Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0753

2014/753/ES: Komisijas Īstenošanas lēmums ( 2014. gada 30. oktobris ) par Singapūras reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

OJ L 311, 31.10.2014, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/753/oj

31.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 311/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS

(2014. gada 30. oktobris)

par Singapūras reglamentējošo noteikumu līdzvērtību tām prasībām attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

(2014/753/ES)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 648/2001 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (1) un jo īpaši tās 25. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. pantā izklāstītās centrālo darījumu partneru (“CCP”), kas veic uzņēmējdarbību trešās valstīs, atzīšanas procedūras mērķis ir ļaut CCP, kas veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši atļauju trešās valstīs, kuru regulatīvie standarti ir līdzvērtīgi tiem, kuri noteikti minētajā regulā, sniegt tīrvērtes pakalpojumus tīrvērtes dalībniekiem vai tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā. Tādējādi tajā paredzētā atzīšanas procedūra un lēmums par līdzvērtību palīdz sasniegt Regulas (ES) Nr. 648/2012 galveno mērķi, proti, samazināt sistēmisko risku, paplašinot drošu un stabilu CCP izmantošanu, lai veiktu ārpusbiržas atvasināto instrumentu līgumu tīrvērti, tostarp arī tad, ja minētie CCP veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši atļauju trešā valstī.

(2)

Lai trešās valsts tiesisko režīmu varētu uzskatīt par līdzvērtīgu Savienības tiesiskajam režīmam attiecībā uz CCP, piemērojamo juridisko un uzraudzības noteikumu sasniegtajam rezultātam pēc būtības vajadzētu būt līdzvērtīgam Savienības prasībām attiecībā uz regulatīvajiem mērķiem, ko ar to sasniedz. Tāpēc šīs līdzvērtības novērtēšanas mērķis ir pārliecināties, ka Singapūras juridiskie un uzraudzības noteikumi nodrošina, ka CCP, kas veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši atļauju Singapūrā, nerada tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, lielāku risku, nekā tiem radītu CCP, kas saņēmuši atļauju Savienībā, un līdz ar to nerada nepieļaujamus sistēmiskā riska līmeņus Savienībā.

(3)

Komisija 2013. gada 1. septembrī saņēma Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (“EVTI”) tehnisko konsultāciju par juridiskajiem un uzraudzības noteikumiem, ko piemēro CCP, kas ir saņēmuši atļauju Singapūrā. Tehniskajā konsultācijā tika konstatētas vairākas atšķirības starp juridiski saistošajām prasībām, kas tiek piemērotas jurisdikcijas līmenī CCP Singapūrā, un juridiski saistošajām prasībām, kuras piemēro CCP saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012. Tomēr šis lēmums balstās ne tikai uz to juridiski saistošo prasību salīdzinošo analīzi, kuras tiek piemērotas CCP Singapūrā, bet arī uz minēto prasību iznākuma un to piemērotības novērtējumu, lai mazinātu riskus, kuri apdraud tīrvērtes dalībniekus un tirdzniecības vietas, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, tādā veidā, kas uzskatāms par līdzvērtīgu to prasību iznākumam, kas noteiktas Regulā (ES) Nr. 648/2012. Jo īpaši būtu jāņem vērā tas, ka tādu tīrvērtes darbību riski, kuras veic finanšu tirgos, kas ir mazāki nekā Savienības finanšu tirgus, ir ievērojami mazāki.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktu ir jāizpilda trīs nosacījumi, lai noteiktu, vai trešās valsts juridiskie un uzraudzības noteikumi attiecībā uz CCP, kas saņēmuši atļauju tajā, ir līdzvērtīgi noteikumiem, kas paredzēti minētajā regulā.

(5)

Saskaņā ar pirmo nosacījumu trešā valstī atļauju saņēmušajiem CCP jāizpilda juridiski saistošās prasības, kas ir līdzvērtīgas prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(6)

Singapūras juridiski saistošās prasības pret Singapūrā atļauju saņēmušajiem CCP ietver Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu nākotnes līgumu likuma (“SFA”) 289. nodaļu un 2013. gada Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu nākotnes līgumu (tīrvērtes mehānismi) noteikumus (“SFA noteikumi”). SFA mērķis ir veicināt drošus un efektīvus tīrvērtes mehānismus un mazināt sistēmisko risku. SFA noteikumos izstrādātas un īstenotas SFA prasības. Ar SFA ievieš atļauju piešķiršanas kārtību attiecībā uz visiem sistēmiski nozīmīgiem tīrvērtes mehānismiem, kas darbojas kā CCP, kuri Singapūras Monetārajai iestādei (“MAS”) ir jāapstiprina kā apstiprinātas tīrvērtes iestādes (“ACH”). Citiem tīrvērtes mehānismiem, tostarp aizjūras CCP, MAS izsniedz atļauju kā atzītām tīrvērtes iestādēm (“RCH”).

