Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0094

2013/94/ES: Padomes Lēmums ( 2012. gada 26. marts ) par to, lai noslēgtu Reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

OJ L 54, 26.2.2013, p. 3–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 55 - 55

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/94(1)/oj

26.2.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/3


PADOMES LĒMUMS

(2012. gada 26. marts)

par to, lai noslēgtu Reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

(2013/94/ES)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu,

tā kā:

(1)

Padome 2009. gada 26. novembrī pilnvaroja Komisiju sākt sarunas ar EBTA valstīm, Barselonas procesa dalībvalstīm, stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstīm un Fēru salām par Reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem, turpmāk “konvencija”.

(2)

Konvencijas tekstu apstiprināja Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu tirdzniecības ministri 2009. gada 9. decembrī Briselē notikušajā konferencē.

(3)

Eiropas Savienības vārdā Konvencija 2011. gada 14. aprīlī tika parakstīta saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/93/ES (1), ņemot vērā tās noslēgšanu vēlāk.

(4)

Konvencija būtu jānoslēdz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības vārdā tiek apstiprināta reģionāla konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona preferenciāliem izcelsmes noteikumiem.

Konvencijas teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu, kas tiesīga Eiropas Savienības vārdā deponēt konvencijas 10. pantā paredzēto pieņemšanas instrumentu.

3. pants

Komisija pārstāv Eiropas Savienību Apvienotajā komitejā, kas izveidota ar šīs konvencijas 3. pantu. Dalībvalstu pārstāvji var piedalīties Apvienotajā komitejas sēdēs.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2012. gada 26. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

N. WAMMEN


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1 lappusi.


TULKOJUMS

REĢIONĀLA KONVENCIJA

par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem

EIROPAS SAVIENĪBA,

ISLANDE,

LIHTENŠTEINAS FIRSTISTE,

NORVĒĢIJAS KARALISTE,

ŠVEICES KONFEDERĀCIJA,

turpmāk “EBTA valstis”,

ALŽĪRIJAS TAUTAS DEMOKRĀTISKĀ REPUBLIKA,

ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA,

IZRAĒLAS VALSTS,

JORDĀNIJAS HĀŠIMĪTU KARALISTE,

LIBĀNAS REPUBLIKA,

MAROKAS KARALISTE,

PALESTĪNAS ATBRĪVOŠANAS ORGANIZĀCIJA (PLO) JORDĀNAS RIETUMKRASTA UN GAZAS SEKTORA PALESTĪNIEŠU PAŠPĀRVALDES VĀRDĀ,

SĪRIJAS ARĀBU REPUBLIKA,

TUNISIJAS REPUBLIKA,

TURCIJAS REPUBLIKA,

turpmāk “Barselonas procesa dalībvalstis”,

ALBĀNIJAS REPUBLIKA,

BOSNIJA UN HERCEGOVINA,

HORVĀTIJAS REPUBLIKA,

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS REPUBLIKA,

MELNKALNE,

SERBIJAS REPUBLIKA,

KĀ ARĪ KOSOVA (SASKAŅĀ AR APVIENOTO NĀCIJU ORGANIZĀCIJAS DROŠĪBAS PADOMES REZOLŪCIJU 1244 (1999)),

turpmāk “Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis”,

DĀNIJAS KARALISTE ATTIECĪBĀ UZ FĒRU SALĀM,

turpmāk “Fēru salas”,

turpmāk kopā “Līgumslēdzējas puses”,

IEVĒROJOT, ka Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu izcelsmes kumulācijas sistēmu veido virkne brīvās tirdzniecības nolīgumu un tā paredz identiskus izcelsmes noteikumus, kas ļauj veikt diagonālu kumulāciju,

IEVĒROJOT, ka nākotnē diagonālas kumulācijas ģeogrāfiskais tvērums var paplašināties, aptverot kaimiņu valstis un teritorijas,

IEVĒROJOT grūtības pārvaldīt pašreizējo sistēmu, kurā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu un teritoriju starpā ir spēkā divpusēji protokoli par izcelsmes noteikumiem, ir vēlams transponēt pašreizējās divpusējās sistēmas par izcelsmes noteikumiem daudzpusējā satvarā, neskarot principus, kas noteikti attiecīgajos nolīgumos vai citos saistītajos divpusējos nolīgumos,

IEVĒROJOT, ka katrs grozījums izcelsmes noteikumus reglamentējošajā protokolā, ko piemēro starp divām Eiropas un Vidusjūras reģiona partnervalstīm, rada nepieciešamību izdarīt identiskus grozījumus visos protokolos, ko piemēro šajā zonā,

IEVĒROJOT, ka izcelsmes noteikumi būs jāgroza, lai labāk reaģētu uz notikumu attīstību ekonomikā,

IEVĒROJOT domu balstīt izcelsmes kumulāciju uz vienotu juridisku dokumentu, kas būtu reģionāla konvencija par preferenciāliem izcelsmes noteikumiem, uz kuru būtu atsauces atsevišķos brīvās tirdzniecības nolīgumos, ko piemēro zonas valstu starpā,

IEVĒROJOT, ka šāda reģionāla konvencija nerada mazāk labvēlīgu situāciju par līdzšinējo starp tirdzniecības partneriem, kuri piemēro Eiropas vai Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu izcelsmes kumulāciju,

IEVĒROJOT, ka ideju par reģionālu konvenciju par preferenciāliem izcelsmes noteikumiem attiecībā uz Eiropas un Vidusjūras reģionu 2007. gada 21. oktobrī Lisabonā atbalstīja Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu tirdzniecības ministri,

IEVĒROJOT, ka vienotas reģionālas konvencijas galvenais mērķis ir pakāpeniski panākt identisku izcelsmes noteikumu piemērošanu izcelsmes kumulācijas vajadzībām attiecībā uz precēm, kas tiek tirgotas visu Līgumslēdzēju pušu starpā,

IR NOLĒMUŠAS noslēgt šo konvenciju.

I   DAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

1.   Šajā konvencija ir paredzēti noteikumi par to preču izcelsmi, kas tiek tirgotas saskaņā ar attiecīgajiem nolīgumiem, kas noslēgti starp Līgumslēdzējām pusēm.

2.   Jēdziens “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” un administratīvas sadarbības metodes, kas ar tiem ir saistītas, ir izklāstītas šīs konvencijas papildinājumos.

Konvencijas I papildinājumā ir izklāstīti vispārīgi noteikumi par noteiktas izcelsmes izstrādājumu jēdziena definīciju un administratīvas sadarbības metodēm.

Konvencijas II papildinājumā ir izklāstīti īpaši noteikumi, kas ir piemērojami konkrētu Līgumslēdzēju pušu starpā un kas atkāpjas no I papildinājumā minētajiem noteikumiem.

3.   Šīs konvencijas Līgumslēdzējas puses ir:

Eiropas Savienība,

EBTA valstis, kā minēts preambulā,

Dānijas Karaliste attiecībā uz Fēru salām,

Barselonas procesa dalībvalstis, kā minēts preambulā,

Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis, kā minēts preambulā.

Attiecībā uz Eiropas Savienību šī konvencija attiecas uz teritoriju, kurā piemēro Līgumu par Eiropas Savienību, kā tas noteikts minētā Līguma 52. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. pantā.

2. pants

Šajā konvencijā:

1)

“Līgumslēdzēja puse” ir valstis, kas minētas 1. panta 3. punktā;

2)

“trešā persona” ir jebkura kaimiņu valsts vai teritorija, kas nav Līgumslēdzēja puse;

3)

“attiecīgais nolīgums” ir divu vai vairāku Līgumslēdzēju pušu brīvās tirdzniecības nolīgums, kurā ir atsauce uz šo konvenciju.

II   DAĻA

APVIENOTĀ KOMITEJA

3. pants

1.   Ar šo izveido Apvienoto komiteju, kurā pārstāvēta katra Līgumslēdzēja puse.

2.   Apvienotā komiteja rīkojas ar vienprātīgu lēmumu, neskarot 5. panta 4. punktu.

3.   Apvienotā komiteja sanāk pēc vajadzības vismaz vienu reizi gadā. Jebkura Līgumslēdzēja puse var lūgt sanāksmes sasaukšanu.

4.   Apvienotā komiteja pieņem savu iekšējo nolikumu, kurā inter alia paredzēta sanāksmju sasaukšanas, priekšsēdētāja iecelšanas un viņa pilnvaru noteikšanas kārtība.

5.   Apvienotā komiteja var nolemt izveidot jebkādu apakškomiteju vai darba grupu, kas tai var palīdzēt pienākumu izpildē.

4. pants

1.   Apvienotā komiteja ir atbildīga par šīs konvencijas pārvaldību un par konvencijas pareizas īstenošanas nodrošināšanu. Šajā nolūkā Līgumslēdzējas puses regulāri informē komiteju par šīs konvencijas piemērošanā gūto pieredzi. Apvienotā komiteja izstrādā ieteikumus un šā panta 3. punktā paredzētajos gadījumos pieņem lēmumus.

2.   Apvienotā komiteja jo īpaši sniedz ieteikumus Līgumslēdzējām pusēm par:

a)

skaidrojošajām piezīmēm un vadlīnijām konvencijas vienotai piemērošanai;

b)

jebkuriem citiem tās piemērošanai vajadzīgiem pasākumiem.

3.   Apvienotā komiteja ar lēmumu pieņem:

a)

šīs konvencijas grozījumus, tostarp konvencijas papildinājumu grozījumus;

b)

aicinājumus trešām personām pievienoties šai konvencijai saskaņā ar 5. pantu;

c)

pārejas posma pasākumus, kas vajadzīgi jaunu Līgumslēdzēju pušu pievienošanās gadījumā.

Šajā punktā minētos lēmumus Līgumslēdzējas puses īsteno atbilstoši savas valsts likumiem.

4.   Ja Apvienotajā komitejā Līgumslēdzējas puses pārstāvis ir pieņēmis lēmumu ar atrunu par konstitucionālo prasību izpildi, tad lēmums, ja tajā nav norādīts datums, stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc paziņojuma par šīs atrunas atcelšanu.

III   DAĻA

TREŠO PERSONU PIEVIENOŠANĀS

5. pants

1.   Trešā persona var kļūt par šīs konvencijas Līgumslēdzēju pusi ar noteikumu, ka šai kandidātvalstij vai teritorijai ar vismaz vienu no Līgumslēdzējām pusēm ir spēkā brīvās tirdzniecības nolīgums, kurā paredzēti preferenciāli izcelsmes noteikumi.

2.   Trešā persona depozitāram iesniedz rakstisku pieteikumu par pievienošanos konvencijai.

3.   Depozitārs šo pieteikumu iesniedz izskatīšanai Apvienotajā komitejā.

4.   Apvienotās komitejas lēmumu, ar kuru konvencijai aicina pievienoties trešās personas, nosūta depozitāram, kurš divu mēnešu laikā to nosūta pieteikuma iesniedzējai trešai personai kopā ar konvencijas tekstu tādā redakcijā, kas ir spēkā attiecīgajā datumā. Šādu lēmumu nedrīkst apstrīdēt neviena Līgumslēdzēja puse.

5.   Trešā persona, ko aicina kļūt par Līgumslēdzēju pusi, iesniedz pievienošanās dokumentu depozitāram. Minētiem dokumentiem pievieno konvencijas tulkojumu tās trešā personas oficiālajā(-ās) valodā(-ās), kura pievienojas konvencijai.

6.   Pievienošanās ir spēkā otra mēneša pirmajā dienā pēc pievienošanās dokumenta deponēšanas.

7.   Depozitārs paziņo visām Līgumslēdzējām pusēm pievienošanās dokumenta deponēšanas datumu un datumu, kurā pievienošanās stāsies spēkā.

8.   Pievienošanās procesā esošai trešai personai ar depozitāra starpniecību paziņo arī Apvienotās komitejas ieteikumus un lēmumus, kuri minēti 4. panta 2. un 3. punktā un kurus pieņem laikā no šā panta 2. punktā minētā pieteikuma iesniegšanas dienas līdz dienai, kurā pievienošanās stājas spēkā.

Deklarāciju par šādu aktu pieņemšanu iekļauj vai nu pievienošanās dokumentā, vai atsevišķā dokumentā, ko deponē depozitāram sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas. Ja deklarācija minētajā laikposmā nav deponēta, pievienošanos uzskata par spēkā neesošu.

9.   Sākot no 4. punktā minētās dienas attiecīgās trešās personas pārstāvis novērotāja statusā var piedalīties Apvienotajā komitejā, apakškomitejā un darba grupās.

IV   DAĻA

DAŽĀDI NOTEIKUMI UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

6. pants

Katra Līgumslēdzēja puse veic atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu šīs konvencijas efektīvu piemērošanu, ņemot vērā vajadzību panākt abpusēji pieņemamus risinājumus gadījumā, ja tās piemērošanā rodas grūtības.

7. pants

Līgumslēdzējas puses cita citu ar depozitāra starpniecību informē par pasākumiem, ko tās pieņem šīs konvencijas īstenošanai.

8. pants

Šīs konvencijas papildinājumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

9. pants

Ikviena Līgumslēdzēja puse var denonsēt šo konvenciju ar noteikumu, ka tā 12 mēnešus iepriekš par to rakstiski paziņo depozitāram, kas to paziņo visām pārējām Līgumslēdzējām pusēm.

10. pants

1.   Šī konvencija stājas spēkā 2011. gada 1. janvārī attiecībā uz tām Līgumslēdzējām pusēm, kuras līdz minētajam datumam būs deponējušas pieņemšanas dokumentu depozitāram, ar noteikumu, ka līdz 2010. gada 31. decembrim pieņemšanas dokumentus depozitāram būs deponējušas vismaz divas Līgumslēdzējas puses.

2.   Ja šī konvencija nestājas spēkā 2011. gada 1. janvārī, tā stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad vismaz divas Līgumslēdzējas puses ir deponējušas pēdējos pieņemšanas dokumentus.

3.   Attiecībā uz Līgumslēdzējām pusēm, kuras nav minētas 1. un 2. punktā, konvencija stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā, kurš seko pieņemšanas dokumenta deponēšanai.

4.   Depozitārs paziņo Līgumslēdzējām pusēm katras Līgumslēdzējas puses pieņemšanas dokumenta deponēšanas datumu un šīs konvencijas spēkā stāšanās datumu, publicējot šo informāciju Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

11. pants

Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretārs darbojas kā šīs konvencijas depozitārs.

I papildinājums

Jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīcija un administratīvās sadarbības metodes

SATURA RĀDĪTĀJS

I SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

II SADAĻA

JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI” DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

3. pants

Izcelsmes kumulācija

4. pants

Pilnībā iegūti izstrādājumi

5. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

6. pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

7. pants

Kvalificēšanas vienība

8. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

9. pants

Komplekti

10. pants

Neitrāli elementi

III SADAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

11. pants

Teritorialitātes princips

12. pants

Tieši pārvadājumi

13. pants

Izstādes

IV SADAĻA

ATMAKSA VAI ATBRĪVOJUMS

14. pants

Muitas nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma aizliegums

V SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

15. pants

Vispārīgas prasības

16. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošanas kārtība

17. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošana retrospektīvi

18. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED dublikāta izdošana

19. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošana uz iepriekš izdota vai sagatavota izcelsmes apliecinājuma pamata

20. pants

Uzskaites nošķiršana

21. pants

Nosacījumi izcelsmes deklarācijas vai EUR-MED izcelsmes deklarācijas sagatavošanai

22. pants

Atzītais eksportētājs

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

25. pants

Importēšana pa daļām

26. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

27. pants

Apstiprinošie dokumenti

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma, piegādātāja deklarācijas un apstiprinošo dokumentu glabāšana

29. pants

Neatbilstība un formālas kļūdas

30. pants

Euro izteiktas summas

VI SADAĻA

PASĀKUMI ADMINISTRATĪVAI SADARBĪBAI

31. pants

Administratīvā sadarbība

32. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

33. pants

Strīdu izšķiršana

34. pants

Sankcijas

35. pants

Brīvās zonas

Pielikumu saraksts

I PIELIKUMS:

Ievada piezīmes II pielikuma sarakstam

II PIELIKUMS:

Saraksts ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai ražotais izstrādājums iegūtu noteiktas izcelsmes statusu

III a PIELIKUMS:

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 un preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 pieteikuma paraugs

III b PIELIKUMS:

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR-MED un preču pārvadājumu sertifikāta EUR- MED pieteikuma paraugs

IV a PIELIKUMS:

Izcelsmes deklarācijas teksts

IV b PIELIKUMS:

EUR-MED izcelsmes deklarācijas teksts

V PIELIKUMS:

Līgumslēdzējas puses, kuras nepiemēro noteikumus par daļēju atmaksu saskaņā ar šā papildinājuma 14. panta 7. punktu

I   SADAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā konvencijā:

a)

“ražošana” ir jebkura apstrāde vai pārstrāde, ieskaitot montāžu vai īpašas darbības;

b)

“materiāls” ir jebkura sastāvdaļa, izejviela, daļa vai detaļa, utt., ko izmanto izstrādājuma ražošanai;

c)

“izstrādājums” ir ražojamais izstrādājums, pat ja to vēlāk paredzēts izmantot citā ražošanas darbībā;

d)

“preces” ir gan materiāli, gan izstrādājumi;

e)

“muitas vērtība” ir vērtība, ko nosaka saskaņā ar 1994. gada nolīgumu par Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību VII panta īstenošanu;

f)

“ražotāja cena” ir cena, ko par gatavo izstrādājumu maksā Līgumslēdzējas puses ražotājam, kura uzņēmumā ir veikta izstrādājuma pēdējā apstrāde vai pārstrāde, ar noteikumu, ka cenā ir ietverta visu izmantoto materiālu vērtība, atskaitot visus iekšējos nodokļus, ko tad, ja iegūto izstrādājumu eksportē, atmaksā vai var atmaksāt;

g)

“materiālu vērtība” ir izlietoto nenoteiktas izcelsmes materiālu muitas vērtība to importēšanas laikā vai, ja tā nav zināma un to nevar noskaidrot, tad pirmā cena, ko var noskaidrot un kas eksportētājā Līgumslēdzējā pusē samaksāta par šiem materiāliem;

h)

“noteiktas izcelsmes materiālu vērtība” ir tādu materiālu vērtība, kā noteikts g) apakšpunktā, ko piemēro mutatis mutandis;

i)

“pievienotā vērtība” ir izstrādājumam noteiktā ražotāja cena, no kuras atņemta katra tā izstrādājuma ražošanā izmantotā materiāla muitas vērtība, kura izcelsme ir Līgumslēdzējās pusēs, kurām ir piemērojama kumulācija, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai ja to nevar noskaidrot, tā ir pirmā noskaidrotā cena, kas maksāta par materiāliem eksportētājā Līgumslēdzējā pusē;

j)

“nodaļas” un “pozīcijas” ir nomenklatūrā izmantotās nodaļas un pozīcijas (četru ciparu kodi), kas veido preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kura šajā konvencijā minēta kā “harmonizētā sistēma” vai “HS”;

k)

“klasificēts” norāda uz izstrādājuma vai materiāla iekļaušanu konkrētā pozīcijā;

l)

“sūtījums” ir izstrādājumi, kurus vai nu kopā nosūta no viena eksportētāja vienam saņēmējam, vai uz kuriem attiecas vienots transporta dokuments par to nosūtīšanu no eksportētāja saņēmējam, vai, ja šāda dokumenta nav, viens rēķins;

m)

terminā “teritorijas” iekļauti teritoriālie ūdeņi;

n)

“Līgumslēdzējas puses muitas iestādes” Eiropas Savienībā nozīmē jebkuru Eiropas Savienības dalībvalsts muitas iestādi.

