EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0667

2013/667/ES: ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 5/2013 ( 2013. gada 7. novembris ) par Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra ( CTA ) statūtiem

OJ L 309, 19.11.2013, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 309, 19.11.2013, p. 38–42 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/667/oj

19.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/50


ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 5/2013

(2013. gada 7. novembris)

par Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) statūtiem

(2013/667/ES)

ĀKK UN ES VĒSTNIEKU KOMITEJA,

ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (1) un pirmo reizi grozīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (2), otro reizi – 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (3) (“ĀKK un ES nolīgums”), un jo īpaši tā III pielikuma 3. panta 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

ĀKK un ES nolīguma otrajā pārskatīšanā tika grozīts tā III pielikums, lai pārskatītu Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) uzticētos uzdevumus un lai precizētu un pastiprinātu šīs organizācijas pārvaldību, jo īpaši Vēstnieku komitejas veikto uzraudzību un valdes pienākumus.

(2)

ĀKK un ES Ministru padomes Lēmumā Nr. 2/2010 (4) paredzēts, ka ĀKK un ES nolīguma otro grozījumu piemēro provizoriski no 2010. gada 31. oktobra.

(3)

Attiecīgi būtu jāgroza Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) (turpmāk “Centrs”) statūti.

(4)

Saskaņā ar nolīguma III pielikuma 3. panta 5. punktu Centra statūtu izveidei ir nepieciešams Vēstnieku komitejas lēmums; šajā nolūkā komitejai ir lietderīgi Ministru padomes vārdā pieņemt lēmumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

Vienīgais pants

Ar šo tiek pieņemti šim lēmumam pievienotie Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centra (CTA) statūti.

Eiropas Savienība un ĀKK valstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu šo lēmumu, ciktāl tie attiecas uz katru no tām.

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2013. gada 7. novembrī

ĀKK un ES Vēstnieku komitejas vārdā

priekšsēdētājs

R. KAROBLIS


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  Nolīgums, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(3)  Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.).

(4)  ĀKK un ES Ministru padomes Lēmums Nr. 2/2010 (2010. gada 21. jūnijs) par pārejas pasākumiem, kurus piemēro no dienas, kurā tiek parakstīts, līdz dienai, kurā stājas spēkā Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 68. lpp.).


PIELIKUMS

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU SADARBĪBAS TEHNISKĀ CENTRA (CTA) STATŪTI

1. pants

Subjekts

1.   Partnerattiecību nolīguma, kas noslēgts starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses (1), un pirmo reizi grozīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (2), otro reizi – 2010. gada 22. jūnijā Vagadugu (3) (turpmāk “ĀKK un ES nolīgums”), III pielikuma nozīmē Lauksaimniecības un lauku sadarbības tehniskā centrs (CTA) (“Centrs”) ir kopīga ĀKK un ES tehniska struktūra. Tas ir tiesību subjekts, un visās ĀKK un ES nolīguma pusēs tam ir visaugstākais juridiskais statuss, kādu piešķir šādiem tiesību subjektiem saskaņā ar to attiecīgajiem tiesību aktiem.

2.   Centra personālam ir parastās privilēģijas, imunitāte un iespējas, kas paredzētas ĀKK un ES nolīguma 2. protokola 1. panta otrajā daļā par privilēģijām un imunitāti un kas ir minētas ĀKK un ES nolīgumam pievienotajā VI un VII deklarācijā.

3.   Centrs darbojas kā bezpeļņas struktūra.

4.   Centra galvenā mītne provizoriski atrodas Vageningenā (Nīderlandē) ar vietējo biroju Briselē.

2. pants

Principi un mērķi

1.   Centrs darbojas saskaņā ar ĀKK un ES nolīgumā paredzētajiem noteikumiem un mērķiem. Vēstnieku komitejas uzraudzībā tas īsteno ĀKK un ES nolīguma III pielikuma 3. pantā norādītos mērķus.

