EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1151

Komisijas Regula (ES) Nr. 1151/2010 ( 2010. gada 8. decembris ), ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu nosacījumiem un struktūru, kā arī datu nosūtīšanas tehnisko formātu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 324, 9.12.2010, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1151/oj

9.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 324/1


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 1151/2010

(2010. gada 8. decembris),

ar ko attiecībā uz kvalitātes ziņojumu nosacījumiem un struktūru, kā arī datu nosūtīšanas tehnisko formātu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 763/2008 par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu (1) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 763/2008 paredz kopējus noteikumus par vispusīgu iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datu sniegšanu reizi desmit gados.

(2)

Lai novērtētu to datu kvalitāti, ko Komisijai (Eurostat) nosūta dalībvalstis, ir jānosaka kvalitātes ziņojumu nosacījumi un struktūra.

(3)

Lai nodrošinātu pienācīgu datu un metadatu nosūtīšanu, visām dalībvalstīm jāievēro vienāds tehniskais formāts. Tādēļ ir jāpieņem piemērots tehniskais formāts, kas izmantojams datu nosūtīšanai.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz nosacījumus un struktūru kvalitātes ziņojumiem, kas dalībvalstīm ir jāiesniedz par to datu kvalitāti, kurus tās nosūta Komisijai (Eurostat) no saviem iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datiem par 2011. pārskata gadu, kā arī datu nosūtīšanas tehnisko formātu, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasības.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā izmanto Regulā (EK) Nr. 763/2008, kā arī Komisijas Regulā (EK) Nr. 1201/2009 (2) un Komisijas Regulā (ES) Nr. 519/2010 (3) noteiktās definīcijas un tehniskās specifikācijas. Piemēro arī šādas definīcijas:

(1)

“statistiska vienība” ir novērojamā pamatvienība, t. i., fiziska persona, mājsaimniecība, ģimene, dzīvojamās telpas vai tradicionāls mājoklis;

(2)

“individuāla uzskaite” nozīmē, ka informācija par katru statistiskas vienību tiek iegūta tā, ka vienību raksturlielumus var reģistrēt atsevišķi un šķērsklasificēt ar citiem raksturlielumiem;

(3)

“vienlaicīgums” nozīmē, ka skaitīšanā iegūtā informācija attiecas uz to pašu laika posmu (atskaites datums);

(4)

“vispusīgums konkrētā teritorijā” nozīmē, ka datus sniedz par visām statistiskajām vienībām konkrētas teritorijas robežās. Ja statistiskās vienības ir personas, “vispusīgums konkrētā teritorijā” nozīmē, ka sniedz datus, kam pamatā ir informācija par visām personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir konkrētajā teritorijā (iedzīvotāju kopskaits);

(5)

“mazo teritoriju datu pieejamība” ir datu pieejamība attiecībā uz mazām ģeogrāfiskām teritorijām un statistisko vienību mazām grupām;

(6)

“definēts periodiskums” ir spēja veikt skaitīšanu regulāri katras desmitgades sākumā, ietverot reģistru nepārtrauktību;

(7)

“iedzīvotāju mērķgrupa” ir visu statistisko vienību kopums konkrētā ģeogrāfiskā teritorijā atskaites datumā, par ko jāsniedz ziņojums par vienu vai vairākiem konkrētiem tematiem. Iedzīvotāju mērķgrupā tieši vienreiz ir pārstāvēta katra atbilstīgā statistiskā vienība;

(8)

“aprēķinātā iedzīvotāju mērķgrupa” ir iedzīvotāju mērķgrupas maksimāli precīzākais aptuvenais aprēķins. Aprēķināto iedzīvotāju mērķgrupu veido uzskaites iedzīvotāji, kam pieskaita pārāk šauru aptvērumu un no kā atņem pārāk plašu aptvērumu;

(9)

“uzskaites iedzīvotāji” ir statistisko vienību kopums, kas faktiski ir atspoguļots skaitīšanas rezultātos attiecībā uz vienu vai vairākiem konkrētiem tematiem konkrētā iedzīvotāju mērķgrupā. Uzskaites iedzīvotāju datu ieraksti ir datu ieraksti datu avotā attiecībā uz konkrētu iedzīvotāju mērķgrupu, ietverot visus attiecinātos ierakstus, bet izņemot visus dzēstos ierakstus. Ja datu avots metodiski ietver datu ierakstus attiecībā tikai uz statistisko vienību paraugu tā aprēķinātajā iedzīvotāju mērķgrupā, uzskaites iedzīvotāji papildus paraugā ietvertajām statistiskajām vienībām ietver arī statistisko vienību papildu kopumu;

(10)

“statistisko vienību papildu kopums” ir to statistisko vienību kopums, kurš iekļauts aprēķinātajā iedzīvotāju mērķgrupā, bet par kuru datu avots neietver datu ierakstus, piemērotās paraugu metodikas dēļ;

(11)

“aptvēruma novērtējums” ir pētījums par atšķirību starp konkrētu iedzīvotāju mērķgrupu un tās uzskaites iedzīvotājiem;

(12)

“pēcuzskaites izpēte” ir izpēte, ko aptvēruma un satura novērtēšanas vajadzībām veic drīz pēc uzskaites;