II   SADAĻA

JĒDZIENA “NOTEIKTAS IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMI” DEFINĪCIJA

2. pants

Vispārīgas prasības

1.   Attiecīgā nolīguma īstenošanas vajadzībām turpmāk minētos izstrādājumus uzskata par izstrādājumiem ar izcelsmi Līgumslēdzējā valstī, kad tos eksportē uz citu Līgumslēdzēju valsti:

a)

izstrādājumi, kas 4. panta nozīmē pilnībā iegūti Līgumslēdzējā pusē;

b)

Līgumslēdzējā pusē iegūti izstrādājumi, kuru sastāvā ir materiāli, kas nav pilnīgi iegūti Līgumslēdzējā pusē, ja šie materiāli ir Līgumslēdzējā pusē pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti 5. panta nozīmē;

c)

preces, kuru izcelsme ir Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) saskaņā ar Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu 4. protokolu. Šādas preces uzskata par precēm ar izcelsmi Eiropas Savienībā, Islandē, Lihtenšteinā (1) vai Norvēģijā (“EEZ Puses”), kad tās attiecīgi eksportē no Eiropas Savienības, Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas uz Līgumslēdzēju pusi, kas nav EEZ Puse.

2.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktu piemēro tikai gadījumā, ja piemērojams brīvās tirdzniecības nolīgums starp importētāju Līgumslēdzēju pusi un EEZ Pusēm.

3. pants

Izcelsmes kumulācija

1.   Neskarot 2. panta 1. punktu, izstrādājumus uzskata par eksportētājas Līgumslēdzējas puses izcelsmes izstrādājumiem, ja tos eksportē uz citu Līgumslēdzēju pusi un ja tie ir tur iegūti, iekļaujot Šveices (tostarp Lihtenšteinas) (2), Islandes, Norvēģijas, Turcijas vai Eiropas Savienības izcelsmes materiālus, ar noteikumu, ka eksportētājā Līgumslēdzējā pusē veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz darbības, kas minētas 6. pantā. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

2.   Neskarot 2. panta 1. punktu, izstrādājumus uzskata par eksportētājas Līgumslēdzējas puses izcelsmes izstrādājumiem, ja tos eksportē uz citu Līgumslēdzēju pusi un ja tie tajā ir iegūti, iekļaujot materiālus, kuru izcelsme ir Fēru salās vai jebkurā citā valstī, kas ir Barselonas procesa dalībniece, bet ne Turcija, vai kādas citas Līgumslēdzējas puses izcelsmes materiāli, izņemot tās, kuras minētas šā panta 1. punktā, ar noteikumu, ka eksportētājā Līgumslēdzējā pusē veiktā apstrāde vai pārstrāde pārsniedz darbības, kas minētas 6. pantā. Šādiem materiāliem nav jābūt pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem.

3.   Ja eksportētājā Līgumslēdzējā pusē veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 6. pantā minētās darbības, iegūto izstrādājumu uzskata par eksportētājas Līgumslēdzējas puses izcelsmes izstrādājumu tikai tādā gadījumā, ja tur pievienotā vērtība ir lielāka par tādu izmantoto materiālu vērtību, kuru izcelsme ir jebkurā no pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas minētas 1. un 2. punktā. Ja tas tā nav, iegūto izstrādājumu uzskata par izstrādājumu ar izcelsmi Līgumslēdzējā pusē, kurā ir visaugstākā ražošanā izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtība eksportētājā Līgumslēdzējā pusē.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minēto Līgumslēdzēju pušu izcelsmes izstrādājumi, kuri netiek apstrādāti vai pārstrādāti eksportētājā Līgumslēdzējā pusē, saglabā savu izcelsmi, ja tos eksportē uz vienu no pārējām Līgumslēdzējām pusēm.

5.   Šajā pantā paredzēto kumulāciju var piemērot tikai tad, ja:

a)

valstīm, kuras ir iesaistītas attiecīga noteiktas izcelsmes statusa iegūšanā, un galamērķa Līgumslēdzējai pusei ir piemērojams preferenciālas tirdzniecības nolīgums saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXIV pantu;

b)

materiāliem un izstrādājumiem iegūstot noteiktas izcelsmes statusu, tika piemēroti izcelsmes noteikumi, kas identiski tiem, kuri ietverti šajā konvencijā; un

c)

ja Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) un Līgumslēdzējās pusēs, kas ir attiecīgo nolīgumu Puses, saskaņā ar to procedūrām ir publicēti paziņojumi par vajadzīgo prasību izpildi, lai varētu piemērot kumulāciju.

Šajā pantā paredzēto kumulāciju piemēro no dienas, kas norādīta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) publicētajā paziņojumā.

Līgumslēdzējas puses ar Eiropas Komisijas starpniecību paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kuras ir attiecīgo nolīgumu puses, informāciju par nolīgumiem, ieskaitot nolīgumu spēkā stāšanās datumu, kuri ir spēkā ar pārējām Līgumslēdzējām pusēm, kas minētas 1. un 2. punktā.

4. pants

Pilnībā iegūti izstrādājumi

1.   Turpmāk minētos izstrādājumus uzskata par pilnībā iegūtiem Līgumslēdzējā pusē, kad tos eksportē uz citu Līgumslēdzēju pusi:

a)

minerālprodukti, ko iegūst no attiecīgās Līgumslēdzējas puses zemes dzīlēm vai jūras gultnes;

b)

attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē novāktie augu valsts produkti;

c)

attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē dzimuši un audzēti dzīvnieki;

d)

produkti, kas iegūti no attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē audzētiem dzīvniekiem;

e)

attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē veiktu medību vai zvejas produkti;

f)

jūras zvejas un citi jūras produkti, kas iegūti, zvejojot ar eksportētājas Līgumslēdzējas puses kuģiem ārpus tās teritoriālajiem ūdeņiem;

g)

produkti, kurus izgatavo uz attiecīgās Līgumslēdzējas puses zivju apstrādes kuģiem tikai no f) apakšpunktā minētajiem produktiem;

h)

lietoti priekšmeti, kas tur savākti un ir derīgi vienīgi materiālu iegūšanai, tostarp lietotas riepas, kuras derīgas vienīgi atjaunošanai vai lai tās izmantotu kā atkritumus;

i)

atkritumi un lūžņi, ko rada attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē veiktas ražošanas darbības;

j)

produkti, kas iegūti no jūras grunts vai grunts apakškārtas ārpus attiecīgās Līgumslēdzējas puses teritoriāliem ūdeņiem, ar noteikumu, ka Līgumslēdzējai pusei ir ekskluzīvas tiesības izmantot šo grunti vai grunts apakškārtu;

k)

preces, ko tur ražo tikai no produktiem, kuri norādīti a) līdz j) apakšpunktā.

2.   Termini “Līgumslēdzējas puses kuģi” un “attiecīgās Līgumslēdzējas puses zivju apstrādes kuģi” 1. punkta f) un g) apakšpunktā attiecas tikai uz šādiem kuģiem un zivju apstrādes kuģiem:

a)

kuri ir reģistrēti vai ir uzskaitē eksportētājā Līgumslēdzējā pusē;

b)

kuri kuģo ar eksportētājas Līgumslēdzējas puses karogu;

c)

kuri vismaz 50 % apmērā pieder eksportētājas Līgumslēdzējas puses valstspiederīgajiem vai uzņēmējsabiedrībai, kuras galvenais birojs atrodas eksportētājā Līgumslēdzējā pusē un kuras vadītājs vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padomes priekšsēdētājs un lielākā daļa šādu padomju locekļu ir eksportētājas Līgumslēdzējas puses valstspiederīgie, un turklāt – attiecībā uz personālsabiedrībām vai sabiedrībām ar ierobežotu atbildību – vismaz puse kapitāla pieder eksportētājai Līgumslēdzējai pusei vai minētās Līgumslēdzējas puses valsts iestādēm vai valstspiederīgajiem;

d)

kuru kapteinis un virsnieki ir eksportētājas Līgumslēdzējas puses valstspiederīgie; un

e)

kuru komandā vismaz 75 % ir eksportētājas Līgumslēdzējas puses valstspiederīgie.

3.   Šā panta 2. punkta a) un b) apakšpunkta vajadzībām, ja eksportētāja Līgumslēdzēja puse ir Eiropas Savienība, tas nozīmē Eiropas Savienības dalībvalsti.

5. pants

Pietiekami apstrādāti vai pārstrādāti izstrādājumi

1.   Šā papildinājuma 2. panta vajadzībām izstrādājumus, kuri nav pilnībā iegūti, uzskata par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, ja ir izpildīti II pielikuma sarakstā minētie nosacījumi.

Iepriekš minētie nosacījumi norāda, kā apstrādājami vai pārstrādājami nenoteiktas izcelsmes materiāli, ko izmanto ražošanā, un šos nosacījumus piemēro tikai šāda veida materiāliem. Tātad, ja izstrādājumu, kurš ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, izpildot nosacījumus, kas minēti sarakstā, izmanto cita izstrādājuma ražošanā, nosacījumi, kas piemērojami izstrādājumam, kurā tas ir ietverts, neattiecas uz šo izmantoto izstrādājumu, un neņem vērā nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas var būt izmantoti šā izstrādājuma ražošanā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta nenoteiktas izcelsmes materiāli, kurus saskaņā ar II pielikuma sarakstā izklāstītajiem nosacījumiem nevajadzētu izmantot izstrādājuma ražošanā, tomēr var izmantot ar noteikumu, ka:

a)

to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas;

b)

atbilstīgi šim punktam netiek pārsniegta neviena no nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālo vērtību sarakstā noteiktajām procentuālajām attiecībām.

Šo punktu nepiemēro izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, ievērojot 6. panta noteikumus.

6. pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

1.   Neskarot 2. punktu un neatkarīgi no tā, vai ir izpildītas 5. panta prasības, par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai izstrādājumam piešķirtu noteiktas izcelsmes izstrādājuma statusu, tiek uzskatītas šādas darbības:

a)

darbības, kas paredzētas tam, lai nodrošinātu izstrādājumu uzturēšanu labā stāvoklī pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā;

b)

iepakojumu sadalīšana un komplektēšana;

c)

mazgāšana, tīrīšana; putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu notīrīšana;

d)

tekstilizstrādājumu gludināšana vai presēšana;

e)

vienkārša krāsošana un pulēšana;

f)

labības un rīsu atsēnalošana, daļēja vai pilnīga balināšana, pulēšana un glazēšana;

g)

cukura iekrāsošana vai cukurgraudiņu veidošana;

h)

augļu, riekstu un dārzeņu mizošana, atkauliņošana un lobīšana;

i)

asināšana, vienkārša slīpēšana vai vienkārša sadalīšana;

j)

sijāšana, šķirošana, sadalīšana, klasificēšana, kategorizēšana, piemeklēšana (ieskaitot preču komplektēšanu);

k)

vienkārša iepildīšana pudelēs, bundžās, flakonos, maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana pie kartītēm vai plāksnēm, kā arī citas vienkāršas iepakošanas darbības;

l)

uzrakstu, etiķešu, logotipu un citu tamlīdzīgu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz izstrādājumiem vai to iesaiņojumam;

m)

vienkārša vienādu vai dažādu izstrādājumu sajaukšana;

n)

cukura piemaisīšana jebkādām vielām;

o)

vienkārša sastāvdaļu salikšana, lai iegūtu gatavu izstrādājumu, vai izstrādājumu sadale pa sastāvdaļām;

p)

divu vai vairāku a) līdz n) apakšpunktā norādīto darbību apvienojums;

q)

dzīvnieku kaušana.

2.   Nosakot, vai izstrādājumam veiktā apstrāde un pārstrāde ir uzskatāma par nepietiekamu 1. punkta nozīmē, visas darbības, ko ar attiecīgajiem izstrādājumiem veic eksportētājā Līgumslēdzēja pusē, aplūko kopā.

7. pants

Kvalificēšanas vienība

1.   Piemērojot šīs konvencijas noteikumus, kvalificēšanas vienība ir konkrēts izstrādājums, ko uzskata par pamatvienību, lai noteiktu klasifikācijas iedalījumu pēc harmonizētās sistēmas nomenklatūras.

Tādējādi uzskata:

a)

ja izstrādājumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, klasificē vienā pozīcijā saskaņā ar harmonizētās sistēmas noteikumiem, viss kopums ir kvalifikācijas vienība;

b)

ja sūtījums sastāv no vairākiem vienādiem izstrādājumiem, kas klasificēti vienā harmonizētās sistēmas pozīcijā, tad, piemērojot šīs konvencijas noteikumus, katrs izstrādājums jāapskata atsevišķi.

2.   Ja saskaņā ar harmonizētās sistēmas 5. vispārīgo noteikumu iesaiņojumu klasificē kopā ar tajā iesaiņoto izstrādājumu, tad izcelsmes noteikšanas nolūkā iesaiņojumu un attiecīgo izstrādājumu uzskata par vienu veselu.

8. pants

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīki

Palīgierīces, rezerves daļas un darbarīkus, ko nosūta ar kādu iekārtu, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli un kas ietilpst parastajā aprīkojumā, un ir iekļauti cenā vai arī nav norādīti atsevišķā rēķinā, uzskata par saistītiem ar attiecīgo iekārtu, mašīnu, aparatūru vai transportlīdzekli.

9. pants

Komplekti

Komplektus saskaņā ar harmonizētās sistēmas 3. vispārīgo noteikumu uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, ja visas to sastāvdaļas ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi. Tomēr, ja komplekts ir veidots no noteiktas izcelsmes izstrādājumiem un nenoteiktas izcelsmes izstrādājumiem, tad komplektu kopumā uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumu ar noteikumu, ka nenoteiktas izcelsmes izstrādājumu vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas.

10. pants

Neitrāli elementi

Lai noteiktu, vai izstrādājums ir noteiktas izcelsmes, nav nepieciešams ņemt vērā šādu ražošanā izmantoto līdzekļu izcelsmi:

a)

enerģija un degviela;

b)

ražotne un iekārtas;

c)

mašīnas un darbarīki;

d)

preces, kuras netiek izmantotas un kuras nav paredzēts izmantot izstrādājuma galīgajā sastāvā.

III   SADAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

11. pants

Teritorialitātes princips

1.   Izņemot 2. panta 1. punkta c) apakšpunktā, 3. pantā un šā panta 3. punktā paredzēto, noteiktas izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumus, kas izklāstīti II sadaļā, eksportētājā Līgumslēdzējā pusē pilda nepārtraukti.

2.   Izņemot 3. pantā paredzēto, ja noteiktas izcelsmes preces, ko eksportēja no Līgumslēdzējas puses uz citu valsti, nosūta atpakaļ, tad tās uzskata par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nepierāda, ka:

a)

atpakaļ nosūtītās preces ir tās pašas eksportētās preces; un

b)

ar tām nav veiktas nekādas darbības, izņemot darbības, kas vajadzīgas, lai preces uzturētu labā stāvoklī, kamēr tās atradās attiecīgajā valstī vai kamēr tās eksportē.

3.   Noteiktas izcelsmes statusa iegūšanu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti II sadaļā, neietekmē no Līgumslēdzējas puses eksportētu materiālu apstrāde vai pārstrāde ārpus eksportētājas Līgumslēdzējas puses un sekojoša to reimportēšana ar noteikumu, ka:

a)

minētie materiāli ir pilnībā iegūti eksportētājā Līgumslēdzējā pusē vai pirms eksportēšanas apstrādāti vai pārstrādāti lielākā mērā, nekā paredzēts 6. pantā; un

b)

muitas iestādēm var pierādīt, ka:

i)

reimportētās preces ir iegūtas, apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus; un

ii)

kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus eksportētājas Līgumslēdzējas puses, piemērojot šā panta noteikumus, nepārsniedz 10 % no tā galaprodukta ražotāja cenas, kura noteiktas izcelsmes statusu vēlas noteikt.

4.   Šā panta 3. punkta vajadzībām noteikta izcelsmes statusa iegūšanas nosacījumus, kas izklāstīti II sadaļā, nepiemēro apstrādei vai pārstrādei, kas veikta ārpus eksportētājas Līgumslēdzējas puses. Tomēr, ja II pielikuma sarakstā ir noteikums, kas paredz galaprodukta noteikta izcelsmes statusa noteikšanā piemērot visu tam pievienoto nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālo vērtību, tad to nenoteiktas izcelsmes materiālu kopējā vērtība, kas pievienotas galaproduktam eksportētājas Līgumslēdzējas puses teritorijā, saskaitot to kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas, piemērojot šo pantu, radusies ārpus šīs Līgumslēdzējas puses, nedrīkst pārsniegt noteikto procentuālo attiecību.

5.   Piemērojot 3. un 4. punkta noteikumus, “kopējā pievienotā vērtība” nozīmē visas izmaksas, kas rodas ārpus eksportētājas Līgumslēdzējas puses, ieskaitot tur iestrādāto materiālu vērtību.

6.   Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, kas neatbilst II pielikuma sarakstā izvirzītajiem nosacījumiem vai kas var tikt uzskatīti par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem vienīgi, ja tiek piemērota 5. panta 2. punktā noteiktā vispārējā pielaide.

7.   Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, uz kuriem attiecas harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļa.

8.   Šā panta noteikumos paredzētā apstrāde vai pārstrāde, kas veikta ārpus eksportētājas Līgumslēdzējas puses, ir jāveic saskaņā ar kārtību “izvešana pārstrādei” vai saskaņā ar līdzīgu kārtību.

12. pants

Tieši pārvadājumi

1.   Attiecīgajā nolīgumā paredzētais preferenciālais režīms piemērojams tikai tiem izstrādājumiem, kuri atbilst šīs konvencijas prasībām un kurus pārvadā tieši starp vai caur tādu Līgumslēdzēju pušu teritorijām, kurām piemēro kumulāciju saskaņā ar 3. pantu. Tomēr izstrādājumus, kas veido vienu sūtījumu, var sūtīt caur citām teritorijām, vajadzības gadījumā tos šajās teritorijās pārkraujot vai novietojot pagaidu uzglabāšanā ar noteikumu, ka pārkraušanas vai pagaidu uzglabāšanu tranzītvalstī vai uzglabāšanas valstī tie paliek muitas iestāžu uzraudzībā un ka tiem neveic citas darbības, izņemot izkraušanu, iekraušanu vai jebkuru darbību ar nolūku saglabāt tos labā stāvoklī.

Noteiktas izcelsmes izstrādājumus var transportēt pa cauruļvadiem caur teritoriju, kas nav to Līgumslēdzēju pušu teritorija, kas ir eksportētājvalsts un importētājvalsts.

2.   Importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm sniedz pierādījumu par 1. punktā izklāstīto nosacījumu izpildi, uzrādot

a)

vienotu pārvadāšanas dokumentu, kas aptver ceļu no eksportētājas Līgumslēdzējas puses caur tranzīta valsti; vai

b)

tranzītvalsts muitas iestāžu izdotu sertifikātu, kurā:

i)

sniegts precīzs izstrādājumu apraksts;

ii)

norādīts preču izkraušanas un pārkraušanas datums un attiecīgā gadījumā kuģu vārdi vai citi izmantotie transportlīdzekļi; un

iii)

kurā apliecināti nosacījumi, ar kādiem izstrādājumi palika tranzīta valstī; vai

c)

ja nav iepriekš minēto dokumentu, kādu citu pamatojuma dokumentu.