2.   Centrs savus mērķus sīkāk izstrādā vispārējā stratēģijas dokumentā.

3.   Centrs veic savas darbības ciešā sadarbībā ar iestādēm un citām struktūrām, kas minētas ĀKK un ES nolīgumā un tam pievienotajās deklarācijās. Centrs var vajadzības gadījumā iesaistīt reģionālās un starptautiskās iestādes, jo īpaši tās, kas atrodas Eiropas Savienībā vai ĀKK valstīs un kas nodarbojas ar lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem.

3. pants

Finansējums

1.   Centra budžetu finansē saskaņā ar noteikumiem, kas ĀKK un ES nolīgumā paredzēti attiecībā uz attīstības finansiālo sadarbību.

2.   Centra budžets var saņemt papildu līdzekļus no citām pusēm, lai Centrs varētu sasniegt savus mērķus, kas noteikti ĀKK un ES nolīgumā, un īstenot Centra izstrādāto stratēģijas dokumentu.

4. pants

Vēstnieku komiteja

1.   Saskaņā ar ĀKK un ES nolīguma III pielikuma 3. panta 5. punktu Vēstnieku komiteja ir Centra uzraudzības iestāde. Pamatojoties uz valdes priekšlikumu, tā ieceļ valdes locekļus un Centra direktoru. Tā novēro Centra vispārējo stratēģiju un uzrauga valdes darbu.

2.   Vēstnieku komiteja sniedz direktoram apstiprinājumu par budžeta izpildi. Lai piešķirtu minēto apstiprinājumu, Vēstnieku komiteja saņem valdes ieteikumu, ko, pamatojoties uz gada finanšu pārskatu izskatīšanas un revidenta atzinumu, sniedz kopā ar direktora sniegtajām atbildēm.

3.   Vēstnieku komiteja jebkurā brīdī var pārskatīt un grozīt Centra pieņemtos lēmumus. Valde regulāri informē Vēstnieku komiteju, un pēc Vēstnieku komitejas pieprasījuma to informē arī Centra direktors.

5. pants

Valde

1.   Tiek izveidota valde, kura atbalsta, novēro un kontrolē Centra darbības tehniskos, administratīvos un finanšu aspektus.

2.   Pēc paritātes principa valdē ir kopumā seši locekļi – trīs ĀKK valstu valstspiederīgie un trīs Eiropas Savienības valstu valstspiederīgie, kurus izvēlas ĀKK un ES nolīguma puses un ieceļ Vēstnieku komiteja, pamatojoties uz viņu profesionālo kvalifikāciju lauksaimniecības un lauku attīstības un/vai informātikas un komunikāciju politikas, zinātnes, vadības un tehnoloģiju jomā.

3.   Lai nodrošinātu valdes darba nepārtrauktību, Vēstnieku komiteja cenšas visus valdes locekļus nenomainīt viena un tā paša kalendārā gada laikā.

4.   Valdes locekļus Vēstnieku komiteja ieceļ saskaņā ar komitejas izstrādātām procedūrām uz laikposmu līdz pieciem gadiem un viņu darbību pārskata termiņa vidusposmā.

5.   Valde ik gadu sasauc trīs kārtējās sanāksmes. Vajadzības gadījumā, lai pildītu savus pienākumus, valde pēc Vēstnieku komitejas vai valdes priekšsēdētāja, vai direktora lūguma var sasaukt arī ārkārtas sanāksmi. Centrs darbojas kā valdes sekretariāts.

6.   Valdes locekļi savus uzdevumus veic neatkarīgi, tie nelūdz un nepieņem nekādus trešo personu norādījumus un darbojas vienīgi Centra interesēs. Valdes locekļa amats nav savienojams ar nekādu citu darbu, ko atalgo Centrs.

7.   Valdes locekļi saskaņā ar reglamenta noteikumiem no sava vidus ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku uz laikposmu līdz pieciem gadiem. Priekšsēdētāja amatu veic tās puses (ĀKK vai Eiropas Savienības) valstspiederīgais, kuras pārstāvis nav Centra direktors. Priekšsēdētāja vietnieka amatu veic tās puses valstspiederīgais, kuras pārstāvis nav valdes priekšsēdētājs.

