Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2012_350_R_0082_01

2012/802/ES: Eiropas Parlamenta Lēmums ( 2012. gada 23. oktobris ) par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu
Eiropas Parlamenta Rezolūcija ( 2012. gada 23. oktobris ) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

OJ L 350, 20.12.2012, p. 82–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 350/82


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS

(2012. gada 23. oktobris)

par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

(2012/802/ES)

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2012. gada 21. februāra ieteikumu (06083/2012 – C7-0051/2012),

ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 10. maija lēmumu (2), ar kuru tiek atlikts lēmums par 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī lēmumam pievienoto rezolūciju un Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (4), ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un jo īpaši tās 68. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada jūnijā pieņemto kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām un tam pievietoto vienoto pieeju, kas izriet no iestāžu darba grupas, kas izveidota 2009. gada martā, par decentralizētām aģentūrām paveiktā, un jo īpaši ņemot vērā sadaļas par vienotās pieejas pārvaldību, darbībām, plānošanu, pārskatatbildību un pārredzamību,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0298/2012),

1.

sniedz Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram apstiprinājumu par Aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai, kā arī nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

Priekšsēdētājs

Martin SCHULZ

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 366, 15.12.2011., 27. lpp.

(2)  OV L 286, 17.10.2012., 377. lpp.

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.


EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJA

(2012. gada 23. oktobris)

ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no lēmuma par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Zāļu aģentūras 2010. finanšu gada pārskatiem, ar Aģentūras atbildēm (1),

ņemot vērā Padomes 2012. gada 21. februāra ieteikumu (06083/2012 — C7-0051/2012),

ņemot vērā Parlamenta 2012. gada 10. maija lēmumu (2), ar kuru tiek atlikts lēmums par 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu, kā arī lēmumam pievienoto rezolūciju un Eiropas Zāļu aģentūras izpilddirektora atbildes,

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (3), un jo īpaši tās 185. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (4), ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un jo īpaši tās 68. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 19. novembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2343/2002 par pamata Finanšu regulu struktūrām, kas minētas 185. pantā Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (5), un jo īpaši tās 94. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2012. gada jūnijā pieņemto kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām un tam pievietoto vienoto pieeju, kas izriet no iestāžu darba grupas, kas izveidota 2009. gada martā, par decentralizētām aģentūrām paveiktā, un jo īpaši ņemot vērā sadaļas par vienotās pieejas pārvaldību, darbībām, plānošanu, pārskatatbildību un pārredzamību,

ņemot vērā Reglamenta 77. pantu un VI pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas otro ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas atzinumu (A7-0298/2012),

A.

tā kā 2012. gada 10. maijā Eiropas Parlaments atlika lēmuma pieņemšanu par Eiropas Zāļu aģentūras (Aģentūras) 2010. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu un kontu slēgšanu;

B.

tā kā Aģentūra lielā mērā ir novērsusi 2012. gada 10. maija ziņojumā norādītos trūkumus un 2012. gada 2. un 6. jūlija un 2012. gada2., 7. un 24. augusta vēstulē sniedza budžeta izpildes apstiprinātājiestādei būtisku informāciju;

C.

tā kā budžeta izpildes apstiprināšana ir likumīgs Eiropas Parlamenta rīcībā esošs instruments, kas paredz pieņemt lēmumu, pamatojoties uz faktiem un objektīviem argumentiem; šajā saistībā atgādina par spēkā esošajiem noteikumiem, t. i., Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumiem un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, regulu, ar ko Aģentūra izveidota, un konkrētu, Aģentūras izstrādātu politiku un procedūrām,

1.

atgādina, cik nozīmīgs ir Aģentūras darbs, nodrošinot labākos iespējamos zinātniskos ieteikumus ES dalībvalstīm un ES iestādēm ikvienā jautājumā, kas attiecas uz cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu kvalitātes, drošuma un efektivitātes novērtēšanu;

Saistībā ar 2009. gada budžeta izpildes apstiprinājumu veiktie pēcpasākumi

2.