13. pants

Izstādes

1.   Uz noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, ko nosūta uz izstādi valstī, kas nav starp 3. pantā minētajām valstīm, ar kurām piemēro kumulāciju, un ko pēc izstādes pārdod importēšanai Līgumslēdzējā pusē, importējot attiecina attiecīgā nolīguma noteikumus, ja muitas iestādēm pierāda, ka:

a)

šos izstrādājumus eksportētājs ir nosūtījis tieši no Līgumslēdzējas puses uz valsti, kurā notiek izstāde, un tos tur ir izstādījis;

b)

šis eksportētājs izstrādājumus ir pārdevis vai citādi atsavinājis par labu kādai personai citā Līgumslēdzējā pusē;

c)

izstrādājumi ir nosūtīti izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes tādā stāvoklī, kādā tos nosūtīja uz izstādi; un

d)

izstrādājumi pēc nosūtīšanas uz izstādi nav izmantoti citiem mērķiem, izņemot demonstrēšanu minētajā izstādē.

2.   Saskaņā ar V sadaļas noteikumiem izdod vai sagatavo izcelsmes apliecinājumu, un to paredzētajā kārtībā iesniedz importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm. Tajā norāda izstādes nosaukumu un adresi. Vajadzības gadījumā papildus var pieprasīt dokumentārus pierādījumus par izstādīšanas nosacījumiem.

3.   Šā panta 1. punktu piemēro visām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgai publiskai izstādīšanai, ja šo pasākumu laikā izstrādājumi paliek muitas uzraudzībā un pasākumus nerīko privātiem mērķiem veikalos vai uzņēmumu telpās, lai pārdotu ārvalstu izstrādājumus.

IV   SADAĻA

ATMAKSA VAI ATBRĪVOJUMS

14. pants

Muitas nodokļu atmaksas vai atbrīvojuma aizliegums

1.   Uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem, ko izmanto, ražojot Līgumslēdzējas puses izcelsmes izstrādājumus, par kuriem saskaņā ar V sadaļas noteikumiem izdots vai sagatavots izcelsmes apliecinājums, eksportētājā Līgumslēdzējā pusē neattiecas nekāda muitas nodokļu atmaksa vai atbrīvojums no muitas nodokļiem.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro visiem pasākumiem, kas saistīti ar muitas nodokļu vai līdzvērtīgu maksājumu daļēju vai pilnīgu atmaksu, atlaišanu vai atbrīvojumiem, kuri eksportētājas Līgumslēdzējas puses teritorijā piemērojami ražošanā izmantotajiem materiāliem, ja šāda atmaksa, atlaišana vai atbrīvojums piemērojams tieši vai netieši, no šādiem materiāliem iegūtos izstrādājumus eksportējot, nevis tos atstājot izmantošanai uz vietas.

3.   Tādu izstrādājumu eksportētājam, kuriem ir izcelsmes apliecinājums, jābūt gatavam pēc muitas iestāžu pieprasījuma jebkurā brīdī uzrādīt visus attiecīgos dokumentus, kas apliecina to, ka nav saņemta nekāda atmaksa par attiecīgo izstrādājumu ražošanā izmantotajiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem un ka faktiski ir nomaksāti visi muitas nodokļi vai līdzvērtīgi maksājumi, kas piemērojami šādiem materiāliem.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punkta noteikumus piemēro arī iesaiņojumam 7. panta 2. punkta nozīmē, palīgierīcēm, rezerves daļām un darbarīkiem 8. panta nozīmē un izstrādājumu komplektiem 9. panta nozīmē, ja tiem nav noteiktas izcelsmes.

5.   Šā panta 1. līdz 4. punkta noteikumus piemēro tikai tāda veida materiāliem, kuriem piemērojams attiecīgais nolīgums.

6.

a)

Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro divpusējā tirdzniecībā starp vienu no Līgumslēdzējām pusēm, kas minētas 3. panta 1. punktā, un vienu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, izņemot Izraēlu, Fēru salas un Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesa dalībvalstis, ja uzskata, ka izstrādājumiem ir eksportētājas vai importētājas Līgumslēdzējas puses izcelsme, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm.

b)

Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro divpusējā tirdzniecībā starp Ēģipti, Jordāniju, Maroku un Tunisiju, ja uzskata, ka izstrādājumu izcelsme ir vienā no šīm valstīm, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm.

7.   Neatkarīgi no 1. punkta eksportētāja Līgumslēdzēja puse var piemērot pasākumus muitas nodokļu vai līdzvērtīgu maksājumu atmaksai vai atbrīvojumam no nodokļiem tiem nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri neietilpst harmonizētās sistēmas 1. līdz 24. nodaļā un kurus izmanto noteiktas izcelsmes izstrādājumu ražošanā, ja ir ievēroti šādi noteikumi:

a)

izstrādājumiem, kas ir ietverti harmonizētās sistēmas 25. līdz 49. un 64. līdz 97. nodaļā, tiek saglabāta likme 4 % apmērā no muitas maksājuma vai tāda zemāka likme, kas ir spēkā eksportētājā Līgumslēdzējā pusē;

b)

izstrādājumiem, kas ir ietverti harmonizētās sistēmas 50. līdz 63. nodaļā, tiek saglabāta likme 8 % apmērā no muitas maksājuma vai tāda zemāka likme, kas ir spēkā eksportētājā Līgumslēdzējā pusē.

Šā punkta noteikumus nepiemēro Līgumslēdzējas puses, kuras uzskaitītas V pielikumā.

8.   Šā panta 7. punkta noteikumus piemēro līdz 2012. gada 31. decembrim, un tos var pārskatīt, savstarpēji vienojoties.

V   SADAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

15. pants

Vispārīgas prasības

1.   Līgumslēdzējas puses izcelsmes izstrādājumus importējot pārējās Līgumslēdzējās pusēs, piemēro attiecīgo nolīgumu noteikumus, iesniedzot vienu no šādiem izcelsmes apliecinājumiem:

a)

preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1, kura paraugs ir sniegts III a pielikumā;

b)

preču pārvadājumu sertifikāts EUR-MED, kura paraugs ir sniegts III b pielikumā;

c)

konvencijas 21. panta 1. punktā minētajos gadījumos – deklarācija (turpmāk “izcelsmes deklarācija” vai “EUR-MED izcelsmes deklarācija”), kuru eksportētājs iesniedz rēķina, pavadzīmes vai jebkura cita tirdzniecības dokumenta veidā un kura pietiekami sīki raksturo attiecīgos izstrādājumus, lai tos varētu identificēt. Izcelsmes deklarāciju tekstu paraugi atrodami IV a un IV b pielikumā.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta uz noteiktas izcelsmes izstrādājumiem šīs konvencijas nozīmē 26. pantā minētajos gadījumos attiecina attiecīgo nolīgumu noteikumus bez šā panta 1. punktā minēto izcelsmes pierādījumu iesniegšanas.

16. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošanas kārtība

1.   Preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED izdod eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes, pamatojoties uz rakstisku pieteikumu no eksportētāja vai eksportētāja pilnvarota pārstāvja, kas rīkojas eksportētāja vārdā.

2.   Šim nolūkam eksportētājs vai viņa pilnvarotais pārstāvis aizpilda gan preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED, gan pieteikuma veidlapu, kuru paraugi sniegti III a un III b pielikumā. Šīs veidlapas aizpilda vienā no valodām, kurā sagatavots attiecīgais nolīgums, un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktiem. Aizpildot veidlapas ar roku, lieto tinti un raksta ar drukātiem burtiem. Izstrādājuma aprakstu ieraksta īpaši šim mērķim paredzētajā ailē, neatstājot nevienu tukšu līniju. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, tad zem pēdējās apraksta rindas ievelk horizontālu līniju, visu tukšo laukumu šķērsām pārsvītrojot.

3.   Eksportētājs, kurš piesakās preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED saņemšanai, ir gatavs jebkurā laikā pēc tās eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestāžu prasības, kurā preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai EUR-MED ir izdots, iesniegt visus atbilstīgos dokumentus, kas apliecina attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī apliecina visu pārējo šīs konvencijas prasību izpildi.

4.   Neskarot 5. punktu, preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 izdod eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes šādos gadījumos:

a)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no pārējām 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē, importētājā Līgumslēdzējā pusē vai kādā no 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, vai

ii)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi kādā no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, ar noteikumu, ka preču pārvadājumu sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija ir izdota izcelsmes valstī;

b)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm vai no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 1. punktā minētām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē vai importētājā Līgumslēdzējā pusē, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kāda no pārējām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šis konvencijas prasībām vai

ii)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi kādā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. pantā minētām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, ar noteikumu, ka preču pārvadājumu sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija ir izdoti izcelsmes valstī;

c)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē vai importētājā Līgumslēdzējā pusē, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kāda no pārējām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šis konvencijas prasībām vai

ii)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi kādā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, ar noteikumu, ka preču pārvadājumu sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija ir izdoti izcelsmes valstī.

5.   Preču pārvadājumu sertifikātu EUR-MED izdod eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē, importētājā Līgumslēdzējā pusē vai kādā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemēro kumulāciju, un ja tie atbilst šīs konvencijas prasībām, šādos gadījumos:

a)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no pārējām 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

tika piemērota kumulācija ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. panta 2. punktā minētajās Līgumslēdzējās pusēs, ar noteikumu, ka izcelsmes valstī ir izdots sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija, vai

ii)

izstrādājumus var izmantot importētājā Līgumslēdzējā pusē kā materiālus kumulācijas kontekstā, lai ražotu izstrādājumus, kurus eksportē no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, vai

iii)

izstrādājumus var reeksportēt no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm;

b)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm vai no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

tika piemērota kumulācija ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. pantā minētajās Līgumslēdzējās pusēs, ar noteikumu, ka izcelsmes valstī ir izdots sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija, vai

ii)

izstrādājumus var izmantot importētājā Līgumslēdzējā pusē kā materiālus kumulācijas kontekstā, lai ražotu izstrādājumus, kurus eksportē no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, vai

iii)

izstrādājumus var reeksportēt no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm;

c)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

tika piemērota kumulācija ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. pantā minētajās Līgumslēdzējās pusēs, ar noteikumu, ka izcelsmes valstī ir izdots sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija, vai

ii)

izstrādājumus var izmantot importētājā Līgumslēdzējā pusē kā materiālus kumulācijas kontekstā, lai ražotu izstrādājumus, kurus eksportē no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, vai

iii)

izstrādājumus var reeksportēt no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm.

6.   Pārvadājumu sertifikāta EUR-MED 7. ailē ir viena no šādām frāzēm angļu valodā:

a)

ja izcelsme iegūta, piemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās Līgumslēdzējās pusēs, –

CUMULATION APPLIED WITH … (valsts/valstu nosaukums(-i))”;

b)

ja izcelsme iegūta, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās Līgumslēdzējās pusēs, –

NO CUMULATION APPLIED”.

7.   Muitas iestādes, kuras izdod preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu un pārējo šīs konvencijas prasību izpildi. Tādēļ tām ir tiesības pieprasīt jebkādus pierādījumus un veikt jebkādu eksportētāja grāmatvedības dokumentu vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tās uzskata par atbilstīgu. Tām ir jāgādā arī par to, lai 2. punktā minētās veidlapas būtu pareizi aizpildītas. Tās jo īpaši pārbauda, vai izstrādājumu aprakstam atvēlētā vieta ir aizpildīta tā, lai nebūtu iespējami nekādi krāpnieciski papildinājumi.

8.   Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošanas dienu norāda sertifikāta 11. ailē.

9.   Preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED izdod muitas iestādes un nodod to eksportētājiem, tiklīdz ir veikta vai nodrošināta eksportēšana.

17. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošana retrospektīvi

1.   Neatkarīgi no 16. panta 9. punkta preču pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED ārkārtas gadījumā var izdot pēc attiecīgo izstrādājumu eksportēšanas, ja:

a)

tas netika izdots eksportēšanas laikā kļūdu, netīšas neizdarības vai īpašu apstākļu dēļ; vai

b)

muitas iestādēm pierāda, ka preču pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai EUR-MED tika izdots, bet to nepieņēma importēšanas laikā tehnisku iemeslu dēļ.

2.   Neatkarīgi no 16. panta 9. punkta preču pārvadājumu sertifikātu EUR-MED var izdot pēc to izstrādājumu eksportēšanas, kuriem eksportēšanas laikā tika izdots pārvadājumu sertifikāts EUR.1, ja muitas iestādēm pierāda, ka ir izpildīti 16. panta 5. punktā minētie nosacījumi.

3.   Šā panta 1. un 2. punkta izpildei eksportētājs savā pieteikumā norāda to izstrādājumu eksportēšanas vietu un datumu, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai EUR-MED, kā arī min šā pieprasījuma iemeslus.

4.   Muitas iestādes var izdot pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED retrospektīvi tikai pēc tam, kad tās ir pārliecinājušās, ka eksportētāja pieteikumā sniegtā informācija atbilst attiecīgajā dokumentācijā norādītajai informācijai.

5.   Pārvadājumu sertifikāti EUR.1 vai EUR-MED, ko izdod retrospektīvi, ir ar šādu muitas iestādes atzīmi angļu valodā:

ISSUED RETROSPECTIVELY”.

Pārvadājumu sertifikātā EUR-MED, ko izdod retrospektīvi, piemērojot 2. punktu, ir šāda muitas iestādes atzīme angļu valodā:

ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No … [izdošanas datums un vieta]”.

6.   Muitas iestādes atzīmi, kas minēta 5. punktā, ieraksta pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED 7. ailē.

18. pants

Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED dublikāta izdošana

1.   Pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED zādzības, zaudējuma vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var vērsties muitas iestādēs, kuras šo sertifikātu izdeva, lai uz to rīcībā esošo eksporta dokumentu pamata saņemtu dublikātu.

2.   Šādā veidā izdots dublikāts ir ar šādu atzīmi angļu valodā:

DUPLICATE”.

3.   Muitas iestādes atzīmi, kas minēta 2. punktā, ieraksta pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED dublikāta 7. ailē.

4.   Dublikāts, kurā norāda oriģinālā pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošanas datumu, ir spēkā no minētā datuma.

19. pants

Preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 vai EUR-MED izdošana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai sagatavotu izcelsmes apliecinājumu

Kad noteiktas izcelsmes izstrādājumi nodoti muitas iestāžu uzraudzībā Līgumslēdzējā pusē, izcelsmes apliecinājuma oriģinālu var aizstāt ar vienu vai vairākiem pārvadājumu sertifikātiem EUR.1 vai EUR-MED, lai visus vai daļu no šiem izstrādājumiem nosūtītu uz kādu citu vietu šajā Līgumslēdzējā pusē. EUR.1 vai EUR-MED aizstājējsertifikātu izdod tā muitas iestāde, kuras uzraudzībā izstrādājumi atrodas.

20. pants

Uzskaites nošķiršana

1.   Ja tādu noteiktas un nenoteiktas izcelsmes materiālu atsevišķu krājumu veidošana, kas ir identiski un aizstājami, rada lielus izdevumus vai materiālas grūtības, muitas iestādes pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma var atļaut tā saukto “grāmatvedības segregācijas” metodi (turpmāk “metode”), lai pārvaldītu šādus krājumus.

2.   Šī metode nodrošina, ka noteiktā atskaites periodā iegūto izstrādājumu skaits, kurus var uzskatīt par “noteiktas izcelsmes”, ir tāds pats kā gadījumā, ja būtu pielietota fiziska krājumu segregācija.

3.   Muitas iestādes var piešķirt 1. punktā minēto atļauju saskaņā ar jebkādiem nosacījumiem, kurus uzskata par atbilstīgiem.

4.   Šo metodi piemēro un tās piemērošanu reģistrē, pamatojoties uz vispārīgajiem grāmatvedības uzskaites principiem, ko piemēro tajā valstī, kurā izstrādājums tika ražots.

5.   Šīs metodes izmantotājs pēc vajadzības var sagatavot vai pieprasīt izcelsmes apliecinājumus par to izstrādājumu daudzumu, kurus uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma metodes izmantotājs sniedz paskaidrojumu par to, kā šie daudzumi tiek pārvaldīti.

6.   Muitas iestādes uzrauga atļaujas izmantošanu un var to atsaukt jebkurā laikā, kad metodes izmantotājs izmanto atļauju nepiemērotā veidā vai nepilda kādu no pārējiem šajā konvencijā paredzētajiem nosacījumiem.

21. pants

Nosacījumi izcelsmes deklarācijas vai EUR-MED izcelsmes deklarācijas sagatavošanai

1.   Izcelsmes deklarāciju vai EUR-MED izcelsmes deklarāciju, kā minēts 15. panta 1. punkta c) apakšpunktā, var sagatavot:

a)

atzīts eksportētājs 22. panta nozīmē vai

b)

jebkurš eksportētājs attiecībā uz tādiem sūtījumiem, kas sastāv no vienas vai vairākām pakām, kurās ir noteiktas izcelsmes izstrādājumi ar kopējo vērtību līdz EUR 6 000.

2.   Neskarot 3. punktu, izcelsmes deklarāciju var sagatavot šādos gadījumos:

a)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no pārējām 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē, importētājā Līgumslēdzējā pusē vai kādā no 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, vai

ii)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi kādā no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, ar noteikumu, ka pārvadājumu sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija ir izdota izcelsmes valstī;

b)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētām Līgumslēdzējām pusēm vai no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 1. punktā minētām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē vai importētājā Līgumslēdzējā pusē, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kāda no pārējām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šis konvencijas prasībām, vai

ii)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi kādā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, ar noteikumu, ka pārvadājumu sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija ir izdota izcelsmes valstī;

c)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē vai importētājā Līgumslēdzējā pusē, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kāda no pārējām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šis konvencijas prasībām, vai

ii)

ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi kādā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemērojama kumulācija, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir kādā no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, un ja tie atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, ar noteikumu, ka pārvadājumu sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija ir izdota izcelsmes valstī.

3.   EUR-MED izcelsmes deklarāciju var sagatavot, ja attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi eksportētājā Līgumslēdzējā pusē, importētājā Līgumslēdzējā pusē vai kādā no pārējām 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, ar kuru piemēro kumulāciju, un ja tie atbilst šīs konvencijas prasībām, šādos gadījumos:

a)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no pārējām 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

tika piemērota kumulācija ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. panta 2. punktā minētajās Līgumslēdzējās pusēs, ar noteikumu, ka izcelsmes valstī ir izdots sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija, vai

ii)

izstrādājumus var izmantot importētājā Līgumslēdzējā pusē kā materiālus kumulācijas kontekstā, lai ražotu izstrādājumus, kurus eksportē no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētām Līgumslēdzējām pusēm, vai

iii)

izstrādājumus var reeksportēt no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētām Līgumslēdzējām pusēm;

b)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 1. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm vai no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 1. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

tika piemērota kumulācija ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. pantā minētās Līgumslēdzējās pusēs, ar noteikumu, ka izcelsmes valstī ir izdots sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija, vai

ii)

izstrādājumus var izmantot importētājā Līgumslēdzējā pusē kā materiālus kumulācijas kontekstā, lai ražotu izstrādājumus, kurus eksportē no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, vai

iii)

izstrādājumus var reeksportēt no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm;

c)

ja izstrādājumus eksportē no kādas 3. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. panta 2. punktā minētajām Līgumslēdzējām pusēm un:

i)

tika piemērota kumulācija ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās 3. pantā minētajās Līgumslēdzējās pusēs, ar noteikumu, ka izcelsmes valstī ir izdots sertifikāts EUR-MED vai EUR-MED izcelsmes deklarācija, vai

ii)

izstrādājumus var izmantot importētājā Līgumslēdzējā pusē kā materiālus kumulācijas kontekstā, lai ražotu izstrādājumus, kurus eksportē no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm, vai

iii)

izstrādājumus var reeksportēt no importētājas Līgumslēdzējas puses uz kādu no 3. pantā minētajām Līgumslēdzējām pusēm.

