ir saprātīgi tā rīkoties, un iesniedz ziņojumu ministram, ko publicē. RBA uzrauga, vai CCP izpilda pienākumus saskaņā ar attiecīgajām licencēm un attiecībā uz finanšu stabilitātes un sistēmiskā riska mazināšanu, veic periodiskus novērtējumus par to, vai katrs CCP ievēro FSS, un iesniedz ziņojumu ministram, ko tāpat publicē. Ministrs un ASIC var izdot rakstiskus rīkojumus CCP, kas saņēmuši atļauju Austrālijā. Ja CCP nepilda rakstisku rīkojumu, ASIC var vērsties tiesā, kas var pieprasīt CCP izpildīt rakstisko rīkojumu.

(14)

Tāpēc Komisija secina, ka Austrālijas juridiskajos un uzraudzības noteikumos attiecībā uz CCP, kas saņēmuši atļauju Austrālijā, paredzēta pastāvīga efektīva uzraudzība un prasību izpilde.

(15)

Saskaņā ar trešo nosacījumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktam Austrālijas juridiskajos un uzraudzības noteikumos ir jābūt iekļautai efektīvai līdzvērtīgai sistēmai tādu CCP atzīšanai, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar trešo valstu tiesiskajiem režīmiem (“trešās valsts CCP”).

(16)

Trešās valsts CCP var pieteikties uz “aizjūras tīrvērtes un norēķinu mehānisma licenci” (“aizjūras CCP licence”), kas ļauj tiem Austrālijā sniegt dažus vai visus tīrvērtes pakalpojumus, kurus tiem atļauts sniegt savā valstī.

(17)

Kritēriji, ko piemēro trešās valsts CCP, kas piesakās uz aizjūras CCP licenci Austrālijā, ir salīdzināmi ar kritērijiem, kuri attiecas uz trešās valsts CCP, kas iesniedz atzīšanas pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantu. Līdzvērtīguma priekšnoteikums – regulatīvais režīms trešā valstī, kurā CCP ir saņēmis atļauju, ir jāuzskata par “pietiekami līdzvērtīgu”, ņemot vērā aizsardzības pakāpi pret sistēmisko risku un pakalpojumu efektivitātes un godīguma līmeni, ko tas nodrošina, attiecībā pret Austrālijas regulatīvo režīmu salīdzināmiem iekšzemes CCP. “Pietiekamas līdzvērtības” novērtējums balstās uz līdzīgiem apsvērumiem kā tie, kas novērtēti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012. Lai varētu piešķirt “aizjūras CCP licenci”, nepieciešams izveidot sadarbības kārtību starp Austrālijas iestādēm un attiecīgajām ārvalstu uzraudzības iestādēm.

(18)

Tādēļ būtu jāuzskata, ka Austrālijas juridiskajos un uzraudzības noteikumos paredzēta efektīva līdzvērtīga sistēma trešās valsts CCP atzīšanai.

(19)

Tādējādi var uzskatīt, ka Austrālijas juridiskajos un uzraudzības noteikumos attiecībā uz CCP, kas saņēmuši atļauju Austrālijā, ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktā paredzētie nosacījumi un minētie juridiskie un uzraudzības noteikumi būtu jāuzskata par līdzvērtīgiem Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām. Komisijai, kuru informē EVTI, būtu jāturpina uzraudzīt, kā mainās Austrālijas juridiskie un uzraudzības noteikumi attiecībā uz CCP un kā tiek izpildīti nosacījumi, uz kuru pamata ir pieņemts šis lēmums.

(20)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta vajadzībām Austrālijas juridiskie un uzraudzības noteikumi, ko piemēro CCP, kas saņēmuši atļauju Austrālijā, un ko veido 2001. gada Uzņēmējsabiedrību likuma 7.3. daļa un 2001. gada Uzņēmējsabiedrību noteikumi, kas paskaidroti saskaņā ar Reglamentējošajiem norādījumiem 211 “Tīrvērtes un norēķinu mehānismi: Austrālijas un aizjūras operatori”, un finanšu stabilitātes standarti attiecībā uz CCP, tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  No 2014. gada 1. septembra Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja mainījusi nosaukumu un kļuvusi par Maksājumu un tirgus infrastruktūru komiteju (“CPMI”).


Top