(13)

“pārāk šaurs aptvērums” ir visu statistisko vienību kopums, kas iekļauts konkrētā iedzīvotāju mērķgrupā, bet nav iekļauts attiecīgajā uzskaites iedzīvotāju grupā;

(14)

“pārāk plašs aptvērums” ir visu statistisko vienību kopums, kas iekļauts uzskaites iedzīvotāju grupā un ko izmanto, lai ziņotu par konkrētu iedzīvotāju mērķgrupu, tai nepiederot šai iedzīvotāju mērķgrupai;

(15)

“ierakstu attiecināšana” ir mākslīga, bet ticama datu ieraksta attiecināšana tieši uz vienu ģeogrāfisko teritoriju vissīkāk iedalītajā ģeogrāfiskajā līmenī, kam izstrādā uzskaites datus, un šī datu ieraksta iekļaušana datu avotā;

(16)

“ieraksta dzēšana” ir tāda datu ieraksta dzēšana vai ignorēšana, kas ietverts datu avotā, kuru izmanto attiecībā uz konkrētu iedzīvotāju mērķgrupu, bet kurš nesniedz nekādu derīgu informāciju par nevienu statistisku vienību iedzīvotāju mērķgrupā;

(17)

“atsevišķa punkta attiecināšana” ir mākslīgas, bet ticamas informācijas ievietošana datu ierakstā, kurš jau ir datu avotā, bet kurā nav šīs informācijas;

(18)

“datu avots” ir statistisko vienību un/vai ar statistiskajām vienībām saistītu notikumu datu ierakstu kopums, kas ir pamatā skaitīšanas datu iegūšanai par vienu vai vairākiem konkrētiem tematiem attiecībā uz konkrētu iedzīvotāju mērķgrupu;

(19)

“uz reģistru pamatoti dati” ir dati, kas ir reģistrā vai iegūti no reģistra;

(20)

“uz anketu pamatoti dati” ir dati, kas sākotnēji ir iegūti no respondentiem, izmantojot anketu saistībā ar tādu statistikas datu apkopošanu, kuri attiecas uz konkrētu laika posmu;

(21)

“reģistrs” ir repozitorijs, kas glabā informāciju par statistiskajām vienībām un ko tieši atjauno tādu notikumu gaitā, kuri skar statistiskās vienības;

(22)

“ierakstu saistīšana” ir informācijas no dažādiem datu avotiem apvienošanas process, salīdzinot ierakstus attiecībā uz atsevišķām statistiskām vienībām un apvienojot informāciju par katru statistisko vienību, ja vienība, uz ko attiecas ieraksti, ir viena un tā pati;

(23)

“ierakstu saskaņošana” ir ierakstu saistīšana, ja visi saskaņotie datu avoti ir ietverti reģistros;

(24)

“datu iegūšana” ir uzskaites informācijas iegūšanas process no informācijas, kas ietverta reģistrā un attiecas uz atsevišķām statistiskām vienībām;

(25)

“kodēšana” ir informācijas pārveidošana kodos, kuri atspoguļo klasificēšanas shēmas kategorijas;

(26)

“identificējošais mainīgais” ir mainīgais datu avota vai jebkura statistisko vienību saraksta datu ierakstos, un to izmanto

lai novērtētu, vai datu avots (vai statistisko vienību saraksts) neietver vairāk par vienu datu ierakstu, kas attiecas uz katru statistisko vienību, un/vai

saistībā ar ierakstu saistīšanu;

(27)

“tveršana” ir process, kuru izmanto, lai apkopotos datus pārvērstu mašīnlasāmā formā;

(28)

“ierakstu labošana” ir datu ierakstu pārbaudīšanas un izmainīšanas process, lai ieraksti būtu ticami, tai pašā laikā saglabājot šo ierakstu būtiskākās daļas;

(29)

“mājsaimniecības datu izveidošana” ir privātas mājsaimniecības noteikšana saskaņā ar mājsaimniecības un mājokļa jēdzienu, kas definēts Regulas (EK) Nr. 1201/2009 pielikuma tematā “Mājsaimniecības statuss”;

(30)

“ģimenes datu izveidošana” ir ģimenes noteikšana, pamatojoties uz informāciju par to, vai personas dzīvo vienā un tajā pašā mājsaimniecībā, bet neietverot informāciju vai ietverot nepilnīgu informāciju par ģimeniskajām saistībām starp šīm personām. Termins “ģimene” Regulas (EK) Nr. 1201/2009 pielikumā ir noteikts kā “ģimenes kodols” tematā “Ģimenes statuss”;

(31)

“informācijas trūkums par vienību” ir nespēja apkopot jebkādu informāciju par statistisko vienību, kas iekļauta uzskaites iedzīvotāju grupā;

(32)

“informācijas trūkums par atsevišķu punktu” ir nespēja apkopot datus par vienu vai vairākiem konkrētiem tematiem attiecībā uz statistisko vienību, kas iekļauta uzskaites iedzīvotāju grupā, lai gan datus vismaz par vienu citu tematu ir iespējams apkopot attiecībā uz šo statistisko vienību;

(33)