4.   EUR-MED izcelsmes deklarācijā ir viena no šādām atzīmēm angļu valodā:

a)

ja izcelsme iegūta, piemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās Līgumslēdzējās pusēs, –

CUMULATION APPLIED WITH (valsts/valstu nosaukums)”;

b)

ja izcelsme iegūta, nepiemērojot kumulāciju ar materiāliem, kuru izcelsme ir vienā vai vairākās Līgumslēdzējās pusēs, –

NO CUMULATION APPLIED”.

5.   Eksportētājs, kurš sagatavo izcelsmes deklarāciju vai izcelsmes deklarāciju EUR–MED, ir gatavs jebkurā laikā pēc eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus atbilstīgos dokumentus, kas pierāda attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī pārējo šīs konvencijas prasību izpildi.

6.   Izcelsmes deklarāciju vai EUR-MED izcelsmes deklarāciju eksportētājs sagatavo, uz rēķina, pavadzīmes vai cita tirdzniecības dokumenta uzrakstot ar rakstāmmašīnu, uzspiežot vai uzdrukājot deklarāciju, kuras tekstu paraugi sniegti IV a un IV b pielikumā, vienā no valodām, kas noteiktas minētajos pielikumos, un saskaņā ar eksportētājvalsts tiesību aktiem. Ja deklarācija ir rakstīta ar roku, tai jābūt rakstītai ar tinti un drukātiem burtiem.

7.   Uz izcelsmes deklarācijas un EUR-MED izcelsmes deklarācijas eksportētājs parakstās pašrocīgi. Tomēr atzītajam eksportētājam 22. panta nozīmē šādas deklarācijas nav jāparaksta, ja viņš iesniedz eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm rakstisku apliecinājumu par to, ka viņš uzņemas visu atbildību par jebkuru izcelsmes deklarāciju, kura identificē viņu tā, kā tad, ja viņš pats to būtu parakstījis ar roku.

8.   Izcelsmes deklarāciju vai EUR-MED izcelsmes deklarāciju var sagatavot eksportētājs attiecīgā izstrādājuma eksportēšanas laikā vai pēc eksportēšanas ar noteikumu, ka šo deklarāciju importētājvalstī uzrāda vēlākais pēc diviem gadiem no attiecīgo izstrādājumu importēšanas.

22. pants

Atzītais eksportētājs

1.   Eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes var pilnvarot jebkuru eksportētāju (turpmāk “atzīts eksportētājs”), kurš bieži veic izstrādājumu pārvadājumus saskaņā ar šīs konvencijas noteikumiem, sagatavot izcelsmes deklarācijas vai EUR-MED izcelsmes deklarācijas neatkarīgi no attiecīgo izstrādājumu vērtības. Eksportētājs, kurš pieprasa šādu atļauju, muitas iestādēm sniedz visas garantijas, kas nepieciešamas, lai pārliecinātos par izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu, kā arī par pārējo šīs konvencijas prasību izpildi.

2.   Muitas iestādes var piešķirt atzītā eksportētāja statusu saskaņā ar jebkuriem nosacījumiem, kurus tās uzskata par atbilstīgiem.

3.   Muitas iestādes atzītajam eksportētājam piešķir muitas atļaujas numuru, kuru norāda izcelsmes deklarācijā vai EUR-MED izcelsmes deklarācijā.

4.   Muitas iestādes pārrauga, kā atzītais eksportētājs izmanto atļauju.

5.   Piešķirto atļauju muitas iestādes jebkurā laikā var atsaukt. Muitas iestādes tā rīkojas, ja atzītais eksportētājs vairs nesniedz 1. punktā minētās garantijas, vairs neizpilda 2. punktā minētos nosacījumus vai citādi nepareizi izmanto šo atļauju.

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

1.   Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četrus mēnešus no tā izdošanas dienas eksportētājā Līgumslēdzējā pusē, un minētajā laikposmā to iesniedz importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm.

2.   Izcelsmes apliecinājumus, ko importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm iesniedz pēc 1. punktā norādītā iesniegšanas termiņa, var pieņemt, lai piemērotu preferenciālo režīmu, ja dokumentus līdz noteiktajam termiņam iesniegt nav bijis iespējams kādu ārkārtas apstākļu dēļ.

3.   Citos gadījumos, ja iesniegšana notikusi par vēlu, importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes izcelsmes apliecinājumu var pieņemt, ja izstrādājumi uzrādīti pirms minētā galīgā termiņa.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājumus iesniedz importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, ko piemēro attiecīgajā valstī. Minētās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu un arī to, lai importa deklarācijai būtu pievienots importētāja apliecinājums, ka izstrādājums atbilst nosacījumiem, kas vajadzīgi attiecīgā nolīguma īstenošanai.

25. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja pieprasījuma un saskaņā ar importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestāžu noteiktajiem nosacījumiem tādus izjauktus vai nesamontētus izstrādājumus harmonizētās sistēmas vispārīgā noteikuma 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē, uz kuriem attiecas harmonizētās sistēmas XVI un XVII iedaļa vai pozīcija 7308 un 9406, importē pa daļām, tad vienīgo šo izstrādājumu izcelsmes apliecinājumu iesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

26. pants

Atbrīvojumi no izcelsmes apliecinājuma

1.   Izstrādājumus, kurus viena privātpersona otrai pārsūta sīkpakās vai kuri ietilpst ceļotāja personīgajā bagāžā, uzskata par noteiktas izcelsmes izstrādājumiem, un izcelsmes apliecinājumu nepieprasa, ja šos ražojumus neimportē tirdzniecības ceļā un ja ir deklarēts, ka tie atbilst šīs konvencijas prasībām, un ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumos, kad ražojumus sūta pa pastu, šo deklarāciju var rakstīt uz muitas deklarācijas CN22/CN23 veidlapām vai uz papīra lapas, ko pievieno minētajam dokumentam.

2.   Ja imports notiek neregulāri un ražojumi ir paredzēti tikai saņēmēju, ceļotāju vai viņu ģimenes locekļu personīgai lietošanai, tad to neuzskata par preču importu tirdzniecības ceļā, ja pēc ražojumu veida un daudzuma ir redzams, ka tie nav paredzēti komerciāliem mērķiem.

3.   Turklāt šo izstrādājumu kopējā vērtība sīkpaku gadījumā nedrīkst pārsniegt EUR 500 vai gadījumā, ja tie ir daļa no ceļotāja bagāžas, EUR 1 200.

27. pants

Apstiprinošie dokumenti

Dokumenti, kas minēti 16. panta 3. punktā un 21. panta 5. punktā un kas tiek izmantoti, lai pierādītu, ka izstrādājumus, uz kuriem attiecas pārvadājumu sertifikāts EUR.1 vai EUR-MED vai izcelsmes deklarācija, vai EUR-MED izcelsmes deklarācija, var uzskatīt par Līgumslēdzējas puses izcelsmes izstrādājumiem, kuri atbilst pārējām šīs konvencijas prasībām, cita starpā var būt:

1)

tieši pierādījumi par darbībām, ko eksportētājs vai piegādātājs veicis, lai iegūtu attiecīgās preces, kas norādītas, piemēram, viņa pārskatos vai iekšējā grāmatvedības uzskaitē;

2)

izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu apliecinoši dokumenti, kas izdoti vai sagatavoti attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē, kurā šie dokumenti tiek izmantoti saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

3)

dokumenti, kas pierāda, ka materiālu apstrāde un pārstrāde veikta attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē, un kas izdoti vai sagatavoti attiecīgajā Līgumslēdzējā pusē, kurā šos dokumentus izmanto saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

4)

pārvadājumu sertifikāti EUR.1 vai EUR-MED vai izcelsmes deklarācijas, vai EUR-MED izcelsmes deklarācijas, kas pierāda izmantoto materiālu noteiktas izcelsmes statusu un kas ir izdoti vai sagatavoti Līgumslēdzējās pusēs saskaņā ar šo konvenciju;

5)

atbilstīgi pierādījumi par apstrādi un pārstrādi, kas veikta ārpus attiecīgās Līgumslēdzējas puses, piemērojot 11. pantu, kuri apliecina minētā panta prasību izpildi.

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma, pārvadājumu sertifikāta un apstiprinošo dokumentu glabāšana

1.   Eksportētājs, kurš lūdz izdot pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED, vismaz trīs gadus glabā 16. panta 3. punktā minētos dokumentus.

2.   Eksportētājs, kurš sagatavo izcelsmes deklarāciju vai EUR-MED izcelsmes deklarāciju, šīs izcelsmes deklarācijas kopiju, kā arī 21. panta 5. punktā minētos dokumentus glabā vismaz trīs gadus.

3.   Eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes, kas izdod pārvadājumu sertifikātu EUR. 1 vai EUR-MED, 16. panta 2. punktā minēto pieteikuma veidlapu glabā vismaz trīs gadus.

4.   Importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes vismaz trīs gadus uzglabā tām iesniegtos pārvadājumu sertifikātus EUR. 1 un EUR-MED un izcelsmes deklarācijas, un EUR-MED izcelsmes deklarācijas.

29. pants

Neatbilstība un formālas kļūdas

1.   Nelielu neatbilstību atklāšana starp izcelsmes apliecinājumā sniegto informāciju un informāciju dokumentos, kurus iesniedz muitas iestādei, lai nokārtotu formalitātes saistībā ar izstrādājumu importēšanu, nepadara izcelsmes apliecinājumu par spēkā neesošu ipso facto, ja noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka šis dokuments atbilst iesniegtajiem izstrādājumiem.

2.   Izcelsmes apliecinājumu nevar noraidīt acīmredzamu formālu kļūdu, piemēram, drukas kļūdu, dēļ, ja šīs kļūdas nerada šaubas par to, ka šajā dokumentā sniegtā informācija ir pareiza.

30. pants

Euro izteiktas summas

1.   Lai piemērotu 21. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 26. panta 3. punktu, ja rēķinā izstrādājumu cena nav norādīta euro valūtā, katra attiecīgā valsts katru gadu nosaka summas Līgumslēdzēju pušu valsts valūtā, kas ir ekvivalentas euro izteiktajām summām.

2.   Ciktāl tas attiecas uz valūtu, kurā rēķins ir izrakstīts, atbilstoši summai, ko noteikusi attiecīgā valsts, uz sūtījumu attiecina 21. panta 1. punkta b) apakšpunkta vai 26. panta 3. punkta noteikumus.

3.   Summas, kas izmantojamas katrā attiecīgajā valsts valūtā, ir līdzvērtīgas tām summām, kuras izteiktas euro pēc kursa oktobra pirmajā darbdienā. Summas līdz 15. oktobrim paziņo Eiropas Komisijai un piemēro no nākamā gada 1. janvāra. Eiropas Komisija attiecīgās summas paziņo visām attiecīgajām valstīm.

4.   Valstis var noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta pēc euro izteiktas summas pārvēršanas tās valūtā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties par vairāk kā 5 % no summas, kas iegūta konvertēšanas rezultātā. Valsts drīkst saglabāt nemainīgu tās euro izteiktās summas ekvivalentu valsts valūtā, ja, veicot 3. punktā paredzēto ikgada korekciju, konvertēšanas rezultātā iegūtās summas valsts valūtā pieaugums attiecībā pret iepriekšējo summas ekvivalentu valsts valūtā pirms noapaļošanas ir mazāks par 15 %. Valsts valūtas ekvivalents var palikt nemainīgs, ja konvertēšanas rezultātā būtu radies samazinājums šā ekvivalenta vērtībā.

5.   Summas, kas izteiktas euro, pēc jebkuras Līgumslēdzējas puses pieprasījuma pārskata Apvienotā komiteja. Veicot šo pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver vēlamību saglabāt attiecīgo ierobežojumu ietekmi reālā izteiksmē. Šajā nolūkā tā var nolemt mainīt euro izteiktās summas.

VI   SADAĻA

PASĀKUMI ADMINISTRATĪVAI SADARBĪBAI

31. pants

Administratīvā sadarbība

1.   Ar Eiropas Komisijas starpniecību Līgumslēdzēju pušu muitas iestādes cita citai iesniedz to zīmogu nospiedumu paraugus, kurus tās izmanto, izdodot pārvadājumu sertifikātu EUR.1 un EUR-MED, un to muitas iestāžu adreses, kuras atbild par minēto sertifikātu, izcelsmes deklarāciju un EUR-MED izcelsmes deklarāciju pārbaudi.

2.   Lai nodrošinātu šīs konvencijas pareizu piemērošanu, Līgumslēdzējas puses ar kompetento muitas iestāžu starpniecību palīdz cita citai, pārbaudot pārvadājumu sertifikātu EUR. 1 un EUR-MED, izcelsmes deklarāciju un EUR-MED izcelsmes deklarāciju autentiskumu un šajos dokumentos sniegtās informācijas pareizību.

32. pants

Izcelsmes apliecinājumu pārbaude

1.   Turpmāku izcelsmes apliecinājumu pārbaudi veic izlases kārtā vai gadījumos, kad importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm rodas pamatotas šaubas par šādu dokumentu autentiskumu, attiecīgo izstrādājumu noteiktas izcelsmes statusu vai pārējo šīs konvencijas prasību izpildi.

2.   Lai īstenotu 1. punkta noteikumus, importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes atsūta atpakaļ eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED un rēķinu, ja tāds ir iesniegts, izcelsmes deklarāciju vai EUR-MED izcelsmes deklarāciju vai šo dokumentu kopijas, vajadzības gadījumā norādot pārbaudes pieprasījuma iemeslus. Lai pamatotu pieprasītās pārbaudes nepieciešamību, pārsūta visus iegūtos dokumentus un informāciju, kas liecina, ka izcelsmes apliecinājumā sniegtās ziņas nav pareizas.

3.   Pārbaudi veic eksportētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes. Tādēļ tām ir tiesības pieprasīt jebkādus pierādījumus un veikt jebkādu eksportētāja grāmatvedības dokumentu vai jebkādu citu pārbaudi, kuru uzskata par atbilstīgu.

4.   Ja importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādes nolemj apturēt preferenciāla režīma piešķiršanu attiecīgajiem izstrādājumiem, tad, gaidot pārbaudes rezultātus, tās importētājam piedāvā izstrādājumus atbrīvot un veic visus piesardzības pasākumus, ko tās atzīst par vajadzīgiem.

5.   Muitas iestādes, kuras pieprasa pārbaudi, iespējami ātrāk informē par tās rezultātiem. Šajos rezultātos skaidri norāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgos izstrādājumus var uzskatīt par izstrādājumiem ar izcelsmi kādā no Līgumslēdzējām pusēm un pārējām šīs konvencijas prasībām atbilstošiem.

6.   Ja pamatotu šaubu gadījumā desmit mēnešu laikā no pārbaudes pieprasījuma iesniegšanas dienas nav saņemta atbilde vai ja atbildē nav pietiekamas informācijas, lai noteiktu attiecīgā dokumenta autentiskumu vai izstrādājumu patieso izcelsmi, muitas iestādes, kas iesniegušas pieprasījumu, izņemot ārkārtas gadījumus, liedz tiesības uz preferenciālu režīmu.

33. pants

Strīdu izšķiršana

Ja saistībā ar 32. pantā minētajām pārbaudes procedūrām rodas strīdi, ko muitas iestādes, kas pieprasa pārbaudi, un par šīs pārbaudes veikšanu atbildīgās muitas iestādes nevar atrisināt, tos nodod divpusējai struktūrai, kas izveidota ar attiecīgo nolīgumu. Ja rodas citi strīdi par šīs konvencijas interpretāciju, izņemot strīdus saistībā ar 32. pantā minētajām pārbaudes procedūrām, minētos strīdus iesniedz izskatīšanai Apvienotajā komitejā.

Visos gadījumos strīdu izšķiršana starp importētāju un importētājas Līgumslēdzējas puses muitas iestādēm notiek saskaņā ar minētās valsts tiesību aktiem.

34. pants

Sankcijas

Jabkurai personai, kura sagatavo vai liek sagatavot dokumentu, kurā ietverta nepareiza informācija, lai panāktu preferenciāla režīma piešķiršanu attiecībā uz izstrādājumiem, piemēro sankcijas.

35. pants

Brīvās zonas

1.   Līgumslēdzējas puses veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka izstrādājumus, kurus tirgo ar izcelsmes apliecinājumu un pārvadā pa brīvo zonu to teritorijā, neaizstāj ar citiem izstrādājumiem un ka ar tiem netiek veiktas citas darbības kā vien darbības, kas vajadzīgas, lai novērstu izstrādājumu bojāšanos.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kad Līgumslēdzējas puses izcelsmes izstrādājumus importē brīvajā zonā, piemērojot izcelsmes apliecinājumu, un tur apstrādā vai pārstrādā, attiecīgās iestādes pēc eksportētāja pieprasījuma izdod jaunu pārvadājumu sertifikātu EUR.1 vai EUR-MED, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde atbilst šai konvencijai.


(1)  Muitas savienības starp Lihtenšteinu un Šveici dēļ izstrādājumi ar izcelsmi Lihtenšteinā tiek uzskatīti par izstrādājumiem ar izcelsmi Šveicē.

(2)  Lihtenšteinas Firstistei ir muitas savienība ar Šveici un tā ir Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzēja puse.

I PIELIKUMS

Ievada piezīmes II pielikuma sarakstam

1. piezīme

Sarakstā izklāstīti nosacījumi tam, lai visus izstrādājumus varētu uzskatīt par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem šā papildinājuma 5. panta nozīmē.

2. piezīme

2.1.

Saraksta pirmajās divās slejās ir aprakstīti iegūtie produkti. Pirmajā slejā minēts harmonizētajā sistēmā izmantotās pozīcijas numurs vai nodaļas numurs, un otrajā slejā ir preču apraksts, ko šajā sistēmā izmanto attiecīgajai pozīcijai vai nodaļai. Saraksta 3. vai 4. slejā ir noteikumi attiecībā uz katru ierakstu pirmajās divās slejās. Dažos gadījumos 1. slejas ieraksts sākas ar “ex”, un tas nozīmē, ka 3. vai 4. slejas noteikumi attiecas tikai uz šīs pozīcijas daļu, kā aprakstīts 2. slejā.

2.2.

Ja 1. slejā ir vairāku pozīciju numuri vai arī nodaļas numurs, un tāpēc produktu apraksts 2. slejā ir vispārināts, tad 3. un 4. slejas noteikumi attiecas uz visiem izstrādājumiem, kas harmonizētajā sistēmā klasificēti attiecīgās nodaļas pozīcijās vai jebkurā no 1. slejā uzskaitītajām pozīcijām.

2.3.

Ja sarakstā dažādi noteikumi attiecas uz dažādiem kādas pozīcijas izstrādājumiem, tad katrā ievilkumā ir tās pozīcijas daļas apraksts, uz ko attiecas 3. vai 4. slejas noteikumi.

2.4.

Ja ierakstam abās pirmajās slejās atbilstīgie noteikumi ir aprakstīti gan 3., gan 4. slejā, tad eksportētājs var izvēlēties piemērot vai nu 3. slejas noteikumu, vai 4. slejas noteikumu. Ja 4. slejā izcelsmes noteikums nav ierakstīts, tad jāpiemēro 3. slejas noteikums.

3. piezīme

3.1.