ņem vērā, ka 2012. gada 7. jūnijā valde apstiprināja Iepirkumu un līgumu padomdevējas komitejas jauno struktūru un darbības jomu; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ieviesa iepirkumu daudzgadu plānu 2012.–2014. gadam, kā to prasīja budžeta izpildes apstiprinātājiestāde ziņojumā par 2009. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu;

Apropriāciju pārnešana un atcelšana

3.

atgādina, ka Revīzijas palāta ir ziņojusi par augstu pārnesto apropriāciju līmeni 2010. finanšu gadā, kā arī neatbilstību budžeta gada pārskata principam; atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir nostiprinājusi procedūras ieņēmumu par maksām prognozēšanai, izveidojot darba grupu, kas pirms iesniegšanas Aģentūrai ciešā sadarbībā ar farmācijas rūpniecību analizē farmaceitisko produktu pētījumu statusu; atzīmē Aģentūras stingro apņemšanos sadarboties ar Komisijas Budžeta ģenerāldirektorātu, lai, veicot pašreizējo finanšu pamatnoteikumu pārskatīšanu, izveidotu stabilu satvaru;

4.

pilnībā atbalsta visus aģentūras vadības un administrācijas centienus reformēt maksājumu sistēmu par dalībvalstu iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, jo tās pamatā noteikti jābūt reālajām izmaksām; tāpēc atzinīgi vērtē Aģentūras iniciatīvu izstrādāt jaunu priekšlikumu iesniegšanai valdē; mudina valdi nekavējoties rīkot apspriedi un pieņemt lēmumu par šo maksājumu sistēmu un sagaida, ka valde šo mudinājumu ņems vērā;

Pārredzamība un interešu konfliktu pārvaldība

5.

atzīmē, ka Aģentūra 2012. gada novembrī rīko semināru, kurā piedalīsies plašs ieinteresēto personu loks, nolūkā izstrādāt kārtību, kādā tiks nodrošināta publiska piekļuve klīnisko izmēģinājumu datiem, un norāda, ka strauji ir progresējusi Aģentūras zinātniskā personāla atlase un apmācība ar mērķi nostiprināt jēldatu analīzi;

6.

atzīmē, ka Aģentūra ir uzlabojusi sistemātisko ex-ante un ex-post pārbaužu darbības jomu un metodoloģiju saistībā ar interešu deklarācijas izskatīšanu, turklāt atzinīgi vērtē Aģentūras lēmumu katru gadu izvērtēt pārskatīto politiku attiecībā uz interešu deklarāciju; tāpēc aicina Aģentūru reizi sešos mēnešos informēt budžeta budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pārskatītās politikas īstenošanu un jo īpaši par ex-ante un ex-post pārbaudēm;

7.

ar gandarījumu konstatē, ka Aģentūra ir sākusi publicēt atsevišķu zinātnisko komiteju sanāksmju protokolus, kā pirmo publicējot Pediatrijas komitejas 2012. gada jūlija sanāksmes protokolu; pieņem zināšanai, ka visu zinātnisko komiteju sanāksmju protokolu publicēšanu pabeigs tikai 2013. gada beigās;

8.

norāda, ka paustās bažas saistībā ar finanšu plūsmām un iespējamiem interešu konfliktiem maksājumu apstrādē, ja pienākumi netiek pietiekami nošķirti, Aģentūra ir ņēmusi vērā, par tās finanšu sistēmas pamatu ieviešot SAP grāmatvedības programmatūru;

9.

uzsver, ka 2012. gada jūnijā Aģentūrā tika konstatēts tā dēvētais “virpuļdurvju” gadījums, kad bijušais Juridiskā dienesta vadītājs kā vecākais padomnieks strādāja ASV bāzētā juridiskā firmā, kuras vairāki klienti bija farmācijas rūpniecības uzņēmumi; atzīmē, ka Aģentūras izpilddirektors uzsāka bijušā Juridiskā dienesta vadītāja darba izvērtēšanu; aicina Aģentūru līdz 2012. gada beigām informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par šīs izvērtēšanas rezultātiem;

10.

pieņem zināšanai, ka Aģentūra ir sākusi to Aģentūras ekspertu un komitejas locekļu interešu deklarāciju pārbaužu procesu, kuri laikposmā no 2012. gada 1. janvāra līdz 31. maijam bija aktīvi iesaistīti Aģentūras darbībās, šīs interešu deklarācijas salīdzinot ar ekspertu un komiteju locekļu curriculum vitae; norāda, ka apmēram 54 % no ekspertiem un komiteju locekļiem ir iesnieguši Aģentūrai atjauninātu curriculum vitae; aicina Aģentūru līdz nākamās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras sākumam informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par pārbaužu grafiku un rezultātiem attiecībā uz atlikušajiem 46 %;

11.

atzinīgi vērtē Aģentūras iniciatīvu savā tīmekļa vietnē publiskot to vadošos amatos esošo darbinieku un to ekspertu interešu deklarācijas, kuri iesaistīti medicīnisko produktu novērtēšanā; ar interesi norāda, ka ekspertu sarakstā arī norādīts interešu konflikta riska līmenis; atzinīgi vērtē Aģentūras apņemšanos no 2013. gada pirmā ceturkšņa kopā ar Aģentūras ekspertu datubāzē iekļauto zinātnisko ekspertu interešu deklarācijām publiskot arī profesionālās un izglītības pieredzes datus un nākamo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru laikā cieši sekos līdzi šim publiskošanas procesam;

