Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0273

Komisijas Regula (ES) Nr. 273/2010 ( 2010. gada 30. marts), ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 84, 31.3.2010, p. 25–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/273/oj

31.3.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/25


KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 273/2010

(2010. gada 30. marts),

ar ko groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 14. decembra Regulu (EK) Nr. 2111/2005 par darbības aizliegumam Eiropas Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 2006. gada 22. marta Regulu (EK) Nr. 474/2006 ir izveidots darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksts, kas minēts Regulas (EK) Nr. 2111/2005 (2) II nodaļā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu dažas dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas attiecas uz Kopienas saraksta atjaunināšanu. Attiecīgu informāciju ir paziņojušas arī trešās valstis. Pamatojoties uz to, Kopienas saraksts ir jāatjaunina.

(3)

Komisija ir informējusi visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai, ja tas nav bijis iespējams, ar to iestāžu starpniecību, kuras atbild par gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, norādot būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatotu lēmumu noteikt tiem darbības aizliegumu Eiropas Savienībā vai grozīt nosacījumus darbības aizliegumam, kas noteikts Kopienas sarakstā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem ir devusi iespēju iepazīties ar dalībvalstu iesniegtajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai 10 darbdienu laikā, kā arī Aviācijas drošības komitejai, kas izveidota ar Padomes 1991. gada 16. decembra Regulu (EEK) Nr. 3922/91 par tehnisko prasību un administratīvo procedūru saskaņošanu civilās aviācijas jomā (3).

(5)

Komisija un atsevišķos gadījumos arī dažas dalībvalstis ir apspriedušās ar iestādēm, kas atbild par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību.

(6)

Aviācijas drošības komiteja ir uzklausījusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) un Komisijas izklāstu par tehniskās palīdzības projektiem, ko īsteno valstīs, uz kurām attiecas Regula (EK) Nr. 2111/2005. Tā ir informēta par lūgumiem nodrošināt turpmāku tehnisko palīdzību un sadarbību, lai uzlabotu civilās aviācijas iestāžu administratīvās un tehniskās spējas nolūkā novērst jebkuru neatbilstību spēkā esošajiem starptautiskajiem standartiem.

(7)

Aviācijas drošības komiteja ir informēta arī par EASA un dalībvalstu veiktajiem izpildes nodrošināšanas pasākumiem, lai garantētu to gaisa kuģu lidojumderīguma uzturēšanu un tehnisko apkopi, kas ir reģistrēti Eiropas Savienībā un ko ekspluatē trešo valstu civilās aviācijas iestāžu sertificēti gaisa pārvadātāji.

(8)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 474/2006.

(9)

Pamatojoties uz informāciju, kuras pamatā ir SAFA perona pārbaudes, kas veiktas dažu Eiropas Savienības gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem, kā arī konkrētās jomās attiecīgo valstu aviācijas iestāžu veiktas inspekcijas un revīzijas, dažas dalībvalstis ir veikušas izpildes nodrošināšanas pasākumus. Dalībvalstis par šiem pasākumiem informēja Komisiju un Aviācijas drošības komiteju; Spānijas kompetentās iestādes 2010. gada 12. martā sāka procedūru, lai apturētu gaisa pārvadājumu uzņēmumam Baleares Link Express piešķirtās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbību, bet 2010. gada 12. janvārī apturēja gaisa pārvadājumu uzņēmumam Euro Continental piešķirtās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbību; Vācijas kompetentās iestādes no 2010. gada 28. janvāra apturēja Regional Air Express piešķirtās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbību; Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka no 2009. gada 8. decembra ir apturēta gaisa pārvadātājam Trans Euro Air Limited piešķirtās AOC darbība; Slovākijas kompetentās iestādes rakstveidā ir paziņojušas, ka 2010. gada 1. martā ir apturēta pārvadātāja Air Slovakia gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) darbība.

(10)

Visbeidzot, Latvijas kompetentās iestādes informēja Aviācijas drošības komiteju par to, ka saistībā ar nopietnām bažām par pārvadājumu uzņēmuma “Inversija” ekspluatēto IL-76 tipa gaisa kuģu darbību drošumu un pastāvīgo lidojumderīgumu, tās 2010. gada 26. februārī ir pieņēmušas lēmumu minētos gaisa kuģus no uzņēmuma “Inversija”AOC svītrot un ka attiecīgā AOC darbība 2010. gada 16. martā ir apturēta.

(11)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1543/2006 Komisija ir ieguvusi savā rīcībā sīku informāciju par pasākumiem, kurus īstenojušas par Air Koryo regulatīvo uzraudzību atbildīgās Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas (KTDR) kompetentās iestādes (GACA) un pārvadātājs Air Koryo, lai novērstu Regulā (EK) Nr. 474/2006 akcentētos drošības trūkumus.

(12)

Komisija 2008. gada decembrī sazinājās ar GACA, pieprasot Air Koryo iesniegt korektīvo pasākumu plānu, kas apliecinātu, ka ir novērsti nopietnie trūkumi drošības jomā, kurus konstatēja perona pārbaužu laikā, kuras tika veiktas vēl pirms šā gaisa pārvadātāja iekļaušanas A pielikumā, kurā uzskaitīti tie gaisa pārvadātāji, kam aizliegts veikt pārvadājumus Eiropas Savienībā. Turklāt Komisija pieprasīja, lai tiktu iesniegta attiecīga informācija, kas apliecinātu, ka GACA ir īstenojusi pienācīgu Air Koryo drošības uzraudzību saskaņā ar ICAO noteikumiem.

(13)

GACA 2009. gada jūnijā sniedza oficiālu atbildi un iesniedza virkni dokumentu, kuros tika izsmeļoši atbildēts uz šo informācijas pieprasījumu. Pēc tam vairākās kārtās sekoja sarakste starp Komisiju un GACA, kuras rezultātā izdevās ieviest skaidrību tajā, kāda ir pašreizējā situācija aviācijas drošības jomā Korejas Tautas Demokrātiskajā Republikā un kas vēl būtu darāms šīs situācijas uzlabošanai.

(14)

No GACA iesniegtajiem dokumentiem un Komisijas un GACA sarunām var secināt, ka, ciktāl tas attiecas uz Tupolev Tu 204-300 gaisa kuģi, pārvadātājs Air Koryo spēj apliecināt gaisa kuģa ekspluatācijas pilnīgu atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem, tostarp lidojumderīguma un lidojuma darbību standartiem, un ka KTDR spēj nodrošināt pienācīgu gaisa pārvadātāja drošības uzraudzību saskaņā ar starptautiskajiem standartiem.

(15)

Attiecībā uz Air Koryo flotes visu citu tipu gaisa kuģiem, GACA apliecināja, ka to atbilstība gaisa kuģu aprīkojuma starptautiskajiem standartiem nav pilnībā nodrošināta un ka GACA nav atļāvusi veikt lidojumus ar šo tipu gaisa kuģiem Eiropas gaisa telpā.

(16)

Visu pārbaužu norises laiku GACA atbilstīgi reaģēja uz Komisijas informācijas pieprasījumiem un aktīvi sadarbojās. Air Koryo2010. gada 18. martā sniedza paskaidrojumus Aviācijas drošības komitejai, kuri apliecināja, ka uzņēmumā situācija ir uzlabojusies.

(17)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, tiek secināts, ka lidojumos uz Eiropas Savienību Air Koryo jāļauj ekspluatēt divi Tupolev Tu-204 tipa gaisa kuģi ar reģistrācijas zīmēm P-632 un P-633, nepiemērojot darbības ierobežojumus. Savukārt, tā kā pārējā flote neatbilst attiecīgajām ICAO prasībām, lidojumus ar cita tipa gaisa kuģiem uz Eiropas Savienību nedrīkst atļaut, līdz nav panākta atbilstība prasībām, kuras nav šobrīd pilnībā izpildītas. Tāpēc, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka Air Koryo jāiekļauj B pielikumā. Air Koryo lidojumus uz ES drīkst veikt tikai ar diviem Tupolev TU-204 tipa gaisa kuģiem.

(18)

Svazilendas kompetentās iestādes 2009. gada 17. decembrī rakstveidā iesniedza pierādījumus, kas apliecināja, ka ir apturēta šādu gaisa pārvadājumu uzņēmumu AOC darbība un darbības licence: Aero Africa (PTY) Ltd, Jet Africa (PTY) Ltd, Royal Swazi National Airways, Scan Air Charter Ltd un Swazi Express Airways. Šie gaisa pārvadātāji no 2009. gada 8. jūlija savu darbību ir pārtraukuši.

(19)

Ņemot vērā iepriekš izklāstīto un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka iepriekš minētie Svazilendā licencētie gaisa pārvadātāji no A pielikuma ir jāsvītro.

(20)

Ir pārbaudīti fakti par nopietniem trūkumiem Nigērijā sertificētā gaisa pārvadājumu uzņēmuma Bellview Airlines darbībā, par ko liecina Francijas kompetento iestāžu un Eiropas Aviācijas drošības aģentūras veikto izmeklēšanu rezultāti.

(21)

Francijas kompetentās iestādes (DGAC) informēja Komisiju, ka minētā gaisa pārvadājumu uzņēmuma flotē ir divi Boeing 737-200 tipa gaisa kuģi, kuri reģistrēti Francijā ar reģistrācijas zīmēm F-GHXK un F-GHXL, kuru lidojumderīguma sertifikāta darbības termiņš ir beidzies 2008. gada maijā un — attiecīgi — augustā. No tā izriet, ka šīs lidmašīnas ir tādā stāvoklī, kas lidojumiem nav vairs derīgs.

(22)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (AESA) ir paziņojusi Komisijai, ka 2009. gada 8. maijā ar tūlītēju spēku ir apturēts minētajai organizācijai izsniegtais Part-145 apstiprinājums EASA.145.0172 sakarā ar to, ka nav novērsti nopietni trūkumi drošības jomā, kuri mazina drošības standartus un nopietni apdraud lidojumu drošumu, un ka tiek apsvērta iespēja šo apstiprinājumu atsaukt.

(23)

Ir pierādījumi tam, ka Nigērijā sertificētais pārvadājumu uzņēmums Bellview Airlines ir pārņēmis tā Sjerraleonē sertificētā uzņēmuma Bellview Airlines darbības, kurš 2006. gada 22. martā (4) tika iekļauts A pielikumā un kuru 2008. gada 14. novembrī (5) no tā svītroja pēc tam, kad Sjerraleones kompetentās iestādes bija paziņojušas Komisijai par šā uzņēmuma AOC atsaukšanu.

(24)

2005. gada 22. oktobrī Lagosā avarēja Boeing B737-200 gaisa kuģis ar reģistrācijas zīmi 5N-BFN, kura rezultātā dzīvību zaudēja 117 cilvēki. Nigērijas kompetentās iestādes informāciju par šo avāriju nav sniegušas, un ziņojums par šā negadījuma izmeklēšanu vēl nav publicēts.

(25)

Ņemot vērā iepriekš minētos trūkumus, Komisija uzsāka apspriešanos ar Nigērijas kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par Bellview Airlines darbību drošumu un aicinot iesniegt skaidrojumus par šo situāciju un to, ko kompetentās iestādes un arī attiecīgais gaisa pārvadātājs ir paveicis, lai konstatētos trūkumus novērstu.

(26)

Nigērijas kompetentās iestādes 2010. gada 19. februārī norādīja, ka šim gaisa pārvadājumu uzņēmumam ir AOC, bet ka tas darbības ir pārtraucis. Tomēr šīs iestādes nespēja precizēt, kāds ir minētajam uzņēmumam izsniegto apliecību statuss un šā uzņēmuma ekspluatēto gaisa kuģu statuss.

(27)

Uzņēmums Bellview Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā un 2010. gada 18. martā attiecīgi sniedza savus paskaidrojumus Nigērijas kompetento iestāžu (NCAA) klātbūtnē. Bellview Airlines uzrādīja AOC, kura derīguma termiņš ir 2010. gada 22. aprīlis, norādot, ka šā AOC darbība ir apturēta sakarā ar visu šajā AOC minēto gaisa kuģu izņemšanu no flotes. NCAA precizēja, ka saskaņā ar Nigērijā spēkā esošajiem tiesību aktiem konkrētā AOC darbība ir beigusies 2009. gada 4. decembrī, proti, 60 dienas pēc tam, kad darbības bija izbeidzis pēdējais no šā gaisa pārvadājumu uzņēmuma gaisa kuģiem; tomēr tās nespēja sniegt pierādījumus, ka konkrētā AOC darbība ir attiecīgi apturēta vai atsaukta. Attiecīgi Nigērijas aviācijas iestādes tika lūgtas steidzamā kārtā rakstveidā iesniegt šādas ziņas: a) administratīvo aktu par uzņēmuma Bellview Airlines AOC darbības apturēšanu vai atsaukšanu, b) apstiprinājumu tam, ka uzņēmums ir uzsācis (atkārtotas) sertifikācijas procedūru, par kuru atbild Nigērijas civilās aviācijas iestāde, c) Nigērijas civilās aviācijas iestādes oficiālu apņemšanos ziņot Komisijai par šīs (atkārtotās) sertifikācijas revīzijas rezultātiem pirms jaunas AOC apliecības izdošanas minētajam uzņēmumam.

(28)

Nigērijas kompetentās iestādes 2010. gada 25. martā iesniedza pieprasīto informāciju. Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka pašreizējos apstākļos papildu pasākumi nav vajadzīgi.

(29)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1144/2009 (6) Ēģiptes kompetentās iestādes iesniedza četrus ikmēneša ziņojumus par 2009. gada novembri un decembri, kā arī par 2010. gada janvāri un 2010. gada februāri, tādējādi informējot par plāna īstenošanu, kuru pārbaudījušas šīs iestādes. Līdztekus šiem ziņojumiem, kuros galvenā uzmanība tika veltīta Egypt Air perona pārbaudēm, 18. novembrī tika nosūtīti revīzijas ziņojumi par nepārtraukto lidojumderīgumu, lidojuma darbībām un darbībām uz zemes.

(30)

Ēģiptes kompetentās iestādes ir arī apņēmušās turpināt sniegt informāciju par to, vai sekmīgi ir novērstas nepilnības, kas atklājās, veicot Egypt Air gaisa kuģu perona pārbaudes 2008., 2009. un 2010. gadā. Šajā nolūkā tās rakstveidā sazinājās ar dažām dalībvalstīm, kurās ir veiktas Egypt Air gaisa kuģu perona pārbaudes. Šajās pārbaudēs atklāto nepilnību novēršana turpinās un tiks regulāri pārbaudīta.

(31)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1144/2009 (7) Eiropas Aviācijas drošības aģentūra, dalībvalstīm līdzdarbojoties, no 2010. gada 21. līdz 25. februārim veica novērtējuma apmeklējumu. Apmeklējuma laikā arī izvērtēja, kā Ēģiptes civilās aviācijas iestāde (ECAA) īsteno drošības uzraudzību vispār un konkrēti saistībā ar Egypt Air korektīvo pasākumu plāna izpildi, kā arī pakāpenisku konstatēto trūkumu novēršanu. Šā novērtējuma apmeklējuma laikā izrādījās, ka ECAA spēj pildīt savus pienākumus atbilstīgi ICAO standartiem attiecībā uz to gaisa pārvadājumu kontroli, kuriem tā izdevusi gaisa kuģa ekspluatanta apliecību, vienlaikus identificējot jomas, kur iespējami uzlabojumi: proti, attiecībā uz visaptverošu sistēmu, kā nodrošināt izpildes kontroli tiem konstatējumiem, kas identificēti ECAA veikto kontroles darbību laikā, kā arī attiecībā uz to darbinieku apmācību, kas licencē gaisa pārvadātāja personālu.

(32)

Novērtējuma vizīte apliecināja, ka Egypt Air ir sācis korektīvo pasākumu plāna izpildi. Kopumā būtiski ICAO noteikumu pārkāpumi nav konstatēti. Komisija atzinīgi novērtē šā gaisa pārvadātāja centienus pilnveidot pasākumus, kas nepieciešami drošības uzlabošanai. Tomēr, ņemot vērā šā gaisa pārvadātāja ierosinātā korektīvo pasākumu plāna apmērus un vērienu, kā arī vajadzību rast ilgtspējīgus/pastāvīgus risinājumus virknei iepriekš konstatētu drošības trūkumu, Komisija pieprasa, lai Ēģiptes kompetentās iestādes turpina iesniegt ikmēneša ziņojumus par korektīvo pasākumu plāna izpildes rezultātu pārbaudi, tostarp informējot par korektīviem pasākumiem, kas īstenoti, lai novērstu novērtējuma apmeklējuma laikā konstatētos trūkumus, kā arī sniegtu informāciju par visām kontroles darbībām pastāvīgā lidojumderīguma, tehniskās apkopes un ekspluatācijas jomā, kuras ECAA veic šim gaisa pārvadātājam.

(33)

Dalībvalstis turpinās pārbaudīt, vai Egypt Air faktiski ievēro attiecīgo drošības standartu prasības, piešķirot prioritāru nozīmi šā gaisa pārvadātāja gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(34)

Novērtējuma apmeklējums attiecās arī uz virkni citu Ēģiptes gaisa pārvadājumu uzņēmumu. Būtiski drošības apsvērumi aktualizējās saistībā ar diviem gaisa pārvadātājiem — AlMasria Universal Airlines un Midwest Airlines.

(35)

AlMasria Universal Airlines gadījumā ir ziņots par būtiskiem trūkumiem lidojuma darbību un apmācības jomā, jo īpaši attiecībā uz dažu ekspluatācijas vadītāju kvalifikāciju un zināšanām. Iepriekš minētais ir vēl jo nozīmīgāks, ja gaisa pārvadātājs savu floti paplašina.

(36)

Ar 2010. gada 3. marta vēstuli gaisa pārvadātājs AlMasria Universal Airlines tika uzaicināts uz Aviācijas drošības komiteju, lai iepazīstinātu ar saviem apsvērumiem. AlMasria sniedza paskaidrojumus Aviācijas drošības komitejai 2010. gada 17. martā, informējot par korektīvajiem pasākumiem novērtējuma apmeklējuma laikā konstatēto trūkumu novēršanai. Ņemot vērā, ka uzņēmums paredz palielināt savu floti, Komisija pieprasa, lai Ēģiptes kompetentās iestādes ik mēnesi ziņotu par korektīvo pasākumu izpildes pārbaužu rezultātiem un sniegtu informāciju par visām kontroles darbībām nepārtrauktā lidojumderīguma, tehniskās apkopes un ekspluatācijas jomā, kuras šim gaisa pārvadātājam veic ECAA.

(37)

Dalībvalstis pārbaudīs, vai AlMasria faktiski ievēro attiecīgo drošības standartu prasības, piešķirot prioritāru nozīmi šā gaisa pārvadātāja gaisa kuģu perona pārbaudēm saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(38)

Midwest Airlines gadījumā ir pārbaudīti fakti, kas liecina par drošības trūkumiem, kurus konstatējušas Itālijas kompetentās iestādes attiecībā uz Midwest Airlines lidojumu masas un līdzsvara kontroli. Šo konstatējumu rezultātā Itālija šim ekspluatantam atteica atļauju veikt konkrēto lidojumu (8). Turklāt novērtējuma apmeklējuma laikā tika ziņots arī par būtiskiem drošību mazinošiem trūkumiem ekspluatācijas un tehniskās apkopes pārvaldības, funkcionālās kontroles, apkalpes apmācības, kā arī nepārtrauktā lidojumderīguma pārvaldības jomā. Tā rezultātā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka šis gaisa pārvadājumu uzņēmums nespēj nodrošināt gaisa kuģu ekspluatāciju un tehnisko apkopi saskaņā ar ICAO standartiem. Apmeklējuma laikā Ēģiptes civilās aviācijas iestāde darīja zināmu, ka tā ir uzsākusi darbības, kas nepieciešamas, lai apturētu Midwest Airlines darbību.

(39)

Ar 2010. gada 3. marta vēstuli gaisa pārvadātājs Midwest Airlines tika uzaicināts uz Aviācijas drošības komiteju, lai iepazīstinātu ar saviem apsvērumiem. Ēģiptes kompetentās iestādes 2010. gada 15. martā iesniedza pierādījumus tam, ka Midwest Airlines AOC darbība 2010. gada 28. februārī ir atsaukta.

(40)

Ņemot vērā ECAA īstenotos pasākumus, turpmāki pasākumi nav vajadzīgi. Pirms jaunas AOC apliecības izdošanas minētajam uzņēmumam ECAA ir jāsniedz informācija Komisijai par to, kā un ar kādiem rezultātiem norit tā atkārtotās sertifikācijas procedūra.

(41)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 715/2008 dalībvalstis, veicot regulāras perona pārbaudes Iran Air gaisa kuģiem, kas nolaižas Eiropas Savienības lidostās, turpināja pārbaudīt, vai Iran Air faktiski ievēro attiecīgos drošības standartus. Par šādām pārbaudēm 2009. gadā ir ziņojušas Austrija, Francija, Vācija, Zviedrija, Itālija un Apvienotā Karaliste. Šo pārbaužu rezultāti atklāja, ka pēdējā gada laikā atbilstība starptautiskajiem drošības standartiem ir krasi samazinājusies.

(42)

Lai pārbaudītu, kā konstatētie trūkumi tiek novērsti, Komisija kompetentajām iestādēm un attiecīgajam uzņēmumam pieprasīja informāciju. Gaisa pārvadātājs Iran Air 2010. gada februārī iesniedza rīcības plānu, kurā tika atzītas iepriekšējā rīcības plāna nepilnības, identificēti to iemesli, kā arī ierosināti konkrēti pasākumi konstatēto trūkumu novēršanai.

(43)

Tomēr informācija, kuru iesniedza par Iran Air regulatīvo uzraudzību atbildīgās Irānas kompetentās iestādes (CAO-IRI), liecināja, ka šīs iestādes nevar pierādīt, ka ir veikti efektīvi pasākumi to trūkumu novēršanai, kas konstatēti SAFA programmas ietvaros veiktajās pārbaudēs. Turklāt CAO-IRI nespēja apliecināt, ka ir veikti pienācīgi pasākumi, lai risinātu problēmas un censtos mazināt to Irānā reģistrēto gaisa kuģu ļoti daudzās avārijas, kurus ekspluatē CAO-IRI sertificēti gaisa pārvadātāji.

(44)

Turklāt 2010. gada februārī CAO-IRI iesniedza dokumentus, pēc kuriem varēja secināt par nepilnībām Iran Air kontroles darbībās tehniskās apkopes un lidojumu inspekcijas jomā, kā arī par to, ka nav efektīvas sistēmas būtisku drošības trūkumu novēršanai. Bez tam, CAO-IRI iesniegtā informācija par negadījumiem un incidentiem liecināja par lielu skaitu nopietnu atgadījumu ar Iran Air gaisa kuģiem pēdējo 11 mēnešu laikā, no kuriem vairāk nekā puse bija saistīta ar Fokker 100 tipa gaisa kuģiem. Tomēr iesniegtie dokumenti nesniedza pierādījumus tam, ka CAO-IRI būtu īstenojusi izpildes nodrošināšanas pasākumus.

(45)

CAO-IRI 2010. martā sniedza informāciju, kas liecināja, ka ir notikušas Iran Air pārbaudes, lai pārliecinātos par uzņēmuma darbības atbilstību tehniskās apkopes prasībām, bet konstatētais norādīja uz problēmām attiecībā uz dzinēju kontroli un pārvadājumu uzņēmuma kvalitātes sistēmas darbības traucējumiem.

(46)

Aviācijas drošības komitejas sanāksmē, kura notika 2010. gada 17. martā, gaisa pārvadātājs atzina drošības standartu līmeņa pazemināšanos, bet apstiprināja, ka lidojumderīguma nepilnību risināšanai ir izveidots tehniskās kontroles centrs un tehniskās apkopes pārraudzības padome, ka ir uzlabots apmācības līmenis visos uzņēmuma dienestos, uzlabota drošības un kvalitātes nodrošināšanas departamenta darbība un uzņēmuma dienestos ir izveidotas drošības komitejas. Pārvadātājs ir arī uzsācis visaptverošu uzņēmuma struktūras analīzi nolūkā nostiprināt tā iespējas garantēt ekspluatācijas drošumu. 2010. gada februārī veikto perona pārbaužu rezultāti liecina par būtiskiem uzlabojumiem gaisa pārvadātāja darbībā.

(47)

Ņemot vērā to, ka pēdējā laikā SAFA pārbaužu rezultāti ir uzlabojušies, Iran Air ir atzinusi uzlabojumu nepieciešamību un ir veikusi konkrētus pasākumus, lai risinātu ar drošību saistītās problēmas, Komisija uzskata, ka ir jāaizliedz lidojumi uz Eiropas Savienību ar Fokker 100 gaisa kuģiem ar tiem notikušo incidentu biežuma dēļ. Kas attiecas uz citiem Iran Air flotes gaisa kuģiem (atbilstīgi informācijai, kuru CAO-IRI iesniedza 2010. gada 10. martā), proti, Boeing 747, Airbus A300, A310 un A320, ar šiem gaisa kuģiem veiktie lidojumi nedrīkstētu pārsniegt pašreizējo līmeni (proti, lidojumu biežumu un pašreizējos galamērķus) līdz laikam, kad Komisija uzskatīs, ka ir skaidri pierādījumi tam, ka efektīvā veidā ir novērsti konstatētie trūkumi drošības jomā.

(48)

Šo iemeslu dēļ, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka šis pārvadātājs ir jāiekļauj B pielikumā un ka lidojumus uz Eiropas Savienību tas drīkst veikt tikai tad, ja tā darbības stingri tiek ierobežotas atbilstīgi pašreizējam darbības līmenim (lidojumu biežumam un galamērķiem) un ja lidojumus nodrošina ar pašreiz izmantotajiem gaisa kuģiem. Turklāt lidojumos uz Eiropas Savienību nedrīkst izmantot Fokker 100 floti.

(49)

Komisija turpinās rūpīgi pārraudzīt pārvadātāja Iran Air darbību. Dalībvalstis pārbaudīs, vai tiek nodrošināta faktiska atbilstība attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti pastiprinātām perona pārbaudēm, kas jāveic šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008. Sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru Komisija plāno pārbaudīt, vai CAO-IRI un Iran Air paziņotie pasākumi ir apmierinošā mērā izpildīti, paredzot apmeklējumus uz vietas pirms nākamās Aviācijas drošības komitejas sanāksmes.

(50)

Ir izrādījies, ka iestādes, kas atbild par Sudānā reģistrēto pārvadātāju regulatīvo uzraudzību (SCAA), nespēj pietiekamā mērā novērst ar drošību saistītās nozīmīgās problēmas, kas konstatētas ICAO USOAP revīzijas laikā Sudānā 2006. gada novembrī. SCAA 2008. gada martā paziņoja Komisijai, ka ekspluatācijas, lidojumderīguma un personāla licencēšanas jomā visas būtiskākās problēmas ir vai nu likvidētas vai atrisinātas. 2009. gada decembrī SCAA paziņoja Komisijai, ka 70 % USOAP konstatēto trūkumu ir novērsti saskaņā ar ICAO ieteikumiem.

(51)

Tomēr no informācijas, kuru SCAA iesniedza Komisijai 2009. gada decembrī un 2010. gada martā, izriet, ka liels skaits konstatēto trūkumu vēl nav novērsti un/vai ka pasākumi, kas īstenoti konstatēto trūkumu pilnīgai novēršanai, nav bijuši efektīvi. Jo īpaši nepilnības konstatētas apmācītu un kvalificētu lidojumu ekspluatācijas inspektoru sagatavošanas jomā, kā arī attiecībā uz to, lai pārvadātājiem tiktu nodrošināta apstiprināta apmācības rokasgrāmata.

(52)

Turklāt neilgi pirms Boeing 707 (ar reģistrācijas zīmi ST-AKW) traģiskā negadījuma, SCAA, veicot Azza Air Transport revīziju 2009. gada oktobrī, konstatēja, ka šis gaisa pārvadātājs nav īstenojis nozīmīgus pasākumus drošības garantēšanai apmācības jomā, kas arī bija būtiskākā neatbilstība, kuru konstatēja ICAO revīzija. SCAA apstiprināja, ka šā pārvadātāja AOC apliecība bija ik gadus atjaunota kopš tās sākotnējās izdošanas 1996. gadā.

(53)

SCAA2009. gada 10. decembrī informēja Komisiju par to, ka arī gaisa pārvadājumu uzņēmuma Air West Company Ltd AOC apliecība ir nodota atpakaļ SCAA 2008. gada jūlijā un ka Air West Ltd tādējādi vairs nav reģistrēts AOC turētājs Sudānas Republikā. Tāpēc, ņemot vērā, ka šim pārvadājumu uzņēmumam vairs nav AOC un ka attiecīgi tā darbības licence vairs nav uzskatāma par derīgu, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka Air West Ltd vairs nav “gaisa pārvadātājs”.

(54)

Tā kā nekas neliecina par sekmīgu norisi korektīvo pasākumu izpildē pēc USOAP revīzijas apmeklējuma un SCAA nespēj nodrošināt paziņoto korektīvo pasākumu pienācīgu izpildi, un pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka SCAA nespēj pierādīt, ka tā spēj izpildīt attiecīgos drošības standartus un garantēt to izpildi, kā rezultātā visiem Sudānas Republikā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem ir jāpiemēro darbības aizliegums, un tie jāiekļauj A pielikumā.

(55)

Pēc iepazīšanās ar Albanian Airlines MAK darbības apstākļiem 2009. gada novembrī un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1144/2009 (9) noteikumiem Eiropas Aviācijas drošības aģentūra tika pilnvarota veikt visaptverošu standartizācijas inspekciju Albānijā, kas attiecīgi notika 2010. gada janvārī. Šīs inspekcijas galīgais ziņojums, kas tika publicēts 2010. gada 7. martā, liecināja par būtiskiem trūkumiem revīzijas norises jomās: 13 neatbilstības konstatētas lidojumderīguma jomā, tostarp 6 saistītas ar drošību; 13 neatbilstības konstatētas licencēšanas un medicīniskās piemērotības jomā, tostarp 3 saistītas ar drošību; 9 neatbilstības konstatētas lidojuma darbību jomā, no kurām 6 saistītas ar drošību. Turklāt tieši drošības apdraudējumi tika konstatēti saistībā ar viena no divu AOC turētāju AOC apliecību un tika novērsti apmeklējuma laikā pēc tam, kad Albānijas kompetentās iestādes (DGCA) nekavējoties īstenoja korektīvu pasākumu.

(56)

Albānijas kompetentās iestādes tika uzaicināties iepazīstināt ar saviem apsvērumiem Aviācijas drošības komiteju 2010. gada 18. martā.

(57)

Aviācijas drošības komiteja pieņēma zināšanai, ka Albānijas kompetentās iestādes (DGCA) jau ir iesniegušas EASA pasākumu plānu. DGCA ir aicinātas nodrošināt, lai šis pasākumu plāns EASA būtu pieņemams, un skubinātas veikt pasākumus šā plāna efektīvai īstenošanai, pienācīgu prioritāru raksturu piešķirot EASA konstatēto nepilnību novēršanai, kas rada drošības problēmas gadījumā, ja tās nav nekavējoties pienācīgi labotas.

(58)

Ņemot vērā, ka konstatētie drošības trūkumi Albānijā ir steidzami jānovērš, kamēr DGCA nav īstenojušas visaptverošus un iedarbīgus korektīvos pasākumus, Komisijas uzdevums būs izpildīt tās pienākumus saskaņā ar 21. pantu Daudzpusējā nolīgumā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm un Albānijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Īslandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumānijas Republiku, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā par Eiropas Kopējās gaisa telpas izveidi (ECAA Nolīgums), neskarot Regulā (EK) Nr. 2111/2005 paredzēto pasākumu piemērošanu.

(59)

TAAG Angolan Airlines drīkst nodrošināt lidojumus uz Portugāli vienīgi ar Boeing 777-200 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TED, D2-TEE, D2-TEF un ar četriem Boeing B-737-700 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH un D2-TBJ, ievērojot nosacījumus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 1144/2009 (10) 88. apsvērumā. Komisija Angolas kompetentajām iestādēm (INAVIC) ir lūgusi sniegt informāciju par gaisa pārvadātāja TAAG Angolan Airlines uzraudzību, jo īpaši par to lidojumu pastiprinātu uzraudzību, kuru galamērķis ir Portugāle, kā arī par šīs uzraudzības rezultātiem.

(60)

INAVIC darīja zināmu Aviācijas drošības komitejai, ka tās ir pastāvīgi turpinājušas pastiprināt TAAG Angolan Airlines kontroli. INAVIC 2009. gadā ir veikusi 34 plānotus inspekcijas apmeklējumus. Turklāt pirms visiem šā pārvadājumu uzņēmuma lidojumiem uz Eiropu sistemātiski ir veiktas perona pārbaudes.

(61)

Pārvadātājs TAAG Angolan Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, lai sniegtu atjauninātu informāciju par esošo situāciju, kas arī tika īstenots 2010. gada 18. martā. Pārvadātājs paziņoja, ka no 2009. gada decembra tas atkal ir kļuvis par IATA locekli, un sniedza Komitejai izsmeļošu informāciju, kas apliecināja tā darbību augstos rādītājus lidojumos uz Lisabonu, un uz šīs informācijas pamata lūdza atļauju atsākt lidojumus uz citiem galamērķiem ES teritorijā.

(62)

Portugāles kompetentās iestādes (INAC) sniedza ziņas par to, kā tās novērtējušas TAAG Angolan Airlines perona pārbaužu rezultātus, kuras tās īstenojušas, kopš ir atjaunoti lidojumi uz Lisabonu. INAC darīja zināmu, ka kopš 2009. gada 1. augusta, kad TAAG atjaunoja savu darbību, ir veikti aptuveni 200 šādu pārbaužu. INAC apstiprināja, ka notikušās pārbaudes nav radījušas bažas par drošību un ka INAC ir pilnībā apmierinātas ar to, kā TAAG Angolan Airlines nodrošina lidojumus uz Lisabonu un no Lisabonas, un ka tās attiecīgi var rekomendēt atļaut šim pārvadātājam darbību paplašināt, nodrošinot lidojumus uz galamērķiem citviet ES.

(63)

Pārvadātājs arī ziņoja par ieguldījumiem B737-200 flotes aprīkojuma uzlabošanā, lai atbilstoši starptautiskajiem drošības standartiem to aprīkotu ar EGPWS, ELT406, RVSM sistēmu, ierīkotu lidojuma apkalpes nodalījuma durvis, digitālo lidojuma reģistratoru un digitālo lidmašīnas meteoroloģiskā radara iekārtu, kā arī par to, ka šis uzlabojumu process norit, bet nav vēl pabeigts visiem flotes gaisa kuģiem. Pārvadātājs arī paziņoja, ka plāno no flotes pakāpeniski izņemt Boeing B747-300 tipa gaisa kuģus, jo tie funkcionāli ir mazāk uzticami.

(64)

Tātad, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem un ņemot vērā 62. apsvērumā izklāstītos ieteikumus, kā arī pozitīvos rezultātus, kas gūti šā pārvadātāja gaisa kuģu perona pārbaudēs, ir secināts, ka TAAG jāpaliek B pielikumā, ciktāl tas attiecas uz lidojumiem ar trīs Boeing B777 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TED, D2-TEE un D2-TEF un četriem Boeing B737-700 tipa gaisa kuģiem ar reģistrācijas zīmēm D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH un D2-TBJ, un ka pašreizējos ierobežojumus var likvidēt tikai attiecībā uz lidojumiem ar šiem gaisa kuģiem uz Lisabonu. Tomēr ir attiecīgi jāpārbauda, vai šā pārvadātāja lidojumi uz Eiropas Savienību atbilst attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot pienācīgu prioritāti perona pārbaudēm, kuras šā pārvadātāja gaisa kuģiem jāveic saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(65)

INAVIC ziņoja par turpmākajiem rezultātiem, kas sasniegti, cenšoties novērst tos konstatētos trūkumus, kuri joprojām nebija novērsti arī pēc pēdējā ES drošības novērtēšanas apmeklējuma 2009. gada jūnijā. Proti, INAVIC atjaunināja Angolā spēkā esošos tiesību aktus aviācijas drošības jomā, lai tajos atspoguļotu jaunākos grozījumus ICAO standartos, konsolidēja tās īstenoto pārraudzības programmu un pieņēma darbā vēl divus kvalificētus gaisa kuģu ekspluatācijas inspektorus.

(66)

INAVIC arī ziņoja par rezultātiem, kas sasniegti, veicot Angolas gaisa pārvadātāju atkārtotu sertifikāciju, kuru paredzams pabeigt līdz 2010. gada beigām, norādot, ka šiem gaisa pārvadātājiem sava darbība būs jāpārtrauc, ja līdz minētajam datumam tie nebūs atkārtoti sertificēti saskaņā ar Angolā spēkā esošajiem tiesību aktiem drošības jomā. Tomēr, izņemot TAAG Angolan Airlines, neviens cits gaisa pārvadājumu uzņēmums nav atkārtoti sertificēts.

(67)

INAVIC informēja, ka atkārtotās sertifikācijas procedūras gaitā dažu gaisa pārvadātāju kontroles laikā ir atklātas ar drošību saistītas problēmas un spēkā esošo drošības noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ INAVIC bija jāpieņem attiecīgi korektīvo pasākumu izpildes nodrošināšanas pasākumi. Tāpēc 2009. gada decembrī AOC apliecība tika atsaukta Air Gemini, bet 2010. gada februārī — pārvadātājiem PHA un SAL. 2010. februārī tika apturēta pārvadātāju Giraglobo, Mavewa un Airnave AOC apliecības darbība. Tomēr INAVIC nav sniegušas pierādījumus tam, ka šo apliecību darbība ir atsaukta.

(68)

Komisija rosina INAVIC apņēmīgi turpināt Angolas gaisa pārvadātāju atkārtoto sertifikāciju un pienācīgu uzmanību veltīt šīs procedūras laikā apzinātajām iespējamajām drošības problēmām. Pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka pārējiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem, kas atrodas INAVIC regulatīvā uzraudzībā, proti, Aerojet, Air26, Air Gicango, Air Jet, Air Nave, Alada, Angola Air Services, Diexim, Gira Globo, Heliang, Helimalongo, Mavewa, Rui & Conceicao, Servisair un Sonair, kā arī Air Gemini, PHA, SAL, ir jāpaliek A pielikumā.

(69)

Krievijas Federācijas kompetentās iestādes 2010. gada 19. februārī ir informējušas Komisiju par grozījumiem 2008. gada 25. aprīlī pieņemtajā lēmumā, ar ko tās izslēdza no darbības Eiropas Savienībā 13 Krievijas gaisa pārvadātāju AOC iekļautos gaisa kuģus. Šie gaisa kuģi nebija aprīkoti starptautisku lidojumu veikšanai saskaņā ar ICAO standartiem (tiem nebija TAWS/E-GPWS iekārtu), un/vai nebija atjaunotas to lidojumderīguma apliecības, kuru derīguma termiņš bija vai nu beidzies, vai arī nebija atjaunots.

(70)

Jaunajā lēmumā noteikts, ka lidojumus uz Eiropas Savienību, tās teritorijā un no Eiropas Savienības, nedrīkst veikt ar turpmāk norādītajiem gaisa kuģiem:

a)

gaisa pārvadātāja Aircompany Yakutia gaisa kuģiem Antonov AN-140: RA-41250; AN-24 RV: RA-46496, RA-46665, RA-47304, RA-47352, RA-47353, RA-47360; AN-26: RA-26660;

b)

gaisa pārvadātāja Atlant Soyuz gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85672 un RA-85682;

c)

gaisa pārvadātāja Gazpromavia gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85625 un RA-85774; Yakovlev Yak-40: RA-87511, RA-88186 un RA-88300; Yak-40K: RA-21505 un RA-98109; Yak-42D: RA-42437; visiem (22) helikopteriem Kamov Ka-26 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visiem (49) helikopteriem Mi-8 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visiem (11) helikopteriem Mi-171 (reģistrācijas numuri nav zināmi); visiem (8) helikopteriem Mi-2 (reģistrācijas numuri nav zināmi); vienīgo (proti, 1) helikopteru EC-120B: RA-04116;

d)

gaisa pārvadātāja Kavminvodyavia gaisa kuģiem Tupolev TU-154B: RA-85307, RA-85494 un RA-85457;

e)

gaisa pārvadātāja Krasnoyarsky Airlines gaisa kuģi TU-154M. Šo TU-154M tipa gaisa kuģi RA-85682, kas iepriekš bija iekļauts Krasnoyarsky Airlines AOC apliecībā, kura 2009. gadā tika atsaukta, pašlaik ekspluatē cits Krievijas Federācijā sertificēts gaisa pārvadātājs;

f)

gaisa pārvadātāja Kuban Airlines gaisa kuģiem Yakovlev Yak-42: RA-42331, RA-42336, RA-42350, RA-42538 un RA-42541;

g)

gaisa pārvadātāja Orenburg Airlines gaisa kuģiem Tupolev TU-154B: RA-85602; visiem TU-134 gaisa kuģiem (reģistrācija numurs nav zināms); visiem Antonov An-24 gaisa kuģiem (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem An-2 gaisa kuģiem (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem Mi-2 (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem Mi-8 (reģistrācijas numurs nav zināms);

h)

gaisa pārvadātāja Siberia Airlines gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85613, RA-85619, RA-85622 un RA-85690;

i)

gaisa pārvadātāja Tatarstan Airlines gaisa kuģiem Yakovlev Yak-42D: RA-42374, RA-42433; visiem Tupolev TU-134A gaisa kuģiem, tajā skaitā RA-65065, RA-65102, RA-65691, RA-65970 un RA-65973; visiem Antonov AN-24RV gaisa kuģiem, tostarp RA-46625 un RA-47818; AN24RV tipa gaisa kuģus ar reģistrācijas zīmēm RA-46625 un RA-47818 pašlaik ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs;

j)

gaisa pārvadātāja Ural Airlines gaisa kuģiem Tupolev TU-154B: RA-85508 (gaisa kuģi RA-85319, RA-85337, RA-85357, RA-85375, RA-85374 un RA-85432 pašlaik netiek ekspluatēti finansiālu iemeslu dēļ).

k)

gaisa pārvadātāja UTAir gaisa kuģiem Tupolev TU-154M: RA-85733, RA-85755, RA-85806 un RA-85820; visiem (25) TU-134: RA-65024, RA-65033, RA-65127, RA-65148, RA-65560, RA-65572, RA-65575, RA-65607, RA-65608, RA-65609, RA-65611, RA-65613, RA-65616, RA-65620, RA-65622, RA-65728, RA-65755, RA-65777, RA-65780, RA-65793, RA-65901, RA-65902un RA-65977; gaisa kuģus RA-65143 un RA-65916 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; visiem (1) TU-134B: RA-65726; visiem (10) Yakovlev Yak-40: RA-87348(kuru pašreiz neekspluatē finansiālu iemeslu dēļ), RA-87907, RA-87941, RA-87997, RA-88209, RA-88227 un RA-88280; visiem helikopteriem Mil-26: (reģistrācijas numurs nav zināms; visiem helikopteriem Mil-10: (reģistrācijas numurs nav zināms; visiem helikopteriem Mil-8 (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem AS-355 (reģistrācijas numurs nav zināms); visiem helikopteriem BO-105 (reģistrācijas numurs nav zināms); AN-24B tipa gaisa kuģiem: RA-46388, gaisa kuģus RA-46267 un RA-47289 un AN-24RV RA-46509, RA-46519 un RA-47800 tipa gaisa kuģus ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs;

l)

gaisa pārvadātāja Rossija (STC Russia) gaisa kuģiem Tupolev TU-134: RA-65979, gaisa kuģus RA-65904, RA-65905, RA-65911, RA-65921 un RA-65555 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; TU-214: RA-64504 un RA-64505 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; Ilyushin IL-18: RA-75454 un RA-75464 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs; Yakovlev Yak-40: RA-87203, RA-87968, RA-87971 un RA-88200 ekspluatē cits Krievijas gaisa pārvadātājs.

(71)

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1144/2009 Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) un dalībvalstis 2009. gada decembrī veica pārbaudes apmeklējumu uz vietas Jemenas Republikā, lai pārbaudītu Yemenia stāvokli drošības jomā, lai novērtētu, vai Yemenia faktiski ievēro starptautisko drošības standartu prasības, kā arī to, vai CAMA spēj nodrošināt civilās aviācijas uzraudzību Jemenā.

(72)

Novērtējuma apmeklējuma laikā izrādījās, ka CAMA spēj īstenot faktisku Yemenia Yemen Airways kontroli un tādējādi spēj nodrošināt, ka pārvadātāji, kuriem šīs iestādes izsniegušas AOC, ir spējīgi nodrošināt drošas lidojumu darbības saskaņā ar ICAO standartiem; izrādījās arī, ka Yemenia Yemen Airways darbības tiek pietiekamā mērā kontrolētas un pārraudzītas tā, lai garantētu tā darbību atbilstību prasībām, kas izvirzītas attiecīgajā AOC.

(73)

Ņemot vērā novērtējuma apmeklējuma rezultātus, turpmāki pasākumi pašreizējos apstākļos nav vajadzīgi. Komisija turpinās rūpīgi uzraudzīt pārvadātāja darbību, un aicina Jemenas iestādes turpināt ieguldīt pūliņus, lai izmeklētu 2009. gada 30. jūnijā notikušā Yemenia Yemen Airways 626. reisa negadījuma apstākļus. Dalībvalstis pārbaudīs, vai tiek nodrošināta faktiska atbilstība attiecīgajiem drošības standartiem, piešķirot prioritāti perona pārbaudēm, kas jāveic šā pārvadātāja gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 351/2008.

(74)

Ir pārbaudīti fakti, kas liecina, ka par gaisa pārvadātāju uzraudzību atbildīgās iestādes Filipīnu Republikā nespēj pietiekamā mērā risināt ar drošību saistītos trūkumus, kā arī par to, ka nav pietiekamu pierādījumu tam, ka Filipīnu Republikā sertificētie gaisa pārvadātāji spētu pietiekamā mērā nodrošināt atbilstību piemērojamajiem ICAO drošības standartiem un ierosinātajai paraugpraksei, kā par to liecina ICAO revīzijas rezultāti, kas Universālās drošības uzraudzības programmas (USOAP) ietvaros norisinājās Filipīnās 2009. gada oktobrī, kā arī fakts, ka saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu kompetento iestāžu klasifikāciju Filipīnu rādītāji drošības jomā pastāvīgi pasliktinās.

(75)

Pēc 2009. gada oktobrī Filipīnās notikušās USOAP revīzijas ICAO informēja visas Čikāgas konvencijas valstis par to, ka pastāv nopietnas drošības problēmas, kas ietekmē Filipīnās reģistrēto gaisa pārvadātāju un gaisa kuģu drošības uzraudzību (11), proti, ka 47 Filipīnu gaisa pārvadājumu uzņēmumi, tostarp starptautiskie gaisa pārvadātāji, darbojas ar gaisa kuģu ekspluatantu apliecībām, kas izdotas saskaņā ar administratīvajiem dekrētiem, kuri šobrīd ir atcelti. Filipīnu kompetentās iestādes nav izstrādājušas nekāda veida īstenošanas plānu vai pārejas plānu, lai nodrošinātu atlikušo gaisa pārvadātāju sertifikāciju saskaņā ar civilās aviācijas regulējumu, kas spēkā pēc minēto administratīvo dekrētu atcelšanas. Turklāt Filipīnu kompetentās iestādes vairāk nekā gadu nav veikušas gaisa pārvadātāju uzraudzības kontroles apmeklējumus. Korektīvo pasākumu plāni, kurus minētās iestādes iesniedza ICAO, nav uzskatāmi par pieņemamiem, lai risinātu nopietnās ar drošību saistītās problēmas, kuras joprojām nav atrisinātas.

(76)

Turklāt atbilstīgi ASV transporta departamenta federālās aviācijas administrācijas (FAA) klasifikācijai Filipīnu drošības rādītāji šobrīd klasificēti 2. drošības kategorijā saskaņā ar IASA programmas klasifikāciju, tādējādi norādot, ka Filipīnu Republika nespēj nodrošināt atbilstību ICAO noteiktajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(77)

ICAO publikācija par ievērojamu drošības problēmu norāda, ka Filipīnu kompetento iestāžu izstrādātais korektīvo pasākumu plāns, kuru tās iesniedza Komisijai 2008. gada 13. oktobrī (12) un kura izpilde bija jāpabeidz līdz 2009. gada 31. martam, nav pabeigts un ka Filipīnu kompetentās iestādes nav bijušas spējīgas laikus īstenot minēto korektīvo pasākumu plānu.

(78)

Komisija, ņemot vērā ICAO publikāciju par ievērojamu drošuma problēmu, ir turpinājusi sarunas ar Filipīnu kompetentajām iestādēm, paužot nopietnas bažas par visu šajā valstī licencēto gaisa pārvadātāju drošumu un pieprasot skaidrojumus attiecībā uz pasākumiem, kurus šīs valsts kompetentās iestādes ir veikušas konstatēto drošības trūkumu novēršanai.

(79)

Laikā no 2010. gada janvāra līdz martam Filipīnu kompetentās iestādes (CAAP) iesniedza dokumentus, bet tām neizdevās iesniegt visu pieprasīto informāciju, jo īpaši, ciktāl tas attiecas uz pierādījumiem par konstatēto drošības trūkumu pienācīgu novēršanu.

(80)

CAAP tika uzklausīta Aviācijas drošības komitejā 2010. gada 18. martā; uzklausīšanas laikā izklāstītie fakti apliecināja, ka 20 gaisa pārvadājumu uzņēmumi — vai nu līdz to atkārtotai sertifikācijai, vai arī vēlākais līdz 2010. gada 1. decembrim — turpina darboties ar AOC, kura izdota saskaņā ar šobrīd atceltiem administratīviem dekrētiem. Runa ir par turpmāk minētajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem: Aerowurks Aerial Spraying Services, Airtrack Agricultural Corp., Asia Aircraft Overseas, Philippines Inc., Aviation Technology Innovators Inc., Bendice Transport Management Inc., Canadian Helicopter Philippines Inc., CM Aero, Cyclone Airways, INAEC Aviation Corp., Macro Asia Air Taxi Services, Omni Aviation, Corp., Philippine Agricultural Aviation Corp., Royal Air Charter Services Inc., Royal Star Aviation Inc., Southstar Aviation Company, Subic International Air Charter Inc., Subic Seaplane Inc. Turklāt kompetentās iestādes apstiprināja, ka liela daļa šo pārvadājumu uzņēmumu turpina darboties ar AOC, kuras darbība ir beigusies, saskaņā ar noteikumiem par pagaidu atkāpēm, kurām atbilstoši šāda AOC tiem nav nepieciešama. Proti, gaisa pārvadājumu uzņēmums Pacific East Asia Cargo Airlines Inc. turpina nodrošināt starptautiskos kravas gaisa pārvadājumus ar lielu Boeing B727 tipa gaisa kuģi, lai gan tā AOC apliecībai, kas atbilstīgi atceltam administratīvajam dekrētam tika izdota 2008. gada 31. martā, darbības termiņš ir beidzies 2009. gada 30. martā, un šim uzņēmumam 2009. gada 16. decembrī uz 90 dienām tika piešķirts atbrīvojums no pienākuma būt par šādas AOC apliecības turētāju, kurš, attiecīgi, beidzās 2010. gada 16. martā. CAAP nespēja apstiprināt, ka šis pārvadājumu uzņēmums 2010. gada 18. martā savu darbību būtu attiecīgi pārtraucis.

(81)

CAAP arī ziņoja, ka AOC darbības termiņš ir beidzies un ka šī apliecības nav atjaunota šādiem 9 turpmāk norādītajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem: Beacon, Corporate Air, Frontier Aviation Corp., Mora Air Service Inc., Pacific Airways Corp., Pacific Alliance Corp., Topflite Airways Inc., World Aviation Corp. un Yokota Aviation Corp. Tomēr kompetentās iestādes nespēja pierādīt, ka šo gaisa pārvadātāju AOC būtu atsauktas un ka šie pārvadātāji būtu tāpēc savu darbību izbeiguši.

(82)

CAAP arī norādīja, ka 2009. gada sākumā tās ir sākušas atkārtotās sertifikācijas procedūru un ka 21 gaisa pārvadātājs jau ir sertificēts saskaņā ar civilās aviācijas regulējumu, kas stājās spēkā 2008. gadā. Runa ir par turpmāk minētajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem: Air Philippines Corp., Aviatour's Fly'n Inc., Cebu Pacific Air, Chemtrad Aviation Corp., Far East Aviation Services, F.F. Cruz & Company Inc., Huma Corp., Interisland Airlines Inc., Island Aviation, Lion Air Inc., Mindanao Rainbow Agricultural Development Services, Misibis Aviation and Development Corp., Philippine Airlines, South East Asian Airlines Inc., Spirit of Manila Airlines Corp., TransGlobal Airways Corp., WCC Aviation Company, Zenith Air Inc., Zest Airways Inc. Tomēr CAAP nespēja apliecināt, ka šo pārvadātāju atkārtotās sertifikācijas procedūra būtu bijusi uzticami strikta. CAAP arī neuzrādīja visas minēto pārvadātāju apliecības, un, pamatojoties uz iesniegtajiem AOC, nebija iespējams identificēt šādu atkārtoti sertificēto pārvadātāju reģistrācijas numurus un zīmes: Zest Airways Inc., Lion Air, Inc., Aviatour's Fly'sn Inc., Misibis Aviation and Development Corp. Turklāt CAAP arī nespēja sniegt jebkāda veida pierādījumus tam, ka pirms atkārtotās sertifikācijas būtu notikusi revīzija vai arī veikta pietiekama pārvadātāju darbības un tehniskās apkopes izmeklēšana, lai pārliecinātos par apstiprināto rokasgrāmatu faktisku izpildi un šo pārvadātāju darbību un tehniskās apkopes atbilstību piemērojamajiem drošības standartiem. Pie tam, CAAP nespēja apliecināt, ka atkārtoti sertificētajiem pārvadātājiem tiek piemērota pienācīga sertifikācijas pēckontrole, jo CAAP izstrādātajos lidojumderīguma un licencēšanas kontroles plānos 2010. gadam nebija nekādu norāžu par datumiem, kad šādas darbības būtu plānotas.

(83)

Pārvadātājs Philippines Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2010. gada 18. martā. Šis gaisa pārvadājumu uzņēmums iepazīstināja ar savu darbību un atkārtotās sertifikācijas procedūru, kuru tas īstenoja 2009. gadā, līdz 2009. gada 9. oktobrī tam tika izdota jauna AOC apliecība, kas apliecina atbilstību civilās aviācijas regulējumam, kas stājās spēkā 2008. gadā. Pārvadātājs sniedza ziņas par kontroli, kas veikta pirms atkārtotās sertifikācijas, un apliecināja, ka īstenotā kontrole jo īpaši bija vērsta uz jaunu rokasgrāmatu un procedūru pārbaudi un apstiprināšanu. Pārvadātājs arī norādīja, ka pirms atkārtotās sertifikācijas CAAP tam neveica visaptverošu revīziju uz vietas un ka, ciktāl tas attiecas uz tā darbībām, CAAP revīzija tām nav vēl veikta, bet ir plānota. Philippines Airlines arī norādīja, ka pārvadājumus uz ES tas neveic un ka pēc tam, kad ASV FAA pazemināja tā klasifikāciju, arī lidojumiem uz Amerikas Savienotajām Valstīm ir piemēroti ierobežojumi, proti, ka šis pārvadātājs nedrīkst ne apkalpot papildu maršrutus, ne arī mainīt gaisa kuģus lidojumiem tajos maršrutos, kurus tas pašreiz ekspluatē.

(84)

Pārvadātājs Cebu Pacific Airlines lūdza iespēju tikt uzklausītam Aviācijas drošības komitejā, kas tika arī īstenots 2010. gada 18. martā. Šis gaisa pārvadājumu uzņēmums iepazīstināja ar savu darbību un atkārtotās sertifikācijas procedūru, kuru tas veica 2009. gadā, līdz 2009. gada 25. novembrī tam tika izdota jauna AOC apliecība, kas apliecina atbilstību civilās aviācijas regulējumam, kas stājās spēkā 2008. gadā. Pārvadātājs sniedza ziņas par kontroli, kas veikta pirms atkārtotās sertifikācijas, un konkrēti apstiprināja, ka jauniegūtajā apliecībā ir iekļauts jauns apstiprinājums bīstamu kravu pārvadājumiem, lai gan par šo uzņēmuma darbības jomu CAAP revīzija nekad nav notikusi. Pārvadātājs tomēr paziņoja, ka šo apstiprinājumu tas brīvprātīgi neizmantos. Pārvadātājs Cebu Pacific norādīja, ka pēc tam, kad ASV FAA pazemināja tā klasifikāciju, tas lidojumus uz Amerikas Savienotajām Valstīm apkalpot vairs nedrīkst. Pārvadātājs citstarp arī norādīja, ka neplāno veikt lidojumus uz ES.

(85)

Komisija atzinīgi novērtē pūles, kuras kopš neilga laika sākuši ieguldīt divi minētie gaisa pārvadātāji, lai nodrošinātu drošu ekspluatāciju, kā arī atzīst iekšējos pasākumus, ko tie ieviesuši drošības nostiprināšanai. Komisija, dalībvalstīm un Eiropas Aviācijas drošības aģentūrai līdzdarbojoties, ir gatava apmeklēt šos pārvadājumu uzņēmumus, lai pārbaudītu to darbību atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem.

(86)

Komisija arī atzinīgi novērtē pūles, kurus kopš neilga laika sākušas ieguldīt kompetentās iestādes, lai reformētu civilās aviācijas sistēmu Filipīnās, kā arī pasākumus, ko tās veikušas, lai novērstu drošības trūkumus, par kuriem ziņojušas FAA un ICAO. Taču, tā kā, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, nav efektīvi īstenoti atbilstīgi korektīvi pasākumi, lai novērstu ievērojamos trūkumus drošības jomā, kurus publicējusi ICAO, Komisija secina, ka Filipīnu kompetentās iestādes pašlaik nespēj noteikt un izpildīt attiecīgos drošības standartus visiem to regulatīvajā kontrolē esošajiem gaisa pārvadātājiem. Tāpēc visiem Filipīnās sertificētajiem gaisa pārvadājumu uzņēmumiem ir jānosaka darbības aizliegums, un tie jāiekļauj A pielikumā.

(87)

Komisija tomēr pauž nostāju, ka nesenās pārmaiņas CAAP pārvaldībā, kā arī tūlītējā un konkrētā šīs jaunās pārvaldības rīcība, tostarp fakts, ka darbā ir pieņemti 23 kvalificēti inspektori, kā arī tas, ka būtiskā mērā tiek izmantota ICAO tehniskā palīdzība, liecina par šīs valsts vēlmi nekavējoties novērst FAA un ICAO konstatētos drošības trūkumus un sagatavo ceļu sekmīgam un raitam šo problēmu risinājumam. Komisija ir gatava atbalstīt Filipīnu centienus, veicot apmeklējumu, kura laikā tiks novērtēta gaisa pārvadātāju darbības atbilstība drošības prasībām, lai tādējādi rastu risinājumu konstatētajiem nopietnajiem trūkumiem drošības jomā.

(88)

Lai gan Komisija ir nosūtījusi konkrētus pieprasījumus, līdz šim tā nav saņēmusi pierādījumus, kas liecinātu, ka pārējie 2009. gada 26. novembrī atjauninātajā Kopienas sarakstā iekļautie gaisa pārvadātāji un par šo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību atbildīgās iestādes būtu pilnā mērā īstenojušas atbilstošus nepilnību novēršanas pasākumus. Tādējādi, pamatojoties uz kopējiem kritērijiem, ir secināts, ka šiem gaisa pārvadātājiem arī turpmāk būtu jāpiemēro darbības aizliegums (A pielikums) vai attiecīgos gadījumos darbības ierobežojumi (B pielikums).

(89)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Aviācijas drošības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi.

1.

Regulas A pielikumu aizstāj ar šīs regulas A pielikumu.

2.

Regulas B pielikumu aizstāj ar šīs regulas B pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2010. gada 30. martā

Pārstāvot Komisiju,

priekšsēdētāja vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Siim KALLAS


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.

(3)  OV L 373, 31.12.1991., 4. lpp.

(4)  2006. gada 22. marta Regulas (EK) Nr. 474/2006 75.–86. apsvērums (OV L 84, 23.3.2006., 19.–21. lpp.).

(5)  2008. gada 14. novembra Regulas (EK) Nr. 1131/2008 21. apsvērums (OV L 306, 15.11.2008., 49. lpp.).

(6)  OV L 312, 27.11.2009., 16. lpp.

(7)  OV L 312, 27.11.2009., 16. lpp.

(8)  Itālijas civilās aviācijas iestādes (ENAC) 2010. gada 5. februārī informēja Midwest Airlines par konstatētajiem drošības trūkumiem, kuru dēļ tika atsaukta atļauja veikt attiecīgo lidojumu.

(9)  2009. gada 26. novembra Regulas (EK) Nr. 1144/2009 10.–16. apsvērums (OV L 312, 27.11.2009., 17. lpp.).

(10)  OV L 312, 27.11.2009., 24. lpp.

(11)  ICAO atzinums OPS/01.

(12)  2008. gada 14. novembra Regulas (EK) Nr. 1131/2008 16. apsvērums (OV L 306, 15.11.2008., 49. lpp.).


A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM KOPIENĀ PIEMĒRO PILNĪGU DARBĪBAS AIZLIEGUMU  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistāna

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžas Karaliste

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Nav zināms

VRB

Ruandas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, izņemot pārvadātāju TAAG Angola Airlines , kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Angolas Republika

AEROJET

015

Nav zināms

Angolas Republika

AIR26

004

DCD

Angolas Republika

AIR GEMINI

002

GLL

Angolas Republika

AIR GICANGO

009

Nav zināms

Angolas Republika

AIR JET

003

MBC

Angolas Republika

AIR NAVE

017

Nav zināms

Angolas Republika

ALADA

005

RAD

Angolas Republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

Nav zināms

Angolas Republika

DIEXIM

007

Nav zināms

Angolas Republika

GIRA GLOBO

008

GGL

Angolas Republika

HELIANG

010

Nav zināms

Angolas Republika

HELIMALONGO

011

Nav zināms

Angolas Republika

MAVEWA

016

Nav zināms

Angolas Republika

PHA

019

Nav zināms

Angolas Republika

RUI & CONCEICAO

012

Nav zināms

Angolas Republika

SAL

013

Nav zināms

Angolas Republika

SERVISAIR

018

Nav zināms

Angolas Republika

SONAIR

014

SOR

Angolas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Beninā, tostarp šādi:

 

Beninas Republika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Nav zināms

Beninas Republika

AFRICA AIRWAYS

Nav zināms

AFF

Beninas Republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Nav norādīts

Beninas Republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nav zināms

Beninas Republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninas Republika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninas Republika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Beninas Republika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Beninas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kongo Republika

AERO SERVICE

RAC 06-002

RSR

Kongo Republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Kongo Republika

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Nav zināms

Kongo Republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Nav zināms

Kongo Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Ministra paraksts (rīkojums Nr. 78/205)

LCG

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Džibutijā, tostarp šādi:

 

 

Džibutija

DAALLO AIRLINES

Nav zināms

DAO

Džibutija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

CRONOS AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nav zināms

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

EGAMS

Nav zināms

EGM

Ekvatoriālā Gvineja

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Ekvatoriālā Gvineja

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

Nav norādīts

Ekvatoriālā Gvineja

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Ekvatoriālā Gvineja

GUINEA AIRWAYS

738

Nav norādīts

Ekvatoriālā Gvineja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nav zināms

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Indonēzijā, izņemot Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines un Ekspres Transportasi Antarbenua , bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Indonēzijas Republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASCO NUSA AIR

135-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nav zināms

Indonēzijas Republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nav zināms

Indonēzijas Republika

CARDIG AIR

121-013

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Nav zināms

Indonēzijas Republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonēzijas Republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonēzijas Republika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonēzijas Republika

EASTINDO

135-038

Nav zināms

Indonēzijas Republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonēzijas Republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Indonēzijas Republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nav zināms

Indonēzijas Republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Nav zināms

Indonēzijas Republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonēzijas Republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonēzijas Republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonēzijas Republika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonēzijas Republika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nav zināms

Indonēzijas Republika

MEGANTARA

121-025

MKE

Indonēzijas Republika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonēzijas Republika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonēzijas Republika

MIMIKA AIR

135-007

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nav zināms

Indonēzijas Republika

NYAMAN AIR

135-042

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonēzijas Republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nav zināms

Indonēzijas Republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nav zināms

Indonēzijas Republika

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

121-040

RPH

Indonēzijas Republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonēzijas Republika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Indonēzijas Republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SKY AVIATION

135-044

Nav zināms

Indonēzijas Republika

SMAC

135-015

SMC

Indonēzijas Republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonēzijas Republika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonēzijas Republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nav zināms

Indonēzijas Republika

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonēzijas Republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonēzijas Republika

UNINDO

135-040

Nav zināms

Indonēzijas Republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonēzijas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kazahstānā, izņemot pārvadātāju Air Astana , kas iekļauts B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Kazahstānas Republika

AERO AIR COMPANY

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AEROPRAKT KZ

Nav zināms

APK

Kazahstānas Republika

AIR ALMATY

AK-0331-07

LMY

Kazahstānas Republika

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazahstānas Republika

AIR DIVISION OF EKA

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AIR FLAMINGO

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AIR TRUST AIRCOMPANY

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

AK SUNKAR AIRCOMPANY

Nav zināms

AKS

Kazahstānas Republika

ALMATY AVIATION

Nav zināms

LMT

Kazahstānas Republika

ARKHABAY

Nav zināms

KEK

Kazahstānas Republika

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Kazahstānas Republika

ASIA CONTINENTAL AVIALINES

AK-0371-08

RRK

Kazahstānas Republika

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Kazahstānas Republika

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazahstānas Republika

ATYRAU AYE JOLY

AK-0321-07

JOL

Kazahstānas Republika

AVIA-JAYNAR

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

BEYBARS AIRCOMPANY

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT/BEK

Kazahstānas Republika

BERKUT KZ

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0374-08

BRY

Kazahstānas Republika

COMLUX

AK-0352-08

KAZ

Kazahstānas Republika

DETA AIR

AK-0344-08

DET

Kazahstānas Republika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazahstānas Republika

EASTERN EXPRESS

AK-0358-08

LIS

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Kazahstānas Republika

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

Nav zināms

KZE

Kazahstānas Republika

FENIX

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Kazahstānas Republika

IJT AVIATION

AK-0335-08

DVB

Kazahstānas Republika

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Kazahstānas Republika

IRTYSH AIR

AK-0381-09

MZA

Kazahstānas Republika

JET AIRLINES

AK-0349-09

SOZ

Kazahstānas Republika

JET ONE

AK-0367-08

JKZ

Kazahstānas Republika

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Kazahstānas Republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0347-08

KUY

Kazahstānas Republika

KAZAIRWEST

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

KAZAVIA

Nav zināms

KKA

Kazahstānas Republika

KAZAVIASPAS

Nav zināms

KZS

Kazahstānas Republika

KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazahstānas Republika

MEGA AIRLINES

AK-0356-08

MGK

Kazahstānas Republika

MIRAS

AK-0315-07

MIF

Kazahstānas Republika

NAVIGATOR

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

ORLAN 2000 AIRCOMPANY

Nav zināms

KOV

Kazahstānas Republika

PANKH CENTER KAZAKHSTAN

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

PRIME AVIATION

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

SALEM AIRCOMPANY

Nav zināms

KKS

Kazahstānas Republika

SAMAL AIR

Nav zināms

SAV

Kazahstānas Republika

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0359-08

SAH

Kazahstānas Republika

SEMEYAVIA

Nav zināms

SMK

Kazahstānas Republika

SCAT

AK-0350-08

VSV

Kazahstānas Republika

SKYBUS

AK-0364-08

BYK

Kazahstānas Republika

SKYJET

AK-0307-09

SEK

Kazahstānas Republika

SKYSERVICE

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

TYAN SHAN

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

UST-KAMENOGORSK

AK-0385-09

UCK

Kazahstānas Republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

Nav zināms

JTU

Kazahstānas Republika

ZHERSU AVIA

Nav zināms

RZU

Kazahstānas Republika

ZHEZKAZGANAIR

Nav zināms

Nav zināms

Kazahstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānas Republikā, tostarp šādi:

 

 

Kirgizstānas Republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstānas Republika

ASIAN AIR

Nav zināms

AAZ

Kirgizstānas Republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstānas Republika

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Kirgizstānas Republika

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Kirgizstānas Republika

DAMES

20

DAM

Kirgizstānas Republika

EASTOK AVIA

15

EEA

Kirgizstānas Republika

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

Kirgizstānas Republika

ITEK AIR

04

IKA

Kirgizstānas Republika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizstānas Republika

KIRGIZSTĀNA

03

LYN

Kirgizstānas Republika

MAX AVIA

33

MAI

Kirgizstānas Republika

S GROUP AVIATION

6

SGL

Kirgizstānas Republika

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

Kirgizstānas Republika

SKY WAY AIR

21

SAB

Kirgizstānas Republika

TENIR AIRLINES

26

TEB

Kirgizstānas Republika

TRAST AERO

05

TSJ

Kirgizstānas Republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizstānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā, tostarp šādi:

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Gabonas Republikā, izņemot pārvadātājus Gabon Airlines, Afrijet un SN2AG , kas iekļauti B pielikumā, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Gabonas Republika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

AGB

Gabonas Republika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabonas Republika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabonas Republika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nav zināms

Gabonas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Filipīnās, tostarp šādi:

 

 

Filipīnu Republikas

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

4AN2008003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

4AN2005003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Nav zināms

Filipīnu Republikas

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

BEACON

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CEBU PACIFIC AIR

2009002

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CM AERO

4AN2000001

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CORPORATE AIR

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Nav zināms

Filipīnu Republikas

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Nav zināms

Filipīnu Republikas

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Nav zināms

Filipīnu Republikas

HUMA CORPORATION

2009014

Nav zināms

Filipīnu Republikas

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ISLAND AVIATION

2009009

Nav zināms

Filipīnu Republikas

INTERISLAND AIRLINES, INC.

2010023

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Nav zināms

Filipīnu Republikas

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Nav zināms

Filipīnu Republikas

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

4AN9800035

Nav zināms

Filipīnu Republikas

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Nav zināms

Filipīnu Republikas

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Nav zināms

Filipīnu Republikas

OMNI AVIATION CORP.

4AN2002002

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

Nav zināms

Filipīnu Republikas

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

4AN2003003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ROYAL STAR AVIATION, INC.

4AN9800029

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SOUTH EAST ASIA INC.

2009004

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Nav zināms

Filipīnu Republikas

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Nav zināms

Filipīnu Republikas

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

Nav zināms

Filipīnu Republikas

WORLD AVIATION, CORP.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Nav zināms

Filipīnu Republikas

YOKOTA AVIATION, INC.

Nav zināms

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ZENITH AIR, INC.

2009012

Nav zināms

Filipīnu Republikas

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

Nav zināms

Filipīnu Republikas

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp šādi:

Santome un Prinsipi

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Nav zināms

Santome un Prinsipi

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

Santome un Prinsipi

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

Santome un Prinsipi

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Nav zināms

Santome un Prinsipi

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

Santome un Prinsipi

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Nav zināms

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

Santome un Prinsipi

TRANSCARG

01/AOC/2009

Nav zināms

Santome un Prinsipi

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē, tostarp šādi:

Sjerraleone

AIR RUM, LTD

Nav zināms

RUM

Sjerraleone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Nav zināms

DTY

Sjerraleone

HEAVYLIFT CARGO

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nav zināms

ORJ

Sjerraleone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Nav zināms

PRR

Sjerraleone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nav zināms

SVT

Sjerraleone

TEEBAH AIRWAYS

Nav zināms

Nav zināms

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

 

 

Sudānas Republika

SUDAN AIRWAYS

Nav zināms

 

Sudānas Republika

SUN AIR COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

MARSLAND COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ATTICO AIRLINES

Nav zināms

 

Sudānas Republika

FOURTY EIGHT AVIATION

Nav zināms

 

Sudānas Republika

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ALMAJARA AVIATION

Nav zināms

 

Sudānas Republika

BADER AIRLINES

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ALFA AIRLINES

Nav zināms

 

Sudānas Republika

AZZA TRANSPORT COMPANY

Nav zināms

 

Sudānas Republika

GREEN FLAG AVIATION

Nav zināms

 

Sudānas Republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

Nav zināms

 

Sudānas Republika

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Svazilendā, tostarp šādi:

Svazilenda

SWAZILAND AIRLINK

Nav zināms

SZL

Svazilenda

Visi gaisa pārvadātāji, kam apliecību piešķīrušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Zambijā, tostarp šādi:

 

 

Zambija

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambija


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM KOPIENĀ PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS  (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

Aviosabiedrības identifikācijas ICAO kods

Gaisa pārvadātāja valsts

Gaisa kuģa tips, uz kuru attiecināts ierobežojums

Reģistrācijas zīme(-s) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

 

DPRK

Visa flote, izņemot divus Tu 204 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot P-632, P-633

DPRK

AFRIJET  (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot divus Falcon 50 tipa gaisa kuģus; vienu Falcon 900 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabonas Republika

AIR ASTANA  (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahstāna

Visa flote, izņemot divus B767 tipa gaisa kuģus; četrus B757 tipa gaisa kuģus; desmit A319/320/321 tipa gaisa kuģus; piecus Fokker 50 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Nīderlandes Karaliste)

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladeša

B747-269B

S2-ADT

Bangladeša

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komoru salas

Visa flote, izņemot LET 410 UVP

Visa flote, izņemot D6-CAM (851336)

Komoru salas

GABON AIRLINES  (4)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot vienu Boeing B-767-200 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-LHP

Gabonas Republika

IRAN AIR  (5)

FS100

IRA

Irānas Islāma Republika

Visa flote, izņemot četrpadsmit A300 tipa gaisa kuģus, četrus A310 tipa gaisa kuģus, deviņus B747 tipa gaisa kuģus, vienu B737 tipa gaisa kuģi, sešus A320 tipa gaisa kuģus

Visa flote, izņemot

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-IAA

EP-IAB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IAG

EP-IAH

EP-IAI

EP-IAM

EP-ICD

EP-AGA

EP-IEA

EP-IEB

EP-IED

EP-IEE

EP-IEF

EP-IEG

Irānas Islāma Republika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabonas Republika

Visa flote, izņemot vienu Challenger tipa gaisa kuģi; vienu HS-125-800 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot TR-AAG, ZS-AFG

Gabonas Republika; Dienvidāfrikas Republika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolas Republika

Visa flote, izņemot trīs Boeing B-777 tipa gaisa kuģus un četrus B-737-700 gaisa kuģus

Visa flote, izņemot D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Angolas Republika

UKRAINIAN MEDITERRANEAN

164

UKM

Ukraina

Visa flote, izņemot vienu MD-83 tipa gaisa kuģi

Visa flote, izņemot UR-CFF

Ukraina


(1)  B pielikumā minētajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.

(2)  Afrijet ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(3)  Air Astana ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(4)  Gabon Airlines ir atļauts izmantot tikai konkrētus gaisa kuģus, kas minēti tā pašreizējiem lidojumiem Eiropas Kopienā.

(5)  Iran Air ir atļauts nodrošināt lidojumus uz Eiropas Savienību, izmantojot tikai konkrētus gaisa kuģus, atbilstīgi nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas 48. un 49. apsvērumā.


Top