Attiecībā uz izstrādājumiem, kas ieguvuši noteiktas izcelsmes statusu un ko izmanto citu izstrādājumu ražošanā, šā papildinājuma 5. panta noteikumus piemēro neatkarīgi no tā, vai minētais statuss iegūts rūpnīcā, kurā izstrādājumus izmanto, vai citā rūpnīcā Līgumslēdzējā pusē.

Piemērs

 

Dzinēju, uz ko attiecas pozīcija 8407, par kuru noteikums paredz, ka iestrādāto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 40 % no ražotāja cenas, izgatavo no “pārējā leģētā tērauda, kas iepriekš apstrādāts kaļot”, uz ko attiecas pozīcija ex 7224.

 

Ja attiecīgais kalums Eiropas Savienībā izkalts no nenoteiktas izcelsmes lietņa, tad kalums jau ir ieguvis noteiktas izcelsmes statusu, pamatojoties uz to noteikumu, kurš attiecas uz saraksta pozīciju ex 7224. Tādā gadījumā, aprēķinot dzinēja vērtību, kalumu var uzskatīt par noteiktas izcelsmes kalumu neatkarīgi no tā, vai kalums izgatavots tajā pašā rūpnīcā, kur dzinējs, vai citā Eiropas Savienības rūpnīcā. Tādējādi, aprēķinot izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību, nenoteiktās izcelsmes lietņa vērtība netiek ņemta vērā.

3.2.

Saraksta noteikums paredz vajadzīgās apstrādes vai pārstrādes minimumu, un jebkāda papildu apstrāde vai pārstrāde arī piešķir izstrādājumam noteiktas izcelsmes statusu; un otrādi, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde nav pietiekama, noteiktas izcelsmes statusu nepiešķir. Tādējādi, ja noteikumā paredzēts, ka konkrētā izgatavošanas stadijā var izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, šādus materiālus atļauts izmantot arī iepriekšējās stadijās, bet nav atļauts izmantot vēlākās stadijās.

3.3.

Neskarot 3.2. piezīmi, ja noteikumā izmantota frāze “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem”, tad var izmantot visu pozīciju materiālus (arī materiālus, kas ietilpst paša izstrādājuma pozīcijā un ir ar tādu pašu aprakstu), tomēr jāievēro visi īpašie ierobežojumi, kas var būt ietverti noteikumā.

Frāze “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējiem pozīcijas (..) materiāliem” vai “ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp izstrādājuma pozīcijas materiāliem” tomēr nozīmē, ka var izmantot visus materiālus, kas klasificēti jebkurā pozīcijā, izņemot tos, kuriem ir tāds pats apraksts kā izstrādājumam atbilstoši saraksta 2. slejā dotajam aprakstam.

3.4.

Ja kādā saraksta noteikumā norādīts, ka izstrādājumu var izgatavot no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka var izmantot vienu vai vairākus materiālus. Tas nenozīmē to, ka jāizmanto visi šie materiāli.

Piemērs

Noteikumā par audumiem, uz kuriem attiecas pozīcija 5208 līdz 5212, noteikts, ka var izmantot dabīgās šķiedras un cita starpā izmantot arī ķīmiskos materiālus. Tas nenozīmē, ka ir jāizmanto abi; var izmantot vienu vai otru, vai abu veidu materiālus.

3.5.

Ja kāds noteikums sarakstā nosaka, ka izstrādājums jāražo no konkrēta materiāla, šis nosacījums neliedz izmantot citus materiālus, kas savu īpatnību dēļ nevar atbilst šim noteikumam. (Skatīt arī 6.2. piezīmi saistībā ar tekstilmateriāliem.)

Piemērs

 

Pozīcijas 1904 gatavo pārtikas produktu noteikums, kurā ir īpaši uzsvērts graudu un to paveidu izmantošanas aizliegums, neliedz minerālsāļu, ķīmisko vielu un citu piedevu izmantošanu, kas nav graudaugu produkti.

 

Tomēr tas neattiecas uz izstrādājumiem, kurus nevar izgatavot no konkrētiem sarakstā norādītiem materiāliem, tomēr var izgatavot no tamlīdzīgiem materiāliem iepriekšējās ražošanas stadijās.

Piemērs

Kad kādu ex 62. nodaļā klasificētu apģērba gabalu izgatavo no neaustas drānas, ja attiecīgās šķiras preču ražošanā atļauts izmantot tikai nenoteiktas izcelsmes dziju, nav iespējams sākt ražošanu no neaustas drānas, pat ja neaustu drānu parasti nevar izgatavot no dzijas. Šādos gadījumos sākotnējam materiālam parasti vajadzētu būt pirmsdzijas, t. i., šķiedras stadijā.

3.6.

Ja kādā noteikumā šajā sarakstā nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus var izmantot, ir norādītas divas maksimālās procentuālās vērtības, šīs procentuālās vērtības nedrīkst skaitīt kopā. Citiem vārdiem, visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālā vērtība nedrīkst pārsniegt augstāko procentuālo vērtību. Turklāt nedrīkst pārsniegt arī atsevišķos procentuālos daudzumus, kas attiecas uz konkrētiem materiāliem.

4. piezīme

4.1.

Termins “dabīgās šķiedras” sarakstā attiecas uz šķiedrām, kas nav mākslīgas vai sintētiskas. Šo terminu attiecina tikai uz pirmsvērpšanas stadijām, tostarp atlikām, un, ja vien nav noteikts citādi, arī uz šķiedrām, kas ir kārstas, ķemmētas vai citādi apstrādātas, bet nav vērptas.

4.2.

Termins “dabīgās šķiedras” nozīmē astrus, kas iekļauti pozīcijā 0511, zīdu, kas iekļauts pozīcijās 5002 un 5003, kā arī vilnas šķiedras un smalki vai rupji dzīvnieku mati, kas iekļauti pozīcijās 5101 līdz 5105, kokvilnas šķiedras, kas iekļautas pozīcijās 5201 līdz 5203, un citas augu šķiedras, kas iekļautas pozīcijās 5301 līdz 5305.

4.3.

Termini “tekstilmasa”, “ķīmiskie materiāli” un “papīrražošanas materiāli” sarakstā tiek lietoti, lai aprakstītu materiālus, kas nav sagrupēti 50. līdz 63. nodaļā un kurus var izmantot mākslīgo, sintētisko vai papīra šķiedru vai dzijas ražošanā.

4.4.

Termins “mākslīgās štāpeļšķiedras” sarakstā attiecas uz sintētisko vai mākslīgo pavedienu grīstēm, štāpeļšķiedrām vai atlikām pozīcijā 5501 līdz 5507.

5. piezīme

5.1.

Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad 3. slejas nosacījumi neattiecas ne uz vienu tekstila pamatmateriālu, ko izmanto konkrētā izstrādājuma ražošanā un kas kopā veido 10 % vai mazāk no visu izmantoto tekstila pamatmateriālu kopējā svara. (Skatīt arī 5.3. un 5.4. piezīmi.)

5.2.

Tomēr 5.1. piezīmē minēto pielaidi var piemērot tikai jauktiem izstrādājumiem, kas izgatavoti no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Tekstila pamatmateriāli ir šādi:

zīds,

vilna,

rupji dzīvnieku mati,

smalki dzīvnieku mati,

astri,

kokvilna,

materiāli papīra ražošanai un papīrs,

lini,

kaņepāji,

džuta un citas lūksnes tekstilšķiedras,

sizals un citas agavju ģints augu tekstilšķiedras,

kokosšķiedra, abakas, rāmijas un citas augu tekstilšķiedras,

sintētiskie ķīmiskie pavedieni,

mākslīgie ķīmiskie pavedieni,

strāvvadoši pavedieni,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliakrilnitrila,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poliimīda,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoretilēna,

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poli(fenilēnsulfīda),

sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras no poli(vinilhlorīda),

citas sintētiskās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras no viskozes,

citas mākslīgās ķīmiskās štāpeļšķiedras,

dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem, ar vai bez pozamentiem,

dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliestera segmentiem, ar vai bez pozamentiem,

izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5605 (metalizēti pavedieni) un kuros iestrādāta ne vairāk kā 5 mm plata sloksne no alumīnija folijas vai plastmasas plēves ar alumīnija pulvera pārklājumu vai bez tā, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu adhezīvu starp divām plastmasas plēves kārtām,

citi izstrādājumi, uz kuriem attiecas pozīcija 5605.

Piemērs

Pozīcijas 5205 dzija, kas izgatavota no pozīcijas 5203 kokvilnas šķiedrām un pozīcijas 5506 sintētiskām štāpeļšķiedrām, ir jaukta dzija. Tāpēc sintētiskās štāpeļšķiedras bez noteiktas izcelsmes statusa, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskām materiāliem vai tekstilmasas), var izmantot, ja vien to kopsvars nepārsniedz 10 % no dzijas svara.

Piemērs

Pozīcijas 5112 vilnas audums, kas izgatavots no pozīcijas 5107 vilnas dzijas un pozīcijas 5509 štāpeļšķiedru sintētiskas dzijas, ir jaukts audums. Tāpēc var izmantot sintētisku dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no ķīmiskiem materiāliem vai tekstilmasas), vai vilnas dziju, kas neatbilst izcelsmes noteikumiem (kuri paredz izgatavošanu no dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas, ķemmētas vai citādi sagatavotas vērpšanai), vai abas dzijas kopā, ja to kopējais svars nepārsniedz 10 % no auduma svara.

Piemērs

Audums ar šūtām plūksnām, kurš atbilst pozīcijai 5802 un kuru izgatavo no kokvilnas dzijas, kas atbilst pozīcijai 5205, un no kokvilnas auduma, kas atbilst pozīcijai 5210, ir jaukts izstrādājums tikai tad, ja kokvilnas audums pats par sevi ir jaukts audums, kas izgatavots no divās atsevišķās pozīcijās klasificētas dzijas, vai arī ja izmantotā kokvilnas dzija ir jaukta.

Piemērs

Ja konkrētais audums ar šūtām plūksnām ir izgatavots no kokvilnas dzijas, kas atbilst pozīcijai 5205, un no sintētiska auduma, kas atbilst pozīcijai 5407, tad izmantotā dzija acīmredzot ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un tādējādi audums ar šūtām plūksnām ir jaukts izstrādājums.

5.3.

Ja izstrādājumu aprakstā ir minēts “pozamenta vai parasta dzija, kas izgatavota no poliuretāna ar elastīgiem poliētera segmentiem”, pielaide attiecībā uz šo dziju ir 20 %.

5.4.

Attiecībā uz izstrādājumiem, kuros ietilpst “ne vairāk kā 5 mm plata sloksne no alumīnija folijas vai plastmasas plēves ar alumīnija pulvera pārklājumu vai bez tā, kas ir iestiprināta ar caurspīdīgu vai krāsainu adhezīvu starp divām plastmasas plēves kārtām”, tad pielaide attiecībā uz šo sloksni ir 30 %.

6. piezīme

6.1.

Ja pie kāda izstrādājuma sarakstā ir atsauce uz šo piezīmi, tad tekstilmateriālus (izņemot oderes un starpoderes), kas neatbilst 3. slejas noteikumam par attiecīgiem apdarinātiem izstrādājumiem, var izmantot ar nosacījumu, ka tie ir iekļauti citā pozīcijā nekā izstrādājums un ka to vērtība nepārsniedz 8 % no izstrādājuma ražotāja cenas.

6.2.

Neskarot 6.3. piezīmi, materiālus, kas nav klasificēti 50. līdz 63. nodaļā, var brīvi izmantot tekstilizstrādājumu ražošanā neatkarīgi no tā, vai tajos ir tekstilmateriāli vai nav.

Piemērs

Ja noteikums sarakstā paredz, ka konkrētam tekstilizstrādājumam (piemēram, biksēm) jāizmanto dzija, tad tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piemēram, pogas, jo pogas nav klasificētas 50. līdz 63. nodaļā. Šā paša iemesla dēļ nav liegts izmantot rāvējslēdzējus, pat ja rāvējslēdzējos parasti ietilpst tekstilmateriāli.

6.3.

Ja piemēro procentuālas attiecības noteikumu, to materiālu vērtība, kas nav klasificēti 50.–63. nodaļā, ir jāņem vērā, aprēķinot iekļauto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtību.

7. piezīme

7.1.

“Specifiskie procesi” pozīcijā ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 ir šādi:

a)

vakuumdestilācija;

b)

atkārtota destilācija ar precīzu frakcionēšanu;

c)

krekings;

d)

riformings;

e)

ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)

process, kas ietver visas šādas operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizācija ar sārmu; atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgi aktīvām zemēm, aktivētām zemēm, aktivētu kokogli vai boksītu;

g)

polimerizācija;

h)

alkilēšana;

i)

izomerizācija.

7.2.

“Specifiskie procesi” pozīcijā 2710, 2711 un 2712 ir šādi:

a)

vakuumdestilācija;

b)

atkārtota destilācija ar precīzu frakcionēšanu;

c)

krekings;

d)

riformings;

e)

ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

f)

process, kas ietver visas šādas darbības: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrīdu, neitralizācija ar sārmu; atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgi aktīvu augsni, aktivētu augsni, aktivētu kokogli vai boksītu;

g)

polimerizācija;

h)

alkilēšana;

i)

izomerizācija;

j)

tikai attiecībā uz smagajām eļļām pozīcijā ex 2710 atsērošana ar ūdeņradi, samazinot sēra saturu apstrādātos produktos vismaz par 85 % (metode ASTM D 1266-59 T);

k)

tikai attiecībā uz pozīcijas 2710 produktiem deparafinēšana ar jebkuru paņēmienu, izņemot filtrāciju;

l)

tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 smagajām eļļām apstrāde ar ūdeņradi vairāk nekā 20 bāru spiedienā un temperatūrā, kas ir augstāka par 250 °C, izmantojot katalizatoru, kas nav atsērošanas katalizators, ūdeņradim darbojoties kā aktīvajam ķīmiskās reakcijas elementam. Pozīcijas ex 2710 ziežeļļu turpmāku apstrādi ar ūdeņradi (piemēram, attīrīšanu ar ūdeņradi vai atkrāsošanu), lai jo īpaši uzlabotu krāsu vai stabilitāti, tomēr neuzskata par specifisku procesu;

m)

tikai attiecībā uz pozīcijas ex 2710 degvieleļļām destilācija atmosfēras spiedienā ar nosacījumu, ka 300 °C temperatūrā, izmantojot metodi ASTM D 86, destilējas mazāk par 30 % šo produktu tilpuma, ieskaitot zudumus;

n)

tikai attiecībā uz pozīcijā ex 2710 ietverto smago dīzeļdegvielu, izņemot gāzeļļas un šķidro kurināmo, apstrāde ar augstfrekvences elektrisko izlādi;

o)

tikai attiecībā uz neapstrādātiem produktiem (izņemot vazelīnu, ozokerītu, lignītvasku vai kūdras vasku, parafīnu, kura eļļas saturs nepārsniedz 0,75 % no masas) pozīcijā ex 2712 attīrīšana no eļļas, izmantojot frakcionētu kristalizāciju.

7.3.

Attiecībā uz pozīcijas ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 izstrādājumiem vienkāršas operācijas, piemēram, attīrīšana, dekantēšana, atsāļošana, ūdens atdalīšana, filtrēšana, krāsošana, marķēšana, sēra satura iegūšana, sajaucot izstrādājumus ar dažādu sēra saturu, kā arī jebkuru šo operāciju apvienojums vai līdzīgas darbības nenodrošina noteiktu izcelsmi.

II PIELIKUMS

Saraksts ar apstrādes vai pārstrādes darbībām, kas jāveic ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai ražotais izstrādājums iegūtu noteiktas izcelsmes statusu

HS pozīcija

Izstrādājuma apraksts

Nenoteiktas izcelsmes materiālu apstrāde vai pārstrāde, kas piešķir noteiktas izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

1. nodaļa

Dzīvi dzīvnieki

Visi 1. nodaļas dzīvnieki ir pilnībā iegūti

 

2. nodaļa

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visi izmantotie 1. un 2. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

3. nodaļa

Zivis, vēžveidīgie, moluski un citi ūdens bezmugurkaulnieki

Ražošana, kurā visi izmantotie 3. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex 4. nodaļa

Piena pārstrādes produkti; putnu olas; dabīgais medus; dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie 4. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

0403

Paniņas, rūgušpiens un krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, iebiezināti vai neiebiezināti, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām un aromatizētājvielām, ar vai bez augļu, riekstu vai kakao piedevām

Ražošana, kurā:

visi izmantotie 4. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti,

visa izmantotā augļu sula (izņemot ananāsu, laima vai greipfrūta), kas minēta 2009 pozīcijā, ir noteiktas izcelsmes, un

izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 5. nodaļa

Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie 5. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex ex 0502

Apstrādāti mājas cūku vai mežacūku sari un spalvas

Saru un spalvas mazgāšana, dezinficēšana, šķirošana un iztaisnošana

 

6. nodaļa

Veģetējoši koki un pārējie augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā:

visi izmantotie 6. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti, un

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7. nodaļa

Dārzeņi un atsevišķas ēdamas saknes un bumbuļi

Ražošana, kurā visi izmantotie 7. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

8. nodaļa

Ēdami augļi un rieksti; citrusaugļu vai meloņu mizas

Ražošana, kurā:

visi izmantotie augļi un rieksti ir pilnībā iegūti, un

visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 9. nodaļa

Kafija, tēja, mate un garšvielas; izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie 9. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna; kafijas pupiņu čaumalas un apvalki; kafijas aizstājēji ar kafijas saturu jebkādā proporcijā

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

0902

Tēja, arī aromatizēta

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

ex ex 0910

Garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

10. nodaļa

Graudaugi

Ražošana, kurā visi izmantotie 10. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex 11. nodaļa

Miltrūpniecības produkti; iesals; cietes; inulīns; kviešu lipeklis, izņemot:

Ražošana, kurā visi graudaugi, ēdamie dārzeņi, saknes un bumbuļi, kas minēti pozīcijā 0714, vai augļi ir pilnībā iegūti

 

ex ex 1106

Milti, rupja maluma milti un pulveris no kaltētiem, izlobītiem pākšu dārzeņiem, kas minēti pozīcijā 0713

Pozīcijas 0708 pākšu dārzeņu malšana un žāvēšana

 

12. nodaļa

Eļļas augu sēklas un augļi; dažādi graudi, sēklas un augļi; augi rūpnieciskām vajadzībām vai ārstniecības augi; salmi un rupjā barība

Ražošana, kurā visi izmantotie 12. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

1301

Šellaka; dabīgie sveķi, sveķainas vielas, gumijas sveķi un oleosveķi (piemēram, balzami)

Ražošana, kurā visu izmantoto 1301 pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1302

Augu sulas un ekstrakti; pektīni, pektināti un pektāti; agars un citi no augu produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, arī modificēti:

 

 

– no augu valsts produktiem iegūti recinātāji un biezinātāji, modificēti

Ražošana no nemodificētiem recinātājiem un biezinātājiem

 

– pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

14. nodaļa

Augu izcelsmes materiāli pīšanai; augu izcelsmes produkti, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana, kurā visi izmantotie 14. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex 15. nodaļa

Dzīvnieku un augu tauki un eļļas un to šķelšanās produkti; gatavi pārtikas tauki; dzīvnieku vai augu vaski, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

1501

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos

 

 

– no kauliem vai atlikām iegūti tauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 0203, 0206 vai 0207 minētos materiālus vai pozīcijā 0506 minētos kaulus

 

– pārējie

Ražošana no cūkgaļas vai cūkgaļas subproduktiem, kas minēti 0203 vai 0206 pozīcijā, vai no mājputnu gaļas vai mājputnu gaļas subproduktiem, kas minēti pozīcijā 0207

