Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1071

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1071/2014 ( 2014. gada 10. oktobris ) par ārkārtas atbalsta pasākumiem olu un mājputnu gaļas nozarei Itālijā

OJ L 295, 11.10.2014, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1071/oj

11.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 295/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1071/2014

(2014. gada 10. oktobris)

par ārkārtas atbalsta pasākumiem olu un mājputnu gaļas nozarei Itālijā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 220. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

No 2013. gada 14. augusta līdz 5. septembrim Itālija konstatēja un paziņoja par augsti patogēno H7N7 apakštipa putnu gripu. Minētās slimības uzliesmojums tika apstiprināts trijās dējējvistu lielsaimniecībās, vienā dējēju jaunvistiņu lielsaimniecībā, vienā tītaru audzēšanas lielsaimniecībā un vienā gaiļu audzēšanas lauku saimniecībā.

(2)

Itālija nekavējoties efektīvi veica visus nepieciešamos pasākumus saskaņā ar Padomes Direktīvu 2005/94/EK (2). Konkrētāk, Itālijas iestādes izveidoja aizsardzības zonas, uzraudzības zonas un citas ierobežojumu zonas un veica kontroles, uzraudzības un preventīvus pasākumus saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu 2013/439/ES (3) un 2013/443/ES (4). Tādējādi bija iespējams ātri novērst apdraudējumu. Savienības papildu kontroles pasākumi un saistītie valsts kontroles pasākumi, tostarp noteikumi saimniecību mājputnu populācijas atjaunošanai un laboratorijas pārbaudes pēc uzliesmojumu izskaušanas bija spēkā līdz 2014. gada 30. jūnijam.

(3)

Itālijas iestādes 2013. gada 2. septembrī informēja Komisiju, ka ierobežojošie sanitārie pasākumi, kurus piemēroja, lai ierobežotu un novērstu vīrusa izplatīšanos, ietekmēja dažus uzņēmējus un ka minētie uzņēmēji cieta ienākumu zaudējumus, par kuriem nevar saņemt Savienības finansiālo atbalstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 652/2014 (5).

(4)

Komisija 2014. gada 4. februārī saņēma oficiālu pieprasījumu no Itālijas iestādēm par dažu ārkārtas atbalsta pasākumu daļēju finansējumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 220. panta 3. punktu.

(5)

Preventīvo pasākumu rezultātā radās grūtības ar inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu transportu un tirdzniecību. Honkonga, Filipīnas, Saūda Arābiju un Apvienotie Arābu Emirāti aizliedza mājputnu importu no Itālijas. Turklāt pārvietošanas ierobežojumi radīja papildu netiešus zaudējumus saistībā ar inkubējamo olu nepieciešamo iznīcināšanu vai pārstrādi.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 220. panta 5. punktu Savienība piešķir daļēju finansējumu 50 % apmērā no Itālijas segtajiem izdevumiem par ārkārtas atbalsta pasākumiem. Maksimālais daudzums, par kuru var piešķirt finansējumu saistībā ar katru ārkārtas tirgus atbalsta pasākumu, būtu jānosaka Komisijai, rūpīgi pārbaudot no Itālijas saņemto pieprasījumu.

(7)

Lai izvairītos no pārmērīgas kompensācijas riska, būtu jānosaka daļējā finansējuma vienotās likmes summa pienācīgā līmenī katram produktam. Nosakot Savienības daļējā finansējuma maksimālo līmeni, būtu jāņem vērā vairāki elementi. Konkrēti, tā kā Gallus domesticus sugas inkubējamās olas ir vienīgās, kuras atļauts pārstrādāt pārtikas produktos, Savienības daļējais finansējums par šīm olām būtu jānosaka zemāks attiecībā uz pārstrādātām olām, nekā attiecībā uz jebkuru citu inkubējamo olu iznīcināšanu.

(8)

Turklāt Gallus domesticus sugas pārtikas olas, kas sākotnēji bija paredzētas galapatērētājiem, tika pārstrādātas pasterizētos olu produktos, ņemot vērā ierobežojumus, kas noteikti galamērķa saimniecībām, kas atrodas uzraudzības zonās vai citu ierobežojumu zonās.

(9)

Turklāt radās finansiāli zaudējumi saistībā ar inkubējamo olu un cāļu iznīcināšanu, vaislas saimju priekšlaicīgu daļēju izkaušanu, broileru priekšlaicīgu izkaušanu, inkubējamo olu skaita samazināšanu saistībā ar ražošanas īslaicīgu samazināšanu, kas tika noteikta kā profilaktisks bioloģiskās drošības pasākums, un no tā izrietošajiem apstākļiem, kas liedza nosūtīt cāļus uz saimniecībām, kā arī pirmdējēju jaunvistiņu izkaušanu.

