Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0450

Padomes Lēmums 2014/450/KĀDP ( 2014. gada 10. jūlijs ) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar stāvokli Sudānā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/423/KĀDP

OJ L 203, 11.7.2014, p. 106–112 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/450/oj

11.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 203/106


PADOMES LĒMUMS 2014/450/KĀDP

(2014. gada 10. jūlijs)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar stāvokli Sudānā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/423/KĀDP

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

tā kā:

(1)

Padome 2005. gada 30. maijā pieņēma Kopējo nostāju 2005/411/KĀDP (1). Ar Kopējo nostāju 2005/411/KĀDP vienā juridiskā instrumentā ir integrēti ar Padomes Kopējo nostāju 2004/31/KĀDP (2) noteiktie pasākumi, kā arī pasākumi, kas jāīsteno saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (ANO DPR) 1591 (2005).

(2)

Padome 2011. gada 18. jūlijā pieņēma Lēmumu 2011/423/KĀDP (3) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sudānu un Dienvidsudānu.

(3)

Skaidrības labad ar Lēmumu 2011/423/KĀDP noteiktie ierobežojošie pasākumi, ciktāl tie attiecas uz Sudānu, būtu jānošķir un jāintegrē vienā juridiskā instrumentā.

(4)

Lēmums 2011/423/KĀDP tādēļ būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to karoga kuģus vai gaisa kuģus, aizliegts veikt ieroču un ar tiem saistīto visa veida materiālu, tostarp ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma, paramilitāro spēku ekipējuma un rezerves daļu pārdošanu, piegādi vai nodošanu Sudānai vai to eksportu uz Sudānu, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijās.

2.   Ir aizliegts arī:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Sudānā vai izmantošanai Sudānā sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem vai ar šādu priekšmetu piegādi, ražošanu, tehnisko apkopi vai izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Sudānā vai izmantošanai Sudānā piešķirt finansējumu vai finanšu palīdzību saistībā ar 1. punktā minētajiem priekšmetiem, tostarp, jo īpaši, piešķīrumus, aizdevumus un eksporta kredītu apdrošināšanu, kā arī apdrošināšanu vai pārapdrošināšanu jebkādai šādu priekšmetu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tiem saistītai tehniskai palīdzībai, starpnieka pakalpojumiem vai citiem pakalpojumiem;

c)

apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet a) un b) apakšpunktā minētos pasākumus.

2. pants

1.   Lēmuma 1. pantu nepiemēro:

a)

tāda militāra ekipējuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas nav paredzēts nonāvēšanai, bet kas paredzēts vienīgi humānai palīdzībai, cilvēktiesību uzraudzībai vai lietošanai aizsardzības nolūkā, vai ANO, Āfrikas Savienības (ĀS) un Eiropas Savienības īstenotām iestāžu darba uzlabošanas programmām, vai tādu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas paredzēts Eiropas Savienības, ANO un ĀS krīzes pārvarēšanas operācijām;

b)

lai pārdotu, piegādātu, nodotu vai eksportētu transportlīdzekļus, kas nav paredzēti militāriem mērķiem un kuri ir izgatavoti no ballistiskas aizsardzības materiāliem, vai kuros ir uzstādīti šādi materiāli, vienīgi nolūkā nodrošināt Sudānā Eiropas Savienības un tās dalībvalstu personāla vai ANO vai ĀS personāla aizsardzību;

c)

tehniskās palīdzības, starpnieku pakalpojumu un citu pakalpojumu sniegšanai, kas saistīti ar ekipējumu vai programmām un darbībām, kas minēti a) apakšpunktā;

d)

finansējuma un finansiālās palīdzības sniegšanai attiecībā uz ekipējumu vai programmām un darbībām, kas minēti a) apakšpunktā;

e)

tāda atmīnēšanas ekipējuma un materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, kas paredzēts atmīnēšanas operācijām,

ar noteikumu, ka šādas piegādes ir iepriekš apstiprinājusi attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde.

2.   Lēmuma 1. pants neattiecas arī uz aizsargtērpiem, tostarp artilērijas jakām un militārām ķiverēm, ko ANO personāls, Eiropas Savienības vai tās dalībvalstu personāls, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības darbinieki un ar to saistītais personāls uz laiku eksportē uz Sudānu tikai savai personiskajai lietošanai.