“statistikas izpaušanas kontrole” ir metodes un procesi, ko piemēro, lai maksimāli mazinātu informācijas par atsevišķām statistiskām vienībām izpaušanas risku, vienlaikus izpaužot pēc iespējas plašāku statistikas informāciju;

(34)

“aprēķins” ir statistikas aprēķins vai aprēķini, izmantojot matemātisku formulu un/vai algoritmu, ko piemēro pieejamajiem datiem;

(35)

“variāciju koeficients” ir standarta kļūda (statistikas novērtējuma variācijas kvadrātsakne), ko dala ar paredzamo statistikas novērtējuma vērtību;

(36)

“paraugpieņēmuma kļūda” ir kļūda, kas radusies to pieņēmumu dēļ, kuri ir pamatā aprēķinam un kuri ietver nenoteiktību vai detalizētu datu trūkumu;

(37)

“datu struktūras definīcija” ir strukturālu metadatu kopums, kas saistīts ar datu kopumu, kurš ietver informāciju par to, kā jēdzieni ir saistīti ar pasākumiem, izmēriem un hiperkubu raksturpazīmēm, kopā ar informāciju par datu atspoguļošanu un saistītajiem aprakstošajiem metadatiem.

3. pants

Metadati un kvalitātes ziņojumi

1.   Dalībvalstis līdz 2014. gada 31. martam nosūta Komisijai (Eurostat) pamatinformāciju, kas noteikta šīs regulas I pielikumā, kā arī ar kvalitāti saistītos datus un metadatus, kuri noteikti šīs regulas II un III pielikumā, atsaucoties uz saviem iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datiem par 2011. pārskata gadu, kā arī datiem un metadatiem, kas Komisijai (Eurostat) ir nosūtīti saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 519/2010.

2.   Lai nodrošinātu atbilstību 1. punkta prasībām, dalībvalstis veic aptvēruma novērtējumu par saviem iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datiem par 2011. pārskata gadu, kā arī novērtējumu attiecībā uz datu ierakstu attiecināšanu un dzēšanu.

3.   Saistībā ar šo regulu attiecībā uz references metadatu (ietverot kvalitātes datus) izstrādi un apmaiņu piemēro Regulu (EK) Nr. 223/2009 (4) un Euro SDMX metadatu struktūru, kas noteikta Komisijas Ieteikumā 2009/498/EK (5).

4. pants

Datu avoti

Jebkurš datu avots var sniegt informāciju, kas nepieciešama, lai izpildītu Regulas (EK) Nr. 763/2008 prasības, it sevišķi, lai

nodrošinātu atbilstību galvenajām pazīmēm, kuras uzskaitītas Regulas (EK) Nr. 763/2008 2. panta i) apakšpunktā un noteiktas 2. panta 2.–6. punktā,

atspoguļotu iedzīvotāju mērķgrupu,

ņemtu vērā attiecīgās tehniskās specifikācijas, kas noteiktas Regulā (EK) Nr. 1201/2009, un

veicinātu datu sniegšanu saistībā ar statistikas datu programmu, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 519/2010.

5. pants

Piekļuve attiecīgajai informācijai

Pēc Komisijas (Eurostat) pieprasījuma dalībvalstis nodrošina Komisijai (Eurostat) piekļuvi jebkādai informācijai, kas attiecas uz nosūtīto datu un metadatu kvalitātes novērtējumu, kā paredzēts Regulā (ES) Nr. 519/2010, izņemot jebkādu mikrodatu un konfidenciālu datu nosūtīšanu Komisijai un glabāšanu Komisijā.

6. pants

Datu nosūtīšanas tehniskais formāts

Datu un metadatu par 2011. pārskata gadu nosūtīšanas tehniskais formāts ir statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) formāts. Dalībvalstis nosūta nepieciešamos datus, nodrošinot atbilstību datu struktūras definīcijām un saistītajām tehniskajām specifikācijām, ko sniegusi Komisija (Eurostat). Dalībvalstis līdz 2025. gada 1. janvārim glabā nepieciešamos datus un metadatus, lai nodrošinātu jebkādus turpmākus Komisijas (Eurostat) pieprasījumus par nosūtīšanu.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 218, 13.8.2008., 14. lpp.

(2)  OV L 329, 15.12.2009., 29. lpp.

(3)  OV L 151, 17.6.2010., 1. lpp.

(4)  OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.

(5)  OV L 168, 30.6.2009., 50. lpp.


I PIELIKUMS

Pamatinformācija

Pamatinformācijas par iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanu, kas veikta dalībvalstīs attiecībā uz 2011. pārskata gadu, struktūrai ir turpmāk uzskaitītās iedaļas.