8.   Valdes sanāksmes apmeklē novērotāji no Eiropas Komisijas, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta un ĀKK valstu sekretariāta.

9.   Valde var aicināt citus Centra vadības vai personāla locekļus un/vai ārējos ekspertus sniegt padomus konkrētos jautājumos.

10.   Valde saskaņā ar reglamentu pieņem lēmumus ar klātesošo vai pārstāvēto locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Katram valdes loceklim ir viena balss. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.

11.   Par katru sanāksmi sagatavo protokolu. Valdes diskusijas ir konfidenciālas.

12.   Valde pieņem savu reglamentu un iesniedz to zināšanai Vēstnieku komitejai.

6. pants

Valdes pienākumi

1.   Valde cieši novēro un uzrauga Centra darbību. Valde ir pakļauta Vēstnieku komitejai.

2.   Valde:

a)

izstrādā finanšu noteikumu projektus saskaņā ar Eiropas Attīstības fonda (EAF) noteikumiem un šiem statūtiem un iesniedz tos Vēstnieku komitejai apstiprināšanai;

b)

izstrādā civildienesta noteikumus un Centra darbības noteikumus saskaņā ar EAF noteikumiem un šiem statūtiem un iesniedz tos zināšanai Vēstnieku komitejai;

c)

uzrauga Centra darbību un nodrošina, ka tiek pienācīgi īstenoti tā uzdevumi un noteikumi;

d)

pieņem Centra gada un daudzgadu darba programmas un budžetu un iesniedz tos zināšanai Vēstnieku komitejai;

e)

regulāri sniedz Vēstnieku komitejai ziņojumus un novērtējumus par Centra darbību;

f)

pieņem Centra vispārējo stratēģijas dokumentu un iesniedz to zināšanai Vēstnieku komitejai;

g)

apstiprina Centra organizatorisko struktūru, personāla politiku un organizācijas shēmu;

h)

ik gadu izvērtē direktora darba izpildi un darba plānu un šai sakarā iesniedz ziņojumu Vēstnieku komitejai;

i)

apstiprina jaunu personāla locekļu pieņemšanu darbā un esošo personāla locekļu līgumu atjaunošanu, pagarināšanu vai izbeigšanu;

j)

apstiprina gada finanšu pārskatus, pamatojoties uz revīzijas ziņojuma izskatīšanu;

k)

nosūta Vēstnieku komitejai gada finanšu pārskatus un revīzijas ziņojumu kopā ar ieteikumu, lai piešķirtu direktoram apstiprinājumu saistībā ar budžeta izpildi;

l)

apstiprina gada ziņojumus un nosūta tos Vēstnieku komitejai, lai tā pārbaudītu Centra darbības atbilstību mērķiem, kas noteikti ĀKK un ES nolīgumā un Centra vispārējā stratēģijas dokumentā;

m)

ierosina Vēstnieku komitejai iecelt Centra direktoru;

n)

vajadzības gadījumā, iesniedzot pienācīgi pamatotu priekšlikumu, pēc visu samierināšanas un tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas un ievērojot tiesības tikt uzklausītam, ierosina Vēstnieku komitejai atlaist direktoru;

o)

ierosina Vēstnieku komitejai pagarināt direktora pilnvaru laiku, nosakot otro un pēdējo termiņu, pamatojoties uz rūpīgu izvērtējumu par direktora darba izpildi viņa pirmajā pilnvaru termiņā;

p)

ziņo Vēstnieku komitejai par jebkuru būtisku jautājumu, kas rodas saistībā ar tās pienākumu veikšanu; un

q)

ziņo Vēstnieku komitejai par pasākumiem, kas pieņemti, ņemot vērā Vēstnieku komitejas apsvērumus un ieteikumus, kuri pievienoti lēmumam par apstiprinājuma sniegšanu.