3.   Dalībvalstis izvērtē katru šajā pantā noteikto piegāžu gadījumu atsevišķi, ņemot vērā visus kritērijus, kas norādīti Padomes Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP (4). Dalībvalstis pieprasa atbilstīgu drošības kontroli attiecībā uz tādu atļauju ļaunprātīgu izmantošanu, kas piešķirtas saskaņā ar šo pantu, un pēc vajadzības paredz pasākumus ekipējuma nogādāšanai atpakaļ izcelsmes valstī.

3. pants

Saskaņā ar ANO DPR 1591 (2005) ierobežojošos pasākumus, kas izklāstīti šā lēmuma 4. panta 1. punktā un 5. panta 1. punktā, piemēro tām personām, kas kavē miera procesu, rada draudus stabilitātei Dārfūrā un reģionā, pārkāpj starptautiskos tiesību aktus cilvēktiesību jomā vai veic citus nežēlīgus noziegumus, pārkāpj ieroču embargo un/vai ir atbildīgas par uzbrūkošiem militāriem pārlidojumiem Dārfūras reģionā un pāri tam, un ko nosaukusi Komiteja, kura izveidota ar ANO DPR 1591 (2005) 3. punktu (“Sankciju komiteja”).

Attiecīgās personas ir uzskaitītas šā lēmuma pielikumā.

4. pants

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai novērstu, ka to teritorijās iebrauc vai to teritorijas šķērso personas, kas minētas 3. pantā.

2.   Šā panta 1. punkts neuzliek nevienai dalībvalstij saistības liegt saviem valstspiederīgajiem iebraukt tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro, ja Sankciju komiteja konstatē, ka šis ceļojums notiek humānu iemeslu dēļ, tostarp reliģiska pienākuma dēļ, vai ja sankciju komiteja secina, ka šis izņēmums sekmētu attiecīgo ANO DPR mērķu sasniegšanu, veicinot mieru un stabilitāti Sudānā un reģionā.

4.   Ja, ievērojot 3. punktu, kāda dalībvalsts ļauj tās teritorijā iebraukt vai to šķērsot Sankciju komitejas norādītajām personām, atļauja dod tiesības sasniegt tikai to mērķi, kam atļauja piešķirta, un to var izmantot tikai personas, uz kurām tā attiecas.

5. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus, citus finanšu aktīvus un saimnieciskos resursus, kas pieder vai ko tieši vai netieši kontrolē personas, kuras minētas 3. pantā, vai kas pieder vai ko tieši vai netieši kontrolē šīs personas vai jebkuras personas, kuras rīkojas viņu vārdā vai viņu vadībā, kas norādīti pielikumā.

2.   Līdzekļi, finanšu aktīvi un saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami šādām personām vai vienībām, un tās no tiem negūst labumu.

3.   Izņēmumi pieļaujami attiecībā uz līdzekļiem, citiem finanšu aktīviem un saimnieciskajiem resursiem, ja:

a)

tie nepieciešami, lai segtu pamatizdevumus, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

tie paredzēti vienīgi saprātīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

tie paredzēti vienīgi nodevu maksājumiem vai pakalpojumu maksājumiem par iesaldēto līdzekļu, citu finanšu aktīvu vai saimniecisko resursu pastāvīgu turēšanu un saglabāšanu atbilstīgi attiecīgās valsts tiesību aktiem,

pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts nosūtījusi Sankciju komitejai paziņojumu par nodomu vajadzības gadījumā atļaut pieeju šādiem līdzekļiem, citiem finanšu aktīviem un saimnieciskajiem resursiem un, ja Sankciju komiteja divu darba dienu laikā pēc šāda paziņojuma nav pieņēmusi pretēju lēmumu;

d)

tie nepieciešami ārkārtas izdevumiem pēc tam, kad attiecīgā dalībvalsts ir nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai un minētā komiteja tos ir apstiprinājusi;

e)

uz tiem attiecas tiesisks, administratīvs vai arbitrāžas noteikts apgrūtinājums vai spriedums; tādā gadījumā šos līdzekļus, citus finanšu aktīvus un saimnieciskos resursus var izmantot, lai apmierinātu šādu apgrūtinājumu vai spriedumu, ja vien apgrūtinājums vai spriedums stājies spēkā pirms ANO DPR 1591 (2005) pieņemšanas dienas, ja tas nav par labu šajā pantā minētai personai vai vienībai un ja attiecīgā dalībvalsts par to nosūtījusi paziņojumu Sankciju komitejai.