(7)

MAS 2013. gada janvārī sagatavoja arī Monogrāfiju par finanšu tirgus infrastruktūru uzraudzību (“monogrāfija”), kurā izklāstīti standarti, ko piemēro CCP, īstenojot Finanšu tirgus infrastruktūru principus (“PFMI”), kurus 2012. gada aprīlī sagatavoja Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja (2) (“CPSS”) un Starptautiskā Vērtspapīru komisiju organizācija (“IOSCO”). Monogrāfijā jo īpaši izskaidroti MAS priekšstati par to, kā ACH jāizpilda saistības saskaņā ar SFA, un MAS to ņem vērā, novērtējot, vai ACH ir izpildījušas SFA noteiktos pienākumus.

(8)

Lai saņemt atļauju kā ACH, tīrvērtes iestādēm ir jāizpilda īpašas prasības, kuras noteiktas SFA un SFA noteikumos. MAS var paredzēt nosacījumus vai ierobežojumus saistībā ar ACH atļauju izsniegšanu un jebkurā laikā papildināt vai mainīt, vai atsaukt nosacījumus vai ierobežojumus, kas tām noteikti. ACH jānodrošina, lai tīrvērtes mehānismi darbotos droši un efektīvi, un tām piesardzīgi jāpārvalda riski, kas saistīti ar to darījumdarbību un operācijām. Tām arī jābūt pietiekamiem finanšu, cilvēku un sistēmu resursiem.

(9)

Turklāt saskaņā ar SFA noteikumiem ACH atsevišķi jāpieņem iekšēji noteikumi un procedūras, ar kurām nodrošina tīrvērtes mehānisma pareizu un efektīvu darbību un tās dalībnieku pareizu regulējumu un uzraudzību. ACH iekšējos noteikumos un procedūrās jāietver konkrēti aspekti, kurus noteikusi MAS, tostarp prasības, kas saistītas ar tīrvērtes mehānismu darbības riskiem, saistību neizpildes gadījumu risināšanu un kritērijiem un nosacījumiem, kas jāievēro to dalībniekiem. Šajā sakarā monogrāfija tiek īstenota ACH iekšējos noteikumos un procedūrās. ACH iekšējie noteikumi un procedūras, kā arī visi grozījumi pirms to īstenošanas ir jāiesniedz MAS. MAS var noraidīt, grozīt vai papildināt iekšējos noteikumus un procedūras vai ierosināto grozījumu jebkuru daļu. Turklāt saskaņā ar SFA noteikumiem nepārprotami ir vajadzīgs iepriekšējs MAS apstiprinājums jebkādu ACH riska pārvaldības sistēmas pārmaiņu gadījumā, tostarp attiecībā uz to, kāda veida nodrošinājumi tiek pieņemti, attiecībā uz nodrošinājuma vērtēšanas metodoloģiju un attiecībā uz ACH riska darījumu ar tās dalībniekiem pārvaldīšanai vajadzīgo maržu noteikšanu, kā arī attiecībā uz to dalībnieku saistību neizpildes segšanai pieejamo finanšu līdzekļu apjomu (izņemot ACH turētās maržas). SFA paredzētas sankcijas, ja ACH iekšējie noteikumi un procedūras ir grozīti tādā veidā, kas vairs neatbilst MAS noteiktajām prasībām. Tāpēc saskaņā ar SFA iekšējie noteikumi un procedūras ir saistošas ACH.