3.   Valde konkursa procedūrā, kurā piedalās vismaz trīs uzņēmumi, uz trīs gadu laikposmu izvēlas revīzijas uzņēmumu. Šāds uzņēmums ir starptautiski atzītas uzraudzības struktūras dalībnieks. Izvēlētie revidenti pārbauda, vai gada finanšu pārskati ir sastādīti pienācīgi un atbilstīgi starptautiskiem grāmatvedības standartiem un vai tie sniedz precīzu Centra finanšu stāvokļa pārskatu. Revidenti sniedz arī komentārus par Centra finanšu pārvaldības pareizību.

4.   Valde iesaka Vēstnieku komitejai pēc Centra gada finanšu pārskatu revīzijas piešķirt direktoram apstiprinājumu saistībā ar budžeta izpildi.

7. pants

Direktors

1.   Centru vada direktors, ko pēc valdes priekšlikuma Vēstnieku komiteja ieceļ amatā uz laiku līdz pieciem gadiem. Vēstnieku komitejas līdzpriekšsēdētāji paraksta vēstuli, ar kuru ieceļ amatā direktoru. Pēc valdes ieteikuma, pamatojoties uz izciliem darba izpildes rādītājiem, Vēstnieku komiteja ārkārtas apstākļos var atjaunot direktora iecelšanu amatā uz laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus. Pēc minētā laikposma beigām amata pilnvaru termiņu pagarināt vairs nevar. Otrā un pēdējā pilnvaru termiņa apstiprināšanas pamatā ir rūpīgs izvērtējums, kas veikts atbilstīgi pārbaudāmiem izpildes kritērijiem, kuru valde iesniedz Vēstnieku komitejai.

2.   Direktors ir atbildīgs par Centra juridisko un organizatorisko pārstāvību, kā arī par Centra pilnvaru un uzdevumu izpildi.

3.   Direktors ir atbildīgs par to, lai valdes apstiprināšanai iesniegtu:

a)

Centra vispārējās stratēģijas dokumentu;

b)

gada un daudzgadu darbības/darba programmas;

c)

Centra gada budžetu;

d)

gada ziņojumus, regulārus ziņojumus un novērtējumus;

e)

organizatorisko struktūru, personāla politikas dokumentus un Centra organizācijas shēmu; un

f)

dokumentus par jaunu personāla locekļu pieņemšanu darbā, kā arī par esošo personāla locekļu darba līgumu atjaunošanu, pagarināšanu vai laušanu.

4.   Direktors ir atbildīgs par Centra organizāciju un ikdienas pārvaldību. Direktors ziņo valdei par jebkādiem Centra darbības noteikumu īstenošanas pasākumiem.

5.   Direktors ziņo valdei par jebkuru būtisku jautājumu, kas rodas saistībā ar viņa pienākumu veikšanu, un vajadzības gadījumā informē Vēstnieku komiteju.

6.   Direktors valdei izvērtēšanai iesniedz savu darba izpildes vadības plānu un ziņojumu par sasniegumiem; valde tos pēc tam nosūta Vēstnieku komitejai.

7.   Direktors ir atbildīgs par to, lai iesniegtu gada finanšu pārskatus apstiprināšanai valdē un lai tā tos pārsūtītu Vēstnieku komitejai.

8.   Direktors veic visus atbilstīgos pasākumus saistībā ar Vēstnieku komitejas apsvērumiem un ieteikumiem, kas pievienoti lēmumam par apstiprinājuma sniegšanu saistībā ar budžeta izpildi.


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.

(2)  Nolīgums, ar kuru groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā (OV L 209, 11.8.2005., 27. lpp.).

(3)  Nolīgums, ar kuru otro reizi groza Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstu grupas locekļiem, no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras puses, kas parakstīts Kotonū 2000. gada 23. jūnijā un pirmo reizi grozīts Luksemburgā 2005. gada 25. jūnijā (OV L 287, 4.11.2010., 3. lpp.).


Top