4.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas nokārtojami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem un saistībām, kuras noslēdza vai radās līdz dienai, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus,

ar noteikumu, ka visiem šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem turpina piemērot 1. punktu.

6. pants

Padome sagatavo sarakstu, kas sniegts pielikumā, un īsteno jebkuras tā izmaiņas, pamatojoties uz Sankciju komitejas noteikto.

7. pants

1.   Ja ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja sarakstā iekļauj personu vai vienību, Padome šādu personu vai vienību iekļauj pielikumā. Padome savu lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai personai vai vienībai tieši, ja adrese ir zināma, vai publicējot paziņojumu, dodot šādai personai vai vienībai iespēju paust savus apsvērumus.

2.   Ja ir iesniegti apsvērumi vai ja ir iesniegti jauni, būtiski pierādījumi, Padome pārskata savu lēmumu un par to informē attiecīgo personu vai vienību.

8. pants

1.   Pielikumā ir ietverts ANO Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegtais pamatojums personu un vienību iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā arī iekļauj, ja iespējams, ANO Drošības padomes vai Sankciju komitejas sniegto informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās personas vai vienības. Attiecībā uz personām šāda informācija var ietvert vārdus, tostarp pieņemtus vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā ir zināma, kā arī amatu vai profesiju. Attiecībā uz vienībām tāda informācija var būt nosaukumi, reģistrācijas vieta un datums, reģistrācijas numurs un uzņēmējdarbības veikšanas vieta. Pielikumā ietver arī datumu, kad ANO Drošības padome vai Sankciju komiteja veikusi iekļaušanu.

9. pants

Lēmuma 1. pantā minētos pasākumus regulāri pārskata vismaz reizi 12 mēnešos. Šos pasākumus atceļ, ja Padome uzskata, ka to mērķi ir sasniegti.

10. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2011/423/KĀDP.

11. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2014. gada 10. jūlijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

S. GOZI


(1)  Padomes Kopējā nostāja 2005/411/KĀDP (2005. gada 30. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sudānu, un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2004/31/KĀDP (OV L 139, 2.6.2005., 25. lpp.).

(2)  Padomes Kopējā nostāja 2004/31/KĀDP (2004. gada 9. janvāris) par embargo uzlikšanu ieročiem, munīcijai un militārajam aprīkojumam Sudānā (OV L 6, 10.1.2004., 55. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2011/423/KĀDP (2011. gada 18. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Sudānu un Dienvidsudānu un ar ko atceļ Kopējo nostāju 2005/411/KĀDP (OV L 188, 19.7.2011., 20. lpp.).

(4)  Padomes Kopējā nostājā 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).


PIELIKUMS

TO PERSONU UN VIENĪBU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 4. UN 5. PANTĀ

1.

Uzvārds :

ELHASSAN

Vārds(-i) : Gaffar Mohammed

Pieņemts vārds : Gaffar Mohmed Elhassan

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta/valstspiederība/dzīvesvieta : Dzimšanas datums: 1952. gada 24. jūnijs.

Dzīvo: El Waha, Omdurman, Sudānā.

Pase/identifikācijas informācija/statuss : Pensionējies no Sudānas armijas.

Bijušās militārpersonas apliecība Nr.: 4302.

Sarakstā iekļaušanas iemesls/pamatojums : Sudānas bruņoto spēku ģenerālmajors un Rietumu militārā reģiona komandieris.