 

1502

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot 1503 pozīcijā minētos

 

 

– no kauliem vai atlikām iegūti tauki

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 0201, 0202, 0204 vai 0206 minētos materiālus vai pozīcijā 0506 minētos kaulus

 

– pārējie

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

1504

Zivju vai jūras zīdītāju tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

– cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 1504 materiālus

 

– pārējie

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. un 3. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex ex 1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no neattīrītiem vilnas taukiem, kas minēti pozīcijā 1505

 

1506

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet bez ķīmiskā sastāva izmaiņām:

 

 

– cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 1506 materiālus

 

– pārējie

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

1507 līdz 1515

Augu eļļas un to frakcijas:

 

 

– sojas, zemesriekstu, palmu, kopras, palmu kodolu, babasū, tungas koku un oitisiku eļļa, miršu vasks un sumahu vasks, jojobas eļļas frakcijas un eļļas tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas preču ražošanai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

– cietās frakcijas, izņemot jojobas eļļas cietās frakcijas

Ražošana no citiem pozīcijā 1507 līdz 1515 ietvertajiem materiāliem

 

– pārējie

Ražošana, kurā visi izmantotie augu izcelsmes materiāli ir pilnībā iegūti

 

1516

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to frakcijas, kas ir pilnībā vai daļēji hidrogenētas, esterificētas, pāresterificētas vai elaidinētas, rafinētas vai nerafinētas, bet tālāk neapstrādātas

Ražošana, kurā

visi izmantotie 2. nodaļā iekļautie materiāli ir pilnībā iegūti un

visi izmantotie augu materiāli ir pilnībā iegūti. Tomēr var izmantot pozīcijas 1507, 1508, 1511 un 1513 materiālus

 

1517

Margarīns; pārtikas maisījumi vai pārstrādes produkti, kuri iegūti no dzīvnieku vai augu taukiem vai eļļām, vai dažādu šajā nodaļā uzskaitīto tauku vai eļļu frakcijām, kas nav pārtikas tauki vai eļļas vai to frakcijas, kuras iekļautas pozīcijā 1516

Ražošana, kurā

visi izmantotie 2. un 4. nodaļā iekļautie materiāli ir pilnībā iegūti un

visi izmantotie augu materiāli ir pilnībā iegūti. Tomēr var izmantot pozīcijas 1507, 1508, 1511 un 1513 materiālus

 

16. nodaļa

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, molusku vai citu ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

Ražošana

no 1. nodaļā iekļautiem dzīvniekiem un/vai

kurā visi izmantotie 3. nodaļā iekļautie materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex 17. nodaļa

Cukurs un cukura konditorejas izstrādājumi; izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas izejmateriāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju

 

ex ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs un ķīmiski tīra saharoze cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielas piedevu

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1702

Citādi cukuri, ietverot ķīmiski tīru laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi, cietā veidā; cukura sīrupi bez aromatizētāju vai krāsvielu piedevām; mākslīgais medus, arī maisījumā ar dabīgo medu; grauzdēts cukurs:

 

 

– ķīmiski tīra maltoze un fruktoze

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 1702 materiālus

 

– citādi cukuri cietā veidā ar aromatizētāju vai krāsvielas piedevu

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli ir noteiktas izcelsmes

 

ex ex 1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru, ar aromatizētāju vai krāsvielas piedevu

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1704

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas

Ražošana

no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

18. nodaļa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana

no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1901

Iesala ekstrakts; citur neminēti vai neietverti pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur kakao mazāk par 40 % no masas; pārtikas izstrādājumi no pozīcijas 0401–0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur kakao mazāk par 5 % no masas un kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

– iesala ekstrakts

Ražošana no 10. nodaļā minētās labības

 

– pārējie

Ražošana

no jebkurā pozīcijā iekļautajiem materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1902

Makaronu izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem) vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots,

 

 

– kuru sastāvā ir 20 % vai mazāk no masas gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai molusku

Ražošana, kurā visi izmantotie graudaugu produkti un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir pilnībā iegūti

 

– kuru sastāvā ir 20 % vai vairāk no masas gaļas, gaļas subproduktu, zivju, vēžveidīgo vai molusku

Ražošana, kurā

visi izmantotie graudaugu produkti un to atvasinājumi (izņemot cietos kviešus un to atvasinājumus) ir pilnībā iegūti, un

visi izmantotie 2. un 3. nodaļā iekļautie materiāli ir pilnībā iegūti

 

1903

Tapioka un no cietes pagatavoti tās aizstājēji pārslu, graudu, putraimu, atsiju vai tamlīdzīgā veidā

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 1108 minēto kartupeļu cieti

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudaugu produktus (piemēram, kukurūzas pārslas); graudaugu produkti (izņemot kukurūzu) graudu vai pārslu veidā vai citādi apstrādātu graudu veidā (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus), iepriekš termiski apstrādāti vai citādi sagatavoti, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana

no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 1806 materiālus,

kurā visi izmantotie graudaugi un milti (izņemot cietos kviešus, Zea indurata šķirnes kukurūzu un tās atvasinājumus) ir pilnībā iegūti un

kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 11. nodaļas materiālus

 

ex 20. nodaļa

Dārzeņu, augļu, riekstu vai citu augu daļu izstrādājumi, izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie augļi, rieksti vai dārzeņi ir pilnībā iegūti

 

ex ex 2001

Jamss, batātes un tamlīdzīgas augu ēdamās daļas, kas satur 5 % vai vairāk no masas cietes, sagatavoti vai konservēti ar etiķi vai etiķskābi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 2004 un ex ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. nodaļā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 2008

– Rieksti bez cukura vai spirta piedevas

Ražošana, kurā visu izmantoto noteiktas izcelsmes 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 pozīcijas riekstu un eļļas augu sēklu vērtība pārsniedz 60 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– zemesriekstu sviests; maisījumi, kuru pamatā ir graudaugi; palmu kodoli; kukurūza

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

– citādi, izņemot augļus un riekstus, kas termiski apstrādāti citādi, nevis tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura piedevas, saldēti

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2009

Augļu sulas (ietverot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 21. nodaļa

Dažādi pārtikas izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

2101

Kafijas, tējas vai mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz kafijas, tējas vai mates bāzes; grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visi izmantotie cigoriņi ir pilnībā iegūti

 

2103

Gatavas mērces un produkti to pagatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

 

 

– gatavas mērces un produkti to pagatavošanai; garšvielu un pikanto garšvielu maisījumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot sinepju miltus vai rupja maluma miltus, vai gatavas sinepes

 

– sinepju milti un rupja maluma milti, un gatavas sinepes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

ex ex 2104

Gatavas zupas un buljoni un izstrādājumi to pagatavošanai

Ražošana no jebkurā pozīcijā minētiem materiāliem, izņemot sagatavotus vai konservētus dārzeņus, kas minēti pozīcijā 2002 līdz 2005

 

2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 22. nodaļa

Dzērieni, alkoholiskie dzērieni un etiķis, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visas vīnogas vai no vīnogām atvasinātie materiāli ir pilnībā iegūti

 

2202

Ūdens, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēts, un citi bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu vai dārzeņu sulas, kas iekļautas pozīcijā 2009

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,

kurā visu izmantoto 17. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

kurā visa izmantotā augļu sula (izņemot ananāsu, laima un greipfrūtu) ir ar noteiktu izcelsmi

 

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk; etilspirts un citi jebkāda stipruma spirti, denaturēti

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 2207 vai 2208 materiālus, un

kurā visas izmantotās vīnogas vai no vīnogām atvasinātie materiāli ir pilnībā iegūti, vai, ja visi citi izmantotie materiāli jau ir noteiktas izcelsmes, tad līdz 5 tilp. % var izmantot araku

 

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 2207 vai 2208 materiālus, un

kurā visas izmantotās vīnogas vai no vīnogām atvasinātie materiāli ir pilnībā iegūti, vai, ja visi citi izmantotie materiāli ir noteiktas izcelsmes, tad līdz 5 tilp. % var izmantot araku

 

ex 23. nodaļa

Pārtikas rūpniecības atlikumi un atkritumi; gatava lopbarība, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 2301

Vaļu rupja maluma milti; zivju vai vēžveidīgo, mīkstmiešu vai citu ūdens bezmugurkaulnieku milti, rupja maluma milti un granulas, kas nav derīgas lietošanai pārtikā

Ražošana, kurā visi izmantotie 2. un 3. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex ex 2303

Kukurūzas cietes ražošanas atliekas (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar proteīnu saturu sausnā vairāk par 40 % no masas

Ražošana, kurā visa izmantotā kukurūza ir pilnībā iegūta

 

ex ex 2306

Eļļas rauši un citādi olīveļļas ekstrakcijas cietie atlikumi ar olīveļļas saturu vairāk par 3 %

Ražošana, kurā visas izmantotās olīvas ir pilnībā iegūtas

 

2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībai

Ražošana, kurā:

visi izmantotie graudaugu produkti, cukurs vai melase, gaļa vai piens ir noteiktas izcelsmes, un

visi izmantotie 3. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

ex 24. nodaļa

Tabaka un rūpnieciskie tabakas aizstājēji; to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visi izmantotie 24. nodaļas materiāli ir pilnībā iegūti

 

2402

Cigāri, Manilas cigāri, cigarellas un cigaretes no tabakas vai no tabakas aizstājējiem

Ražošana, kurā vismaz 70 % no masas izmanto pozīcijā 2401 minēto neapstrādāto tabaku vai tabakas atkritumus ar noteiktu izcelsmi

 

ex ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā vismaz 70 % no masas izmanto pozīcijā 2401 minēto neapstrādāto tabaku vai tabakas atkritumus ar noteiktu izcelsmi

 

ex 25. nodaļa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķis un cements, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 2504

Attīrīts un malts dabiskais kristāliskais grafīts ar bagātinātu oglekļa saturu

Neattīrīta kristāliskā grafīta oglekļa satura bagātināšana, attīrīšana un malšana

 

ex ex 2515

Marmors, tikai sazāģēts vai citādi sadalīts taisnstūrveida (ietverot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, ne biezāks par 25 cm

Marmora (pat jau sazāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, sazāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un citādi akmeņi pieminekļiem vai būvniecībai, kas sazāģēti vai citādi sadalīti taisnstūrveida (ieskaitot kvadrātveida) blokos vai plātnēs, kuras nav biezākas par 25 cm

Akmeņu (pat jau sazāģētu), kuru biezums pārsniedz 25 cm, sazāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex ex 2518

Kalcinēts dolomīts

Nekalcinēta dolomīta kalcinēšana

 

ex ex 2519

Drupināts dabīgais magnija karbonāts (magnezīts) hermētiski noslēgtos konteineros un magnija oksīds, ar vai bez piemaisījumiem, un citi (piemēram, kausētais magnēzijs vai ar apdedzināšanu pilnīgi saķepināts (aglomerēts) magnēzijs)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

 

ex ex 2520

Ģipsis, īpaši sagatavots zobārstniecībai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 2524

Dabīgās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta ex ex 2525

 

ex ex 2525

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atkritumu malšana

 

ex ex 2530

Minerālpigmenti, kalcinēti vai pulverveida

Krāszemju kalcinēšana vai malšana

 

26. nodaļa

Rūdas, sārņi un pelni

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 27. nodaļa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un to destilācijas produkti; bitumenvielas; minerālvaski, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru, analoģiskas minerāleļļām, kas iegūtas akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaices rezultātā, no kura tilpuma vairāk par 65 % destilē 250 °C (to skaitā naftas spirtu un benzola maisījumi) izmantošanai kā motoru degvielu un apkurei

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 2709

Naftas eļļa, kas iegūta no bitumenminerāliem

Destruktīva bitumena materiālu destilācija

 

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no masas vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2711

Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2712

Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (2)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenmateriāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50% no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2714

Dabīgais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smiltis; asfaltīti un asfalta ieži

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

2715

Bitumena maisījumi uz dabīgā asfalta, dabīgā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50% no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 28. nodaļa

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu, retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie vai neorganiskie savienojumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 2805

Mischmetall

Ražošana, kurā izmanto elektrolīzi vai termisku apstrādi un kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 2840

Nātrija perborāts

Ražošana no dinātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 2852

– Iekšējo ēteru dzīvsudraba savienojumi un to halogēn-, sulfo-, nitro- vai nitrozoatvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– nukleīnskābju un to sāļu noteikta vai dažāda ķīmiskā sastāva dzīvsudraba savienojumi; citādi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2852, 2932, 2933 un 2934 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 29. nodaļa

Organiskie ķīmiskie savienojumi; to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži, kurus lieto enerģijai vai kā kurināmo

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 2902

Ciklāni un ciklēni (kas nav azulēni), benzols, toluols, ksiloli, kurus izmanto enerģijai vai kā kurināmo

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50% no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 2905

Šīs pozīcijas spirtu un etilspirta metālu alkoholāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējām pozīcijas 2905 materiāliem. Tomēr šīs pozīcijas metālu alkoholātus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; to halogēnērie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2915 un 2916 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 2932

– cikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2909 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– Cikliskie acetāli un iekšējie pusacetāli, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu pozīcijā 2932 un 2933 klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

2934

Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citādi heterocikliskie savienojumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu izmantoto pozīcijas 2932, 2933 un 2934 materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 2939

Magoņu stiebru koncentrāti, kas satur ne mazāk kā 50 % alkaloīdu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 30. nodaļa

Farmaceitiskie produkti, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3002

Cilvēka asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas ārstniecības, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; imūnserumi un citādas asins frakcijas un modificēti imūnpreparāti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un tamlīdzīgi produkti:

 

 

– izstrādājumi, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas ārstniecības vai profilakses vajadzībām, vai nejaukti izstrādājumi tām pašām vajadzībām, kas safasēti nomērītās devās vai iepakoti mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējiem pozīcijas 3002 materiāliem. Tomēr var izmantot šā apraksta materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

 

 

– – cilvēku asinis

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējiem pozīcijas 3002 materiāliem. Tomēr var izmantot šā apraksta materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– – dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas vai profilakses vajadzībām

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējiem pozīcijas 3002 materiāliem. Tomēr var izmantot šā apraksta materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– – asins frakcijas, citas nekā imūnserumi, hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējiem pozīcijas 3002 materiāliem. Tomēr var izmantot šā apraksta materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– – hemoglobīns, asins globulīni un seruma globulīni

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējiem pozīcijas 3002 materiāliem. Tomēr var izmantot šā apraksta materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– – pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp pārējiem pozīcijas 3002 materiāliem. Tomēr var izmantot šā apraksta materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3003 un 3004

Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minētos):

 

 

– iegūti no pozīcijā 2941 minētā amikacīna

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pozīcijas 3003 un 3004 materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pozīcijas 3003 un 3004 materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 3006

– Farmaceitiskie atkritumi, kas precizēti šīs nodaļas 4.k piezīmē

Saglabā izstrādājuma izcelsmi tā sākotnējā klasifikācijā

 

– sterilās ķirurģiskās vai stomatoloģiskās adhēzijas barjeras, absorbējošās vai neabsorbējošās:

 

 

– – izgatavotas no plastmasas

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– – izgatavotas no auduma

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskām štāpeļšķiedām, kas nav nekārstas, neķemmētas vai citādi nesagatavotas vērpšanai,

vai

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas

 

– piederumi stomas šķidruma savākšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 31. nodaļa

Mēslojumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju; citādi mēslošanas līdzekļi; šajā nodaļā minētie izstrādājumi tabletēs vai tamlīdzīgās formās vai iepakojumos, kuru bruto svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

– nātrija nitrātu

– kalcija cianamīdu

– kālija sulfātu

– magnija kālija sulfātu

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 32. nodaļa

Miecvielu vai krāsvielu ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un citas krāsvielas; krāsas un lakas; špakteļtepes, tepes un citas mastikas; tintes, to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri, esteri un citādi atvasinājumi

Ražošana no augu izcelsmes tanīnu ekstraktiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3205

Lakas; uz to bāzes izgatavotie preparāti, kas minēti šīs nodaļas 3. piezīmē (3)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 3203, 3204 un 3205 materiālus. Tomēr var izmantot pozīcijas 3205 materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 33. nodaļa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas vai tualetes līdzekļi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3301

Ēteriskās eļļas (attīrītas vai neattīrītas no terpēniem), ietverot konkrēciju eļļas un absolūtās eļļas; rezinoīdi; ekstrahēti oleosveķi; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos un tamlīdzīgās vielās, kas iegūtas ar tvaiku absorbēšanu vai macerāciju; terpēnu blakusprodukti, kas radušies, atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, tostarp šajā pozīcijā iekļautiem citas “grupas” (4) materiāliem. Tomēr var izmantot arī tās pašas grupas materiālus ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 34. nodaļa

Ziepes, virsmaktīvās organiskās vielas, mazgāšanas līdzekļi, eļļošanas līdzekļi, mākslīgie vaski, gatavie vaski, pulēšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un tamlīdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, zobu vaski un zobu sastāvi uz ģipša pamata; to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3403

Eļļošanas līdzekļi, kuros mazāk nekā 70 % no masas ir naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

Rafinēšana un/vai viens vai vairāki specifiskie procesi (1)

vai

citas darbības, kurās visi izmantotie materiāli ir klasificēti pozīcijā, kas nav paša izstrādājuma pozīcija. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50% no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

 

 

– uz parafīna, naftas vasku, no bitumenminerāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmoglakas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot:

hidrogenizētas eļļas, kam ir pozīcijā 1516 minēto vasku īpašības,

taukskābes ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu vai rūpnieciskie taukspirti, kam ir pozīcijā 3823 minēto vasku īpašības, un

pozīcijas 3404 materiāli

Tomēr minētos materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 35. nodaļa

Albumīni; modificētas cietes; līmes; fermenti; to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3505

Dekstrīni un citādas modificētās cietes (piemēram, želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes uz cietes, dekstrīnu vai citādas modificētas cietes bāzes:

 

 

– esterificētas un ēterificētas cietes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3505 materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– pārējie

Ražošana no materiāliem, kuri nav klasificēti pozīcijā 1108

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3507

Gatavi fermenti, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

36. nodaļa

Sprāgstvielas; pirotehniskie izstrādājumi; sērkociņi; piroforie sakausējumi; daži degvielu veidi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 37. nodaļa

Fotopreces un kinopreces, izņemot: to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3701

Neeksponētas gaismjutīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālu; neeksponētās gaismjutīgās plakanās filmas momentfotogrāfijai gan iepakotā, gan neiepakotā veidā:

 

 

– krāsu filmas momentfotogrāfijai, iepakotas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 3701 un 3702 materiālus. Tomēr var izmantot pozīcijas 3702 materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 3701 un 3702 materiālus. Tomēr pozīcijas 3701 un 3702 materiālus var izmantot, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3702

Gaismjutīgas neeksponētas fotofilmas ruļļos no jebkura materiāla, izņemot papīru, kartonu un tekstilmateriālu; gaismjutīgas neeksponētas filmas momentfotogrāfijai ruļļos

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijās 3701 līdz 3702 minētos materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 3701 līdz 3704 pozīcijas materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex 38. nodaļa

Dažādi ķīmiskie izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3801

– Koloidālais grafīts eļļas suspensijā un puskoloidālais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā 30 % no masas grafīta maisījuma ar minerāleļļām

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijas 3403 materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neapstrādātas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana ar destilāciju vai rafinēšanu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķus saturošām skābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3807