(10)

Tādējādi Singapūras juridiski saistošās prasības ietver divu līmeņu struktūru. Pamatprasībās, kas ACH noteiktas SFA un SFA noteikumos (“primārie noteikumi”), paredzēti augsta līmeņa standarti, kas ACH jāievēro, lai saņemtu atļauju sniegt tīrvērtes pakalpojumus Singapūrā. Minētie primārie noteikumi aptver pirmā līmeņa juridiski saistošās prasības Singapūrā. Lai pierādītu primāro noteikumu izpildi, ACH, pirms iekšējie noteikumi un procedūras tiek īstenoti, tie ir jāiesniedz MAS un MAS var neatļaut, mainīt vai papildināt tos. Minētie iekšējie noteikumi un procedūras ietver Singapūras juridiski saistošo prasību otro līmeni; tajā norāda obligāto informāciju par veidu, kā pieteikuma iesniedzēja ACH izpilda minētos augsta līmeņa standartus saskaņā ar monogrāfiju. Turklāt ACH iekšējos noteikumos un procedūrās ir iekļauti papildu noteikumi, kas papildina primāros noteikumus.

(11)

ACH piemēroto juridisko un uzraudzības noteikumu līdzvērtības novērtējumā būtu jāņem vērā arī panāktais riska mazināšanas iznākums, ņemot vērā tā riska līmeni, kas apdraud tīrvērtes dalībniekus un tirdzniecības vietas, kuras veic uzņēmējdarbību Savienībā, jo tie piedalās ACH. Riska mazināšanas iznākumu nosaka gan riska līmenis, kas saistīts ar tīrvērtes darbībām, kuras veic attiecīgais CCP, un kas atkarīgs no finanšu tirgus lieluma, kurā tas darbojas, gan tie juridiskie un uzraudzības noteikumi, kurus piemēro CCP, lai mazinātu minēto riska līmeni. Lai panāktu vienādu riska mazināšanas iznākumu, ir vajadzīgas stingrākas riska mazināšanas prasības attiecībā uz CCP, kas veic darbības lielākos finanšu tirgos, kuru riska līmenis ir augstāks, nekā attiecībā uz CCP, kas darbojas mazākos finanšu tirgos ar zemāku riska līmeni.

(12)

To finanšu tirgu lielums, kuros ACH veic tīrvērtes darbības, ir ievērojami mazāks nekā tas, kurā CCP, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, veic savas tīrvērtes darbības. Konkrēti pēdējo trīs gadu laikā kopējā to darījumu vērtība, kuriem veikta tīrvērte Singapūrā, ir mazāk nekā 1 % no kopējās to darījumu vērtības, kuriem veikta tīrvērte Savienības dalībvalstīs, kas ietilpst G10. Tādēļ dalība ACH rada tīrvērtes dalībniekiem un tirdzniecības vietām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ievērojami mazākus riskus nekā to dalība CCP, kuri saņēmuši atļauju Savienībā.

(13)

Tāpēc juridiskos un uzraudzības noteikumus, kurus piemēro ACH, var uzskatīt par līdzvērtīgiem, ja tie ir atbilstoši, lai mazinātu minēto zemāka līmeņa risku. Ar primārajiem noteikumiem, kurus piemēro ACH un kurus papildina iekšējie noteikumi un procedūras, ar ko īsteno PFMI, tiek mazināts zemāka līmeņa risks, kas ir Singapūrā, un tiek panākts riska mazināšanas iznākums, kas ir līdzvērtīgs Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajam iznākumam.

(14)

Tāpēc Komisija secina, ka Singapūras juridiskie un uzraudzības noteikumi nodrošina to, ka Singapūrā atļauju saņēmušie ACH izpilda juridiski saistošās prasības, kuras ir līdzvērtīgas prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 648/2012 IV sadaļā.

(15)

Saskaņā ar otro nosacījumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktam Singapūras juridiskajos un uzraudzības noteikumos attiecībā uz CCP, kas Singapūrā ir saņēmuši atļauju, ir jāparedz minēto CCP pastāvīga efektīva uzraudzība un prasību izpilde.

(16)

MAS var dot vispārējus vai konkrētus rīkojumus, lai nodrošinātu ACH drošu un efektīvu darbību un jo īpaši lai nodrošinātu atbilstību pienākumiem un prasībām saskaņā ar SFA vai MAS noteiktajām prasībām, kas jāiekļauj ACH iekšējos noteikumos un procedūrās. SFA paredzētas sankcijas, ja attiecīgā ACH neizpilda MAS rīkojumus. Attiecībā uz ACH iekšējo noteikumu un procedūru izpildi MAS var vērsties Augstajā tiesā, lai tā izdotu rīkojumu, pieprasot, lai ACH nodrošina atbilstību iekšējiem noteikumiem un procedūrām, ievēro tos, kā arī nodrošina to izpildi vai īstenošanu. Visbeidzot, MAS var atsaukt ACH atļauju, ja tiek konstatēta neatbilstība prasībām, ko tā noteikusi, neatbilstība kādam nosacījumam vai ierobežojumam, kas noteikts atļaujai, MAS dotam rīkojumam saskaņā ar SFA vai cita starpā – SFA noteikumam.