(10)

Minētie pasākumi attiecas uz Gallus domesticus sugas dējējvistām un broileriem, tītariem, pērļu vistiņām un pīlēm.

(11)

Bioloģiskās drošības līmeņa mazināšanās saistībā ar uzliesmojumiem radīja uzņēmējiem nozīmīgus zaudējumus, kas būtu jākompensē.

(12)

Lai izvairītos no dubultas finansēšanas riska, zaudējumiem nevajadzētu būt kompensētiem ar valsts atbalstu vai apdrošināšanu un Savienības daļējais finansējums saskaņā ar šo regulu būtu jāattiecina tikai uz atbalsttiesīgiem produktiem, par kuriem nav saņemts Savienības finansiālais atbalsts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 652/2014.

(13)

Šajā regulā paredzētais ārkārtas atbalsta pasākumu apjoms un ilgums nedrīkstētu pārsniegt to, kas ir absolūti nepieciešams, lai atbalstītu attiecīgo tirgu.

(14)

Lai nodrošinātu pasākumu pareizu budžeta pārvaldību, Itālijai būtu jāveic maksājumi saņēmējiem ne vēlāk kā 2015. gada 30. septembrī.

(15)

Lai nodrošinātu maksājumu atbilstību un pareizību, Itālijas iestādēm būtu jāveic ex ante pārbaudes.

(16)

Lai Savienība varētu veikt finanšu kontroli, Itālijas iestādēm būtu jāziņo Komisijai par maksājumu noskaidrošanu.

(17)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Savienība piešķir daļēju finansējumu 50 % apmērā no izdevumiem, kas jāsedz Itālijai, lai atbalstītu olu un mājputnu gaļas tirgu, ko ievērojami ietekmēja augsti patogēnās H7N7 apakštipa putnu gripas uzliesmojums, kuru Itālija atklāja un par kuru tā paziņoja no 2013. gada 14. augusta līdz 5. septembrim, un uz kuru līdz 2014. gada 30. jūnijam attiecās Savienības un valstu ierobežojošie pasākumi.

Uz Savienības daļējo finansējumu par izdevumiem var pretendēt tikai tad, ja Itālija tos izmaksājusi saņēmējam līdz 2015. gada 30. septembrim.

Savienības daļējā finansējuma maksimālais apjoms ir šāds:

a)

par inkubējamo olu, uz kurām attiecas KN kods 0407 11 00, iznīcināšanu ir noteikta vienota likme EUR 0,13824 par vienu dējējvistas inkubējamo olu, nepārsniedzot 38 016 olas;

b)

par inkubējamo olu, uz kurām attiecas KN kods 0407 11 00, pārstrādi ir noteikta vienota likme EUR 0,1106 par vienu inkubējamo olu, nepārsniedzot 4 687 600 dējējvistu inkubējamās olas un nepārsniedzot 28 450 broileru inkubējamās olas;

c)

par olu čaumalās, uz kurām attiecas KN kods 0407 11 00, pārstrādi lietošanai pārtikā ir noteikta vienota likme EUR 0,0136 par vienu olu, nepārsniedzot 1 703 520 olas;

d)

par dējējvistu inkubējamo olu skaita samazinājumu ir noteikta vienota likme EUR 0,01672 par vienu inkubējamo olu, uz kuru attiecas KN kods 0407 11 00, nepārsniedzot 549 720 olas;

e)

cāļu, uz kuriem attiecas KN kods 0105, izbrāķēšanai un iznīcināšanai ir noteikta vienota likme:

i)

EUR 0,140959 par broilera cāli, nepārsniedzot 171 920 cāļus;

ii)

EUR 0,162354 par gailēnu, nepārsniedzot 436 247 cāļus;

iii)

EUR 0,248 par dējējvistas cāli, nepārsniedzot 62 800 cāļus;

iv)

EUR 0,780307 par tītarēnu, nepārsniedzot 40 500 cāļus;

f)

par broileru saimju, broileru vaislas saimju, tītaru vecāku līnijas saimju un broileru vecvecāku līnijas saimju priekšlaicīgu nokaušanu ir noteikta vienota likme:

i)

EUR 0,86 par broileri, nepārsniedzot 19 200 dzīvniekus;

ii)

EUR 2,94912 par vaislas broileri, nepārsniedzot 14 500 dzīvniekus;

iii)

EUR 2,94912 par vecvecāku līnijas broileri, nepārsniedzot 4 485 dzīvniekus;

iv)