Koka darva (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējošie līdzekļi un tamlīdzīgi produkti, iepakojumā vai safasēti pārdošanai mazumtirdzniecībā vai preparātu un izstrādājumu veidā (piemēram, ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces un mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3809

Virsmas apstrādes aģenti, krāsvielu nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un citādi produkti un preparāti (piemēram, apreti un kodinātāji), kas izmantojami tekstilrūpniecībā, papīra, ādu apstrādes rūpniecībā vai tamlīdzīgās nozarēs un kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un citi palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pastas un pulveri mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kuri sastāv no metāla un citiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā stieņus vai serdeņus metināšanas elektrodiem vai pārklājumiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3811

Gatavi antidetonatori, oksidācijas inhibitori, pārsveķošanās inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un citādas gatavās piedevas minerāleļļām (ietverot benzīnu) vai citiem šķidrumiem, ko izmanto tādām pašām vajadzībām kā minerāleļļas:

 

 

– gatavas piedevas ziežeļļai, kas satur naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijas 3811 materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3812

Gatavi kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuka vai plastmasas plastificēšanas savienojumi, kas citur nav minēti un iekļauti; antioksidanti un citādi kaučuka un plastmasas stabilizēšanas savienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3813

Ugunsdzēšamo aparātu maisījumi un lādiņi; uzpildīti ugunsdzēšamie aparāti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3814

Jaukti organiskie šķīdinātāji un atšķaidītāji, kas citur nav minēti un iekļauti; gatavi sastāvi krāsu un laku noņemšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3818

Leģēti ķīmiskie elementi, kurus izmanto elektronikā, disku, plātņu vai tamlīdzīgās formās; leģēti ķīmiskie savienojumi, kurus izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3819

Bremžu šķidrumi un citādi gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70 % no masas naftas eļļas vai eļļas, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3820

Gatavi pretaizsalšanas līdzekļi un atkausēšanas šķidrumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 3821

Gatavas barotnes mikroorganismu (tajā skaitā vīrusu un tamlīdzīgu) vai augu, cilvēku vai dzīvnieku šūnu audzēšanai (attīstīšanai un uzturēšanai)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3822

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamatnes vai bez tās, izņemot tos, kas iekļauti pozīcijā 3002 un 3006; sertificēti standarta materiāli

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3823

Rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes; rafinējot iegūtas skābās eļļas; rūpnieciskie alifātiskie spirti:

 

 

– rūpnieciskās vienvērtīgās taukskābes, rafinējot iegūtas skābās eļļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

– rūpnieciskie alifātiskie spirti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ietverot citus pozīcijas 3823 materiālus

 

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (arī produkti un preparāti, kas satur dabīgu produktu maisījumus), kas nav minēti vai iekļauti citur:

 

 

– šādi šīs pozīcijas izstrādājumi:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot paša izstrādājuma pozīcijas materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– – lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm vai serdeņiem uz dabīgo sveķu bāzes

 

 

– – naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

 

 

– – sorbīts, izņemot pozīcijā 2905 minēto

 

 

– – naftas sulfonāti, izņemot sārmu metālu, amonija vai etanolamīnu naftas sulfonātus; tiofenētas sulfonskābes no eļļām, kas iegūtas no bitumenminerāliem, un to sāļi

 

 

– – jonu apmaiņas sveķi

 

 

– – vakuumlampu gāzu absorbētāji

 

 

– – sārmains dzelzs oksīds gāzu attīrīšanai

 

 

– – amonjaku saturoši šķīdumi un akmeņogļu gāzes attīrīšanas procesā izlietotais oksīda katalizators

 

 

– – naftēnsulfoskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

 

 

– – sīveļļa un kaulu eļļa;

 

 

– – tādu sāļu maisījumi, kuriem ir dažādi anjoni

 

 

– – kopējošās pastas uz želatīna bāzes, uz papīra vai tekstila pamatnes vai ne

 

 

– pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3901 līdz 3915

Plastmasas pirmformās, plastmasas atkritumi, atgriezumi un atlūzas, izņemot ex ex 3907 un 3912 pozīciju, kam noteikumi izklāstīti zemāk:

 

 

– aditīvās homopolimerizācijas produkti, kuros monomēra masas daļa ir lielāka par 99 % no polimēru kopējās masas

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3907

– kopolimēri, kas izgatavoti no polikarbonātiem un akrilnitrila-butadiēna-stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama arī šajā pozīcijā minēto materiālu izmantošana ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

 

– poliesteris

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas un/vai ražošana no tetrabrom (bisfenola A) polikarbonāta

 

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas citur nav minēti vai iekļauti

Ražošana, kurā visu izmantoto paša izstrādājuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

3916 līdz 3921

Plastmasas pusfabrikāti un izstrādājumi, izņemot ex ex 3916, ex ex 3917, ex ex 3920 un ex ex 3921 pozīciju, kam noteikumi izklāstīti zemāk:

 

 

– plakani izstrādājumi, kas apstrādāti vairāk nekā tikai ar virsmas apstrādi vai sagriešanu formās, izņemot taisnstūrveida (arī kvadrātveida); pārējie izstrādājumi, kas pakļauti apstrādei, kas nav tikai virsmas apstrāde

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– citādi:

 

 

– – papildu homopolimerizācijas izstrādājumi, kuros atsevišķs monomērs svara ziņā veido vairāk nekā 99 % no kopējā polimēru satura

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– – pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. nodaļas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas (5)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3916 un ex ex 3917

Fasonprofili un caurules

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto paša izstrādājuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 3920

– jonomēru loksnes vai plēves

Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metaakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

– reģenerētās celulozes, poliamīdu vai polietilēna loksnes

Ražošana, kurā visu izmantoto paša izstrādājuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 3921

Metalizēta plastmasas folija

Ražošana no ļoti caurspīdīgas poliesteru folijas, kas nav biezāka par 23 mikroniem (6)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

3922 līdz 3926

Plastmasas izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 40. nodaļa

Kaučuks un tā izstrādājumi; to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 4001

Laminētas rievotā kaučuka loksnes apaviem

Dabīgā kaučuka lokšņu laminēšana

 

4005

Kombinētais, nevulkanizētais kaučuks pirmformās vai plātnēs, loksnēs vai sloksnēs

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu, izņemot dabīgo kaučuku, vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

4012

Atjaunotas vai lietotas pneimatiskās riepas; gumijas cietās vai pildītās riepas, protektori un loka lentes:

 

 

– atjaunotas pneimatiskās, cietās vai pildītās gumijas riepas

Lietotu riepu atjaunošana

 

– pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijās 4011 līdz 4012 minētos materiālus

 

ex ex 4017

Cietā kaučuka izstrādājumi

Ražošana no cietā kaučuka

 

ex 41. nodaļa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un ādas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez vilnas

Apmatojuma noņemšana no aitu vai jēru ādām

 

4104 līdz 4106

Miecētas vai miecētas un žāvētas ādas bez apmatojuma, šķeltas vai nešķeltas, bet tālāk neapstrādātas

Iepriekš miecētu ādu atkārtota miecēšana

vai

ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

4107, 4112 un 4113

Pēc miecēšanas vai miecēšanas un izžāvēšanas tālāk apstrādāta āda, ieskaitot pergamentētu ādu bez apmatojuma, šķelta vai nešķelta, izņemot ādu, kas iekļauta 4114 pozīcijā

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijas 4104 līdz 4113 materiālus

 

ex ex 4114

Lakāda un lakādas imitācija; metalizēta āda

Ražošana no pozīcijas 4104 līdz 4106, 4107, 4112 vai 4113 materiāliem, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

42. nodaļa

Ādas izstrādājumi; zirglietas un iejūgi; ceļojuma piederumi, somas un tamlīdzīgas preces; izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdvērpēja pavedienu)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 43. nodaļa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; to izstrādājumi, izņemot: to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 4302

Miecētas vai apdarinātas zvērādas, sašūtas:

 

 

– plātnes, krusti un līdzīgas formas

Nesašūtu miecētu vai apdarinātu ādu balināšana vai krāsošana, papildus to piegriešanai un sašūšanai

 

– pārējie

Ražošana no nesašūtām, miecētām vai apdarinātām zvērādām

 

4303

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

Ražošana no nesašūtām miecētām vai apdarinātām pozīcijā 4302 minētajām zvērādām

 

ex 44. nodaļa

Koksne un koka izstrādājumi; kokogles, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 4403

Četrskaldņu brusas

Ražošana no neapstrādātiem kokmateriāliem, arī mizotiem vai nemizotiem, vai tikai rupji apstrādātiem

 

ex ex 4407

Garumā sazāģēti kokmateriāli, drāzti vai lobīti, ēvelēti, slīpēti vai saaudzēti garumā ar ķīļtapām, biezāki par 6 mm

Ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex ex 4408

Loksnes finierēšanai (tajā skaitā loksnes, ko iegūst, sadalot koka saklātņus) un saplāksnim, kuru biezums nepārsniedz 6 mm, savienotas, un citi garumā sazāģēti, drāzti vai lobīti kokmateriāli, kuru biezums nepārsniedz 6 mm un kas ir ēvelēti, slīpēti vai garumā saaudzēti

Savienošana, ēvelēšana, slīpēšana vai saaudzēšana

 

ex ex 4409

Kokmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti:

 

 

– slīpēti vai saaudzēti

Slīpēšana vai saaudzēšana

 

– noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex ex 4410 līdz ex ex 4413

Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi, to skaitā grīdlīstes un citi fasonēti dēļi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex ex 4415

Koka lādes, kastes, redeļkastes, spoles un tamlīdzīga tara

Ražošana no izmēros nesazāģētiem dēļiem

 

ex ex 4416

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citādi mucinieku darinājumi un to daļas no koka

Ražošana no šķeltām plankām, kas apstrādātas, apzāģējot no divām pusēm

 

ex ex 4418

– Namdaru un būvgaldnieku izstrādājumi no koka

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr var izmantot šūnveida koka paneļus, jumstiņus (šķindeļus) un jumta dēlīšus

 

– noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 4409 minētos savienotos kokmateriālus

 

ex 45. nodaļa

Korķis un korķa izstrādājumi, to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

4503

Dabīgā korķa izstrādājumi

Ražošana no pozīcijā 4501 minētā korķa

 

46. nodaļa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai citiem pinamiem materiāliem; pīti trauki un pinumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

47. nodaļa

papīra masa no koksnes vai cita celulozes šķiedrmateriāla; pārstrādāts (atkritumu un makulatūras) papīrs vai kartons

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 48. nodaļa

Papīrs un kartons; papīrmasas, papīra vai kartona izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 4811

ex ex 4811 Papīrs un kartons, tikai līniju vai rūtiņu

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrražošanas materiāliem

 

4816

Koppapīrs, paškopējošais papīrs un citi kopējoši vai attēlu pārnesoši papīri (izņemot papīru 4809 pozīcijā), papīrs trafaretspiedēm un ofsetplatēm, iepakots kastēs vai bez kastēm

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrražošanas materiāliem

 

4817

Papīra vai kartona aploksnes, slēgtas vēstules, pastkartes bez zīmējumiem un sarakstes kartītes; kārbas, pasta maisiņi, kabatas grāmatiņas no papīra vai kartona, papīra kancelejas piederumu komplekti

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrražošanas materiāliem

 

ex ex 4819

Kastes, kārbas, kastītes, somas un citāda tara no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 4823

Citāds papīrs, kartons, celulozes vate un audums no celulozes šķiedrām, sagriezts pēc izmēra vai formas

Ražošana no 47. nodaļā minētajiem papīrražošanas materiāliem

 

ex 49. nodaļa

Iespiestas grāmatas, laikraksti, attēli un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksti un plāni, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

4909

Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personīgiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotājumiem vai bez tiem

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijās 4909 līdz 4911 minētos materiālus

 

4910

Visādi iespiesti kalendāri, ietverot kalendāru blokus:

 

 

– pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijās 4909 līdz 4911 minētos materiālus

 

ex 50. nodaļa

Zīds, to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 5003

Zīda atkritumi (arī adīšanai nederīgi kokoni, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras), kārstas vai ķemmētas

Zīda atliku kāršana vai ķemmēšana

 

5004 līdz ex ex 5006

Zīda dzija un dzija no zīda atlikām

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

citām dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajām materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5007

Audumi no zīda vai zīda atlikām:

 

 

– ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (7)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajām materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 51. nodaļa

Vilna, smalki vai rupji dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un austs audums, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

5106 līdz 5110

Vilnas dzija no smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5111 līdz 5113

Vilnas audumi no smalkiem vai rupjiem dzīvnieku matiem vai no zirgu astriem:

 

 

– ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (7)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 52. nodaļa

Kokvilna, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

5204 līdz 5207

Kokvilnas dzija un diegi

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5208 līdz 5212

Kokvilnas audumi:

 

 

– ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (7)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 53. nodaļa

Citādas augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un audumi no papīra pavedieniem, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

5306 līdz 5308

Dzija no citām augu tekstilšķiedrām; papīra pavedieni

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5309 līdz 5311

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas:

 

 

– ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (7)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

džutas dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5401 līdz 5406

Sintētisko pavedienu dzija, monopavediens un diegi

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5407 un Nr. 5408

Audumi no sintētisko pavedienu dzijas:

 

 

– ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (7)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5501 līdz 5507

Ķīmiskās štāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas

 

5508 līdz 5511

Ķīmiskās štāpeļšķiedras dzija un diegi šūšanai

Ražošana no (7):

jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5512 līdz 5516

Audumi no ķīmiskajām štāpeļšķiedrām:

 

 

– ar iestrādātu gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (7)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīra

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 56. nodaļa

Vate, filcs un neaustas drānas; speciāla dzija; auklas, tauvas, virves, troses un to izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no (7)

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5602

Tūba un filcs, impregnēts vai neimpregnēts, ar pārklājumu vai bez tā, laminēts vai nelaminēts:

 

 

– adatota tūba un filcs

Ražošana no (7):

dabīgām šķiedrām vai

ķīmiskiem materiāliem, vai tekstilmasas

Tomēr:

pozīcijā 5402 minēto polipropilēna pavedienu,

pozīcijā 5503 vai 5506 minētās polipropilēna šķiedras, vai

pozīcijā 5501 minēto polipropilēna pavedienu grīsti,

ja, izmantojot vienkārtas pavedienus vai šķiedras, to lineārais blīvums ir mazāks par 9 deciteksiem un to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

mākslīgajām kazeīna šķiedrām, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

5604

Gumijas pavedieni un auklas ar tekstilmateriāla pārklājumu; tekstilpavedieni, lentes un tamlīdzīgi pozīcijas 5404 vai 5405 izstrādājumi, impregnēti, apvalkoti, ar pārklājumu vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasām:

 

 

– gumijas pavedieni un auklas ar tekstilmateriāla pārklājumu

Ražošana no gumijas pavedieniem vai auklas bez tekstilmateriāla pārklājuma

 

– pārējie

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5605

Metalizēti pavedieni, ar pozamentu vai bez tā, derīgi kā tekstilpavedieni, lentes vai tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, kombinēti ar metālu pavediena, lentes vai pūdera veidā vai pārklāti ar metālu

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

5606

Pozamenta pavedieni, lentes un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas iekļauti pozīcijā 5404 vai 5405, dekoratīvie pavedieni (izņemot pozīcijā 5605 minētos un dekoratīvos pavedienus no astriem); šenilpavedieni (arī šenilpavedieni no pūkām); cilpainie pavedieni

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas, vai

papīrražošanas materiāliem

 

57. nodaļa

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas:

 

 

– no adatotas tūbas un filca

Ražošana no (7):

dabīgām šķiedrām vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

Tomēr:

pozīcijā 5402 minēto polipropilēna pavedienu,

pozīcijā 5503 vai 5506 minētās polipropilēna šķiedras, vai

pozīcijā 5501 minēto polipropilēna pavedienu grīsti,

ja, izmantojot vienkārtas pavedienus vai šķiedras, to lineārais blīvums ir mazāks par 9 deciteksiem un to kopējā vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Džutas audumu var izmantot kā oderējumu

 

– no cita filca

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

sintētiskā vai mākslīgā pavediena dzijas,

dabīgām šķiedrām vai

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai

Džutas audumu var izmantot kā oderējumu

 

ex 58. nodaļa

Speciāli audumi; audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi, izņemot:

 

 

– savienojumā ar gumijas pavedienu

Ražošana no vienkārtas dzijas (7)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5805

Ar rokām austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

5810

Izšuvumi gabalos, lentēs vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5901

Tekstilmateriāli, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu vāku izgatavošanai vai tamlīdzīgiem mērķiem; pausaudums; sagatavots audekls gleznošanai; stīvdrēbe un tamlīdzīgi stīvināti tekstilmateriāli, ko parasti lieto cepuru pamatnēm

Ražošana no dzijas

 

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai citu poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem

 

 

– kur tekstilmateriālu svars nav lielāks par 90 %

Ražošana no dzijas

 

– pārējie

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilmasas

 

5903

Tekstilmateriāli, izņemot 5902 pozīcijā iekļautos, impregnēti, piesūcināti, pārklāti vai laminēti ar plastmasām

Ražošana no dzijas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5904

Linolejs, pēc formas piegriezts vai nepiegriezts; grīdas segumi ar tekstilmateriāla pamatni, pēc formas piegriezti vai nepiegriezti

Ražošana no dzijas (7).

 

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

 

 

– impregnētas, ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem pārklātas vai laminētas

Ražošana no dzijas.

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot pozīcijā 5902 iekļauto:

 

 

– trikotāžas drānas

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

– citi audumi, kas izgatavoti no sintētiskās šķiedras, kas svarā pārsniedz 90 % no tekstilmateriāla

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem

 

– pārējie

Ražošana no dzijas.