12.

atzinīgi vērtē to, ka Aģentūra ir paziņojusi nodomu ieviest ex-ante un ex-post sistēmu attiecībā uz interešu deklarācijām, jo īpaši izlases veidā veicot salīdzinājumus ar CV un ekspertu sniegtajām ziņām valsts līmenī; prasa Aģentūrai, lai tā budžeta kontroles iestādei darītu zināmu precīzu jaunās sistēmas ieviešanas grafiku;

13.

ir vienisprātis ar Aģentūru, ka iesniegto interešu deklarāciju ticamību un pareizību var nodrošināt tikai tādā gadījumā, ja paši farmācijas uzņēmumi publisko to ekspertu un pētniecības centru sarakstus, ar kuriem tie sadarbojas, kā arī norāda attiecīgās summas, kas apliecina finansiālās saiknes ar minētajiem ekspertiem un pētniecības centriem; ir vienisprātis ar Aģentūru, ka ir jāapsver tas, vai šajā jomā vajadzētu iesniegt likumdošanas iniciatīvu;

14.

ņem vērā Aģentūras centienus kliedēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādes bažas attiecībā uz konfliktu interešu novēršanu un pārvaldību; jo īpaši atzīmē budžeta izpildes apstiprinātājiestādes saņemtos 2012. gada 29. jūnija un 2012. gada 7. augusta ziņojumus par IRD konstatētajiem interešu konflikta pārvaldības gadījumiem un par ārstniecības līdzekļa Pandemrix novērtēšanā iesaistīto ekspertu iespējamo interešu konfliktu;

15.

ir cieši pārliecināts, ka spēkā esošo noteikumu pārkāpuma gadījumā ir jāveic nepieciešamie pasākumi; uzskata, ka šādos gadījumos Aģentūrai ir jāizveido rīcības plāns ar precīzu grafiku nepilnību novēršanai, Eiropas Parlamentam ir jāuzrauga šā plāna īstenošana un vai nu Eiropas Parlamentam, vai Eiropas likumdevējam ir jārisina radušās problēmas, mainot spēkā esošos noteikumus un regulējumu, lai novērstu iespējamos trūkumus;

16.

aicina Aģentūru katrā gada darbības pārskatā iekļaut atsevišķu sadaļu, kurā izklāstīti pasākumi, kas veikti, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus, cita starpā norādot:

pārbaudīto iespējamo interešu konflikta gadījumu skaitu,

tā dēvēto “virpuļdurvju” gadījumu skaitu,

pasākumus, kādi veikti katrā gadījumu kategorijā,

sākto uzticības zaudēšanas procedūru skaitu un rezultātus,

piemērotos sodus,

prasa Aģentūrai sniegt budžeta izpildes apstiprinātājiestādei detalizētu informāciju par veiktajiem pasākumiem;

17.

uzskata par ievērības cienīgu to, ka atbildīgajai komitejai ir ciešs kontakts ar Aģentūru, ka tā ir uzaicinājusi izpilddirektoru vismaz reizi gadā apmainīties viedokļiem, iecēlusi savas komitejas locekli par kontaktpersonu un reizi divos gados apmeklē Aģentūru; atgādina, ka iepriekšējais apmeklējums notika 2011. gada jūnijā;

18.

kopumā atzinīgi vērtē panākto vienošanos par kopīgo paziņojumu un iepriekš minēto vienoto pieeju attiecībā uz decentralizētām aģentūrām, kas aktualizē dažus elementus, kas ir svarīgi, lai varētu apstiprināt budžeta izpildi, kā arī uzskata, ka rīcības plānā vienotās pieejas, ar ko Komisija nāks klajā 2012. gada beigās, īstenošanai šie jautājumi tiks pienācīgi ņemti vērā;

19.

attiecībā uz pārējiem konstatējumiem, kas pievienoti lēmumam par budžeta izpildes apstiprināšanu un kas ir horizontāla rakstura konstatējumi, atsaucas uz 2012. gada 10. maija rezolūciju par aģentūru darbību, finanšu pārvaldību un kontroli (6).


(1)  OV C 366, 15.12.2011., 27. lpp.

(2)  OV L 286, 17.10.2012., 377. lpp..

(3)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.

(5)  OV L 357, 31.12.2002., 72. lpp.

(6)  OV L 286, 17.10.2012., 388. lpp.


Top