EUR 13,824 par vecāku līnijas tītaru, nepārsniedzot 19 004 dzīvniekus;

g)

par pagaidu bioloģiskās drošības līmeņa mazināšanos ražošanā ir noteikta vienota likme:

i)

EUR 0,423936 par 1 m2 nedēļā broileriem, nepārsniedzot 286 597 m2 un nepārsniedzot EUR 521 040,69;

ii)

EUR 0,3779 par 1 m2 nedēļā tītariem, nepārsniedzot 271 759 m2 un nepārsniedzot EUR 603 604,35;

iii)

EUR 0,12 par 1 m2 nedēļā kūtī turētām jaunvistiņām, nepārsniedzot 438 930 m2 un nepārsniedzot EUR 310 937,64;

iv)

EUR 0,096 par 1 m2 nedēļā sprostos turētām jaunvistiņām, nepārsniedzot 370 000 m2 un nepārsniedzot EUR 355 200;

v)

EUR 0,3779 par 1 m2 nedēļā pērļu vistiņām, nepārsniedzot 2 400 m2 un nepārsniedzot EUR 5 161,20;

vi)

EUR 0,5714 par 1 m2 nedēļā pīlēm, nepārsniedzot 570 m2 un nepārsniedzot EUR 2 605,55;

vii)

EUR 0,3041 par 1 m2 nedēļā lauku dējējvistām, nepārsniedzot 7 000 m2 un nepārsniedzot EUR 17 031,17;

viii)

EUR 0,04 par vienu kūtī turētu dējējvistas cāli nedēļā, nepārsniedzot 326 450 cāļus un nepārsniedzot EUR 81 743,18;

ix)

EUR 0,032 par vienu sprostos turētu dējējvistas cāli nedēļā, nepārsniedzot 100 000 cāļus un nepārsniedzot EUR 14 176;

x)

EUR 0,092 par vienu sprostos turētu dējējvistu nedēļā, nepārsniedzot 649 440 dzīvniekus un nepārsniedzot EUR 2 415 631,05;

xi)

EUR 0,116 par vienu kūtī turētu dējējvistu nedēļā, nepārsniedzot 1 067 300 dzīvniekus un nepārsniedzot EUR 3 219 212,86;

xii)

EUR 0,124 par vienu brīvās turēšanas apstākļos turētu dējējvistu nedēļā, nepārsniedzot 59 160 dzīvniekus un nepārsniedzot EUR 13 644,66;

xiii)

EUR 0,144 par vienu bioloģiskās lauksaimniecības dējējvistu nedēļā, nepārsniedzot 124 500 dzīvniekus un nepārsniedzot EUR 167 924,16.

2. pants

Savienības daļējo finansējumu saskaņā ar šo regulu attiecina tikai uz produktiem, kas nav kompensēti ar valsts atbalstu vai apdrošināšanu un par kuriem nav saņemts Savienības finansiālais atbalsts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 652/2014.

3. pants

Pirms maksājumu veikšanas Itālija veic vispusīgas administratīvās un fiziskās pārbaudes, lai nodrošinātu atbilstību šai regulai.

Konkrēti Itālijas iestādes veic šādas darbības:

a)

pārbauda saņēmēja, kurš iesniedz pieteikumu atbalsta saņemšanai, tiesības uz atbalstu;

b)

pārbauda, vai par olām un dzīvniekiem, par kuriem ir iesniegts atbalsta pieteikums, var piešķirt atbalstu;

c)

pārbauda olu un dzīvnieku skaitu, par kuriem var pretendēt uz atbalstu;

d)

attiecībā uz katru atbilstīgo uzņēmēju pārbauda faktisko ražošanas platību, uz ko attiecas bioloģiskās drošības līmeņa mazināšanās ražošanā, un to, cik ilgi šāds zemāks drošības līmenis ir pastāvējis.

4. pants

Itālijas iestādes paziņo Komisijai par maksājumu noskaidrošanu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 10. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).

(3)  Komisijas 2013. gada 19. augusta Īstenošanas lēmums 2013/439/ES par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H7N7 apakštipa putnu gripu Itālijā (OV L 222, 21.8.2013., 10. lpp.).

(4)  Komisijas 2013. gada 27. augusta Īstenošanas lēmums 2013/443/ES par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H7N7 apakštipa putnu gripu Itālijā, ieskaitot tālāku ierobežoto zonu izveidi, un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu 2013/439/ES (OV L 230, 29.8.2013., 20. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 178/2002, (EK) Nr. 882/2004 un (EK) Nr. 396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK (OV L 189, 27.6.2014., 1. lpp.).


Top