Ekspertu grupa ziņo par to, ka ģenerālmajors Gaffar Mohammed ELHASSAN bija viņiem paziņojis, ka, kamēr viņš ir bijis Rietumu militārā reģiona komandieris, viņš ir tieši operatīvi vadījis visus Sudānas bruņoto spēku elementus Dārfūrā (galvenokārt taktiskā vadība). Elhassan Rietumu militārā reģiona komandiera amatā bija no 2004. gada novembra (aptuveni) līdz 2006. gada sākumam. Ekspertu grupas rīcībā ir informācija, ka Elhassan bija atbildīgs par ANO DPR 1591 7. punkta pārkāpumiem un, izmantojot savu statusu, viņš pieprasīja (no Hartūmas) un deva pilnvarojumu (kopš 2005. gada 29. marta) pārvietot militāro ekipējumu uz Dārfūru bez iepriekšēja ar Rezolūciju 1591 izveidotās komitejas apstiprinājuma. Pats Elhassan ekspertu grupai atzina, ka laikā no 2005. gada 29. marta līdz 2005. gada decembrim no citām Sudānas daļām uz Dārfūru ir pārvietoti gaisa kuģi, gaisa kuģu dzinēji un cits militārais ekipējums. Tā, piemēram, viņš informēja ekspertu grupu par to, ka laikā no 2005. gada 18. līdz 21. septembrim Dārfūrā neatļauti tika ievesti divi Mi-24 triecienhelikopteri.

Tāpat ir pamatots iemesls uzskatīt, ka Elhassan kā Rietumu militārā reģiona komandieris bija tieši atbildīgs par to, ka tika dota atļauja veikt militārus gaisa uzbrukumus teritorijai ap Abu Hamra2005. gada 23. un 24. jūlijā un Jebel Moon apgabalā Rietumdārfūrā 2005. gada 19. novembrī. Abās operācijās bija izmantoti Mi-24 triecienhelikopteri, kas saskaņā ar ziņojumiem abos gadījumos esot atklājuši uguni. Ekspertu grupa ziņo, ka Elhassan grupai ir norādījis, ka viņš, pildot Rietumu militārā reģiona komandiera pienākumus, pats ir apstiprinājis prasības nodrošināt gaisa spēku atbalstu un citas gaisa spēku operācijas. (Skatīt ekspertu grupas ziņojuma S/2006/65 266.–269. punktu.) Ar šādām darbībām ģenerālmajors Gaffar Mohammed Elhassan ir pārkāpis attiecīgos ANO DPR 1591(2005) noteikumus un tādēļ atbilst kritērijiem, lai komiteja varētu viņam piemērot sankcijas.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā : 2006. gada 25. aprīlis.

2.

Uzvārds :

ALNSIEM

Vārds(-i) :

Musa Hilal Abdalla

Pieņemts vārds :

Sheikh Musa Hilal; Abd Allah; Abdallah; AlNasim; Al Nasim; AlNaseem; Al Naseem; AlNasseem; Al Nasseem

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta /valstspiederība/dzīvesvieta : Dzimšanas datums: 1.1.1964. vai 1959.

Dzimšanas vieta: Kutum.

Dzīvo: Kabkabiya un Kutum pilsēta, Ziemeļdārfūra; un ir dzīvojis Hartūmā.

Pase/identifikācijas informācija/statuss : Diplomātiskā pase Nr.: D014433,

izdota 2013. gada 21. februārī; derīguma termiņš: 2015. gada 21. februāris.

Valstspiederības apliecība Nr.: A0680623.

Sudānas Valsts asamblejas loceklis. Sudānas prezidents viņu 2008. gadā iecēla par Federālo lietu ministrijas īpašo padomdevēju.

Sarakstā iekļaušanas iemesls/pamatojums : Ziemeļdārfūras Jalul cilts galvenais vecākais.