(17)

Turklāt saskaņā ar SFA noteikumiem ACH ir jāiesniedz MAS gada pārskats par to, kā tās finanšu gada laikā ir izpildījušas pienākumus saskaņā ar SFA. Tām ir jāiesniedz MAS arī revidentu pilnais ziņojums par ACH, kurā jāiekļauj revidentu konstatējumi un ieteikumi (ja tādi ir) par ACH iekšējām kontrolēm un par visām ACH neatbilstībām kādam SFA noteikumam un MAS dotam rīkojumam saskaņā ar SFA.

(18)

Tāpēc Komisija secina, ka Singapūras juridiskajos un uzraudzības noteikumos attiecībā uz CCP, kas ir saņēmuši atļauju Singapūrā, paredzēta pastāvīga efektīva uzraudzība un prasību izpilde.

(19)

Saskaņā ar trešo nosacījumu atbilstoši Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktam Singapūras juridiskajos un uzraudzības noteikumos ir jābūt iekļautai efektīvai līdzvērtīgai sistēmai tādu CCP atzīšanai, kuri saņēmuši atļauju saskaņā ar trešo valstu tiesiskajiem režīmiem (“trešās valsts CCP”).

(20)

Trešās valsts CCP var pieteikties uz RCH atļauju, kas ļauj tiem sniegt tādus pašus pakalpojumus Singapūrā kā tie, kurus tiem atļauts sniegt trešā valstī.

(21)

Pirms piešķirt RCH atļauju, MAS novērtē, vai tās trešās valsts regulatīvais režīms, kurā CCP ir saņēmis atļauju, ir salīdzināms ar juridiskajiem un uzraudzības noteikumiem, kuri tiek piemēroti CCP, kas veic uzņēmējdarbību Singapūrā, tostarp – vai tiek piemēroti PFMI. Lai varētu piešķirt RCH atļauju, nepieciešams izveidot sadarbības kārtību starp MAS un attiecīgajām ārvalstu uzraudzības iestādēm.

(22)

Lai gan struktūra atzīšanas procedūrai, kas paredzēta Singapūras tiesiskajā režīmā un ko piemēro trešās valsts CCP, atšķiras no Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktās procedūras, tomēr tā būtu jāuzskata par tādu, kas paredz efektīvu līdzvērtīgu sistēmu attiecībā uz trešās valsts CCP atzīšanu.

(23)

Tādējādi var uzskatīt, ka Singapūras juridiskajos un uzraudzības noteikumos attiecībā uz ACH ir izpildīti Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta 6. punktā paredzētie nosacījumi, un minētie juridiskie un uzraudzības noteikumi būtu jāuzskata par līdzvērtīgiem Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām. Komisijai, kuru informē EVTI, būtu jāturpina uzraudzīt, kā mainās Singapūras juridiskie un uzraudzības noteikumi attiecībā uz CCP un kā tiek izpildīti nosacījumi, uz kuru pamata ir pieņemts šis lēmums.

(24)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 648/2012 25. panta vajadzībām Singapūras juridiskie un uzraudzības noteikumi, kurus veido Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu nākotnes līgumu likuma 289. nodaļa un 2013. gada Vērtspapīru un regulētā tirgū tirgotu nākotnes līgumu (tīrvērtes mehānismi) noteikumi, ko papildina “Monogrāfija par finanšu tirgus infrastruktūru uzraudzību”, un kurus piemēro apstiprinātām tīrvērtes iestādēm (“ACH”), kas ir saņēmušas atļauju Singapūrā, tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem Regulā (ES) Nr. 648/2012 noteiktajām prasībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 30. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.

(2)  No 2014. gada 1. septembra Maksājumu un norēķinu sistēmu komiteja mainījusi nosaukumu un kļuvusi par Maksājumu un tirgus infrastruktūru komiteju (“CPMI”).


Top