Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0090

Komisijas Direktīva 2011/90/ES ( 2011. gada 14. novembris ), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK I pielikuma II daļu, nosakot papildu pieņēmumus gada procentu likmes aprēķināšanai Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 296, 15.11.2011, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 014 P. 216 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/90/oj

15.11.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/35


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2011/90/ES

(2011. gada 14. novembris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/48/EK I pielikuma II daļu, nosakot papildu pieņēmumus gada procentu likmes aprēķināšanai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvu 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK (1) (Patēriņa kredītu direktīva) un jo īpaši tās 19. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Pieredze, ko dalībvalstis ieguvušas, īstenojot Direktīvu 2008/48/EK, liecina, ka minētās direktīvas I pielikuma II daļā izklāstītie pieņēmumi nav pietiekami, lai aprēķinātu gada procentu likmi pēc vienota parauga, un tie vairs nav pielāgoti komerciālajai situācijai tirgū.

(2)

Šie pieņēmumi ir jāpapildina, atkārtoti nosakot jaunus pieņēmumus attiecībā uz beztermiņa kredītu vai pilnībā atmaksājamo kredītu gada procentu likmes aprēķināšanas standartiem. Tāpat būtu jānosaka standarti attiecībā uz sākotnējās kredīta izņemšanas un patērētāja veicamo maksājumu termiņiem.

(3)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Direktīvas 2008/48/EK I pielikuma II daļa.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Direktīvas 2008/48/EK 25. panta 1. punktu, un Eiropas Parlaments un Padome pret tiem nav iebildusi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2008/48/EK I pielikuma II daļu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2012. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2013. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2011. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 133, 22.5.2008., 66. lpp.


PIELIKUMS

Direktīvas 2008/48/EK I pielikuma II daļu aizstāj ar šādu:

“II.

Papildu pieņēmumi gada procentu likmes aprēķināšanai ir šādi:

a)

ja kredītlīgumā patērētājam paredzētas iespējas brīvi izņemt kredītu, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu nekavējoties un pilnībā;

b)

ja kredītlīgumā patērētājam paredzētas iespējas brīvi izņemt kredītu, taču starp dažādajiem kredīta izņemšanas veidiem paredzēts ierobežojums attiecībā uz summu un laika periodu, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu tuvākajā datumā, kas norādīts kredītlīgumā, un saskaņā ar minētajiem kredīta izņemšanas ierobežojumiem;

c)

ja kredītlīgumā ir paredzēti dažādi kredīta izņemšanas veidi ar dažādām maksām vai aizņēmuma likmēm, kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu ar visaugstāko maksu un aizņēmuma likmi, ko piemēro izņemšanas mehānismiem, kurus visbiežāk izmanto saistībā ar šā veida kredītlīgumiem;

d)

pārtēriņa iespējas gadījumā kopējo kredīta summu uzskata par izņemtu pilnībā un par visu kredītlīguma darbības termiņu. Ja pārtēriņa iespējas ilgums nav zināms, aprēķinot gada procentu likmi, pieņem, ka kredīta ilgums ir trīs mēneši;

e)

beztermiņa kredītlīgumu gadījumā, izņemot pārtēriņa iespēju, pieņem, ka:

i)

kredīts ir piešķirts uz gadu, skaitot no sākotnējās izņemšanas dienas, un patērētāja pēdējais maksājums dzēš iespējamo kapitāla, procentu un citu maksu atlikumu;

ii)

patērētājs atmaksā kapitālu, veicot vienādus ikmēneša maksājumus, atmaksu sākot mēnesi pēc sākotnējās izņemšanas dienas. Tomēr gadījumos, kad katrā maksājuma periodā kapitāls ar vienu maksājumu jāatmaksā pilnībā, pieņem, ka turpmākas visa kapitāla izņemšanas un atmaksas, ko veic patērētājs, notiek gada laikā. Procentu un citas maksas piemēro saskaņā ar minētajām kapitāla izņemšanām un kapitāla atmaksām un saskaņā ar kredītlīguma nosacījumiem.

Šā punkta izpratnē beztermiņa kredītlīgums ir kredītlīgums, kuram nav noteikts termiņš un saskaņā ar kuru kredīti noteiktā termiņā vai pēc noteikta laika jāatmaksā pilnā apmērā, taču pēc atmaksas tos var atkārtoti izņemt;

f)

attiecībā uz kredītlīgumiem, izņemot pārtēriņus un beztermiņa kredītus, kas minēti d) un e) punktā paredzētajos pieņēmumos, spēkā ir šādi nosacījumi:

i)

ja nevar noteikt datumu vai patērētāja veicamā kapitāla maksājuma apjomu, pieņem, ka atmaksa veicama agrākajā kredītlīgumā norādītajā datumā un tās apjoms atbilst mazākajai kredītlīgumā noteiktajai summai;

ii)

ja nav zināms kredītlīguma noslēgšanas datums, pieņem, ka kredīts pirmo reizi izņemts dienā, kas atbilst īsākajam intervālam starp to dienu un dienu, kad patērētājam jāveic pirmais maksājums;

g)

ja, pamatojoties uz kredītlīgumu vai pieņēmumiem, kas izklāstīti d), e) vai f) punktā, nevar noteikt patērētāja veicamā maksājuma dienu vai apjomu, pieņem, ka maksājums veicams saskaņā ar kreditora noteiktajiem termiņiem un nosacījumiem; ja tie nav zināmi, tad:

i)

procentus atmaksā reizē ar kapitālu;

ii)

kredītlīguma noslēgšanas dienā veic bezprocentu maksājumu, kas izteikts kā viena summa;

iii)

sākot no pirmās kapitāla iemaksas dienas, regulāri veic vairākus bezprocentu maksājumus un, ja šādu maksājumu apjoms nav zināms, pieņem, ka tie ir vienāda apmēra;

iv)

ar pēdējo maksājumu tiek dzēsts iespējamais kapitāla, procentu un citu maksu atlikums;

h)

ja kredītam piemērojamā maksimālā summa nav vēl nolīgta, par maksimālo summu uzskata EUR 1 500;

i)

ja uz ierobežotu laikposmu vai summu piedāvā atšķirīgas aizņēmuma likmes un maksas, par aizņēmuma likmi un maksām uzskata augstāko likmi visa kredītlīguma darbības laikā;

j)

patēriņa kredītlīgumiem, kuriem fiksētā aizņēmuma likme ir noteikta attiecībā uz sākotnējo laikposmu, kura beigās nosaka jaunu aizņēmuma likmi un to turpmāk periodiski pielāgo atbilstīgi saskaņotam rādītājam, gada procentu likmi aprēķina, pamatojoties uz pieņēmumu, ka fiksētā aizņēmuma likmes laikposma beigās aizņēmuma likme ir tāda pati kā gada procentu likmes aprēķināšanas laikā, pamatojoties uz saskaņotā rādītāja vērtību attiecīgā laikā.”


Top