1.   PĀRSKATS

1.1.   Tiesiskais pamatojums

1.2.   Atbildīgās struktūras

1.3.   Atsauces uz citu attiecīgo dokumentāciju (piemēram, valstu kvalitātes ziņojumiem) (pēc izvēles)

2.   DATU AVOTI (1)

2.1.   Datu avotu klasifikācija saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 763/2008 4. panta 1. punktu

2.2.   Datu avotu saraksts 2011. gada uzskaitei  (2)

2.3.   Formāts — „datu avoti x temati”

2.4.   Kādā mērā datu avoti atbilst galvenajām pazīmēm, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 763/2008 4. panta 4. punktā

2.4.1.   Individuāla uzskaite

2.4.2.   Vienlaicīgums

2.4.3.   Vispusīgums konkrētā teritorijā

2.4.4.   Mazo teritoriju datu pieejamība

2.4.5.   Definēts periodiskums

3.   SKAITĪŠANAS CIKLS

3.1.   Atskaites datums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 763/2008 5. panta 1. punktu

3.2.   Datu apkopošanas sagatavošana un izpilde

3.2.1.   Uz anketu pamatoti dati

3.2.1.1.

Anketu izstrāde un testēšana (ietverot galīgo anketu kopijas)

3.2.1.2.

Jebkādu adrešu sarakstu sagatavošana, sagatavošanās darbam uz vietas, kartografēšana, publicitāte

3.2.1.3.

Datu apkopošana (ietverot darbu uz vietas)

3.2.2.   Uz reģistru pamatoti dati

3.2.2.1.

Jaunu reģistru izstrāde laikposmam no 2001. gada un turpmāk (ja vajadzīgs)

3.2.2.2.

Esošo reģistru pārstrādāšana attiecībā uz laikposmu no 2001. gada un turpmāk (ietverot izmaiņas reģistru saturos, uzskaites iedzīvotāju pielāgošanu, definīciju un/vai tehnisko specifikāciju pielāgošanu) (ja vajadzīgs)

3.2.2.3.

Reģistru uzturēšana (attiecībā uz katru reģistru, ko izmanto 2011. gada uzskaitē), ietverot

reģistra saturu (reģistrētās statistiskās vienības un informācija par statistiskajām vienībām, jebkādu ierakstu labojumi un/vai atsevišķu punktu iekļaušana reģistrā);

administratīvo atbildību;

juridiskās saistības reģistrēt informāciju, stimulus patiesas informācijas sniegšanai vai iespējamos iemeslus nepatiesas informācijas sniegšanai;

ziņojumu kavējumus, it sevišķi juridiskus/oficiālus kavējumus, datu reģistrēšanas kavējumus, novēlotus ziņojumus;

nereģistrēšanas gadījumu, ierakstu neizsvītrošanas, kā arī vairākkārtējas reģistrēšanas novērtējumu un novēršanu;

jebkādu būtisku reģistru pārskatīšanu, kas skar 2011. gada uzskaites datus, un reģistru pārskatīšanas periodiskumu;

stabilitāti (informācijas par laika gaitā reģistrētajiem iedzīvotājiem salīdzināmību) (pēc izvēles);

izmantošanu, ietverot “reģistru statistisko izmantošanu citiem nolūkiem, nevis uzskaitei” un “reģistru izmantošanu citiem nolūkiem, nevis statistiskiem mērķiem (piemēram, administratīviem nolūkiem)”.

3.2.2.4.

Ierakstu saskaņošana (ietverot identificējošo(-os) mainīgo(-os), ko izmanto ierakstu saistīšanā)

3.2.2.5.

Datu iegūšana

3.3.   Apstrāde un novērtēšana

3.3.1.   Datu apstrāde (ietverot tveršanu, kodēšanu, identificējošo(-os) mainīgo(-os), ierakstu labošanu, ierakstu attiecināšanu, ierakstu dzēšanu, aprēķinus, ierakstu saistīšanu, arī identificējošo(-os) mainīgo(-os), ko izmanto ierakstu saistīšanai, kā arī mājsaimniecību un ģimeņu datu izstrādei)

3.3.2.   Kvalitātes un aptvēruma novērtējums, pēcuzskaites izpēte(-es) (ja vajadzīgs), datu galīgā apstiprināšana

3.4.   Izplatīšana (izplatīšanas kanāli, statistiskās konfidencialitātes nodrošināšana, ietverot statistikas izpaušanas kontroli)

3.5.   Rentabilitātes nodrošināšanas pasākumi


(1)  Ziņojumam par otro nodaļu jābūt vispusīgam un bez pārklājumiem, lai katru tematu varētu attiecināt tieši uz vienu datu avotu.

(2)  Attiecībā uz datu avotiem, kas iegūti no ierakstu saistīšanas, sarakstā ietverta informācija par jaunu datu avotu un par visiem sākotnējiem datu avotiem, no kuriem ir atvasināts jaunais datu avots.


II PIELIKUMS

Ar kvalitāti saistīti dati un metadati

Ar kvalitāti saistīti dati un metadati par datu avotiem un tematiem ietver turpmāk uzskaitītos punktus.

1.   ATTIECINĀMĪBA

1.1.   Datu avotu piemērotība

Dalībvalstīm ir jāziņo par datu avotu piemērotību, it sevišķi par ietekmi, ko rada jebkāda būtiska novirze no iedzīvotāju un mājokļu skaitīšanas datu galvenajām pazīmēm un/vai no vajadzīgajām definīcijām un jēdzieniem, ja tas būtiski pasliktina nosūtīto datu atbilstīgu izmantošanu.

1.2.   Pabeigtība

Turpmākie dati ir jāsniedz attiecībā uz

visām ģeogrāfiskajām teritorijām šādos līmeņos: valsts līmenī, NUTS 1, NUTS 2;

visiem hiperkubiem (1) un visiem sākotnējiem robežsadalījumiem (1):

(1)

visu “nepieejamo” īpašo šūnas vērtību skaits,

(2)

“nepieejamo” īpašo šūnas vērtību skaits, kuras atzīmētas kā “neticamas”,

(3)

“nepieejamo” īpašo šūnas vērtību skaits, kuras atzīmētas kā “konfidenciālas”,

(4)

skaitlisko šūnas vērtību skaits, kuras atzīmētas kā “neticamas”.

2.   PRECIZITĀTE

Šāda informācija:

ir jāsniedz attiecībā uz katru datu avotu (2.1. iedaļa) un katru tematu (2.2. iedaļa), atsaucoties uz personu skaitu (2), un

to var sniegt attiecībā uz datu avotiem (2.1. iedaļa) un tematiem (2.2. iedaļa), atsaucoties uz tādu statistisko vienību skaitu, kas nav personas (pēc izvēles).

2.1.   Datu avoti  (3)

Dati, kas paredzēti 2.1.1. punktā, ir jāsniedz attiecībā uz visām ģeogrāfiskajām teritorijām šādos līmeņos: valsts līmenī, NUTS 1, NUTS 2. Paskaidrojošie metadati, kas paredzēti 2.1.2. punktā, ir jāsniedz valsts līmenī.

2.1.1.   Dati

(1)

Uzskaites iedzīvotāji: aprēķinātās iedzīvotāju mērķgrupas absolūtā vērtība un procentuālā attiecība.

(2)

Aprēķinātā iedzīvotāju mērķgrupa (4): absolūtā vērtība.

(3)

Pārāk šaurs aptvērums (aprēķināts): uzskaites iedzīvotāju absolūtā vērtība un procentuālā attiecība.

(4)

Pārāk plašs aptvērums (aprēķināts): uzskaites iedzīvotāju absolūtā vērtība un procentuālā attiecība.

(5)

Visu ierakstu attiecināšanu skaits (5): uzskaites iedzīvotāju absolūtā vērtība un procentuālā attiecība.

(6)

Visu ierakstu dzēšanu skaits (6): uzskaites iedzīvotāju absolūtā vērtība un procentuālā attiecība.

(7)

Papildus attiecībā uz paraugiem: statistisko vienību papildu kopums (7): absolūtā vērtība.

(8)

Neattiecinātu ierakstu skaits datu avotā attiecībā uz statistiskajām vienībām, kuras ietilpst iedzīvotāju mērķgrupā: absolūtā vērtība (8), uzskaites iedzīvotāju procentuālā attiecība (8), aprēķinātās iedzīvotāju mērķgrupas procentuālā attiecība (9) un datu avotā neiekļauto ierakstu procentuālā attiecība (pirms jebkura ieraksta dzēšanas) (10)

(9)

Papildus attiecībā uz datu avota (11) datiem, kuru pamatā ir anketas: informācijas trūkums par vienību (pirms ieraksta attiecināšanas): uzskaites iedzīvotāju absolūtā vērtība un procentuālā attiecība.

2.1.2.   Paskaidrojošie metadati

Paskaidrojošajos metadatos ir ietverti apraksti attiecībā uz

darbību, lai novērtētu pārāk šauru aptvērumu un pārāk plašu aptvērumu, kā arī informāciju par aprēķinu kvalitāti attiecībā uz pārāk šauru un pārāk plašu aptvērumu;

jebkuru metodi, ko izmanto, lai attiecinātu vai dzēstu ierakstus par statistiskajām vienībām;

jebkuru metodi, ko piemēro, lai novērtētu datu ierakstus par statistiskajām vienībām;

papildus attiecībā uz datu avota (11) datiem, kuru pamatā ir anketas: jebkādu pasākumu, lai noteiktu un ierobežotu informācijas trūkumu par vienību, vai citiem pasākumiem, lai izlabotu datu apkopošanas laikā pieļautās kļūdas.

2.2.   Temati

Dati, kas paredzēti 2.2.1. punktā, ir jāsniedz attiecībā uz visām ģeogrāfiskajām teritorijām šādos līmeņos: valsts līmenī, NUTS 1, NUTS 2. Paskaidrojošie metadati, kas paredzēti 2.2.2. punktā, ir jāsniedz valsts līmenī.

2.2.1.   Dati

(1)

Uzskaites iedzīvotāji (12): absolūtā vērtība.

(2)

To ierakstu (13) skaits, kas ietver informāciju par tematu: nenovērtētā (14) absolūtā vērtība, uzskaites iedzīvotāju nenovērtētā (14) procentuālā attiecība.

(3)

To attiecināto ierakstu (13)  (15) skaits, kas ietver informāciju par tematu: nenovērtētā (14) absolūtā vērtība, uzskaites iedzīvotāju nenovērtētā (14) procentuālā attiecība.

(4)

Atsevišķa punkta attiecināšana (13), (15) uz tematu: nenovērtētā (14) absolūtā vērtība, uzskaites iedzīvotāju nenovērtētā (14) procentuālā attiecība.

(5)

Informācijas trūkums (13) par atsevišķu punktu (pirms punkta attiecināšanas) attiecībā uz tematu: nenovērtētā (14) absolūtā vērtība, uzskaites iedzīvotāju nenovērtētā (14) procentuālā attiecība.

(6)

Neattiecināto novērojumu skaits par tematu (13), (16): nenovērtētā (14) absolūtā vērtība, uzskaites iedzīvotāju nenovērtētā (14) procentuālā attiecība.

(7)

Nosūtītie dati (17) attiecībā uz hiperkubiem, kas noteikti III pielikuma tabulā attiecībā uz konkrēto tematu (18): absolūtā vērtība, uzskaites iedzīvotāju procentuālā attiecība.

(8)

Neattiecināto datu ierakstu (13) skaits, kas ietver neattiecinātu informāciju par tematu, kurš sadalīts saskaņā ar III pielikuma tabulā izklāstīto hiperkubu attiecībā uz konkrēto tematu (18): nenovērtētā (14) absolūtā vērtība, uzskaites iedzīvotāju nenovērtētā (14) procentuālā attiecība.

(9)

Papildus attiecībā uz tematiem, par kuriem ir apkopota informācija, izmantojot paraugu: variāciju koeficients (19) attiecībā uz šūnām hiperkubā, kas izklāstīts III pielikumā attiecībā uz konkrēto tematu (18).

2.2.2.   Paskaidrojošie metadati

Paskaidrojošie metadati ietver aprakstus par metodi, ko izmanto, lai apstrādātu atsevišķu punktu neatbilstību konkrētajam tematam.

Attiecībā uz tematiem, par kuriem informācija ir apkopota, izmantojot paraugu, metadati ietver arī aprakstus attiecībā uz

paraugu,

iespējamo neobjektivitāti aprēķinā paraugpieņēmumu kļūdu dēļ,

formulām un algoritmiem, ko izmanto standarta kļūdas aprēķināšanai.

3.   LAICĪGUMS UN PUNKTUALITĀTE

Valsts līmenī ir jāsniedz šāda informācija:

(1)

kalendāra datums(-i), kad veikta datu nosūtīšana Komisijai (Eurostat), sadalot pa hiperkubiem (1);

(2)

kalendāra datums(-i), kad veikta būtiska nosūtīto datu pārskatīšana, sadalot pa hiperkubiem (1);

(3)

kalendāra datums(-i), kad veikta metadatu (20) nosūtīšana.

Būtisku pārskatīšanu gadījumā 2014. gada 1. aprīlī vai vēlāk dalībvalstīm ir Komisijai (Eurostat) atsevišķi jāziņo par attiecīgo(-ajiem) kalendāra datumu(-iem) nedēļas laikā pēc katras būtiskās pārskatīšanas.

4.   PIEEJAMĪBA UN SKAIDRĪBA (PĒC IZVĒLES)

Dalībvalstis var iesniegt ziņojumus par piekļuves nosacījumiem datiem un metadatiem, ko tās padara pieejamus no saviem 2011. gada iedzīvotāju un mājokļu uzskaites datiem, tai skaitā par datiem saistībā ar plašsaziņas līdzekļiem, atbalstu, dokumentāciju, cenu politiku un/vai jebkādiem ierobežojumiem.

5.   SALĪDZINĀMĪBA

Attiecībā uz katru tematu dalībvalstīm ir jāziņo par jebkādu definīciju vai praksi dalībvalstī, kas varētu pasliktināt ES mēroga datu salīdzināmību.

6.   SASKAŅOTĪBA

Attiecībā uz katru tematu, kas attiecas uz personu skaitu (2), dalībvalstīm ir jāsniedz informācija par vidējo absolūto novirzi (21) attiecībā uz šūnu vērtībām hiperkubos, kas izklāstīti III pielikumā (18).


(1)  Kā uzskaitīts Regulas (ES) Nr. 519/2010 I pielikumā.

(2)  Temati — vai datu avoti tematiem —, kuru kopsummas ir atspoguļotas III pielikumā, ir iedzīvotāju kopskaits.

(3)  Ziņojumam par datu avotiem jābūt vispusīgam un bez pārklājumiem, lai katru tematu varētu attiecināt tieši uz vienu datu avotu, par kuru šajā iedaļā sniedz informāciju. Ja ierakstu saistīšanas rezultātā ir radies jauns datu avots, dalībvalstīm ir jānovērtē jaunais datu avots, nevis sākotnējie datu avoti, no kuriem ir atvasināts jaunais datu avots.

(4)  ((1) + (3) – (4)), atsaucoties uz datiem šā pielikuma 2.1.1. punktā, ko izsaka absolūtajās vērtībās.

(5)  Jebkura ieraksta attiecināšana palielina uzskaites iedzīvotāju grupu. Datu avotā, kas radies ierakstu saistīšanas rezultātā, par iekļautiem jaunajā datu avotā uzskata tikai tos ierakstus, kuri ir iekļauti kādā no sākotnējiem datu avotiem, tādējādi palielinot uzskaites iedzīvotāju grupu.