 

5907

Tekstilmateriāli, kas impregnēti, apvalkoti vai pārklāti ar iepriekš neminētiem paņēmieniem; apgleznoti audekli teātru dekorācijām, darbnīcu fona dekorācijām un tamlīdzīgi

Ražošana no dzijas.

vai

apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

5908

Tekstildaktis, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm vai tamlīdzīgiem izstrādājumiem; gāzes lukturu kvēltīkliņi un cauruļveida trikotāža gāzes degļiem, impregnēti vai neimpregnēti:

 

 

– impregnēti vāciņi kvēllampām

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

 

– pārējie

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

5909 līdz 5911

Tekstilizstrādājumi rūpnieciskai lietošanai:

 

 

– pulēšanas diski vai gredzeni, izņemot no pozīcijā 5911 pozīcijā minēto filcu

Ražošana no pozīcijā 6310 minētās dzijas, auduma atkritumiem vai lupatām

 

– Audumi, ko parasti izmanto papīra ražošanā vai citiem tehniskiem nolūkiem, savelti vai nesavelti, impregnēti vai neimpregnēti, pārklāti vai nepārklāti, cauruļveida vai vienā gabalā ar vienkārtas vai daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, vai arī gludi austie audumi ar daudzkārtu šķēru un/vai audu pavedieniem, kas minēti 5911 pozīcijā

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

šādām materiāliem:

– –

politetrafluoretilēna dzijas (8),

– –

poliamīda daudzkārtu dzijas, kas apvalkota, impregnēta vai pārklāta ar fenolsveķiem,

– –

aromātisko poliamīdu sintētiskās tekstilšķiedras dzijas, kas iegūta no m-fenilīndiamīna un izoftālskābes polikondensācijas,

– –

politetrafluoretilēna monošķiedras (8),

– –

poli-p-fenilena tereftalamīda sintētisko tekstilšķiedru dzijas,

– –

stikla šķiedru pavedieniem, kas pārklāti ar fenolsveķiem un cauršūti ar akrila diegiem (8),

– –

kopoliestera monopavedieniem, kas iegūti no poliestera un tereftalskābes sveķiem un no 1,4-cikloheksāndietanola un izoftalskābes,

– –

dabīgajām šķiedrām,

– –

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

– –

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

– pārējie

Ražošana no (7):

kokosšķiedras dzijas,

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

60. nodaļa

Trikotāžas drānas

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

61. nodaļa

Trikotāžas apģērbs un apģērba piederumi:

 

 

– šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

Ražošana no dzijas (7)  (9)

 

– pārējie

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

ex 62. nodaļa

Tekstila apģērbs un apģērba piederumi, izņemot trikotāžas apģērbu, izņemot:

Ražošana no dzijas (7)  (9):

 

ex ex 6202, ex ex 6204, ex ex 6206, ex ex 6209 un ex ex 6211

Izšūti sieviešu, meiteņu un zīdaiņu apģērbi un zīdaiņu apģērbu piederumi

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

ex ex 6210 un ex ex 6216

Ugunsizturīgs aprīkojums no audumiem ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošana no auduma bez pārklājuma, ja šāda izmantotā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

6213 un Nr. 6214

Kabatlakati, šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi:

 

 

– izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (7)  (9)

vai

ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

– pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (7)  (9)

vai

apdarināšana, kam seko apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apstrādes darbībām (piemēram, mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalandrēšana, apstrāde pret saraušanos, galīgā apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), ar noteikumu, ka visu izmantoto pozīciju 6213 un 6214 neapdrukāto izstrādājumu vērtība nepārsniedz 47,5 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

6217

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212:

 

 

– izšūti

Ražošana no dzijas (9)

vai

ražošana no neizšūta auduma, ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

– ugunsizturīgs aprīkojums no audumiem ar aluminizēta poliestera folijas pārklājumu

Ražošana no dzijas (9)

vai

Ražošana no auduma bez pārklājuma, ja šāda izmantotā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas (9)

 

– piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana no dzijas (9)

 

ex 63. nodaļa

Pārējie gatavie tekstilizstrādājumi; komplekti; valkāts apģērbs un lietotie tekstilizstrādājumi; lupatas; to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

6301 līdz 6304

Segas, pledi, gultasveļa u. c.; aizkari u. c.; citi izstrādājumi mājas aprīkojumam:

 

 

– no filca, neaustām drānām

Ražošana no (7):

dabīgām šķiedrām vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

– Citādi:

 

 

– – izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (9)  (10)

vai

ražošana no neizšūta auduma (izņemot trikotāžas), ja izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– – pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (9)  (10)

 

6305

Maisi un pārvalki, ko izmanto preču iepakošanai

Ražošana no (7):

dabīgajām šķiedrām,

ķīmiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

6306

Nojumes, markīzes un sauljumi; teltis; buras laivām, vējdēļiem vai sauszemes burāšanas līdzekļiem; tūrisma piederumi:

 

 

– no neaustām drānām

Ražošana no (7)  (9):

dabīgām šķiedrām vai

ķīmiskajiem materiāliem, vai tekstilmasas

 

– pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkārtas dzijas (7)  (9)

 

6307

Citādi gatavie izstrādājumi, ietverot apģērba piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

6308

Komplekti, kas sastāv no auduma vai dzijas gabaliem, ar piederumiem vai bez tiem, pārklāju, gobelēnu, izšūtu galdautu, salvešu vai tamlīdzīgu tekstilizstrādājumu izgatavošanai, iepakoti mazumtirdzniecībai

Katram priekšmetam no komplekta jāatbilst noteikumiem, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu ietverts komplektā. Tomēr var iekļaut nenoteiktas izcelsmes izstrādājumus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

 

ex 64. nodaļa

Apavi, getras un tamlīdzīgi izstrādājumi; šo izstrādājumu daļas, izņemot:

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 6406 minētās virsas daļas, kas piestiprinātas saistzolēm vai citām zoļu sastāvdaļām

 

6406

Apavu daļas (arī virsas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolēm, kas nav ārējās zoles); izņemamas starpzoles, papēžu spilventiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi; getras, stulpiņi un tamlīdzīgi izstrādājumi, kā arī to daļas

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 65. nodaļa

Galvassegas un to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

6505

Trikotāžas cepures un citādas mežģīņu, filca un citu tekstilmateriālu galvassegas, kas izgatavotas no viena gabala (bet ne no sloksnēm), oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares; dažāda materiāla tīkliņi matiem, oderēti vai neoderēti, ar apdari vai bez apdares

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām (9)

 

ex 66. nodaļa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, spieķsēdekļi, pātagas, pletnes un to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

6601

Lietussargi un saulessargi (ietverot spieķveida lietussargus, dārza saulessargus un tamlīdzīgus izstrādājumus)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

67. nodaļa

Apstrādātas spalvas un dūnas un izstrādājumi no spalvām vai dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 68. nodaļa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas vai tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi, to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 6803

Dabiskā vai aglomerātā slānekļa izstrādājumi

Ražošana no apstrādāta slānekļa

 

ex ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem

 

ex ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, ietverot aglomerētu vai reģenerētu vizlu, uz papīra, kartona vai cita materiāla pamatnes

Ražošana no apstrādātas vizlas (ietverot aglomerētu vai reģenerētu vizlu)

 

69. nodaļa

Keramikas ražojumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 70. nodaļa

Stikls un stikla ražojumi; to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 7003, ex ex 7004 un ex ex 7005

Stikls ar neatstarojošu virsmu

Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem

 

7006

Stikls, kas minēts pozīcijā 7003, 7004 vai 7005, izliekts, slīpētām malām, gravēts, urbts, emaljēts vai citādi apstrādāts, bet bez ietvara un citu materiālu apdares:

 

 

– stikla plāksne, kas pārklāta ar dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorija, atbilstoši SEMII standartiem (11)

Ražošana no pozīcijā 7006 minētās stikla plākšņu pamatnes bez pārklājuma

 

– pārējie

Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem

 

7007

Neplīstošs stikls, kas sastāv no rūdītā stikla vai laminēta stikla

Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem

 

7008

Daudzkārtaini stikla izolatori

Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem

 

7009

Stikla spoguļi, ierāmēti vai neierāmēti, ietverot atpakaļskata spoguļus

Ražošana no pozīcijas 7001 materiāliem

 

7010

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

vai

stikla izstrādājumu griešana, ja izmantoto negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7013

Stikla galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, izstrādājumi mājas iekārtojumam un tamlīdzīgi izstrādājumi (izņemot izstrādājumus, kas iekļauti pozīcijā 7010 vai 7018):

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

vai

stikla izstrādājumu griešana, ja izmantoto negriezto stikla izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

roku darba dekorācijas (izņemot apdrukāšanu zīdspiedes tehnikā), ko izgatavojis stikla pūtējs, ja tādu izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 7019

Stiklšķiedras izstrādājumi (izņemot dziju)

Ražošana no:

bezkrāsainām lentēm, cirstām stikla šķiedrām, dzijas vai kapātiem diegiem, vai

stikla vates

 

ex 71. nodaļa

Dabīgās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, dārgmetāli, metāli, kas plakēti ar dārgmetālu un to izstrādājumi; bižutērija; monētas, to daļas, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 7101

Dabīgās vai kultivētās pērles, šķirotas, uz laiku savērtas ērtākai pārvadāšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 7102, ex ex 7103 un ex ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi (dabīgie, sintētiskie vai reģenerētie)

Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

 

7106, 7108 un 7110

Dārgmetāli:

 

 

– neapstrādāti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 7106, 7108 un 7110 minētos materiālus

vai

elektrolītiska, termiska vai ķīmiska pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 minēto dārgmetālu atdalīšana

vai

Pozīcijā 7106, 7108 vai 7110 minēto dārgmetālu sakausēšana savā starpā vai ar parastajiem metāliem

 

– daļēji apstrādāti vai pulvera veidā

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

ex ex 7107, ex ex 7109 un ex ex 7111

Parastie metāli, kas plakēti ar dārgmetālu, daļēji apstrādāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas plakēti ar dārgmetālu

 

7116

Izstrādājumi no dabīgām vai kultivētām pērlēm, dabīgiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7117

Bižutērija

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

vai

ražošana no parasto metālu daļām, kas nav plaķētas vai pārklātas ar dārgmetāliem, ja visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 72. nodaļa

Dzelzs un tērauds, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

7207

Dzelzs vai neleģētā tērauda pusfabrikāti

Ražošana no materiāliem, kas minēti pozīcijā 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205

 

7208 līdz 7216

Plakani dzelzs vai neleģētā tērauda velmējumi, stieņi, leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Ražošana no pozīcijā 7206 minētajiem lietņiem vai citām pirmformām

 

7217

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieples

Ražošana no pozīcijā 7207 minētajiem pusfabrikātiem

 

ex ex 7218, 7219 līdz 7222

Nerūsējošā tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi, leņķi, fasonprofili un speciālie profili

Ražošana no pozīcijā 7218 minētajiem lietņiem vai citām pirmformām

 

7223

Nerūsējošā tērauda stieples

Ražošana no pozīcijā 7218 minētajiem pusfabrikātiem

 

ex ex 7224, 7225 līdz 7228

Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakani velmējumi, karstā velmējuma stieņi brīvi tītos saišķos; leņķi, fasonprofili un speciālie profili; dobi leģētā vai neleģētā tērauda stieņi

Ražošana no pozīcijā 7206, 7218 vai 7224 minētajiem lietņiem vai citām pirmformām

 

7229

Pārējo leģēto tēraudu stieples

Ražošana no pozīcijā 7224 minētajiem pusfabrikātiem

 

ex 73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no pozīcijas 7206 materiāliem

 

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem: sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citādi šķērssavienojumi, gulšņi, uzliktņi, paliktņi, ķīļi, balstpaliktņi, sliežu āķskrūves, atbalsta plāksnes un savilktņi un citas detaļas sliežu savienošanai un nostiprināšanai

Ražošana no pozīcijas 7206 materiāliem

 

7304, 7305 un 7306

Dzelzs (izņemot čugunu) vai tērauda bezšuvju caurulītes, caurules un dobie profili

Ražošana no pozīcijas 7206, 7207, 7218 vai 7224 materiāliem

 

ex ex 7307

Nerūsējošā tērauda cauruļu armatūra (ISO No X5CrNiMo 1712), kas sastāv no vairākām daļām

Kaltu sagatavju virpošana, urbšana, izvēršana, vītņošana, atskarpju noņemšana un smilšstrūklošana, ja izmantoto kalto sagatavju vērtība nepārsniedz 35 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7308

Metālkonstrukcijas (izņemot pozīcijā 9406 iekļautās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piemēram, tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, režģu konstrukcijas, jumti, jumta konstrukcijas, durvis un logi un to rāmji, durvju sliekšņi, slēģi, balustrādes, balsti un kolonnas) no dzelzs vai tērauda; dzelzs vai tērauda plāksnes, stieņi, leņķi, profili, fasonprofili, caurules un tamlīdzīgi izstrādājumi, kas sagatavoti izmantošanai konstrukcijās

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr nedrīkst izmantot pozīcijā 7301 minētos metinātos leņķus, fasonprofilus un speciālos profilus

 

ex ex 7315

Pretslīdes ķēde

Ražošana, kurā visu izmantoto pozīcijas 7315 materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7401

Vara kušņi; cementvarš (nogulsnēts varš)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

7402

Nerafinēts varš; vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:

 

 

– rafinēts varš

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

– vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus

Ražošana no neapstrādāta rafinēta vara vai vara atgriezumiem un lūžņiem

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

7405

Vara ligatūras

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7501 līdz 7503

Niķeļa kausējumi, tā plāva un pārējie niķeļa metalurģijas ražojumi; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

vai

ražošana, termiski vai elektrolītiski apstrādājot neleģēto alumīniju vai alumīnija atgriezumus un lūžņus

 

7602

Alumīnija atgriezumi vai lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 7616

Alumīnija izstrādājumi, izņemot stiepļu pinumus, režģus, sietus, žogus, armatūras audumus un līdzīgus izstrādājumus (tostarp bezgalu lentes), kas izgatavoti no alumīnija stieplēm, un valcēta alumīnija

Ražošana:

no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pieļaujama stiepļu pinumu, režģu, sietu, žogu, armatūras audumu un līdzīgu materiālu (tostarp bezgalu lentes), kas izgatavoti no alumīnija stieplēm, vai arī valcēta alumīnija izmantošana, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

77. nodaļa

Rezervēta iespējamiem HS papildinājumiem nākotnē

 

 

ex 78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7801

Neapstrādāts svins:

 

 

– rafinēts svins

Ražošana no jēlsvina lietņos vai cita negatava svina

 

– pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pozīcijā 7802 minētos atkritumus un lūžņus nedrīkst izmantot

 

7802

Svina atkritumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi, izņemot: to daļas, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot paša izstrādājuma pozīciju. Tomēr pozīcijā 7902 minētos atkritumus un lūžņus nedrīkst izmantot

 

7902

Cinka atkritumi un lūžņi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi, to daļas, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem. Tomēr pozīcijā 8002 minētos atkritumus un lūžņus nedrīkst izmantot

 

8002 un 8007

Alvas atkritumi un lūžņi; citādi alvas izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi

 

 

– pārējie apstrādātie parastie metāli; to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto paša izstrādājuma pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex 82. nodaļa

Parasto metālu instrumenti, naži, karotes un dakšiņas; to daļas no parastajiem metāliem; izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

8206

Divu vai vairāku nosaukumu darbarīku, kas iekļauti pozīcijās 8202 līdz 8205, komplekti, iepakoti pārdošanai mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus pozīcijās 8202 līdz 8205. Tomēr rokas darbarīki, kas minēti pozīcijā 8202 līdz 8205, var būt iekļauti komplektos ar noteikumu, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15 % no komplekta ražotāja cenas

 

8207

Maināmie instrumenti (ar mehānisku piedziņu vai bez tās) rokas darbarīkiem vai darbmašīnām (piemēram, presēšanai, štancēšanai, caurumošanai, vītņgriešanai, vītņurbšanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai skrūvju ieskrūvēšanai), ietverot presformas metālu vilkšanai vai presēšanai, un instrumenti klinšu vai grunts urbšanai

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8208

Naži un asmeņi mašīnām vai mehāniskām ierīcēm

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem griezējasmeņiem (tajā skaitā potējamie naži), izņemot nažus, kas minēti pozīcijā 8208

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot asmeņus un rokturus no parastajiem metāliem

 

8214

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem. Tomēr pieļaujama no parastā metāla izgatavoto spalu izmantošana

 

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem. Tomēr pieļaujama no parastā metāla izgatavoto spalu izmantošana

 

ex 83. nodaļa

Parasto metālu izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem

 

ex ex 8302

Citādas pierīces, stiprinājumi un tamlīdzīgi izstrādājumi izmantošanai ēkās un automātiskie durvju aizvērēji

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem. Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8302 minētos materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 20 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 8306

Parastā metāla statuetes un citi dekoratīvi izstrādājumi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem Tomēr var izmantot citus pozīcijā 8306 minētos materiālus, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 84. nodaļa

Kodolreaktori, katli, iekārtas un mehāniskās ierīces; to daļas, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 8401

Kodoldegvielas elementi

Ražošana no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem (12)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8402

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8403 un ex ex 8404

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot pozīcijā 8403 un 8404 minētos materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8406

Ūdens tvaika turbīnas un citas tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi vai pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8409

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzes turbīnas

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8412

Citādi dzinēji un motori

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 8413

Rotorsūkņi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tamlīdzīgi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ietverot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8418

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

kurā visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, celulozes, papīra un kartona ražotnēm

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto tajā pašā pozīcijā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8420

Kalandri un citādas velmju (ruļļu) mašīnas, izņemot mašīnas metālam un stiklam, un to cilindri

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto tajā pašā pozīcijā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot svarus ar 0,05 g un lielāku precizitāti), arī svari, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem,

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8425 līdz 8428

Iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8429

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

 

 

– ceļa ruļļi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– pārējie

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8430

Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu un rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai un urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 8431

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt ceļa veltņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8439

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra un kartona ražošanai un apdarei

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto tajā pašā pozīcijā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8441

Citas iekārtas papīrmasas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ietverot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto tajā pašā pozīcijā iekļauto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 8443

Printeri biroja tehnikai (piemēram, automātiskās datu apstrādes iekārtām, teksta apstrādes iekārtām u. c.)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8444 līdz 8447

Šajās pozīcijās minētās iekārtas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 8448

Palīgierīces izmantošanai pozīcijā 8444 un 8445 minētajās mašīnās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēšanas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas:

 

 

– šujmašīnas (tikai mašīndūrienam), kuru korpusa masa nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas,

visu to izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība, kuri izmantoti galviņu (bez motora) salikšanā, nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību, un

izmantotais diega nostiepšanas mehānisms, izšūšanas mehānisms un zigzaga mehānisms jau ir ar noteiktas izcelsmes statusu

 

– pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8456 līdz 8466

Darbgaldi un iekārtas, kā arī to detaļas un piederumi, kas minēti pozīcijās 8456 līdz 8466

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8469 līdz 8472

Biroja iekārtas (piemēram, rakstāmmašīnas, kalkulatori, automātiskās datu apstrādes iekārtas, kopēšanas un pavairošanas, skavošanas iekārtas)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8484

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskie blīvslēgi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 8486

– Darbgaldi dažādu materiālu apstrādei, noņemot tos ar lāzeru vai citu gaismas vai fotonu staru kūli, ultraskaņu, elektrisko izlādi, elektroķīmiskos, jonu stara vai plazmas loka procesos, un to detaļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– metālapstrādes darbgaldi (ieskaitot preses) metālu liekšanai, locīšanai, iztaisnošanai, izlīdzināšanai, to detaļas un piederumi

 

 

– darbgaldi akmens, keramikas, betona, azbestcementa un tamlīdzīgu minerālmateriālu, kā arī stikla aukstajai apstrādei, to detaļas un piederumi

 

 

– izzīmēšanas instrumenti, kas pieskaitāmi attēlu ģenerēšanas aparatūrai, kuru izmanto masku vai tīklu ražošanai no substrātiem ar fotorezista pārklājumu; to daļas un piederumi

 

 

– veidņi, inžekcijas vai kompresijas tipa

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

– iekārtas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai un izkraušanai

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto pozīcijas 8431 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8487

Dažādu mašīnu un mehānismu daļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citādu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex 85. nodaļa

Elektriskās mašīnas un iekārtas un to daļas; skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, televīzijas attēla un skaņas ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra un tādu izstrādājumu daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana:

no jebkurā pozīcijā, izņemot paša izstrādājuma pozīciju, iekļautajiem materiāliem, un

kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8501

Elektromotori un ģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto pozīcijas 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

iepriekš minētajās robežās visu izmantoto pozīcijas 8501 un 8503 materiālu vērtība nepārsniedz 10 % no izstrādājuma ražotāja cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 8504

Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas

 

ex ex 8517

Cita aparatūra balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztveršanai, arī bezvadu tīklos (piemēram, vietējos tīklos vai tīklos plašā teritorijā), izņemot pārraides vai uztveršanas aparatūru, kas minēta pozīcijā 8443, 8525, 8527 vai 8528

Ražošana, kurā:

visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no izstrādājuma ražotāja cenas, un

visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz visu izmantoto noteiktas izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no izstrādājuma ražotāja cenas

ex ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; korpusos iemontēti vai neiemontēti skaļruņi; zemfrekvences signāla elektropastiprinātāji; skaņas pastiprināšanas elektroierīces

Ražošana, kurā: