EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1166

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1166/2013 ( 2013. gada 18. novembris ), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas dihlorpropa-P apstiprināšanas nosacījumiem Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 309, 19.11.2013, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1166/oj

19.11.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 309/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1166/2013

(2013. gada 18. novembris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas dihlorpropa-P apstiprināšanas nosacījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktā minēto otro alternatīvu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Direktīvu 2006/74/EK (2) dihlorpropu-P kā darbīgo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā ar nosacījumu, ka attiecīgās dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējs, pēc kura pieprasījuma dihlorpropu-P iekļāva minētajā pielikumā, sniedz apstiprinošu papildu informāciju attiecībā uz dzīvnieku vielmaiņu un putnu akūtas un īstermiņa eksponētības novērtējumu, un zālēdāju zīdītāju eksponētības novērtējumu.

(2)

Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā iekļautās darbīgās vielas uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009, un tās ir uzskaitītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļā.

(3)

Pieteikuma iesniedzējs noteiktajā laikā ziņotājai dalībvalstij Dānijai iesniedza papildu informāciju, lai apstiprinātu riska novērtējumu putniem un zīdītājiem attiecībā uz lietošanu graudaugiem, zālājiem un zālaugu sēkliniekiem.

(4)

Dānija izvērtēja pieteikuma iesniedzēja iesniegto papildu informāciju. 2011. gada 22. jūlijā tā šo izvērtējumu kā novērtējuma ziņojuma projekta papildinājumu iesniedza pārējām dalībvalstīm, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “iestāde”).

(5)

Komisija konsultējās ar iestādi, kura savu atzinumu par dihlorpropa-P riska novērtējumu sniedza 2012. gada 13. novembrī (5).

(6)

Ņemot vērā pieteikuma iesniedzēja sniegto papildu informāciju, Komisija uzskatīja, ka prasītā apstiprinošā papildu informācija nav sniegta pilnībā un ka augsto risku attiecībā uz putniem un zīdītājiem var izslēgt tikai tad, ja tiek noteikti turpmāki ierobežojumi.

(7)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt komentārus par dihlorpropa-P pārskata ziņojumu.

(8)

Ir apstiprināts, ka darbīgā viela dihlorprops-P ir uzskatāma par apstiprinātu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009. Lai mazinātu putnu un zīdītāju eksponētību, tomēr ir lietderīgi turpmāk ierobežot šīs darbīgās vielas lietošanas veidus un noteikt īpašus riska mazināšanas pasākumus šo sugu aizsardzībai.

(9)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikums.

(10)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl zināms laiks, lai atsauktu tādu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kas satur dihlorpropu-P.

(11)

Ja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu dalībvalstis augu aizsardzības līdzekļiem, kas satur dihlorpropu-P, nosaka jebkādu pagarinājuma periodu, šim periodam būtu jābeidzas ne vēlāk kā vienu gadu pēc attiecīgās atļaujas atsaukšanas.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pārejas noteikumi

Dalībvalstis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009 vajadzības gadījumā līdz 2014. gada 9. jūnijam groza vai atsauc tādu augu aizsardzības līdzekļu spēkā esošās atļaujas, kuri kā darbīgo vielu satur dihlorpropu-P.

3. pants

Pagarinājuma periods

Ja dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu piešķir pagarinājuma periodu, tas ir iespējami īss un beidzas ne vēlāk kā 2015. gada 9. jūnijā.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 18. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2006. gada 21. augusta Direktīva 2006/74/EK, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, iekļaujot tajā aktīvās vielas dihlorpropu-P, metkonazolu, pirimetanilu un triklopiru (OV L 235, 30.8.2006., 17. lpp.).

(3)  Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīva 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  EFSA Journal (2012); 10(11):2950. Pieejams tiešsaistē: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļas 133. rindā attiecībā uz dihlorpropu-P sleju “Īpaši noteikumi” aizstāj ar šādu:

“A   DAĻA

Var atļaut izmantot tikai kā herbicīdu.

Attiecībā uz graudaugiem var atļaut izmantot tikai pavasarī un devās, kas vienā lietošanas reizē nepārsniedz 800 g darbīgās vielas uz hektāru.

Nav atļauts izmantot uz zālājiem.

B   DAĻA

Lai īstenotu Regulas (EK) Nr. 1107/2009 29. panta 6. punktā minētos vienotos principus, ņem vērā pārskata ziņojuma secinājumus par dihlorpropu-P, un jo īpaši tā I un II papildinājumu, ko 2006. gada 23. maijā pabeidza Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgā komiteja.

Šajā vispārējā novērtējumā dalībvalstis īpašu uzmanību pievērš putnu, zīdītāju, ūdens organismu un blakussugu augu aizsardzībai.

Atļaujas nosacījumos vajadzības gadījumā ietver riska mazināšanas pasākumus.”


Top