Human Rights Watch ziņojumā ir minēts, ka viņu rīcībā ir 2004. gada 13. februārī datēta Ziemeļdārfūras vietējās valdības biroja dienesta vēstule, kurā “apvidū esošajām drošības vienībām” tiek dots rīkojums “atļaut modžahediem un brīvprātīgajiem Sheikh Musa Hilal vadībā doties uz [Ziemeļdārfūras] apgabaliem un nodrošināt savas vitālās vajadzības”. 2005. gada 28. septembrī 400 arābu kaujinieku Rietumdārfūrā uzbruka Aro Sharrow (tostarp iekšzemē pārvietotu personu nometnei), Acho un Gozmena ciematiem. Mēs arī uzskatām, ka Musa Hilal piedalījās Aro Sharrow iekšzemē pārvietotu personu nometnei – viņa dēlu nogalināja Sudānas Atbrīvošanas armijas uzbrukumā Shareia, tāpēc viņš bija iesaistīts personīgā asinsatriebībā. Ir pamatots iemesls uzskatīt, ka viņam kā cilts galvenajam vecākajam ir tieša atbildība par šīm darbībām un viņš ir atbildīgs par starptautisko humanitāro tiesību un cilvēktiesību noteikumu pārkāpšanu un citām zvērībām.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā : 2006. gada 25. aprīlis.

3.

Uzvārds :

SHARIF

Vārds(-i) :

Adam Yacub

Pieņemts vārds :

Adam Yacub Shant; Adam Yacoub

Dzimšanas datums/dzimšanas vieta/valstspiederība/zīvesvieta : Dzimšanas datums: aptuveni 1976. gads.

Pase/identifikācijas informācija/statuss : saskaņā ar pieejamo informāciju miris 2012. gada 7. jūnijā.

Sarakstā iekļaušanas iemesls/pamatojums : Sudānas Atbrīvošanas armijas komandieris.

Adam Yacub Shant pakļautībā esošie Sudānas Atbrīvošanas armijas kareivji pārkāpa karadarbības pārtraukšanas nolīgumu, 2005. gada 23. jūlijā Ziemeļdārfūrā pie Abu Hamra uzbrūkot Sudānas valdības militāro spēku kontingentam, kas pavadīja kravas transportlīdzekļu konvoju, un nonāvējot trīs kareivjus. Pēc uzbrukuma tika nolaupīti valdības kaujas ieroči un munīcija. Ekspertu grupas rīcībā ir informācija, ar ko apliecina, ka Sudānas Atbrīvošanas armijas kareivju uzbrukums ir acīmredzami organizēts, līdz ar to tas bija rūpīgi plānots. Tādēļ saskaņā ar ekspertu grupas secinājumiem ir pamatoti uzskatīt, ka Shant, kas ir apstiprināts Sudānas Atbrīvošanas armijas komandieris apgabalā, ir zinājis par uzbrukumu un ir to apstiprinājis/vai licis to veikt. Tādēļ viņš ir tieši atbildīgs par uzbrukumu un atbilst sarakstā iekļaušanas kritērijiem.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā : 2006. gada 25. aprīlis.

4.

Uzvārds :

Mayu

Vārds(-i) :

Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pieņemts vārds : General Gibril Abdul Kareem Barey; “Tek”; Gabril Abdul Kareem Badri

Dzimšanas datums/zimšanas vieta/valstspiederība/dzīvesvieta : Dzimšanas datums: 1967. gada 1. janvāris.

Dzimšanas vieta: Nīlas apgabals, El-Fasher, El-Fasher, Ziemeļdārfūra.

Valstspiederība: no dzimšanas sudānietis.

Dzīvo: Tine, Sudānā pie robežas ar Čadu.

Pase/identifikācijas informācija /statuss : Valsts identifikācijas numurs: 192-3238459-9.

Valstspiederības apliecība, iegūta no dzimšanas: Nr. 302581.

Sarakstā iekļaušanas iemesls/pamatojums : Valsts reformu un attīstības kustības komandieris.

Mayu ir atbildīgs par 2005. gada oktobrī veikto Āfrikas Savienības misijas Dārfūras reģionā Sudānā (AMIS) personāla nolaupīšanu. Mayu ar draudiem atklāti cenšas kavēt AMIS darbu; viņš, piemēram, 2005. gada novembrī Jebel Moon apgabalā ir draudējis notriekt Āfrikas Savienības (ĀS) helikopterus. Ar šādām darbībām Mayu ir acīmredzami pārkāpis ANO DPR 1591 (2005), radot draudus stabilitātei Dārfūrā, un atbilst kritērijiem, lai komiteja varētu viņam piemērot sankcijas.

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā : 2006. gada 25. aprīlis.


Top