Ja datu ierakstu novērtē vajadzīgo statistisko rezultātu izstrādes laikā attiecībā uz iedzīvotāju mērķgrupu ar nozīmīgumu wsākotnējais, kas lielāks par 1, tas jāuzskata par attiecinātu ierakstu, kura nozīmīgums ir wattiecinātais = wsākotnējais – 1. References hiperkubs nozīmīgumiem wsākotnējais ir uzskaitīts turpmāk III pielikuma tabulā attiecībā uz statistiskajām vienībām, par kurām datu avots sniedz informāciju.

(6)  Jebkāda ieraksta dzēšana samazina skaitīšanā ietverto iedzīvotāju grupu. Datu avotā, kas radies ierakstu saistīšanas rezultātā, par dzēstiem jaunajā datu avotā uzskata tikai tos ierakstus, kuri ir dzēsti kādā no sākotnējiem datu avotiem, tādējādi samazinot skaitīšanā ietverto iedzīvotāju grupu.

Ja datu ierakstu novērtē vajadzīgo statistisko rezultātu izstrādes laikā attiecībā uz iedzīvotāju mērķgrupu ar nozīmīgumu wsākotnējais, kas mazāks par 1, tas jāuzskata par dzēstu ierakstu, kura nozīmīgums ir wdzēstais = 1 – wsākotnējais. References hiperkubs nozīmīgumiem wsākotnējais ir uzskaitīts turpmāk III pielikuma tabulā attiecībā uz statistiskajām vienībām, par kurām datu avots sniedz informāciju.

(7)  Ja datu avots metodiski ietver datu ierakstus attiecībā tikai uz statistisko vienību paraugu tā aprēķinātajā iedzīvotāju mērķgrupā, statistisko vienību papildu kopuma izmēru aprēķina saskaņā ar paraugu.

(8)  ((1) – (4) – (5) – (7)), atsaucoties uz datiem šā pielikuma 2.1.1. punktā, ko izsaka absolūtajās vērtībās, attiecīgi 100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / (1).

(9)  100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) + (3) – (4)), atsaucoties uz datiem šā pielikuma 2.1.1. punktā.

(10)  100 * ((1) – (4) – (5) – (7)) / ((1) – (5) + (6) – (7)), atsaucoties uz datiem šā pielikuma 2.1.1. punktā.

(11)  Datu avotā, kas radies viena vai vairāku uz anketu pamatotu datu avotu ierakstu saistīšanas rezultātā, informācija ir jāsniedz attiecībā uz katru sākotnējo uz anketu pamatoto datu avotu.

(12)  Kā noteikts šā pielikuma 2.1.1. punkta 1. apakšpunktā attiecībā uz datu avotu, no kura iegūst uzskaites informāciju par iedzīvotāju mērķgrupu.

(13)  Attiecībā uz uzskaites iedzīvotājiem datu avotā, no kura iegūst uzskaites informāciju par tematu.

(14)  Ja datu ierakstus novērtē vajadzīgo statistisko rezultātu izstrādes laikā attiecībā uz konkrēto tematu, “novērtēts” nozīmē, ka šos novērtējumus piemēro datu ierakstiem attiecībā uz skaitu, savukārt “nenovērtēts” nozīmē, ka šos novērtējumus nepiemēro ierakstiem attiecībā uz skaitu. References hiperkubi novērtējumiem ir uzskaitīti III pielikuma tabulā attiecībā uz tematiem.

(15)  Atsevišķa punkta attiecināšana neietekmē skaitīšanā ietverto iedzīvotāju grupas lielumu. Attiecībā uz tematu, kas ietilpst datu avotā, kurš radies ierakstu saistīšanas rezultātā, jebkuru ierakstu, kas ietver informāciju par šo tematu ierakstu attiecināšanas rezultātā jebkādos sākotnējos datu avotos, uzskata par ierakstu attiecināšanu, ja attiecināšana palielina uzskaites iedzīvotāju grupu, un par atsevišķa punkta attiecināšanu, ja attiecināšana nepalielina uzskaites iedzīvotāju grupu.

(16)  ((2) – (3) – (4)), atsaucoties uz datiem šā pielikuma 2.2.1. punktā.

(17)  Dati, kas nosūtīti, pamatojoties uz Regulu (ES) Nr. 519/2010, ir hiperkubi, kuri III pielikuma tabulā ir uzskaitīt attiecībā uz konkrēto tematu.

(18)  Ģeogrāfiskā teritorija, par kuru jāsniedz informācija, ir norādīta III pielikuma tabulā.

(19)  Ja skaitliskā šūnas vērtība ir mazāka par 26, variāciju koeficientu var aizstāt ar īpašu vērtību “nav pieejams”.

(20)  Kā uzskaitīts Regulas (ES) Nr. 519/2010 II pielikumā.

(21)  Atšķirības starp skaitlisko šūnas vērtību un tās aritmētisko vidējo vērtību absolūtās (pozitīvās) vērtības aritmētiskā vidējā vērtība, aritmētiskās vidējās vērtības aprēķinot visiem hiperkubiem (kā uzskaitīts Regulas (ES) Nr. 519/2010 I pielikumā), kuros ir ietverts attiecīgais hiperkubs, kā noteikts III pielikumā.


III PIELIKUMS

Salīdzinošās tabulas kvalitātes novērtēšanai

Attiecībā uz izklāstītajiem hiperkubiem ir jāsniedz šādi dati:

visi temati, kā paredzēts II pielikumā, 2.2.1, 7. un 8. punktā,

temati, par kuriem informācija ir apkopota, izmantojot paraugu, kā paredzēts II pielikumā, 2.2.1. un 9. punktā,

saskaņotība starp hiperkubiem (1), kā paredzēts II pielikumā un 6. punktā.

Temats(-i)

References hiperkuba Nr. (2), (3)

Salīdzinošās tabulas kvalitātes novērtēšanai

Kopā

Dalījumi (4)

Dzimums, vecums

42

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.H.

Pašreizējās aktivitātes statuss

18

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. CAS.L.

Darbavietas atrašanās vieta

22

Iedzīvotāju kopskaits

LPW.L. SEX. AGE.M.

Apdzīvota vieta

4

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. LOC.

Juridiskais ģimenes stāvoklis

18

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. LMS.

Profesija

13

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. OCC.

Rūpniecība

14

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. IND.H.

Nodarbinātības statuss

12

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. SIE.

Iegūtā izglītība

14

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. EDU.

Dzimšanas valsts/vieta

45

26

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. POB.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. POB.H.

Valstiskā piederība

45

27

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. COC.M.

GEO.N. SEX. AGE.M. COC.H.

Ierašanās gads valstī

25

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. YAE.L.

Pastāvīgā dzīvesvieta gadu pirms tautas skaitīšanas

17

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. ROY.

Mājsaimniecības statuss

1

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. HST.H.

Ģimenes statuss

6

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. FST.H.

Ģimenes kodola veids, ģimenes kodola lielums

(pēc izvēles)

52

Visu ģimeņu skaits

GEO.L. TFN.H. SFN.H.

Privātās mājsaimniecības veids, privātās mājsaimniecības lielums

(pēc izvēles)

5

Visu privāto mājsaimniecību skaits

GEO.L. TPH.H. SPH.H.

Mājsaimniecības īpašumtiesību statuss

(pēc izvēles)

5

Visu privāto mājsaimniecību skaits

GEO.L. TSH. SPH.H.

Mājokļu apstākļi

38

Iedzīvotāju kopskaits

GEO.L. SEX. AGE.M. HAR.L.

Dzīvojamo telpu veids

(pēc izvēles)

59

Visu dzīvojamo telpu skaits

GEO.L. TLQ.

Tradicionālo mājokļu apdzīvotības statuss

(pēc izvēles)

53

Visu tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. OCS.

Īpašumtiesību veids

(pēc izvēles)

41

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. OWS.

Iemītnieku skaits, dzīvojamā platība un/vai dzīvojamo vienību istabu skaits

(pēc izvēles)

41

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. NOC.H. (UFS. vai NOR.)

Iemītnieku skaits, iedzīvotāju blīvuma standarts

(pēc izvēles)

41

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. NOC.H. (DFS. vai DRM.)

Ūdensvads

(pēc izvēles)

41

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. WSS.

Tualete

(pēc izvēles)

41

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. TOI.

Vanna/duša

(pēc izvēles)

41

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. BAT.

Apkures veids

(pēc izvēles)

41

Visu apdzīvoto tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. TOH.

Mājokļu iedalījums pēc ēkas tipa

(pēc izvēles)

53

Visu tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. TOB.

Mājokļu iedalījums pēc uzcelšanas laika

(pēc izvēles)

53

Visu tradicionālo mājokļu skaits

GEO.L. POC.

References hiperkubi (5) attiecībā uz nozīmīgumiem wsākotnējais, kas minēti II pielikumā, 2.1.1., 5. un 6. punktā, ir:

hiperkubs (5) Nr. 42 attiecībā uz fiziskām personām (6);

hiperkubs (5) Nr. 52 attiecībā uz ģimenēm (6);

hiperkubs (5) Nr. 5 attiecībā uz privātām mājsaimniecībām (6);

hiperkubs (5) Nr. 59 attiecībā uz dzīvojamām telpām (6);

hiperkubs (5) Nr. 53 attiecībā uz tradicionāliem mājokļiem (6).


(1)  Kā uzskaitīts Regulas (ES) Nr. 519/2010 I pielikumā.

(2)  Kā uzskaitīts Regulas (ES) Nr. 519/2010 I pielikumā.

(3)  Attiecībā uz tematiem, kad datu ierakstus novērtē vajadzīgo statistisko rezultātu izstrādes laikā, turpmāk references hiperkubā izmantotie novērtējumi nodrošina pamatu ar kvalitāti saistītiem datiem, kā paredzēts II pielikumā, 2.2.1., 7., 8. un 9. punktā.

(4)  Kods identificē dalījumu, kā norādīts saskaņā ar šo kodu Regulas (EK) Nr. 1201/2009 pielikumā.

(5)  Kā uzskaitīts Regulas (ES) Nr. 519/2010 I pielikumā.

(6)  Statistiskās vienības, par kurām datu avots sniedz informāciju.


Top